Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 Zarządu PZU SA z dnia 7 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/55/2012 Zarządu PZU SA z dnia 17 lutego 2012 r. Rozdział I 4) ubój z konieczności (dobicie zwierzęcia) ubój zwierzęcia Postanowienia ogólne będący następstwem choroby, wypadku albo zdarzenia losowego w postaci ognia, powodzi, huraganu, 1 piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie, że: 1. Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt zwane dalej a) rozpoznane przyżyciowo stadium choroby zwie- ogólnymi warunkami, stosuje się do umów ubezpie- rzęcia było nieuleczalne i istniało prawdopodoczenia zwierząt, zawieranych przez Powszechny Zakład bieństwo padnięcia zwierzęcia w najbliższym czasie, Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (PZU SA) z osobami fizy- b) konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień cznym, osobami prawnymi albo jednostkami organiza- zwierzęcia, które uległo wypadkowi albo zdarzecyjnymi niebędącymi osobami prawnymi zwanymi dalej niu losowemu w postaci ognia, powodzi, huraga- Ubezpieczającym. nu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na W razie nie możności wezwania lub przybycia lecudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). W takim karza weterynarii, oświadczenie stwierdzające konieprzypadku obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej czność uboju mogą złożyć na piśmie dwaj świadkowie. ciąży na Ubezpieczającym. Zarzut mający wpływ na odpo- 5) choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczawiedzialność PZU SA może on podnieść również prze- nia choroba, która w dniu powstania szkody, wyszczeciwko Ubezpieczonemu. gólniona jest w wykazie chorób zakaźnych zwierząt, 3. Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte jako: podlegających obowiązkowi zwalczania zgodnie z aktu- 1) ubezpieczenie indywidualne, w którym ubezpieczają- alnie obowiązującą ustawą o ochronie zdrowia cymi są: zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a) właściciele zwierząt gospodarskich w indywidual- 6) trwała utrata przydatności zwierzęcia do jego użytkonych gospodarstwach rolnych, wania występuje gdy lekarz weterynarii leczący b) inni hodowcy i właściciele zwierząt, zwierzę (komisja ekspertów medycyny weterynaryj- 2) ubezpieczenie gospodarstw wielkostadnych (fermowych) nej) stwierdził na piśmie, że na skutek: przeznaczone dla producentów i hodowców zwierząt a) nieuleczalnych następstw choroby o krótkotrwaprowadzących ewidencję księgową z dokumentacją łym przebiegu, wartości produkcji lub obrotu zwierzętami, niezbędną b) wypadku albo zdarzeń losowych w postaci ognia, do zawarcia ubezpieczenia i umożliwiającą bieżącą powodzi, huraganu, piorunu, lawiny, obsunięcia kontrolę jego przebiegu, się ziemi 3) ubezpieczenie powszechne przeznaczone dla określo- powstała trwała utrata przydatności zwierzęcia do nej terytorialnie zbiorowości właścicieli zwierząt; ubez- użytkowania określonego w umowie ubezpieczenia, pieczenie to zawierane jest na rachunek właścicieli 7) ekspert medycyny weterynaryjnej osoba posiadazwierząt przez upoważnionych przez nich przedstawicieli, jąca wyższe wykształcenie weterynaryjne oraz tytuł 4) ubezpieczenie zawierane na czas: transportu, wystaw, specjalisty zwalczającego choroby ubezpieczonego zawodów, trzebienia, opasu, gatunku zwierzęcia lub specjalizująca się praktycznie 5) ubezpieczenie utraty produkcji mleka. w zwalczaniu chorób tego gatunku zwierząt, w rekon- 4. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na teryto- walescencji po chorobie oraz ocenie przydatności rium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postano- użytkowej zwierząt, wień 6 ust. 3. 8) karencja okres czasu, w którym PZU SA nie ponosi 2 odpowiedzialności, 9) zwierzę hodowlane zwierzę poddane ocenie war- 1. Przez pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach tości użytkowej lub hodowlanej, dla którego jest pronależy rozumieć: wadzona dokumentacja hodowlana, 1) dokument ubezpieczenia dokument potwierdzający 10) zwierzę gospodarskie konie robocze, bydło, owce zawarcie umowy ubezpieczenia (np. polisa), i kozy, 2) składka kwota należna PZU SA za udzielaną ochronę 11) koń roboczy (użytkowy) jest to koń użytkowany w rolubezpieczeniową, nictwie lub poza rolnictwem (np. do prac w lesie), nie bę- 3) padnięcie zwierzęcia śmierć zwierzęcia (płodu), dący koniem sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym, która nastąpiła wskutek choroby, wypadku, zdarzenia 12) udział własny określona procentowo lub kwotowo losowego w postaci: ognia, powodzi, huraganu, pioru- w umowie ubezpieczenia część odszkodowania, nu, lawiny, obsunięcia się ziemi, o którą PZU SA zmniejsza odszkodowanie. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 2. Za szkody spowodowane przez: pasiek oraz psów i kotów domowych, które można 1) ogień uważa się szkody powstałe w wyniku działania ubezpieczyć na podstawie odrębnych ogólnych warunognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał ków ubezpieczenia. bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 2) huragan uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, Zakres ubezpieczenia którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan 4 wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono 1. Umowa ubezpieczenia zwierząt może być zawarta w zadziałanie huraganu, kresie: 3) powódź uważa się szkody powstałe wskutek: 1) podstawowym, obejmującym szkody powstałe wskua) zalania terenów w następstwie podniesienia się tek padnięcia w wyniku choroby, wypadku lub zdawody w korytach wód płynących lub stojących, rzeń losowych w postaci: ognia, powodzi, huraganu, b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi, c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach 2) rozszerzonym, obejmującym szkody powstałe wskutek: górskich i falistych, a) padnięcia spowodowanego przyczynami wymienio- 4) uderzenie piorunu uważa się szkody powstałe w wy- nymi w pkt 1, niku gwałtownego wyładowania elektrycznego w atmo- b) uboju albo dobicia z konieczności w wyniku chosferze bezpośrednio na zwierzęta lub na obiekty, roby, wypadku oraz szkód spowodowanych zdarzew których przebywają zwierzęta, pozostawiającego niami losowymi w postaci: ognia, powodzi, hurabezsporne ślady tego zdarzenia, ganu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi. 5) lawinę uważa się szkody powstałe wskutek gwałtowne- 2. Ubezpieczenie zwierząt zawierane jest z udziałem własnym go zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu, skał Ubezpieczającego wynoszącym od 20% do 30% wysolub kamieni ze zboczy górskich, kości odszkodowania. 6) obsunięcie się ziemi uważa się szkody powstałe: 3. Udział własny, na wniosek Ubezpieczającego, może zo- wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia stać zniesiony za opłatą uzupełniającej składki. Wyjątek się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, stanowi ubezpieczenie trzody chlewnej, w którym udział przez usuwanie się ziemi wskutek ruchów mas własny nie może być zniesiony. ziemi na stokach, 7) chorobę uważa się szkody, w których stan zdrowia 5 zwierzęcia odbiegający od normy spowodowany jest Rozszerzony zakres ubezpieczenia zwierząt ( 4 ust. 1 pkt 2), procesem chorobowym, w tym powikłaniami ciążowymi za opłatą dodatkowej składki może obejmować ochroną ubezi porodowymi mogący prowadzić do całkowitego pieczeniową: wyzdrowienia zwierzęcia lub do trwałej utraty jego przy- 1) zdarzenia, których następstwem jest utrata płodu i młodatności użytkowej, albo do padnięcia zwierzęcia bądź dego przychówku u koni i bydła wskutek tego, że: uboju z konieczności, a) płód w wieku od 3 miesięcy został porzucony (poronio- 8) wypadek uważa się szkody powstałe wskutek nagłe- ny) lub przyszedł na świat nieżywy podczas porodu, go, nieprzewidzianego zdarzenia niezależnego od woli b) płód w wieku począwszy od 3 miesięcy utracił życie Ubezpieczonego, wywołującego dolegliwość pochodze- wskutek padnięcia lub uboju albo dobicia z konia urazowego, w wyniku której: nieczności jego matki z powodu choroby lub wya) nastąpiło padnięcie zwierzęcia, padku, b) zwierzę zostało skierowane na ubój z konieczności, c) cielę w wieku do 30 dni, a źrebię w wieku do 180 dni, c) konieczna była trwała zmiana użytkowania zwie- licząc od dnia porodu padło lub zostało ubite albo rzęcia, dobite z konieczności z powodu choroby lub wy- 9) rabunek w czasie transportu uważa się szkody powsta- padku, łe wskutek zaboru ubezpieczonych zwierząt z zastoso- 2) koszty związane z utylizacją zwłok (zbiór, transport waniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiasto- i przetworzenie zwłok) ubezpieczonego bydła i koni wego jej użycia wobec osoby dokonującej przewozu roboczych, poniesione przez właściciela zwierząt. zwierząt lub z doprowadzeniem takiej osoby do nieprzytomności lub bezbronności Ponadto mogą być zawierane umowy ubezpieczenia z zakresem określonym w 4 ust. 1 pkt 2 na czas: Przedmiot ubezpieczenia 1) transportu, łącznie z ryzykiem rabunku, 3 2) wystawy, 3) opasu, Ubezpieczeniem mogą być objęte zwierzęta zdrowe i bez wad: 4) zawodów, 1) zwierzęta gospodarskie, 5) trzebienia ogierów, buhajów, tryków i knurów. 2) konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne, 2. Umowa ubezpieczenia powołana w ust. 1 pkt 1 3, może 3) trzoda chlewna w gospodarstwach wielkostadnych (fer- być zawarta, jeżeli umową tą objęte zostaną wszystkie mowych), zwierzęta tego samego gatunku wchodzące w skład tran- 4) strusie i emu, sportowanej, wystawianej lub opasanej partii zwierząt. 5) inne zwierzęta, na warunkach określonych w umowie 3. Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust.1 pkt 1, 2 i 4, ubezpieczenia, z wyjątkiem drobiu, zwierząt futerkowych mogą być objęte szkody powstałe poza terytorium Rzew chowie fermowym, ryb w hodowli i chowie stawowym, czypospolitej Polskiej. 2

3 dze poniżej 85 kg oraz cieląt, wynikłych z powodu Wyłączenia odpowiedzialności transportu w okresie od 1 grudnia do 15 marca, 7 21) uśmiercenia zwierząt w wyniku starości oraz realizacji aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o ochro- 1. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: nie zwierząt z wyjątkiem sytuacji, gdy w następstwie wy- 1) kradzieży, padku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia. 2) rabunku, z zastrzeżeniem postanowień 6 ust. 1 pkt 1, 2. PZU SA nie odpowiada również za szkody, jeżeli: 3) uboju zwierzęcia w wyniku selekcji, 1) szkoda powstała w wyniku użytkowania zwierząt 4) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalst- w inny sposób niż to wynika z zawartej umowy ubezwa przez Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego pieczenia i Ubezpieczający nie powiadomił wcześniej niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w da- PZU SA o dokonaniu tych zmian, nych okolicznościach względom słuszności, 2) konie startujące w zawodach były używane niezgodnie 5) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczo- z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Jeźny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, dzieckiego lub z zasadami prowadzenia wyścigów, 6) wad lub chorób zwierząt, które istniały w momencie w których brały udział. zawierania umowy ubezpieczenia, 3. PZU SA nie ponosi kosztów związanych ze znakowa- 7) chorób zwierząt przekazywanych dziedzicznie, niem, badaniem stanu zdrowia, leczeniem, sekcją zwłok 8) zmian zwyrodnieniowych lub innych zmian kończyn oraz zaświadczeniami wymaganymi do ubezpieczenia zwierząt na skutek przebytych chorób, o których PZU SA zgłaszanych zwierząt. nie wiedział w momencie zawierania umowy ubezpie- czenia, 9) schorzeń zwierząt, których można było uniknąć, gdyby Zawarcie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony poddał zwierzę profilaktycznemu szczepieniu, Początek i koniec odpowiedzialności 10) choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 8 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal- 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpie- czaniu chorób zakaźnych zwierząt za którą: czającego. a) nie przysługuje pomoc pieniężna ze środków prze- 2. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej znaczonych na zwalczanie tych chorób, ponieważ następujące dane: posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do aktualnie 1) gatunek zwierząt w podziale na grupy, o których obowiązujących przepisów ustawy, o ochronie zdro- mowa w ust. 3, wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 2) liczbę zwierząt w danej grupie, zwierząt, 3) wiek zwierząt, b) przyznane zostało odszkodowanie ze środków budże- 4) płeć, a w odniesieniu do koni ponadto umaszczenie towych państwa, przeznaczonych na zwalczanie z jego odmianami na głowie, kończynach i sposób tych chorób. użytkowania zwierząt, 11) zaistnienia szkód w hodowli zwierząt prowadzonej dla 5) wartość zwierząt, w tym w odniesieniu do młodego celów doświadczalnych, bydła wagę i cenę za 1 kg przewidywaną na koniec 12) braku paszy, niezależnie od przyczyn, które ten brak opasu lub chowu, a w odniesieniu do trzody chlewnej spowodowały, w tuczu, przewidywaną na koniec roku kalendarzo- 13) zaniedbań żywieniowych wynikających z niedokarmie- wego wagę wytuczonej trzody chlewnej i cenę za 1 kg, nia lub karmienia nieodpowiednią paszą, 6) zakres ubezpieczenia oraz oświadczenie, że zgłoszo- 14) stanu wyjątkowego, inwazji, działań wojennych, strajku, ne do ubezpieczenia zwierzęta są zdrowe i bez wad, wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów ter- 7) do wniosku o ubezpieczenie koni wyścigowych i sporroryzmu, towych, wymagane jest załączenie dodatkowo jedne- 15) trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, promienio- go z podanych niżej dokumentów stwierdzających tożwania radioaktywnego lub innych skażeń, samość konia: 16) prowadzenia hodowli, chowu niezgodnie z jej wymo- a) kopię dowodu urodzenia, gami i nie zapewnienia właściwych warunków bytowa- b) kopię wpisu do księgi hodowlanej prowadzonej przez: nia, użytkowania i pielęgnacji zwierząt, Polski Związek Hodowców Koni, 17) prowadzenia przez Ubezpieczonego albo inną osobę Tory Wyścigów Konnych lub odpowiedzialną za transport ubezpieczonych zwierząt, inny uprawniony podmiot do prowadzenia ksiąg pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub hodowlanych, pod wpływem środków odurzających, substancji psycho- c) kopię paszportu konia (kartę identyfikacyjną tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu konia) wraz z jego numerem ewidencyjnym. przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie 3. Zwierzęta ubezpiecza się na podstawie wniosku Ubezmiało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczenio- pieczającego, w podziale na następujące grupy danego wego, gatunku: 18) przewożenia zwierząt nie przystosowanym do tego 1) bydło: celu środkiem transportu, a) krowy i jałówki cielne, 19) powierzchownych ran i uszkodzeń skóry zwierząt powsta- b) buhaje, łych w czasie transportu, c) młode bydło chowane z przeznaczeniem na opas 20) grypy i chorób dróg oddechowych trzody chlewnej o wa- lub do odnowienia stada, 3

4 2) konie: ubezpieczenia m.in.: zakres ochrony ubezpieczeniowej, a) źrebięta od 0,5 do 2 lat, wysokość stawek taryfowych, sposób naliczania i przekab) konie powyżej 2 lat: zywania składki, obowiązki stron oraz okres trwania umo- robocze (użytkowe), wy i sposób jej realizacji a także wykaz rolników (ho- wyścigowe, dowców) i ich zwierząt objętych ubezpieczeniem. sportowe, rekreacyjne, 11 3) trzoda chlewna: 1. PZU SA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia a) przeznaczona do tuczu od wagi 25 kg, przez wydanie Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieb) przeznaczona do reprodukcji (loszki, maciory, knury), czenia. 4) owce: 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w razie wątpliwości umowę a) maciorki, jarliczki i jagnięta, ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia b) tryki, Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia. 5) kozy. 3. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza 4. Za zgodą PZU SA, zwierzęta mogą być wykazane w innych Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający grupach, niż określone w ust. 3. postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpie- 5. Do wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczający na żądanie czającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej przez PZU SA winien dołączyć orzeczenie lekarza weterynarii niego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić Ubezpieo stanie zdrowia zwierząt oraz dokumenty potwierdza- czającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego jące wartość zwierząt zgłoszonych do ubezpieczenia. dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin Orzeczenie lekarza weterynarii powinno być wydane do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obow okresie 7 dni poprzedzających złożenie wniosku o ubez- wiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczająpieczenie. cego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa jest 9 zawarta zgodnie z warunkami oferty. 4. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie 1. Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić we wniosku o ubez- z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia pieczenie wszystkie posiadane zwierzęta gospodarskie po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzew danej grupie ( 8 ust. 3). W razie zróżnicowania war- ciwu. tości poszczególnych sztuk w obrębie grupy ubezpieczeń, do wniosku należy dołączyć specyfikację wszystkich zwierząt 12 w grupie, uwzględniając: płeć, rasę, wiek, umaszcze- 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku, z za- nie ze znakami szczególnymi, numer trwałego oznakowa- strzeżeniem postanowień 6 ust. 1 oraz postanowień ust. 2. nia (o ile zwierzę takie posiada). 2. W porozumieniu z Ubezpieczającym, umowa ubezpiecze- 2. Trzoda chlewna w tuczu w gospodarstwach wielkostadnych nia powszechnego i ubezpieczenia gospodarstw wielko- (fermowych) powinna być zgłaszana do ubezpieczenia stadnych (fermowych) może być zawarta również na czas w ogólnej liczbie sztuk z podaniem przewidywanej wartości nieokreślony. Umowa ta może być rozwiązana przez PZU SA trzody, która będzie wytuczona w ciągu danego roku oraz lub Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem przewidywanej na koniec tuczu wagi żywej 1 sztuki trzody 3 miesięcznego okresu jej wypowiedzenia ze skutkiem na chlewnej. koniec miesiąca kalendarzowego W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na czas nieokreślony, Ubezpieczający zobowiązany jest corocznie 1. W ubezpieczeniu powszechnym umowa ubezpieczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia zgłosić może być zawarta: PZU SA zaktualizowaną ilość i wartość objętych umową 1) w odniesieniu do bydła lub koni wykorzystywanych do ubezpieczenia zwierząt na następny rok kalendarzowy prac w rolnictwie, jeżeli na określonym terenie (wieś, obowiązywania umowy. W ubezpieczeniu powszechnym gmina) ubezpieczone zostaną w gospodarstwie wszy- aktualizacja przeprowadzana jest przy udziale przedstastkie sztuki zwierząt danego gatunku (grupy) a odse- wiciela PZU SA. tek liczby gospodarstw, które będą objęte ubezpie- 4. W razie nie wykonanie obowiązków, o których mowa czeniem, będzie wynosił w stosunku do ogólnej liczby w ust. 3, w terminie wskazanym w ust. 3, PZU SA przygospodarstw posiadających na tym terenie zwierzęta sta- sługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia nowiące przedmiot ubezpieczenia nie mniej niż 50%, ze skutkiem natychmiastowym. 2) w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt, jeśli ubezpieczającymi będą: 13 a) jednostki skupujące mleko a umową ubezpiecze- 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 4 oraz 14, odpowiedzialność nia objęte zostanie bydło (krowy i jałówki cielne) PZU SA rozpoczyna się przy uwzględnieniu okresu 14 dni u co najmniej 80% dostawców mleka na określo- karencji 15 dnia po dniu zawarcia umowy ubezpienym terenie, czenia, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu przez b) związki branżowe hodowców danego gatunku zwie- Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty, chyba że rząt lub inne organizacje współdziałające z hodow- w umowie przewidziano inny termin początku odpowiecami określonego gatunku zwierząt a umową ubez- dzialności. pieczenia objęte zostaną wszystkie zwierzęta tego 2. Za szkody spowodowane wypadkami odpowiedzialność gatunku u co najmniej 50% hodowców. PZU SA rozpoczyna się od dnia następnego po dniu 2. Umowę ubezpieczenia powszechnego zawiera się w for- zawarcia umowy ubezpieczenia i opłaceniu należnej mie pisemnej. W umowie określa się szczegółowe zasady składki. 4

5 3. PZU SA w porozumieniu z Ubezpieczającym może za- 2) w przypadku, o którym mowa w 15 ust. 3, stosować okres karencji od 15 do 30 dni, a w uzasadnio- 3) z dniem zmiany sposobu użytkowania zwierzęcia, o ile nych przypadkach odstąpić od jej stosowania. o nowym sposobie użytkowania PZU SA nie został 4. Okresu karencji nie stosuje się w kolejnej umowie ubez- powiadomiony przed tą zmianą, pieczenia zawartej przed upływem dotychczasowego 4) z dniem oddania na ubój albo padnięcia zwierzęcia, okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że kolejna umowa 5) z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypoobejmuje te same ryzyka, co umowa dotychczasowa. wiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 14 jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej Odpowiedzialność PZU SA w odniesieniu do umów ubez- raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapieczenia, o których mowa w 6 ust. 1, rozpoczyna się od płacona w terminie, dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 6) z upływem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma i opłaceniu należnej składki, jednakże nie wcześniej niż: z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłaa) w ubezpieczeniu na czas transportu od chwili za- nego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, ładunku zwierzęcia na środek lokomocji i trwa do że brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie chwili wyładowania w miejscu docelowym, odpowiedzialności, b) w ubezpieczeniu na czas wystawy od chwili wpro- 7) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, wadzenia zwierzęcia na teren wystawy i trwa do 8) z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy chwili jego wyprowadzenia z tego terenu, ubezpieczenia, c) w ubezpieczeniu na czas zawodów od dnia roz- 9) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie poczęcia udziału koni w zawodach i trwa do dnia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastozakończenia udziału koni w tych zawodach, wym w przypadku, o którym mowa w 12 ust. 4 oraz d) w ubezpieczeniu na czas opasu od daty podanej w 19 ust. 10, w dokumencie ubezpieczenia z uwzględnieniem okre- 10) z dniem upływu okresu wypowiedzenia w przypadku, su karencji wskazanym w umowie ubezpieczenia o którym mowa w 12 ust. 2. i trwa do dnia określonego w dokumencie ubezpie- 2. W ubezpieczeniach zawartych na okres 1 roku, PZU SA czenia, ponosi odpowiedzialność, jeżeli w ciągu 14 dni po upływie e) w ubezpieczeniu na czas trzebienia od dnia do- okresu ubezpieczenia podanego w polisie zwierzę padnie konania trzebienia z uwzględnieniem okresu karencji lub zostanie ubite z konieczności (dobite) z powodu wskazanym w umowie ubezpieczenia i trwa w odnie- choroby lub wypadku, gdy objawy związane z chorobą lub sieniu do: wypadkiem były znane w okresie obowiązywania umowy ogierów 21 dni ubezpieczenia. wnętrów wszystkich gatunków zwierząt 21 dni buhajów i tryków 14 dni 17 knurów od 6 miesięcy 14 dni 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłużloszek i loch 14 dni szy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąprosiąt i warchlaków do 6 miesięcy 8 dni pienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przy- licząc od dnia dokonania trzebienia. padku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 15 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umo- składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezwy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę pieczeniowej. przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie praw na na- 2. W razie sprzedaży ubezpieczonego zwierzęcia w okresie bywcę wymaga zgody PZU SA. obowiązywania umowy ubezpieczenia i nabycia następne- 2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na go w miejsce sprzedanego, jeżeli nowo nabyte zwierzę nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także zgłoszone zostało do ubezpieczenia w ciągu 7 dni licząc obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że strony od daty jego nabycia, zostaje ono objęte tą umowa ubezza zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego pieczenia z uwzględnieniu okresu karencji przewidzianeprzejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z na- go w umowie. bywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały prze- Suma ubezpieczenia niesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu 18 ubezpieczenia na nabywcę. 1. W ubezpieczeniu gospodarstw wielkostadnych (fermo- 4. Postanowień ust. 1 3 nie stosuje się przy przenoszeniu wych) sumę ubezpieczenia zwierząt, w ramach każdego wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek gatunku z podziałem na grupy, o których mowa w 8 zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpiecze- ust. 3, stanowi wartość ustalona na podstawie ewidencji niowego. księgowej Ubezpieczającego lub w drodze indywidualnej 16 wyceny odpowiednio udokumentowanej, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 2. Sumę ubezpieczenia trzody chlewnej w tuczu w gospo- 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w do- darstwach wielkostadnych (fermowych) stanowi ustalona kumencie ubezpieczenia, w porozumieniu z PZU SA: 5

6 1) w momencie zawierania umowy ubezpieczenia war- wie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy tość trzody chlewnej jaką Ubezpieczający przewiduje ubezpieczenia. uzyskać w danym roku kalendarzowym, określona we 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być wniosku lub polisie na podstawie przewidywanej na zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezkoniec roku kalendarzowego wagi wytuczonej trzo- pieczenia. dy chlewnej i ceny za 1 kg wagi żywej tej trzody, 3. W umowie ubezpieczenia, za wyjątkiem umów określo- 2) po zakończeniu okresu ubezpieczenia wartość określo- nych w 6 ust. 1 na wniosek Ubezpieczającego płatność na w pkt 1) urealniana jest do sumy ubezpieczenia, składki może być rozłożona na dwie raty. Sposób i terktórą stanowi ustalona na podstawie ewidencji księ- miny płatności składki określone są w umowie ubezpiegowej Ubezpieczającego faktycznie zaewidencjono- czenia. wana wartość sztuk sprzedanych, zużytych na własne 4. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zapotrzeby, padłych lub ubitych z konieczności (dobi- leżności od: tych) oraz pozostałej trzody chlewnej będącej w tuczu 1) sumy ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia. 2) okresu ubezpieczenia, Cena 1 kg wagi żywej trzody chlewnej zużytej na własne 3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, potrzeby, przyjęta do wyliczenia sumy ubezpieczenia 4) gatunku ubezpieczanych zwierząt, nie może być mniejsza od ceny 1 kg wagi żywej sztuk 5) obniżek składki, o których mowa w ust. 5. sprzedanych w okresie ubezpieczenia. 5. Stosowane są obniżki składki według następujących 3. Sumę ubezpieczenia dla owiec i młodego bydła prze- kryteriów: znaczonego na opas lub do odnowienia stada stanowi 1) za kontynuację ubezpieczenia, wartość ubezpieczanych sztuk, ustalona na podstawie 2) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, wagi przewidywanej na koniec opasu lub chowu i ceny za 3) za ilość zwierząt zgłoszonych do ubezpieczenia. 1 kg żywca ustalonej w porozumieniu z Ubezpiecza- 6. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w pojącym. rozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. Wyso- 4. W ubezpieczeniu indywidualnym i powszechnym zwierząt, kość składki oraz termin jej zapłaty jest określony w dojeśli nie umówiono się inaczej, sumę ubezpieczenia kumencie ubezpieczenia. z uwzględnieniem postanowień ust. 3, stanowi: 7. Składka nie podlega indeksacji. 1) dla zwierząt użytkowych przeciętna cena rynkowa 8. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwalnia zwierzęcia w danej grupie na określonym terenie z tym, Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty rat składki w terże w ubezpieczeniu powszechnym dla terenu objęte- minach określonych w umowie ubezpieczenia, przy czym go tym ubezpieczeniem, a w ubezpieczeniu indywi- w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli odszkodualnym dla danego gospodarstwa ustala się jednolite dowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań sumy ubezpieczenia dla wszystkich zwierząt w grupie, dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie wszystkich 2) dla zwierząt hodowlanych wartość zwierzęcia usta- sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpielona według indywidualnej wyceny, przy uwzględnie- czenia, raty składki, których termin płatności przypada niu przedłożonych przez Ubezpieczającego dokumen- po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast tów hodowlanych i cen rynkowych. wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przy- 5. W ubezpieczeniu koni sportowych, wyścigowych i rekrea- padku odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płatcyjnych, sumę ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa ności rat składki, których płatność zgodnie z terminami konia, określona przez Ubezpieczającego w porozumie- określonymi w umowie ubezpieczenia przypada po dniu niu z PZU SA, przy uwzględnieniu przedłożonych przez doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty odszkodo- Ubezpieczającego dokumentów zawierających ocenę (wy- wania, nie ulegają zmianie. cenę) konia. 9. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony podał do wia- 6. W przypadku dużego zróżnicowania wartości zwierząt domości PZU SA nieprawdziwe dane mające wpływ na użytkowych w obrębie grupy, bądź występowania w gru- wysokość składki, Ubezpieczający zobowiązany jest do pie zwierząt hodowlanych, mogą być ustalone indywi- dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką dualne sumy ubezpieczenia; wówczas jednak wszystkie jaka należałaby się PZU SA gdyby podano dane prawdzizwierzęta w tej grupie w danym gospodarstwie muszą we a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie być trwale oznakowane bądź opisane w dokumencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego roszczenie PZU SA ubezpieczenia w sposób umożliwiający ich identyfikację; o dopłatę różnicy składki staje się natychmiast wyw odniesieniu do koni obowiązuje sporządzenie dokładne- magalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkogo opisu zwierzęcia (wiek, płeć, maść) z zaznaczeniem dowania. odmian i znaków szczególnych, a w przypadku ubezpie- 10. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą czenia koni sportowych, wyścigowych i rekreacyjnych wy- istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze magane jest dodatkowo załączenie fotografii ubezpieczo- stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, nego konia, przedstawiającej najistotniejsze jego znaki poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie szczególne (rozpoznawcze) w odniesieniu do całej sylwetki. wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umo- Składka ubezpieczeniowa wę ze skutkiem natychmiastowym W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, 1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres odpowiedzialności PZU SA. Składkę ustala się na podsta- niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 6

7 zwierzęcia i oceny mięsa przez urzędowy organ badania Ustalenie wysokości odszkodowania mięsa, koszty te odlicza się od kwoty spieniężenia i jako 20 wartość pozostałości przyjmuje się kwotę netto. 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia 24 określonej w dokumencie ubezpieczenia (polisie). Jeżeli Ubezpieczający nie udokumentuje kwoty uzyskanej ze 2. Wysokość odszkodowania w ubezpieczeniu trzody chle- sprzedaży mięsa zwierzęcia ubitego z konieczności (dobiwnej w tuczu oraz młodego bydła i owiec przeznaczo- tego), wysokość odszkodowania zmniejsza się: nych na opas lub do odnowienia stada, stanowi wartość 1) dla koni o 40%, zwierzęcia ustalona poprzez przemnożenie wagi zwierzę- 2) dla bydła: cia stwierdzonej podczas leczenia, sekcji, odbioru padli- w przypadku uznania mięsa ny lub sprzedaży zwierzęcia skierowanego do uboju z ko- za zdatne do spożycia o 70%, nieczności (dobitego) przez cenę 1 kg wagi żywej w przypadku mięsa warunkowo zwierzęcia, przyjętej do wyliczenia sumy ubezpieczenia zdatnego do spożycia o 50%, ( 18 ust. 2 pkt 1 i ust. 3). 3) dla trzody chlewnej: Cena 1 kg wagi żywej, przyjętej do ustalenia wysokości w przypadku uznania mięsa odszkodowania, nie może być wyższa od przeciętnej ce- za zdatne do spożycia o 80%, ny za 1kg żywca, stosowanej w dacie szkody przez jed- w przypadku mięsa warunkowo nostki prowadzące skup zwierząt na danym terenie. zdatnego do spożycia o 50%. 3. Jeżeli do ubezpieczenia przyjęto sumy ubezpieczenia w wysokości niższej od przeciętnych cen rynkowych wówczas 25 sumy te stanowią podstawę do ustalenia wyso- W razie nie udokumentowania rachunkiem sprzedaży skóry kości odszkodowania. W przypadku gdy wartość zwie- z ubitych z konieczności (dobitych) koni, bydła, owiec, kóz rzęcia, które uległo szkodzie, jest mniejsza od sumy ubez- od wysokości odszkodowania, z uwzględnieniem postanopieczenia, wysokość odszkodowania ustala się na po- wień 24, odlicza się równowartość skóry ustaloną, według dstawie jego rzeczywistej wartości. przeciętnej ceny stosowanej w dacie szkody przez jednostki 21 upoważnione do skupu skór na danym terenie. 1. Wysokość zwracanych kosztów poniesionych przez 26 właściciela padłego zwierzęcia związanych z utylizacją Nie stosuje się żadnych odliczeń wartości pozostałości po zwłok (zbiór, transport i przetworzenie zwłok) tego zwie- szkodzie, w przypadku zwierząt padłych oraz zwierząt ubirzęcia, określa się na podstawie rachunku lub faktury tych z konieczności (dobitych), z których mięso wg oceny wystawionych przez zakład upoważniony do zbierania urzędowego organu badania mięsa jest niezdatne do spoi przetwarzania padłych zwierząt. życia. 2. Wysokość zwracanych kosztów, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 15% sumy ubezpieczenia padłego 27 zwierzęcia. 1. Od wysokości odszkodowania, obliczonego zgodnie lub 22 odlicza się wartość pozostałości po szkodzie oraz udział własny, z zastrzeżeniem 4 ust. 3. Wysokość odszkodowania z tytułu utraty płodu i młodego 2. W razie, gdy wartość pozostałości po szkodzie jest przychówku ( 5 pkt 1) ustala się: równa lub wyższa od wysokości naliczonego odszko- 1) za płód koni i bydła oraz za źrebię w wieku do 7 dni dowania, PZU SA wypłaca odszkodowanie zwiększone w wartości 10% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia, o kwotę stanowiącą 10% sumy ubezpieczenia, jednak- 2) za młody przychówek w odniesieniu do: że nie więcej niż kwota zapłaconej składki ubezpiea) źrebiąt w wieku od 8 do 180 dni urodzonych przez czeniowej. klacze hodowlane z licencją w wartości 30% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia, b) źrebiąt w wieku od 8 do 180 dni urodzonych przez Prawa i obowiązki stron klacze użytkowe w wartości 20% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia, 28 c) cieląt w wieku do 30 dni w wartości rzeźnej zwie- 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości rzęcia przed zachorowaniem, wypadkiem, określo- PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA nej na podstawie wagi i ceny za 1 kg żywca. zapytuje w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy 23 w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również 1. Od wysokości odszkodowania, obliczonego zgodnie 20 na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu lub 22 odlicza się 100% wartości pozostałości po szko- znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpiedzie, jeżeli mięso uznane zostało przez urzędowy organ czenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, badania mięsa za zdatne do spożycia lub warunkowo pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. zdatne do spożycia. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający obowiązany jest 2. Za wartość pozostałości po szkodzie uważa się kwotę zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ustępie uzyskaną za zwierzę lub tuszę zwierzęcia i skórę. poprzedzającym. Ubezpieczający obowiązany jest za- 3. W przypadku przedłożenia rachunku za spieniężenie wiadamiać o tych zmianach PZU SA niezwłocznie po mięsa, na którym wyszczególnione są koszty uboju otrzymaniu o nich wiadomości. 7

8 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ra- bycia czy dochowania zwierzęcia do odpowiedniego chunek obowiązki określone w ustępach poprzedza- wieku i opłacić dodatkową składkę; w wymienionym jących spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak terminie należy również zawiadomić PZU SA o fakcie i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wie- sprzedaży zwierzęcia i nabyciu następnego, w miejsce dział o zawarciu umowy na jego rachunek. sprzedanego, 4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoli- 5) umożliwić PZU SA w każdym czasie oględziny ubezczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających pieczonych zwierząt i zbadanie warunków w jakich nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do na- przebywają oraz udostępnić prowadzoną dokumentaruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyśl- cję ewidencji zwierząt, nej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek 6) w przypadku utraty oznakowania (kolczyka, tatuażu itp.) przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem oko- przez ubezpieczone zwierzę, niezwłocznie powiadoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. mić o tym fakcie PZU SA, 5. W razie zajścia wypadku, Ubezpieczający lub Ubezpie- 7) ułatwić PZU SA wykonanie czynności niezbędnych czony zobowiązany jest: do ustalenia okoliczności powstania szkody, jej roz- 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania miaru i przyczyn oraz udzielić żądanych wyjaśnień, przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szko- 8) stosować się do obowiązujących przepisów przedzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, wozowych, a w razie powstania szkody w wyniku 2) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszko- wypadku drogowego lub rabunku zawiadomić niedowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. zwłocznie o tym fakcie Policję, 6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub 9) w razie powstania szkody wskutek: wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków a) padnięcia zwierzęcia niezwłocznie przed zagosokreślonych w ust. 5 pkt 1 PZU SA jest wolny od odpo- podarowaniem padliny (natychmiast po padnięciu wiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. zwierzęcia) zawiadomić lekarza weterynarii w celu 7. Ubezpieczyciel obowiązany jest w granicach sumy ubez- wydania opinii ustalającej przyczynę padnięcia, pieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, b) uboju z konieczności (dobicia zwierzęcia) dostaro których mowa w ust. 5 pkt 1 jeżeli środki te były czyć PZU SA zgłoszenie szkody wraz z opinią lekacelowe, chociażby okazały się bezskuteczne. rza weterynarii przeprowadzającego poubojowe 8. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA badanie mięsa, sporządzone na formularzu PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie oraz dostarczyć rachunek, wydany przez jednostkę 3 dni od jego zajścia, jednakże nie później niż przed uprawnioną do skupu, za zakupione od poszkodozagospodarowaniem padliny. wanego zwierzę lub za jego tuszę (mięso, skórę). 9. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ra- 13. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rachunek, obowiązek, o którym mowa w ust. 8, obciąża żącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 12 także Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wie pkt 1 i 2, PZU SA wolny jest od odpowiedzialności za o zawarciu umowy na jego rachunek. szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie ra- 10. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbal- żącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiastwa obowiązku, o którym mowa w ust. 8 i 9, PZU SA może da w danych okolicznościach względom słuszności. odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 29 PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku. W razie powstania szkody z powodu utraty życia przez płód, 11. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie Ubezpieczony składa opinię lekarza weterynarii wskazującą nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa wiek płodu w dniu powstania szkody. w ust. 8, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest: W razie powstania szkody w czasie transportu Ubezpieczony 1) przestrzegać podstawowych zasad pielęgnacji, ży- zobowiązany jest złożyć w PZU SA, poza dokumentami wienia i użytkowania zwierząt oraz zapobiegać po- wymienionymi w 28 ust. 12 pkt 9, protokół podpisany wstaniu szkód, przez przedstawiciela jednostki dokonującej transportu, 2) stosować się do przepisów aktualnie obowiązującej stwierdzający padnięcie, ubicie z konieczności (dobicie) lub ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu utratę zwierzęcia, z określeniem ewentualnej przyczyny szkochorób zakaźnych zwierząt, w tym niezwłocznie zgła- dy; jeżeli szkoda nastąpiła podczas transportu zwierząt szać pojawienie się przypadków chorób zakaźnych własnym środkiem transportu, Ubezpieczający zamiast protou zwierząt właściwemu podmiotowi przewidzianemu kołu składa odpowiednie oświadczenie o powstaniu szkody. w przepisach prawnych; w razie wypadku lub choroby zwierzęcia wezwać niezwłocznie lekarza weterynarii i zastosować się do jego zaleceń, Wypłata odszkodowania, obowiązki 3) w razie uboju z konieczności (dobicia zwierzęcia) informacyjne PZU SA, skargi i zażalenia poddać mięso badaniu przez uprawnionego lekarza weterynarii, 31 4) zgłosić do ubezpieczenia wszystkie posiadane zwierzę- 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od ta gospodarskie w danej grupie lub w danym gatun- dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. ku, a w razie zwiększenia w okresie ubezpieczenia 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1, okostanu posiadania zwierząt (z danego gatunku czy liczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności grupy) zawiadomić PZU SA w ciągu 7 dni od daty na- PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się nie- 8

9 możliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od trzenia jest Regionalne Centrum Likwidacji Szkód właścidnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności we ze względu na miejsce likwidacji szkody. wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bez- 6. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na sporną część odszkodowania PZU SA wypłaca w terminie piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skarokreślonym w ust. 1. gi lub zażalenia. 3. PZU SA jest zobowiązany: 7. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 4, Ubez- 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubez- pieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umopieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, wy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiado- Rzecznika Ubezpieczonych. mienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego 8. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami wy- czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch stępującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przepostępowania dotyczącego ustalenia stanu faktyczne- wyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczony go wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń i wy- nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość sokości odszkodowania, a także do poinformowania szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiaosoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny da w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie doku- ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających menty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to 9. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, mowa w ust. 8, uzgodniono, że suma wypłacona przez 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przezgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zas- noszącej wysokość szkody Ubezpieczający może żądać pokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla do wypłacenia bezspornej części odszkodowania, określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługu- należy przyjąć, że w ubezpieczeniu o którym mowa w niniejje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym szym postanowieniu, suma ubezpieczenia równa jest warroszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby tości ubezpieczeniowej. występującej z roszczeniem, w terminach określonych w ust. 1 i 2, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową Przejście roszczeń na PZU SA odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczenia roszczenia regresowe tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 32 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, 1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający lub Ubezpieinformacji i dokumentów gromadzonych w celu usta- czony obowiązany jest zabezpieczyć możność docholenia odpowiedzialności PZU SA, lub wysokości odszko- dzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwier- wiedzialnych za szkodę. dzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, 2. Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczea także sporządzenia na swój koszt kserokopii doku- nia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiementów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem dzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA przez PZU SA, do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA 5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje oraz uprawnionemu, informacji i dokumentów, o których co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej, przed roszczeniami PZU SA. 6) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 3. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnie- przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający lub Ubeznia posiadanych przez siebie informacji związanych pieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domoz wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą usta- wym. lenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia oko- 4. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający lub Ubezpieczony liczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również obowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczewysokości odszkodowania. nia od osoby trzeciej, dostarczając informacji oraz doku- 4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu mentów niezbędnych do ich dochodzenia, o ile są w jego z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia posiadaniu lub ma możliwość ich uzyskania. pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 5, adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do ich Rozdział II rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna Ubezpieczenie strusi i emu jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której 33 skarga lub zażalenie dotyczy. 1. W ubezpieczeniu strusi lub emu stosuje się postano- 5. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji wienia Rozdziału I chyba, że przepisy niniejszego rozszkód, jednostką organizacyjną właściwą do ich rozpa- działu wprowadzają uregulowania odmienne. 9

10 2. Umowę ubezpieczenia strusi lub emu zawiera się na 10. Sposób ustalenia wysokości odszkodowania: wniosek Ubezpieczającego, sporządzony na formularzu 1) suma ubezpieczenia, określona w dokumencie ubez- PZU SA, na okres roczny albo okres krótszy od roku pieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności (ubezpieczenie krótkoterminowe). PZU SA. Jeżeli w momencie powstania szkody suma 3. Ubezpieczenie na okres roczny zawiera się w zakresie ubezpieczenia jest wyższa od wartości rynkowej podstawowym ( 4 ust. 1 pkt 1) obejmującym szkody strusia lub emu, to odszkodowanie ustala się w wypowstałe wskutek padnięcia w wyniku choroby, wypadku sokości wartości rynkowej ubezpieczonego ptaka, lub zdarzeń losowych w postaci: ognia, powodzi, huraga- 2) od wysokości odszkodowania odlicza się wartość ponu, piorunu, lawiny, obsunięcia się ziemi. zostałości po szkodzie; za wartość pozostałości po 4. Ubezpieczenia krótkoterminowe, obejmujące szkody od szkodzie uważa się kwotę uzyskaną ze sprzedaży padnięcia albo uboju z konieczności (dobicia strusia lub ubitego z konieczności (dobitego) strusia lub emu, emu), mogą być zawierane na czas: albo jego tuszy (mięsa, skóry, piór), transportu, łącznie z ryzykiem rabunku, 3) jeżeli Ubezpieczony nie udokumentuje sprzedaży mięsa wystawy. strusia lub emu poddanego ubojowi z konieczności 5. Ubezpieczeniem można objąć strusie lub emu zdrowe (dobitego), z którego mięso zostało uznane za zdatne i bez wad wrodzonych lub nabytych, w wieku od 2 do 40 do spożycia, wysokość odszkodowania zmniejsza lat, znajdujące się w miejscu określonym w dokumencie się o 50%, a w przypadku mięsa o ograniczonej przyubezpieczenia. datności do spożycia, wysokość odszkodowania zmniej- 6. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest: sza się o 40%, minimum roczne doświadczenie Ubezpieczonego w pro- 4) w razie nie udokumentowania sprzedaży skóry z ubiwadzeniu fermy strusi lub emu, tego z konieczności (dobitego) strusia lub emu, wy- posiadanie co najmniej 10 dorosłych sztuk strusi lub emu, sokość odszkodowania zmniejsza się o 30%, trwałe oznakowanie ptaków (tzw. mikroczipami). 5) w razie nie udokumentowania sprzedaży piór z ubite- 7. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów go z konieczności (dobitego) strusia lub emu, wysozawartych w 28 i 30 Ubezpieczający zobowiąza- kość odszkodowania zmniejsza się o 5%, ny jest: 6) nie dokonuje się potrąceń z tytułu sprzedaży pozosta- 1) zgłosić do ubezpieczenia całe stado strusi lub emu, łości po szkodzie ptaków padłych oraz ubitych z koz uwzględnieniem ust.5, a w razie zwiększenia w okre- nieczności (dobitych), których mięso zostało uznane sie ubezpieczenia stanu posiadania ubezpieczonych za niezdatne do spożycia. ptaków, zawiadomić PZU SA w ciągu 7 dni od daty nabycia czy uzyskania przez ptaka wieku 2 lat i opłacić dodatkową składkę, Rozdział III 2) przestrzegać warunków chowu ustalonych przez Polski Ubezpieczenie utraty produkcji mleka Związek Hodowców Strusi (m.in. norm powierzchni w pomieszczeniach i na wybiegach), 34 3) w razie powstania szkody, ułatwić przedstawicielowi 1. W ubezpieczeniu utraty produkcji mleka stosuje się po- PZU SA identyfikację strusia lub emu, stanowienia Rozdziału I chyba, że przepisy niniejszego 4) dostarczyć PZU SA najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozdziału wprowadzają uregulowania odmienne. powstania szkody następujące dokumenty: 2. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej a) zaświadczenie wystawione przez zakład utylizacyj- składki, ubezpieczenie krów może zostać rozszerzone ny, potwierdzające przyjęcie padliny z wyszczegól- o ubezpieczenie utraty produkcji mleka. nieniem ilości, z podaniem wagi strusia lub emu, 3. Ubezpieczenie zawiera się na okres jednego roku. daty przyjęcia lub odbioru od Ubezpieczonego, 4. Ubezpieczenie utraty produkcji mleka może być zawarte b) opinię wystawioną przez uprawnionego lekarza we- w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, jeżeli: terynarii o przyczynie powstania szkody, 1) zgłoszone zostaną do ubezpieczenia wszystkie zdroc) rachunki za sprzedane przez Ubezpieczonego we krowy mleczne znajdujące się w gospodarstwie, pozostałości po padłym lub ubitym z konieczności 2) krowy poddawane są systematycznym badaniom weptaku (mięso, skóra, pióra). terynaryjnym, zabiegom pielęgnacyjnym oraz profi- 8. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpiecza- laktycznym szczepieniom. jącego w porozumieniu z PZU SA, a o jej wysokości de- 5. Sumę ubezpieczenia utraty produkcji mleka dla jednej cyduje wartość rynkowa strusia lub emu. krowy stanowi średnia miesięczna wartość produkcji Wartość rynkowa strusia lub emu w stadach reprodukcyj- mleka uzyskana w danym gospodarstwie od jednej nych powinna być udokumentowana odpowiednimi certy- krowy, ustalona przez Ubezpieczającego w porozumiefikatami. niu z PZU SA i określona w dokumencie ubezpieczenia. 9. PZU SA nie odpowiada za szkody określone w 7 oraz 6. Sumę ubezpieczenia dla całego stada krów ustala się dodatkowo za szkody powstałe: mnożąc liczbę krów przez sumę ubezpieczenia określo- 1) wskutek połknięcia ciała obcego, ną dla jednej krowy. 2) w wyniku zawieszenia się ptaka na siatce, 7. PZU SA odpowiada za zmniejszenie produkcji mleka 3) w wyniku choroby aspergiliozy (aspergillosis), spowodowane padnięciem ubezpieczonej krowy wskutek 4) w wyniku uboju albo dobicia z konieczności, z wy- zdarzeń określonych w 4 ust.1 pkt 1 lub ubojem z kołączeniem umów ubezpieczenia krótkoterminowego, nieczności (dobiciem ubezpieczonych krów) wskutek o którym mowa w ust. 4, zdarzeń określonych w 4 ust. 1 pkt 2 b. 5) u ptaków, które nie były trwale oznakowane (tzw. mikro- 8. Odpowiedzialność PZU SA za utratę produkcji mleka czipami). obejmuje również szkody powstałe w skutek padnięcia 10

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów Cztery Łapy

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów Cztery Łapy Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów Cztery Łapy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/410/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się Ogólne warunki ubezpieczenia minicasco ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cy- cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cy- cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców ustalone uchwałą nr UZ/562/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

osób fizycznych w życiu prywatnym.

osób fizycznych w życiu prywatnym. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/452/2009 z dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/383/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych

Ogólne warunki ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych Ogólne warunki ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych ustalone Uchwałą Nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 17 lipca 2007 r. SUPEROPIEKA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo