Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Ewa Spigarska * Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń Wstęp Rezerwy są zabezpieczeniem jednostki przed znanym jej ryzykiem przyszłej działalności, grożącymi stratami oraz skutkami innych zdarzeń. Stanowią przejaw stosowania w rachunkowości zasad ostrożnej wyceny oraz współmierności przychodów i kosztów. Celem tworzenia rezerw jest odzwierciedlenie w wyniku finansowym jednostki rzeczywistego i wiarygodnego obrazu stanu majątkowego i finansowego przedsiębiorstwa (Klimas, 1997). Rezerwy tworzy się wówczas, gdy w związku z prowadzoną działalnością istnieje ryzyko wystąpienia strat. Należy jednak zauważyć, że nie ma pewności, czy nastąpi rzeczywiste wykorzystanie rezerw. Celowość ich tworzenia zweryfikuje dopiero w przyszłości przebieg procesów gospodarczych. 1. Istota rezerw w rachunkowości Według artykułu 3, pkt. 21 ustawy o rachunkowości, pod pojęciem rezerw należy rozumieć zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Jednostka tworzy rezerwy na : 1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją. Pierwszy rodzaj rezerw dotyczy kwoty przyszłych zobowiązań, które można w sposób wiarygodny oszacować, szczególnie zaś na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. W zależności od celu tworzenia, charakteryzowany rodzaj rezerw zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych. Rezerwy na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją tworzy się, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia restrukturyzacji lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a ponadto plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Według artykułu 20, ust. 1, IV Dyrektywy UE 1 pod pojęciem rezerw rozumie się zabezpieczenia na zobowiązania i opłaty zamierzone, tworzone w celu pokrycia strat lub długów, których rodzaj jest jasno określony, i co do których w dniu zestawienia bilansowego istnieje prawdopodobieństwo, iż będą poniesione lub jest pewne, iż będą poniesione, lecz nie jest pewne, w jakiej wysokości i w jakim terminie wystąpią. * Dr, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UG, adres 1 Dyrektywa Czwarta z 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

2 362 Ewa Spigarska W zależności od celu i sposobu tworzenia rezerw można je klasyfikować według różnych kryteriów. Przykład klasyfikacji rezerw przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Rodzaje rezerw Rezerwy kapitałowe Rezerwy na przewidywane zobowiązania i straty z operacji w toku - kapitał zapasowy, - rezerwa na podatek dochodowy, - kapitał z aktualizacji wyceny, - rezerwy na straty z transakcji gospodarczych - kapitał rezerwowy, w toku, - zysk z lat ubiegłych, - rezerwy z tytułu udzielonych gwarancji, - zysk netto - rezerwy na restrukturyzację, - rezerwy techniczno ubezpieczeniowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o rachunkowości. Według A. Jaklika (Jaklik, 1992) rezerwy tworzone przez podmioty gospodarcze są przejawem samoubezpieczenia się jednostki gospodarczej przed ujemnymi skutkami ryzyka gospodarczego, a w szczególności poniesienia strat w przyszłości. 2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w zakładach ubezpieczeń W związku z prowadzoną działalnością, polegającą na pokryciu bieżących i przyszłych szkód, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów, zakłady ubezpieczeń zobowiązane są tworzyć rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe. Rezerwy, o których mowa, stanowią środki przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Ubezpieczenia charakteryzują się tym, że występuje odstęp czasowy pomiędzy zaistnieniem zdarzenia powodującego roszczenie, a wypłatą odszkodowania. W ekstremalnych przypadkach odstęp ten może dochodzić nawet do kilkudziesięciu lat. Powoduje to wzrost ryzyka co do wielkości płaconego odszkodowania(daykin, 1994). Rezerwy tworzy się więc w celu wypłaty potencjalnych zobowiązań zakładów ubezpieczeń wynikających z realizacji danego zdarzenia losowego. Stanowią one jedną z podstawowych pozycji pasywów zakładów ubezpieczeń. W Polsce i w poszczególnych krajach Unii Europejskiej firmy ubezpieczeniowe mogą tworzyć specjalne rezerwy przewidziane w statucie ubezpieczyciela. Rodzaje tych rezerw zależą od specyfiki danej firmy ubezpieczeniowej, jak i od rodzajów ryzyka, które podlega ochronie ubezpieczeniowej. Dyrektywa Rady 91/674/EWG regulująca zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, podobne jak przepisy polskie, wyróżnia rezerwę składek, rezerwę ubezpieczeń na życie, rezerwę na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, rezerwę na premię i rabaty (jeżeli nie została wykazana łącznie z rezerwą ubezpieczeń na życie), pozostałe rezerwy techniczno ubezpieczeniowe oraz rezerwy techniczno ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń na życie

3 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności (jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający się). Syntetyczne ujęcie rezerw techniczno ubezpieczeniowych ilustruje tablica 2. Tablica 2. Rodzaje rezerw techniczno ubezpieczeniowych według Ustawy o rachunkowości i Dyrektywy Rady 91/674/EWG RODZAJE REZERW TECHNICZNO UBEZPIECZENIOWYCH USTAWA O RACHUNKOWOŚCI DYREKTYWA Rezerwa składek Rezerwa składek Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego Brak odpowiednika Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną wartość rent Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) Rezerwa ubezpieczeń na życie Rezerwa ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający się Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych Pozostałe rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe przewidziane w statucie zakładu ubezpieczeń Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) Rezerwa ubezpieczeń na życie Rezerwa ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający się Rezerwa na premie i rabaty Pozostałe rezerwy techniczno ubezpieczeniowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o rachunkowości i Dyrektywy Rady 91/674/EWG. Artykuł 56 Dyrektywy Rady 91/674/EWG nakazuje utrzymanie wartości rezerw techniczno ubezpieczeniowych na poziomie umożliwiającym zakładowi ubezpieczeń pokrycie wszystkich zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia, zgodnie z racjonalnymi prognozami. Nadrzędną zasadą tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych jest reguła ciągłości. Według przepisów prawnych nieuzasadnione zmiany zasad i metod ustalania rezerw są niedopuszczalne. Szczegółowe zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw technicznoubezpieczeniowych powinny być określone w regulaminie tworzenia i rozwiązywania rezerw zakładu ubezpieczeń, zatwierdzonym i uaktualnionym przez kierownika jednostki. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w zakładach ubezpieczeń tworzy się trzema metodami: 1. indywidualną polegającą na ustaleniu odrębnie dla każdej umowy ubezpieczenia dokładnej wielkości rezerwy lub zastosowania jej wiarygodnego oszacowania, 2. ryczałtową polegającą na ustaleniu rezerwy zbiorczo dla całego portfela ubezpieczeń lub jego części, z zachowaniem zasady ciągłości; metoda ta może być stosowana tylko wtedy, jeżeli uzyskane przy jej użyciu wyniki będą zbliżone do wyników uzyskanych przy użyciu metody indywidualnej,

4 364 Ewa Spigarska 3. aktuarialną polegająca na ustaleniu rezerwy przy zastosowaniu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Podstawowym elementem w procesie obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych jest struktura organizacyjna zakładu ubezpieczeń oparta o własny statut i wewnętrzne przepisy. Każdy zakład ubezpieczeń powinien opracować wewnętrzną instrukcję tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Instrukcja powinna zawierać szczegółowy opis obliczania, tworzenia i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Winna być ona dość stabilna, dostępna dla wszystkich instytucji kontrolujących zakład ubezpieczeń. 3. Rezerwa składki i rezerwy szkodowe Rezerwę składek tworzy się indywidualnie dla każdej umowy ubezpieczenia, jako składkę przypisaną przypadającą na następne okresy sprawozdawcze, proporcjonalnie do okresu, na jaki składka została przypisana. W przypadku gdy ryzyko jest rozłożone nierównomiernie, rezerwę tworzy się proporcjonalnie do przewidywanego ryzyka w następnych okresach sprawozdawczych. Rezerwa na niewygasłe rodzaje ryzyka, stanowi różnicę między przewidywaną wartością przyszłych odszkodowań, świadczeń i kosztów, które wynikają z zawartych umów ubezpieczenia i nie wygasły z końcem roku, a wielkością rezerwy składek, która w dalszym ciągu może być przepisana z tytułu tych umów i dotyczy tego samego okresu ubezpieczenia Rezerwa na ryzyka niewygasłe jest tworzona w przypadku, gdy rezerwa składek nie wystarczy na ich pokrycie. Następnym ważnym składnikiem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są rezerwy szkód, które dzielą się na dwie grupy: rezerwy na szkody zgłoszone i rezerwy na szkody niezgłoszone (Kowalczyk 2007). Rezerwy szkód związane są z sytuacjami, w których zaistniała szkoda w danym okresie sprawozdawczym, nie została w tym okresie sprawozdawczym wypłacona. Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia stanowi zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu nieuregulowanych odszkodowań i świadczeń za szkody i wypadki, które: - zostały zgłoszone w okresie ubezpieczenia, a posiadane informacje pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń (Rezerwa na szkody zgłoszone); - zostały zgłoszone w okresie ubezpieczenia, ale posiadane informacje są niewystarczające do oceny wysokości szkód i odszkodowań (np. brak kompletu dokumentów, szkoda jest w trakcie likwidacji - trwa jeszcze naprawa samochodu uszkodzonego w wypadku); - zaszły w okresie sprawozdawczym, ale nie zostały jeszcze zgłoszone ubezpieczycielowi (tzw. IBNR Incurred But Not Reported) Rezerwę tę tworzy się w wysokości ostatecznej wartości przyszłych wypłat odszkodowań.

5 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności Przy ustalaniu rezerwy nie można stosować dyskonta wynikającego z wartości bieżącej szkody, z wyjątkiem rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Celem tej rezerwy jest odzwierciedlenie pełnego kosztu zdarzeń zaszłych w ciągu roku obrotowego, nawet jeżeli nie zostały jeszcze zgłoszone do zakładu ubezpieczeń. Wycena rezerwy IBNR jest procesem subiektywnym. Istnieje wiele metod tworzenia rezerw IBNR. Stosowaną praktyką jest szacowanie rezerw kilkoma metodami i porównywanie wyników kalkulacji. W Polsce zakłady ubezpieczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 roku 34 ustęp 3..przy ustalaniu rezerwy na szkody zaistniałe, lecz nie zgłoszone do dnia, na który liczona jest rezerwa, zakład ubezpieczeń uwzględnia dotychczasowy przebieg procesu likwidacji szkód w danej grupie ubezpieczeń, w tym liczbę i wielkość szkód zgłaszanych w następnych okresach sprawozdawczych, po okresie, na który tworzona jest rezerwa. Rozporządzenie jednak nie precyzuje, jakiej należy użyć metody do wyliczenia tej rezerwy. Przy likwidacji każdej szkody powstają koszty związane z jej likwidacją, stąd też zachodzi potrzeba utworzenia rezerwy na koszty likwidacji szkód. W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli 34 pkt 1 występuje obowiązek tworzenia rezerwy na koszty likwidacji szkód. Wiąże się ona z rezerwą na niewypłacone odszkodowania i świadczenia za szkody zaistniałe. Liczona jest na koniec każdego roku obrotowego. Sens tworzenia rezerwy ma na celu ustalenie takiej wielkości rezerwy, aby można pokryć wszystkie zobowiązania z tego tytułu, zarówno dla szkód zgłoszonych, jak i nie zgłoszonych. Rezerwę na niewypłacone odszkodowania i świadczenia można tworzyć wykorzystując następujące metody: - indywidualną - ryczałtową, - aktuarialną. W krajach zachodnich do obliczenia rezerwy IBNR stosuje się różne metody. W Grecji sposób liczenia oparty jest na doświadczeniu z trzech ostatnich lat. W Francji łączy się rezerwę na szkody powstałe z rezerwą na szkody powstałe, ale które nie zostały zarejestrowane. W Niemczech rezerwę oblicza się jako iloczyn ilości i średniej wartości szkód, które powstały i nie zostały zarejestrowane w roku bilansowym oraz bierze się pod uwagę doświadczenia z czterech poprzednich lat. Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzona jest przez zakłady prowadzące działalność w dziale II. Tworzy się ją w celu wyrównania poziomu szkodowości w poszczególnych okresach. Ustala się ją w wysokości mającej zapewnić wyrównanie przyszłych wahań współczynnika szkodowości na udziale własnym.

6 366 Ewa Spigarska Współczynnik szkodowości to stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, do składki zarobionej. Przy kalkulacji współczynnika należy uwzględnić koszty likwidacji szkód i windykacji regresów oraz regresy i odzyski otrzymane. Na podstawie & 36 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń wahanie współczynnika szkodowości uznaje się za istotne, jeżeli wśród czterech kolejnych zmian współczynnika szkodowości na udziale własnym, wyliczonych z roku na rok, odpowiadających kolejnym pięciu latom obrotowym poprzedzającymi rok utworzenia rezerwy, co najmniej dwukrotnie wystąpi zmniejszenie współczynnika szkodowości na udziale własnym o więcej niż 20% lub dwukrotne jego zwiększenie o więcej niż 25% jego wartości. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń prowadzi działalność krócej niż 6 lat, dla danej grupy ubezpieczeń nie tworzy się rezerwy na wyrównanie szkodowości. Rezerwa ubezpieczeń na życie stanowi wartość zobowiązań zakładu ubezpieczeń wynikającą z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia na życie, oszacowaną przez aktuariszy, uwzględniającą zadeklarowane premie i po odliczeniu wartości aktuarialnej przyszłych składek. Rezerwę ubezpieczeń na życie tworzy się stosując metody aktuarialne, z możliwością uwzględniania kosztów obsługi umów i kosztów związanych z wypłatą odszkodowań i świadczeń. Z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić ubezpieczonemu lub uposażonemu rentę życiową. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest zabezpieczyć odpowiednio wysokie fundusze na pokrycie przyszłych świadczeń. Fundusze te noszą nazwę matematycznej rezerwy składek. Rezerwę ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający tworzy się dla umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości wartości lokat środków, które zakład ubezpieczeń utworzył na wniosek ubezpieczających. Wartość lokat ustala się jako iloczyn ceny jednostki danego funduszu w dniu wyceny i sumy zgromadzonych jednostek na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych. Kolejna rezerwa na premie i rabaty ubezpieczonych tworzona jest do wysokości kwot, o które mogą być powiększone przyszłe świadczenia lub pomniejszone przyszłe składki zgodnie z zapisami umów ubezpieczenia. W rezerwie tej zawarte są również udziały w zysku zakładu ubezpieczeń, które będą należne ubezpieczonym. 4. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Pozostałe rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe przewidziane w statucie zakładu ubezpieczeń tworzone są zgodnie z regulaminem tworzenia rezerw na ryzyka katastroficzne i ryzyka wyjątkowe.

7 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności Zakład ubezpieczeń narażony jest na ryzyko katastroficzne, które wynika z realizacji pojedynczej, ale dużej szkody, bądź powstania wielu szkód w sposób masowy. Rezerwę na szkody katastroficzne tworzy się na wypadek wystąpienia szkód, co do których, żaden portfel ubezpieczeniowy nie jest odpowiednio duży, aby zrównoważyć ryzyko przez nie niesione w dającym przewidzieć się okresie (Kowalczyk, 2006). Celem tworzenia rezerw katastroficznych nie jest wyrównanie wyniku finansowego na przestrzeni kilku lat, lecz pokrycie strat wynikłych z jednorazowych wydarzeń o szczególnie wysokim roszczeniu. Rezerwy te chronią zakład ubezpieczeń przed finansowymi skutkami katastrof oraz częściowo przed zagrożeniem niewypłacalnością z powodu niewystarczającego poziomu innych rezerw technicznych. Utworzona rezerwa na szkody katastroficzne stanowi fundusz, który jest w dyspozycji zakładu ubezpieczeń na wypadek powstania szkód o wymiarach katastroficznych. Drugą grupę pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowią rezerwy na ryzyka wyjątkowe Rezerwa na ryzyka wyjątkowe wiąże się z gromadzeniem zabezpieczenia na ryzyka, z którymi spotkać można się w sytuacjach szczególnych. Według S. Wieteski (Wieteska 2004) za utworzeniem rezerwy na ryzyko wyjątkowe przemawiają również ustalenia w zakresie wielkości współczynnika szkodowości. Współczynnik szkodowości uwzględniając zmiany stanu rezerwy składki i rezerwy szkód nie bierze pod uwagę pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych. Zatem rezerwa na ryzyka wyjątkowe chroni wysokość współczynnika szkodowości i wysokość rezerw z nim związanych. Zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie koasekuracji i występują w roli koasekuratora muszą tworzyć rezerwy technicznoubezpieczeniowe, co najmniej w wysokości proporcjonalnej do przyjętego ryzyka z tytułu umowy koasekuracji. Zakończenie Reasumując, należy stwierdzić, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe spełniają następujące rolę w zakładach ubezpieczeń: 1) pozwalają zapewnić realną ochronę ubezpieczeniową, 2) są konsekwencją stosowania zasady ostrożnej wyceny w rachunkowości, 3) mają chronić ubezpieczyciela przed kumulacją ryzyk (np. w przypadku zdarzeń katastroficznych), 4) tworzenie i rozwiązywanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wpływa bezpośrednio na wynik techniczny, a tym samym na wysokość zobowiązania podatkowego, 5) obowiązek pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lokatami decyduje o polityce inwestycyjnej zakładu ubezpieczeń, a tym samym o strukturze aktywów i zyskach osiąganych z działalności lokacyjnej, 6) wpływają na wypłacalność zakładu ubezpieczeń,

8 368 Ewa Spigarska 7) są gwarantem wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu realizacji zdarzeń losowych, 8) decydują o stabilności zakładu ubezpieczeń. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalają towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie. Zbyt nisko skalkulowana wysokość rezerw może zachwiać równowagę finansową towarzystwa ubezpieczeniowego, zaś zbyt wysokie rezerwy powodują zaniżenie zysku ubezpieczyciela, a tym samym podważają jego wiarygodność wśród akcjonariuszy i klientów. Prawidłowe ustalenie wysokości rezerw jest podstawą zachowania stabilności i płynności finansowej oraz wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych. Literatura 1. Daykin C. D., Pentikäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman&Hall, London. 2. Dyrektywa Czwarta z 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek. 3. Dyrektywy Rady 91/674/EWG. 4. Jaklik A. (1992), Rachunkowość bankowa, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice. 5. Klimas M.(1997), Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa. 6. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006) Metody aktuarialne zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach, wyd. PWN, Warszawa. 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 10. Wieteska S. (2004), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Zakładów Ubezpieczeń majątkowo-osobowych Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź. Streszczenie Przejawem stosowania zasady ostrożności w zakładach ubezpieczeń jest tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Rezerwy te służą pokryciu bieżących i przyszłych zobowiązań zakładów ubezpieczeń, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Tworzy się je według ściśle określonych zasad i metod tworzenia. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe stanowią gwarancje wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku realizacji ryzyka ubezpieczeniowego.

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

Aktuariat i matematyka finansowa. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia

Aktuariat i matematyka finansowa. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia Aktuariat i matematyka finansowa Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia Tworzenie rezerw i ich wysokość wpływa na Obliczanie zysku dla potrzeb podatkowych, Sprawozdawczość dla udziałowców,

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Dz.U.03.218.2144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2003 r.) Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Strona 1 z 29 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.12.2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (publikacja: Dz. U. z 2003 r. nr 218, poz. 2144 oraz z 2004 r. nr 282,

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

(publikacja: Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1634)

(publikacja: Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1634) Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Ujednolicone Przepisy Prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (publikacja: Dz.

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Składka ubezpieczeniowa. 2. Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe. 3. Działalność lokacyjna. 4. Wypłacalność zakładów ubezpieczeniowych. 5. Wybrane dane rynkowe. 2 Ze względu

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U.03.211.2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2338 ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunkowość zakładów ubezpieczeń prowadzenie: dr Adam Chmielewski Definicje ubezpieczenie - urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442 Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2155. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Rezerwy w rachunkowości zakładu ubezpieczeń

Rezerwy w rachunkowości zakładu ubezpieczeń ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 191 200 Rezerwy w rachunkowości zakładu ubezpieczeń Karolina Rybicka Streszczenie: Cel celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2016 r.

Warszawa, 7 marca 2016 r. Warszawa, 7 marca 2016 r. Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (przed zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM RAPORT z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2016 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 18 maja 2017 roku I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 490 072,60 3 015 015,37 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa netto funduszu (w zł) AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 211 142,99 3 855 968,95 1. Lokaty 4 211 142,99 3 855 968,95 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo