R E G U L A M I N R O Z D Z I A Ł I. Zasady ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N R O Z D Z I A Ł I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N przyznawania z Funduszu Pracy przez Starostę Kolbuszowskiego bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy R O Z D Z I A Ł I Zasady ogólne Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 155, poz. 922), Starosta moŝe ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyŝszej jednak niŝ 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki, o których mowa w ust. 1 przyznaje z upowaŝnienia Starosty Kolbuszowskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz.U. Nr 69 poz.415 z 2008 r. z późn. zm. 2) dofinansowaniu oznacza to przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, 3) przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach 1

2 i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zmian./, 4) Staroście - oznacza to działającego z jego upowaŝnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, 5) komisji - oznacza to Komisję powołaną przez Dyrektora PUP ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 6) działalności gospodarczej oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany, 7) zatrudnieniu oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku słuŝbowego oraz umowy o pracę nakładczą, 8) ustawie naleŝy rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 9) rozporządzeniu naleŝy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, 10) pomocy de minimis oznacza pomoc udzieloną na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006, która nie moŝe przekroczyć w okresie trzech lat budŝetowych kwoty EUR, a w sektorze transportu drogowego EUR, w przypadku pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 w odniesieniu do sektora rybołówstwa i akwakultury nie moŝe przekroczyć w okresie 3 lat budŝetowych kwoty EUR, 11) CEIDG oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej moŝe być przez Starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków: a. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku: 1) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2) z własnej winy nie przerwał szkolenia, staŝu, wykonywania prac społecznie uŝytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 3) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, staŝ lub inną formę pomocy określoną w ustawie, b. nie korzystał z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, c. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku i nie złoŝył wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2

3 d. złoŝy oświadczenie, iŝ nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, e. w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, f. zrezygnuje z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, g. nie złoŝył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, h. zapoznał się i spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5) oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa, i. do wniosku o dofinansowanie dołączył zaświadczenia lub oświadczenia i inne informacje o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, j. nie był poŝyczkobiorcą lub poręczycielem solidarnym poŝyczki udzielonej z Funduszu Pracy, której spłata dokonywana była nieterminowo lub nadal stanowi zadłuŝenie Urzędu Pracy, względnie która była umorzona w części lub w całości albo której spłatę odroczono z uwagi na trudną sytuację materialną, k. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, 2. W celu potwierdzenia warunków o których mowa w ust. 1, Powiatowy Urząd Pracy moŝe Ŝądać złoŝenia dodatkowych dokumentów. 3. Wniosek bezrobotnego, który nie odbył rozmowy doradczej z doradcą zawodowym zostanie rozpatrzony negatywnie. 4. W przypadku specyficznych rodzajów działalności gospodarczych, środki, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu nie mogą być przyznane bezrobotnemu, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia do prowadzenia działalności o wybranym profilu. Jako dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności naleŝy rozumieć: certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, referencje. 5. Urząd moŝe zweryfikować dane zawarte we wniosku poprzez przeprowadzenie wizyty monitorującej przed przyznaniem środków. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji Dyrektor moŝe odmówić uwzględnienia wniosku Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu nie mogą być przeznaczone na: a) pokrycie kosztów budowy, remontów, modernizacji lub adaptacji lokali, budynków, budowli czy obiektów budowlanych, b) zakup lokalu bądź nieruchomości, c) koszty przesyłki, dostawy, transportu, przygotowania i pakowania, d) nabycie udziałów i akcji w spółkach, e) wydatki reklamowo- ofertowe, foldery, 3

4 f) opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierŝawa itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, podatki), g) finansowanie szkoleń, kursów, h) zakup odzieŝy, w tym takŝe odzieŝy ochronnej i roboczej, i) zakup gruntów, dzierŝawę wieczystą nieruchomości, j) zakup środka transportu w kwocie przekraczającej zł. na podjęcie działalności gospodarczej, z wyjątkiem zakupu samochodu w działalności kurierskiej i w podejmowaniu działalności w zakresie prowadzenia nauki jazdy, przewozu osób oraz krajowego transportu osób taksówkami, k) zakup samochodu osobowego, z wyjątkiem zakupu takiego samochodu do prowadzenia działalności w zakresie nauki jazdy i krajowego transportu osób taksówkami, l) zakup środka transportu przy działalności związanej z transportem drogowym towarów, m) zakup towarów przy działalności handlowej w kwocie przekraczającej zł., n) zakup towarów i materiałów w kwocie przekraczającej łącznie zł. na podjęcie działalności handlowo usługowej, o) zakup surowców i materiałów w kwocie przekraczającej łącznie zł. w działalności produkcyjno usługowej, p) zakup surowców i materiałów przy działalności produkcyjnej lub usługowej w kwocie przekraczającej zł., q) koncesje, licencje, r) zakup dokonywany w formie leasingu, s) zakup rzeczy uŝywanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zajmujących się zawodowo handlem rzeczami uŝywanymi. Podmiot zajmujący się zawodowo handlem rzeczami uŝywanymi to jednostka zajmująca się sprzedaŝą dóbr uŝywanych zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-em i posiadająca w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej czy KRS symbol PKD świadczący o prowadzeniu takiej działalności, t) koszty wyceny rzeczoznawcy, tłumacza przysięgłego, zastawu. 2. W ramach przyznanych środków, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu, nie zostaną rozliczone: a. zakupy dokonane na współwłasność, b. zakupy, za które płatność dokonywana jest przez pośrednika, tj. system PayU, PayPal Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu nie mogą być przeznaczone na: a. uruchomienie działalności sezonowej oraz w zakresie handlu obwoźnego, b. prowadzenie działalności w formie spółek, c. uruchomienie działalności rolniczej, d. uruchomienie działalności, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem powiatu kolbuszowskiego. 2. Siedziba firmy (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) i jej nazwa powinny być oznakowane w sposób widoczny i trwały. 4

5 6. 1. Wydatkowanie środków o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków: a. w przypadku zapłaty z odroczonym terminem płatności potwierdzenie zapłaty (dowód KP) lub dokonania przelewu (wyciąg bankowy lub wydruk z konta potwierdzający zrealizowanie transakcji). Przelew powinien być dokonany bezpośrednio z konta na które zostały przekazane środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rachunku osobistego, w terminie określonym w umowie. Nie będą kwalifikowalne przelewy dokonane z rachunku innej osoby. b. w przypadku płatności przelewem potwierdzenie dokonania przelewu (wyciąg bankowy lub wydruk z konta potwierdzający zrealizowanie transakcji). Przelew powinien być dokonany bezpośrednio z konta na które zostały przekazane środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rachunku osobistego, w terminie określonym w umowie. Nie będą kwalifikowalne przelewy dokonane z rachunku innej osoby. c. w przypadku płatności kartą płatniczą potwierdzenie operacji zrealizowanej z rachunku (np. wyciąg bankowy lub wydruk z konta potwierdzający zrealizowanie transakcji). Nie będą kwalifikowalne płatności dokonane z rachunku innej osoby. d. w przypadku płatności za pobraniem potwierdzenie zapłaty przez firmę kurierską (z określeniem wielkości kwoty pobranej i daty jej pobrania) lub pisemne potwierdzenie zapłaty przez sprzedawcę ze wskazaniem kwoty zapłaconej, formy zapłaty, terminu zapłaty oraz tytułu zapłaty. 2. Umowy kupna-sprzedaŝy nie będą uwzględniane przy wydatkowaniu środków o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu. Rzeczy nowe mogą być zakupione u producenta, w hurtowniach lub sklepach, natomiast rzeczy uŝywane w punktach specjalizujących się taką sprzedaŝą, tj. zawodowo trudniących się taką sprzedaŝą np. w komisach lub w firmach, które w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, we wpisie do CEIDG lub KRS posiadają kod PKD świadczący, Ŝe mogą wykonywać taką sprzedaŝ. Zakupy rzeczy uŝywanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zajmujących się zawodowo handlem rzeczami uŝywanymi nie będą podlegać rozliczeniu. W celu udokumentowania, Ŝe zakupu dokonano w jednostce wyspecjalizowanej zawodowo trudniącej się taką sprzedaŝą, do faktury lub rachunku naleŝy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument elektroniczny czy wydruk ze strony internetowej CEIDG lub odpis KRS tej jednostki, z wyjątkiem sytuacji w której zakup dokumentowany jest fakturą VAT marŝa wystawioną przez Sprzedawcę. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument elektroniczny czy wydruk ze strony internetowej CEIDG lub odpis KRS sprzedawca stwierdza za zgodność z oryginałem z datą dokonania sprzedaŝy. 3. Dopuszcza się dokonywanie zakupów w ramach otrzymanego dofinansowania poza granicami RP. Wydatkowanie środków o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie w tym przypadku na podstawie faktur, rachunków potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków: a) rachunki i faktury wystawione w walucie obcej powinny zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu dokonania zapłaty. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na kopii rachunku lub faktury przedkładanej do PUP. b) rachunki, faktury oraz inne dowody potwierdzające zapłatę wystawione w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5

6 4. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatności kartą płatniczą, przyjęcia gotówki. 5. Dokumentowanie wydatkowania środków własnych moŝliwe będzie na podstawie umów cywilno-prawnych. Od dokonanej umowy kupna sprzedaŝy, której wartość przekroczy zł. musi być odprowadzony podatek od czynności cywilno-prawnych. Dokument potwierdzający wpłatę naleŝnego podatku naleŝy przedłoŝyć w momencie rozliczenia. R O Z D Z I A Ł II Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie Bezrobotnemu mogą być przyznane środki, o których mowa w 1, ust. 1 w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, 2. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów oraz posiadanego limitu środków Funduszu Pracy, 3. Fakt złoŝenia wniosku i jego pozytywne rozpatrzenie nie gwarantuje otrzymania środków o których mowa w 1, ust. 1. Starosta będzie mógł zawrzeć umowę pod warunkiem, Ŝe będzie dysponował limitem środków Funduszu Pracy na ten cel Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, moŝe złoŝyć do Starosty Kolbuszowskiego wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności na druku opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z odpowiednimi załącznikami. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa: 1) kwotę wnioskowanego dofinansowania, 2) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, 3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD), 4) opis planowanego przedsięwzięcia i działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, 5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, 6) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie, o którym mowa w 17 ust. 1, pkt 2 oraz źródła ich finansowania, 6

7 7) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn związanych z podjęciem działalności gospodarczej i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków wraz z uzasadnieniem konieczności kaŝdego zakupu, 8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania We wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny składa oświadczenia o: 1) niekorzystaniu z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) zapoznaniu się i spełnianiu warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, odnoszące się do dopuszczalnego udzielenia pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia; 3) spełnianiu warunków określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r. z późn. zmian.) i w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności (Dz. U. Nr 155, poz. 922), 4) nieotrzymaniu lub otrzymaniu pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złoŝeniem wniosku, a w przypadku uzyskania takiej pomocy wskazania jej wysokości; Bezrobotny zobowiązany jest do złoŝenia przed podpisaniem umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeŝeli w okresie od dnia złoŝenia wniosku do podpisania umowy z PUP taką pomoc otrzymał, 5) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku; 6) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w dniu złoŝenia wniosku i nierejestrowania działalności do momentu otrzymania środków dofinansowania; 7) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, 8) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 9) nie karalności w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) niezłoŝeniu wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty, 11) rezygnacji z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 12) prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 7

8 Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza następujące załączniki ( o ile takie posiada): a. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie własnej nieruchomości (akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych; wypis z rejestru gruntów, aktualny nakaz płatniczy lub decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), b. kserokopie dokumentów potwierdzających wynajęcie/uŝyczenie nieruchomości (umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, poddzierŝawy, podnajmu zawarte na okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; w przypadku przedłoŝenia umowy poddzierŝawy lub podnajmu naleŝy dołączyć równieŝ dokument źródłowy dający moŝliwość takiego podnajmu lub poddzierŝawy), c. zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu (zgoda właścicieli, współwłaścicieli, spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej), d. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie lub otrzymanie w uŝyczenie środka transportu, e. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wnioskodawcy (świadectwa szkolne, dyplom, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe), f. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz posiadanie kwalifikacji przydatnych do prowadzenia planowanej działalności (świadectwa pracy, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, dokument elektroniczny czy wydruk ze strony internetowej CEIDG lub wypis z KRS), g. kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, h. kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, szkoleniach, certyfikatach itp. i. prawo jazdy /kserokopia/ - w przypadku ubiegania się o sfinansowanie zakupu samochodu, j. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, k. oświadczenie bezrobotnego o otrzymaniu pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis, l. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia RM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz. 311, m. w celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie dołączenie do wniosku: 1) w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym (aval) oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach, wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. Powiatowy Urząd Pracy w razie wątpliwości moŝe dodatkowo zaŝądać od poręczyciela uwiarygodnienia osiąganych dochodów i dostarczenia dokumentu potwierdzającego, np. zaświadczenia z zakładu pracy, decyzji o przyznaniu renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy. 8

9 2) w przypadku zabezpieczenia w formie blokady rachunku bankowego wymagane będzie doręczenie zaświadczenia z banku lub umowy lokaty bankowej własnej lub osoby, która wyraŝa zgodę na jej blokadę. Na lokacie muszą być zgromadzone środki w wysokości minimum zł. 3) w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wymagane będzie doręczenie w/w gwarancji - kwota gwarancji minimum zł. 4) w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika wymagane będzie doręczenie aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątku lub przedłoŝenie wraz z wypisem z księgi wieczystej aktu notarialnego posiadanej nieruchomości niezabudowanej o wartości co najmniej zł. 5) W przypadku zabezpieczenia w formie zastawu na prawach lub rzeczach wartość tego zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 200% przyznanych środków. 2. Wszelkie kserokopie, o których mowa w ust. 1 wnioskodawca osobiście potwierdza za zgodność z oryginałem (potwierdzenie powinno zawierać klauzulę zgodne z oryginałem lub za zgodność z oryginałem umieszczoną na kaŝdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem wnioskodawcy) Wnioski bezrobotnych o przyznanie dofinansowania przyjmowane będą w systemie konkursowym, w procedurze cyklicznej. Informacje o naborze wniosków oraz terminy przyjmowania wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złoŝenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. 3. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie. 4. ZłoŜony wniosek wraz z dokumentacją nie podlegają zwrotowi Za opiniowanie i wstępne rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie odpowiada Komisja ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, powołana przez Dyrektora PUP w Kolbuszowej. 2. Prace komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania osób wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład komisji. 3. Ostateczne uwzględnienie lub nieuwzględnienie wniosku naleŝy do Starosty. 4. Wysokość przyznanych środków będzie uzaleŝniona od uzasadnienia konieczności dokonania planowanych zakupów przy uruchamianiu działalności gospodarczej. 9

10 Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie, komisja ocenia wniosek kierując się następującymi kryteriami: a. preferowania bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby niepełnosprawne 15 pkt osoby w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia 15 pkt osoby długotrwale bezrobotne 10 pkt osoby poniŝej 25 roku Ŝycia 10 pkt pozostali bezrobotni 0 pkt b. uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy do prowadzenia danej działalności - posiadanie predyspozycji do prowadzenia danej działalności i doświadczenia zawodowego (ocenie podlega posiadanie wykształcenia kierunkowego, uprawnień, zezwoleń, koncesji, doświadczenia zawodowego związanego z planowaną działalnością świadectwa szkolne, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, itp.) max do 10 pkt c. rodzaju planowanej działalności gospodarczej: produkcja - max. do 15 pkt, usługi - max. do 10 pkt, handel - max. do 5 pkt, d. stopnia przygotowania planowanej działalności gospodarczej: lokalizacja, udokumentowanie prawa do korzystania z lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, posiadane maszyny, urządzenia, środki transportu, itp. rozeznanie rynku na którym prowadzona będzie działalność gospodarcza, podaŝ i popyt na dany produkt czy usługę, kontakty z dostawcami i odbiorcami max do10 pkt e. oceny kalkulacji finansowej (rachunku wyników) za pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej, tj. spójność z częścią opisową wniosku, przede wszystkim z charakterystyką działalności, realność planowanych przychodów i kosztów w stosunku do planów przedsięwzięcia i sytuacji rynkowej, prawidłowość rachunków wyników pod względem rachunkowym, max do 10 pkt f. udziału środków własnych wnioskodawcy /finansowych/ w stosunku do całkowitych kosztów uruchamianego przedsięwzięcia: od 25 % - 15 pkt, od 15% do 24,99 % 10 pkt, od 5% do 14,99 % - 5 pkt, 10

11 g. zabezpieczenia środków: poręczenie cywilne (poręczyciele), weksel z poręczeniem wekslowym (aval), blokada rachunku bankowego, gwarancja bankowa - 15 pkt, zastaw na prawach lub rzeczach, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika -10 pkt. h. wartości merytorycznej i estetyki złoŝonego wniosku max do 10 pkt 2. Wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję jeŝeli uzyska minimum 60 pkt. Spośród wniosków pozytywnie zaopiniowanych wyłonione zostaną wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów. 3. Liczba uzyskanych punktów oraz opinia komisji stanowić będzie dla Starosty podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie załatwienia wniosku. W przypadku ograniczonej ilości środków Starosta pozytywnie rozpatrzy wnioski, które uzyskają przez Komisje największą ilość punktów. R O Z D Z I A Ł III Warunki przyznawania bezrobotnemu dofinansowania Starosta moŝe ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyŝszej jednak niŝ 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, od którego ustalana jest wielkość środków dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. Umowa o dofinansowanie nie moŝe jednak przyznać kwoty wyŝszej niŝ wnioskowana. 3. Warunki przyznania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy dofinansowania określa się w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Starostą a Bezrobotnym. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają pod rygorem niewaŝności sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 5. Umowa o dofinansowanie zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem jej niewaŝności, w terminie do 2 miesięcy od dnia uwzględnienia wniosku. Nie podpisanie umowy w tym terminie z przyczyn leŝących po stronie Bezrobotnego traktowane jest jako rezygnacja z przyznanych środków. 6. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Urzędu moŝe wyrazić zgodę na przedłuŝenie terminu określonego w ust

12 Przekazanie środków dofinansowania dla bezrobotnego moŝe nastąpić w formie: 1) przelewu na wskazane przez niego konto osobiste, 2) wypłaty do rąk własnych (imienny czek gotówkowy do banku) Bezrobotny, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w przypadku naruszenia warunków zawartej umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania. Ww. środki naleŝy zwrócić na konto Urzędu Pracy w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Starosty. 2. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. R O Z D Z I A Ł IV Podstawowe postanowienia umowy o dofinansowanie Bezrobotny, który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do: 1) faktycznego prowadzenia (wykonywania) działalności gospodarczej, bez przerw i zawieszeń, przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 2) wykorzystania przyznanych środków o których mowa w 1, ust 1, zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie, nie dłuŝszym niŝ 30 dni licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wydatkowania otrzymanych środków moŝna dokonywać od dnia następnego po dniu ich otrzymania (wpływu na rachunek bankowy bezrobotnego, otrzymania czeku gotówkowego), 3) złoŝenia w terminie do 20 dni od dnia otrzymania dofinansowania, jednak nie wcześniej niŝ dnia następnego po dniu jego otrzymania, poprawnego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego m. in. na stronie internetowej CEIDG lub na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w urzędzie gminy i uzyskania odpowiednio wpisu do CEIDG lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 12

13 4) rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia następnego po dniu otrzymania dofinansowania. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazana we wpisie do CEIDG lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ma pokrywać się z datą zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym oraz obowiązku ubezpieczenia we właściwym terenowo oddziale ZUS/KRUS. 5) dostarczenia w terminie 20 dni od dnia otrzymania dofinansowania potwierdzenia złoŝenia wniosku o wpis do CEIDG lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w terminie 20 dni od dnia otrzymania dofinansowania zaświadczenia o numerze REGON, 6) dostarczenia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu obowiązku podatkowego wraz z informacją, czy osoba podejmująca działalność gospodarczą jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 7) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania środków o których mowa w 1, ust. 1 oraz środków własnych. Rozliczenie musi nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wg Wniosku o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zestawienie wydatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania z uwzględnieniem podatku VAT będącego Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu, 8) zwrotu na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej równowartości podatku VAT odliczonego od zakupów realizowanych w ramach dofinansowania o których mowa w 1 pkt 1 Regulaminu, jeŝeli kiedykolwiek podatek ten zostanie odliczony i odzyskany, 9) nie zbywania zakupionego z otrzymanych środków wyposaŝenia i środków trwałych, nie obciąŝania ich prawami rzeczowymi i nie oddawania ich osobom trzecim do uŝytkowania, za wyjątkiem działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie wynajmu maszyn, urządzeń i innych ruchomości, przed upływem okresu określonego w ust. 1 pkt 1, 10) nie zmieniania formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez okres trwania umowy, 11) nie podejmowania zatrudnienia i nie zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 12) dokumentowania w okresach kwartalnych obowiązku podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostarczanie dokumentów rozliczeniowych wraz z potwierdzeniami opłat składek ZUS bądź KRUS, 13) przechowywania dokumentów związanych z zawarciem umowy przez okres co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 zawiera: a) rozliczenie wydatkowania otrzymanego dofinansowania, 13

14 b) informację czy osobie, która otrzymała dofinansowanie przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, c) rozliczenie wydatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania z uwzględnieniem podatku VAT wraz ze wskazaniem wielkości odliczonego podatku VAT, d) oświadczenie, iŝ faktury i rachunki załączone do wniosku nie posłuŝyły do rozliczenia innego przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych, e) zobowiązanie do zwrotu równowartości odzyskanego podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach otrzymanego dofinansowania na wskazany rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, w terminie 14 dni od dnia złoŝenia wniosku o którym mowa w ust. 1 pkt 7, 3. W przypadku odliczenia podatku VAT o którym mowa w ust. 1 pkt 8 bezrobotny składa w terminie do 14 dni od dnia dokonania jego odzyskania zestawienie stanowiące Zał. Nr 4 do Regulaminu Zestawienie wydatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem podatku VAT, 4. Za moment odzyskania podatku, o którym mowa w pkt 3 przyjmuję się: a) dzień złoŝenia do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT 7 w przypadku obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego lub przeniesienia podatku naliczonego VAT na następny okres rozliczeniowy, b) dzień zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy na rachunek bankowy płatnika w przypadku jego fizycznego zwrotu. 5. Równowartość odliczonego podatku VAT od zakupów finansowanych z Funduszu Pracy o której mowa w pkt 3 bezrobotny przekazuje na rachunek bankowy PUP w Kolbuszowej najpóźniej w terminie 14 dni od jego odzyskania, 6. Starosta moŝe przedłuŝyć termin o którym mowa w ust. 1 pkt 2 w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, 7. Starosta moŝe przedłuŝyć równieŝ termin o którym mowa w ust. 1 pkt 7 do dokonania rozliczenia wydatków w przypadku, gdy za jego przedłuŝeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezaleŝne od bezrobotnego, 8. Starosta na wniosek bezrobotnego, uznaje za prawidłowo poniesione równieŝ wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji o której mowa w 8 ust 2, pkt 6, jeŝeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano środki, 9. Środki otrzymane tytułem dofinansowania, a niewydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi na konto PUP w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 10. Umowa w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarta z bezrobotnym wygasa, jeŝeli bezrobotny spełnił łącznie następujące warunki: a) prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy; 14

15 b) podlegał ubezpieczeniu społecznemu ZUS bądź KRUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; c) podlegał obowiązkowi podatkowemu przez okres 12 miesięcy d) spełnił pozostałe warunki określone w umowie o dofinansowanie. 11. Fakt wywiązania się z warunków umowy o dofinansowanie i jej zakończenia zostanie potwierdzony Protokołem końcowym. 12. Okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i wywiązanie się z warunków zawartej umowy, o których mowa w ust. 10 zostanie ustalony na podstawie (łącznie): a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzającego podleganie obowiązkowi podatkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zawierającego informację czy osoba jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, b) zaświadczenia ZUS lub KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, c) dostarczonej do wglądu właściwej ze względu na formę opodatkowania, dokumentacji podatkowej, d) złoŝonego pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o korzystaniu, bądź nie korzystaniu z moŝliwości odliczenia zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku VAT, a w przypadku moŝliwości jego odliczenia, wskazania wysokości odzyskanego poprzez odliczenie, podatku od towarów zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania, e) dostarczonej do wglądu prowadzonej przez płatników podatku od towarów i usług VAT ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaŝy oraz deklaracji VAT 7, 13. Obowiązek dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.12 pkt a, b, c, d, e naleŝy do Wnioskodawcy po upływie łącznie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, podlegania obowiązkowi podatkowemu oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg zał. Nr 3 Wniosek o ustalenie wywiązania się z warunków zawartej umowy załączonego do niniejszego regulaminu. 14. Bezrobotny, który wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem przyznane środki, prowadził działalność przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, podjął zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złoŝył niezgodne z prawdą oświadczenia, informacje lub naruszył inne warunki umowy, z zastrzeŝeniem sytuacji określonych ust.6 i 7 jest zobowiązany do zwrotu uzyskanych tytułem dofinansowania środków zgodnie z zasadami określonymi w 16, ust Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w 1 ust. 1 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) 15

16 nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz.UE L 193 z , str. 6) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. R O Z D Z I A Ł V Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być: a) poręczenie, b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c) zastaw na prawach lub rzeczach, d) gwarancja bankowa, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika. 2. W przypadku poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym wymaganych jest dwóch poręczycieli osiągających (kaŝdy z osobna) dochody netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy oraz po odliczeniu miesięcznej wysokości spłaty zadłuŝenia w bankach, instytucjach finansowych (w tym z tyt. leasingu) i u innych poŝyczkodawców w minimalnej wysokości co najmniej 1200 zł. 3. W przypadku zabezpieczenia w formie zastawu na prawach lub rzeczach wartość tego zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 200% przyznanych środków. 4. Koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Wnioskodawca. 5. Poręczycielem moŝe być osoba w wieku do 70 roku Ŝycia: pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum dwa lata od dnia ustanowienia zabezpieczenia), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, rozliczająca się z US na zasadach ogólnych, otrzymująca stały dochód z tytułu nabycia praw do emerytury lub renty ( przyznanej na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ustanowienia zabezpieczenia), 16

17 6. Poręczycielami nie mogą być: a. współmałŝonkowie poręczycieli oraz współmałŝonkowie osób wnioskujących o przyznanie jednorazowych środków z wyjątkiem sytuacji kiedy posiadają rozdzielność majątkową, b. osoby, które udzieliły juŝ poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), chyba Ŝe ich przeciętny miesięczny dochód netto pozwala na poręczenie kolejnej umowy (np. poręczenie dwóch umów wymagany dochód netto zł., trzech umów zł.). 7. Zabezpieczenie w formie poręczenia oraz weksla z poręczeniem wymaga akceptacji małŝonków poręczycieli, złoŝonej na piśmie w obecności pracownika Urzędu, 8. Zawarcie umowy przez Wnioskodawcę musi być poprzedzone wyraŝeniem na jej zawarcie zgody współmałŝonka Wnioskodawcy złoŝonej na piśmie w obecności pracownika Urzędu lub w innej formie przewidzianej prawem. 9. Akceptacja formy zabezpieczenia naleŝy do Starosty, który jednocześnie czuwa nad poprawnością jej ustanowienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Starosta moŝe wskazać inny, wynikający z katalogu wymienionego w ust.1, sposób zabezpieczenia uwzględniający m.in. wysokość przyznanych środków czy teŝ moŝliwość ich ewentualnego zwrotu, 10. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie dołączenie do wniosku: a. w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem wekslowym oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach, wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu, b. w przypadku zabezpieczenia w formie blokady rachunku bankowego wymagane będzie doręczenie zaświadczenia z banku lub umowy lokaty bankowej własnej lub osoby, która wyraŝa zgodę na jej blokadę. Na lokacie muszą być zgromadzone środki w wysokości minimum zł. c. w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wymagane będzie doręczenie w/w gwarancji - kwota gwarancji minimum zł. d. w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika wymagane będzie doręczenie aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątku lub akt notarialny posiadanej nieruchomości niezabudowanej na wartość co najmniej zł. R O Z D Z I A Ł VI Postanowienia końcowe 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.. zmian./, 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 922 ), 3) Kodeksu cywilnego, 17

18 4) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, 5) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, 6) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm., 7) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz z późn. zm., 8) Kodeksu postępowania cywilnego. 21. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ma prawo dokonywać u bezrobotnego, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej wizyt monitorujących przebieg realizacji umowy i do oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunku o którym mowa w 17, ust 1, pkt Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem r. 18

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. Strona 1 z 6 Dz.U.2009.62.512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: - Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środki na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Adres wnioskodawcy: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Wnoszę o:

W N I O S E K. Adres wnioskodawcy: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Wnoszę o: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. W N I O S E K Wnoszę o: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie... zł UWAGA: kwota przyznanych środków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 26 lutego 2010r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik NR 1 do Zarządzenia NR 21 z 12.09.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej JeŜeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną Urzędzie Pracy w Wejherowie i myślisz o załoŝeniu własnej firmy, moŝesz wystąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie:

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie: REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA REGULAMINU

PROPOZYCJA REGULAMINU PROPOZYCJA REGULAMINU w sprawie refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: nr akt:.. z dn....... (miejscowość i data) WNIOSEK w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 14 marca 2011r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr. do Zarządzenia nr.. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7 REGULAMIN PRZYZNANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

93-121 tel. sekretariat 42 253-15

93-121 tel. sekretariat 42 253-15 93-121 121Łódź,, ul. Częstochowska 40/52 tel. sekretariat 42 253-15 15-00, fax 42 676-29 29-45, www.puplodz.pl Jednorazowe środki na podjęcie działalno alności gospodarczej Powiatowy urząd pracy może przyznać

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania przez Starostę Kolbuszowskiego pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU KRYTERIA Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznanie dofinansowania bezrobotnemu środków

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo