Zarzą dzanie Jakoś cią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzą dzanie Jakoś cią"

Transkrypt

1 Specjalność Zarzą dzanie Jakoś cią (PLAN STUDIÓW)

2 Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Zarządzanie Jakością VII VIII IX X w c l p s w c l p s w c l p s w c l p s JS JAKOŚĆ I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 75 JS-01 Podstawy systemu zapewnienia jakości 15 1 JS-02 Struktury i utrzymanie systemów zapewnienia jakości JS-03 Systemy zarządzania środowiskowego PW JAKOŚĆ W PROCESACH WYTWARZANIA 120 PW-01 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych PW-02 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania I PW-03 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania II PW-04 Zapewnienie jakości w procesach specjalnych MO METODY OCENY JAKOŚCI 75 MO-01 Metody oceny jakości materiałów metalowych MO-02 Metody oceny jakości materiałów niemetalowych 15 1 MO-03 Metody oceny jakości wyrobów i konstrukcji PJ PROJEKTOWANIE JAKOŚCI I ORGANIZACJI SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 120 PJ-01 Projektowanie polityki jakości przedsiębiorstwa księga jakości 15 1 PJ-02 Projektowanie algorytmów i procedur zapewnienia jakości PJ-03 Metody komputerowe w projektowaniu jakości PJ-04 Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badań jakości 15 1 PJ-05 Auditowanie systemu zapewnienia jakości 15 1 ZJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA 75 ZJ-01 Europejska polityka jakości regulacje prawne 15 1 ZJ-02 Zarządzanie procesami wytwarzania 15 1 ZJ-03 Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM 15 1 ZJ-04 Zarządzanie kadrami i zasobami ludzkimi 15 1 ZJ-05 Zarządzanie kosztami jakości 15 1 DJ DOKUMENTOWANIE JAKOŚCI WYROBÓW 45 DJ-01 Dokumentowanie jakości wyrobów 15 1 DJ-02 Certyfikacja wyrobów 15 1 DJ-03 Normalizacja 15 1 PP II Praca przejściowa II 60 4 SD Seminarium dyplomowe 30 2 Praktyka 3 tyg. Egzaminy (1) (1) (2) RAZEM 600 (6) (14) (18) (2) UWAGA: Liczbę godzin w poszczególnych semestrach podano w wymiarze tygodniowym.

3 Podstawy systemu zapewnienia jakości JS- 01 Semestr VII WYKŁADY: Koncepcja systemu zapewnienia jakości i ewolucja w kierunku systemu zarządzania. Podstawowe definicje jakości. Rola systemu jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rola kierownictwa w systemie zarządzania jakością. Wymagania systemu jakości. Europejskie kryteria jakości. Promocja działań projakościowych Europejska, Polska Nagroda Jakości, zasady konkursu. Regionalne nagrody jakości Małopolska Nagroda Jakości. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Struktury i utrzymanie systemów zapewnienia jakości JS-02 VII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Podstawy normalizacji, zasady opracowywania i wdrażania norm międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Normy jakościowe, rodzina norm ISO 9000, historia nowelizacji norm ISO Budowa i wdrażanie systemu zarządzania jakością, problemy związane z wdrażaniem systemu. Podstawowe metody jakości: narzędzia jakości, diagram przyczynowo-skutkowy metoda Ishikawy, analiza Pareto Lorenza, analiza przyczyn i skutków wad FMEA. ĆWICZENIA: Interpretacja norm ISO 9000 dla specyficznych przypadków wdrażania systemu zapewnienia jakości. Identyfikacja przyczyn i skutków zdarzeń za pomocą metody Ishikawy. Hierarchizacja ważności zdarzeń poprzez analizę Pareto. Krytyczna analiza przyczyn i skutków niezgodności metodą FMEA. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

4 Systemy zarządzania środowiskowego JS- 03 Semestr VII WYKŁADY: Polityka ekologiczna państwa w latach dziewięćdziesiątych oraz nowa polityka ekologiczna państwa w stosunku do zakładów przemysłowych. System zarządzania środowiskiem w Polsce w świetle norm prawnych oraz instrumenty finansowo-prawne. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji i obiektów istniejących w świetle polskiego prawa i dyrektyw UE. Dobrowolne systemy zarządzania środowiskiem w zakładach przemysłowych, geneza powstania, korzyści z ich wdrażania. System EMAS. System zarządzania wg ISO Strategia czystszej produkcji. Konflikty społeczne a działalność inwestycyjna i przemysłowa dyrektywa UE o dostępie społeczeństwa do informacji w zakresie ochrony środowiska. LABORATORIUM: Formułowanie polityki ekologicznej przedsiębiorstwa. Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych w wybranym zakładzie przemysłowym. Formułowanie celów i zadań środowiskowych przedsiębiorstwa. Tworzenie programu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Programowanie planu szkoleń pracowników przedsiębiorstwa. Opracowanie procedury prowadzenia auditu. Wykonanie koreferatu do oceny oddziaływania na środowisko wybranego zakładu przemysłowego. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych PW-01 S i d (W C) k Semestr VIII WYKŁADY: Procesy technologiczne otrzymywania wyrobów i półwyrobów hutniczych. Rodzaje i przebieg procesów metalurgicznych. Hutnicze procesy obróbki plastycznej. Regulowane walcowanie, walcowanie ze sterowaną rekrystalizacją, obróbka cieplno-plastyczna. Stalowe wyroby hutnicze: wlewki, półwyroby, wyroby płaskie, wyroby długie, inne wyroby. Wymagania stawiane wyrobom hutniczym. Podział tworzyw metalowych. Podział stali według struktur. Podział stopów żelaza według norm polskich i europejskich. Numer materiałowy. Jakość użytkowa materiału konstrukcyjnego. Charakterystyka procesu zniszczenia materiału metalowego. ĆWICZENIA: Ocena jakości materiału konstrukcyjnego w oparciu o badania struktury. Dobór na podstawie jego struktury. Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych według zasto-

5 sowania. Zasady doboru zamienników materiałowych. Przykłady uszkodzeń elementów wywołanych wadami pochodzenia hutniczego. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania I PW-02 Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: VIII W1, C1 (3 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Procesy odlewnicze: Wymagania dotyczące jakości odlewów w umowach sprzedaży. Postanowienia europejskich norm dotyczących badania odlewów. Pobieranie próbek z partii odlewów. Metody badań odlewów. Ocena jakości odlewów parametry i badania. Procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej: Czynniki wpływające na jakość obróbki cieplnej. Czynniki wpływające na jakość obróbki cieplno-chemicznej. Źródła wad powstających w wyniku obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Metody oceny jakości obróbki cieplnej. Metody oceny jakości obróbki cieplno-chemicznej. Procesy obróbki plastycznej: Czynniki wpływające na dokładność wymiarowo-kształtową wyrobów kształtowanych plastycznie. Wpływ obróbki plastycznej na powstawanie naprężeń wewnętrznych oraz ich wpływ na własności użytkowe wyrobów. Wpływ obróbki plastycznej na powstawanie tekstury i jej wpływ na własności użytkowe wyrobów. Rola mechanizacji i automatyzacji procesów obróbki plastycznej w zapewnieniu jakości. ĆWICZENIA: Procesy odlewnicze: Ocena jakości powierzchni odlewów (chropowatość). Identyfikacja wad odlewów i sposoby ich usuwania. Kontrola dokładności wymiarowych. Procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej: Projektowanie warunków technicznych wytwarzania i odbioru wskazanych elementów maszyn poddanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej. Procesy obróbki plastycznej: Dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobów kutych i prasowanych. Dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobów wykrawanych i tłoczonych. Dr hab. inż. Stanisław Okoński

6 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania II PW-03 VIII W1, L1 (2 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Rola układu obróbkowego w kształtowaniu jakości wyrobów. Oddziaływanie układu obróbkowego na jakość technologiczną wyrobu. Komputerowo wspomagany system nadzorowania stanu strefy obróbki w procesie skrawania. Czujniki do diagnostyki stanu strefy obróbki kryteria doboru. Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej przedmiotu w procesach obróbki. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i nadzorowaniu procesów wytwarzania. Układy diagnostyki stanu strefy obróbki przykłady rozwiązań. Prognozowanie wskaźników stanu procesu i jakości przedmiotu. Przetwarzanie sygnałów diagnostycznych interpretacja zmian wartości sygnału diagnostycznego. LABORATORIUM: Badanie stanu układu obróbkowego poprzez pomiar parametrów drgań mechanicznych. Badanie charakterystyki oprzyrządowania technologicznego. Badanie sygnału wysokoczęstotliwościowej emisji akustycznej. Pomiary składowych siły skrawania jako sygnału diagnostycznego w procesie skrawania. Pomiary wskaźników energetycznych (natężenie prądu, pobór mocy) w procesie obróbki. Pośrednie metody nadzorowania stanu przedmiotu w procesie obróbki. Wieloparametrowe układy diagnostyczne w nadzorowaniu stanu narzędzi i przedmiotu. Dr inż. Krzysztof Karbowski Zapewnienie jakości w procesach specjalnych PW-04 Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Interpretacja pojęcia procesy specjalne wg ISO Procesy specjalne stosowane w budowie maszyn, konstrukcji i wytwarzaniu materiałów metalowych. Procesowe podejście do zapewnienia jakości w procesach specjalnych. Dobór wymagań dotyczących zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z EN Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie zgodnie z EN Standardowe i podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie zgodnie z EN 729-3/4. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu nadzorującego i wykonującego procesy specjalne. Normalizacyjne wspomaganie zapewnienia jakości w procesach specjalnych. Dokumentowanie procesów specjalnych i możliwości komputerowego wspomagania tych prac.

7 ĆWICZENIA: Przegląd projektu wyrobu wytwarzanego z zastosowaniem procesów specjalnych. Zaprojektowanie schematu doboru wymagań dotyczących jakości wskazanego wyrobu spawanego. Opracowanie kryteriów doboru personelu wykonawczego i podwykonawców procesów specjalnych. Opracowanie kryteriów doboru personelu nadzorującego, kontrolującego oraz przeprowadzającego próby i badania. Opracowanie projektu poziomów akceptacji i poziomu badań dla wskazanej kategorii wyrobów. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Metody oceny jakości materiałów metalowych MO-01 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: VIII W1, L1 (3 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Podział badań w zależności od celu, zakresu, warunków oraz skutków badań. Podstawowe pojęcia dotyczące pobierania próbek do badań. Próbka ogólna. Próbka pierwotna. Odcinek próbny. Próbka kwalifikacyjna. Próbka do badań. Wytyczne pobierania materiału do badania. Zakres badań materiałów metalowych. Badania składu chemicznego. Badania makroskopowe. Badania mikroskopowe optyczne i elektronowe. Badania właściwości mechanicznych. Ocena odporności na pękanie. Badania w obniżonych temperaturach. Zasady badań. Algorytmy prowadzenia badań. Cechowanie wyrobów hutniczych. Kod Towarowo-Materiałowy w zastosowaniu do wyrobów metalowych. LABORATORIUM: Przygotowanie materiału do badań z wybranych wyrobów hutniczych. Ustalenie ilości próbek do badań i miejsca ich pobierania. Przeprowadzenie wybranych rodzajów badań. Ocena wyników uzyskanych z badań. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Projektowanie polityki jakości przedsiębiorstwa księga jakości PJ-01 Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: VIII P1 (1 pkt.) Semestr VIII PROJEKTOWANIE: Analiza wymagań norm ISO serii 9000 w zakresie polityki jakości, projektowanie wizji, misji i polityki jakości organizacji. Wymagania norm ISO serii 9000

8 i ISO w zakresie opracowania księgi jakości. Projekt struktury i treści księgi jakości w podejściu procesowym. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (W, P), pkt.: Projektowanie algorytmów i procedur zapewnienia jakości PJ-02 IX W1, P2 (6 pkt.) WYKŁADY: Dokumentacja systemu zarządzania jakością opisy procesów, procedury, instrukcje, zapisy, wymagania normy ISO 9001 w zakresie dokumentowania, struktura dokumentacji systemu. Metodyka opracowywania i edycji dokumentów, projektowanie struktury i szaty graficznej. Nadzorowanie dokumentów, zapewnienie identyfikacji, archiwizacja. Modyfikacja dokumentów, metody wprowadzania zmian i aktualizowanie istniejących dokumentów. PROJEKTOWANIE: Projektowanie struktury i przebiegu procesów, opracowywanie algorytmów. Projektowanie wybranych procedur systemu jakości dla zadanych warunków. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Metody komputerowe w projektowaniu jakości PJ-03 IX W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Wspomaganie komputerowe zarządzania dokumentacją systemu jakości. Uzyskiwanie stałej poprawy jakości zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. Wspomaganie komputerowe narzędzi jakości FMEA, plany kontroli, analiza R&R, SPC. Zastosowanie metod komputerowych w laserowych systemach kontroli jakości. Metody komputerowe w kontroli jakości.

9 LABORATORIUM: Komputerowe zarządzanie dokumentacją systemu jakości. Komputerowa baza środków kontrolno pomiarowych. Analiza FMEA wspomagana komputerowo. Komputerowa analiza geometrii części maszyn z zastosowaniem układów laserowych. Komputerowa ocena parametrów geometrycznych i kinematycznych urządzeń technologicznych z zastosowaniem układów laserowych. Dr inż. Jan Rewilak Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badań jakości PJ-04 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Znaczenie badań i certyfikacji dla wymiany towarowej, likwidacja barier w wymianie handlowej. Pojęcie i rola akredytacji w europejskim systemie badań i certyfikacji, założenia systemu akredytacji, system akredytacji w Unii Europejskiej i w Polsce, organizacje akredytujące i certyfikujące. Normalizacja dotycząca akredytacji, normy serii EN Akredytacja laboratoriów badawczych i pomiarowych, normy EN i EN Budowa systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i pomiarowych. Proces uzyskiwania akredytacji. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Auditowanie systemu zapewnienia jakości PJ-05 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Interpretacja norm ISO 9000 dla potrzeb auditu jakości. Normy dotyczące auditowania: ISO , , , Kryteria kwalifikacji auditorów. Metodyka planowania auditu, opracowanie harmonogramu. Wstępny przegląd dokumentacji auditowanego, ocena zgodności dokumentacji. Prowadzenie auditu, rola auditora wiodącego. Dokumentowanie auditu, sporządzanie raportu z auditu. Dr inż. Marek Rączka

10 Europejska polityka jakości regulacje prawne ZJ-01 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VII W1 (2 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Koncepcja globalna Unii Europejskiej, cele i strategia polityki europejskiej, prawodawstwo europejskie, dyrektywy europejskie, koncepcja nowego podejścia, dyrektywy nowego podejścia, znak CE i jego rola w wymianie handlowej na terytorium Unii. Biała Księga. Budowa systemu badań i certyfikacji w Europie. Obszar zharmonizowany i dobrowolny. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie procesami wytwarzania ZJ-02 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Strategie organizacji i zarządzania produkcją. Zarządzanie przepływem materiałów energii i informacji. Przemysłowe procesy wytwarzania. Struktura procesu produkcyjnego i wytwórczego. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Kryteria wyboru organizacji produkcji. Współczesne techniki planowania i sterowania produkcją (m. in. MRP-I, MRP-II, JiT, KANBAN). Zarządzanie systemami produkcyjnymi. Zarządzanie marketingowe. Zarządzanie innowacjami i rozwojem nowego produktu. Zarządzanie procesami wytwarzania w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM ZJ-03 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Koncepcja jakości totalnej: warunki powstania koncepcji jakości totalnej, wpływ zmian ekonomicznych, politycznych i socjologicznych na rozwój tej koncepcji, zmiany w za-

11 kresie technologii i warunków pracy, ewolucja rynku, ewolucja strukturalna przedsiębiorstw od Taylora do przedsiębiorstwa nowoczesnego, ewolucja relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie, waloryzacja i motywacja pracownika w systemie zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość TQM: 8 zasad TQM, rola kierownictwa w zarządzaniu jakością, podstawy zarządzania, poziomy dojrzałości CMM, reengineering, lean management, benchmarking i in., przeszkody "ludzkie" na drodze do jakości. Filozofia Deminga: koło Deminga, 14 punktów Deminga. Podejście procesowe: procesy główne, pomocnicze, ogólne; definiowanie procesu; cele procesów, zarządzanie procesami; miary i wskaźniki procesów. Europejskie kryteria oceny jakości: model jakości EFQM, Europejska Nagroda Jakości. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik S ( ) Zarządzanie kadrami i zasobami ludzkimi ZJ- 04 WYKŁADY: Proces gospodarowania kadrami i planowanie zasobów ludzkich. Szkolenie i doskonalenie kadr jako element strategii rozwoju firmy. Awanse, przeniesienia, zwolnienia z pracy. Systemy wynagradzania. Metody motywowania sposoby zarządzania kadrami. Techniki kontroli menedżerskiej. Wywieranie wpływu na ludzi wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych. Dr inż. Anna Boratyńska-Sala Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie kosztami jakości ZJ-05 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Struktura kosztów jakości. Koszty kształtowania jakości technologicznej wyrobów. Zewnętrzne koszty jakości analiza i ocena. Kwantyfikacja jakości wyrobu modelowanie kosztów jakości. Analiza przyczyn i skutków powstawania wad wyrobu metoda FMEA i jej związek z kosztami jakości. Analiza kosztów jakości i ocena ekonomiczna przedsięwzięć w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Prognozowanie kosztów

12 jakości zagadnienia metodologiczne, metody i modele. Dekretacja księgowa kosztów jakości. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (C), pkt.: Dokumentowanie jakości wyrobów DJ-01 IX C1 ( 2 pkt.) ĆWICZENIA: Rodzaje dokumentów kontroli. Definicje stosowanych terminów kontroli. Kontrola wewnętrzna. Kontrola odbiorcza. Zaświadczenia o jakości. Pojęcie atestu. Atest specjalny. Wystawianie atestów materiałowych. Pojęcie świadectwa odbioru. Rodzaje świadectw odbioru. Protokół odbioru. Dokumenty kontroli wystawiane przez kooperanta lub pośrednika. Opracowywanie dokumentów kontroli. Potwierdzanie dokumentów kontroli. Obieg dokumentów kontroli. Nazwy dokumentów kontroli w językach obcych. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Semestr, wymiar godz. (C), pkt.: Certyfikacja wyrobów DJ-02 IX C1 (2 pkt.) ĆWICZENIA: Przygotowanie wniosku o certyfikację wskazanego wyrobu. Określenie kryteriów oceny warunków techniczno-organizacyjnych wytwórcy. Merytoryczna ocena dokumentacji wniosku. Dokonanie analizy i oceny wyników badań wyrobu pod kątem zgodności. Opracowanie projektu organizacyjnego jednostki certyfikującej wyroby zgodnie z PN-EN Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK

13 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Normalizacja DJ-03 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Główne cele i zadania normalizacji. Rola normalizacji w gospodarce wolnorynkowej i współpracy międzynarodowej. Poziomy normalizacji: międzynarodowa, regionalna, krajowa. Struktury organizacji normalizacyjnych ISO, CEN, PKN. Warunki członkostwa PKN w Europejskich Komitetach CEN/CENELEC. Harmonizacja norm w regionie. Działania dostosowawcze PKN do warunków UE. Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS). Rodzaje i układ Katalogów Norm. Informacja normalizacyjna w kraju przegląd form. Elektroniczne źródła informacji normalizacyjnej, rodzaje baz, sposoby dostępu. Metodyka korzystania z norm i posługiwania się dokumentami normalizacyjnymi. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK

Organizacja i Zarzą dzanie. Przedsię biorstwem

Organizacja i Zarzą dzanie. Przedsię biorstwem Specjalność Organizacja i Zarzą dzanie Przedsię biorstwem (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Studia dzienne magisterskie Specjalność: Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu SYSTEMY STEROWANIA JAKOŚCIĄ W ODLEWNI SYSTEMS OF CONTROLLING THE QUALITY OF CASTING/FOUNDRY PRODUCTION Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie do metod i technik zarządzania 1.1. Ewolucja metod i technik zarządzania 1.2. Istota metod i technik zarządzania 1.3. Metody i techniki zarządzania - definicje 1.4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Systemy zarządzania jakością w transporcie Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej.

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Systemy zarządzania jakością w transporcie Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia II stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) 2. Elementy pomiaru dydaktycznego 3. Zadania testowe, konstruowanie,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Informatyczne Systemy Zarzadzania Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo