OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT. Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2008)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT. Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2008)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2008) Warszawa, maj 2008

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI. Rozdział VII Rozdział VIII. Rozdział IX. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co moŝna ubezpieczyć Jaki warunek musi być spełniony, by umowa mogła być zawarta SŁOWNICZEK str. 4 str. 4 Co oznaczają poszczególne pojęcia str. 5 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Co WARTA moŝe ubezpieczyć str. 12 ZAKRES UBEZPIECZENIA Za co WARTA odpowiada str. 13 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Jaki rodzaj szkód nie jest objęty ubezpieczeniem str. 14 WARUNKI ZABEZPIECZENIA Jak naleŝy zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia str. 16 SUMA UBEZPIECZENIA Jaka wartość stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY str. 18 Kiedy moŝna podwyŝszyć sumę ubezpieczenia i co moŝna dodatkowo ubezpieczyć w trakcie trwania umowy ubezpieczenia (doubezpieczenie) str. 18 ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA Jak zawierane jest ubezpieczenie Jak długo działa ubezpieczenie SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE Jak ustala się składkę za udzieloną ochronę ubezpieczeniową i jak się ją opłaca Kiedy i jak dokonuje się zwrotu składki str. 18 str. 19 str. 20 str. 22 Rozdział X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY Co powinien zrobić ubezpieczony gdy wydarzy się szkoda str. 22 Rozdział XI. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY Jak wylicza się wysokość poniesionej szkody str. 23 Rozdział XII. USTALENIE ODSZKODOWANIA Jak ustalana jest kwota naleŝnego odszkodowania str. 25 Rozdział XIII. WYPŁATA ODSZKODOWANIA Jaki jest termin i zasady wypłaty naleŝnej kwoty odszkodowania str. 27 Rozdział XIV. USŁUGI ASSISTANCE Jakie są zasady organizowania pomocy przez Centrum Alarmowe WARTY str. 27 Rozdział XV. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Czego nie obejmują usługi assistance str. 35 Rozdział XVI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZENIA OBJĘTEGO USŁUGĄ ASSISTANCE Co powinien zrobić ubezpieczony w przypadku zdarzenia str. 36 Rozdział XVII. DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAśU PODRÓśNEGO str. 36 Rozdział XVIII. DODATKOWE UBEZPIECZENIE PAKIETU TOREBKA str. 39 Rozdział XIX. DODATKOWE UBEZPIECZENIE NAGROBKÓW str. 42 2

3 Rozdział XX. DODATKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W śyciu PRYWATNYM str. 44 Rozdział XXI. DODATKOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW str. 48 Rozdział XXII. ROSZCZENIA REGRESOWE str. 52 Rozdział XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 52 3

4 4 Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co moŝna ubezpieczyć 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT (zwane dalej OWU) moŝe zostać zawarta umowa ubezpieczenia następujących przedmiotów: 1) lokal mieszkalny, 2) dom jednorodzinny, 3) garaŝ, 4) inny budynek, 5) ogrodzenie, 6) obiekty małej architektury, 7) stałe elementy lokalu mieszkalnego, 8) wskazane elementy, 9) ruchomości domowe, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do których ubezpieczony posiada tytuł prawny. 2. Tytułem prawnym do ubezpieczenia przedmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1-8 jest udokumentowane prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 3. Przedmioty ubezpieczenia wymienione w ust. 1 pkt 1-7 mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową zarówno w trakcie inwestycji (budowy), jak równieŝ po jej zakończeniu tj. po otrzymaniu pozwolenia na uŝytkowanie. 4. Umowa ubezpieczenia przedmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, znajdujących się w trakcie inwestycji (budowy), moŝe zostać rozszerzona o ubezpieczenie wskazanych elementów. 5. Ruchomości domowe mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie pod warunkiem posiadania przez budynek/lokal mieszkalny, w którym się znajdują, pozwolenia na uŝytkowanie. 6. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez ubezpieczającego, który moŝe ją zawrzeć na cudzy rachunek. 7. Umowa zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna (zwanym dalej WARTĄ). 8. Umowa ubezpieczenia moŝe zostać rozszerzona o następujące ubezpieczenia dodatkowe: 1) bagaŝ podróŝny, 2) przedmioty codziennego uŝytku pakiet TOREBKA, 3) nagrobki, 4) odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym, 5) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jaki warunek musi być spełniony, by umowa mogła być zawarta 2 Umowa ubezpieczenia w oparciu o niniejsze OWU zawierana jest w przypadku zadeklarowania przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia: 1) domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w wysokości co najmniej zł lub

5 2) ubezpieczenia ruchomości domowych lub stałych elementów w wysokości co najmniej zł. Rozdział II. SŁOWNICZEK Co oznaczają poszczególne pojęcia 3 1. Akcja ratownicza działania podjęte w celu zapobieŝenia lub zmniejszenia skutków nagłych, przypadkowych i nieprzewidzianych zdarzeń w szczególności działania straŝy poŝarnej, policji lub innych słuŝb publicznych. 2. Akt terrorystyczny uŝycie przemocy skierowanej przeciw państwu lub społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 3. BiŜuteria wyroby uŝywane jako ozdoby zawierające elementy złota, srebra, innych metali i kamieni szlachetnych, np. pierścionki, naszyjniki, bransoletki, zegarki, papierośnice, okulary (oprawki). 4. Czynności w Ŝyciu prywatnym działania lub zaniechania w sferze Ŝycia prywatnego niezwiązane z pracą zawodową. Przez pracę zawodową rozumie się wykonywanie czynności w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, jak równieŝ wykonywanie działalności gospodarczej lub wolnego zawodu. 5. Dewastacja rozmyślne zniszczenie/uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastację rozumie się równieŝ zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku, kradzieŝy lub kradzieŝy z włamaniem. 6. Dom jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Dom jednorodzinny obejmuje elementy konstrukcyjne, a takŝe: 1) instalacje tj. zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemoŝliwiający ich odłączenie bez uŝycia narzędzi) i słuŝących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Zalicza się tu instalacje: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym: radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpoŝarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania itp., 2) urządzenia techniczne tj. zamontowane na stałe (w sposób uniemoŝliwiający ich odłączenie bez uŝycia narzędzi) urządzenia słuŝące do obsługi, umoŝliwiające jego uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i znajdujące się w lub na zewnątrz ubezpieczonego budynku. Zalicza się tu m.in.: przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), urządzenia instalacyjne (np. słuŝące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, indywidualne ujęcia wody (studnie wraz z instalacjami i przykryciem), indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej (np. zbiorniki na gaz lub paliwa płynne, baterie słoneczne), czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, 3) stałe elementy tj. zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemoŝliwiający ich odłączenie bez uŝycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, kuchnia gazowa, przegrody/ścianki działowe, drzwi wraz z 5

6 6 futrynami i zamkami, okna łącznie ze szkleniem, ościeŝnicami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, powłoki malarskie, tynki ścian i sufitów, elewacje, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawy oświetlenia, wentylatora, zakończenia instalacji ppoŝ., 4) zewnętrzne elementy, tj. rynny, parapety zewnętrzne, zabudowy balkonów/logii/tarasów, zewnętrzne punkty oświetleniowe, anteny wszelkiego rodzaju, markizy lub rolety przeciwsłoneczne i inne przedmioty tego typu trwale związane z budynkiem. 7. Dym i sadza zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim skutkiem: 1) spalania, która nagle wydobywa się z urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych, 2) poŝaru, niezaleŝnie od miejsca jego powstania. 8. Dzieła sztuki przedmioty o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej (takie jak np. obrazy, rzeźby, grafiki, meble), których wartość określana jest na podstawie aktualnych notowań w postaci wyceny rzeczoznawców, ekspertów domów aukcyjnych, biegłych sądowych. 9. GaraŜ budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. GaraŜ obejmuje elementy konstrukcyjne, a takŝe wszystkie elementy wymienione w ust. 6 pkt Grobowiec budowla z częścią podziemną i naziemną przeznaczona do pochówku, wybudowana za zgodą Zarządcy Cmentarza. 11. Huragan wiatr osiągający prędkość co najmniej 88 km/h i wyrządzający masowe szkody. Prędkość wiatru powinna być potwierdzona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uwaŝa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliŝszym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub teŝ rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu. 12. Inny budynek - budynek wolnostojący stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość połoŝony na terenie nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny, przeznaczony na cele gospodarcze lub przystosowany do wypoczynku i rekreacji np. budynek basenu, kortu tenisowego, sauny, stajni. Inny budynek obejmuje elementy konstrukcyjne, a takŝe wszystkie elementy wymienione w ust. 6 pkt Inwestycja (budowa) budowa, rozbudowa lub przebudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garaŝu, innego budynku, obiektu małej architektury lub ogrodzenia, znajdujących się na terenie ubezpieczonej nieruchomości, pod warunkiem prowadzenia prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. 14. KradzieŜ działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia. 15. KradzieŜ z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia po:

7 1) usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły fizycznej, narzędzi, pozostawiającym ślady włamania, 2) otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzieŝ z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z 8 niniejszych OWU lub w wyniku rabunku, o ile otwarcie to nastąpiło niezwłocznie po zdobyciu kluczy w sposób opisany powyŝej. 16. Lokal mieszkalny samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Lokal mieszkalny obejmuje elementy konstrukcyjne, a takŝe: 1) instalacje tj. zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemoŝliwiający ich odłączenie bez uŝycia narzędzi) i słuŝących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Zalicza się tu instalacje: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym: radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpoŝarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania itp., 2) stałe elementy tj. zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemoŝliwiający ich odłączenie bez uŝycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, kuchnia gazowa, przegrody/ścianki działowe, drzwi wraz z futrynami i zamkami, okna łącznie ze szkleniem, ościeŝnicami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, powłoki malarskie, tynki ścian i sufitów, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawy oświetlenia, wentylatora, zakończenia instalacji ppoŝ., przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, 3) zewnętrzne elementy, tj. parapety zewnętrzne, zabudowy balkonów/ loggi/tarasów, zewnętrzne punkty oświetleniowe, anteny wszelkiego rodzaju, markizy lub rolety przeciwsłoneczne i inne przedmioty tego typu trwale związane z budynkiem, 4) pomieszczenia przynaleŝne, 5) miejsca parkingowe, tj. wydzielone w obrębie budynku domu wielorodzinnego lub połoŝone pod budynkiem miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych. 17. Materiały budowlane surowce, półfabrykaty niezbędne do realizacji ubezpieczonej inwestycji (budowy). Materiały budowlane nie obejmują sprzętu budowlanego. 18. Miejsce ubezpieczenia adres lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego pod którym znajdują się przedmioty objęte ochroną ubezpieczeniową. 19. Nagłe zachorowanie nagły stan chorobowy zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. 20. Nagrobek budowla naziemna postawiona w miejscu pochówku, zgłoszona u Zarządcy Cmentarza. 21. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie ubezpieczony niezaleŝnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 7

8 22. Obiekty małej architektury (wraz z ich wyposaŝeniem) znajdujące się na terenie nieruchomości, na której połoŝony jest dom jednorodzinny obiekty uŝytkowe słuŝące rekreacji i utrzymaniu porządku, takie jak m.in.: chodnik, podjazd, plac utwardzony, piaskownica, huśtawka, drabinki, oświetlenie posesji, pomieszczenie na śmieci oraz posągi, wodotryski (oczka wodne, fontanny), basen, boisko sportowe, kort tenisowy, altana i inne obiekty architektury ogrodowej trwale związane z gruntem. Do obiektów małej architektury nie zalicza się lekkich konstrukcji, stanowiących ochronę np. kortu tenisowego, basenu, sauny. 23. Osoby bliskie to wspólnie zamieszkałe z ubezpieczonym i pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym: 1) małŝonek lub osoba pozostająca faktycznie w trwałym wspólnym poŝyciu (konkubenci), 2) dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, 3) rodzice, ojczym, macocha, teściowie, przysposabiający, 4) dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, zięciowie, synowe, 5) opiekunowie dzieci lub innych osób wymagających stałej opieki. 24. Pełny czas ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia zaistniałe w Ŝyciu prywatnym, podczas pracy zawodowej/nauki, jak równieŝ w drodze do/z pracy/szkoły/uczelni. 25. PodróŜ wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się miejsce ubezpieczenia domu jednorodzinnego/lokalu, w celach turystyczno rekreacyjnych lub słuŝbowych, z wyłączeniem dojazdów do/z pracy/szkoły/uczelni. 26. Pomieszczenia przynaleŝne pomieszczenia budynku wielorodzinnego znajdujące się w wyłącznym uŝytkowaniu ubezpieczonego, jego osób bliskich, pomocy domowej, a takŝe pomieszczenia domu jednorodzinnego, do których nie prowadzi przejście z części mieszkalnej. 27. Pomoc domowa kaŝda osoba zatrudniona na umowę o pracę przez ubezpieczonego w celu wykonywania czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym lub na terenie ubezpieczonej nieruchomości. 28. Powódź nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek: 1) nadmiernych opadów atmosferycznych, 2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, 3) topnienia kry lodowej, 4) tworzenia się zatorów lodowych, 5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeŝnych. 29. Pozwolenie na uŝytkowanie decyzja administracyjna stwierdzająca zakończenie inwestycji (budowy) i kwalifikująca budynek jako obiekt gotowy do zamieszkania. 30. PoŜar przedostanie się ognia poza palenisko lub jego powstanie poza paleniskiem i samorzutne rozprzestrzenienie się. 31. Przepięcie wzrost napięcia w liniach energetycznych powstały na skutek wyładowań elektrycznych z atmosfery, spięcia przewodów na linii przesyłowej lub z winy elektrowni/firmy odpowiedzialnej za przesyłanie energii. 32. Rabunek działanie powstałe w wyniku: 8

9 1) rozboju, tj. bezprawnego zaboru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób, Ŝe sprawca uŝył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego uŝycia bądź doprowadził do stanu nieprzytomności bądź bezbronności, 2) oszustwa, tj. doprowadzenia do zaboru ubezpieczonego przedmiotu poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do naleŝytego pojmowania działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 33. Ruchomości domowe przedmioty naleŝące do ubezpieczonego lub osób bliskich znajdujące się w: 1) lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinnym, 2) pomieszczeniach przynaleŝnych, garaŝu lub innym budynku. 34. Ruchomości domowe w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinnym dzielą się na następujące grupy: 1) zwykłe to wyłącznie: meble wszelkiego rodzaju (w tym równieŝ wbudowane), sprzęt AGD (w tym równieŝ zabudowany), zapasy gospodarstwa domowego, odzieŝ i inne przedmioty wspólnego lub osobistego uŝytku (w tym: biŝuteria do łącznej kwoty zł oraz gotówka, karty płatnicze, inne krajowe środki płatnicze a takŝe papiery wartościowe łącznie do zł), rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, sportowy, ogrodniczy, rehabilitacyjny oraz części do nich a takŝe części do samochodów, motocykli, motorowerów oraz zwierzęta domowe, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych, 2) elektroniczne to wyłącznie: elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne wszelkiego rodzaju, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, sprzęt fotograficzny, komputerowy, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, konsole do gier, odtwarzacze Mp3, 3) specjalne to wyłącznie: biŝuteria, dzieła sztuki, wyroby z metali lub kamieni szlachetnych, monety złote lub srebrne, metale szlachetne w złomie lub sztabach, niestanowiące wyrobu uŝytkowego nieoprawione kamienie szlachetne lub syntetyczne, zbiory kolekcjonerskie, broń wszelkiego rodzaju. 35. Ruchomości domowe w pomieszczeniach przynaleŝnych, garaŝu lub innym budynku to wyłącznie: meble wszelkiego rodzaju (w tym równieŝ wbudowane), sprzęt AGD (w tym równieŝ zabudowany), zapasy gospodarstwa domowego, odzieŝ i inne przedmioty wspólnego i osobistego uŝytku (z wyłączeniem biŝuterii, gotówki, kart płatniczych, innych krajowych środków płatniczych a takŝe papierów wartościowych), rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do nich, a takŝe części do samochodów, motocykli, motorowerów, zwierzęta domowe, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych. 36. Sporty niebezpieczne (ekstremalne) sporty wysokiego ryzyka, uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wraŝeń, za które uwaŝa się np.: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaŝ sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki bungy. Za sporty niebezpieczne uwaŝa się równieŝ sporty uprawiane w warunkach ekstremalnych tj. w warunkach duŝego ryzyka, często zagroŝenia zdrowia i Ŝycia 9

10 związanego z Ŝywiołami ziemi, wody i powietrza np. jazda na nartach poza oznakowanymi trasami zjazdowymi. 37. Sporty uprawiane amatorsko uprawiane rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku, wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił. 38. Sporty uprawiane wyczynowo mające na celu osiąganie dzięki systematycznemu treningowi rekordowych wyników i zwycięstwa we współzawodnictwie i rywalizacji na zawodach sportowych (i udział w zawodach sportowych; takŝe traktowanie sportu jako zawód, stałe jego wykonywanie w celach zarobkowych). 39. Sprzęt pływający dla własnego uŝytku uŝywane dla własnych potrzeb łodzie wiosłowe, wiosłowe łodzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe wszelkiego typu, pontony, skutery wodne, a takŝe jachty Ŝaglowe o powierzchni pomiarowej Ŝagla do 10 m 2 i jachty motorowe z silnikiem o mocy nie przekraczającej 5 kw (6,67 KM). 40. Stałe elementy lokalu mieszkalnego (i pomieszczeń przynaleŝnych) tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób uniemoŝliwiający ich odłączenie bez uŝycia narzędzi: 1) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, 2) zlewozmywak, kuchnia gazowa, 3) przegrody/ścianki działowe, 4) drzwi wraz z futrynami i zamkami, 5) okna łącznie ze szkleniem, ościeŝnicami i zamknięciami, 6) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, 7) obudowy instalacji i grzejników, 8) powłoki malarskie, 9) tynki ścian i sufitów, 10) okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, 11) podłogi, 12) podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawy oświetlenia, wentylatora, zakończenia instalacji ppoŝ., 13) przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji, np. gniazdka, wyłączniki), 14) piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, 15) czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, 16) zabudowy balkonów/loggi/tarasów, 41. Stałe elementy ogrodzenia bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej, wideodomofonowej, siłowniki i napędy bram oraz inne przedmioty tego typu trwale związane z ogrodzeniem. 42. Stały uszczerbek na zdrowiu zaburzenia czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące ich trwałą dysfunkcję. 43. Szkoda utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek jednego lub wielu zdarzeń wymienionych w Trzęsienie ziemi - gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi. 45. Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia z WARTĄ i opłaciła składkę. 46. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk ochrona ubezpieczeniowa w zakresie zniszczenia, uszkodzenia lub utracenia przedmiotu ubezpieczenia w miejscu 10

11 ubezpieczenia jeŝeli ich przyczyną było jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenie. 47. Ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczeń dodatkowych ubezpieczonym moŝe być wyłącznie osoba fizyczna. 48. Uderzenie pojazdu mechanicznego uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewoŝonego przez niego ładunku, a takŝe uderzenie kamieni lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu. 49. Upadek drzew lub masztów przewrócenie się drzew lub masztów (w tym słupów energetycznych, kominów wolnostojących, dźwigów budowlanych, latarni ulicznych) na przedmiot ubezpieczenia, z wyłączeniem sytuacji gdy upadek nastąpił na skutek zaniedbań ubezpieczonego w ich konserwacji lub na skutek wycinania/przycinania drzew bez stosownych pozwoleń. 50. Uprawniony osoba upowaŝniona pisemnie przez Ubezpieczonego do otrzymania świadczenia na wypadek Jego śmierci. W przypadku, gdy nie ma osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego wg następującej kolejności: małŝonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom. 51. Wskazane elementy lokalu, domu jednorodzinnego, garaŝu, innego budynku w trakcie inwestycji (budowy), zamontowane lub niezamontowane na stałe, to wyłącznie: 1) drzwi z futrynami i zamkami, 2) okna wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeŝnicami, 3) przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), 4) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, 5) czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, 6) piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, 7) wyposaŝenie łazienki i wc: armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalki, bidet, podgrzewacze wody. 52. Wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanym dąŝnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników - obowiązuje warunek - aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iŝ wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się równieŝ implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego ciśnieniem zewnętrznym, a takŝe eksplozje materiałów wybuchowych (np. podłoŝenie bomby, wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych). 53. Zabezpieczenia z certyfikatem: zamki, drzwi, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyroby i urządzenia posiadające certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP)/Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) lub Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów WyposaŜenia Budownictwa,,METALPLAST (COBR Metalplast). 54. Zamek wielopunktowego ryglowania zamek powodujący zablokowanie drzwi poprzez co najmniej dwa rygle. 11

12 55. Zamek wielozastawkowy zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki słuŝące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku moŝna ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu. 56. Zbiory kolekcjonerskie zbiory przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej, nie będących dziełami sztuki (takich jak np. zbiór znaczków, kolekcja lamp, monet) których wartość określona jest na podstawie aktualnych notowań w postaci wyceny rzeczoznawców. 57. Zwierzęta domowe to wyłącznie: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach. Rozdział III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA co WARTA moŝe ubezpieczyć Lokal mieszkalny 1. Na wniosek ubezpieczającego ochroną ubezpieczenia mogą zostać objęte: 1) lokal mieszkalny, 2) stałe elementy lokalu mieszkalnego, 3) ruchomości domowe Z zastrzeŝeniem ust. 3, lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu mieszkalnego mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową równieŝ w trakcie inwestycji (budowy). W przypadku ubezpieczenia lokalu mieszkalnego umowę ubezpieczenia moŝna rozszerzyć o ubezpieczenie wskazanych elementów. 3. Odpowiedzialność WARTY za ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/stałych elementów lokalu mieszkalnego/wskazanych elementów w trakcie inwestycji (budowy) rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia przez budynek wielorodzinny stanu surowego zamkniętego. Za stan surowy uwaŝa się wyodrębnienie budowanych lokali stropami, ścianami, oknami i drzwiami zewnętrznymi. 4. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych, ochroną ubezpieczeniową objęte są równieŝ ruchomości domowe (z wyłączeniem grupy ruchomości specjalne), czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jeŝeli zostały mu uŝyczone lub wypoŝyczone przez zakład pracy, wypoŝyczalnie, kluby i inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych) pod warunkiem udokumentowania faktu uŝyczenia lub wypoŝyczenia przez te podmioty. 5. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte: 1) garaŝ, 2) przedmioty codziennego uŝytku pakiet Torebka, 3) bagaŝ podróŝny, 4) NNW, 5) odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym, 6) nagrobki, o ile ubezpieczeniem objęto co najmniej jeden z przedmiotów ubezpieczenia określonych w ust GaraŜ moŝe być objęty ochroną ubezpieczeniową równieŝ w trakcie inwestycji (budowy). W tym przypadku ochrona obejmuje równieŝ materiały budowlane zlokalizowane w miejscu realizacji inwestycji (miejsce ubezpieczenia). 7. W przypadku ubezpieczenia garaŝu w trakcie inwestycji (budowy) umowę ubezpieczenia moŝna rozszerzyć o ubezpieczenie wskazanych elementów garaŝu. 12

13 Dom jednorodzinny 1. Na wniosek ubezpieczającego ochroną ubezpieczenia mogą zostać objęte: 1) dom jednorodzinny, 2) ruchomości domowe Przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 moŝe być objęty ochroną ubezpieczeniową równieŝ w trakcie inwestycji (budowy). W tym przypadku ochrona obejmuje równieŝ materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja (miejsce ubezpieczenia). 3. W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego w trakcie inwestycji (budowy) umowę ubezpieczenia moŝna rozszerzyć o ubezpieczenie wskazanych elementów tego domu. 4. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych, ochroną ubezpieczeniową objęte są równieŝ ruchomości domowe (z wyłączeniem grupy ruchomości specjalne), czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jeŝeli zostały mu uŝyczone lub wypoŝyczone przez zakład pracy, wypoŝyczalnie, kluby i inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych) pod warunkiem udokumentowania faktu uŝyczenia lub wypoŝyczenia przez te podmioty. 5. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte: 1) garaŝ lub inny budynek, 2) ogrodzenie wraz ze stałymi elementami, 3) obiekty małej architektury, 4) przedmioty codziennego uŝytku pakiet Torebka, 5) bagaŝ podróŝny, 6) NNW, 7) odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym, 8) nagrobki, o ile ubezpieczeniem objęto co najmniej jeden z przedmiotów ubezpieczenia określonych w ust GaraŜ, inny budynek, ogrodzenie lub obiekty małej architektury mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową równieŝ w trakcie inwestycji (budowy). W tym przypadku ochrona obejmuje równieŝ materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja (miejsce ubezpieczenia). 7. W przypadku ubezpieczenia garaŝu/innego budynku w trakcie inwestycji (budowy) umowę ubezpieczenia moŝna rozszerzyć o ubezpieczenie wskazanych elementów tych budynków. Rozdział IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA Za co WARTA odpowiada 6 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w zaleŝności od przedmiotu ubezpieczenia. 2. PoniŜsza tabela wskazuje jakie przedmioty oraz w jakim zakresie mogą zostać ubezpieczone: 13

14 Przedmiot ubezpieczenia Zakres Lokal mieszkalny w trakcie inwestycji (budowy), po osiągnięciu przez budynek wielorodzinny, w którym się znajduje stanu surowego zamkniętego Lokal mieszkalny Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń Stałe elementy określonych w 7 Wskazane elementy KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja Lokal mieszkalny Stałe elementy Ruchomości domowe w lokalu Ruchomości domowe w pomieszczeniach przynaleŝnych Dom jednorodzinny Ogrodzenie Obiekty małej architektury Wskazane elementy Dom jednorodzinny Ogrodzenie Obiekty małej architektury Ruchomości domowe Zewnętrzne elementy Stale elementy ogrodzenia Obiekty małej architektury Lokal mieszkalny po uzyskaniu pozwolenia na uŝytkowanie Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń określonych w 7 Dom jednorodzinny w trakcie inwestycji (budowy) Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń określonych w 7 KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja Dom jednorodzinny po uzyskaniu pozwolenia na uŝytkowanie GaraŜ, inny budynek, materiały budowlane Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń określonych w 7 Dodatkowo: kradzieŝ GaraŜ, inny budynek w trakcie inwestycji ( budowy) Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń określonych w 7 Wskazane elementy KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja GaraŜ, inny budynek po uzyskaniu pozwolenia na uŝytkowanie GaraŜ, inny budynek Ruchomości domowe Zewnętrzne elementy Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń określonych w 7 Dodatkowo: kradzieŝ Specjalna ochrona psów Psy jako ruchomości domowe w lub poza Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP lokalem mieszkalnym/domem jednorodzinnym lub umyślnego otrucia przez osoby trzecie. Usługi Assistance Ochrona ubezpieczeniowa, oprócz zakresu wymienionego powyŝej dla przedmiotów ubezpieczenia, określonych w 4 ust. 1 i 5 ust. 1, rozszerzona jest o usługi ASSISTANCE na zasadach określonych w Rozdział V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Jaki rodzaj szkód nie jest objęty ubezpieczeniem 7 1. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody powstałe na skutek: 1) kradzieŝy z włamaniem, rabunku, dewastacji we wszystkich przedmiotach ubezpieczenia w trakcie inwestycji (budowy). Wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczenia wskazanych elementów, o ile ubezpieczający wykupił taką opcję ubezpieczenia, 2) kradzieŝy. Wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczenia zewnętrznych elementów, obiektów małej architektury, stałych elementów ogrodzenia, o ile ubezpieczający wykupił dodatkowe ubezpieczenie tych przedmiotów od kradzieŝy, 14

15 3) umyślnego działania lub raŝącego niedbalstwa ubezpieczonego, jego osób bliskich lub pomocy domowej, 4) spoŝycia przez ubezpieczonego, jego osoby bliskie lub pomoc domową alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 5) niewykonania przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub działań okresowych wynikających z przepisów prawa, 6) działania zwierząt naleŝących do ubezpieczonego lub jego osób bliskich, 7) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, obróbki blacharskie, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny/rury spustowe, ściany, balkony, tarasy, okna lub inne niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone otwory, jeŝeli obowiązek konserwacji tych urządzeń, instalacji lub elementów naleŝał do obowiązków ubezpieczonego, 8) uszkodzenia, zabrudzenia, poplamienia, odbarwienia tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodząca z opadów atmosferycznych, 9) przenikania wód z gruntu do budynku, chyba Ŝe było ono wynikiem powodzi, 10) zawilgocenia stałych elementów, chyba Ŝe było ono wynikiem powodzi, 11) przemarzania ścian, 12) zamarznięcia wody. Wyłączenie to nie dotyczy prawidłowo ogrzewanego i zaizolowanego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, 13) utraty przedmiotu ubezpieczenia na skutek jego zgubienia, sprzedaŝy, darowizny, zamiany, defraudacji, ucieczki zwierząt domowych itp., 14) konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa, 15) błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, materiałowych, projektowych, 16) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności prawa budowlanego, przepisów ppoŝ., 17) prowadzenia prac budowlanych bez stosownych pozwoleń lub po dokonaniu nieuprawnionych zmian w projektach, 18) prowadzenia prac budowlanych przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień, 19) rozbiórki przedmiotu ubezpieczenia, 20) naturalnego osiadania budynku, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych, 21) drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, powietrznych, podziemnych, 22) korozji i utleniania, 23) naturalnego zuŝycia, 24) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, 25) pleśni lub zagrzybienia budynku, 26) zapadania się ziemi na skutek zawalenia się pustych przestrzeni (wypełnionych substancją inną niŝ gazową) w gruncie, powstałych w wyniku działalności człowieka, 27) działania osób polegającego na przypadkowym uszkodzeniu, zniszczeniu, poplamieniu, zalaniu, porysowaniu. 2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 27 nie dotyczy: 1) stłuczenia szyb w drzwiach i oknach, 2) zalania wodą na skutek zbicia akwarium, 3) zalania wodą na skutek pozostawienia niezakręconych kurków i zaworów w urządzeniach wodnokanalizacyjnych w trakcie przerwy w dopływie wody, 4) zalania wodą z innych lokali w budynku wielorodzinnym lub innego domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, 5) spowodowania poŝaru, wybuchu, 15

16 16 6) uderzenia pojazdu mechanicznego, 7) spowodowania upadku drzew lub masztów, 8) spowodowania przepięcia, 9) upadku statku powietrznego (samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego) lub przewoŝonego przez niego ładunku/paliwa w ubezpieczony przedmiot, 10) prowadzenia akcji ratowniczej. 3. WARTA nie odpowiada za szkody powstałe w: 1) przedmiotach ubezpieczenia, do których ubezpieczony nie posiada tytułu prawnego, 2) ruchomościach domowych w jeśli budynek, w którym się znajdują, nie posiada pozwolenia na uŝytkowanie, 3) lokalu mieszkalnym/stałych elementach lokalu mieszkalnego/wskazanych elementach w trakcie inwestycji (budowy), jeśli budynek wielorodzinny, w którym się znajdują nie osiągnął stanu surowego zamkniętego, tj. nie nastąpiło wyodrębnienie budowanych lokali stropami, ścianami, oknami i drzwiami zewnętrznymi, 4) miejscach parkingowych na skutek zalania lub dewastacji, 5) przedmiotach słuŝących działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej, 6) ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie, 7) szybach stanowiących zabudowę balkonów/logii/tarasów na skutek przypadkowego uszkodzenia, zniszczenia, porysowania, 8) źródłach światła: Ŝarówkach, świetlówkach, halogenach itp., chyba Ŝe nastąpiło przepięcie, 9) dokumentach lub rękopisach, 10) przedmiotach ubezpieczenia uszkodzonych/zniszczonych na skutek ich awarii lub zepsucia się spowodowanych samoistną przyczyną wewnętrzną lub zuŝyciem eksploatacyjnym, 11) materiałach opałowych, 12) roślinach wszelkiego rodzaju. 4. WARTA nie odpowiada za szkody powstałe w dziełach sztuki i zbiorach kolekcjonerskich w przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczonego w razie szkody następujących dokumentów: 1) pisemnego potwierdzenia faktu nabycia dzieła sztuki/zbiorów kolekcjonerskich w postaci faktury, umowy kupna itp. 2) wyceny dzieł sztuki dokonanej przez rzeczoznawców posiadających uprawnienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertów domów aukcyjnych, historyków sztuki zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, osoby będące biegłymi sądowymi. 5. WARTA nie odpowiada za szkody nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 200 zł, a w przypadku szkód powstałych na skutek stłuczenia szyb lub zalania nieprzekraczające 50 zł. Rozdział VI. WARUNKI ZABEZPIECZENIA Jak naleŝy zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia 8 1. Stałe elementy lub ruchomości domowe znajdujące się w: lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, garaŝu lub innym budynku, a takŝe wskazane elementy muszą być zabezpieczone przez łączne spełnienie następujących warunków:

17 1) dostęp do ubezpieczonych przedmiotów jest utrudniony dla osób trzecich tak, Ŝe wejście w ich posiadanie wymagać będzie uŝycia siły fizycznej lub specjalnych urządzeń (narzędzi), 2) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego/ pomieszczeń przynaleŝnych/garaŝu/innego budynku są pełne, w naleŝytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, Ŝe ich wyłamanie lub wywaŝenie nie jest moŝliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie - bez uŝycia podrobionych lub dopasowanych kluczy, 3) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego/ pomieszczeń przynaleŝnych/garaŝu/innego budynku zawierające w swej konstrukcji elementy szklane są zamknięte na zamki określone odpowiednio w pkt 4 lub 5, których nie moŝna otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, a przeszklenia nie stwarzają moŝliwości wejścia do wnętrza, 4) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego są zamknięte na minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania, lub jeden zamek elektroniczny (mechanicznoelektroniczny), lub jeden zamek z certyfikatem, 5) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń przynaleŝnych, garaŝu, innego budynku są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny), 6) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w naleŝytym stanie technicznym oraz są tak umocowane i osadzone, Ŝe otwarcie ich przy uŝyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie moŝliwe bez pozostawienia śladów, 7) klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu ubezpieczonego, jego osób bliskich lub pomocy domowej albo osób upowaŝnionych przez ubezpieczonego do ich przechowywania. 2. Ruchomości domowe specjalne określone w 3 ust. 34 pkt 3 muszą znajdować się wyłącznie w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinnym, posiadającym pozwolenie na uŝytkowanie zabezpieczonym dodatkowo oprócz wymogów wymienionych w ust. 1 systemem alarmowym z monitoringiem sygnalizującym włamanie lub napad w miejscu odległym od chronionego przedmiotu ubezpieczenia (np. wartownia, portiernia, firma ochrony mienia) z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych lub stałym dozorem domu jednorodzinnego/ konkretnego lokalu, potwierdzonych pisemną umową z firmą ochrony mienia. 3. W przypadku braku zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2, ruchomości domowe specjalne muszą być przechowywane w sejfach lub szafach pancernych. 4. WARTA, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka moŝe uzaleŝnić zawarcie ubezpieczenia od spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków w zakresie zabezpieczeń wymienionych w ust. 1-3 albo podjąć decyzję o odstąpieniu od tych wymogów. 5. Niedopełnienie przez ubezpieczonego któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 1-4, powoduje zmniejszenie lub odmowę wypłaty odszkodowania, jeŝeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności bądź teŝ na istnienie lub zwiększenie rozmiarów szkody. 17

18 18 Rozdział VII SUMA UBEZPIECZENIA Jaka wartość stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY 9 1. Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie, odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w 4 i Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. 3. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega kaŝdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. Kiedy moŝna podwyŝszyć sumę ubezpieczenia i co moŝna dodatkowo ubezpieczyć w trakcie trwania umowy ubezpieczenia (doubezpieczenie) Po opłaceniu dodatkowej składki suma ubezpieczenia moŝe być podwyŝszona w przypadku: 1) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku częściowej wypłaty odszkodowania, 2) podwyŝszenia wartości ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia, i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej składki, moŝliwe jest równieŝ włączenie do ubezpieczenia nowego przedmiotu ubezpieczenia, dotychczas nieobjętego ochroną ubezpieczeniową. 3. Doubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 nie ma zastosowania w odniesieniu do ubezpieczenia bagaŝu podróŝnego, Pakietu Torebka, OC w Ŝyciu prywatnym, NNW, nagrobków. 4. Doubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawierane jest na odrębnym dokumencie ubezpieczenia z okresem ochrony do końca waŝności pierwotnego dokumentu ubezpieczenia. Rozdział VIII. ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA Jak zawierane jest ubezpieczenie Jeśli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY). 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzone jest dokonaniem przez WARTĘ oględzin przedmiotu ubezpieczenia. WARTA, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka moŝe podjąć decyzję o odstąpieniu od oględzin. 3. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest: 1) podać wszystkie okoliczności, o które WARTA zapytała w formularzu wniosku. JeŜeli ubezpieczający wypełnił wniosek wadliwie lub nie podał Ŝądanych we wniosku danych, WARTA zwraca wniosek, wskazując dane, które naleŝy podać, aby umowa mogła być zawarta. JeŜeli umowa ubezpieczenia została zawarta, mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uwaŝa się za nieistotne. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek ubezpieczonego, obowiązek ten spoczywa na

19 ubezpieczającym i ubezpieczonym, chyba Ŝe ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 2) opłacić składkę z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba Ŝe w umowie ubezpieczenia przyjęto inny sposób opłacenia składki. 4. Ubezpieczający jest zwolniony od obowiązku wypełnienia wniosku o ubezpieczenie w przypadku zawierania umowy na następny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach, gdy nie zmieniły się: przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz stan zabezpieczeń, a takŝe nie zostało wypłacone odszkodowanie za zgłoszoną szkodę. W tym przypadku umowę na następny okres ubezpieczenia zawiera się na podstawie ustnego wniosku ubezpieczającego, z zachowaniem postanowień ust Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia. Jak długo działa ubezpieczenie Z zastrzeŝeniem 10 ust. 4, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub na okresy krótsze, przy czym minimalny okres ubezpieczenia nie moŝe być krótszy niŝ 6 miesięcy. 2. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niŝ dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba Ŝe w umowie przewidziano późniejszy termin początku odpowiedzialności. Odpowiedzialność WARTY ustaje w przypadkach określonych w ust Późniejszy termin początku odpowiedzialności WARTY, o którym mowa w ust. 2 nie moŝe przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Na wniosek ubezpieczającego, WARTA moŝe przyjąć odpowiedzialność przed opłaceniem składki lub jej pierwszej raty i wyznaczyć ubezpieczającemu termin opłacenia składki nie dłuŝszy niŝ 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia wskazanej na dokumencie ubezpieczenia. Jeśli składka nie została zapłacona w terminie, WARTA moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i Ŝądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy, wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka. 5. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki moŝe spowodować ustanie odpowiedzialności WARTY wówczas, gdy WARTA po upływie terminu zapłaty kolejnej raty składki wezwała ubezpieczającego do zapłaty z zagroŝeniem, Ŝe brak zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 6. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia i ustania odpowiedzialności WARTY, stosunek ubezpieczenia wygasa. 7. Umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność WARTY ustaje: 1) z zastrzeŝeniem ust. 8, z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 2) w zakresie ubezpieczenia wskazanych elementów domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garaŝu, innego budynku w zakresie kradzieŝy z włamaniem, rabunku, dewastacji z chwilą uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie przez te budynki, 19

20 20 3) w przypadku braku zapłaty przez ubezpieczającego kolejnej raty składki po upływie 7 dni od otrzymania wezwania od WARTY do jej zapłacenia, 4) z chwilą doręczenia ubezpieczonemu zawiadomienia o wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, chyba Ŝe dokonał on doubezpieczenia, zgodnie z 10, 5) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie przedmiotu/ów ubezpieczenia, 6) w przypadkach określonych w ust. 9 i W przypadku umów zawartych na 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa przedłuŝona jest na kolejny miesiąc ubezpieczenia, pod warunkiem wznowienia w tym okresie umowy ubezpieczenia na następny 12- sto miesięczny okres ubezpieczenia i opłacenia składki. Do dnia następnego po dniu opłacenia składki za następny okres ubezpieczenia, WARTA odpowiada za zaistniałe szkody na warunkach dotychczasowej umowy ubezpieczenia (13-ty miesiąc ubezpieczenia). 9. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 10. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę za pisemną zgodą WARTY. JeŜeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Rozdział IX. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE Jak ustala się składkę za udzieloną ochronę ubezpieczeniową i jak się ją opłaca Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności WARTY. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfy Stawek, w zaleŝności od: 1) przedmiotu ubezpieczenia, 2) zakresu ubezpieczenia, 3) wysokości sumy ubezpieczenia, 4) okresu ubezpieczenia. 3. Na podstawie dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia WARTA moŝe wprowadzić na terenie działania poszczególnych Makroregionów tzw. stawki regionalne. 4. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okresy krótsze niŝ 12 miesięcy, w tym takŝe doubezpieczenia określonego w 10, 36, 46, 56, 66 składka naleŝna do zapłaty liczona jest za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 5. Stosuje się zniŝki składki za: 1) systemy alarmowe, 2) całodobowy dozór, 3) drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem IMP/ITB lub COBR Metalplast, 4) zamek posiadający certyfikat IMP/ITB lub COBR Metalplast, 5) blokady antywywaŝeniowe w drzwiach zewnętrznych, 6) kraty w oknach,

21 7) szyby przeciwwłamaniowe (co najmniej klasy P3), rolety przeciwwłamaniowe z certyfikatem IMP/ITB lub COBR Metalplast, 8) co najmniej roczny okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania. 6. NiezaleŜnie od zniŝek wymienionych w ust. 5, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka decyzją upowaŝnionego Członka Zarządu i/lub Dyrektora Centrum Produktowego Makroregionu WARTY mogą być stosowane zniŝki specjalne. 7. Stosuje się zwyŝki składki za: 1) płatność składki za ubezpieczenie w ratach, 2) ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego/garaŝu/innego budynku wynajmowanych lub podnajmowanych zwyŝka dotyczy obu stron umowy najmu/podnajmu, 3) ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego/garaŝu/innego budynku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 4) lokal mieszkalny/dom jednorodzinny/garaŝ/inny budynek niemurowany lub kryty palnie, 5) wystąpienie w okresie ostatniego roku ubezpieczenia więcej niŝ jednej szkody. 8. Wszelkie zniŝki i zwyŝki składki oblicza się metodą iloczynową. 9. Łączna obniŝka, odrębnie dla kaŝdego przedmiotu ubezpieczenia, nie moŝe przekroczyć 60%, z tym, Ŝe składka minimalna za kaŝdy przedmiot ubezpieczenia wynosi 30 zł. 10. O ile nie umówiono się inaczej, składka lub pierwsza rata składki, jeŝeli ustalono w umowie ubezpieczenia taką formę płatności, powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 11. W przypadku płatności składki przelewem bankowym/przekazem pocztowym jako termin zapłacenia składki (raty składki) przyjmuje się datę dokonania wpłaty przez ubezpieczającego, tj. datę potwierdzenia przez bank polecenia przelewu bądź datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty. 12. Kolejna rata składki powinna być opłacona (polecenie przelewu/nadanie przekazu powinno być dokonane) w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia. 13. Składkę opłaca się jednorazowo bądź w dwóch lub czterech równych ratach. 14. Składkę za ubezpieczenie zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówki od 50 groszy włącznie dolicza się do pełnego złotego w górę, a poniŝej 50 groszy odlicza się. Zasada ta nie odnosi się do rat składki. 15. W przypadku składki płatnej w dwóch ratach, II rata powinna być uiszczona przed upływem połowy okresu ubezpieczenia. 16. W przypadku składki płatnej w czterech ratach II, III i IV rata składki powinny być uiszczane przed upływem kolejnych kwartałów okresu ubezpieczenia. 14 Kiedy i jak dokonuje się zwrotu składki 1. Z zastrzeŝeniem ust. 2, w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu lub osobie przez niego upowaŝnionej przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 21

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT PLUS (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

z instalacjami i przykryciem), indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej (np. zbiorniki

z instalacjami i przykryciem), indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej (np. zbiorniki Szczególne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości dla Klientów Banku BPH Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczeń zwane dalej SWU mają zastosowanie do ubezpieczenia nieruchomości (lokal mieszkalny w budownictwie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA ROLNICZEGO (ROLNE DOBROWOLNE) Dział II POSTANOWIENIA WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA ROLNICZEGO (ROLNE DOBROWOLNE) Dział II POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA ROLNICZEGO (ROLNE DOBROWOLNE) Dział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia rolniczego (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy nr 15/DB/03/2012 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zwane dalej WU mają zastosowanie do generalnej umowy

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Mieszkanie z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

AEGON dla Domu Pakiet ubezpieczeń majątkowych

AEGON dla Domu Pakiet ubezpieczeń majątkowych OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH AEGON DLA DOMU AEGON dla Domu Pakiet ubezpieczeń majątkowych OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH AEGON DLA DOMU SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej z dnia 9.08. 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia - Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie domu, nieruchomość w budowie i mieszkania 5 Rozdział III Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomości domowych PAKIET DOM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomości domowych PAKIET DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomości domowych PAKIET DOM SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE str. 2 Ustalenia wstępne str. 2 Definicje str. 2 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik.

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Pod skrzydłami lwa. OWU obowiązują od 31 sierpnia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWNIK SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA innowacyjni profesjonalni skuteczni 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa SA SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1.

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET DIAMENTOWY SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM 2 Link4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca2012 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Letniskowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/205/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. Spis treści Postanowienia wstępne... str.

Bardziej szczegółowo