Systemowe zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy normalizacja i promocja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemowe zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy normalizacja i promocja"

Transkrypt

1 dr in. DANIEL PODGÓRSKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Systemowe zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy normalizacja i promocja Tradycyjne i systemowe podejœcie do bezpieczeñstwa i higieny pracy Za tradycyjne podejœcie do bezpieczeñstwa i higieny pracy (BHP) w polskich przedsiêbiorstwach mo na uznaæ dzia³ania praktykowane w Polsce do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. By³y to najczêœciej dzia³ania niezbêdne do spe³nienia wymagañ przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w tej dziedzinie. Zaawansowanie przedsiêbiorstw w dzia³ania na rzecz bhp by³o znacznie zró nicowane w zale noœci od wielkoœci, bran y i kondycji finansowej tych przedsiêbiorstw. Bardziej efektywne dzia³ania podejmowano w du ych przedsiêbiorstwach pañstwowych, gdzie funkcjonowa³y s³u by bhp odpowiedzialne za warunki pracy. Znacznie gorzej by³o w prywatnych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, gdzie sprawy bhp by³y i s¹ nadal czêsto traktowane marginalnie. Podejœcie do bezpieczeñstwa i higieny pracy w polskich przedsiêbiorstwach zaczê³o ulegaæ zmianom pocz¹wszy od po- ³owy lat dziewiêædziesi¹tych. Przede wszystkim nale y to wi¹zaæ z procesem dostosowywania polskiego prawa w dziedzinie bhp do prawa Unii Europejskiej (UE), co wynika z d¹ enia Polski do cz³onkostwa w UE. Ponadto istotnym czynnikiem inicjuj¹cym te zmiany by³o zainteresowanie przedsiêbiorstw systemami zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnymi z normami ISO serii 9000 oraz systemami zarz¹dzania œrodowiskowego zgodnymi z normami ISI serii 14000, a nastêpnie zwi¹zane z tym próby zaadaptowania koncepcji systemowego zarz¹dzania do obszaru BHP. Obecnie mo na wyró niæ kilka poziomów podejœcia do zarz¹dzania bhp praktykowanego w przedsiêbiorstwach od dzia- ³añ ukierunkowanych na unikanie kar za nieprzestrzeganie przepisów prawnych do nastawienia na ci¹g³e doskonalenie wszelkich procesów maj¹cych wp³yw na bhp. Hierarchiê tych poziomów przedstawiono w tabeli [1]. Bior¹c pod uwagê znany powszechnie stan bhp w polskich przedsiêbiorstwach mo na na podstawie podzia³u przedstawionego w tabeli sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ tezê: podejœcie w³aœciwe dla I poziomu jest obecnie praktykowane najczêœciej w ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, podejœcie II poziomu wystêpuje w wiêkszoœci du ych i czêœci œrednich przedsiêbiorstw, podejœcie III poziomu wystêpuje w nielicznych przedsiêbiorstwach wdra aj¹cych systemy zarz¹dzania BHP na podstawie wymagañ lub wytycznych okreœlonych w ró nych dokumentach normatywnych, natomiast podejœcie w³aœciwe dla IV poziomu jeszcze praktycznie w polskich przedsiêbiorstwach nie funkcjonuje (ewentualnie funkcjonuj¹ tylko jego pewne elementy). Dlatego te sposoby zarz¹dzania bhp odpowiadaj¹ce poziomom I i II okreœlamy jako tradycyjne, natomiast podejœcie odpowiadaj¹ce poziomom III i IV okreœlaæ bêdziemy mianem systemowego, gdy zwi¹zane jest z wdro eniem w przedsiêbiorstwie wyraÿnie okreœlonego systemu zarz¹dzania zasobami, dzia³aniami i procesami ukierunkowanymi na poprawê stanu bhp. HIERARCHIA POZIOMÓW ZARZ DZANIA BEZPIECZEÑSTWEM I HIGIEN PRACY [1] 1

2 W literaturze z zakresu zarz¹dzania organizacjami mo na spotkaæ ró ne definicje systemu zarz¹dzania. Dla celów niniejszego opracowania przez pojêcie systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem lub dowoln¹ inn¹ organizacj¹ bêdziemy rozumieæ kompozycjê, o ró nym stopniu z³o onoœci, zasobów, personelu, polityki i procedur, której sk³adniki wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w zorganizowany sposób w celu zapewnienia realizacji okreœlonych zadañ lub w celu osi¹gniêcia lub utrzymania okreœlonego stanu. Natomiast przez system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (SZ BHP) bêdziemy rozumieæ czêœæ ogólnego systemu zarz¹dzania, która obejmuje strukturê organizacyjn¹, planowanie, odpowiedzialnoœci, zasady postêpowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdra ania, realizowania, przegl¹du i utrzymywania polityki bezpieczeñstwa i higieny pracy (definicja wed³ug normy PN-N-18001:1999 [2]). Bardzo istotne dla koncepcji systemowego zarz¹dzania BHP jest tu podkreœlenie, e system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy powinien byæ traktowany jako integralna czêœæ ogólnego systemu zarz¹dzania organizacj¹, tzn. nie mo e byæ rozpatrywany i analizowany jako mniej istotny dodatek do rutynowych procesów zarz¹dzania organizacj¹, co by³o charakterystyczne dla tradycyjnego podejœcia do zarz¹dzania BHP, ale powinien mieæ tak¹ sam¹ rangê jak pozosta³e dzia³ania w organizacji i funkcjonowaæ w niej w sposób w pe³ni zintegrowany z innymi procesami zarz¹dzania. Rozwój i promocjê koncepcji systemowego zarz¹dzania BHP popieraj¹ w Polsce zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, jak i Pañstwowa Inspekcja Pracy. Systemowe zarz¹dzanie BHP jest bowiem postrzegane przez te instytucje jako skuteczny instrument zapewniaj¹cy szybkie doprowadzenie do przestrzegania wymagañ przepisów prawnych z dziedziny bhp przez polskich pracodawców, a nastêpnie utrzymywanie w ich przedsiêbiorstwach takiego stanu nawet w warunkach czêstych zmian w tych przepisach. Jest to szczególnie wa ne w okresie przedakcesyjnym, kiedy wystêpuje intensywne wdra anie do polskiego prawa postanowieñ dyrektyw UE dotycz¹cych obszaru bezpieczeñstwa i higieny pracy. Ponadto wiele postanowieñ dyrektyw z obszaru bhp wymaga wprost od pracodawców wdro enia pewnych elementów systemów zarz¹dzania BHP. Taka sytuacja wystêpuje zw³aszcza w przypadku tzw. Dyrektywy Ramowej 89/391/EEC [3] o wprowadzeniu œrodków w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Tak wiêc, implementacja szeroko rozumianych wymagañ prawa przez systemowe zarz¹dzanie BHP jest jednoczeœnie spe³nianiem czêœci wymagañ tego prawa. Dodatkowym atutem przemawiaj¹cym za potrzeb¹ rozwoju i promowania systemowego zarz¹dzania BHP w polskich przedsiêbiorstwach jest mo liwoœæ odpowiedniego uwzglêdnienia aspektów ekonomicznych w tej dziedzinie. Systemowe zarz¹dzanie BHP u³atwia bowiem stosowanie w przedsiêbiorstwach odpowiednich metod do liczenia kosztów ponoszonych przy wdra aniu i utrzymywaniu systemu zarz¹dzania, jak równie metod szacowania strat finansowych ponoszonych z tytu³u wypadków przy pracy, chorób zawodowych czy uci¹ liwych warunków pracy. Normalizacja systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w Polsce Potrzebê okreœlenia i znormalizowania zasad systemowego zarz¹dzania BHP zaczêto dostrzegaæ w polskich przedsiêbiorstwach pocz¹wszy od 1995 r. w zwi¹zku ze wzrostem znajomoœci koncepcji systemowego zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug norm ISO serii 9000 i zarz¹dzania œrodowiskowego wed³ug norm ISO serii Rozwój tych koncepcji w kierunku integracji systemów zarz¹dzania, a tak e uzyskiwane za granic¹ informacje o podejmowanych tam pracach normalizacyjnych w dziedzinie SZ BHP, powodowa³y inicjowanie prób objêcia sfery BHP zasadami systemowego zarz¹dzania. Próby te napotyka³y jednak przeszkodê w postaci braku znormalizowanych wymagañ lub wytycznych dotycz¹cych SZ BHP. Niektóre przedsiêbiorstwa najbardziej zainteresowane wdro- eniem SZ BHP nie oczekuj¹c na opracowanie i ustanowienie odpowiedniej normy polskiej lub miêdzynarodowej podjê³y odpowiednie dzia³ania. Wiod¹cym przedsiêbiorstwem w tym zakresie jest Huta Czêstochowa, gdzie opracowano i ustanowiono w³asn¹ normê zak³adow¹ dotycz¹c¹ SZ BHP, a nastêpnie podjêto odpowiednie dzia³ania w celu wdro enia SZ BHP zgodnego z t¹ norm¹. W kilku przedsiêbiorstwach podjêto próby wdro enia SZ BHP na podstawie normy brytyjskiej BS 8800 [4], w kilku jeszcze innych podjêto próbê integracji SZ BHP z systemem zarz¹dzania œrodowiskowego wed³ug norm miêdzynarodowych serii ISO Przedstawiona ró norodnoœæ stosowanych w polskich przedsiêbiorstwach rozwi¹zañ nie by³a pozytywnie odbierana przez przedsiêbiorstwa, które podobnie jak Pañstwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje dzia³aj¹ce na rzecz bhp oczekiwa³y uporz¹dkowania tego stanu, tj. opracowania i ustanowienia odpowiednich polskich norm dotycz¹cych SZ BHP. Odpowiadaj¹c na to zapotrzebowanie Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 26 lutego 1998 r. z inicjatywy Ministerstwa 2

3 Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy powo³a³ Normalizacyjn¹ Komisjê Problemow¹ (NKP) ds. Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy. W sk³ad tej Komisji wchodz¹ przedstawiciele przedsiêbiorstw przemys³owych, instytucji pañstwowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz pracobiorców. W wyniku dzia³alnoœci NKP 276 w dniu 15 lipca 1999 r. ustanowiono pierwsz¹ polsk¹ normê PN-N18001 okreœlaj¹c¹ specyfikacje do systemu zarz¹dzania BHP. Druga norma opracowana przez NKP PN-N [5], zawiera ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego i zosta³a ustanowiona przez PKN w dniu 11 stycznia 2000 r. Natomiast kolejna norma z tej serii PN-N-18004, jest obecnie w fazie projektu i zawiera wytyczne do praktycznego wdra ania w przedsiêbiorstwach systemów zarz¹dzania BHP. Jest to norma wspieraj¹ca wymagania zawarte w normie PN-N Norma PN-N zawiera specyfikacje, które mog¹ byæ wykorzystane przez ró ne organizacje do zaprojektowania i wdro enia SZ BHP z uwzglêdnieniem wymagañ przepisów polskiego prawa i innych wymagañ dotycz¹cych tej dziedziny. Na rysunku przedstawiono model SZ BHP przyjêty w normie PN-N Model ten oparty jest na cyklu ci¹g³ego doskonalenia, zwanym te czêsto jako cykl Deminga. Promocja systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w Polsce Model SZ BHP przyjêty w normie PN-N Bior¹c pod uwagê podjête w Polsce dzia³ania w celu znormalizowania wymagañ i wytycznych dotycz¹cych SZ BHP Pañstwowa Inspekcja Pracy (PIP) we wspó³pracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy opracowa³a za³o enia do programu promocji SZ BHP w polskich przedsiêbiorstwach. W za³o eniach tych, przedstawionych i przyjêtych na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 28 stycznia 1998 r. zaproponowano uruchomienie pilotowego programu wdra ania oceny SZ BHP w wybranej grupie przedsiêbiorstw przez inspektorów PIP odpowiednio przeszkolonych w metodyce auditowania systemów zarz¹dzania. Przyjêto równie, e podstaw¹ wszelkich dzia³añ w ramach programu bêd¹ wymagania i wytyczne zawarte w polskich normach serii PN- N Program taki jest realizowany od po³owy 1998 r. przez PIP w œcis³ej wspó³pracy z CIOP. Od czerwca 1999 r. program nosi nazwê SMIP, co stanowi skrót angielskiej nazwy Safety Management Implementation Programme. W pierwszym etapie programu utworzono grupê inspektorów PIP sk³adaj¹c¹ siê z wybranych przedstawicieli 16 Okrêgowych Inspektoratów Pracy oraz G³ównego Inspektoratu Pracy (GIP). Zadaniem tej grupy mia³o byæ nadzorowanie wdra ania SZ BHP w przedsiêbiorstwach miêdzy innymi przez udzia³ w przeprowadzaniu auditów oceniaj¹cych stopieñ wdro enia i skutecznoœæ funkcjonowania tych systemów. Równoczeœnie do udzia³u w programie wytypowano 16 przedsiêbiorstw wykazuj¹cych du e zaanga owanie w d¹ eniu do poprawy warunków pracy (po jednym z ka dego województwa). Ka de z tych przedsiêbiorstw z³o y³o pisemn¹ deklaracjê dobrowolnego przyst¹pienia do programu. Wykaz tych przedsiêbiorstw obejmuje: ABB Alstom Power, Elbl¹g (woj. warmiñsko-mazurskie), Allround Ship Service, Szczecin (woj. zachodnio-pomorskie), Budownictwo Naftowe Naftomonta, Krosno (woj. podkarpackie), Cadbury Wedel, Wroc³aw (woj. dolnoœl¹skie), Daewoo Motor Polska, Lublin (woj. lubelskie), Elektrownia Be³chatów (woj. ³ódzkie), Fabryka Armatur G³ucho³azy (woj. opolskie), Fabryka Urz¹dzeñ Grzewczych BIAWAR, Bia³ystok (woj. podlaskie), H. Cegielski, Poznañ (woj. wielkopolskie), Huta im T. Sendzimira, Kraków (woj. ma³opolskie), Huta Ostrowiec (woj. œwiêtokrzyskie), 3

4 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo O/Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., P³ock (woj. mazowieckie), Rockwool Polska, Cigacice (woj. lubuskie), Zak³ady Elektrod Wêglowych ZEW, Racibórz (woj. œl¹skie), Zespó³ Elektrociep³owni Wybrze e, Gdañsk (woj. pomorskie). Nastêpnie Centralny Instytut Ochrony Pracy zorganizowa³ i przeprowadzi³ seriê kursów szkoleniowych z zakresu systemowego zarz¹dzania BHP wed³ug wymagañ i wytycznych norm serii PN-N Szkolenia te sk³ada³y siê ³¹cznie z ponad 130 godzin wyk³adów i æwiczeñ i objêto nimi przedstawicieli 16 wytypowanych przedsiêbiorstw, grupê wybranych inspektorów PIP, a tak e grupê pracowników CIOP. Tematyka przeprowadzonych szkoleñ obejmowa³a wprowadzenie do systemowego zarz¹dzania BHP, identyfikacjê zagro eñ i ocenê ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz metodykê auditowania SZ BHP. W czerwcu 1999 r. w Jachrance pod Warszaw¹ odby³o siê Seminarium inicjuj¹ce kolejny etap pilotowego programu SMIP. W Seminarium tym wziêli udzia³ przedstawiciele wszystkich instytucji uczestnicz¹cych w programie SMIP. Reprezentowane by³y wszystkie przedsiêbiorstwa, wszystkie Okrêgowe Inspektoraty Pracy, G³ówny Inspektorat Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Program obrad Seminarium obejmowa³ prezentacjê stanowiska G³ównego Inspektora Pracy w odniesieniu do pilotowego programu wdra ania i oceny SZ BHP, prezentacje planów wdra ania SZ BHP w poszczególnych przedsiêbiorstwach, a tak e ustalenie wstêpnego harmonogramu przeprowadzania auditów wstêpnych w przedsiêbiorstwach przez zespo³y sk³adaj¹ce siê z pracowników CIOP i inspektorów PIP. Stanowisko G³ównego Inspektora Pracy Pana Tadeusza Zaj¹ca dotycz¹ce programu SMIP zosta³o wyra one w piœmie adresowanym do przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w tym programie. Pismo to zawiera³o przede wszystkim deklaracjê G³ównego Inspektora Pracy o mo liwoœci podjêcia decyzji o zwolnieniu uczestnicz¹cych w programie przedsiêbiorstw z rutynowych inspekcji PIP na okres 3 lat. Warunkiem takiej decyzji bêdzie wykazanie siê pozytywn¹ ocen¹ wdro onego SZ BHP, a tak e osi¹gniêcie wymiernych efektów wdro onego systemu w postaci zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz zmniejszenia liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagro enia czynnikami œrodowiska pracy. G³ówny Inspektor Pracy zadeklarowa³ równie, e decyzje te bêd¹ przed³u ane na kolejne lata, je eli przedsiêbiorstwa ponownie bêd¹ uzyskiwaæ pozytywne oceny skutecznoœci wdro onych SZ BHP. Stanowisko G³ównego Inspektora Pracy spotka³o siê z du ym zainteresowaniem i akceptacj¹ uczestników Seminarium. Trzeci etap programu SMIP polega na projektowaniu i wdra- aniu SZ BHP w wytypowanych przedsiêbiorstwach, a nastêpnie na przeprowadzeniu w nich wstêpnych auditów przez zespo³y auditorów sk³adaj¹ce siê z inspektorów PIP oraz pracowników CIOP. Audity wstêpne maj¹ na celu sprawdzenie zgodnoœci wdra anych systemów z pewnym zestawem minimalnych kryteriów wybranych spoœród wymagañ normy PN-N Czwarty etap programu SMIP polega na przeprowadzaniu w uczestnicz¹cych w nim przedsiêbiorstwach auditów oceniaj¹cych zgodnoœæ systemów ze wszystkimi wymaganiami okreœlonymi w normie PN-N Etap ten zakoñczy siê wydaniem certyfikatów potwierdzaj¹cych zgodnoœæ wdro- onych w przedsiêbiorstwach systemów zarz¹dzania z wymienionymi wymaganiami. Audity te bêd¹ przeprowadzane przez auditorów Oœrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarz¹dzania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Kompetencje wymienionego Oœrodka do prowadzenia certyfikacji SZ BHP potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji udzielona w dniu 15 marca 2000 r. (certyfikat akredytacji nr 69/Cs-71/1/00). Pierwsze przedsiêbiorstwa spoœród uczestnicz¹cych w programie SMIP z³o y³y do CIOP odpowiednie wnioski o przeprowadzenie certyfikacji wdro onych w nich SZ BHP. W przypadku jednego przedsiêbiorstwa proces certyfikacji zosta³ ukoñczony wydaniem pierwszego certyfikatu zgodnoœci systemu zarz¹dzania BHP z wymaganiami normy PN-N Certyfikat ten otrzyma³o we wrzeœniu 2000 r. przedsiêbiorstwo Cadbury Wedel w Bielanach Wroc³awskich. Nie czekaj¹c na zakoñczenie etapu auditów wstêpnych w przedsiêbiorstwach Pañstwowa Inspekcja Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy przyst¹pi³y do planowania i realizacji drugiej edycji programu SMIP, umownie nazwanej SMIP II. Program ten obejmuje podobny program szkoleñ i jest realizowany wed³ug tych samych zasad, co pierwsza edycja SMIP. Udzia³ w drugiej edycji programu SMIP zadeklarowa³o 12 nastêpuj¹cych przedsiêbiorstw: CAN PACK S.A. w Krakowie, Fabryka Puszek Napojowych w Brzesku (woj. ma³opolskie), 4

5 Elektrim KABLE S.A. Oddzia³ Fabryka Kabli ZA OM, Szczecin (woj. zachodnio-pomorskie), Fabryka o ysk Tocznych KRAŒNIK S.A., Kraœnik, (woj. lubelskie), Huta Bankowa S.A. w D¹browie Górniczej (woj. œl¹skie), Kronopol Sp. z o.o., ary (woj. lubuskie), MEBELPLAST S.A., Olsztyn KieŸliny (woj. warmiñskomazurskie), Metalplast LOB S.A., Leszno (woj. wielkopolskie), Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o., Lublin (woj. lubelskie), PHILIPS FERPOL Sp. z o.o., Skierniewice, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Warszawa, (woj. mazowieckie), Rigips Stawiany Sp. z o.o., Szarbków (woj. œwiêtokrzyskie), Zak³ady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o., Zdzieszowice, (woj. opolskie). W celu zapoznania siê z planami wymienionych przedsiêbiorstw co do wdra ania SZ BHP oraz ustalenia harmonogramu ich auditowania zorganizowano kolejne Seminarium z udzia- ³em przedstawicieli przedsiêbiorstw, Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Tym razem Seminarium to odby³o siê w dniach 6-7 listopada 2000 r. w Konstancinie pod Warszaw¹. Obrady Seminarium otworzy³a Prof. Danuta Koradecka Dyrektor Instytutu. W obradach tych uczestniczyli tak e: G³ówny Inspektor Pracy Pan Tadeusz Zaj¹c, doradca przedakcesyjny przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Pan Herve Janiaut, dzia³aj¹cy w ramach polsko-francuskiej umowy zbliÿniaczenia (projekt PHARE PL/99/IB-SO-01), a tak e przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej Pani Izabella Latoszek (Zastêpca Dyrektora Departamentu Warunków Pracy). * * * Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ w zakresie normalizacji i promocji systemowego zarz¹dzania BHP w Polsce mo na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski: Opracowanie i ustanowienie norm polskich z serii PN-N stanowi istotny postêp w skali ca³ego kraju w zmianie podejœcia do zagadnieñ bhp od dzia³añ fragmentarycznych i czêsto inicjowanych przypadkowo, zwykle po wyst¹pieniu istotnych problemów w tej dziedzinie, do podejœcia systemowego obejmuj¹cego ci¹g³e dzia³ania ukierunkowane na poprawê warunków pracy z uwzglêdnieniem nowoczesnych metod oceny ryzyka zawodowego. Wdra anie SZ BHP spotyka siê z rosn¹cym zainteresowaniem polskich pracodawców, którzy widz¹ w tym podejœciu szansê na znaczn¹ poprawê warunków pracy w ich przedsiêbiorstwach z jednoczesnymi korzyœciami ekonomicznymi oraz popraw¹ wizerunku przedsiêbiorstwa w instytucjach nadzoruj¹cych warunki pracy oraz u klientów, dostawców i spo³eczeñstwa. Zaanga owanie Pañstwowej Inspekcji Pracy w promocjê systemowego zarz¹dzania BHP œwiadczy o zmianie koncepcji i metod sprawowania nadzoru nad warunkami pracy w Polsce od tradycyjnego podejœcia polegaj¹cego na szczegó³owych kontrolach warunków pracy na poszczególnych stanowiskach do podejœcia prewencyjnego polegaj¹cego na ocenie ca³ego systemu zarz¹dzania wdro onego w przedsiêbiorstwie oraz jego skutecznoœci w ograniczaniu ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w tym przedsiêbiorstwie. Wykorzystywanie dostosowanych do polskiego prawa norm serii PN jako podstawy do wdra ania SZ BHP w przedsiêbiorstwach daje gwarancjê prawid³owego uwzglêdnienia i przestrzegania w przedsiêbiorstwach wymagañ przepisów prawnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. Natomiast zaanga owanie pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i inspektorów Pañstwowej Inspekcji Pracy w procesie oceny zgodnoœci i skutecznoœci tych systemów daje gwarancjê odpowiednich kompetencji zespo³ów audituj¹cych, w szczególnoœci w zakresie znajomoœci wymagañ przepisów prawnych, prawid³owoœci stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego oraz oceny skutecznoœci tych systemów w ograniczaniu liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. PIŒMIENNICTWO [1] Weinstein M. B.: Total Quality Safety Management and Auditing, CRC Press LLC, Boca Raton FL, USA, 1997 [2] PN-N-18001:1999 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Wymagania [3] Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (89/391/EEC), Official Journal of the European Communities, No. L 183, [4] BS 8800:1996: Guide to occupational health and safety management systems [5] PN-N-18002:2000 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego 5

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Informacja na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (48-22) 623 32 63, fax (48-22) 623 36 93, 623 36 95, www.ciop.pl Informacja na temat wdrażania systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 2013 Kontekst KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marta Wojas, Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Referat zawiera informacje na temat wymagań

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo