MARKETING JAKO NOWOCZESNA METODA KIEROWANIA FIRMĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING JAKO NOWOCZESNA METODA KIEROWANIA FIRMĄ"

Transkrypt

1

2 MARKETING JAKO NOWOCZESNA METODA KIEROWANIA FIRMĄ Tomasz Domański Publikacja: Uniwersytet Łódzki, 1991 Marketing w powojennej Polsce traktowany był początkowo niechętnie, później z ograniczonym zaufaniem, a w ostatnich latach jako warunek konieczny do restrukturyzacji i uzdrowienia naszej gospodarki. Historia naszego kraju oraz innych nam podobnych tzw. krajów demokracji ludowej dowiodła, że model gospodarki scentralizowanej, opartej na planowym systemie nakazoworozdzielczym, nie ma szans powodzenia w realiach współczesnego świata. Szczególną wymowę mają dziś słowa Czingisa Ajmatowa wypowiedziane na Zjeździe Deputowanych Ludowych w czerwcu 1989 roku: Podczas gdy myśmy wytyczali, wdrażali i ustalali, jaki powinien być, a jaki nie może być socjalizm inne narody już go mają, zbudowały go i rozkoszują się jego płodami. Przy tym my, naszym doświadczeniem oddaliśmy im dobrą przysługę pokazując jak nie należy budować socjalizmu. Mam tu na myśli kwitnące i praworządne społeczeństwa Szwecji, Austrii,Norwegii, Holandii... Celem tego opracowania jest ogólne zaprezentowanie dziedziny marketingu i jego miejsca w systemie zarządzania firmą oraz wykazanie, że wdrożenie marketingowego stylu zarządzania nie jest przedsięwzięciem ryzykownym i niesprawdzonym, ale koniecznym dla zachowania właściwych relacji firmy z jej klientami, a tym samym zachowania swojej egzystencji w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym. I. Rynek i gospodarka wolnorynkowa jako właściwy obszar stosowania reguł marketingowych Większość charakterystycznych dla gospodarowania problemów, jakich doświadczamy obecnie, pojawiło się około lat temu. Swój początek biorą w okresie rewolucji agrarnej, tj. w czasach, gdy pierwotne społeczeństwa zamieniły wędrowny styl życia na osiadły, opierając podstawy swojej egzystencji na rolnictwie. Pojawienie się nadwyżek z produkcji rolnej wywołało zjawisko społecznego podziału pracy. W skutek tego podziału pojawiły się nowe zawody takie jak: rzemieślnicy, żołnierze, urzędnicy państwowi, kapłani oraz konieczność wzajemnej wymiany produkowanych towarów i świadczonych usług. Wymiana produkowanych dóbr stała się naturalną konsekwencją procesu specjalizacji produkcji. Wczesne społeczeństwa agrarne dokonywały obrotu na drodze prostej, sąsiedzkiej wymiany. Z czasem wykształciła się praktyka wymiany świadczeń w miejscach publicznych zgromadzeń nazywanych rynkami. Stąd pochodzi termin "gospodarka rynkowa", który używany jest w odniesieniu do działalności gospodarczej polegającej na specjalizacji produkcji i ich wymianie, opartej na zasadzie swobody umawiających się stron. Ze względu na tę swobodę gospodarkę rynkową nazywa się także gospodarką wolnorynkową. Bezpośrednia wymiana jednych dóbr na inne była podstawowym sposobem wymiany wzajemnych świadczeń we wczesnych gospodarkach rynkowych (wolnorynkowych). Z czasem pojawił się pieniądz, który skutecznie wyeliminował niedogodności handlu wymiennego. Postępujący proces specjalizacji pracy w produkcji powodował, że na przestrzeni ostatnich kilku wieków zanikła klasa drobnych, samodzielnych rzemieślników i pojawił się proletariat, czyli liczna klasa robotników zatrudnianych w dużych zakładach przemysłowych. Sprzedają oni swoją pracę w zamian za wynagrodzenie, które jest ich podstawowym środkiem pozyskiwania dóbr konsumpcyjnych nabywanych w drodze wymiany. 1 (9)

3 Współczesne rozumienie słowa rynek obejmuje o wiele większy zespół znaczeń niż te, które odnoszą się do czasów pierwotnego kształtowania się ogólnych zasad i form wymiany towarowej. Rynek, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, to zespół warunków umożliwiających sprzedawcy i nabywcy negocjowanie zasad wymiany ściśle określonego dobra. Jego istotą jest zespół warunków wymiany określonych dóbr, a nie fizycznie pojmowane miejsce (targowisko). Wyróżnia się dziś nie jeden, ale wiele rynków, które egzystują niezależnie od siebie, bądź wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie. Granice oddzielające poszczególne rynki określane są przez rodzaj sprzedawanych dóbr (np. rynek pszenicy), bariery naturalne (np. rynek dalekowschodni), albo ograniczenia stwarzane przez władze gospodarcze (np. rynek EWG). Uwarunkowania geograficzne i społeczne (np. dostępność surowców, sił wytwórczych, koszty transportu) oraz preferencje i ograniczenia stwarzane przez władze gospodarcze to główne czynniki wywołujące oddziaływanie rynków między sobą. Jednym z najważniejszych czynników wiążących rozmaite rynki jest dochód konsumenta. Pośród wielu możliwych podziałów i klasyfikacji, jednym z najważniejszych jest wyróżnienie dwóch podstawowych typów rynków: rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku czynników wytwórczych. Wzajemne odniesienia pomiędzy nimi wpływają bezpośrednio na kształtowanie relacji podaży i popytu na określone dobra, a te z kolei są jednym z podstawowych przedmiotów zainteresowań badań marketingowych. Rynek dóbr to ten, na którym wymieniane są towary i usługi. Sprzedawcami są tu zazwyczaj przedsiębiorstwa, zaś nabywcami gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Rynek czynników wytwórczych to ten, na którym nabywane i sprzedawane są środki produkcji dóbr i usług oraz praca. Sprzedawcami są tutaj przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, natomiast nabywcami inne przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Całkowita produkcja dóbr (towarów i usług) nazywana jest produktem narodowym. Trafia on od producentów do konsumentów za pośrednictwem rynków i dlatego gospodarka narodowa określana jest czasami jako pewien zbiór powiązanych ze sobą rynków. Nie wszystkie jednak dobra są przedmiotem wymiany w tzw. rynkowym sektorze gospodarki narodowej, gdyż część z nich oświata, opieka medyczna, wymiar sprawiedliwości jest rozdawana przez państwo w nierynkowym, tzn. budżetowym sektorze gospodarki narodowej. Stopień udziału sektora rynkowego i budżetowego w strukturze gospodarki narodowej jest podstawą rozróżnienia dwóch podstawowych typów gospodarki rynkowej i centralnie planowanej. Gospodarka rynkowa to taka, w której większość produkcji i pochodzi z sektora rynkowego. W tym modelu gospodarki producenci muszą pokrywać koszty wytworzenia i sprzedaży produktu z przychodów pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży wytworzonych dóbr, a rynki są wolne od kontroli państwowych władz gospodarczych. Alokacja czynników wytwórczych w rozmaitych sferach produkcji dóbr wyznaczana jest przez decyzje dotyczące produkcji, sprzedaży i zakupów, które podejmowane są jednocześnie przez producentów i konsumentów, a relacje zachodzące pomiędzy popytem i podażą ustalają odpowiedni poziom cen. Tylko w takim modelu gospodarczym istnieją warunki do posługiwania się metodami marketingowymi. Gospodarka centralnie planowana jest przeciwieństwem gospodarki rynkowej (wolnorynkowej). Decyzje, co do alokacji czynników wytwórczych podejmowane są przez centralne władze państwowe, a producenci i gospodarstwa domowe produkują i konsumują zgodnie z ich nakazem. Przyjęcie marketingowego sposobu zarządzania firmą jest równoznaczne z odrzuceniem tzw. orientacji produkcyjnej, polegającej na tym, że przedsiębiorstwo jest nastawione wyłącznie na udoskonalenie efektywności produkcji i dystrybucji, a konsumenci muszą dopasować się do jego oferty. Zarządzanie przedsiębiorstwami według orientacji produkcyjnej jest charakterystyczne dla typu gospodarki centralnie planowanej, tj. modelu, jaki obowiązywał w naszym kraju przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Mówiąc a wolnym rynku i marketingu należy jednak pamiętać, że nigdy w historii nie istniała ani gospodarka całkowicie wolnorynkowa, ani też całkowicie kontrolowana. 2 (9)

4 W rzeczywistości wszystkie gospodarki były i są gospodarkami mieszanymi. Zakres możliwości zastosowania reguł marketingowych w danej gospodarce jest wprost proporcjonalny do rozmiarów sektora rynkowego tej gospodarki, czyli sektora nie kontrolowanego przez władze państwowe. Popyt, podaż i cena to podstawowe elementy (wolnego) rynku, a zachodzące między nimi zależności przyczynowo-skutkowe nazywane są mechanizmem rynkowym lub mechanizmem popytowo-podażowo-cenowym. Funkcjonowanie tego mechanizmu oraz sposoby oddziaływania na jego elementy to podstawowy zakres zainteresowania dziedziny marketingu, który powinien być traktowany jak zwykłe narzędzie, bez którego nie może poprawnie funkcjonować żadne przedsiębiorstwo prowadzące swoją działalność w warunkach gospodarki wolnorynkowej. II. Marketing pojęcie i zastosowanie Marketing nie powstał w wyniku rozwoju teorii ekonomicznych, ale w następstwie rozwoju naturalnych procesów społecznych i gospodarczych. Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na jego ukształtowanie zaliczyć należy: rozwój asortymentu towarowego, podnoszenie się warunków bytowych ludności, rozwój konkurencji wynikającej z różnicowania jakości wyrobów, zmiany czynników w otoczeniu przedsiębiorstw, poszerzanie się rynków. Potrzeba wykorzystywania marketingowych reguł pojawiła się w końcu XIX wieku na skutek wzrostu produkcji przemysłowej, gdy w obawie przed nietrafioną produkcją oraz konkurencją producenci dóbr zmuszeni zostali do poświęcania coraz większej uwagi ujawnionym i nie ujawnionym potrzebom swoich klientów. Konieczność badania potrzeb konsumentów pojawiła się najpierw na rynku dóbr konsumpcyjnych, a w następnej kolejności na rynku środków produkcji i rynku usług produkcyjnych (czynników wytwórczych). Marketing nie jest odrębną dyscypliną naukową i nie posługuje się sobie tylko właściwym zbiorem pojęć i twierdzeń. Podstawową dziedziną, na której opiera się marketing jest teoria organizacji zarządzania. Korzysta on ponadto z pojęć właściwych dla ekonomii, matematyki, statystyki, teorii prawdopodobieństwa, psychologii, socjologii i prawa. Pierwsza książka pod tytułem Marketing, autorstwa R.S.Butler a, ukazała się w Stanach Zjednoczonych w roku Właściwy rozwój marketingu szczególnie w rozwiniętych, europejskich krajach kapitalistycznych nastąpił jednak dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W dzisiejszym świecie prowadzone są studia dotyczące możliwości zastosowania marketingu w skali i międzynarodowej oraz w różnych dziedzinach życia społecznego poza sferą działalności gospodarczej (np. w jednostkach administracji publicznej). Nie wdając się w spory terminologiczne oraz w interpretację wielu z możliwych definicji można przyjąć, że marketing to zbiór reguł i oparta na nich działalność skierowana na poznanie oraz pobudzenie popytu i podaży, a za pośrednictwem wymiany na zaspokojenie potrzeb, wymagań i preferencji nabywców produkowanych dóbr. Efektem podejmowanych działań marketingowych powinno być zwiększenie zdolności przystosowawczej przedsiębiorstwa do zmieniającej się sytuacji na rynku. Istotą działań marketingowych jest rozpoznawanie rodzaju i wielkości popytu na rynku oraz formułowanie odpowiednich wskazań, co do wielkości i rodzaju produkcji. Dwa podstawowe pytania, na które poszukuje się odpowiedzi marketing to: Czego oczekuje od przedsiębiorstwa jego klient dziś i czego będzie oczekiwał w przyszłości? Czego mógłby oczekiwać, gdyby zostały pobudzone jego intencje zakupu? 3 (9)

5 Drugie pytanie wypływa z przekonania o tym, że oprócz popytu ujawnionego istnieje wiele nieujawnionych potrzeb klientów, które można zamienić na efektywny popyt stosując odpowiednią strategię marketingową. Stosowanie marketingu w działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe sfery: marketingowego sposobu myślenia i wynikających z niego reguł postępowania oraz marketingowego sposobu praktycznego działania. Należy tu podkreślić, że działania zawierające się tylko w jednej z wymienionych sfer mogą być, co najwyżej, substytutem, ale na pewno nie działaniem marketingowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Sfera marketingowego sposobu myślenia obejmuje określoną wiedzę oraz reguły rozumowania, zaczerpnięte z różnych dyscyplin naukowych, które służą do formułowania wniosków, co do obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców na rynku. Wnioski takie są podstawą i punktem wyjścia do wszystkich działań marketingowych na rynku i w przedsiębiorstwie. Sfera marketingowego sposobu praktycznego działania obejmuje zespół zintegrowanych działań i czynności, które można podzielić następująco: 1. badania marketingowe działania, których celem jest dostarczenie przesłanek dla decyzji produkcyjnych oraz form promocji produktów oraz prognozowanie ich efektywności; 2. organizacja marketingu czynności organizacyjne wykonywane w strukturze przedsiębiorstwa związane z działaniami marketingowymi; 3. decyzje marketingowe taktyczne i strategiczne decyzje dotyczące rodzaju produkcji oraz form promowania produktów na rynku, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów oraz do pobudzenia zmiany intencji zakupu. Badania marketingowe obejmują gromadzenie i analizę informacji a rynku, a zachowaniu się konsumentów oraz innych finalnych odbiorców, a także a środkach taktyki i strategii marketingowej oraz efektach ich zastosowania. Pozwalają one na scharakteryzowanie badanych zjawisk i określenie ich uwarunkowań w przeszłości oraz w przyszłości, a także dostarczają przesłanek do podejmowania decyzji marketingowych. III. Badania marketingowe Pojęcie badanie marketingowe jest szersze niż pojęcia badanie rynku, lub analiza rynku. Analiza rynku jest pojęciem najwęższym, które odnosi się do zespołu czynności analitycznych mających na celu ustalenie aktualnego stanu podstawowych wskaźników opisujących rynek w rozmaitych jego przekrojach oraz w krótkich i średnich odcinkach czasu. Wyniki analiz rynkowych stanowią podstawę do podejmowania bieżących i planistycznych decyzji produkcyjnych. Terminem "badanie rynku" określa się natomiast zespół czynności mających na celu poznanie zjawisk, czynników i procesów rynkowych, ich genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowych. Analiza rynku jest częścią składową badań rynku, ale nie wszystkie badania rynku są częścią składową badań marketingowych. Przedmiotem badań marketingowych może być: struktura rynku; wielkość i jakość spożycia (konsumpcji); potrzeby, preferencje i motywy działania konsumentów; środki strategii marketingowej, przesłanki ich doboru oraz warunki i efektywności jej zastosowania. Studia marketingowe odnoszące się do mechanizmów rynkowych oraz do rynkowej równowagi uwzględniają wszystkie jego elementy - podaż, popyt i cenę. Istotnym zadaniem tych badań jest ustalenie, w jakim zakresie określona sytuacja rynkowa jest zbliżona do stanu równowagi dla określonych warunków, miejsca i czasu, asortymentu produktów oraz jednostki gospodarczej. Klasyfikacja badań marketingowych dokonywana jest na podstawie pięciu podstawowych kryteriów: przedmiotu badania, etapu badań, 4 (9)

6 funkcji jaką spełniają, metody badań oraz technik wykorzystywanych w tych badaniach. Podstawowym obszarem zainteresowania badań marketingowych są te czynniki, które wpływają na kształtowanie się popytu konsumpcyjnego. Szczególnym przypadkiem takich badań jest analiza popytu na nowe dobra wprowadzane na rynek. Podstawowe pytanie, na jakie poszukuje się wówczas odpowiedzi, to czy nowy produkt zostanie zaakceptowany przez konsumentów. Badanie takie polega często na eksperymentach rynkowych, gdyż dotyczy jeszcze nie ujawnionego popytu. Ważnym przedmiotem badań marketingowych są ceny. Analiza cen obejmuje takie elementy jak: badania nad wskaźnikiem kosztów utrzymania, badania zróżnicowania i ruchu cen oraz badania ich struktury i wzajemnych relacji. Inna grupa badań obejmuje zagadnienia uwarunkowań kształtujących koniunkturę po stronie podaży oraz elementy obrotu towarowego sprzedaż, zaopatrzenie, zapasy oraz szybkość tego obrotu. Ostatnim etapem badań marketingowych dotyczących rynku jest określenie jego tendencji rozwojowej i prognozowanie. W badaniach marketingowych nad spożyciem oraz nad potrzebami konsumpcyjnymi ludności i motywami jej postępowania na rynku analizuje się przemiany spożycia oraz jego wielkość i strukturę w odniesieniu do różnic ujmowanych jednostek konsumpcyjnych (np. na osobę lub rodzinę). Ponadto bada się przyczyny zróżnicowania spożycia, stan posiadania oraz zakres użytkowania dóbr trwałego użytku. Określa się również minimum spożycia w odniesieniu do różnych grup społecznych i zawodowych ludności. Bada się także warunki bytowe oraz związane z nimi modele konsumpcji. Wyniki badań spożycia tworzą ogólne tło dla przewidywań rynkowych oraz doboru odpowiednich środków strategii marketingowej. Badania strategii marketingowych wykorzystują rozmaite źródła informacji i metody analiz. Opierają się bardzo często na wynikach badań rynku, a niekiedy stanowią nawet ich kontynuację lub integralną część. Z samej swej istoty nie poddają się one unifikacji i klasyfikacji. Ich cechą charakterystyczną jest to, że podstawowe znaczenie odgrywa tu analiza dotycząca możliwości rynkowej promocji konkretnego produktu. Systematyczne badania grupy określonych produktów obejmują analizę ich jakości oraz określenie pozycji w stosunku do artykułów konkurencyjnych, a na tym tle perspektyw sprzedaży. Badania strategii marketingowych poszukują odpowiedzi na następujące, podstawowe pytania: Jakie kryteria powinny spełniać środki strategii marketingowej z punktu widzenia realizacji jej celów? Jakie środki należy zastosować, aby określona strategia marketingowa była najbardziej efektywne dla danego produktu i danej strategicznej jednostki gospodarczej? Jaka jest efektywność określonej strategii marketingowej? Informacje pochodzące z badań marketingowych stanowią niezbędną podstawę do podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji taktycznych i strategicznych oraz do kontroli skuteczności tych decyzji. Informacje marketingowe prowadzą w konsekwencji do nawiązywania kontaktów rynkowych pomiędzy sprzedającym i kupującym, wpływają w taki sposób na zachowanie się konsumenta że oferta sprzedaży kierowana jest do tych użytkowników, których produktywność jest najwyższa. Dlatego też mówi się czasami, że zarządzanie przedsiębiorstwem można utożsamiać z zarządzaniem strumieniami informacji. Można wyróżnić następujące etapy badań marketingowych: 1. gromadzenie informacji, 2. opracowania i analiza zgromadzonych informacji, 5 (9)

7 3. analiza i interpretacja wyników. Na etapie gromadzenia (pozyskiwania) informacji wyodrębnia się zwykle pierwotne i wtórne źródła informacji. Źródła pierwotne obejmują informacje zebrane specjalnie pod kątem badań marketingowych zazwyczaj dzięki studiom empirycznym. Źródła wtórne obejmują informacje, które wykorzystuje się w badaniach marketingowych, ale takie, które zostały zgromadzone do innych celów. Informacje pierwotne uzyskuje się za pomocą technik szeroko stosowanych w socjologii. Przy ich użyciu gromadzi się fakty trudne do zmierzenia, takie jak: opinie, poglądy i sposoby podejmowania przez konsumentów decyzji rynkowych. Opracowywanie i analiza informacji marketingowych polega na opracowaniu zgromadzonych informacji pod kątem ich ilości i jakości według przyjętej koncepcji badań. Do analizy ilościowej używa się technik statystycznych i ekonometrycznych. Metody statystyczne służą do porządkowania i usystematyzowania materiałów źródłowych, zaś metody ekonometryczne służą do ustalenia związków przyczynowoskutkowych zachodzących na rynku. Analiza jakościowa informacji jest ściśle powiązana z badaniami ilościowymi i towarzyszy im na każdym kolejnym etapie. W trzecim etapie badania marketingowego dąży się do interpretacji wyników uzyskanych w poprzednich etapach. Na tej drodze dąży się do wyjaśnienia zachodzących zjawisk rynkowych, oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanej strategii marketingowej, przewidywania procesów rynkowych (zjawisk marketingowych) ułatwiających prognozowanie oraz zastosowania trafnej strategii marketingowej. Biorąc pod uwagę funkcje spełniane przez badania marketingowe można wymienić trzy rodzaje tych badań: 1. Badania opisowe pozwalają one na określenie pożądanej koncepcji badań marketingowych (postawienie problemu). Opisowi podlegają tu tylko zjawiska bez analizy przyczyn ich wystąpienia; tyczy to układu kanałów dystrybucji, struktury podmiotowej rynku oraz preferencji konsumentów. 2. Badanie związków przyczynowych pomiędzy sprzedażą tzw. zmienna zależną, a zmiennymi niezależnymi obejmującymi wewnętrzną strukturę i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 3. Badania "prognostyczne odnoszą się głównie do przewidywań popytu oraz innych zjawisk rynkowych. Uwzględniając zarówno założenia metodyczne badań i stosowane techniki, jak również organizację rynku badań marketingowych (co pomijam ze względu na temat i objętość tej pracy), można wyodrębnić: badania oparte na źródłach pierwotnych, badania oparte na źródłach wtórnych, ankiety i wywiady, obserwacje bezpośrednie, badania panelowe, badania jakościowe, badania psychofizyczne, badania eksperymentalne, badania symulacyjne, matematyczne modelowanie i analizę statystyczno-ekonometryczną. 6 (9)

8 Stosunek do badań rynku a szerzej do badań marketingowych uległ w Polsce ewolucji od niemal całkowitego negowania ich słuszności, przez uznanie takich prowadzenia na szczeblu badań w skali makroekonomicznej, aż do uznania potrzeby ich przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. Przyczyn dotychczasowego braku zainteresowania badaniami marketingowymi należy upatrywać, jak sądzę, w samej istocie poprzednio obowiązującego w naszym kraju modelu gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Bariery ograniczające możliwości marketingowego działania wynikały z samej istoty modelu gospodarki centralnie sterowanej. Wśród najważniejszych ograniczeń należy wymienić: nie zaspokojony popyt (sprzedaje się każdy towar), dyrektywny system zarządzania (niewielka swoboda działania przedsiębiorstw na rynku) oraz wadliwy system przepływu informacji. IV. Marketing w praktyce działania firmy Marketing to system, czyli zorganizowany zbiór elementów i działań, który może być odnoszony do działań w skali przedsiębiorstwa, branży bądź w skali ogólno-gospodarczej lub społecznej. W tym miejscu interesować nas będzie jako użyteczne narzędzie służące firmie do kształtowania korzystnych stosunków z otoczeniem. Działania marketingowe wypływają z tzw. podsystemów funkcjonalnych marketingu, tzn.: informacji i badań marketingowych, planowania marketingu, decyzji marketingowych (strategia marketingu) oraz kontroli działalności marketingowej. Podsystemy funkcjonalne marketingu mogą być usytuowane w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Działalność marketingowa, a w szczególności decyzje w oparciu, o które realizowana jest taktyka i strategia marketingowa ulokowane są w wyspecjalizowanych komórkach marketingowych. Taktyka marketingu wiąże się zazwyczaj z decyzjami krótkookresowymi. Decyzje strategiczne dotyczą natomiast okresów średnich i długich. Organizacja działalności marketingowej może być rozróżniana według kryterium funkcjonalnego, geograficznego, według produktów oraz rynków docelowych. Organizacja funkcjonalna działań marketingowych polega na ich podziale według różnych grup czynności, jak reklama, sprzedaż, rozwój nowych produktów, badania marketingowe czy planowanie marketingu. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość specjalizacji funkcjonalnej pracowników, a także duża łatwość koordynacji działań marketingowych. Organizacja działań marketingowych według kryterium geograficznego polega na łączeniu wszystkich czynności marketingowych w komórkach przedsiębiorstwa wyodrębnianych według różnych obszarów jego działania. Rozwiązanie takie jest stosowane wówczas, gdy zasięg przestrzenny działania przedsiębiorstwa jest bardzo duży, gdy działa na rynkach o odmiennych cechach lub wtedy, gdy ze względu na duży zasięg przestrzenny przedsiębiorstwa tworzone są regionalne oddziały wyposażane w znaczną samodzielność. Organizacja działalności marketingowej według produktów (branżowa) jest odmianą organizacji funkcjonalnej. Są tu wydzielane poszczególne czynności marketingowe, ale dla poszczególnych produktów (ich grup) tworzy się stanowiska specjalistów. Zaletą takiej organizacji jest duża zdolność adaptacji do sytuacji rynkowej oraz możliwość stymulowania rynku poszczególnych produktów. Organizacja działań marketingowych według rynków docelowych zasadza się zazwyczaj na instytucjonalnej segmentacji rynku. Przedsiębiorstwa wyodrębnia tu grupy odbiorców i według tego podziału organizuje działalność marketingową. Celowość takiego wariantu wynika z potrzeby zastosowania odmiennej strategii sprzedaży dla poszczególnych grup odbiorców, a niekiedy także dyskryminacyjnej polityki cen. W niektórych dużych firmach stosowany jest dwustopniowy podział czynności marketingowych według produktów, a następnie grup odbiorców. Sposób i organizacja działań marketingowych uzależniany jest ad konkretnej sytuacji. Istotne znaczenie ma tutaj miejsce i rola przedsiębiorstwa na rynku, a także jego wielkość i powiązania z innymi podmiotami. 7 (9)

9 Cele marketingowe są osiągane za pomocą określonego rodzaju strategii marketingowej, dostosowanej do warunków otoczenia firmy. W strategii marketingowej istotne znaczenie ma zindywidualizowanie postępowania zależnie od rodzaju produktu, segmentu rynku (struktury popytu), szczegółowego celu marketingowego oraz od zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych. Znaczenie długookresowych decyzji marketingowych jest coraz większe. Wynika to z ciągłych zmian czynników otoczenia głównie czynników technologicznych oraz konieczności globalnego ujmowania rynku. W związku z tym, w coraz większym stopniu nakłady na marketing upodabniają się do nakładów inwestycyjnych, które przynoszą efekty dopiero po pewnym, niekiedy dłuższym czasie. Strategia marketingu przyjmuje zazwyczaj postać tzw. marketingu-mix. Marketing-mix obejmuje zbiór środków, którymi firma może równocześnie oddziaływać na rynek docelowy. Dobór tych środków, ich siła oddziaływania oraz ponoszone na ten cel nakłady zależą od konkretnej sytuacji rynkowej. Do podstawowych elementów marketingu-mix należy zaliczyć: produkt na sprzedaż, promocję tego produktu na rynku docelowym oraz wszystkie sposoby aktywizacji sprzedaży: ceny, marze, kontakty z pośrednikami lub finalnymi odbiorcami (tzw. kanały rynku). Główne elementy marketingu-mix określa się niekiedy jako 4xP: Product + Place + Promotion + Price. V. Zakończenie Zastosowanie marketingu pociąga za sobą istotne konsekwencje dla firm działających dotychczas w realiach gospodarki centralnie planowanej. Biorąc pod uwagę realia polskiej gospodarki należy przypomnieć, że przy jej produkcyjnej orientacji podstawową i wiodącą funkcją było zaopatrzenie. Wielkość sprzedaży była określana całkowicie przez podaż, a nie popyt. Funkcjonowanie firmy w realiach wolnego rynku wymaga natomiast uwzględniania powiązań przedsiębiorstwa z rynkiem i jego potrzebami. Realizacja funkcji marketingowych pozwala na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących wielkości i struktury produkcji oraz koordynację działań wszystkich ogniw produkcji i sprzedaży. Koszty marketingu w skali makroekonomicznej stanowią różnicę pomiędzy cenami detalicznymi, a cenami produkcji (ceny oferowane przez producentów pomniejszone o wydatkowane przez nich koszty marketingu). Obejmują one nakłady na czynności marketingowe (opakowanie, transport, reklama, magazynowanie, badania marketingowe) wykonywane we wszystkich ogniwach produkcji i obrotu towarowego. Tak ujmowane koszty wynoszą w rozwiniętych krajach kapitalistycznych stanowią nawet 55% ceny detalicznej. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że o wiele bardziej korzystne dla przedsiębiorstwa jest ponoszenie kosztów marketingu, niż kosztów nietrafionej produkcji. 8 (9)

10 LITERATURA: Jerzy Dietl Marketing, PWE, Warszawa 1985 Jerzy Dietl Informacja i badania marketingowe jako podstawa podejmowania decyzji ", RPE-S, Poznań 1980 Jerzy Dietl Badania marketingowe", PTE, Łódź 1976 Bogdan Gregor, Roman Głowacki Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987 Stefan Młynarski Metody badań marketingowych AE w Krakowie, 1986 Teodor Kramer Marketing ", AE we Wrocławiu, 1983 Marek Prymon Zarządzanie marketingowe AE we Wroclawiu, 1982 Jadwiga Szymczak, Stanisław Marcinkowski Marketing w działalności gospodarczej przedsiębiorstw TNOiK, Bydgoszcz 1979 Zbigniew Sporek Promocja w strategii jednostek gospodarczych IHWiU, Warszawa 1981 Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzostek Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985 Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kramera Badania rynku jako podstawa podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo AE w Katowicach, (9)

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 125. Ireneusz Bielski

ROZPRAWY NR 125. Ireneusz Bielski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 125 Ireneusz Bielski INNOWACJE W KREOWANIU ZDOLNOŒCI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIÊBIORSTWA BYDGOSZCZ 2007 REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wiktor Biernikowicz Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo