Zarzą dzanie Jakoś cią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzą dzanie Jakoś cią"

Transkrypt

1 Specjalność Zarzą dzanie Jakoś cią (PLAN STUDIÓW)

2 Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Zarządzanie Jakością VII VIII IX X w c l p s w c l p s w c l p s w c l p s JS JAKOŚĆ I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 75 JS-01 Podstawy systemu zapewnienia jakości 15 1 JS-02 Struktury i utrzymanie systemów zapewnienia jakości JS-03 Systemy zarządzania środowiskowego PW JAKOŚĆ W PROCESACH WYTWARZANIA 120 PW-01 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych PW-02 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania I PW-03 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania II PW-04 Zapewnienie jakości w procesach specjalnych MO METODY OCENY JAKOŚCI 75 MO-01 Metody oceny jakości materiałów metalowych MO-02 Metody oceny jakości materiałów niemetalowych 15 1 MO-03 Metody oceny jakości wyrobów i konstrukcji PJ PROJEKTOWANIE JAKOŚCI I ORGANIZACJI SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 120 PJ-01 Projektowanie polityki jakości przedsiębiorstwa księga jakości 15 1 PJ-02 Projektowanie algorytmów i procedur zapewnienia jakości PJ-03 Metody komputerowe w projektowaniu jakości PJ-04 Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badań jakości 15 1 PJ-05 Auditowanie systemu zapewnienia jakości 15 1 ZJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA 75 ZJ-01 Europejska polityka jakości regulacje prawne 15 1 ZJ-02 Zarządzanie procesami wytwarzania 15 1 ZJ-03 Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM 15 1 ZJ-04 Zarządzanie kadrami i zasobami ludzkimi 15 1 ZJ-05 Zarządzanie kosztami jakości 15 1 DJ DOKUMENTOWANIE JAKOŚCI WYROBÓW 45 DJ-01 Dokumentowanie jakości wyrobów 15 1 DJ-02 Certyfikacja wyrobów 15 1 DJ-03 Normalizacja 15 1 PP II Praca przejściowa II 60 4 SD Seminarium dyplomowe 30 2 Praktyka 3 tyg. Egzaminy (1) (1) (2) RAZEM 600 (6) (14) (18) (2) UWAGA: Liczbę godzin w poszczególnych semestrach podano w wymiarze tygodniowym.

3 Podstawy systemu zapewnienia jakości JS- 01 Semestr VII WYKŁADY: Koncepcja systemu zapewnienia jakości i ewolucja w kierunku systemu zarządzania. Podstawowe definicje jakości. Rola systemu jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rola kierownictwa w systemie zarządzania jakością. Wymagania systemu jakości. Europejskie kryteria jakości. Promocja działań projakościowych Europejska, Polska Nagroda Jakości, zasady konkursu. Regionalne nagrody jakości Małopolska Nagroda Jakości. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Struktury i utrzymanie systemów zapewnienia jakości JS-02 VII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Podstawy normalizacji, zasady opracowywania i wdrażania norm międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Normy jakościowe, rodzina norm ISO 9000, historia nowelizacji norm ISO Budowa i wdrażanie systemu zarządzania jakością, problemy związane z wdrażaniem systemu. Podstawowe metody jakości: narzędzia jakości, diagram przyczynowo-skutkowy metoda Ishikawy, analiza Pareto Lorenza, analiza przyczyn i skutków wad FMEA. ĆWICZENIA: Interpretacja norm ISO 9000 dla specyficznych przypadków wdrażania systemu zapewnienia jakości. Identyfikacja przyczyn i skutków zdarzeń za pomocą metody Ishikawy. Hierarchizacja ważności zdarzeń poprzez analizę Pareto. Krytyczna analiza przyczyn i skutków niezgodności metodą FMEA. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

4 Systemy zarządzania środowiskowego JS- 03 Semestr VII WYKŁADY: Polityka ekologiczna państwa w latach dziewięćdziesiątych oraz nowa polityka ekologiczna państwa w stosunku do zakładów przemysłowych. System zarządzania środowiskiem w Polsce w świetle norm prawnych oraz instrumenty finansowo-prawne. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji i obiektów istniejących w świetle polskiego prawa i dyrektyw UE. Dobrowolne systemy zarządzania środowiskiem w zakładach przemysłowych, geneza powstania, korzyści z ich wdrażania. System EMAS. System zarządzania wg ISO Strategia czystszej produkcji. Konflikty społeczne a działalność inwestycyjna i przemysłowa dyrektywa UE o dostępie społeczeństwa do informacji w zakresie ochrony środowiska. LABORATORIUM: Formułowanie polityki ekologicznej przedsiębiorstwa. Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych w wybranym zakładzie przemysłowym. Formułowanie celów i zadań środowiskowych przedsiębiorstwa. Tworzenie programu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Programowanie planu szkoleń pracowników przedsiębiorstwa. Opracowanie procedury prowadzenia auditu. Wykonanie koreferatu do oceny oddziaływania na środowisko wybranego zakładu przemysłowego. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych PW-01 S i d (W C) k Semestr VIII WYKŁADY: Procesy technologiczne otrzymywania wyrobów i półwyrobów hutniczych. Rodzaje i przebieg procesów metalurgicznych. Hutnicze procesy obróbki plastycznej. Regulowane walcowanie, walcowanie ze sterowaną rekrystalizacją, obróbka cieplno-plastyczna. Stalowe wyroby hutnicze: wlewki, półwyroby, wyroby płaskie, wyroby długie, inne wyroby. Wymagania stawiane wyrobom hutniczym. Podział tworzyw metalowych. Podział stali według struktur. Podział stopów żelaza według norm polskich i europejskich. Numer materiałowy. Jakość użytkowa materiału konstrukcyjnego. Charakterystyka procesu zniszczenia materiału metalowego. ĆWICZENIA: Ocena jakości materiału konstrukcyjnego w oparciu o badania struktury. Dobór na podstawie jego struktury. Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych według zasto-

5 sowania. Zasady doboru zamienników materiałowych. Przykłady uszkodzeń elementów wywołanych wadami pochodzenia hutniczego. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania I PW-02 Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: VIII W1, C1 (3 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Procesy odlewnicze: Wymagania dotyczące jakości odlewów w umowach sprzedaży. Postanowienia europejskich norm dotyczących badania odlewów. Pobieranie próbek z partii odlewów. Metody badań odlewów. Ocena jakości odlewów parametry i badania. Procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej: Czynniki wpływające na jakość obróbki cieplnej. Czynniki wpływające na jakość obróbki cieplno-chemicznej. Źródła wad powstających w wyniku obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Metody oceny jakości obróbki cieplnej. Metody oceny jakości obróbki cieplno-chemicznej. Procesy obróbki plastycznej: Czynniki wpływające na dokładność wymiarowo-kształtową wyrobów kształtowanych plastycznie. Wpływ obróbki plastycznej na powstawanie naprężeń wewnętrznych oraz ich wpływ na własności użytkowe wyrobów. Wpływ obróbki plastycznej na powstawanie tekstury i jej wpływ na własności użytkowe wyrobów. Rola mechanizacji i automatyzacji procesów obróbki plastycznej w zapewnieniu jakości. ĆWICZENIA: Procesy odlewnicze: Ocena jakości powierzchni odlewów (chropowatość). Identyfikacja wad odlewów i sposoby ich usuwania. Kontrola dokładności wymiarowych. Procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej: Projektowanie warunków technicznych wytwarzania i odbioru wskazanych elementów maszyn poddanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej. Procesy obróbki plastycznej: Dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobów kutych i prasowanych. Dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobów wykrawanych i tłoczonych. Dr hab. inż. Stanisław Okoński

6 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania II PW-03 VIII W1, L1 (2 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Rola układu obróbkowego w kształtowaniu jakości wyrobów. Oddziaływanie układu obróbkowego na jakość technologiczną wyrobu. Komputerowo wspomagany system nadzorowania stanu strefy obróbki w procesie skrawania. Czujniki do diagnostyki stanu strefy obróbki kryteria doboru. Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej przedmiotu w procesach obróbki. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i nadzorowaniu procesów wytwarzania. Układy diagnostyki stanu strefy obróbki przykłady rozwiązań. Prognozowanie wskaźników stanu procesu i jakości przedmiotu. Przetwarzanie sygnałów diagnostycznych interpretacja zmian wartości sygnału diagnostycznego. LABORATORIUM: Badanie stanu układu obróbkowego poprzez pomiar parametrów drgań mechanicznych. Badanie charakterystyki oprzyrządowania technologicznego. Badanie sygnału wysokoczęstotliwościowej emisji akustycznej. Pomiary składowych siły skrawania jako sygnału diagnostycznego w procesie skrawania. Pomiary wskaźników energetycznych (natężenie prądu, pobór mocy) w procesie obróbki. Pośrednie metody nadzorowania stanu przedmiotu w procesie obróbki. Wieloparametrowe układy diagnostyczne w nadzorowaniu stanu narzędzi i przedmiotu. Dr inż. Krzysztof Karbowski Zapewnienie jakości w procesach specjalnych PW-04 Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Interpretacja pojęcia procesy specjalne wg ISO Procesy specjalne stosowane w budowie maszyn, konstrukcji i wytwarzaniu materiałów metalowych. Procesowe podejście do zapewnienia jakości w procesach specjalnych. Dobór wymagań dotyczących zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z EN Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie zgodnie z EN Standardowe i podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie zgodnie z EN 729-3/4. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu nadzorującego i wykonującego procesy specjalne. Normalizacyjne wspomaganie zapewnienia jakości w procesach specjalnych. Dokumentowanie procesów specjalnych i możliwości komputerowego wspomagania tych prac.

7 ĆWICZENIA: Przegląd projektu wyrobu wytwarzanego z zastosowaniem procesów specjalnych. Zaprojektowanie schematu doboru wymagań dotyczących jakości wskazanego wyrobu spawanego. Opracowanie kryteriów doboru personelu wykonawczego i podwykonawców procesów specjalnych. Opracowanie kryteriów doboru personelu nadzorującego, kontrolującego oraz przeprowadzającego próby i badania. Opracowanie projektu poziomów akceptacji i poziomu badań dla wskazanej kategorii wyrobów. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Metody oceny jakości materiałów metalowych MO-01 Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: VIII W1, L1 (3 pkt.) Semestr VIII WYKŁADY: Podział badań w zależności od celu, zakresu, warunków oraz skutków badań. Podstawowe pojęcia dotyczące pobierania próbek do badań. Próbka ogólna. Próbka pierwotna. Odcinek próbny. Próbka kwalifikacyjna. Próbka do badań. Wytyczne pobierania materiału do badania. Zakres badań materiałów metalowych. Badania składu chemicznego. Badania makroskopowe. Badania mikroskopowe optyczne i elektronowe. Badania właściwości mechanicznych. Ocena odporności na pękanie. Badania w obniżonych temperaturach. Zasady badań. Algorytmy prowadzenia badań. Cechowanie wyrobów hutniczych. Kod Towarowo-Materiałowy w zastosowaniu do wyrobów metalowych. LABORATORIUM: Przygotowanie materiału do badań z wybranych wyrobów hutniczych. Ustalenie ilości próbek do badań i miejsca ich pobierania. Przeprowadzenie wybranych rodzajów badań. Ocena wyników uzyskanych z badań. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Projektowanie polityki jakości przedsiębiorstwa księga jakości PJ-01 Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: VIII P1 (1 pkt.) Semestr VIII PROJEKTOWANIE: Analiza wymagań norm ISO serii 9000 w zakresie polityki jakości, projektowanie wizji, misji i polityki jakości organizacji. Wymagania norm ISO serii 9000

8 i ISO w zakresie opracowania księgi jakości. Projekt struktury i treści księgi jakości w podejściu procesowym. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (W, P), pkt.: Projektowanie algorytmów i procedur zapewnienia jakości PJ-02 IX W1, P2 (6 pkt.) WYKŁADY: Dokumentacja systemu zarządzania jakością opisy procesów, procedury, instrukcje, zapisy, wymagania normy ISO 9001 w zakresie dokumentowania, struktura dokumentacji systemu. Metodyka opracowywania i edycji dokumentów, projektowanie struktury i szaty graficznej. Nadzorowanie dokumentów, zapewnienie identyfikacji, archiwizacja. Modyfikacja dokumentów, metody wprowadzania zmian i aktualizowanie istniejących dokumentów. PROJEKTOWANIE: Projektowanie struktury i przebiegu procesów, opracowywanie algorytmów. Projektowanie wybranych procedur systemu jakości dla zadanych warunków. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: Metody komputerowe w projektowaniu jakości PJ-03 IX W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Wspomaganie komputerowe zarządzania dokumentacją systemu jakości. Uzyskiwanie stałej poprawy jakości zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. Wspomaganie komputerowe narzędzi jakości FMEA, plany kontroli, analiza R&R, SPC. Zastosowanie metod komputerowych w laserowych systemach kontroli jakości. Metody komputerowe w kontroli jakości.

9 LABORATORIUM: Komputerowe zarządzanie dokumentacją systemu jakości. Komputerowa baza środków kontrolno pomiarowych. Analiza FMEA wspomagana komputerowo. Komputerowa analiza geometrii części maszyn z zastosowaniem układów laserowych. Komputerowa ocena parametrów geometrycznych i kinematycznych urządzeń technologicznych z zastosowaniem układów laserowych. Dr inż. Jan Rewilak Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badań jakości PJ-04 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Znaczenie badań i certyfikacji dla wymiany towarowej, likwidacja barier w wymianie handlowej. Pojęcie i rola akredytacji w europejskim systemie badań i certyfikacji, założenia systemu akredytacji, system akredytacji w Unii Europejskiej i w Polsce, organizacje akredytujące i certyfikujące. Normalizacja dotycząca akredytacji, normy serii EN Akredytacja laboratoriów badawczych i pomiarowych, normy EN i EN Budowa systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i pomiarowych. Proces uzyskiwania akredytacji. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Auditowanie systemu zapewnienia jakości PJ-05 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Interpretacja norm ISO 9000 dla potrzeb auditu jakości. Normy dotyczące auditowania: ISO , , , Kryteria kwalifikacji auditorów. Metodyka planowania auditu, opracowanie harmonogramu. Wstępny przegląd dokumentacji auditowanego, ocena zgodności dokumentacji. Prowadzenie auditu, rola auditora wiodącego. Dokumentowanie auditu, sporządzanie raportu z auditu. Dr inż. Marek Rączka

10 Europejska polityka jakości regulacje prawne ZJ-01 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VII W1 (2 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Koncepcja globalna Unii Europejskiej, cele i strategia polityki europejskiej, prawodawstwo europejskie, dyrektywy europejskie, koncepcja nowego podejścia, dyrektywy nowego podejścia, znak CE i jego rola w wymianie handlowej na terytorium Unii. Biała Księga. Budowa systemu badań i certyfikacji w Europie. Obszar zharmonizowany i dobrowolny. Dr inż. Marek Rączka Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie procesami wytwarzania ZJ-02 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Strategie organizacji i zarządzania produkcją. Zarządzanie przepływem materiałów energii i informacji. Przemysłowe procesy wytwarzania. Struktura procesu produkcyjnego i wytwórczego. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Kryteria wyboru organizacji produkcji. Współczesne techniki planowania i sterowania produkcją (m. in. MRP-I, MRP-II, JiT, KANBAN). Zarządzanie systemami produkcyjnymi. Zarządzanie marketingowe. Zarządzanie innowacjami i rozwojem nowego produktu. Zarządzanie procesami wytwarzania w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM ZJ-03 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Koncepcja jakości totalnej: warunki powstania koncepcji jakości totalnej, wpływ zmian ekonomicznych, politycznych i socjologicznych na rozwój tej koncepcji, zmiany w za-

11 kresie technologii i warunków pracy, ewolucja rynku, ewolucja strukturalna przedsiębiorstw od Taylora do przedsiębiorstwa nowoczesnego, ewolucja relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie, waloryzacja i motywacja pracownika w systemie zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość TQM: 8 zasad TQM, rola kierownictwa w zarządzaniu jakością, podstawy zarządzania, poziomy dojrzałości CMM, reengineering, lean management, benchmarking i in., przeszkody "ludzkie" na drodze do jakości. Filozofia Deminga: koło Deminga, 14 punktów Deminga. Podejście procesowe: procesy główne, pomocnicze, ogólne; definiowanie procesu; cele procesów, zarządzanie procesami; miary i wskaźniki procesów. Europejskie kryteria oceny jakości: model jakości EFQM, Europejska Nagroda Jakości. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik S ( ) Zarządzanie kadrami i zasobami ludzkimi ZJ- 04 WYKŁADY: Proces gospodarowania kadrami i planowanie zasobów ludzkich. Szkolenie i doskonalenie kadr jako element strategii rozwoju firmy. Awanse, przeniesienia, zwolnienia z pracy. Systemy wynagradzania. Metody motywowania sposoby zarządzania kadrami. Techniki kontroli menedżerskiej. Wywieranie wpływu na ludzi wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych. Dr inż. Anna Boratyńska-Sala Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Zarządzanie kosztami jakości ZJ-05 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Struktura kosztów jakości. Koszty kształtowania jakości technologicznej wyrobów. Zewnętrzne koszty jakości analiza i ocena. Kwantyfikacja jakości wyrobu modelowanie kosztów jakości. Analiza przyczyn i skutków powstawania wad wyrobu metoda FMEA i jej związek z kosztami jakości. Analiza kosztów jakości i ocena ekonomiczna przedsięwzięć w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Prognozowanie kosztów

12 jakości zagadnienia metodologiczne, metody i modele. Dekretacja księgowa kosztów jakości. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Semestr, wymiar godz. (C), pkt.: Dokumentowanie jakości wyrobów DJ-01 IX C1 ( 2 pkt.) ĆWICZENIA: Rodzaje dokumentów kontroli. Definicje stosowanych terminów kontroli. Kontrola wewnętrzna. Kontrola odbiorcza. Zaświadczenia o jakości. Pojęcie atestu. Atest specjalny. Wystawianie atestów materiałowych. Pojęcie świadectwa odbioru. Rodzaje świadectw odbioru. Protokół odbioru. Dokumenty kontroli wystawiane przez kooperanta lub pośrednika. Opracowywanie dokumentów kontroli. Potwierdzanie dokumentów kontroli. Obieg dokumentów kontroli. Nazwy dokumentów kontroli w językach obcych. Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Semestr, wymiar godz. (C), pkt.: Certyfikacja wyrobów DJ-02 IX C1 (2 pkt.) ĆWICZENIA: Przygotowanie wniosku o certyfikację wskazanego wyrobu. Określenie kryteriów oceny warunków techniczno-organizacyjnych wytwórcy. Merytoryczna ocena dokumentacji wniosku. Dokonanie analizy i oceny wyników badań wyrobu pod kątem zgodności. Opracowanie projektu organizacyjnego jednostki certyfikującej wyroby zgodnie z PN-EN Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK

13 Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Normalizacja DJ-03 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Główne cele i zadania normalizacji. Rola normalizacji w gospodarce wolnorynkowej i współpracy międzynarodowej. Poziomy normalizacji: międzynarodowa, regionalna, krajowa. Struktury organizacji normalizacyjnych ISO, CEN, PKN. Warunki członkostwa PKN w Europejskich Komitetach CEN/CENELEC. Harmonizacja norm w regionie. Działania dostosowawcze PKN do warunków UE. Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS). Rodzaje i układ Katalogów Norm. Informacja normalizacyjna w kraju przegląd form. Elektroniczne źródła informacji normalizacyjnej, rodzaje baz, sposoby dostępu. Metodyka korzystania z norm i posługiwania się dokumentami normalizacyjnymi. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Informatyczne Systemy Zarzadzania Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Załącznik nr 7 do Uchwały nr 87/2004 RG z dn. 22.04.04r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW I. WYMAGANIA OGÓLNE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Studia zawodowe na kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo