Regulamin świadczenia usług reklamowych Performance Marketing w Media Impact Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług reklamowych Performance Marketing w Media Impact Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług reklamowych Performance Marketing w Media Impact Polska Sp. z o.o. 24 października 2014

2 Regulamin świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym świadczonych przez: Media Impact Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 52, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy/wpłacony Spółki PLN, zwanej dalej MIP. 1 (definicje) 1) MIP - MEDIA IMPACT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , spółka zajmująca się sprzedażą powierzchni reklamowej Onet i RASP. 2) Wydawca Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS określany w dalszej części regulaminu także jako Onet lub Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS określany w dalszej części regulaminu także jako RASP. 3) Powierzchnia Wydawcy powierzchnia reklamowa Onet i RASP 4) Produkty znajdujące się w ofercie Firmy produkty i usługi wskazane MIP przez Partnera do promowania w ramach usługi objętej niniejszym Regulaminem; 5) Partner (Zamawiający) podmiot składający na odpowiednim formularzu Zlecenie świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym; 6) Firma podmiot oferujący Produkty do sprzedaży w ramach Witryny. Firma może być jednocześnie Partnerem w przypadku gdy samodzielnie składa Zlecenie. W przypadku kiedy Partner i Firma są odrębnymi podmiotami uznaje się, iż umowa zawarta zostaje w oparciu o Regulamin i Zlecenie z Partnerem i jest realizowana na rzecz Firmy. 7) Użytkownik osoba fizyczna, nabywająca lub korzystająca z Produktów bądź zainteresowana nabyciem lub skorzystaniem z Produktów, która została odpowiednio przekierowana poprzez link umieszczony na Powierzchni Wydawcy opatrzony kodem dostarczonym przez Dostawcę Technologii w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych (hand-held devices). 8) Witryna prowadzony przez Firmę serwis internetowy, określony szczegółowo w formularzu Zlecenia. 9) Zlecenie dokument opisujący szczegółowe warunki świadczenia przez MIP usług opisanych w niniejszym Regulaminie na rzecz Partnera lub odpowiednio Firmy. Podpisanie przez Partnera dokumentu Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zleceniem MIP przez Partnera realizacji tych usług.

3 10) Dostawca Technologii podmiot współpracujący z MIP, zapewniający dostęp do odpowiedniej technologii umożliwiającej uzyskania statystyk efektywności reklam emitowanych na Powierzchni Wydawcy na podstawie Zlecenia. Lista Dostawców Technologii wraz z obsługiwanymi przez nich formatami reklam publikowana jest na bieżąco w serwisie w dokumencie Specyfikacja Techniczna, przy czym Dostawcy Technologii mogą się zmieniać, stosownie do umów zawieranych przez Onet/MIP. 11) Specyfikacja Techniczna dokument zawierający szczegółowy opis wymogów, które muszą spełniać kreacje reklamowe dostarczone przez Partnera lub odpowiednio Firmę, przed dopuszczeniem do emisji. 12) Regulamin niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 2 (zasady ogólne) 1. Regulamin określa warunki promocji Produktów na Powierzchni Wydawcy, prowadzonej przez MIP na zasadach reklamy efektywnościowej oraz inne usługi, opisane szczegółowo w formularzu Zlecenia. 2. Promocja prowadzona będzie na podstawie materiałów reklamowych przekazanych przez Partnera oraz materiałów przygotowanych przez MIP, w przypadku podjęcia przez MIP decyzji o ich utworzeniu. W wypadku przygotowywania materiałów promocyjnych przez MIP, ich wykorzystanie w promocji będzie wymagało akceptacji Partnera drogą ową na adres osoby koordynującej współprace pomiędzy MIP i Partnerem, wskazanej w formularzu Zlecenia. W wyjątkowych przypadkach MIP zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia takiej akceptacji przez Partnera. 3. Promocja dotyczyć będzie Produktów wskazanych MIP przez Partnera do promowania. Informacja o Produktach przekazywana będzie MIP przez Partnera na zasadach opisanych w 2 ust. 2 Regulaminu. Zmiana zakresu współpracy pomiędzy Partnerem i MIP może zostać dokonana także poprzez zmianę zakresu Produktów, dokonywaną bezpośrednio w ramach Witryny. W przypadku zmian dezaktualizujących wykorzystywane w aktualnej współpracy formy reklamowe, Partner w każdym przypadku zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania MIP o planowanych zmianach drogą ową, stosownie do zapisu 2 ust MIP ma prawo prowadzić Promocję w stosunku do wszystkich aktualnie wskazanych przez Partnera Produktów, bądź wyłącznie niektórych z nich, wedle swojego wyboru. 5. Usługa określona w niniejszym Regulaminie jest dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców tj. osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z tą działalnością. 6. Podjęcie negocjacji w zakresie realizacji świadczeń objętych niniejszym regulaminem oraz złożenie zlecenia przez Partnera stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych Partnera (dane przedsiębiorcy lub osoby kontaktowej, dane adresowe, , telefon, fax itp) w celu i w zakresie związanym z należytą realizacją zlecenia. 7. Administratorem danych osobowych Partnera jest Media Impact Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: Partner podaje swoje dane osobowe w związku z zawarciem i w celu poprawnej realizacji umowy przez MIP, w tym wystawieniu dokumentów księgowych. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Partnera w celach marketingowo - handlowych własnych i partnerów handlowych MIP. 9. Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do poprawiania, aktualizowania danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia jego danych osobowych.

4 10. Wszystkie kampanie rozliczane w modelach performance modele efektywnościowe), nie są objęte gwarancją wykorzystania całego budżetu zdefiniowanego na zleceniu. 11. Kampania będzie rozliczana w modelu efektywnościowym. Ostateczny koszt kampanii będzie ustalony na podstawie uzyskanych efektów raportowanych przez dostawców technologii i regulaminu. 3 (zobowiązania MIP) 1. MIP zobowiązuje się, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 poniżej, do zapewnienia rozpowszechnienia informacji o Produktach (Reklam)na Powierzchni Wydawcy. 2. Rozpowszechnianie Reklam dokonywane będzie stosownie do aktualnie obowiązujących zasad emisji reklam na Powierzchni Wydawcy, Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. - zamieszczonej pod adresem oraz specyfikacji technicznej dla reklamy efektywnościowej w Portalu Onet.pl zamieszczonej pod adresem Partner składając Zlecenie oświadcza, iż zapoznał się z ww. dokumentami i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. 3. MIP będzie rozpowszechniał na Powierzchni Wydawcy gotowe do emisji kreacje reklamowe dostarczone przez Partnera. MIP jest również uprawniony do samodzielnego przygotowania reklam, o ile uzna to za uzasadnione. W przypadku samodzielnego przygotowywania kreacji reklamowych przez MIP, ich rozpowszechnianie w Portalu MIP będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu akceptacji ze strony Partnera, stosownie do zapisów 2 ust Przekazując MIP materiały, o których mowa w ust. 3 Partner upoważnia MIP do dokonywania ewentualnej modyfikacji tych materiałów przed ich umieszczeniem na Powierzchni Wydawcy. Ewentualne modyfikacje MIP w dostarczonych przez Partnera materiałach będą wymagały akceptacji ze strony Partnera, stosownie do zapisów 2 ust. 2, przed ich rozpowszechnieniem na Powierzchni Wydawcy. 5. Decyzję w sprawie częstotliwości i miejsc zamieszczania Reklam podejmować będzie MIP w uzgodnieniu z właścicielem danej Powierzchni Wydawcy, co obejmuje w szczególności prawo MIP do nie zamieszczenia Reklam bądź całkowitego wstrzymania ich emisji. 6. Wszystkie kampanie rozliczane w modelach performance (modele efektywnościowe) nie są objęte gwarancją równomiernego wykorzystania budżetu we wskazanym na zleceniu przedziale czasowym. 7. MIP ma prawo do podzlecenia realizacji świadczeń objętych zleceniem podwykonawcom, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne. MIP jest upoważniony do zawierania zleceń obejmujących realizację świadczeń na Powierzchni Wydawcy. 4 (zobowiązania Partnera) 1. Partner zobowiązany jest do: a) stałego posiadania w ofercie kierowanej do Użytkowników pełnego zestawu Produktów, stosownie do oferty prezentowanej w ramach Witryny lub odpowiednio - zapewnienia stałego posiadania w ofercie kierowanej do Użytkowników przez Firmę pełnego zestawu Produktów, stosownie do oferty prezentowanej w ramach Witryny. b) realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z ofertą przedstawianą w ramach Witryny, w szczególności obejmującą Produkty i nie pozostając w sprzeczności z polskim prawem lub odpowiednio zapewniania realizacji tych zobowiązań w pełnym zakresie przez Firmę; c) Umożliwienia MIP wglądu i weryfikacji informacji dotyczących Produktów dostępnych w ramach Witryny;

5 d) przyjmowania lub odpowiednio zapewnienia przyjmowania przez Firmę - od Użytkowników zamówień dotyczących Produktów i dokonywania - lub odpowiednio zapewnienie dokonywania przez Firmę - stosownych transakcji z Użytkownikami; transakcje nie mogą być zawierane na warunkach mniej korzystnych dla Użytkownika niż w przypadku zawarcia przez niego odpowiedniej transakcji bezpośrednio z Partnerem bądź odpowiednio Firmą, bez udziału MIP e) dostarczania MIP materiałów koniecznych do wykonania świadczeń reklamowych realizowanych w ramach niniejszego regulaminu przez MIP, w tym gotowych do emisji kreacji reklamowych. Przekazanie MIP danego materiału nie powoduje po stronie MIP obowiązku jego wykorzystania. Kształt i zakres materiałów, które Partner zobowiązany jest dostarczyć MIP określają dokumenty wymienione w 3 ust. 2. Zmiana wspomnianych dokumentów przez MIP nie będzie traktowana jako zmiana Regulaminu i obowiązywać będzie od momentu ich zamieszczenia pod ww. adresami. f) nie korzystania oraz odpowiednio zapewnienia nie korzystania przez Firmę, z mechanizmów interaktywnych i informacji dostarczonych przez MIP dla celów innych niż przewidziane w niniejszym regulaminie; g) zapewnienia nie usuwania bez zgody MIP z oprogramowania Witryny elementów oprogramowania umieszczonego tam w wyniku procesów integracyjnych na potrzeby współpracy określonej w niniejszym regulaminie, h) dokonywania wszelkich aktualizacji oprogramowania i kodów dostarczonych przez MIP, stosownie do zaleceń MIP i) ścisłej współpracy z MIP stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz formularza Zlecenia świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym. j) Partner ma obowiązek zapewnić prawidłowe działanie Witryny oraz obecność i funkcjonalność w jej zakresie technologii trackingującej, dostarczonej przez MIP w sposób umożliwiający MIP świadczenie usług objętym niniejszym regulaminem. Jeśli Witryna nie będzie prawidłowo funkcjonować bądź też ręczne lub automatyczne testy funkcjonalności ww. Technologii nie powiodą się, MIP upoważniony będzie do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy i dochodzenia na zasadach ogólnych odpowiedniego odszkodowania. 2. Partner wyraża zgodę na rozpowszechnianie na powierzchni Wydawcy logo Firmy, zgodnie z dostarczonym przez Partnera wzorem. Partner oświadcza jednocześnie, iż przysługują mu pełne prawa do wszelkich dostarczanych MIP treści, w tym, że Firma upoważniła go do dysponowania logotypem Firmy w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. 3. Partner oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie majątkowe prawa autorskie do materiałów udostępnionych MIP w celu wykorzystania ich na Powierzchni Wydawcy w związku z niniejszym Regulaminem oraz, że wykorzystanie materiałów przekazanych do realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów. W szczególności dotyczy to praw autorskich do prezentowanych treści, wykorzystania wizerunków osób, znaków towarowych oraz zgodności prezentowanych treści z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów. 4. MIP zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania i prezentowania na swoich serwerach internetowych, w tym na Powierzchni Wydawcy jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. 5. Partner zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do MIP lub do Grupa Onet.pl SA lub Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie zgodnie z treścią niniejszego regulaminu przekazanych przez Partnera materiałów, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, jak

6 również przystąpi do ewentualnego postępowania po stronie MIP/ Grupa Onet.pl SA/Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. lub w miejsce MIP/ Grupa Onet.pl SA/Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Grupa Onet.pl S.A. oraz Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. każda z osobna uprawniona będzie do samodzielnego i bezpośredniego żądania od Partnera wykonania obowiązków określonych niniejszym ustępie, w przypadku gdy roszczenie osoby trzeciej, o którym mowa powyżej skierowane zostanie bezpośrednio przeciwko Grupa Onet.pl S.A. bądź Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.. 6. MIP ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Partnera o fakcie wystąpienia z roszczeniami, o których mowa w ust. 5 powyżej. 7. W przypadku przyjęcia przez Strony w Zleceniu modelu rozliczeń za stosowne akcje mające miejsce na Witrynie, Partner ma obowiązek zainstalować w systemie komputerowym obsługującym Witrynę kod dostarczony przez MIP i dokonać odpowiedniej integracji tego kodu. Kod instalowany jest w celu uzyskania możliwości zbierania statystyk, stanowiących podstawę rozliczeń. Szczegóły techniczne dotyczące instalacji zostaną przekazane Partnerowi przez osobę odpowiedzialną za koordynację współpracy ze strony MIP. Partner zobowiązany jest nie ingerować i zapewnić brak ingerencji przez osoby trzecie w zainstalowany kod i nie dokonywać w nim żadnych modyfikacji. Każde naruszenie przez Partnera zapisów niniejszego ustępu uprawnia MIP do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy bez prawa żądania przez Partnera jakiegokolwiek odszkodowania. MIP zastrzega sobie prawo dochodzenia stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych. 5 (wynagrodzenie) 1. MIP przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług wymienionych w 3 ust. 1, płaconego przez Partnera na zasadach i z wykorzystaniem taryf opłat opisanych w formularzu Zlecenia. Kwoty wynagrodzenia należnego MIP wskazane w Zleceniu są kwotami netto i będą powiększane o podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 2. Podstawą dla obliczania wysokości należnego wynagrodzenia będą statystyki dostarczane przez odpowiedniego Dostawcę Technologii. Statystyki te udostępniane będą Partnerowi przez MIP. MIP zastrzega sobie prawo do dokonania odpowiedniego audytu u Partnera, związanego z prawidłowością obliczenia należnego zgodnie z niniejszym regulaminem wynagrodzenia. MIP poinformuje Partnera z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze dokonania audytu. Audyt może być realizowany przez pracowników MIP lub podmioty trzecie na zlecenie MIP. W ramach audytu MIP lub podmiot wykonujący audyt na zlecenie MIP będzie upoważniony do żądania od Partnera wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin i Zlecenie. Partner zobowiązuje się jednocześnie do umożliwienia MIP przeprowadzenia na zasadach opisanych w niniejszym ustępie odpowiedniej kontroli w Firmie lub u Partnera. 3. MIP nie ma prawa do pobierania jakichkolwiek opłat lub prowizji, lub ustalania jakiegokolwiek innego obciążenia bądź wynagrodzenia od Użytkowników w związku z wykonywaniem usług wymienionych w 3 ust Wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych w ramach umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin i Zlecenie będzie wypłacane przez Partnera na rachunek bankowy wskazany przez MIP, miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Partnera prawidłowej faktury wystawionej przez MIP. Wystawiona przez MIP faktura VAT obejmować będzie usługi świadczone w miesiącu poprzedzającym. 5. W ramach niniejszego Regulaminu dostępne są następujące sposoby rozliczeń: Opłata za: a. UV (Unikalnego Odwiedzającego)Kliknięcie (Kliknięcie w kreację) b. Lead (Lead po kliknięciu) c. ilead (Lead po odsłonie)

7 d. Sale (Sprzedaż po kliknięciu) e. isale (Sprzedaż po odsłonie) f. Order (Zamówienie po kliknięciu) g. iorder (Zamówienie po odsłonie) Opłata określona w pkt. e, f, g oraz h może być określana kwotowo lub jako procent od kwoty uzyskiwanej przez Partnera lub odpowiednio Firmę od Użytkownika. W drugim ze wskazanych w zdaniu poprzednim przypadków podstawę stanowi zawsze kwota brutto. 6. W zakresie ust. 5 powyżej obowiązują poniższe definicje: a. Unikalny Odwiedzający Identyfikowany indywidualnie Użytkownik przekserowany do Witryny. Identyfikacja dokonywana jest ponownie po upływie okresu wskazanego w formularzu Zlecenia od poprzedniej identyfikacji.kliknięcie kliknięcie przez Użytkownika w Reklamę przekierowany do Witryny po poprawnie zweryfikowanym kliknięciu w kreację reklamową. b. Lead - Wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza będącego zgłoszeniem zainteresowania Produktem po kliknięciu przez Użytkownika w kreację reklamową zamieszczoną na Powierzchni Wydawcy na podstawie Zlecenia. Wypełnienie formularza może zostać dokonane na stronie www, telefonicznie (lead telefoniczny) oraz w inne wskazane w Witrynie sposoby. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Lead najpóźniej w przeciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia, liczonego od dnia zarejestrowania statystyk. ii. MIP odrzuci jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej Lead testowe i Lead zawierające ewidentnie nieprawdziwe dane iii. uniemożliwiające kontakt z Użytkownikiem. wypełnienie odpowiedniego formularza będzie traktowane jako wykonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia, liczonym od dnia kliknięcia przez Użytkownika w reklamę zamieszczoną stosownie do zapisów regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość kliknięcia) c. ilead - Wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza będącego zgłoszeniem zainteresowania Produktem po dokonaniu przez Użytkownika odsłonięcia kreacji reklamowej zamieszczonej na Powierzchni Wydawcy na podstawie Zlecenia. Wypełnienie formularza może zostać dokonane na stronie www, telefonicznie (lead telefoniczny) oraz w inne wskazane w Witrynie sposoby. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Lead najpóźniej w przeciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia zarejestrowania statystyk. ii. iii. MIP odrzuci jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej Lead testowe i Lead zawierające ewidentnie nieprawdziwe dane uniemożliwiające kontakt z użytkownikiem. wypełnienie odpowiedniego formularza będzie traktowane jako wykonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od momentu odsłonięcia przez Użytkownika reklamy zamieszczonej stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość odsłony) d. Sale (Sprzedaż po kliknięciu) - zakup dokonany w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał kliknięcia w kreację reklamową zamieszczoną na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Zlecenia.

8 i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Sprzedaży po kliknięciu najpóźniej w okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danej Sprzedaży po kliknięciu za prawidłową i podlegającą rozliczeniu. ii. MIP wyłączy daną Sprzedaż po kliknięciu z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawną, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku: A. nie dojścia do transakcji do skutku ze względu na prawnie zagwarantowaną możliwość zwrotu towaru przez kupującego B. nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem iii. nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. Sprzedaż po kliknięciu będzie traktowana jako dokonana przez Użytkownika i wliczana do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ona w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od dnia kliknięcia przez Użytkownika w reklamę zamieszczoną stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość kliknięcia) e. isale (Sprzedaż po odsłonie) - zakup dokonany w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał odsłony kreacji reklamowej zamieszczonej na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Zlecenia. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Sprzedaży po odsłonie najpóźniej w ciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danej Sprzeda y po odsłonie za prawidłową i podlegającą rozliczeniu. ii. iii. MIP wyłączy daną Sprzedaż po odsłonie z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawną, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku: A. nie dojścia do transakcji do skutku ze względu na prawnie zagwarantowaną możliwość zwrotu towaru przez kupującego B. nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. Sprzedaż po odsłonie będzie traktowana jako dokonana przez Użytkownika i wliczana do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ona w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od odsłonięcia przez Użytkownika kreacji reklamowej zamieszczonej stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość odsłony) f. Order (Zamówienie po kliknięciu) - zamówienie dokonane w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał kliknięcia w kreację reklamową zamieszczoną na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Regulaminu. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Zamówień po kliknięciu najpóźniej w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danego Zamówienia po kliknięciu za prawidłowe i podlegające rozliczeniu. ii. MIP wyłączy dane Zamówienie po kliknięciu z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. iii. Zamówienie po kliknięciu będzie traktowane jako dokonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku,

9 gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od dnia kliknięcia przez Użytkownika w reklamę zamieszczoną stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość kliknięcia) g. iorder (Zamówienie po odsłonie) - zamówienie dokonane w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał odsłony kreacji reklamowej zamieszczonej na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Regulaminu. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Zamówień po odsłonie najpóźniej w ciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danej Sprzedaży po odsłonie za prawidłową i podlegającą rozliczeniu. ii. MIP wyłączy dane Zamówienie po odsłonie z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. iii. Zamówienie po odsłonie będzie traktowane jako dokonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od odsłonięcia przez Użytkownika kreacji reklamowej zamieszczonej stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość odsłony) 7. Definicje wymienione w 5 ust. b, c, e i g mają zastosowanie w odniesieniu do reklam display emitowanych dzięki technologii spółki Admeta. 8. Trwałość na kliknięcia przy emisji reklam, których statystyki dostarcza technologia spółki Admeta wynosi 31 dni. 6 (okres obowiązywania) 1. Usługi określone w 3 ust. 1 świadczone będą stosownie do treści Regulaminu przez czas określony w Zleceniu. 2. Po upływie okresu o którym mowa w punkcie 1, okres świadczenia usług zostanie automatycznie przedłużony na czas nieokreślony, chyba, że MIP lub Partner przed upływem okresu, o którym mowa w punkcie 1, złoży drugiej Stronie pisemne oświadczenie o braku woli rozwiązania kontynuowania świadczenia usług. 3. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia usług stosownie do zapisów ust. 2 powyżej zarówno Partner, jak i MIP ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy zawartej w oparciu o Zlecenie i niniejszy Regulamin z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w niniejszym regulaminie odpowiednio przez Partnera, MIP przysługuje w każdym czasie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i wypowiedzenia Umowy. 5. Pomimo zaprzestania świadczenia usług Partner zobowiązany będzie do zapłaty za odpowiednie czynności dokonane przez Użytkowników, stosownie do zapisów formularza Zlecenia świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym w terminie określonym w ww. Zleceniu liczonym od daty zaprzestania świadczenia usług. 7 (postanowienia końcowe) 1. MIP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie MIP pod adresem oraz

10 2. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Partnerem i MIP w związku z świadczeniem usług opisanym w niniejszym regulaminie będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla MIP. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w zleceniu i zapisami niniejszego regulaminu, stosuje się zapisy zawarte w zamówieniu. 4. Gdyby oświadczenia zamawiającego złożone w zamówieniu i regulaminie okazały się niezgodne z rzeczywistością, niekompletne, albo wprowadziłyby w błąd dalej MIP, wówczas MIP jest uprawniona do odstąpienia od zlecenia po powzięciu wiadomości o w/w okolicznościach. Powyższe prawo do odstąpienia MIP wykonać może w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny uprawniającej do odstąpienia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednia przepisy prawa polskiego.

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o.

Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. 1 stycznia 2014 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 6 5. Treść i

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o.

Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. 1 września 2015 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 6 5. Treść i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Open

Regulamin usługi SEM Open Regulamin usługi SEM Open 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Open 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO

REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Partnerów w Programie Afiliacyjnym Creamfinance, organizowanym przez TRM LIMITED Limited z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo