R E G U L A M I N. Podstawy Prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Podstawy Prawne"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Przyznawania Środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na Podjęcie Działalności Gospodarczej Podstawy Prawne 1. Artykuł 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 t.j. ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457 ze zm.) 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1). 5. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 9) 6. Paragraf 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu. 1

2 1. Zasady ogólne 1. Ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego udziela się pomocy bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej (CIS), absolwentowi klubu integracji społecznej (KIS) w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. 2. Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 600 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. 3. Pod pojęciem przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy Jednorazowe środki przyznawane bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS na podjęcie działalności gospodarczej 1. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w przypadku braku dla niego ofert pracy w ciągu minimum miesiąca od zarejestrowania się na bezrobociu, a także absolwent CIS lub absolwent KIS. 2. Przy udzielaniu bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę: a) sytuację na rynku pracy, b) rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy, c) zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania, d) wysokość środków posiadanych przez wnioskodawcę wkładu własnego wnioskodawcy, e) konkurencję, f) kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy do wykonywania wnioskowanego rodzaju działalności, jeśli są wymagane, g) postanowienia niniejszego Regulaminu 3. Środki mogą być przeznaczone na: a) zakup maszyn, urządzeń koniecznych do podjęcia działalności gospodarczej, b) adaptację pomieszczeń /lokalu/, c) zakup surowca niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym środków obrotowych, d) zakup wyposażenia lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza, e) zakup samochodu osobowego tylko na działalność związaną z prowadzeniem kursów prawa jazdy, w pozostałych przypadkach na zakup samochodu ciężarowego w kwocie nie przekraczającej 50% kwoty określonej w 1, pkt 2 Regulaminu. Potrzeba zakupu środka transportu powinna być uzasadniona i wynikać z planu marketingowego przedsięwzięcia, f) zakup usług i materiałów reklamowych, z zastrzeżeniem 2, pkt 4, lit. d) Regulaminu. 4. Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: a) udziałów w spółkach, b) zakupu nieruchomości, c) opłat administracyjnych i skarbowych, d) kosztów reklamy w mediach, e) bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów najmu lokalu, f) kosztów leasingu, g) kosztów przejęcia lub stania się wspólnikiem lub współwłaścicielem istniejącej firmy,

3 h) kosztów rejestracji działalności gospodarczej, i) zakup maszyn i urządzeń, towarów lub wyposażenia od członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, j) remontu lokalu, który jest jednocześnie miejscem zamieszkania wnioskodawcy, k) zakup ziemi pod działalność rolniczą, ogrodniczą lub leśną, l) wykonania trwałej zabudowy lub jej elementów. 5. Środki na podjęcie działalności nie mogą być ponadto udzielone na: a) handel obwoźny, b) firmę działającą wyłącznie poza granicami kraju, lub świadczącą usługi wyłącznie poza granicami kraju, c) prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, d) działalność handlowo-usługową polegającą na pośrednictwie lub akwizycji, e) działalność polegającą na pośrednictwie finansowym, w tym działalność związaną z ubezpieczeniami, f) utworzenie spółki cywilnej przez osoby bezrobotne (z wyjątkiem założenia lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej), g) na otwarcie przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę zlokalizowaną poza terenem powiatu nowotomyskiego, h) działalność rolniczą i ogrodniczą w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29 grudnia 2006, str. 1) 6. Środki na podjęcie działalności mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS na działalność gospodarczą, jeżeli od daty wyrejestrowania poprzedniej działalności upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS prowadził już taki sam lub zbliżony rodzaj działalności o jaki się ubiega, to Urząd może mu przyznać środki na taką samą lub zbliżoną działalność, jeżeli od czasu jej wyrejestrowania upłynęło co najmniej 5 lat. Wymogi te tyczą się również osób, które nie prowadziły samodzielnie działalności gospodarczej, ale były osobami współpracującymi. 7. O środki na podjęcie działalności nie może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, którego współmałżonek pozostający z nim we wspólnocie majątkowej jest w trakcie realizacji takiej umowy lub umowy o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupów od współmałżonka pozostającego we wspólności majątkowej z wnioskodawcą. 9. Środków na podjęcie działalności gospodarczej udziela się jednorazowo. 10. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności może być uwzględniony, po spełnieniu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS następujących warunków: a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku: - nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62 ustawy, - nie przerwał z własnej winy szkoleni1a, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62 ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w cytowanej ustawie, - po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w cytowanej ustawie. b) nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, c) spełnia warunki do uzyskania pomocy de minimis, tj. wartość pomocy publicznej, o którą wnioskuje wraz z wartością pomocy publicznej uzyskanej w bieżącym okresie kalendarzowym i dwóch latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza równowartości 200 tys. EURO, a w przypadku transportu drogowego towarów 100 tys. EURO. d) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania oświadczył o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, e) zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nie składania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, f) złożył rezygnację z podejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 3

4 g) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, h) nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, i) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 11. Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu wniosek określający: a) kwotę wnioskowanych środków, b) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, c) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), d) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła jej finansowania, e) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, f) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w formie: poręczenia cywilnego, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), blokady środków na rachunku bankowym, gwarancji bankowej lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, g) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, h) informację o posiadanym majątku z załącznikami (aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych w przypadku posiadania nieruchomości; kserokopia z oryginałem do wglądu dowodu rejestracyjnego w przypadku posiadania samochodu), i) wstępną umowę najmu lub użyczenia jeżeli działalność zamierza prowadzić w najmowanym lub użyczonym lokalu. j) informację o otrzymanej pomocy de minimis wg wzoru oraz zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis jeśli takie otrzymał, k) oświadczenie o pomocy de minimis lub o nie otrzymaniu pomocy. l) oświadczenie o uzyskanych dochodach z wszystkich źródeł za rok bieżący i trzy lata wstecz, poprzedzające złożenie wniosku, m) plan marketingowy przedsięwzięcia, n) w przypadku wyboru jako zabezpieczenie poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem wekslowym składa oświadczenia o majątku i dochodach dwóch poręczycieli o dochodach co najmniej 1.500,00 zł netto wraz z załącznikami (zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia z zakładu pracy w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę; oświadczenie właściciela podmiotu o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz za rok ubiegły wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego lub gminy o prowadzeniu działalności, kopie PIT za rok ubiegły poświadczoną o wpływie do Urzędu Skarbowego a w przypadku jego braku wypisy z księgi przychodów i rozchodów za rok ubiegły i okres bieżący w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ostatni odcinek od emerytury lub renty lub adekwatne zaświadczenie z ZUS u, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego okres na jaki przyznano rentę lub emeryturę w przypadku emerytów lub rencistów). Dodatkowo osoby pozostające w związku małżeńskim przedkładają do oświadczeń pisemną zgodę współmałżonka na poręczenie wnioskodawcy. Poręczycielem wnioskodawcy nie może być jego współmałżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej. Podobnie jeśli poręczenie wnioskodawcy składa małżeństwo pozostające ze sobą we wspólności majątkowej traktowane będzie jak jedna osoba poręczająca, o) promesę z banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia dotacji w postaci gwarancji bankowej, p) wyciąg z konta osobistego w przypadku wkładu własnego w postaci gotówki lub zabezpieczenia dotacji w formie blokady środków na rachunku bankowym, q) faktury lub rachunki PRO-FORMA na wnioskowany asortyment. Niedopuszczalne jest przedłożenie do wniosku w miejsce faktur PRO FORMA umów kupna sprzedaży, z wyłączeniem takich umów na zakup samochodów spełniających warunki określone w 2, pkt 3, lit. e) Regulaminu. W przypadku problemów z uzyskaniem faktur lub rachunków pro-forma możliwe jest przedłożenie w ich miejsce ofert cenowych lub zamówień od klienta na wnioskowany asortyment. 4

5 r) oświadczenia, o których mowa w 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457 ze zm.), s) w przypadku ubiegania się o jednorazowe środki na działalność z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wnioskodawca składa dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, kwestionariusz ankiety osobowej wg wzoru oraz deklarację przystąpienia do projektu finansowanego ze środków EFS, t) inne dokumenty np.: listy intencyjne przyszłych odbiorców produktów lub usług, kooperantów; zaświadczenia lub świadectwa potwierdzające nabycie przez wnioskodawcę wymaganych do danej działalności kwalifikacji lub umiejętności, rachunki potwierdzające poniesione nakłady na uruchomienie działalności itp. 12. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku w terminie określonym w umowie nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. Urząd może wyrazić zgodę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym niż określony w niniejszym Regulaminie. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zgłoszenie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do ubezpieczenia społecznego we właściwym terenowo ZUS. Działalność winna być powadzona przez co najmniej 12 miesięcy. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego o ile osoba nie wyrejestruje działalności gospodarczej. W tym też okresie osoba która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej nie może podejmować zatrudnienia ani zawiesić prowadzenia działalności. 13. Bezrobotny absolwent CIS lub absolwent KIS, który otrzyma środki na podjęcie działalności jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik do umowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających zakupy zgodnie ze specyfikacją przedstawioną do wniosku i zatwierdzoną w umowie, w terminie określonym w umowie. Powiatowy Urząd Pracy może przeprowadzić wizytę monitorującą w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złożonych dokumentów. 14. Specyfikacja wraz z harmonogramem zakupów zatwierdzona w umowie stanowi jej integralną część. Osoba, która zakupiła rzeczy wyszczególnione w specyfikacji za kwotę niższą niż wykazana w specyfikacji będzie zobligowana do zwrotu nie wykorzystanych środków choćby ogólna kwota poniesionych przez nią kosztów była wyższa od przyznanych środków, z zastrzeżeniem 5, pkt 5. Analogicznie osoba, która spóźni się z zakupem w terminie określonym w specyfikacji nie będzie miała rozliczonego danego zakupu i będzie zobligowana do zwrotu nie rozliczonych środków. Ponadto osoba, która otrzymała jednorazowe środki na działalność gospodarczą zobligowana będzie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 15. W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzeniem działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęciem zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia działalności, złożeniem niezgodnych z prawdą oświadczeń o których mowa w 2, pkt 11 lit. r) niniejszego Regulaminu, niezgodnej z prawdą informacji o uzyskanej pomocy de minimis, niezgodnej z prawdą informacji o uzyskanych dochodach lub naruszeniem innych warunków umowy, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu żądać będzie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 5

6 ust. 3 cytowanej ustawy naliczanymi od dnia otrzymania dofinansowania, w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania starosty. 16. Jako zabezpieczenie roszczenia w przypadku nie wywiązania się z umowy i nie zwrócenia w okresie 30 dni otrzymanego dofinansowania przez wnioskodawcę, Powiatowy Urząd Pracy będzie dochodził swoich roszczeń na drodze sądowej, bądź od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS bądź z przedstawionego zabezpieczenia. 17. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 18. Osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy. 19. Wszystkie zakupy w ramach wnioskowanych środków bezrobotny dokonuje po podpisaniu umowy. 20. Brak zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zmianę profilu działalności w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia po otrzymaniu środków może być podstawą do wypowiedzenia umowy Tryb postępowania poprzedzający zawarcie umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1. Wnioskodawcy zainteresowani otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej składają wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy, zawierające dane, o których mowa w Regulaminie. 2. Wnioski o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia Komisji Konkursowej w celu zasięgnięcia opinii co do zasadności poszczególnych wniosków i ich wiarygodności uwzględniając przy tym kryterium racjonalnego zatrudnienia. 3. Przy rozpatrywaniu wniosków od bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej urząd pracy, w uzasadnionych przypadkach, może posiłkować się opinią o bezrobotnym wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania bezrobotnego. 5. Przebieg posiedzenia Komisji powinien być odzwierciedlony protokołem z wyszczególnieniem: - wniosków załatwionych pozytywnie, - wniosków zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem odmowy. 6. Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy kieruje się kryterium rachunku ekonomicznego /oceny przedsięwzięcia/, a także społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej występujący na obszarze jego działania z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy. 7. Udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje na wniosek, w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej na piśmie pomiędzy Wnioskodawcą, a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Żadna ze stron nie może dochodzić jej zawarcia, w szczególności jeżeli wnioskodawca nie przedstawi wniosku, oraz innych niezbędnych dokumentów. 8. O przyznaniu lub odmowie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. Zawarcie umowy Umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje po podpisaniu umowy. 3. W umowie określa się w szczególności: 1) strony zawierające umowę, 2) kwotę przyznanych środków, 3) cel i przedmiot umowy,

7 4) formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. W przypadku zabezpieczenia wekslem, weksel in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawcy i poręczycieli weksli wypełniane są w dniu zawarcia umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu i po jej zawarciu składane są do depozytu w Księgowości Powiatowego Urzędu Pracy na czas trwania umowy. Wystawca weksla może odebrać weksel w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub wyrazić zgodę na jego komisyjne zniszczenie, po wygaśnięciu umowy ze Starostą. Odebranie przez wystawcę lub komisyjne zniszczenie weksla, za jego zgodą, potwierdzone zostaje protokółem odbioru/zniszczenia weksla. 5) inne warunki, które wg oceny Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy uzależniają udzielenie środków lub zabezpieczają jej zwrot i wynikają z przepisów prawnych ustaw i rozporządzenia wymienionych w preambule Regulaminu oraz z przepisów niniejszego Regulaminu. 4. Kwota powinna być ustalona odpowiednio do charakteru działalności gospodarczej, uzasadnionych kosztów podjęcia działalności. Nie może być ona jednak wyższa od przewidywanej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wykorzystanie środków Pobranie środków następuje na podstawie dyspozycji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w formie i wysokości ustalonej w umowie. 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 3. Powiatowemu Urzędowi Pracy przysługuje prawo przeprowadzania wizyt monitorujących realizację postanowień umowy. Czynności tych urząd pracy dokonuje środkami własnymi lub za pomocą wyspecjalizowanych instytucji /banki, urzędy skarbowe, itp./. Urząd może też w umowie zobligować wnioskodawcę do składania stosownych zaświadczeń z ZUS-u oraz Urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek i zobowiązań podatkowych oraz o prowadzeniu działalności w okresach kwartalnych. 4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, któremu przyznano dofinansowanie. 5. W przypadku wykorzystania przyznanych środków na inny cel lub niespełnienie innych warunków umowy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powinien zażądać od wnioskodawcy zwrotu środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy naliczanymi od daty wypłaty środków w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany warunków umowy wprowadzone być mogą wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony. 2. Do wniosków złożonych a nie rozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu. 3. Do spraw nie unormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw i rozporządzenia wymienionych w dziale preambule Regulaminu oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Regulamin wchodzi w życie z dniem : 1 sierpnia 2014 r. 7

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków REGULAMIN przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo