Regulamin świadczenia usług reklamowych Performance Marketing w Media Impact Polska Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług reklamowych Performance Marketing w Media Impact Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług reklamowych Performance Marketing w Media Impact Polska Sp. z o.o. 24 października 2014

2 Regulamin świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym świadczonych przez: Media Impact Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 52, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy/wpłacony Spółki PLN, zwanej dalej MIP. 1 (definicje) 1) MIP - MEDIA IMPACT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , spółka zajmująca się sprzedażą powierzchni reklamowej Onet i RASP. 2) Wydawca Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS określany w dalszej części regulaminu także jako Onet lub Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS określany w dalszej części regulaminu także jako RASP. 3) Powierzchnia Wydawcy powierzchnia reklamowa Onet i RASP 4) Produkty znajdujące się w ofercie Firmy produkty i usługi wskazane MIP przez Partnera do promowania w ramach usługi objętej niniejszym Regulaminem; 5) Partner (Zamawiający) podmiot składający na odpowiednim formularzu Zlecenie świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym; 6) Firma podmiot oferujący Produkty do sprzedaży w ramach Witryny. Firma może być jednocześnie Partnerem w przypadku gdy samodzielnie składa Zlecenie. W przypadku kiedy Partner i Firma są odrębnymi podmiotami uznaje się, iż umowa zawarta zostaje w oparciu o Regulamin i Zlecenie z Partnerem i jest realizowana na rzecz Firmy. 7) Użytkownik osoba fizyczna, nabywająca lub korzystająca z Produktów bądź zainteresowana nabyciem lub skorzystaniem z Produktów, która została odpowiednio przekierowana poprzez link umieszczony na Powierzchni Wydawcy opatrzony kodem dostarczonym przez Dostawcę Technologii w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych (hand-held devices). 8) Witryna prowadzony przez Firmę serwis internetowy, określony szczegółowo w formularzu Zlecenia. 9) Zlecenie dokument opisujący szczegółowe warunki świadczenia przez MIP usług opisanych w niniejszym Regulaminie na rzecz Partnera lub odpowiednio Firmy. Podpisanie przez Partnera dokumentu Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zleceniem MIP przez Partnera realizacji tych usług.

3 10) Dostawca Technologii podmiot współpracujący z MIP, zapewniający dostęp do odpowiedniej technologii umożliwiającej uzyskania statystyk efektywności reklam emitowanych na Powierzchni Wydawcy na podstawie Zlecenia. Lista Dostawców Technologii wraz z obsługiwanymi przez nich formatami reklam publikowana jest na bieżąco w serwisie w dokumencie Specyfikacja Techniczna, przy czym Dostawcy Technologii mogą się zmieniać, stosownie do umów zawieranych przez Onet/MIP. 11) Specyfikacja Techniczna dokument zawierający szczegółowy opis wymogów, które muszą spełniać kreacje reklamowe dostarczone przez Partnera lub odpowiednio Firmę, przed dopuszczeniem do emisji. 12) Regulamin niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 2 (zasady ogólne) 1. Regulamin określa warunki promocji Produktów na Powierzchni Wydawcy, prowadzonej przez MIP na zasadach reklamy efektywnościowej oraz inne usługi, opisane szczegółowo w formularzu Zlecenia. 2. Promocja prowadzona będzie na podstawie materiałów reklamowych przekazanych przez Partnera oraz materiałów przygotowanych przez MIP, w przypadku podjęcia przez MIP decyzji o ich utworzeniu. W wypadku przygotowywania materiałów promocyjnych przez MIP, ich wykorzystanie w promocji będzie wymagało akceptacji Partnera drogą ową na adres osoby koordynującej współprace pomiędzy MIP i Partnerem, wskazanej w formularzu Zlecenia. W wyjątkowych przypadkach MIP zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia takiej akceptacji przez Partnera. 3. Promocja dotyczyć będzie Produktów wskazanych MIP przez Partnera do promowania. Informacja o Produktach przekazywana będzie MIP przez Partnera na zasadach opisanych w 2 ust. 2 Regulaminu. Zmiana zakresu współpracy pomiędzy Partnerem i MIP może zostać dokonana także poprzez zmianę zakresu Produktów, dokonywaną bezpośrednio w ramach Witryny. W przypadku zmian dezaktualizujących wykorzystywane w aktualnej współpracy formy reklamowe, Partner w każdym przypadku zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania MIP o planowanych zmianach drogą ową, stosownie do zapisu 2 ust MIP ma prawo prowadzić Promocję w stosunku do wszystkich aktualnie wskazanych przez Partnera Produktów, bądź wyłącznie niektórych z nich, wedle swojego wyboru. 5. Usługa określona w niniejszym Regulaminie jest dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców tj. osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z tą działalnością. 6. Podjęcie negocjacji w zakresie realizacji świadczeń objętych niniejszym regulaminem oraz złożenie zlecenia przez Partnera stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych Partnera (dane przedsiębiorcy lub osoby kontaktowej, dane adresowe, , telefon, fax itp) w celu i w zakresie związanym z należytą realizacją zlecenia. 7. Administratorem danych osobowych Partnera jest Media Impact Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: Partner podaje swoje dane osobowe w związku z zawarciem i w celu poprawnej realizacji umowy przez MIP, w tym wystawieniu dokumentów księgowych. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Partnera w celach marketingowo - handlowych własnych i partnerów handlowych MIP. 9. Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do poprawiania, aktualizowania danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia jego danych osobowych.

4 10. Wszystkie kampanie rozliczane w modelach performance modele efektywnościowe), nie są objęte gwarancją wykorzystania całego budżetu zdefiniowanego na zleceniu. 11. Kampania będzie rozliczana w modelu efektywnościowym. Ostateczny koszt kampanii będzie ustalony na podstawie uzyskanych efektów raportowanych przez dostawców technologii i regulaminu. 3 (zobowiązania MIP) 1. MIP zobowiązuje się, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 poniżej, do zapewnienia rozpowszechnienia informacji o Produktach (Reklam)na Powierzchni Wydawcy. 2. Rozpowszechnianie Reklam dokonywane będzie stosownie do aktualnie obowiązujących zasad emisji reklam na Powierzchni Wydawcy, Regulamin emisji reklam Media Impact Polska Sp. z o.o. - zamieszczonej pod adresem oraz specyfikacji technicznej dla reklamy efektywnościowej w Portalu Onet.pl zamieszczonej pod adresem Partner składając Zlecenie oświadcza, iż zapoznał się z ww. dokumentami i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. 3. MIP będzie rozpowszechniał na Powierzchni Wydawcy gotowe do emisji kreacje reklamowe dostarczone przez Partnera. MIP jest również uprawniony do samodzielnego przygotowania reklam, o ile uzna to za uzasadnione. W przypadku samodzielnego przygotowywania kreacji reklamowych przez MIP, ich rozpowszechnianie w Portalu MIP będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu akceptacji ze strony Partnera, stosownie do zapisów 2 ust Przekazując MIP materiały, o których mowa w ust. 3 Partner upoważnia MIP do dokonywania ewentualnej modyfikacji tych materiałów przed ich umieszczeniem na Powierzchni Wydawcy. Ewentualne modyfikacje MIP w dostarczonych przez Partnera materiałach będą wymagały akceptacji ze strony Partnera, stosownie do zapisów 2 ust. 2, przed ich rozpowszechnieniem na Powierzchni Wydawcy. 5. Decyzję w sprawie częstotliwości i miejsc zamieszczania Reklam podejmować będzie MIP w uzgodnieniu z właścicielem danej Powierzchni Wydawcy, co obejmuje w szczególności prawo MIP do nie zamieszczenia Reklam bądź całkowitego wstrzymania ich emisji. 6. Wszystkie kampanie rozliczane w modelach performance (modele efektywnościowe) nie są objęte gwarancją równomiernego wykorzystania budżetu we wskazanym na zleceniu przedziale czasowym. 7. MIP ma prawo do podzlecenia realizacji świadczeń objętych zleceniem podwykonawcom, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne. MIP jest upoważniony do zawierania zleceń obejmujących realizację świadczeń na Powierzchni Wydawcy. 4 (zobowiązania Partnera) 1. Partner zobowiązany jest do: a) stałego posiadania w ofercie kierowanej do Użytkowników pełnego zestawu Produktów, stosownie do oferty prezentowanej w ramach Witryny lub odpowiednio - zapewnienia stałego posiadania w ofercie kierowanej do Użytkowników przez Firmę pełnego zestawu Produktów, stosownie do oferty prezentowanej w ramach Witryny. b) realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z ofertą przedstawianą w ramach Witryny, w szczególności obejmującą Produkty i nie pozostając w sprzeczności z polskim prawem lub odpowiednio zapewniania realizacji tych zobowiązań w pełnym zakresie przez Firmę; c) Umożliwienia MIP wglądu i weryfikacji informacji dotyczących Produktów dostępnych w ramach Witryny;

5 d) przyjmowania lub odpowiednio zapewnienia przyjmowania przez Firmę - od Użytkowników zamówień dotyczących Produktów i dokonywania - lub odpowiednio zapewnienie dokonywania przez Firmę - stosownych transakcji z Użytkownikami; transakcje nie mogą być zawierane na warunkach mniej korzystnych dla Użytkownika niż w przypadku zawarcia przez niego odpowiedniej transakcji bezpośrednio z Partnerem bądź odpowiednio Firmą, bez udziału MIP e) dostarczania MIP materiałów koniecznych do wykonania świadczeń reklamowych realizowanych w ramach niniejszego regulaminu przez MIP, w tym gotowych do emisji kreacji reklamowych. Przekazanie MIP danego materiału nie powoduje po stronie MIP obowiązku jego wykorzystania. Kształt i zakres materiałów, które Partner zobowiązany jest dostarczyć MIP określają dokumenty wymienione w 3 ust. 2. Zmiana wspomnianych dokumentów przez MIP nie będzie traktowana jako zmiana Regulaminu i obowiązywać będzie od momentu ich zamieszczenia pod ww. adresami. f) nie korzystania oraz odpowiednio zapewnienia nie korzystania przez Firmę, z mechanizmów interaktywnych i informacji dostarczonych przez MIP dla celów innych niż przewidziane w niniejszym regulaminie; g) zapewnienia nie usuwania bez zgody MIP z oprogramowania Witryny elementów oprogramowania umieszczonego tam w wyniku procesów integracyjnych na potrzeby współpracy określonej w niniejszym regulaminie, h) dokonywania wszelkich aktualizacji oprogramowania i kodów dostarczonych przez MIP, stosownie do zaleceń MIP i) ścisłej współpracy z MIP stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz formularza Zlecenia świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym. j) Partner ma obowiązek zapewnić prawidłowe działanie Witryny oraz obecność i funkcjonalność w jej zakresie technologii trackingującej, dostarczonej przez MIP w sposób umożliwiający MIP świadczenie usług objętym niniejszym regulaminem. Jeśli Witryna nie będzie prawidłowo funkcjonować bądź też ręczne lub automatyczne testy funkcjonalności ww. Technologii nie powiodą się, MIP upoważniony będzie do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy i dochodzenia na zasadach ogólnych odpowiedniego odszkodowania. 2. Partner wyraża zgodę na rozpowszechnianie na powierzchni Wydawcy logo Firmy, zgodnie z dostarczonym przez Partnera wzorem. Partner oświadcza jednocześnie, iż przysługują mu pełne prawa do wszelkich dostarczanych MIP treści, w tym, że Firma upoważniła go do dysponowania logotypem Firmy w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. 3. Partner oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie majątkowe prawa autorskie do materiałów udostępnionych MIP w celu wykorzystania ich na Powierzchni Wydawcy w związku z niniejszym Regulaminem oraz, że wykorzystanie materiałów przekazanych do realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów. W szczególności dotyczy to praw autorskich do prezentowanych treści, wykorzystania wizerunków osób, znaków towarowych oraz zgodności prezentowanych treści z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów. 4. MIP zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania i prezentowania na swoich serwerach internetowych, w tym na Powierzchni Wydawcy jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. 5. Partner zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do MIP lub do Grupa Onet.pl SA lub Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie zgodnie z treścią niniejszego regulaminu przekazanych przez Partnera materiałów, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, jak

6 również przystąpi do ewentualnego postępowania po stronie MIP/ Grupa Onet.pl SA/Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. lub w miejsce MIP/ Grupa Onet.pl SA/Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Grupa Onet.pl S.A. oraz Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. każda z osobna uprawniona będzie do samodzielnego i bezpośredniego żądania od Partnera wykonania obowiązków określonych niniejszym ustępie, w przypadku gdy roszczenie osoby trzeciej, o którym mowa powyżej skierowane zostanie bezpośrednio przeciwko Grupa Onet.pl S.A. bądź Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.. 6. MIP ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Partnera o fakcie wystąpienia z roszczeniami, o których mowa w ust. 5 powyżej. 7. W przypadku przyjęcia przez Strony w Zleceniu modelu rozliczeń za stosowne akcje mające miejsce na Witrynie, Partner ma obowiązek zainstalować w systemie komputerowym obsługującym Witrynę kod dostarczony przez MIP i dokonać odpowiedniej integracji tego kodu. Kod instalowany jest w celu uzyskania możliwości zbierania statystyk, stanowiących podstawę rozliczeń. Szczegóły techniczne dotyczące instalacji zostaną przekazane Partnerowi przez osobę odpowiedzialną za koordynację współpracy ze strony MIP. Partner zobowiązany jest nie ingerować i zapewnić brak ingerencji przez osoby trzecie w zainstalowany kod i nie dokonywać w nim żadnych modyfikacji. Każde naruszenie przez Partnera zapisów niniejszego ustępu uprawnia MIP do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy bez prawa żądania przez Partnera jakiegokolwiek odszkodowania. MIP zastrzega sobie prawo dochodzenia stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych. 5 (wynagrodzenie) 1. MIP przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług wymienionych w 3 ust. 1, płaconego przez Partnera na zasadach i z wykorzystaniem taryf opłat opisanych w formularzu Zlecenia. Kwoty wynagrodzenia należnego MIP wskazane w Zleceniu są kwotami netto i będą powiększane o podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 2. Podstawą dla obliczania wysokości należnego wynagrodzenia będą statystyki dostarczane przez odpowiedniego Dostawcę Technologii. Statystyki te udostępniane będą Partnerowi przez MIP. MIP zastrzega sobie prawo do dokonania odpowiedniego audytu u Partnera, związanego z prawidłowością obliczenia należnego zgodnie z niniejszym regulaminem wynagrodzenia. MIP poinformuje Partnera z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze dokonania audytu. Audyt może być realizowany przez pracowników MIP lub podmioty trzecie na zlecenie MIP. W ramach audytu MIP lub podmiot wykonujący audyt na zlecenie MIP będzie upoważniony do żądania od Partnera wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin i Zlecenie. Partner zobowiązuje się jednocześnie do umożliwienia MIP przeprowadzenia na zasadach opisanych w niniejszym ustępie odpowiedniej kontroli w Firmie lub u Partnera. 3. MIP nie ma prawa do pobierania jakichkolwiek opłat lub prowizji, lub ustalania jakiegokolwiek innego obciążenia bądź wynagrodzenia od Użytkowników w związku z wykonywaniem usług wymienionych w 3 ust Wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych w ramach umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin i Zlecenie będzie wypłacane przez Partnera na rachunek bankowy wskazany przez MIP, miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Partnera prawidłowej faktury wystawionej przez MIP. Wystawiona przez MIP faktura VAT obejmować będzie usługi świadczone w miesiącu poprzedzającym. 5. W ramach niniejszego Regulaminu dostępne są następujące sposoby rozliczeń: Opłata za: a. UV (Unikalnego Odwiedzającego)Kliknięcie (Kliknięcie w kreację) b. Lead (Lead po kliknięciu) c. ilead (Lead po odsłonie)

7 d. Sale (Sprzedaż po kliknięciu) e. isale (Sprzedaż po odsłonie) f. Order (Zamówienie po kliknięciu) g. iorder (Zamówienie po odsłonie) Opłata określona w pkt. e, f, g oraz h może być określana kwotowo lub jako procent od kwoty uzyskiwanej przez Partnera lub odpowiednio Firmę od Użytkownika. W drugim ze wskazanych w zdaniu poprzednim przypadków podstawę stanowi zawsze kwota brutto. 6. W zakresie ust. 5 powyżej obowiązują poniższe definicje: a. Unikalny Odwiedzający Identyfikowany indywidualnie Użytkownik przekserowany do Witryny. Identyfikacja dokonywana jest ponownie po upływie okresu wskazanego w formularzu Zlecenia od poprzedniej identyfikacji.kliknięcie kliknięcie przez Użytkownika w Reklamę przekierowany do Witryny po poprawnie zweryfikowanym kliknięciu w kreację reklamową. b. Lead - Wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza będącego zgłoszeniem zainteresowania Produktem po kliknięciu przez Użytkownika w kreację reklamową zamieszczoną na Powierzchni Wydawcy na podstawie Zlecenia. Wypełnienie formularza może zostać dokonane na stronie www, telefonicznie (lead telefoniczny) oraz w inne wskazane w Witrynie sposoby. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Lead najpóźniej w przeciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia, liczonego od dnia zarejestrowania statystyk. ii. MIP odrzuci jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej Lead testowe i Lead zawierające ewidentnie nieprawdziwe dane iii. uniemożliwiające kontakt z Użytkownikiem. wypełnienie odpowiedniego formularza będzie traktowane jako wykonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia, liczonym od dnia kliknięcia przez Użytkownika w reklamę zamieszczoną stosownie do zapisów regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość kliknięcia) c. ilead - Wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza będącego zgłoszeniem zainteresowania Produktem po dokonaniu przez Użytkownika odsłonięcia kreacji reklamowej zamieszczonej na Powierzchni Wydawcy na podstawie Zlecenia. Wypełnienie formularza może zostać dokonane na stronie www, telefonicznie (lead telefoniczny) oraz w inne wskazane w Witrynie sposoby. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Lead najpóźniej w przeciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia zarejestrowania statystyk. ii. iii. MIP odrzuci jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej Lead testowe i Lead zawierające ewidentnie nieprawdziwe dane uniemożliwiające kontakt z użytkownikiem. wypełnienie odpowiedniego formularza będzie traktowane jako wykonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od momentu odsłonięcia przez Użytkownika reklamy zamieszczonej stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość odsłony) d. Sale (Sprzedaż po kliknięciu) - zakup dokonany w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał kliknięcia w kreację reklamową zamieszczoną na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Zlecenia.

8 i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Sprzedaży po kliknięciu najpóźniej w okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danej Sprzedaży po kliknięciu za prawidłową i podlegającą rozliczeniu. ii. MIP wyłączy daną Sprzedaż po kliknięciu z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawną, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku: A. nie dojścia do transakcji do skutku ze względu na prawnie zagwarantowaną możliwość zwrotu towaru przez kupującego B. nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem iii. nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. Sprzedaż po kliknięciu będzie traktowana jako dokonana przez Użytkownika i wliczana do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ona w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od dnia kliknięcia przez Użytkownika w reklamę zamieszczoną stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość kliknięcia) e. isale (Sprzedaż po odsłonie) - zakup dokonany w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał odsłony kreacji reklamowej zamieszczonej na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Zlecenia. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Sprzedaży po odsłonie najpóźniej w ciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danej Sprzeda y po odsłonie za prawidłową i podlegającą rozliczeniu. ii. iii. MIP wyłączy daną Sprzedaż po odsłonie z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawną, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku: A. nie dojścia do transakcji do skutku ze względu na prawnie zagwarantowaną możliwość zwrotu towaru przez kupującego B. nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. Sprzedaż po odsłonie będzie traktowana jako dokonana przez Użytkownika i wliczana do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ona w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od odsłonięcia przez Użytkownika kreacji reklamowej zamieszczonej stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość odsłony) f. Order (Zamówienie po kliknięciu) - zamówienie dokonane w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał kliknięcia w kreację reklamową zamieszczoną na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Regulaminu. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Zamówień po kliknięciu najpóźniej w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danego Zamówienia po kliknięciu za prawidłowe i podlegające rozliczeniu. ii. MIP wyłączy dane Zamówienie po kliknięciu z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. iii. Zamówienie po kliknięciu będzie traktowane jako dokonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku,

9 gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od dnia kliknięcia przez Użytkownika w reklamę zamieszczoną stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość kliknięcia) g. iorder (Zamówienie po odsłonie) - zamówienie dokonane w Witrynie przez Użytkownika który uprzednio dokonał odsłony kreacji reklamowej zamieszczonej na Powierzchni Wydawcy stosownie do zapisów Regulaminu. i. Partner ma prawo wystąpić do MIP z żądaniem usunięcia ze statystyk, będących podstawą rozliczenia, niepoprawnych Zamówień po odsłonie najpóźniej w ciągu okresu wskazanego w formularzu Zlecenia liczonego od dnia ich dokonania. Brak oświadczenia Partnera w powyższym terminie traktuje się jako uznanie danej Sprzedaży po odsłonie za prawidłową i podlegającą rozliczeniu. ii. MIP wyłączy dane Zamówienie po odsłonie z rozliczenia dokonywanego między stronami jako niepoprawne, stosownie do zapisów pkt i. powyżej, na wniosek Partnera, w przypadku nie dojścia transakcji do skutku w związku z podaniem nieprawdziwych danych uniemożliwiających kontakt z Użytkownikiem. iii. Zamówienie po odsłonie będzie traktowane jako dokonane przez Użytkownika i wliczane do rozliczeń między stronami w przypadku gdy nastąpi ono w okresie wskazanym w formularzu Zlecenia liczonym od odsłonięcia przez Użytkownika kreacji reklamowej zamieszczonej stosownie do zapisów Regulaminu i formularza Zlecenia. (Trwałość odsłony) 7. Definicje wymienione w 5 ust. b, c, e i g mają zastosowanie w odniesieniu do reklam display emitowanych dzięki technologii spółki Admeta. 8. Trwałość na kliknięcia przy emisji reklam, których statystyki dostarcza technologia spółki Admeta wynosi 31 dni. 6 (okres obowiązywania) 1. Usługi określone w 3 ust. 1 świadczone będą stosownie do treści Regulaminu przez czas określony w Zleceniu. 2. Po upływie okresu o którym mowa w punkcie 1, okres świadczenia usług zostanie automatycznie przedłużony na czas nieokreślony, chyba, że MIP lub Partner przed upływem okresu, o którym mowa w punkcie 1, złoży drugiej Stronie pisemne oświadczenie o braku woli rozwiązania kontynuowania świadczenia usług. 3. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia usług stosownie do zapisów ust. 2 powyżej zarówno Partner, jak i MIP ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy zawartej w oparciu o Zlecenie i niniejszy Regulamin z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w niniejszym regulaminie odpowiednio przez Partnera, MIP przysługuje w każdym czasie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i wypowiedzenia Umowy. 5. Pomimo zaprzestania świadczenia usług Partner zobowiązany będzie do zapłaty za odpowiednie czynności dokonane przez Użytkowników, stosownie do zapisów formularza Zlecenia świadczenia usług reklamowych w modelu efektywnościowym w terminie określonym w ww. Zleceniu liczonym od daty zaprzestania świadczenia usług. 7 (postanowienia końcowe) 1. MIP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie MIP pod adresem oraz

10 2. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Partnerem i MIP w związku z świadczeniem usług opisanym w niniejszym regulaminie będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla MIP. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w zleceniu i zapisami niniejszego regulaminu, stosuje się zapisy zawarte w zamówieniu. 4. Gdyby oświadczenia zamawiającego złożone w zamówieniu i regulaminie okazały się niezgodne z rzeczywistością, niekompletne, albo wprowadziłyby w błąd dalej MIP, wówczas MIP jest uprawniona do odstąpienia od zlecenia po powzięciu wiadomości o w/w okolicznościach. Powyższe prawo do odstąpienia MIP wykonać może w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny uprawniającej do odstąpienia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednia przepisy prawa polskiego.

Regulamin usługi Reklama Facebook Ads

Regulamin usługi Reklama Facebook Ads Regulamin usługi Reklama Facebook Ads 1 kwiecień 2016 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania Reklamy FacebookAds 1.2 Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Efekt

Regulamin usługi SEM Efekt Regulamin usługi SEM Efekt 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Efekt. 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Open

Regulamin usługi SEM Open Regulamin usługi SEM Open 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Open 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej pn. Masz pole do popisu, kup działkę w Charzynie już za 224 złotych miesięcznie

Regulamin kampanii promocyjnej pn. Masz pole do popisu, kup działkę w Charzynie już za 224 złotych miesięcznie Regulamin kampanii promocyjnej pn. Masz pole do popisu, kup działkę w Charzynie już za 224 złotych miesięcznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument ( Warunki Uczestnictwa lub Regulamin ) określa zasady funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam w serwisach internetowych Trader.com (Polska) Sp. z o.o. I. Deklaracja wydawcy Trader.com (Polska) Sp. z o.o. jest właścicielem ogłoszeniowych serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI REKLAM

REGULAMIN EMISJI REKLAM REGULAMIN EMISJI REKLAM Obowiązuje od 15.12.2014 r. REGULAMIN EMISJI REKLAM PRZEZ MEDIASOFT POLSKA SP. Z O.O. 1. Definicje 1.1. Wydawca Mediasoft Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bandurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych 3. Warunki Publikacji Reklamacja 4. Rezygnacja ze zlecenia 5. Warunki płatności 6. Reklamacje 7.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo