Marketing 3.0 nowe podejście do tworzenia wartości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing 3.0 nowe podejście do tworzenia wartości"

Transkrypt

1 Paweł Brzustewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Marketingu i Handlu Marketing 3.0 nowe podejście do tworzenia wartości Marketing 3.0: A new approach to create value W artykule przybliżono koncepcję marketingu 3.0. Szczególny nacisk położono na proces tworzenia wartości dla biznesu, społeczeństwa oraz pozostałych interesariuszy. Skupienie się na wartościach i współtworzeniu wartości ekonomiczno-społecznej umożliwia odejście od tradycyjnego marketingu w stronę marketingu trzeciej generacji. Jak się okazuje, nowy marketing oferuje całkowicie nowy sposób myślenia o produktach, rynkach oraz klientach i tym samym ma szansę stać się ważnym czynnikiem sukcesu firmy w długim okresie. Słowa kluczowe marketing 3.0, współtworzenie wartości, rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój zrównoważony. The author of the article presents the concept of marketing 3.0. Particular emphasis is placed on the process of value creation for business, society and other stakeholders. Focusing on the values and value co-creation allows a shift from the traditional marketing to marketing 3.0. The new marketing offers a completely different way of thinking about products, markets and customers and is likely to become an important driver of the company's success in the long run. Keywords marketing 3.0, co-creating value, solving social problems, sustainable development. Dynamika przemian we współczesnym świecie stawia przed biznesem nowe wyzwania. Na skutek trwającego od kilku lat kryzysu sytuacja gospodarki światowej nie jest stabilna. W wielu krajach notuje się wcześniej niespotykane spadki tempa wzrostu PKB, serwisy informacyjne donoszą o spektakularnych upadkach przedsiębiorstw, pogłębiającym się bezrobociu oraz powiększającym się obszarze biedy i wykluczenia społecznego. Poza tym mnóstwo innych problemów, takich jak zmiany klimatyczne czy nadmierne zanieczyszczenie środowiska, wciąż czeka na rozwiązanie. Systematycznie zmienia się również zachowanie konsumentów, którzy od czasu rewolucji technologicznej dysponują nowymi narzędziami oraz metodami wymiany informacji. Pojawienie się mediów społecznościowych powoduje, że w wyborze produktów i usług nie są oni uzależnieni od komunikatów płynących z przedsiębiorstw w tak dużym stopniu jak dawniej. Potrzebne informacje i porady mogą bowiem uzyskać od innych konsumentów, wykorzystując blogi lub fora internetowe. Zmiany w otoczeniu wpływają na same przedsiębiorstwa i ich działania marketingowe. Marketing podlega transformacji, w której nacisk przesuwa się stopniowo z produktów na konsumentów, a z nich na całe społeczeństwo i pozostałych interesariuszy. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że pomyślne funkcjonowanie na rynku wymaga stworzenia sieci współpracy, obejmującej nie tylko klientów, ale również pracowników, dostawców czy pośredników. Marketing zmierza zatem w stronę trzeciego stadium rozwoju, w którym główną rolę odgrywać będą wartości, takie jak odpowiedzialność i partnerstwo, oraz tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej razem z klientami oraz pozostałymi interesariuszami. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie koncepcji marketingu 3.0, ze szczególnym naciskiem na proces tworzenia wartości dla biznesu, społeczeństwa oraz pozostałych interesariuszy. Skupienie się na wartościach i współtworzeniu wartości ekonomiczno-społecznej umożliwia odejście od tradycyjnego marketingu w stronę marketingu trzeciej generacji. Jak się okazuje, nowy marketing oferuje całkowicie nowy sposób myślenia o produktach, rynkach oraz klientach i tym samym ma szansę stać się ważnym czynnikiem sukcesu firmy w długim okresie. 2

2 Istota tworzenia wartości Podejście do tworzenia wartości w biznesie zmieniało się. Jeszcze do niedawna przez praktyków i teoretyków zarządzania przedsiębiorstwa były postrzegane jako odizolowane od społeczeństwa podmioty gospodarcze, które same tworzą wartość i dostarczają ją klientom. W tej sytuacji zadanie firm kończyło się na zachęcaniu klientów do zakupu coraz większej ilości dóbr i usług oraz maksymalizacji zysku dla właścicieli. Odpowiedzialność biznesu ograniczała się do generowania zysków, a każdy przejaw zaangażowania na rzecz społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego traktowano jako koszt obciążający wynik finansowy. M. Friedman stwierdził nawet, że jedyną powinnością biznesu wobec społeczeństwa jest pomnażanie zysków (Friedman, 1970). Wartość w biznesie miała zatem wymiar jedynie czysto ekonomiczny. Z czasem rola konsumentów zaczęła się zmieniać. Firmy przestały traktować ich jak zbiór odseparowanych od siebie jednostek, ponieważ zauważono, że coraz częściej klienci współpracują ze sobą przed zakupem i po jego dokonaniu. Rewolucja internetowa sprawiła, że konsumenci zaczęli funkcjonować w sieciach pozwalających na szybką wymianę informacji na temat przedsiębiorstw i ich produktów. Z tego względu przedsiębiorstwa coraz częściej biorą pod uwagę opinię konsumentów, a nawet uwzględniają ich głos w procesie rozwoju nowych produktów i usług. Podobnie ewoluować zaczął sposób postrzegania przez biznes innych interesariuszy (stakeholders), czyli jednostek i grup, które posiadają swoją stawkę (stake) związaną z decyzjami przedsiębiorstwa. Ignorowane przez długi czas grupy obecnie stają się ważnym ogniwem w budowaniu długookresowej pomyślności przedsiębiorstwa. Zaczęto zatem otwierać procesy innowacyjne, co doprowadziło do powstania modelu otwartych innowacji (open innovations) i umożliwiło wnoszenie swojego wkładu klientom, dostawcom oraz wielu innym podmiotom. Liczne sukcesy na tym polu, m.in. udana komercjalizacja wielu produktów powstałych dzięki pozyskanym od klientów pomysłom, stopniowo zwiększają zainteresowanie przedsiębiorstw tego rodzaju współpracą. Jednak nadal sytuacja daleko odbiega od ideału. M.E. Porter oraz M.R. Kramer dostrzegają, że przedsiębiorstwa ciągle pozostają zamknięte w pułapce przestarzałego podejścia do tworzenia wartości, która jest traktowana zbyt wąsko i rozpatrywana jedynie w perspektywie krótkoterminowych wyników finansowych. Ich zdaniem przeoczone zostają najistotniejsze potrzeby klientów oraz szerszy kontekst społeczny i ekologiczny, który jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w długim okresie (Porter i Kramer, 2011, s. 64). Rozwiązanie tej sytuacji znaleźć można, ich zdaniem, w koncepcji Artykuły tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej (creating shared value CSV). CSV polega na kreowaniu wartości ekonomicznej w sposób, który pozwala jednocześnie na tworzenie wartości dla społeczeństwa poprzez odpowiednie uwzględnianie jego potrzeb i wyzwań (Porter i Kramer, 2011). Tablica 1. Różnice pomiędzy CSR oraz CSV Tworzenie wartości ekonomiczno- -społecznej (CSV) Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Wartość: czynienie dobra Postawa obywatelska, filantropia, zrównoważony rozwój Uznaniowa lub w odpowiedzi na presję zewnętrzną Odizolowana od maksymalizowania zysków Plan działania jest określony poprzez wymogi sprawozdawczości zewnętrznej (external reporting) oraz osobiste preferencje Wyniki ograniczone przez negatywny wpływ firmy na przyrodę i społeczeństwo (corporate footprint) oraz budżet na CSR Przykład: sprawiedliwy handel (fair trade) Wartość: ekonomiczne i społeczne korzyści w porównaniu z kosztami Wspólne kreowanie wartości przez firmę i społeczeństwo Nieodłącznie związane z konkurowaniem Nieodłącznie związane z maksymalizowaniem zysków Plan działania jest specyficzny dla danej firmy i powstaje na podstawie jej potrzeb Modyfikacja całego budżetu firmy Przykład: przekształcenie systemu zaopatrzenia (procurement) w celu podniesienia jakości oraz wydajności Ź r ó d ł o: M.E. Porter i M.R. Kramer (2011). Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review, (January February), s. 76. Koncepcji tworzenia wartości ekonomiczno- -społecznej nie można utożsamiać z filantropią czy tradycyjnie pojmowaną społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (corporate social responsibility CSR), gdzie kwestie ekologiczne oraz społeczne stanowią dodatkową działalność organizacji, a nie podstawę, na której opiera się jej model biznesowy (tablica 1). Tradycyjny CSR należy zatem zastąpić ideą CSV, która nierozerwalnie wiąże się z zyskownością i konkurencyjnością firmy. CSV zasadza się na wykorzystaniu wiedzy i zasobów przedsiębiorstwa w celu tworzenia wartości ekonomicznej poprzez tworzenie wartości społecznej. 3

3 Można zauważyć, że koncepcja CSV jest zbieżna ze strategicznym podejściem do CSR zaprezentowanym wcześniej przez M.E. Portera oraz M.R. Kramera czy z ideą CSR 2.0, której autorem jest W. Visser. Strategiczna społeczna odpowiedzialność polega na zintegrowaniu kwestii społecznych i ekologicznych nie tylko z ogólną strategią, ale także w codziennych operacjach biznesowych firmy. Celem jest taka zmiana łańcucha wartości firmy, która korzystnie wpłynie na społeczeństwo oraz poprawi jej kontekst konkurencyjny. Kiedy działania w ramach łańcucha wartości oraz na rzecz poprawy kontekstu konkurencyjnego są całkowicie zintegrowane, wówczas trudno jest odróżnić CSR od podstawowej działalności przedsiębiorstwa (Porter i Kramer, 2006, s. 89). CSR 2.0 zakłada natomiast, że relacje ze społecznością lokalną oraz innymi interesariuszami budowane są na podstawie współpracy i partnerstwa, dzięki czemu rosną szanse na pozytywne rozwiązanie wielu globalnych problemów. Zgodnie z CSR 2.0 biznes tworzy wartość poprzez skierowanie jego innowacyjności i kreatywności na rozwiązywanie palących społecznych i ekologicznych problemów w skali światowej (Visser, 2010, s. 15). CSV stanowi wyższą formą kapitalizmu, ponieważ całkowicie zmienia sposób myślenia o nowych produktach, rynkach oraz klientach. Podejście oparte na CSV polega na głębszym poznaniu ludzkich potrzeb i ich rozwiązywaniu poprzez wytwarzanie wspólnej wartości. Działania na rzecz społeczeństwa oraz środowiska naturalnego są w tym modelu siłą napędową działalności biznesowej. Dobrym przykładem firmy tworzącej wartość ekonomiczno-społeczną jest Yara, największy na świecie producent nawozów mineralnych (Porter i Kramer, 2011, s. 74). Yara zauważyła, że brak odpowiedniej infrastruktury logistycznej w wielu częściach Afryki nie tylko stanowi poważną barierę w dostępie tamtejszych rolników do nawozów, ale również utrudnia dostawy plonów na rynek. Przedsiębiorstwo postanowiło pomóc w rozwiązaniu tego problemu, przeznaczając 60 mln dol. na inwestycje w poprawę stanu dróg i portów. Yara współpracuje w tej sprawie z lokalnym samorządem oraz otrzymuje wsparcie od rządu Norwegii. Oczekuje się, że w samym Mozambiku z korytarza skorzysta ponad 200 tys. drobnych farmerów i dzięki niemu powstanie dodatkowo 350 tys. miejsc pracy. Program inwestycyjny Yary nie tylko przyczynił się do rozwoju działalności firmy, ale także okazał się wsparciem dla całego klastra rolniczego, kreując olbrzymi efekt mnożnikowy. Marketing 3.0 jako wyraz ewolucji koncepcji marketingu Koncepcja marketingu podlega ciągłej ewolucji. W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się pięć następujących po sobie orientacji marketingu: produkcyjną, produktową, sprzedażową, marketingową oraz społeczną (Kotler, 2005, s ). W pierwszej połowie XX wieku marketing służył przede wszystkim jako wsparcie sprzedaży i skoncentrowany był na produkcji i produkcie. Pojawiające się nadwyżki produkcyjne sprawiały, że przedsiębiorstwa były zmuszone w większym stopniu wykorzystywać promocję czy reklamę, by stymulować sprzedaż i powiększać zyski. Agresywna sprzedaż nie szła jednak w parze z troską o zadowolenie klienta, zwłaszcza po dokonanym zakupie. Dopiero wraz z rozwojem orientacji marketingowej nastąpił zwrot od koncentracji na produkcie i sprzedaży w stronę lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, wobec zewnętrznej presji klientów oraz pozostałych interesariuszy obwiniających marketing o powodowanie nadmiernego konsumpcjonizmu, wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów oraz nieetyczne praktyki sprzedażowe, zaczął narastać trend społeczny i ekologiczny w marketingu, który trwa do dziś. Dalszy rozwój biznesu i działalności marketingowej wymaga obecnie nie tylko uwzględniania interesu firmy, zaspokajania potrzeb klientów lepiej i taniej niż robi to konkurencja, ale także zwiększania dobrobytu klientów i całego społeczeństwa. Na przestrzeni wielu lat mnożyły się wyzwania, którym współczesny marketing musi stawić czoło. Pojawienie się koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz zrównoważonego rozwoju (sustainable development) spowodowało, że również marketing musi stać się bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. Powszechnie oczekuje się, że nie powinien być tylko narzędziem generowania zysku, ale także musi pomagać w rozwiązywaniu społecznych i ekologicznych problemów, m.in. poprzez lepsze zrozumienie potrzeb społecznych oraz taką zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstw, która pozwoli na rozwijanie nowych ekologicznych i społecznych innowacji, dzięki którym zarówno biznes, jak i społeczeństwo odniosą korzyści. Taka interpretacja doprowadziła do pojawienia się marketingu zrównoważonego (sustainable marketing) w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Koncepcja ta zakłada, że wszystkie działania podejmowane już w momencie pozyskiwania surowców do produkcji wyrobu, a kończąc na jego wycofywaniu z rynku, powinny nie tylko przynosić zysk, budować wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale również być społecznie i ekologicznie efektywne oraz prowadzić do poprawy jakości życia całego społeczeństwa. Z kolei P. Kotler, H. Kartajaya oraz I. Setiawan zwracają uwagę, że marketing wchodzi obecnie w trzecie stadium, które w odróżnieniu od marketingu 1.0 oraz marketingu 2.0 nazywają marketingiem 3.0 (tablica 2). Rewolucja technologiczna 4

4 oraz pojawienie się mediów społecznościowych (social media) ujawniają, że potrzebny jest nowy marketing, który będzie odpowiedzią na te zmiany. Nowe technologie (komputery, telefony komórkowe) umożliwiają szybką wymianę informacji i współpracę wielu osób w tym samym czasie. Media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy YouTube, otwierają nowe możliwości dla komunikacji marketingowej. W związku z tym przedsiębiorstwa nie mogą dłużej skupiać się tylko na komunikacji wertykalnej, ale muszą też starać się wpływać na komunikację horyzontalną pomiędzy klientami. W tej sytuacji kontrolowanie wizerunku marki staje się niezwykle trudne. Dzięki mediom społecznościowym negatywne opinie o przedsiębiorstwie mogą rozprzestrzeniać się błyskawicznie, obejmując swym zasięgiem jego obecnych i przyszłych klientów na całym świecie. Nabywcy coraz częściej oczekują możliwości uczestniczenia w procesach rozwoju nowych produktów. Najbardziej zaawansowanym przejawem takiej współpracy jest kreowanie wartości poprzez wspólne tworzenie nowych produktów i usług (Kotler, Kartajaya i Setiawan, 2010, s. 10). Współpraca jest kluczową kategorią marketingu trzeciej generacji, ponieważ biznes nie da rady zmienić świata i rozwiązać palących problemów społecznych samotnie. Kooperacja z innymi przedsiębiorstwami, klientami oraz pozostałymi interesariuszami, którzy podzielają ten sam punkt widzenia oraz podobne wartości, jest zatem konieczna. W nowym marketingu zadaniem przedsiębiorstw jest lepsze niż do tej pory poznanie klientów ich potrzeb, pragnień i obaw po to, aby dotrzeć nie tylko do ich umysłów, ale także do serc (emocji) i ducha. Holistyczne podejście do klienta jako wielowymiarowego człowieka nie ogranicza się jedynie do zaspokajania jego potrzeb. Trzeba mieć dodatkowo na uwadze jego dobro, jak też dobro całego społeczeństwa. W celu przetransponowania tego założenia na model biznesowy firmy praktykujące marketing 3.0 muszą przedefiniować swoje wizje, misje oraz wartości. W marketingu 3.0 zrealizowanie nakierowanej na rozwiązywanie problemów społecznych misji Tablica 2. Porównanie marketingu 1.0, 2.0 oraz 3.0 Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 Porównywana cecha Marketing zorientowany Marketing zorientowany Marketing napędzany na produkt na klienta przez wartości (values-driven) Cel Sprzedaż produktów Satysfakcja i zatrzymanie konsumenta Uczynienie świata lepszym miejscem Siły umożliwiające powstanie koncepcji Rewolucja przemysłowa Technologie informacyjne Nowa fala technologii W jaki sposób firmy postrzegają rynek Masowi klienci posiadający potrzeby materialne (physical needs) Inteligentni klienci posiadający umysł i serce Człowiek posiadający umysł, serce i ducha (spirit) Kluczowe pojęcie marketingowe Rozwój produktu Zróżnicowanie Wartości Wytyczne marketingu Specyfikacja produktu Pozycjonowanie firmy i produktu Misja, wizja i wartości firmy Propozycja wartości Funkcjonalne Funkcjonalne i emocjonalne Funkcjonalne, emocjonalne i duchowe Interakcje z konsumentami Transakcje jeden do wielu Relacje jeden do jednego Współpraca wielu do wielu Ź r ó d ł o: P. Kotler, H. Kartajaya i I. Setiawan (2010). Marketing 3.0. From Products to Customers to Human Spirit. Hoboken: John Willey & Sons, s. 6. wymaga nie tylko zaangażowania klientów. Uczynienie świata lepszym miejscem pociąga za sobą konieczność odejścia od formułowania celów mających tylko wymiar finansowy. Wiele przedsiębiorstw udowadnia, że cele ekonomiczne i społeczne nie zawsze muszą stać ze sobą w sprzeczności, lecz mogą się uzupełniać. Wartości, takie jak empatia, odpowiedzialność, szczerość, autentyczność czy współpraca, są funda- 5

5 mentem marketingu 3.0, ponieważ pomagają firmie odróżnić się od rywali rynkowych oraz zdobyć nad nimi przewagę. Wartości te muszą leżeć jednak u podstaw całej organizacji i być realizowane wspólnie z klientami, partnerami biznesowymi, udziałowcami oraz pozostałymi interesariuszami. Tylko w ten sposób mogą trafić do umysłów, emocji oraz ducha obecnych i przyszłych kupujących. Zadaniem firm stosujących nową koncepcję marketingu jest kreowanie produktów i usług, które są w stanie zaspokoić głębokie potrzeby klientów, nie tylko te funkcjonalne oraz emocjonalne, ale także duchowe. Przygotowanie takiej oferty nie jest możliwe bez traktowania klientów jak partnerów i bez angażowania ich do współpracy. Współpraca przedsiębiorstw z konsumentami i innymi interesariuszami sprawia, że rosną szanse na to, że staną się oni prawdziwymi orędownikami ich marek. Tworzenie wartości a marketing 3.0 Marketing trzeciej generacji wpisuje się w orientację społeczną marketingu, która zdaniem Lambina różni się od klasycznego podejścia dwiema cechami. Po pierwsze priorytetem jest dobrobyt nabywców, a nie tylko zaspokajanie ich krótkookresowych potrzeb, po drugie w długim okresie liczy się dobrobyt społeczeństwa jako całości, a nie tylko dobrobyt indywidualnych konsumentów (Lambin, 2001, s. 75). Marketing 3.0 stanowi doskonały przykład realizacji orientacji społecznej, ponieważ opierając się na wartościach podzielanych przez klientów, staje się platformą tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej i tym samym narzędziem rozwiązywania globalnych społecznych i ekologicznych problemów. W nowym marketingu odchodzi się od rozwiązywania problemów poprzez proste działania filantropijne czy społecznie zaangażowany marketing (cause related marketing), polegający na przeznaczaniu części przychodów przedsiębiorstwa na społecznie użyteczny cel powiązany ze sprzedawanym produktem (Kotler, Kartajaya i Setiawan, 2010, s. 127). Przeciwnie, marketing 3.0 posługuje się nową optyką, w której problemy społeczne stanowią szansę oraz kreują nowe możliwości dla przedsiębiorstw. Zaangażowanie w społeczne i ekologiczne kwestie wymaga jednak zmiany modeli biznesowych firm. Transformacja nie jest możliwa bez zakrojonej na duża skalę współpracy przedsiębiorstw pomiędzy sobą, z klientami, konkurentami oraz innymi interesariuszami, co stanowi klucz do tworzenia wartości nawet na biednych i wschodzących rynkach. W swojej książce The Fortune at the Bottom of the Pyramid C.K. Prahalad przewiduje, że jeśli przestaniemy myśleć o ubogich jako o ofiarach lub ciężarze, a zaczniemy postrzegać ich jako elastycznych i kreatywnych przedsiębiorców oraz świadomych wartości konsumentów, otworzy się cały zupełnie nowy świat możliwości. Cztery miliardy biednych osób może być motorem napędowym w następnej odsłonie globalnego handlu i dobrobytu (Prahalad, 2005, s. 1). Dostrzega on jednocześnie, że obsługa najbiedniejszych klientów, znajdujących się na dole piramidy wymaga innowacji odnośnie technologii, produktów, usług oraz modeli biznesowych. Sukces na tym rynku wymaga współpracy dużych i małych firm z organizacjami społecznymi, lokalnymi samorządami, rozmaitymi agencjami rozwoju oraz oczywiście z samymi konsumentami. Nowe podejście do pomocy najbiedniejszym konsumentom powinno opierać się zatem na partnerstwie oraz prowadzić do realizacji innowacyjnych i obustronnie korzystnych, zrównoważonych scenariuszy, w których w tym samym czasie klienci na dole piramidy byliby w sposób aktywny angażowani do współpracy, a firmy dostarczające produkty i usługi generowałyby zyski (Prahalad, 2005, s. 1 3). Dzięki zmianie nastawienia do tego segmentu klientów istnieje szansa, że w przyszłości piramida odzwierciedlająca obecny układ warstw konsumentów ze względu na ich dochody i siłę nabywczą przyjmie formę diamentu, w którym segmenty najbogatszych i najbiedniejszych będą niewielkie, a najliczniejszą warstwę stanowić będzie klasa średnia (Prahalad, 2005, s. 109). Tradycyjne podejście, w którym to firmy tworzą wartość, która następnie podlega wymianie z konsumentami, jest dzisiaj kwestionowane. Zdaniem C.K. Prahalada oraz V. Ramaswamy ego w coraz większym stopniu to wspólne wysiłki konsumenta i firmy rozszerzona sieć firmy wraz ze wspólnotami konsumentów współtworzą wartość przez indywidualizację doświadczeń, które są wyjątkowe dla każdego konsumenta (Prahalad i Ramaswamy, 2005, s. 6). Zgodnie z ich obserwacjami wartość przesuwa się do sfery doświadczeń konsumenta. Współczesny rynek, stając się forum dla dialogu pomiędzy konsumentami oraz firmami, powoduje, że ci pierwsi nie są już dłużej uzależnieni od informacji płynących od przedsiębiorstw. Co więcej, teraz mogą sami wybierać te organizacje, które ich zdaniem najlepiej odpowiadają ich wyobrażeniom na temat zarządzania relacjami z rynkiem oraz tworzenia wartości. Wyposażeni w nowe narzędzia i niezadowoleni z dotychczasowych możliwości, które oferuje im biznes w tym zakresie, klienci pragną współdziałać z przedsiębiorstwami i współtworzyć wartość. Coraz częściej celem konsumentów staje się posiadanie dostępu do pożądanych doświadczeń, a nie posiadanie produktu na własność (Prahalad i Ramaswamy, 2005, s. 33). Próbując znaleźć antidotum na zaistniałą sytuację, firmy muszą porzucić dotychczasowy punkt 6

6 widzenia, w którym znajdowały się w centrum na rzecz skupienia się na indywidualnych, spersonalizowanych interakcjach z klientami. W tym celu musi powstać zupełnie nowy system współtworzenia wartości, którego elementami, oprócz dialogu, są również: równy dostęp do informacji, transparentność oraz ocena ryzyka w stosunku do korzyści (Prahalad i Ramaswamy, 2004, s. 9). Jak jednak tę nieuchronną transformację sposobu tworzenia wartości można wykorzystać dla dobra społeczeństwa? Otóż firmy, których jedną z nadrzędnych wartości powinna być odpowiedzialność, muszą podjąć wysiłek rozwiązywania problemów społeczeństw, w których operują. Jednym ze sposobów takiego zaangażowania może być kreowanie prospołecznych i proekologicznych innowacji oraz współtworzenie wartości razem z klientami i społeczeństwem. Nowe innowacyjne produkty czy usługi posiadają unikalną wartość, szczególnie dla klientów troszczących się o wysoką jakość życia czy środowisko naturalne. Poza tym, jeśli takie produkty będą nie tylko ekologiczne, ale dodatkowo też łatwo dostępne i tanie oraz będą oferować nowy model zaspokajania potrzeb, to mogą przyczynić się do większych zmian społeczno-kulturowych, obejmujących np. zmianę sposobu odżywiania się czy zmianę nawyków podróżowania na bardziej sprzyjające zdrowiu i środowisku. W ten sposób mogą stać się wyjątkowe dla każdego klienta, który coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na jakość produktów i usług, ale także na jakość doświadczeń współtworzenia wartości. C.K. Prahalad oraz V. Ramaswamy podają przykład firmy Medtronic, która kierując się filozofią współtworzenia wartości, pomaga w podnoszeniu jakości życia osób chorych na serce (Prahalad i Ramaswamy, 2005, s ). Ten lider w skali światowej w dziedzinie sterowania rytmem serca opracował system wirtualnych wizyt, dzięki któremu lekarze mają możliwość sprawdzenia przez Internet wszczepionych pacjentom urządzeń. Za pomocą specjalnych aparatów wyposażonych w antenę, które pacjenci zbliżają do wszczepionego rozrusznika serca, sami mogą zbierać dane o jego funkcjonowaniu i przekazywać je linią telefoniczną do sieci Medtronic. Dzięki specjalnie do tego celu zbudowanej stronie internetowej lekarz może przeglądać te dane, a pacjent sprawdzać swój stan. Przewiduje się, że w przyszłości lekarze będą mogli zdalnie korygować nawet ustawienia rozrusznika serca. Z opisu powyższego przypadku można wywnioskować, że platforma Medtronic jest czymś więcej niż tylko urządzeniem. Satysfakcja pacjenta zależy w tym przypadku od wielu podmiotów, których działania tworzą wartość jego doświadczeń. W takiej sieci współtworzenia wartości, której centralnym punktem jest pacjent, uczestniczy także lekarz pierwszego kontaktu, lekarze specjaliści, klinika diagnostyczna, producent rozrusznika, służby ratunkowe czy pacjenci o podobnych schorzeniach. W podanym przykładzie wartość nie wywodzi się jednak ani z produktu fizycznego (rozrusznika), ani z relacji pomiędzy uczestnikami sieci, lecz wynika z doświadczenia współtworzenia, w którym udział bierze pacjent. Wydaje się, że dzięki zdefiniowaniu biznesu jako sieci współtworzenia wartości, firma Medtronic może zaspokajać głębsze potrzeby i aspiracje klientów, oddziałując na ich umysły (powodując satysfakcję), emocje (umożliwiając realizację aspiracji współtworzenia) oraz ducha (podnosząc jakość życia). Dzięki społecznemu celowi przedsiębiorstwa (pomoc chorym), oparciu biznesu na wartościach (współpraca, zdrowie, współtworzenie) oraz traktowaniu klientów jak partnerów firma osiągnęła sukces. Podsumowanie Zawarte w artykule rozważania dowodzą, że marketing 3.0 jest z pewnością koncepcją, która zasługuje na uwagę. Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, a zwłaszcza zmiana zachowań konsumentów, powodują, że w nowym marketingu zadaniem firm jest jeszcze lepsze niż do tej pory poznanie klientów ich potrzeb, pragnień i obaw po to, aby dotrzeć nie tylko do ich umysłów, ale także do serc (emocji) i ducha. Wymaga to przedefiniowania wizji, misji oraz wartości przedsiębiorstw. Oczekiwanie od firm większej autentyczności i transparentności powoduje, że wartości muszą być podstawą ich funkcjonowania. Oparcie marketingu na wartościach nie jest jednak wystarczające. Firmy muszą zmienić cały dotychczasowy model tworzenia wartości. Klienci oraz pozostali interesariusze, niezadowoleni z dotychczasowych możliwości, które biznes oferuje w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, pragną współdziałać w tym zakresie z przedsiębiorstwami chcą współtworzyć wartość oraz kreować nowe rozwiązania. Marketing trzeciej generacji zakłada współpracę przedsiębiorstw przy tworzeniu wartości oraz rozwiązywaniu problemów trapiących ludzkość. Współtworzenie wartości ekonomiczno-społecznej pozwala nie tylko zaspokajać głębsze potrzeby i aspiracje klientów, ale również troszczyć się o dobrobyt społeczny. Wykorzystując założenia marketingu 3.0, firmy takie jak Yara czy Medtronic nie tylko osiągają zyski i tworzą zupełnie nowe rynki dla swoich produktów, ale także umożliwiają swoim klientom dostęp do pożądanych doświadczeń. Ponadto, dzięki kooperacji z innymi przedsiębiorstwami, klientami oraz pozostałymi interesariuszami, mogą jeszcze efektywniej uczestniczyć w rozwiązywaniu ważnych społecznych problemów. 7

7 Literatura Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. New York Times Magazine, (September). Kotler, P. (2005). Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Kotler, P. Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. From Products to Customers to Human Spirit. Hoboken: John Willey & Sons. Lambin, J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2006). Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, (December). Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review, (January February). Prahalad, C.K. (2005). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Eradicating Poverty Through Profits. Upper Saddle River: Wharton School Publishing. Prahalad, C.K. i Ramaswamy, V. (2004). Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18 (3). Prahalad, C.K. i Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientem. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. Visser, W. (2010). The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, 5 (3). 8

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej?

W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej? W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej? Pytania do dyskusji 1. Czego tak naprawdę my jako społeczeństwo oczekujemy od przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Parki naukowo-technologiczne elementem budowania potencjału inwestycyjnego regionów

Parki naukowo-technologiczne elementem budowania potencjału inwestycyjnego regionów Parki naukowo-technologiczne elementem budowania potencjału inwestycyjnego regionów dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska prof. SGH Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander 2011 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SERVICE & PRODUCT DESIGN

SERVICE & PRODUCT DESIGN Blue Owl SERVICE & PRODUCT DESIGN KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 690 900 344 Email office: hello@blueowl.pl Email PM: k.stola@blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być (społecznie odpowiedzialnym)

Być albo nie być (społecznie odpowiedzialnym) Być albo nie być (społecznie odpowiedzialnym) Czy jedyną rolą biznesu wdzisiejszych czasach jest efektywne angażowanie zasobów Do maksymalizacji zysków, nie naruszając przy tym przepisów prawa, czy też

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Warszawa 5.12 2013 Struktury klastrowe źródłem innowacji nowe podejście do kooperacji i konkurencji Międzynarodowe, narodowe i regionalne formy współdziałania Dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo