WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Nr akt... Data wpływu... Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Adres wnioskodawcy: Nazwisko i Imię :... Adres zamieszkania: miejscowość... kod pocztowy ulica......nr domu... nr mieszkania... telefon:... NIP:

2 Uwaga: W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość jest niezbędna do przeprowadzenia kompleksowej analizy formalnej i finansowej przedsięwzięcia i podjęcia przez Powiatowy Urząd Pracy właściwej decyzji. Prosimy o dołoŝenie wszelkich starań, aby precyzyjnie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Tylko wtedy będziemy mogli prawidłowo ocenić Państwa przedsięwzięcie i pomóc w jego realizacji. Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie, a wszelkie poprawki naleŝy dokonać poprzez skreślenie i zaparafowanie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom Powiatowego Urzędu Pracy wgląd w dokumentację przedsięwzięcia w okresie przed przyznaniem środków oraz w okresie trwania umowy. ZłoŜony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi. ZłoŜenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się w Urzędzie na obowiązkowe wizyty w wyznaczonych terminach. Wnioskowane środki są świadczeniem fakultatywnym (nie podlegają rozpatrzeniu decyzją administracyjną), nie przysługuje więc odwołanie od sposobu rozpatrzenia wniosku. Sam fakt złoŝenia wniosku nie gwarantuje otrzymania jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowych informacji udziela pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu: tel w.33, pokój nr 19 (I piętro). Podstaw prawna: art. 46 ust.1 pkt 2 i ust. 1 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późń. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dn r., poz.457 z późn.zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm). 2

3 I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię...ur Dowód osobisty: seria wydany przez... dnia Miejsce zamieszkania : Poczta... Miejscowość... kod pocztowy Ulica... nr domu... nr mieszkania... Telefon: Wykształcenie:... zawód:... Łączny staŝ pracy... ( w latach ) Ostatnie miejsce pracy:... Ostatnie zajmowane stanowisko:... Sposób rozwiązania umowy o pracę : Data rejestracji w PUP: Stan cywilny : Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z planowaną działalnością gospodarczą: Czy jest Pan(i) zadłuŝony(a)? Jeśli tak, to proszę podać wierzyciela i wysokość długu ( w przypadku kredytu lub poŝyczki podać równieŝ formę zabezpieczenia i warunki spłaty ) Czy wcześniej Pan(i) prowadził(a) działalność gospodarczą ( wymienić jaką i podać przyczyny zakończenia ) II. KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW ( max do wysokości 6 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień zawarcia umowy):... słownie:... 3

4 III. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Opis miejsca i rodzaju planowanej działalności : 2. Rodzaj działalności w/g PKD Nr, Nazwa :.. 3. Dokładna lokalizacja miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziba): 4. Forma prawna działania ( działalność indywidualna, inne itp. ): 5. Przewidywany całkowity koszt podjęcia działalności gospodarczej ( w zł ): Czy posiada Pan(i) niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej: (a) działkę o powierzchni w m² :... wartość szacunkowa ( w zł ):... (b) budynki o powierzchni w m² :... liczba pomieszczeń... rok budowy... (c) lokal własny o pow. w m ² :... liczba pomieszczeń... wartość szacunkowa... (d) lokal wynajęty o pow. w m²:... liczba pomieszczeń... wysokość czynszu... okres najmu lokalu ( w latach )... (e) środki transportu ( wymienić jakie oraz podać aktualna wartość ): (f) maszyny i urządzenia ( wymienić jakie oraz podać ich wartość )... (g) środki pienięŝne ( wymienić rodzaj i podać ich wartość ): 7. Tytuł prawny do lokalu (własność, dzierŝawa, uŝytkowanie, najem, itp.): 8. Czy będzie Pan(i) zatrudniał(a) pracowników ( ile osób )? 4

5 Czy oczekuje Pan(i) pomocy przy podjęciu działalności gospodarczej? TAK NIE Jeśli tak, to w jakiej formie: - udziału w szkoleniu TAK NIE indywidualnych porad TAK NIE refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej TAK NIE jeŝeli TAK to w jakiej formie i wysokości Czy posiada Pan(i) rozeznanie lub ewentualne kontakty np. wstępne zamówienia z przyszłymi: a) dostawcami (opisać)... b) odbiorcami (opisać) Czy w Pana(i) rejonie działania istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością gospodarczą (proszę podać liczbę, rozmiar działalności, usytuowanie i stosowane ceny) Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej: 5

6 IV. PROPONUJĘ FORMĘ ZABEZPIECZENIA ZWROTU ŚRODKÓW W POSTACI PORĘCZYCIELI: /imię i nazwisko poręczyciela, adres zamieszkania/ OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe : nie otrzymałem/am bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie złoŝyłem wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty; nie otrzymałem/am pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złoŝeniem wniosku, jeŝeli tak to w jakiej wysokości (proszę o załączenie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis); nie prowadziłem/(am) działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku i nie posiadałem(am) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w tym okresie; wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem; nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie zawieszę tej działalności w tym okresie; nie byłem/(am) karany/(a) w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŝenie wniosku nie odmówiłem bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, staŝu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, prac społecznie uŝytecznych lub robót publicznych; spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska 6

7 pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 80 poz.457 z późn. zm. ). Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w 1 ust.2, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami jakie są wymagane aby otrzymać środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.... (miejscowość, data, podpis czytelny wnioskodawcy) OŚWIADCZENIE WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rozpatrzenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.)... ( podpis wnioskodawcy ) OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych ( art. 233 oraz 270,286 i 300 Kodeksu karnego.) oświadczam, Ŝe dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą ( data i podpis przyjmującego oświadczenie ) ( podpis wnioskodawcy ) 7

8 V. ZAŁĄCZNIKI 1. Dokument potwierdzający wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. 2. W przypadku wnioskowania o zakup środka transportu dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do kierowania tym środkiem transportu. 3. Dokument potwierdzający stan prawny miejsca, w którym planuje się podjąć działalność gospodarczą ( akt własności, umowa dzierŝawy, najmy itp. ). 4. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy. 5. Specyfikacja wydatków i kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej ( zał. Nr 1 ). 6. Charakterystyka ekonomiczno finansowa przedsięwzięcia ( zał. Nr 2 ). 7. Oświadczenia o dochodach poręczycieli. 8. Oświadczenia współmałŝonków poręczycieli oraz wnioskodawcy. 8

9 VI. WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 1. Opinia doradcy zawodowego na temat predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem działań zaplanowanych w IPD: Podpis doradcy zawodowego i pieczęć 2. Informacja pracownika ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy: a) Imię i nazwisko wnioskodawcy:... b) Wywiązywanie się z zobowiązań wobec PUP:.. 3. Opinia komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP: a) data przedstawienia wniosku na komisji: b) Komisja w składzie: 1. Przewodnicząca - 2. Z-ca Przewodniczącej 3. Członek komisji Proponuje się przyznać/nie przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie..słownie.. W przypadku odmowy uzasadnienie: Podpisy członków komisji: Decyzja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu:.. Podpis i pieczęć Dyrektora PUP 9

10 SPECYFIKACJA WYDATKÓW I KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK Nr 1 lp Razem Wyszczególnienie Przedmiot uŝywany* Koszt zakupu w tym: Środki własne Środki z FP * naleŝy zaznaczyć, jeŝeli zakup będzie dotyczył rzeczy uŝywanej w ramach umowy kupna-sprzedaŝy. W takim przypadku naleŝy we wniosku uwzględnić wartość rynkową rzeczy uŝywanej, a do rozliczenia zakupu (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy) naleŝy dostarczyć: umowę kupna sprzedaŝy, potwierdzenie wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, oświadczenie o braku pokrewieństwa ze sprzedającym, źródło pochodzenia rzeczy uŝywanej (faktura zakupu, umowa zakupu lub inne potwierdzenie, z którego wynikać będzie początkowa wartość zakupionej rzeczy uŝywanej oraz to, Ŝe sprzedający był wcześniej jej właścicielem). W przypadku braku posiadania źródła pochodzenia zakupionej rzeczy uŝywanej naleŝy dostarczyć wycenę wartości rynkowej zakupionej rzeczy uŝywanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu na wskazane przez Urząd konto równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz z późn. zm.) podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania... (podpis wnioskodawcy) 10

11 CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO - FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 2 L.p. Wyszczególnienie Kwota ( w tys zł ) miesięczna roczna A. Przychody ( obroty ) razem ( 1+2) 1. Przychód ze sprzedaŝy {1.1x1.2+(1.3x1.1x1.2 )} 1.1 ilość miesięcznej produkcji, usług 1.2 cena jednostkowa produktu, usługi 1.3 wysokość marŝy 2. Pozostałe przychody ( wymienić jakie ) B. Koszty razem ( suma poz. od 1 do 11 ) 1. Koszty zakupu ( suma poz ) 1.1 Koszt zakupu surowców 1.2 Koszt zakupu materiałów i części 1.3 Koszt zakupu towarów 1.4 Koszt opakowań 2. Wynagrodzenia pracowników brutto 3. Narzuty na wynagrodzenia pracowników 4. Amortyzacja 5. Koszt pozyskania lokalu 6. Opłaty eksploatacyjne ( suma poz ) 6.1 energia 6.2 woda 6.3 centralne ogrzewanie 6.4 gaz 6.5 inne 7. Transport ( ) 7.1 własny 7.2 obcy 8. Składka na ubezpieczenie społeczne ć 9. Ubezpieczenie firmy 10. Inne koszty ( np. reklama, telefon, poczta itp. ) 11. Spłata posiadanego zadłuzenia C. Zysk brutto ( A-B ) D. Podatek dochodowy ( stawka x pkt. C ) E. Zysk netto ( C-D ) F. Spłata innych zobowiązań ( jakich ) G. Zysk / Strata do zatrzymania ( E - F ) (podpis wnioskodawcy) 11

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442, 8343443 Fax 59 83 43441 WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... Załącznik nr 15 do SIWZ (adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązu

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . Łuków, dn.... 2015 r. (imię i nazwisko). (nr PESEL). (data ostatniej rejestracji w PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zakładowa 4 62-510 Konin tel. (063) 243-03-66, fax. (063) 243-02-77 www.republika.pl/pup_konin...... miejscowość, data nr ewidencyjny (wypełnia PUP) W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Starosta Powiatu Grodziskiego

Starosta Powiatu Grodziskiego Wnioskodawca Grodzisk Maz., dnia..... /Nazwisko i imię/... /Miejsce zamieszkania/... telefon... Starosta Powiatu Grodziskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... 11111111111111111111111111111111111111111111111 (ulica, nr domu)... Nr w rejestrze (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo