Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich"

Transkrypt

1 Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich M i c h a ł T. Wi l c z e k 68 Świat Nieruchomości

2 Wstęp Mieszkaniu, budynkowi, w którym się ono znajduje oraz jego otoczeniu stawia się określone wymagania. Z jednej strony mogą one mieć charakter obowiązkowy; ujęte są wtedy w przepisach lub występują w postaci norm. Ich realizacja jest niezbędna w nowym budownictwie lub przy modernizacji budownictwa istniejącego. Z drugiej strony mogą one mieć charakter nieobowiązkowy. Występują wówczas w postaci różnorodnych zaleceń opracowanych przez grupy specjalistów z danej dziedziny. Ich stosowanie powinno zwiększać standard mieszkaniowy w określonym zakresie. Obowiązkowe i nieobowiązkowe warunki stawiane mieszkaniu występują w budownictwie mieszkaniowym każdego kraju, jak również są opracowywane przez różne specjalistyczne organizacje międzynarodowe. Poniżej przedstawiono regulacje kształtujące wybrane elementy standardu mieszkaniowego funkcjonujące w niektórych krajach europejskich oraz o charakterze międzynarodowym. W zakresie jakości szczególnie aktywny jest Komitet Techniczny Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej: ISO/TC Quality Assurance i ISO/TC 69 Statistics. Efektem prac ISO/TC-176 były wydane w roku 1987 normy serii 9000, w których skład weszły w pierwszym wydaniu: ISO 8402, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 oraz ISO Normy te opisywały terminologię, założenia budowy systemów jakości, trzy modele systemu do stosowania w organizacjach oraz wytyczne do rozbudowy i doskonalenia systemu jakości. Normy Świat Nieruchomości 69

3 te zostały przetłumaczone na język polski i wydane jako seria PN-EN w 1993 r. W 1994 r. nastąpiła pierwsza nowelizacja norm (w Polsce w 1996), w której doprecyzowano niektóre wymagania, a także wprowadzono nowe pojęcia oraz poszerzono strukturę. Dostrzeżenie zmian, jakie zaszły w sposobie działania organizacji oraz chęć dostosowania norm do zastosowań innych niż produkcyjne spowodowało, że kolejna nowelizacja nie stanowiła prostego rozwinięcia poprzedniej wersji normy, lecz jej struktura została dostosowana do procesów zachodzących w organizacji. Jednocześnie zlikwidowano niektóre normy ograniczając serię do trzech podstawowych: ISO 9000, ISO 9001 oraz ISO R. Karaszewski: TQM teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2001 oraz A. Iwasiewicz: Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wielkość i skład mieszkania Problematyką wielkości i składu mieszkania w zależności od wielkości rodziny w nim zamieszkującej zajmuje się wiele organizacji i instytutów badawczych. Za podstawowe wytyczne w tym zakresie przyjmuje się opracowanie połączonych komisji Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa i Urbanistyki Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych (Union Internatnle des Organismes Familiaux et Federation Internationale de l Habitation et de l Urbanisme). Komisje te opracowały i przedstawiły w kwietniu 1957 r. zestaw zaleceń zwany Kartą Kolońską (tablica 1.). Zalecenia te są następujące: 1. w każdym mieszkaniu jest nie wykorzystywany do spania pokój dzienny, 2. liczba pokoi sypialnych pozwala na rozdzielenie dzieci według płci, Tablica 1. Karta Kolońska. Minimalny standard mieszkań rodzinnych, 1957 r. Skład rodziny pokój dzienny z wnęką jadalnianą razem kuchnia pokój rodziców pokój pokój pokój łazienka wyposażenie 1 WUX WUX WUX WUX WUX WUX WUX WUX WUX umywalnia wyposażenie 1 U U U U U+U U+U WC 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 składzik 1,5 1,5 1, ,5 2,5 2,5 łączna powierzchnia 2 51,5 56,5 60,5 69,2 76,2 80,2 86,7 93,7 97,7 typ mieszkania 3 2/3 2/4 3/4 3/5 3/6 4/6 4/7 4/8 5/8 1 Poszczególne litery oznaczają: W- wanna, U - umywalka, X - ustęp spłukiwany 2 bez pomieszczeń uznanych za niekonieczne oraz powierzchni komunikacyjnej, której minimum określono na 6 m 2 3 typ mieszkania określony wskaźnikiem wydolności : - pierwsza cyfra - liczba pokoi sypialnych w mieszkaniu - druga cyfra - maksymalna liczba osób w danym mieszkaniu Źródło: W. Litterer-Marwege: Standard mieszkaniowy w miastach Polski, Arkady, Warszawa 1959, s w jednym pokoju sypia najwyżej dwoje dzieci, 4. rodzice mają pokój sypialny do swojej wyłącznej dyspozycji, 5. gospodarstwa dwuosobowe i większe mają mieszkania z kuchnią, 6. w kuchni nikt nie sypia. Zalecenia te zostały w 1971 r. zmodyfikowane w Brukseli, głównie w zakresie powierzchni mieszkania niezbędnej dla poszczególnych typów rodzin (tablica 2.) Zagospodarowanie przestrzeni mieszkania w budownictwie społecznym było przedmiotem zaleceń Komitetu Ekonomicznego ONZ w początku lat 90-tych XXw. (tablica 3). Ponadto w wielu krajach tworzy się nieobowiązkowe zalecenia, które są pomocne przy projektowaniu i realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego. Na przykład w RFN zalecenia takie, opracowane na podstawie badań empirycznych, dotyczą powierzchni niektórych pomieszczeń w mieszkaniu 2. Między innymi dotyczą one kuchni. Wielkość kuchni zaleca się projektować w zależności od funkcji, które ma ona spełniać w mieszkaniu 3 : ÎÎ wyłącznie gotowanie, pomywanie i pie- czenie: 5-6 m 2, ÎÎ jak wyżej + urządzenia kuchenne: 8-10 m 2, ÎÎ jak wyżej + powierzchnia przeznaczona do jedzenia: m 2. Niemiecki Instytut Norm (DIN) zestawił normy budowlane dotyczące kuchni, łazienki i WC 4 : ÎÎ DIN dotyczy powierzchni zaj- mowanych przez przedmioty, odległości i powierzchni niezbędnych dla poruszania się w mieszkaniach, ÎÎ DIN dotyczy kuchni, łazienki i WC - przedstawia podstawowe plany związane z układem i rozmieszczeniem urządzeń, 2 Zalecenia te, opracowane przez różne instytuty badawcze, zestawiono w RWE Energie Bau Handbuch. Energie Verlag Heidelberg Ibidem. 4 Ibidem. 70 Świat Nieruchomości

4 Tablica 2. Korekta zaleceń kolońskich.(zalecenie UFO oraz IFHPI), Bruksela 1971r. Skład rodziny typ mieszkania 2/3 2/4 3/4 3/5 3/6 4/6 4/7 4/8 5/8 łączna powierzchnia 51,5 56,5 60,5 69,2 76,2 80,2 86,7 93,7 97,7 Źródło: Komunikat SARP, dodatek 1/3 Warszawa 1972 r. Tablica 3. Standard przestrzenny charakterystycznych typów mieszkań w wielorodzinnym społecznym budownictwie mieszkaniowym zalecany przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy Pomieszczenia w mieszkaniu Powierzchnia [m 2 ] Pokój ogólny (Living-room) Sypialnia rodziców Sypialnia 2 dzieci Sypialnia 1 dziecka 8 10 Kuchnia z jadalnią Kuchnia robocza 8 10 Łazienka 3,3 WC z natryskiem 1,5 WC bez natrysku 1,2 Spiżarnia 1 1,5 Schowek 0,6 1 Źródło: ECE compendium of model provisions for building regulations: residential buildings, United Nations, Nowy York Genewa, maj 1991 r. ÎÎ DIN dotyczy wyposażenia kuchni, zawiera miary koordynujące dla mebli i urządzeń kuchennych. 2. Typ zabudowy mieszkaniowej, otoczenie i sieci towarzyszące mieszkaniu Typ zabudowy mieszkaniowej, a także otoczenie i sieci towarzyszące mieszkaniu uwarunkowane są historycznie, ale ich zmiany związane są z różnego rodzaju planami zagospodarowania terenu, planami urbanistycznymi i planami zabudowy. Poniżej przedstawiono sytuację w tym względzie w kilku wybranych krajach europejskich. Podłoże angielskiego prawa urbanistycznego tworzą: ÎÎ Miejskie i Krajowe Prawo Planowania (Town and Country Planning Act) sięgające 1903 r., gruntownie znowelizowane w 1947r., a obecnie rozdzielone na poszczególne kraje, tj. dla Anglii i Walii Town and Country Planning Act z 1990 r., dla Irlandii Północnej Planning (Norther Ireland) Order 1991, a dla Szkocji Town and Country Planning (Scotland) Act z 1997 r. ÎÎ Gminne Prawo Ziemskie (Local Government, Planning and Land Act) z 1980 r., wielokrotnie nowelizowane, ostatnia nowelizacja 2008r., ÎÎ Prawo Mieszkaniowe (Housing Act) z 2004 r. Według tych aktów prawnych urzędy planowania hrabstw (country planning authorities) przygotowują plan strukturalny (structure plan), który zatwierdzany jest przez odpowiednie ministerstwa i który jest następnie podstawą do tworzenia planów miejscowych (local plans). Plany miejscowe uszczegóławiają plany strukturalne. Działanie to leży to w kompetencji władz lokalnych (district planning authorities). Plany miejscowe zatwierdzane są przez urzędy planowania hrabstw. Istnieją trzy rodzaje planów miejscowych: ÎÎ district plan (plan lokalny) - określający zabudowę powierzchni, obejmujący większe obszary, ÎÎ action area plan - dotyczący przedsięwzięć, które mają być realizowane w okresie najbliższych 10 lat, ÎÎ subject plan - przedstawiający pojedyncze, niewielkie przedsięwzięcia, przygotowywany jest w zależności od potrzeb. Nowo powstałą formą jest unitary development plan (plan rozwoju okręgu), który ze względu na swój zakres, należy umiejscowić pomiędzy planem strukturalnym a planami miejscowymi. Obejmuje on swoim zakresem rozwój i wykorzystanie powierzchni hrabstw. W wymienionych powyżej planach ujęte są zezwolenia na realizację przedsięwzięć budowlanych. We Francji podstawy prawne planowania przestrzennego ujęte są w Code de l Urbanisme (Kodeks Urbanistyki). Składa się on z trzech części: ÎÎ ustawodawczej (partie législative), ÎÎ zarządzającej (partie réglementaire), ÎÎ zezwalającej (partie Arretés a caractére réglementaire). Część ustawodawcza Code de l Urbanisme zawiera tematy zasadnicze, część zarządzająca zawiera przepisy wykonaw- Świat Nieruchomości 71

5 cze, a część zezwalająca zawiera wskazówki uzupełniające o charakterze formalnym (na przykład wzory formularzy lub szkice planów). Podstawowymi instrumentami francuskiego prawa urbanistycznego są Program Przewodni (schéma directeur) i Plan Wykorzystania Gruntu. Program Przewodni obejmuje duże miasta wraz z otoczeniem, a Plan Wykorzystania Gruntu obejmuje gminę lub kilka gmin powiązanych ze sobą. Ponadto wyróżnić można jeszcze: ÎÎ schema de secteur (Programy Sektorowe) - w ramach Planu Przewodniego, ÎÎ secteurs sauvegardés (Unowocześnienia Sektorowe) - w ramach Planów Wykorzystania Gruntu. Przestrzeganie zaleceń zawartych w Planach Wykorzystania Gruntu jest dla gmin ÎÎ etude d impact (załącznikówopisujących ingerencję w środowisko naturalne). Reglement dzieli grunty na kategorie. Do 1982 r. określał również granicę gęstości zabudowy (plafond légal de densité). Obecnie Plany Wykorzystania Gruntu nie zawierają ograniczeń dotyczących gęstości zabudowy. Kodeks podlega systematycznie modyfikacjom. Ostatnia wersja skonsolidowana dostępna jest z datą 8 kwietnia 2008r. 5 W Holandii prawne ramy planowania przestrzennego tworzą: ÎÎ prawo przestrzenne (Wet op de Ruimtelijke Ordening), aktualnie obowiązujące wprowadzono 1 stycznia 2008 r., ÎÎ przepisy wykonawcze (techniczne) związane z prawem przestrzennym strukturalny (structuurplan) i plan celowy (bestemingsplan). Structuurplan jest długoterminowym planem rozwoju gminy. Bestemingsplan funkcjonuje najniżej w hierarchii planów przestrzennych w Holandii i jest jedynym planem o bezpośrednim powiązaniu z ludnością. Składa się on z: ÎÎ jednego lub większej ilości planów określających przeznaczenie powierzchni wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami, ÎÎ opisu korzyści wynikających z konkretnego wykorzystania powierzchni, ÎÎ wyjaśnień dotyczących przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników. W Holandii nie istnieją ogólnie obowiązujące zasady regulujące planowanie urbanistyczne. Dlatego plany celowe mają szczególne znaczenie. Mają one często cha- obowiązkowe, w przeciwieństwie do Planu Przewodniego. Plany Wykorzystania Gruntu określają przydatność gruntów (coéfficients d occupation des sols) dla różnych rodzajów budownictwa. Zawierają one opis: ÎÎ zones urbaines (stref zurbanizowanych), ÎÎ zones naturelles (stref środowiska naturalnego). Plany Wykorzystania Gruntu składają się z: ÎÎ documents graphiques (planów graficznych), ÎÎ reglement (zaleceń, których należy przestrzegać w poszczególnych strefach), - rapport des presentation (opisu), (Besluit op de Ruimtelijke Ordening), aktualne obowiązują od lipca 2008r., ÎÎ prawo odnowienia miast i wsi (Wet op de stads- en dorpsvernieuwing), przepisy ustawy z 5 września 1984 r. wygasły 1 lipca 2008 r., nowe zaproponowano 20 stycznia 2008 r., ÎÎ przepisy wykonawcze (techniczne) związane z prawem odnowienia miast i wsi (Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing), obowiązujące w okresie jak wyżej, nowe zaproponowano 30 marca 2008 r. Według powyższych regulacji plany narodowe, regionalne i gminne są rozpatrywane na tym samym poziomie. Gminy tworzą plan 5 rakter małego kodeksu budowlanego, jednak różnego w każdej gminie. Holenderskie prawo urbanistyczne nie określa górnej granicy gęstości zabudowy. Jest to regulowane pośrednio. Holenderskie prawo mieszkaniowe Woningwet 6 zmusza gminy do tworzenia planów budowlanych zgodnych z Dutch practical guidelines. Gęstość i wielkość zabudowy ustala się poprzez: ÎÎ określenie linii wytyczającej obrys czę- ści szczytowych domów, ÎÎ określenie powierzchni niezbędnej w celu ochrony pożarowej, 6 Prawne regulacje problematyki mieszkaniowej w Holandii istnieją od 22 czerwca 1901; od dłuższego już czasu jest aktualizowane co dziesięć lat; obecnie obowiązujące prawo zostało uchwalone 1 kwietnia Świat Nieruchomości

6 ÎÎ określenie układu budynków i centrów handlowych, ÎÎ określenie powierzchni gruntów, któ- rych nie wolno zabudowywać. 3. Warunki biologiczne i fizyczne mieszkania Warunki biologiczne, jakie musi spełniać mieszkanie wynikają między innymi z wymagań zdrowotnych stawianych mieszkaniu. Podstawowe zasady zdrowego mieszkania sformułował C.R.A. Winslow - przewodniczący Komitetu Higieny Mieszkań Amerykańskiego Publicznego Stowarzyszenia Zdrowia. Według tych zaleceń mieszkaniu stawia się m.in. następujące wymagania: ÎÎ dostarczanie powietrza wystarczająco czystego chemicznie, ÎÎ utrzymanie środowiska termicznego, które powinno zapobiec zbytecznej stracie ciepła przez ciało ludzkie, ÎÎ ochrona przed nadmiernym hałasem, ÎÎ zapewnienie urządzeń sanitarnych takiego rodzaju, które minimalizują niebezpieczeństwo przenoszenia zakażenia itp. Kwestie ochrony powietrza w krajach Unii Europejskiej regulowane są w szczególności przez następujące akty prawne: ÎÎ dyrektywę 2001/80/WE z dnia 23 paź- dziernika 2001 r., dotyczącą ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznych spalania paliw, ÎÎ dyrektywę 2001/81/WE, z dnia 23 paź- dziernika 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza, ÎÎ dyrektywę 2000/69/WE z dnia 16 li- stopada 2000r., dotyczącą wartości dopuszczalnych dla benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu, ÎÎ dyrektywę 96/61/WE z 24 września 1996r., dotyczącą zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, ÎÎ dyrektywę 99/32/WE z dnia 26 kwiet- nia 1999 r., dotyczącą redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych, ÎÎ dyrektywę 94/63/WE z dnia 20 grud- nia 1994 r., dotyczącą kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są procesy spalania, w tym spalania odpadów. W Dyrektywie 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r., w sprawie spalania odpadów, zawarte zostały warunki prowadzenia termicznego procesu unieszkodliwiania odpadów. Kwestia nadmiernego hałasu objęta jest regulacją Dyrektywy 2002/49/WE. Według niej żaden mieszkaniec UE nie może być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. Poziomy dyspozycji na hałas LAeq w porze nocnej: ekspozycja populacji na hałas o poziomie powyżej 65 db powinna zostać zlikwidowana; pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 db 7. Dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 db (od 6.00 do 22.00); w porze nocnej - 50 db. Warunki biologiczne i fizyczne mieszkania regulują m.in. przepisy budowlane. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich w sprawie wyrobów budowlanych (89/106/EEC) dotyczy 8, zgodnie ze swoim tytułem, jedynie wyrobów budowlanych. Wymagania odnoszące się do budynków, określane w aktach prawnych w rodzaju naszego Prawa budowlanego i towarzyszących mu rozporządzeniach administracji państwowej, nie są przedmiotem unifikacji europejskiej, jakkolwiek Wymagania Podstawowe, zawarte w Załączniku nr 1 do 7 Dyrektywa 2002/49/WE 8 Za W. Kukulski: Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 89/106/ ECE, Przegląd Budowlany, nr 2/1995 oraz M. Sochacki: Kierunki przekształceń strukturalnych w budownictwie mieszkaniowym, Referat na II Konferencję Naukową pt. Reformowanie Mieszkalnictwa w Polsce, IGM, Warszawa 1995, s.13. Dyrektywy, mają wpływ na porządkowanie tych przepisów. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców lub sąsiadów, w szczególności w wyniku 9 : ÎÎ wydzielania się gazów toksycznych, ÎÎ obecności szkodliwych cząstek lub ga- zów w powietrzu, ÎÎ emisji niebezpiecznego promieniowa- nia, ÎÎ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, ÎÎ nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej, ÎÎ obecności wilgoci w częściach obiek- tów lub na powierzchniach wewnętrznych obiektów. System będący przedmiotem Dyrektywy obejmuje trzy poziomy 10 : ÎÎ ustalenia techniczne, do których nale- żą normy i aprobaty techniczne, ÎÎ dokumenty atestujące zgodność wy- robów z ustaleniami technicznymi w postaci certyfikatów zgodności wydawanych przez akredytowane (w skali europejskiej) jednostki certyfikujące lub deklaracji zgodności wydawanych przez samych producentów, ÎÎ oznakowanie zgodności, w postaci znaku CE. Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 11. Prace te poprzedziły przeprowadzone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne z zainteresowanymi stronami (tzn. przemysłem, organami administracji 9 Dyrektywa 89/106 Rady Wspólnot Europejskich. Załącznik nr 1, Wymagania Podstawowe nr 3: Higiena, zdrowie i środowisko. 10 W. Kukulski, S. Wierzbicki, K. Woźniak: O zapewnianiu jakości wyrobów budowlanych. Inżynieria i Budownictwo nr 12/1995, s Konsultacje wniosku prowadzone są od 18 maja 2008r w Grupie Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej Rady, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej (Cion), delegacji państw członkowskich (MS), pod przewodnictwem przedstawiciela aktualnej Prezydencji. Świat Nieruchomości 73

7 publicznej, notyfikowanymi jednostkami, zapleczem naukowo-badawczym budownictwa), które pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków 12 : ÎÎ istnieje pilna potrzeba zharmonizowania ram prawnych, ponieważ stosowanie zasady wzajemnego uznawania uznaje się za niewystarczające dla spełnienia swobodnego obrotu wyrobami budowlanymi i ich stosowania; ÎÎ istnieje konieczność wprowadzenia większej przejrzystości w odniesieniu do podstawowych elementów dyrektywy 89/106/EWG (DWB), w tym do ogólnej koncepcji opartej na właściwościach użytkowych, w odróżnieniu do koncepcji normatywnej, zawartości i statusu (obligatoryjnego lub dobro- 12 wolnego) oznakowania CE, uznawania wiarygodności oznakowania CE przez władze krajowe oraz użytkowników wyrobów budowlanych oraz roli, jaką odgrywają normy i europejskie aprobaty techniczne; ÎÎ istnieje potrzeba uproszczenia systemów atestacji zgodności wyrobów budowlanych poprzez zmniejszenie ich liczby; ÎÎ istnieją obawy, co do skutków DWB dla małych i średnich przedsiębiorstw; należy odpowiednio traktować wyroby produkowane nieseryjnie (tzn. jednostkowo); ÎÎ istnieje potrzeba zwiększenia wiarygodności całego systemu, w szczególności poprzez uściślenie kryteriów wyznaczania i notyfikowania jednostek biorących udział w atestacji zgodności wyrobów budowlanych oraz poprawę koordynacji nadzoru rynkowego nad tymi wyrobami. Celem przedłożonego przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych jest 13 : ÎÎ uczynienie przepisów prawa unijnego mniej uciążliwymi, łatwiejszymi w stosowaniu, a zatem bardziej skutecznymi, przy poszanowaniu dalekosiężnych celów polityki UE; ÎÎ zapewnienie wiarygodności danych dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; 13 Ibidem. 74 Świat Nieruchomości

8 Tablica 4. Przepisy regulujące procedury budowlane w wybranych krajach przedmiot Państwo Wielka Brytania Francja Niemcy Dania Holandia prawo budowlane Building Act Spinetta Law Muster Building Act- Bygningsreglement Housing Act Woningwet przepisy techniczne Building Regulations Code de l Construction et de l Habitation Bauordnung Building Reulations for Small Buildings Bygningsreglement for småhuse Building Decree Bouwbesluit cele zdrowie, bezpieczeństwo, pomyślność i komfort osobisty zdrowie, bezpieczeństwo (np. ogniowe), komfort, oszczędność energii bezpieczeństwo publiczne, zdrowie, ład, ogólny komfort bezpieczeństwo ogniowe, ogólne bezpieczeństwo, zdrowie zdrowie, bezpieczeństwo, użyteczność, oszczędność energii normy British Standards Normes Français Deutsche Industrie Normen Danish Standards Dutch Standards wskazówki pratyczne Approved Documents Dutch practical guidelines planowanie przestrzenne Town and Country Planing Act Code de l Urbanisme Baugezetsbuch Planning Act Lov om Planlaegning Spatial planning Act Wet od de Ruimteliijke Ordening Źródło: H. Visscher: Building control in five European Countries, Netherland Journal of Housing and the Built Environment, Vol. 9, Nr 2/1994. oraz F.M. Meijer, H.J. Visscher, L. Sheridan: Building regulations in Europe, Part I A comparsion of the systems of building control in eight European countries. Housing and Urban Policy Studies Vol. 23/2002, s ÎÎ zapewnienie zgodności przepisów w zakresie swobodnego przepływu wyrobów budowlanych z wieloma dziedzinami polityki Wspólnoty, w tym strategią lizbońską oraz dążeniem do prostszego i lepiej stanowionego prawa. 4. Stan techniczny nowobudowanych budynków mieszkalnych Elementy wpływające na stan techniczny nowobudowanych budynków mieszkalnych w pięciu krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Danii i Holandii przedstawiono w tablicy 4. Wszystkie wymienione kraje uwzględniały podobne czynniki wyjściowe w formułowaniu regulacji technicznych dla budownictwa (nie tylko mieszkaniowego) i materiałów budowlanych. Przyczyny tworzenia takich przepisów wiązały się pierwotnie z bezpieczeństwem, głównie przeciwpożarowym oraz ochroną zdrowia. Później dołączono przepisy dotyczące dobrego samopoczucia mieszkańców, następnie komfortu osobistego, użyteczności i wreszcie ostatnio oszczędności energii. Przedmioty zainteresowania są te same, niemniej systemy przepisów budowlanych i sformułowanie wymagań różnią się między poszczególnymi państwami znacząco. Przepisy te można rozpatrywać z punktu widzenia: ÎÎ obszaru ich oddziaływana, rozróżniając oddziaływanie jednolite, o charakterze ogólnopaństwowym, jednolite ogólnopaństwowe z możliwymi odchyleniami lokalnymi oraz lokalne; ÎÎ sformułowania, rozróżniając szerokie, ogólne, szerokie, wykorzystujące opisy czynności oraz wąskie, określające niezbędne warunki do spełnienia; ÎÎ relacji do norm, rozróżniając takie przepisy, które czynią bezpośrednie odniesienia do norm w przepisach jako rezultat formalnych wymagań, takie, które nie odnoszą się no norm, które jednak są określone, oraz takie, które charakteryzuje brak formalnych określeń. Obszar oddziaływania Jednolite (ogólnopaństwowe) przepisy dają korzyść z efektu skali. Szerszy obszar operacyjny pozwala na bezpośrednie zastosowanie w przepisach budowlanych jednolitej dokumentacji, instrumentów pomocniczych (na przykład programów komputerowych), norm, certyfikatów i aprobat technicznych. Stąd też we wszystkich omawianych krajach przepisy budowlane zostały sformułowane jednolicie. Anglia i Walia stosują te same przepisy, ale różnią się one nieco od używanych w Szkocji i Irlandii Północnej. Każdy z czterech krajów Wielkiej Świat Nieruchomości 75

9 Brytanii stworzył swoje własne przepisy narodowe, nie ma jednak w nich swobody na adaptacje lokalne 14. Również Dania 15 i Holandia 16 stosują przepisy ogólnopaństwowe. W Niemczech 17 większość przepisów jest ustanowiona przez każdy kraj związkowy na bazie modelu federalnego. Większość systemów regulacyjnych poszczególnych krajów związkowych jest zgodna z Musterbauordnung. Dla określonych elementów, np. dla nośników energii przepisy stworzono na poziomie federalnym. Na poziomie municypalnym możliwe jest tworzenie wyjątków od regulacji federalnych. We Francji 18 przepisy budowlane są jednolite i mają charakter ogólnopaństwowy. lanych, aby dać korzystającym z nich tyle swobody, ile to tylko możliwe. W Holandii od momentu wprowadzenia Building Decree ( Bouwbesluit ) 19 przepisy budowlane formułowane są jako obowiązkowe warunki do spełnienia. Podobnie duński system regulacyjny zgodnie z zaleceniami Danish Building Inspectorate bazuje na stosowaniu jak największej ilości obowiązkowych warunków do spełnienia. Relacja do norm Normy budowlane opisują specyfikacje techniczne i metody określania materiałów budowlanych i sposoby budowania. Normy w pzepisach budowlanych odnoszących się do metod wyboru. Podstawowe regulacje dotyczące oszczędności energii, ogrzewania i wentylacji wewnętrznej w mieszkaniu, obowiązujące w nowym budownictwie w RFN zawarte są w ustawie Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (EnEG) z 22 czerwca 1976 r. z ostatnią aktualizacją z dn. 1 września 2005 r. Regulacje dotyczące izolacji ścian, przepuszczalności termicznej okien i drzwi zewnętrznych oraz dachów w nowym budownictwie mieszkaniowym i modernizacji starej zabudowy określone zostały w ustawie Wärmerschutzverordnung z 24 lutego 1982 r. wprowadzonej w życie 1 czerwca 1984 r. Sformułowanie przepisów Dla prawidłowego i obiektywnego wprowadzania w życie przepisów jest niezmiernie ważne, by były one sformułowane w sposób prosty i jasny. W Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech wprowadzane przepisy mają charakter funkcjonalny, towarzyszą im opisy wyjaśniające cel stawianych wymagań. W krajach tych występuje tendencja do takiego formułowania przepisów budow- 14 Billington M.: The Maual to the Building Regulations, Stationery Office, Na podstawie Building Regulations, Ministry of Construction and Housing, Kopenhaven Na podstawie Besluit op de Ruimtelijke Ordening z 2008 r. 17 Na podstawie Review of European Building Regulations and Technical Provisions, Institute of Building Control Na podstawie Code de l Urbanisme, Paris budowlane są w omawianych krajach dokumentami prawa cywilnego. W Wielkiej Brytanii British Standards (BS) posiadają status oficjalny, jednak rprzepisy budowlane nie odnoszą się bezpośrednio do BS. Dokumentem, który podaje przykłady rozwiązań zgodnych z BS jest Approved Documents. Normes Françaises (NF) we Francji są obowiązujące dla sektora publicznego. Dodatkowo, NF są często obowiązkowym warunkiem stawianym inwestorom przez kompanie ubezpieczeniowe. Zgodnie z regulacjami niemieckimi muszą być przestrzegane Zasady Sztuki Budowlanej. W Danii i Holandii czynione są bezpośrednie odniesienia do norm narodowych 19 To jest od 01 października Obecnie obowiązujące wprowadzono w 2003 r. Ustawa ta została następnie znowelizowana 19 maja 1993 r. Według znowelizowanej ustawy straty cieplne w nowym budownictwie mają być zmniejszone o około 30%. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 1995 r. Regulacje dotyczące temperatury pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi, w tym dla mieszkań, reguluje norma DIN Unormowania dotyczące wilgotności w mieszkaniach zawiera norma DIN 4108 z listopada 1991 r. Dzienne nasłonecznienie oraz oświetlenie wewnętrzne pokoi określa norma DIN 5034 z grudnia 1981 r. Z kolei norma DIN 1946 określa wartości związane z powietrzem i wentylacją w mieszkaniu. Normy związane z wytrzymałością mechaniczną i statecznością - mające wpływ na stan techniczny budynku - również stanowią przedmiot ujednoliceń międzynarodowych. W Europie od 1975 r. prowadzony jest program tworzenia zbioru zharmonizowanych 76 Świat Nieruchomości

10 reguł technicznych dotyczących projektowania konstrukcji, tzw. Eurokodów. W pierwszym okresie wprowadzania do zbioru norm krajowych mają być one alternatywą dla zasad krajowych, a następnie te zasady zastąpić. Projekty EC przygotowuje komitet techniczny CEN/TC 250 Eurokody Konstrukcyjne 20. W przypadkach, gdy normy dotyczą problematyki wymagającej uzgodnień w skali międzynarodowej, opracowywane są w dwóch etapach 21 : ÎÎ prenormy europejskie ENV - weryfikowane przez kraje CEN przez okres około trzyletni (wprowadzeniu ENV do próbnego stosowania towarzyszy opracowanie krajowego dokumentu zamieszczającego niezbędne informacje umożliwiające posługiwanie się ENV w warunkach krajowych), ÎÎ normy europejskie EN opracowywane na podstawie uwag zgłoszonych do ENV. Zasadniczą cechą EC jest rozróżnienie w tekście zasad, od których nie może być odstępstw oraz reguł stosowania, gdzie dopuszcza się inne ustalenia. Te drugie podawane są w formie wskazówek dotyczących ewentualnych zmian w krajowych dokumentach stosowania, stanowiących integralną część krajowych wersji ENV. Podobnie jak EN, również EC wykorzystują w szerokim zakresie normy ISO. Dotyczy to zarówno podstaw wymagań kodyfikacyjnych jak też metod badań oraz właściwości materiałów konstrukcyjnych. Eurokody obejmują szeroki zakres tematyczny, w tym między innymi 22 : podstawy projektowania konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych, murowanych, zespolonych stalowo-betonowych, aluminiowych, itd. Wprowadzanie Eurokodów jest kolejnym krokiem na drodze ujednolicania europejskiego rynku budowlanego. 20 Normalizacja w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych. 21 Ibidem. 22 Ibidem. Dr Mi c h a ł T. Wi l c z e k Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich (Streszczenie) Determinants of the newly built dwellings standards in chosen European countries (Summary) Obowiązkowe i nieobowiązkowe warunki stawiane mieszkaniu występują w budownictwie mieszkaniowym każdego kraju, jak również są opracowywane przez różne specjalistyczne organizacje międzynarodowe. W artykule przedstawiono regulacje kształtujące wybrane elementy standardu mieszkaniowego funkcjonujące w niektórych krajach europejskich oraz o charakterze międzynarodowym. Omówiono regulacje dotyczące wielkości i składu mieszkania, typu zabudowy mieszkaniowej, otoczenia i sieci towarzyszących mieszkaniu, określające warunki biologiczne i fizyczne mieszkania oraz kształtujące stan techniczny nowobudowanych budynków mieszkalnych. Obligatory and not obligatory conditions imposing dwellings are present in house building in all countries and also worked out by various specialist international organizations. The article shows regulations, which form chosen elements of dwellings standards in some European countries, as well as those of international character. The regulations, concerning size and composition of dwelling, type of building of dwelling-houses, surroundings and networks which accompany dwelling, as well as qualifying biological and physical conditions of dwelling and modeling technical condition of newly built living quarters are also described. Świat Nieruchomości 77

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Założenia planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego w Wielkiej Brytanii

Założenia planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego w Wielkiej Brytanii Założenia planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego w Wielkiej Brytanii Mgr inż. arch. Marzena Zajączkowska, PDG Architects Ltd. Wielka Brytania 1. Źródła prawa zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego Hubert Izdebski Aleksander Nelicki Igor Zachariasz Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI (Wydanie III) Opracowanie: Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE...2

Spis treści 1. WPROWADZENIE...2 1. PROPOZYCJA MODYFIKACJI WY BRANEJ DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (POLSKA) Spis treści 1. WPROWADZENIE...2 2. PROBLEMATYKA POWAŻNYCH AWARII W POLSKICH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH...2

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Rozdział czwarty Wdrażanie prawa Unii Europejskiej w obszarze środowisko Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 19 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo