SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:"

Transkrypt

1 nr postępowania: BZP AB SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim ": - ubezpieczenie mienia od poŝaru - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 Wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na wystawę Załącznik nr 6 Wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na Wystawę (Oddział Zbiorów Muzycznych) Załącznik nr 7 Wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego oddziału Muzeum Archeologicznego na wystawę Załącznik nr 8 Opis i wycena obiektu wypoŝyczonego z Breslauer Sammlung Köln w Kolonii (Niemcy) na wystawę Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 10 Kalkulacja cenowa ZATWIERDZAM: mgr Ryszard śukowski Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, październik 2012 r. 1/15

2 I.INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. W kwestiach nieuregulowanych powyŝszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia r. Kodeks cywilny. 2. Zamawiającym jest: Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki Wrocław NIP PL: REGON: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: usługa (kategoria nr 6). 1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu pn:. "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim ": 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, c) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 1.3 Wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych znajduje się w załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 5 do SIWZ wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim we Wrocławiu; b) załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ( Oddział Zbiorów Muzycznych) na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim we Wrocławiu; c) załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz i wycena obiektów wypoŝyczonych z Muzeum Miejskiego Wrocławia i jego Oddziału Muzeum Archeologicznego na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim we Wrocławiu; d) załącznik nr 8 do SIWZ Opis i wycena obiektu wypoŝyczonego z Breslauer Sammlung Köln w Kolonii (Niemcy) na wystawę Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Muzeum Uniwersyteckim we Wrocławiu; 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 9 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: Kod CPV Opis Usługi ubezpieczeniowe Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od ognia Usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów i straty finansowej Usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iŝ Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 2/15

3 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do r. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk zgodne są z załącznikiem nr 9 do SIWZ: Opis przedmiotu Zamówienia. IV. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, - spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. spełniają następujący warunek szczegółowy: - posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub zezwolenie innego właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek jego posiadania. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŝone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniają następujący warunek szczegółowy: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: a)wykonawca przedłoŝy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b)przedłoŝone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW śądanych OD WYKONAWCÓW W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający Ŝąda przedstawienia następujących dokumentów: 3/15

4 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ); 2) Koncesja, zezwolenie, licencja; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. UWAGA: Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie moŝe być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie jak dla dokumentu, o którym mowa powyŝej. 5. Inne dokumenty: 1) Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Kalkulacja cenowa (załącznik nr 10 do SIWZ); 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) W przypadku złoŝenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, naleŝy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których uprawniony jest Pełnomocnik tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; 6. W przypadku złoŝenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów kaŝdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego w celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 7. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 4/15

5 Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający informuje, Ŝe oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) dotyczy takŝe nowych przesłanek wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp. VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złoŝenia oferty kierując swoje zapytanie faksem na nr lub na piśmie na adres: Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki Wrocław z dopiskiem: Postępowanie nr BZP AB Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim : - ubezpieczenie mienia od poŝaru - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub faksem. 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie fakt jego otrzymania. 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia związane z postępowaniem pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik BZP Agnieszka Barczyk, fax: , tel.: W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w ustawie Pzp Zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. VII. WADIUM Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 5/15

6 3. Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami. 2. Do Formularza Oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami SIWZ. 3. Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 5. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty naleŝy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 7. Dokumenty załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b lub/i 2c ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub ten podmiot. 9. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemoŝliwiający ich zdekompletowanie. 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 14. Wykonawca moŝe złoŝyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złoŝeniem ponosi Wykonawca. 16. Ofertę naleŝy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: - nazwą, adresem Wykonawcy, - nazwą, adresem Zamawiającego, oraz adnotacją: Przetarg nieograniczony pn.: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim : - ubezpieczenie mienia od poŝaru 6/15

7 - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT Postępowanie nr BZP AB Nie otwierać przed r. przed godz. 11: Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, naleŝy złoŝyć do dnia r. do godziny 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę- zmiany lub wycofanie złoŝonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. 3. Zmiany, poprawki, modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA. W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR 4. Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie moŝe dokonać zmian w ofercie. 6. Oferty złoŝone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 7. Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: a) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) zbadanie nienaruszalności ofert, c) otwarcie ofert w kolejności ich złoŝenia, d) ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 10. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 11. Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złoŝonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 12. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące zgodnie z ww. ustawą tajemnice przedsiębiorstwa, winny być odpowiednio oznaczone i spięte. XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 1.Cena oferty ma uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, cały zakres ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym jej integralną część, jak równieŝ wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonych umów. 2.Cenę naleŝy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w pln naleŝy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, Ŝe trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w 7/15

8 górę o 1. JeŜeli trzecia cyfra po przecinku jest niŝsza od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 3.Tabela Kalkulacji cenowej zawiera: Nazwę usługi kol. (1), Przedmiot ubezpieczenia kol. (2), Sumę ubezpieczenia w zł kol (3) oraz liczbę dni ochrony kol. (5) dotyczy jedynie wierszy 1-3 z tabeli. W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę naleŝy podać: - w kol. (4): Stawkę ubezpieczenia wyraŝoną w %, - w kol. (6): Wartość składki netto, wyraŝoną w zł, wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, liczoną jako: a) dla wierszy 1-3 tabeli: kol. (3) x kol. (4)/365 x kol. (5); b) dla wiersza 4 tabeli: kol. (3) x kol. (4); - w poz. 5 cenę ofertową netto suma wartości w kol. (6), wyraŝoną w zł, - w poz. 7 cenę ofertową brutto, wyraŝoną w zł. 4.Podana w Formularzu ofertowym cena netto pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 5.Na przedmiot zamówienia obowiązuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2004 r, Nr 54, poz 535 ze zm). 6.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy. 7.JeŜeli Wykonawca złoŝy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniŝszej ceny. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium. Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru w skali do 100 pkt (maksymalna liczba punktów w kryterium): wartość punktowa A = 100 * Cmin/ Cn; gdzie: Cmin CENA OFERTOWA BRUTTO - najniŝsza wśród oferowanych Cn CENA OFERTOWA BRUTTO badanej oferty XIII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Przez oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. JeŜeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iŝ kaŝdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złoŝyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iŝ omyłka ma charakter oczywisty. Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych Zamawiający uzna: - błędne zsumowanie w Kalkulacji cenowej wartości składki netto. Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową netto; 8/15

9 3. Jako inne omyłki określone w pkt 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na: 1) rozbieŝności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z prawidłowo wykonanych działań matematycznych w Kalkulacji cenowej 2) w przypadku błędnego wyliczenia w Kalkulacji cenowej CENY OFERTOWEJ BRUTTO, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano Stawkę ubezpieczenia w % kol 4. Uwzględniając powyŝsze załoŝenie Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnoŝenia, sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę wynikającą z danej kalkulacji cenowej; 4. Brak jakiejkolwiek pozycji w złoŝonej przez Wykonawcę kalkulacji cenowej nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIOENE PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom, w kaŝdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2a równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złoŝoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niŝ określony w art. 94 ustawy Pzp. 6. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 9/15

10 2. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w przypadku: - zmian postanowień w umowie w zakresie ustawowej zmiany stawki VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia, w okresie obowiązywania umowy; ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej. XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Ogólne. a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. c) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skarga do sądu 2. Odwołanie. a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. c) Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. d) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. e) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. f) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 3. Skarga do sądu a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 10/15

11 c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niŝ w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu 11/15

12 Postępowanie nr: BZP AB Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Z ogólnej liczby stron Adres: NIP: REGON: Telefon: Fax: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia pn.: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim : - ubezpieczenie mienia od poŝaru - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ), zobowiązujemy się dostarczyć w zakresie ustalonym w umowie (załącznik nr 4 do SIWZ) za cenę ofertową: CENA OFERTOWA BRUTTO:. zł Słownie: zł brutto. II. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. III. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. IV. Oświadczamy, Ŝe informacje zamieszczone na następujących stronach:. stanowią tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* V. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:*. VI. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy bez zastrzeŝeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. VII. Wraz z Formularzem ofertowym składamy: - Kalkulację cenową - pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji * jeŝeli dotyczy Wykonawcy.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 12/15

13 Postępowanie nr: BZP AB Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 ustawy Pzp Działając w imieniu (pełna nazwa i adres Wykonawcy) NIP:.. REGON: i będąc naleŝycie upowaŝnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim : - ubezpieczenie mienia od poŝaru - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) JeŜeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 13/15

14 Postępowanie nr: BZP AB Załącznik nr 3 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Składając ofertę w przetargu pn.: OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 ustawy Pzp Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim : - ubezpieczenie mienia od poŝaru - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami w tym zmianą z dnia 6 lipca 2012 pod poz. 769 Dz.U.) (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 14/15

15 Postępowanie nr: BZP AB Załącznik nr 10 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron KALKULACJA CENOWA Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego "Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim : - ubezpieczenie mienia od poŝaru - ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Poz Nazwa 1. Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych 2. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Stawka ubezpieczenia (w %) Liczba dni ochrony Wartość składki za okres wykonania zamówienia netto kol.(3) x kol.(4)/365 x kol. (5) (zł) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Mienie zgodne z załącznikami nr 5, 6, 8 Mienie zgodne z załącznikiem nr , , Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Mienie zgodne z załącznikami nr 5, 6, 7, ,00 Stawka ubezpieczenia w (%) 792 Wartość składki za okres wykonania zamówienia netto kol. (3) x kol. (4) zł 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Wszystkie transporty w okresie ubezpieczenia zgodnie z SIWZ , CENA OFERTOWA NETTO: (suma wartości składki netto w kol. (6): Wartość VAT: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2004 r, Nr 54, poz 535 ze zm) 7. CENA OFERTOWA BRUTTO*: * kwotę naleŝy przenieść do Formularza ofertowego..... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 15/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Postępowanie nr BZP.2420.1.2013.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego dla działów Administracji Centralnej UWr: Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ-III.272.5.2013... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo