Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem"

Transkrypt

1 Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem JAN BAGI SKI Mo na uznaç, e rozwój systemów kontroli, zapewniania i zarzàdzania jakoêcià rozpoczà si z poczàtkiem rewolucji przemys owej w Anglii, na prze omie XVIII i XIX w., wraz z kszta towaniem si struktur organizacyjnych przemys u. Historycznie ujmujàc, s u by jakoêci w przedsi biorstwach by y tworzone g ównie przez osoby pe niàce nadzór nad produkcjà, czyli przez mistrzów i in ynierów. Z drugiej strony, rozwój systemów kontroli post puje równolegle z rozwojem dyscyplin naukowych, takich jak: organizacja i zarzàdzanie, statystyka matematyczna, ekonomia, teoria systemów, informatyka, cybernetyka, ergonomia, psychologia i inne. Poczynajàc od okresu produkcji rzemieêlniczej do obecnych czasów, w rozwoju tym mo na wyró niç nast pujàce charakterystyczne systemy kontroli, zapewniania i zarzàdzania jakoêcià: Prof. dr hab. in. Jan Bagiƒski jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Kontrola techniczna (KT) system wykrywania wad produkcyjnych. Kontrola jakoêci (KJ) system wykrywania wad wyrobów i cz Êci, np. z dostaw. Sterowanie jakoêcià (SJ) system zapobiegania wadom. Zapewnianie jakoêci (ZapJ) system zewn trznego potwierdzania zdolnoêci organizacji do spe niania okreêlonych wymagaƒ. Zarzàdzanie jakoêcià (ZarzJ) system zewn trznego potwierdzania zdolnoêci organizacji do spe niania okreêlonych wymagaƒ oraz ciàg ego doskonalenia. Kompleksowe zarzàdzanie jakoêcià zintegrowane systemy zarzàdzania jakoêcià (Total Quality Management, Kaizen, Toyota Production System, Faurecia Excellence System, Demand Flow Technology-Flextronix System itp). Zarzàdzanie zrównowa onym rozwojem w przedsi biorstwie (ZZR). 28 ROK WYD. LXX ZESZYT 9/2011

2 Ka dy kolejny system jest coraz bardziej z o ony i obejmuje coraz wi cej aspektów zarówno bezpoêrednio, jak i poêrednio zwiàzanych z jakoêcià, takich jak np.: aspekty Êrodowiskowe, bhp, odpowiedzialnoêç spo eczna itp. Na rys. 1 zilustrowano wspó zale noêci pomi dzy wymienionymi systema- nicznej s u y y do przyj cia dobrego wyrobu lub odrzucenia z ego (braku). Trzecià mo liwoêcià by o skierowanie wyrobu do poprawy (np. za du y wa ek, za ma y otwór). Jako g ówne metody kontroli stosowane by y: kontrola 100-procentowa oraz kontrola wyrywkowa (rys. 2). Rys. 1. Zakresy aspektów jakoêci obejmowane przez kolejne systemy kontroli, zapewniania i zarzàdzania jakoêcià (êród o: opracowanie w asne) mi, podkreêlajàc zasad prostego zawierania si rozwiàzaƒ prostszych w rozwiàzaniach bardziej z o onych. Jest to oczywiêcie pewnym uproszczeniem, bo analizujàc szczegó owo ka dy system oddzielnie, mo na bez trudu wykazaç, e te zale noêci mogà byç bardziej z o one. Nale y dodaç, i w tym w aênie czasie Walter Shewhart pracowa nad wykorzystaniem statystyki matematycznej do doprecyzowania kontroli wyrywkowej. Efektem tych prac w latach dwudziestych by a ksià ka jego autorstwa pt: Economic Control of Manufactured Products opisujàca metody statystycznej kontroli jakoêci (SKJ). Zmiany w organizacji i zarzàdzaniu produkcjà implikowa y zmiany w kontroli technicznej sprawowanej dotychczas g ównie przez majstrów. Z pojedynczych stanowisk kontroli zacz to wyodr bniaç komórki organizacyjne kontroli technicznej, zlokalizowane g ównie na wydzia ach produkcyjnych i technicznych. Kontrola techniczna system wykrywania wad produkcyjnych Pierwsze formy kontroli jakoêci polega y na nadzorze pracy robotników przez majstrów. Z czasem nadzór ten zaczà si przekszta caç w form kontroli technicznej produkowanych urzàdzeƒ [1]. Istota kontroli technicznej polega a na 100-procentowej lub wyrywkowej kontroli wymiarów lub innych parametrów technicznych wyszczególnionych w dokumentacji technicznej wyrobu. Na poczàtku ubieg ego wieku wielkoprzemys owa forma gospodarki kszta towa a si wraz z post pem technicznym i organizacyjnym, poprawà wydajnoêci pracy oraz rozwojem skali produkcji. Przemiany te spowodowa y koniecznoêç badaƒ nad czasem pracy, normowaniem produkcji, organizacjà produkcji i jej zarzàdzaniem. Koncepcj badaƒ zjawisk wyst pujàcych w organizacji produkcji rozwijali równolegle m.in.: Amerykanin Frederick W. Taylor ( ) oraz Polak Karol Adamiecki ( ). Przedmiotem kontroli technicznej by y wyroby b dàce rezultatem procesu produkcyjnego. Wyniki kontroli tech- Rys. 2. Koncepcja kontroli technicznej (êród o: opracowanie w asne) Rys. 3. Koncepcja kontroli jakoêci (êród o: opracowanie w asne) ROK WYD. LXX ZESZYT 9/

3 Kontrola jakoêci system wykrywania wad wyrobów DoÊwiadczenia gromadzone podczas stosowania kontroli technicznej prowadzi y do koniecznoêci coraz bardziej wyraênego wydzielania komórek kontroli z bezpoêredniej podleg oêci majstrów i szefów produkcji oraz do systematycznego rozwoju technicznej strony pomiarów, tzn. doskonalenia narz dzi i laboratoriów pomiarowych wspierajàcych procesy produkcyjne i techniczne. Coraz cz Êciej stosowano te statystyczne metody odbioru i kontroli przebiegu procesów produkcyjnych. W tym te czasie narasta a ÊwiadomoÊç innego pojmowania jakoêci. JakoÊç wyrobu to nie tylko zgodnoêç z wymaganiami wyra onymi w dokumentacji technicznej, ale w coraz wi kszym stopniu stopieƒ spe niania wymagaƒ i oczekiwaƒ klientów wyra onych np. w kontraktach, opisach i specyfikacjach. Tak rozumianej jakoêci kontrola techniczna nie by a w stanie zapewniç. Kontrola techniczna nie mog a oceniç jakoêci projektu, jakoêci serwisu itp. UÊwiadamiano sobie, i jakoêci nie da si równie zagwarantowaç np. przez zatrudnienie wi kszej liczby inspektorów kontroli technicznej. JakoÊç trzeba wbudowaç w procesy: projektowania, zakupu, produkcji, monta u, serwisy itd. Wbudowaç jakoêç w procesy tzn. w pierwszej kolejnoêci podzieliç koƒcowe wymagania dotyczàce wyrobów na zadania czàstkowe i przypisaç je do poszczególnych procesów sk adowych oraz zastosowaç odpowiednie mierniki i metody oceny zgodnoêci wykonania. Nie zawsze chodzi o tradycyjne narz dzia pomiarowe, ale równie o inne atrybuty jakoêci charakterystyczne dla danych procesów. Te nowe uwarunkowania prowadzi y do przekszta cenia kontroli technicznej w kontrol jakoêci w wi kszym stopniu czuwajàcà nad interesem klientów, tzn. przysz ych nabywców wyrobów, ni interesem osób odpowiedzialnych za procesy produkcyjne i techniczne (rys. 3). Cechà charakterystycznà kontroli technicznej i kontroli jakoêci by bierny charakter tych dzia aƒ. Dzia ania te by y coraz bardziej kosztowne, a nie prowadzi y do usuwania przyczyn braków i niezgodnoêci w krótkim czasie od ich wykrycia. System wykrywania braków stawa si coraz bardziej nieefektywny. Sterowanie jakoêcià system zapobiegania wadom Cechà charakterystycznà nowego trendu w rozwoju kontroli jakoêci by y sprz enia zwrotne informacji pochodzàcych z kontroli. W komórkach kontroli jakoêci zatrudniano osoby zajmujàce si analizà kosztów braków oraz identyfikacjà miejsc powstawania braków i cz stotliwoêcià ich wyst powania na poszczególnych stanowiskach. Dzia y kontroli jakoêci zast powano dzia ami sterowania jakoêcià (rys. 4). Dzia y te, obok funkcji kontroli jakoêci, zapewnia y warunki do funkcjonowania w praktyce wymienionych sprz eƒ zwrotnych. BezpoÊrednimi wykonawcami sprz eƒ byli operatorzy maszyn (natychmiastowe sprz enie zwrotne, np. natychmiastowa regulacja maszyny). Tak e mistrzowie i kierownicy dowolnego szczebla podejmowali dzia ania na podstawie dostarczonych informacji z cz stotliwoêcià odpowiednià do sytuacji (raz na tydzieƒ, raz w miesiàcu itp.) Majàc na uwadze przep yw informacji negatywnych, ale równie pozytywnych, tzn. promowanie stanowisk, gniazd i dzia ów realizujàcych produkcj bezbrakowà, organizowano np. raz w miesiàcu dni jakoêci lub inne formy komunikowania. Zagadnienia te znalaz y rozwini cie teoretyczne w wielu pracach autorów amerykaƒskich, mi dzy innymi w pracy J.M. Jurana pod tytu em: Quality Control Handbook (lata: ), gdzie przedstawiono koncepcj tzw. spirali jakoêci. W tym systemie ros a ranga samokontroli. Samokontrola organizowana by a wg specjalnych regulaminów definiujàcych kryteria nadawania i cofania uprawnieƒ. Tymi krytycznymi kryteriami by y np. sytuacje, gdy wewnàtrz firmy lub u klienta stwierdzone zosta y wady niewykryte na odpowiednich stanowiskach w zakresie samokontroli. W latach osiemdziesiàtych w amerykaƒskim przemyêle motoryzacyjnym rozwini to statystyczne sterowanie procesami realizowanymi w przedsi biorstwie w postaci metod Statistical Process Control (SPC). Normy wielkiej trójki amerykaƒskich producentów samochodów (GM, Ford, Chrysler) wprowadza y nowe wskaêniki zdolnoêci procesów C p i C pk umo liwiajàce praktycznà realizacj systemu zapobiegania wadom w istotnych dla jakoêci procesach, gdzie: Rys. 4. Koncepcja sterowania jakoêcià (êród o: opracowanie w asne) 30 ROK WYD. LXX ZESZYT 9/2011

4 zdolnoêç potencjalna procesu (GGT, DGT wymiary graniczne, σ odchylenie Êrednie kwadratowe analizowanej populacji partii wyrobów); zdolnoêç rzeczywista procesu, z uwzgl dnieniem wycentrowania rozk adu wzgl dem jednego z wymiarów granicznych (z wyliczonych dwóch liczb przyjmuje si mniejszà bezwzgl dnà wartoêç, X wartoêç oczekiwana rozk adu wymiarów w analizowanej partii wyrobów). Wskaêniki te informujà np. o rozregulowaniu si procesu (zmiany wartoêci wskaênika C p ) lub o dryfowaniu rozk adu wymiarów w polu tolerancji (zmiany wartoêci wskaênika C pk ). Zapewnienie jakoêci system wewn trznego i zewn trznego potwierdzania zgodnoêci Wymagania mogà byç formu owane przez: 1. stron (wymagania wewn trzne), 2. stron (wymagania klientów) oraz przez 3. stron (np. wymagania jednostki certyfikujàcej). Warto dodaç, i pierwsze dyrektywy harmonizujàce wymagania rynku w EWG rozpocz to wydawaç od 1957 r. tzw. dyrektywy starego podejêcia, a od 1985 r. dyrektywy nowego podejêcia. Zapewnianie jakoêci oprócz funkcji sterowania jakoêcià obejmuje wszystkie dzia ania na poziomie przedsi biorstwa zwiàzane ze stworzeniem systemu systematycznego spe niania wymagaƒ rynku, np. dyrektyw nowego podejêcia. Wymieniona Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1 okreêla szczegó owy przebieg oceny zgodnoêci produkowanych wyrobów z wykorzystaniem ka dego z 15 modu ów, podajàc obowiàzki producenta, upowa nionego przedstawiciela i jednostki notyfikowanej. Zapewnienie zgodnoêci z wymaganiami rynku na poziomie przedsi biorstwa wymaga systemowego podejêcia, tzn. przyj cia okreêlonych celów, wyznaczenia osób odpowiedzialnych i zadaƒ oraz procedur post powania. W szczególnoêci istotne sà nowe zadania dla takich procesów, jak: marketing, projektowanie, zakupy, kontrola jakoêci, produkcja i serwis. Zarzàdzanie jakoêcià system zarzàdzania oraz ciàg ego doskonalenia jakoêci Podobnie jak w przypadku zapewniania jakoêci wymagania mogà byç formu owane przez wymienione trzy strony. Obok podstawowej w tej dziedzinie terminologii, norma ISO 9000 definiuje zasady zarzàdzania jakoêcià. Geneza wspó czesnej mi dzynarodowej normalizacji w zakresie systemów zarzàdzania jakoêcià mia a swój poczàtek w USA w roku Departament Obrony ustanowi pierwszy w tym zakresie standard MIL.Q.9858 pod tytu em Wymagania Programu JakoÊci. Norma ta po raz pierwszy wpro- TABELA I. Koncepcja zapewnienia jakoêci (êród o: opracowanie w asne) Metody kontroli: 100-procentowa, wyrywkowa, statystyczna, bierna, czynna, audyt personelu/procesu/systemu, atesty wyrobów, znak CE Sterowanie jakoêcià Wymagania rynku (europejskiego): dyrektywy nowego i starego podejêcia, normy zharmonizowane, normy niezharmonizowane, inne 15 modu ów oceny zgodnoêci na podstawie decyzji 768/2008/EC 1 A Wewn trzna kontrola produkcji A1 A2 B C C1 C2 D D1 E E1 F F1 G H Wewn trzna kontrola produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem Wewn trzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola produktów pod nadzorem w przypadkowych odst pach czasu Badanie typu WE ZgodnoÊç z typem. Zapewnienie zgodnoêci z typem na etapie produkcji; nie jest wymagana ingerencja jednostki notyfikowanej ZgodnoÊç z typem w oparciu o wewn trznà kontrol produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem ZgodnoÊç z typem w oparciu o wewn trznà kontrol produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odst pach czasu ZgodnoÊç z typem w oparciu o zapewnienie jakoêci procesu produkcji Zapewnienie jakoêci procesu produkcji ZgodnoÊç z typem w oparciu o zapewnienie jakoêci produktu Zapewnienie jakoêci i badania gotowych produktów ZgodnoÊç z typem w oparciu o weryfikacj produktu ZgodnoÊç w oparciu o weryfikacj produktu ZgodnoÊç w oparciu o weryfikacj jednostkowà ZgodnoÊç oparta na pe nym zapewnieniu jakoêci Forma organizacyjna: Dzia zapewniania jakoêci (narz dzia pomiarowe, akredytowane laboratoria, inspektorzy kontroli, samokontrola, analitycy braków/wad, analitycy kosztów jakoêci, audyty wewn trzne i zewn trzne, certyfikacja lub akredytacja personelu/wyrobów/procesów/systemów). OdpowiedzialnoÊç: Coraz cz Êciej za zgodnoêç z wymaganiami rynku na poziomie przedsi biorstwa odpowiada koordynator ds. zapewniania jakoêci. 1 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczàcych wprowadzania produktów do obrotu uchylajàca decyzj Rady 93/464/EWG (wesz a w ycie od dnia roku). ROK WYD. LXX ZESZYT 9/

5 wadza a wymagania dotyczàce podejêcia procesowego, a ponadto ustanawia a po raz pierwszy wymagania dotyczàce prowadzenia zewn trznych, niezale nych audytów majàcych na celu potwierdzanie zgodnoêci wdro onych rozwiàzaƒ z wymaganiami normy. Norma ta sta a si podstawà do podobnych opracowaƒ, np. dotyczàcych NATO (AQAP, 1963), zapewniania jakoêci w energetyce jàdrowej (lata 70.), ale równie w sektorze cywilnym (BS 4778, BS 4891, BS 5750, lata 70.) i innych. DoÊwiadczenie zgromadzone podczas stosowania ww. standardów pos u y y do wydania w 1986 r. normy terminologicznej ISO 8402, a rok póêniej serii norm ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9003 i ISO 9004), które definiowa y wytyczne stosowania i wymagania dotyczàce budowy systemów zapewniania jakoêci (tak si wtedy nazywa y). Kolejne nowelizacje tych norm w latach: 1994, 2000 oraz 2008 dostosowa y wymagania tych standardów do struktury procesów w organizacjach ukierunkowanych na spe nianie wymagaƒ klienta w systemowy sposób. Wszystkie s u àce temu celowi procesy sà monitorowane i doskonalone. Aktualnie seria norm ISO 9000 zawiera dodatkowo wiele norm wspomagajàcych wymienione procesy w postaci wytycznych, a ich wybór przedstawiono w tab. II. Kompleksowe zarzàdzanie jakoêcià zintegrowane systemy zarzàdzania Równolegle z rozwojem standardów dotyczàcych zarzàdzania jakoêcià, od lat pi çdziesiàtych poczàtkowo w Japonii, a potem na Zachodzie rozwijana jest teoria Company Wide Quality Control (Japonia) oraz Total Quality Management (Zachód). W obu przypadkach do procesu poprawy jakoêci w przedsi biorstwie proponuje si anga owanie coraz szerszego grona pracowników zatrudnionych na wszystkich poziomach organizacyjnych. Podstawowà funkcj w tym procesie przypisuje si kierownictwu, które przez jasnà strategi i kultur organizacyjnà sprawia, e ten proces jest efektywny. TABELA II. Wykaz norm i dokumentów z rodziny ISO 9000 i ich polskie odpowiedniki (êród o: Polski Komitet Normalizacyjny) Norma/ Tytu PN lub inny Dok. ISO dokument Tytu ISO Quality management systems Fundamentals PN-EN ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià Podstawy 9000:2005 and vocabulary 9000:2006 i terminologia ISO Quality management systems Requirements PN-EN ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià Wymagania 9001: :2009 ISO Managing for the sustained success of an PN-EN ISO Zarzàdzanie majàce na celu osiàganie 9004:2009 organization A quality management approach 9004:2009 trwa ego sukcesu organizacji PodejÊcie poprzez zarzàdzanie jakoêcià ISO Quality management Customer satisfaction PN-ISO Zarzàdzanie jakoêcià Zadowolenie klienta 10001:2007 Guidelines for code of conduct for 10001:2009 Wytyczne dla organizacji dotyczàce organizations kodeksów post powania ISO Quality management Customer satisfaction PN-ISO Zarzàdzanie jakoêcià Zadowolenie klienta 10002:2004 Guidelines for complaints handling in 10002:2006 Wytyczne dot. post powania z reklamacjami organizations w organizacjach ISO Quality management Customer satisfaction PN-ISO Zarzàdzanie jakoêcià Zadowolenie klienta 10003:2007 Guidelines for dispute resolution 10003:2009 Wytyczne dot. rozstrzygania sporów na external to organization zewnàtrz organizacji ISO Quality management systems Guidelines for PN-ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià Wytyczne 10005:2005 quality plans 10005:2007 dotyczàce planów jakoêci ISO Quality management systems Guidelines for PN-ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià 10006:2003 quality management in projects 10006:2005 Wytyczne dotyczàce zarzàdzania jakoêcià w przedsi wzi ciach ISO Quality management systems Guidelines for PN-ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià Wytyczne 10007:2003 configuration management 10007:2005 dotyczàce zarzàdzania konfiguracjà ISO Measurement management systems PN-EN ISO Systemy zarzàdzania pomiarami Wymagania 10012:2003 Requirements for measurement processes and 10012:2004 dotyczàce procesów pomiarowych measuring equipment i wyposa enia pom. ISO/TR Guidelines for quality management system Polski Raport Wytyczne dotyczàce dokumentacji systemu 10013:2001 documentation zarzàdzania jakoêcià ISO Quality management Guidelines for realizing PN-ISO Zarzàdzanie jakoêcià Wytyczne do osiàgania 10014:2006 financial and economic benefits 10014:2008 korzyêci finansowych i ekonomicznych ISO Quality management Guidelines for training PN-ISO Zarzàdzanie jakoêcià Wytyczne dotyczàce 10015: :2004 szkolenia ISO/TR Guidance on statistical techniques ISO/TR Wytyczne dotyczàce technik statyst :2003 for ISO 9001: :2005 odnoszàcych si do ISO 9001:2000 ISO Guidelines for selection of quality management PN-ISO Wytyczne dotyczàce wyboru konsultantów 10019:2005 system consultants and use of their services 10019:2006 systemu zarzàdzania jakoêcià i korzystania z ich us ug ISO Guidelines for quality and/or environmental PN-EN ISO Wytyczne dotyczàce audytowania systemów 19011:2002 management systems auditing 19011:2003 zarzàdzania jakoêcià i/lub zarzàdzania Êrodowiskowego 32 ROK WYD. LXX ZESZYT 9/2011

6 Oprócz serii norm ISO 9000, w latach dziewi çdziesiàtych i obecnie Mi dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO wydaje nowe standardy dotyczàce aspektów poêrednio zwiàzanych z jakoêcià, takich jak np.: Êrodowisko, bhp, odpowiedzialnoêç spo eczna oraz wiele innych zagadnieƒ istotnych dla okreêlonych bran (tab. III). Organizacje najbardziej zaawansowane we wdra- aniu zarzàdzania jakoêcià wybierajà z szerokiego spektrum sprawdzonych w praktyce rozwiàzaƒ te elementy, które w najwi kszym stopniu mogà byç przydatne w budowie w asnego modelu doskona oêci (rys. 5). Analiza takich modeli w powiàzaniu z uwarunkowaniami danego przedsi biorstwa dostarcza wielu interesujàcych wniosków. Ró norodnoêç podejêç, kreatywnoêç i zaanga owanie ca ej organizacji zapewniç mogà spe nienie wymagaƒ klientów, pracowników i otoczenia. W tab. IV zamieszczono przyk adowo porównanie istotnych elementów zintegrowanego systemu zarzàdzania w zakresie jakoêci, Êrodowiska i bhp. Pomimo tego, i w poszczególnych obszarach stosowana jest inna nomenklatura, inne mierniki, inne sà wymagane kompetencje zarówno techniczne, jak i personalne, zawsze mo na wyodr bniç elementy wspólne w postaci np. zintegrowanej polityki i celów organizacji, wspólnych procesów i procedur oraz dokumentów i zapisów integrujàcych wymagania standardowe. Przyk adowo takimi wspólnymi procedurami sà wymagane procedury systemowe dotyczàce: nadzoru nad dokumentami i zapisami, audytów wewn trznych i dzia aƒ korygujàcych. Wymagania normy OHSAS sà najbardziej kategoryczne np. w zakresie zarzàdzania ryzykiem, szkoleƒ czy rejestracji zdarzeƒ. Sà to wymagania obligatoryjne i wynikajà z charakteru regulacji prawnych dotyczàcych bhp. Wed ug ISO potencjalne przyczyny wp ywów Êrodowiskowych, np. znaczàce aspekty Êrodowiskowe, powinny byç zarzàdzane ze wzgl du na realizacj Êrodowiskowej polityki firmy. Nale y przy tym dodaç, i standardy te nie sà obligatoryjne. Z kolei majàc na uwadze jakoêç, oczywiste jest, e zintegrowany system zarzàdzania powinien zapewniaç, e firma i jej produkty uwzgl dniajà wymagania klientów. Z tego te powodu firma powinna zarzàdzaç ryzykiem, kontrolujàc istotne procesy i produkty w aspekcie spe nienia wymagaƒ i celów jakoêciowych. Z przedstawionego zestawienia wynika wniosek, i poza elementami wspólnymi w zintegrowanych systemach zarzàdzania TABELA III. Koncepcja kompleksowego, zintegrowanego zarzàdzania jakoêcià (êród o: opracowanie w asne) Amerykaƒscy guru jakoêci: E.W. Deming, M. Juran, A.V. Feigenbaum, P.B. Crosby, Japoƒscy guru jakoêci: K. Ishikawa, S. Szingo, G. Taguchi, Polscy guru jakoêci: K. Adamiecki, R. Kolman, E. Kindlarski, Standardowe systemy zarzàdzania aspektami zwiàzanymi z jakoêcià: ISO 9000 seria norm dotyczàca zarzàdzania jakoêcià ISO seria norm dotyczàca zarzàdzania Êrodowiskowego OHSAS normy dotyczàce zarzàdzania bhp ISO normy dotyczàce przemys u motoryzacyjnego GMP, HACCP normy dotyczàce przemys u spo ywczego ISO wytyczne dotyczàce odpowiedzialnoêci spo ecznej, oraz wiele innych norm dotyczàcych szczególnych wymagaƒ bran owych: Mi dzynarodowe i zak adowe wymagania dotyczàce modelu doskona oêci organizacji: TQM, Toyota Production System, Faurecja Excellence System, Flextronix System, Doktryna JakoÊci Bliklego, Rozwiàzania alternatywne: Kaizen i techniki zwiàzane, SzeÊç Sigma, Total Operations Solutions, ERP, wyró niç mo na elementy specyficzne dla ka dego standardu. Stworzenie struktury zarówno elementów wspólnych, jak i specyficznych dla ka dego standardu oraz przypisanie celów do poszczególnych elementów nale y do jednego z poczàtkowych etapów dobrze projektowanego, zintegrowanego systemu zarzàdzania. W ka dym przypadku nie jest to zadanie proste. Wymaga nie tylko odpowiedniej ÊwiadomoÊci, nak adów finansowych, ale równie kompetencji technicznych i personalnych. Rys. 5. Koncepcja zarzàdzania jakoêcià (êród o: opracowanie w asne) ROK WYD. LXX ZESZYT 9/

7 TABELA IV. Zestawienie wybranych poj ç oraz ich interpretacji w odniesieniu do norm: ISO 9001, ISO i OHSAS (êród o: Materia y szkoleniowe TUV NORD Polska, 2008) Poj cie ISO 9001 ISO OHSAS Obszar zarzàdzania jakoêç Êrodowisko bezpieczeƒstwo i higiena pracy Cele nadrz dne wzrost zadowolenia klientów poprawa dokonaƒ w zakresie poprawa dokonaƒ w zakresie Êrodowiska bhp Strony zainteresowane klient, w adze paƒstwowe w adze paƒstwowe, pracownicy, w adze zainteresowane strony paƒstwowe w zakresie Êrodowiska Aspekty istotne atrybuty jakoêci aspekty Êrodowiskowe zagro enia (powiàzane z dzia alnoêcià w firmie) Wymagania w odniesieniu wymagania klientów, wymagania prawne wymagania/potrzeby do aspektów istotnych bezpieczeƒstwo u ytkowania, wymagania/potrzeby zainteresowanych stron wymagania prawne zainteresowanych stron wymagania pochodzàce i normatywne, inne wymagania pochodzàce z wyników analizy ryzyka z wyników analizy ryzyka (analiza zagro eƒ) Dzia ania zarzàdcze procesy, które sà istotne dla operacje i czynnoêci powiàzane czynnoêci i operacje skojarzone spe nienia jakoêciowych ze znaczàcymi aspektami z okreêleniem i ograniczaniem charakterystyk produktów Êrodowiskowymi zagro eƒ oraz dla ca oêciowych dokonaƒ firmy dot. jakoêci Rezultaty niew aêciwego s abe osiàgni cia firmy szkodliwy wp yw na Êrodowisko szkodliwy wp yw na zdrowie zarzàdzania w àczajàc w to produkty pracowników niesatysfakcjonujàce klienta Ryzyko firma nie mo e spe niç dzia alnoêç w zakresie dzia alnoêç w zakresie bhp wymagaƒ prawnych, ani tych Êrodowiska niespe niajàca niespe niajàca wymagaƒ stawianych przez klienta wymagaƒ prawnych oraz prawnych KONSEKWENCJE: potrzeb zainteresowanych stron KONSEKWENCJE: brak zadowolenia klienta, KONSEKWENCJE: wykroczenia, odpowiedzialnoêç wykroczenia, wykroczenia, odpowiedzialnoêç cywilna, utrata zasobów odpowiedzialnoêç cywilna, cywilna, z y wizerunek, straty ludzkich, straty finansowe, straty finansowe, finansowe atmosfera w pracy zmniejszenie udzia u w rynku Koncepcyjny model systemu zarzàdzania zrównowa onym rozwojem Zarzàdzanie zrównowa onym rozwojem oparte jest na wszystkich efektywnych rozwiàzaniach omówionych wczeêniej. W tym przypadku chodzi o najbardziej zaawansowane systemy, tzn. kompleksowe zarzàdzanie jakoêcià zarówno wg powszechnie znanych modeli doskona oêci, jak i w asnych. Stàd koncepcyjny model zarzàdzania ZR mo na symbolicznie przedstawiç jak na rys. 6. Na rys. 6 przedstawiono koncepcyjny model wdra ania, utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarzàdzania zrównowa onym rozwojem, opracowany i rozwijany na jednym z wydzia ów Politechniki Warszawskiej. W modelu tym wyró niono cztery charakterystyczne modu y: przedsi biorstwo, zrównowa ony rozwój, zarzàdzanie i in ynieria. Wst pnie przyj to takà w aênie kolejnoêç, wychodzàc z za o enia, e najpierw nale y zidentyfikowaç wszystkie uwarunkowania i istotne potrzeby zmian zwiàzane z wdro eniem zrównowa onego rozwoju na poziomie przedsi biorstwa, aby potem przejêç do fazy wdra ania tych zmian w postaci realizacji odpowiednich projektów, czyli do fazy in ynierii. Projekty mogà dotyczyç wdra ania nowych ekowyrobów, nowych technologii, oszcz dnoêci surowców i energii, rozwoju kompetencji, systemów zagospodarowania odpadów, odpowiedzialnoêci spo ecznej, SzeÊç Sigma itp. Innymi s owy: przed podj ciem kosztownych projektów wdro eniowych w pierwszej kolejnoêci nale y stworzyç klarowny obraz docelowego stanu (wizji), okreêliç ryzyko i koszty realizacji tych celów. Przy kolejnych etapach wdra ania zrównowa onego rozwoju na poziomie przedsi biorstwa kolejnoêç ta wydaje si byç równie w aêciwa. Podsumowanie Przedstawiona analiza pozwala przeêledziç charakterystyczne elementy poszczególnych systemów zapewniania jakoêci, poczynajàc od kontroli technicznej (systemu wykrywania wad produkcyjnych) do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem na poziomie przedsi biorstwa. Ka de kolejne rozwiàzanie uwzgl dnia szerszy zakres wymagaƒ od parametrów podawanych w dokumentacji technicznej do wymagaƒ klientów, rynku, danego kraju czy regionu. Spe nienie tych wymagaƒ anga uje coraz szersze grupy pracowników w przedsi biorstwach, narzucajàc coraz bardziej z o one, systemowe formy realizacji. Obrazowo mo na to wyraziç okreêleniem (troch nie adnym) przechodzenia od rozwiàzaƒ typu koniec rury do rozwiàzaƒ typu poczàtek rury. Innymi s owy od ma o efektywnych rozwiàzaƒ typu wykrywanie braków do rozwiàzaƒ zapobiegania niezgodnoêciom ju w procesach projektowania wyrobów, opracowywania technologii i systemów zarzàdzania. Wykorzystywane standardowe systemy zarzàdzania traktowane sà jako dobre praktyki Êwiatowe u atwiajàce spe nianie okreêlonych wymagaƒ, ale równie u atwiajàce wspó prac z innymi podmiotami. Ostatnie rozwiàzania umo liwiajà formu owanie i realizacj ambitnych celów dotyczàcych zagadnieƒ zwiàzanych ze zrównowa onym rozwojem. Odpowiednie nastawienie decydentów w przedsi biorstwie 34 ROK WYD. LXX ZESZYT 9/2011

8 Rys. 6. Koncepcja systemu zarzàdzania zrównowa onym rozwojem (êród o: opracowanie w asne) jest niezwykle istotne w stawianiu i osiàganiu tych celów, ale równie istotna jest in ynieria realizacji celów, czyli zagadnienia technologiczne i z tym zwiàzane dzia ania kontrolne. Mo na powiedzieç, e im bardziej zaawansowany jest system zapobiegania niezgodnoêciom, tym wi cej w nim miejsca na zagadnienia technologiczne oraz na zarzàdzanie. àczenie tych obszarów ma miejsce w kszta ceniu studentów na kierunku Zarzàdzanie i In ynieria Produkcji. W ramach tego kierunku mo na wyró niç modu Zarzàdzanie i In- ynieria JakoÊci poêwi cony (w cz Êci) prezentowanej w artykule tematyce. WartoÊcià nadrz dnà jest zrównowa ony rozwój obejmujàcy trzy podstawowe obszary dzia aƒ, których integracja pozwoli na trwa à popraw jakoêci ycia wspó czesnych i przysz ych pokoleƒ. Sà to: wzrost gospodarczy i równomierny podzia korzyêci, ochrona zasobów naturalnych i Êrodowiska oraz rozwój spo eczny. Innym modelem jest np. model szeêcioramienny (rozwój: ekonomiczny, spo eczno-kulturalny, etyczny, przestrzenny, ekologiczny, techniczno- -technologiczny). Rozwój zrównowa ony jest koncepcjà globalnà, jednak musi byç oparty na rozwoju lokalnym [2] w myêl zasady myêl globalnie dzia aj lokalnie. Poprzez zmian myêlenia i dzia ania zwyk ych ludzi na poziomie przedsi biorstw oraz na poziomie ma ych spo ecznoêci, mo na dojêç do skutków globalnych. LITERATURA 1. Szkoda J.: Zarzàdzanie jakoêcià w procesach realizacji maszyn i urzàdzeƒ technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego, Olsztyn Zawisza S.: Zarzàdzanie zrównowa onym rozwojem obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz ROK WYD. LXX ZESZYT 9/

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v.

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v. BIULETYN JAKOÂCI T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. 22005 (14) Systemy zarzàdzania w szkole Systemy zintegrowane Wyroby medyczne e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l.

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo