Urząd Pracy m.st. Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Pracy m.st. Warszawy"

Transkrypt

1 Wspieranie samozatrudnienia z wykorzystaniem środków pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy

2 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ PODSTAWY PRAWNE I PRZEPISY WEWNĘTRZNE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz.415 z późn.zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. (obowiązuje od ) Zarządzenie nr 32/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia r. Wzór wniosku Karta Oceny Regulamin Zarządzenie nr 23/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności z Europejskiego Funduszu Społecznego "Rynek pracy czeka". Zarządzenie nr 24/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Zarządzenie nr 31/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków z PFRON.

3 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane jednorazowo wyłącznie osobom bezrobotnym, które: złoŝyły wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony, zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiąŝą się wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, jednak nie później niŝ do 30. dnia począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zobowiąŝą się rozpocząć działalność gospodarczą i będą ją prowadzić przez okres co najmniej 12. miesięcy. Środki nie mogą przekroczyć 6 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia tj. ok zł.

4 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ ZASADY WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Rodzaj kosztów Wysokość finansowania w ramach przyznanych środków zakup maszyn, urządzeń, oprogramowanie, wyposaŝenie stanowisk pracy nie mniej niŝ 50% zakup materiałów, surowców i towarów nie więcej niŝ 50% reklama i/lub informacja o dofinansowaniu ze środków EFS nie więcej niŝ 30% zakup materiałów/ remont, adaptacja pomieszczenia. nie więcej niŝ 15% koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa nie więcej niŝ 10% zakup domeny internetowej nie więcej niŝ 200 zł

5 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ - NA CO NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być wykorzystane na: a) podjęcie działalności gospodarczej działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1); działalności w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; działalności w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002. b) zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep, c) finansowanie wszelkich opłat związanych z przygotowaniem do załoŝenia działalności gospodarczej, jej rejestracją (w szczególności związane z uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji urzędu skarbowego jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ze zgłoszeniem VAT-R), dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np. podatek od czynności cywilno - prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz z bieŝącym funkcjonowaniem firmy (np.: opłata za abonamenty, opłaty za Internet, opłata za hosting), d) pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy, e) finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

6 ŚRODKI PRZYZNAWANE JEDNORAZOWO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wg. LICZBY OSÓB Realizacja umów w 2008r. o przyznaniu dotacji była moŝliwa dzięki zaangaŝowaniu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, na ten cel Urząd dysponował łączną kwotą zł. Realizacja umów w 2008r. o przyznaniu dotacji była moŝliwa dzięki zaangaŝowaniu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, na ten cel Urząd dysponował łączną kwotą zł. Realizacja umów w 2009r. o przyznaniu dotacji będzie moŝliwa dzięki zaangaŝowaniu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, na ten cel łączną kwotą zł. Pozyskujemy nowe środki program: Kwalifikacje konkurencyjność kapitał - dodatkowe środki zł 130 osób plan 2009

7 ŚRODKI PRZYZNAWANE JEDNORAZOWO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROFILE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W zeszłym roku przewaŝały następujące profile działalności: projektowanie graficzne, architektoniczne, ogrodowe, informatyczne. fotografia, reklama w Internecie. Natomiast mniejszą popularnością niŝ w latach poprzednich cieszył się handel w Internecie oraz usługi remontowe. Spośród osób, które podpisały umowy z Urzędem tylko 3% nie wywiązało się z ich warunków.

8 ŚRODKI PRZYZNAWANE JEDNORAZOWO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2009r. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 162 umowy, kwota wydatkowana: zł, w tym: Program Rynek pracy czeka (PO KL) : 91 umów, kwota wydatkowana: zł Fundusz Pracy: 44 umowy, kwota wydatkowana: zł Rezerwa MPiPS program Spróbujmy razem : 27 umów, kwota wydatkowana: zł Stan na dzień 30 czerwca 2009r.

9 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Okres Źródło finansowania staŝe (liczba osób) Formy i programy aktywizacji zawodowej RM PLAN 2009r. Fundusz Pracy + Rezerwa MPiPS RM (projekt: Spróbujmy Razem) Europejski Fundusz Społeczny X Razem Fundusz Pracy + RM + Europejski Fundusz Społeczny 750 przygotowanie zawodowe (liczba osób) 28 X 28 prace interwencyjne (liczba osób) 100 X 100 roboty publiczne (liczba osób) 215 X 215 szkolenia RM środki przyznawane jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej RM refundacja wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy 22 X 22 jednorazowa refundacja składek ZUS X X X

10 WNIOSKUJEMY O NOWE ŚRODKI PROGRAM: KWALIFIKACJE, KONKURENCYJNOŚĆ, KAPITAŁ Wystąpiliśmy o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na program: KWALIFIKACJE, KONKURENCYJNOŚĆ, KAPITAŁ Projekt zakłada: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 130 osób, kwota : zł. Szkolenia dla 100 osób, kwota zł.

11 ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W LATACH AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Fundusz Pracy EFS dodatkowe środki z rezerwy MPiPS zł zł zł zł projekt Kwalifikacje, konkurencyjność, kapitał

12 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008r. Rynek Pracy Czeka (6.1.3 PO KL) Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, powyŝej 50 roku Ŝycia oraz poniŝej 25 roku Ŝycia. Liczba uczestników ogółem osób Formy wsparcia: Szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości; obsługi komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL; prawo jazdy kat. D; motorniczy tramwaju; specjalista ds. EFRR; specjalista ds. EFS; specjalista ds. rozliczania projektów; obsługa turystyczna pilot wycieczek oraz język angielski (840 osób), Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (90 osób, w tym 70 wzięło udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości), StaŜe (350 osób), Przygotowanie zawodowe (40 osób). Termin realizacji: r. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny/Fundusz Pracy Całkowity koszt realizacji projektu to zł., kwota dofinansowania zł. Wydatkowano zł co daje 96,79% ogólnej wartości projektu.

13 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2009r. Rynek Pracy Czeka 2009 (6.1.3 PO KL) Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, powyŝej 50 roku Ŝycia oraz poniŝej 25 roku Ŝycia. Formy wsparcia: Szkolenia z zakresu: ECDL - obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych, uzyskania uprawnień kierowcy prawa jazdy kat. D, specjalisty ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, specjalisty ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, obsługi turystycznej pilot wycieczek zagranicznych, specjalisty ds. rozliczania projektów, pracownik recepcji rejestracji medycznej, języka angielskiego zakończone certyfikatem ABC działalności gospodarczej (od r. do r. 452 osoby uczestniczyły w szkoleniach), Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (od r. do r. 110 osób uzyskało środki), Termin realizacji: r. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny/Fundusz Pracy Całkowity koszt realizacji projektu to zł. kwota dofinansowania zł.

14 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODSTAWY PRAWNE I PRZEPISY WEWNĘTRZNE Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Nr 194, poz.1403 z późn. zm.) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn.zm.) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz.651 z późn. zm.)) Zarządzenie nr 31/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków z PFRON. REGULAMIN URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY dotyczący przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w trybie pomocy de minimis.

15 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo wyłącznie osobie niepełnosprawnej, która: Jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia przez nią działalności gospodarczej albo od ustania jej członkowstwa w spółdzielni socjalnej złoŝyła wniosek zobowiązała się do przeznaczenia środków na cel określony w umowie zobowiązuje się do prowadzić działalności gospodarczą lub członkowska w spółdzielni socjalnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 24 miesięcy. Środki nie mogą przekroczyć 15 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia tj. ok zł

16 ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZASADY WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Rodzaj kosztów Wysokość finansowania w ramach przyznanych środków zakup maszyn, urządzeń, oprogramowanie, wyposaŝenie stanowisk pracy nie mniej niŝ 50% zakup materiałów, surowców i towarów nie więcej niŝ 10% reklama nie więcej niŝ 20% zakup materiałów/ remont, adaptacja pomieszczenia. nie więcej niŝ 15% zakup lokalu nie więcej niŝ 30% zakup domeny internetowej nie więcej niŝ 200 zł

17 PFRON - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2008r. w 2008r. roku wydatkował na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych zł ze środków PFRON, w tym: zł na szkolenia (366 osób), zł na staŝe (23 osoby), zł na przygotowanie zawodowe (14 osób), zł na jednorazowe środki na działalność gospodarczą (19 osób), zł na wyposaŝenie stanowisk pracy (42 osoby), zł na przystosowanie stanowisk pracy (5 osób).

18 ŚRODKI PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 2008r zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Przyznane środki 2008 Wydatkowanie 2008 Liczba złoŝonych wniosków - 97 Liczba podpisanych umów - 19 Kwalifikującą do rozpatrzenia pozytywnego wymaganą liczbę punktów otrzymało po ocenie formalnej i merytorycznej - 27 wniosków.

19 ŚRODKI PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 2009r. Przyznane środki zł ZaangaŜowane na dzień r zł Liczba złoŝonych wniosków - 44 Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 10 Kwalifikującą do rozpatrzenia pozytywnego wymaganą liczbę punktów otrzymało po ocenie formalnej i merytorycznej - 17 wniosków.

20 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROFILE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Najczęściej opisywane we wnioskach profile działalności: handlowa (sklepy internetowe i tradycyjne), szkoleniowa, usługi remontowe, gastronomia.

21 Dziękujemy za uwagę. Ewa Ambroziewicz - Dział Rynku Pracy Beata Tryc - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo