R E G U L A M I N R O Z D Z I A Ł I. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N R O Z D Z I A Ł I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N przyznawania z Funduszu Pracy przez Starostę Kolbuszowskiego bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy R O Z D Z I A Ł I Zasady ogólne Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 155, poz. 922), Starosta moŝe ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyŝszej jednak niŝ 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki, o których mowa w ust. 1 przyznaje z upowaŝnienia Starosty Kolbuszowskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz.U. Nr 69 poz.415 z 2008 r. z późn. zm. 2) dofinansowaniu oznacza to przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, 3) przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach 1

2 i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zmian./, 4) Staroście - oznacza to działającego z jego upowaŝnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, 5) komisji - oznacza to Komisję powołaną przez Dyrektora PUP ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 6) działalności gospodarczej oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany, 7) zatrudnieniu oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku słuŝbowego oraz umowy o pracę nakładczą, 8) ustawie naleŝy rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 9) rozporządzeniu naleŝy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, 10) pomocy de minimis oznacza pomoc udzieloną na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006, która nie moŝe przekroczyć w okresie trzech lat budŝetowych kwoty EUR, a w sektorze transportu drogowego EUR, w przypadku pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 w odniesieniu do sektora rybołówstwa i akwakultury nie moŝe przekroczyć w okresie 3 lat budŝetowych kwoty EUR, 11) CEIDG oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej moŝe być przez Starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków: a. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku: 1) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2) z własnej winy nie przerwał szkolenia, staŝu, wykonywania prac społecznie uŝytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 3) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, staŝ lub inną formę pomocy określoną w ustawie, b. nie korzystał z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, c. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku i nie złoŝył wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2

3 d. złoŝy oświadczenie, iŝ nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, e. w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, f. zrezygnuje z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, g. nie złoŝył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, h. zapoznał się i spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5) oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa, i. do wniosku o dofinansowanie dołączył zaświadczenia lub oświadczenia i inne informacje o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, j. nie był poŝyczkobiorcą lub poręczycielem solidarnym poŝyczki udzielonej z Funduszu Pracy, której spłata dokonywana była nieterminowo lub nadal stanowi zadłuŝenie Urzędu Pracy, względnie która była umorzona w części lub w całości albo której spłatę odroczono z uwagi na trudną sytuację materialną, k. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, 2. W celu potwierdzenia warunków o których mowa w ust. 1, Powiatowy Urząd Pracy moŝe Ŝądać złoŝenia dodatkowych dokumentów. 3. Wniosek bezrobotnego, który nie odbył rozmowy doradczej z doradcą zawodowym zostanie rozpatrzony negatywnie. 4. W przypadku specyficznych rodzajów działalności gospodarczych, środki, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu nie mogą być przyznane bezrobotnemu, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia do prowadzenia działalności o wybranym profilu. Jako dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności naleŝy rozumieć: certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, referencje. 5. Urząd moŝe zweryfikować dane zawarte we wniosku poprzez przeprowadzenie wizyty monitorującej przed przyznaniem środków. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji Dyrektor moŝe odmówić uwzględnienia wniosku Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu nie mogą być przeznaczone na: a) pokrycie kosztów budowy, remontów, modernizacji lub adaptacji lokali, budynków, budowli czy obiektów budowlanych, b) zakup lokalu bądź nieruchomości, c) koszty przesyłki, dostawy, transportu, przygotowania i pakowania, d) nabycie udziałów i akcji w spółkach, e) wydatki reklamowo- ofertowe, foldery, 3

4 f) opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierŝawa itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, podatki), g) finansowanie szkoleń, kursów, h) zakup odzieŝy, w tym takŝe odzieŝy ochronnej i roboczej, i) zakup gruntów, dzierŝawę wieczystą nieruchomości, j) zakup środka transportu w kwocie przekraczającej zł. na podjęcie działalności gospodarczej, z wyjątkiem zakupu samochodu w działalności kurierskiej i w podejmowaniu działalności w zakresie prowadzenia nauki jazdy, przewozu osób oraz krajowego transportu osób taksówkami, k) zakup samochodu osobowego, z wyjątkiem zakupu takiego samochodu do prowadzenia działalności w zakresie nauki jazdy i krajowego transportu osób taksówkami, l) zakup środka transportu przy działalności związanej z transportem drogowym towarów, m) zakup towarów przy działalności handlowej w kwocie przekraczającej zł., n) zakup towarów i materiałów w kwocie przekraczającej łącznie zł. na podjęcie działalności handlowo usługowej, o) zakup surowców i materiałów w kwocie przekraczającej łącznie zł. w działalności produkcyjno usługowej, p) zakup surowców i materiałów przy działalności produkcyjnej lub usługowej w kwocie przekraczającej zł., q) koncesje, licencje, r) zakup dokonywany w formie leasingu, s) zakup rzeczy uŝywanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zajmujących się zawodowo handlem rzeczami uŝywanymi. Podmiot zajmujący się zawodowo handlem rzeczami uŝywanymi to jednostka zajmująca się sprzedaŝą dóbr uŝywanych zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-em i posiadająca w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej czy KRS symbol PKD świadczący o prowadzeniu takiej działalności, t) koszty wyceny rzeczoznawcy, tłumacza przysięgłego, zastawu. 2. W ramach przyznanych środków, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu, nie zostaną rozliczone: a. zakupy dokonane na współwłasność, b. zakupy, za które płatność dokonywana jest przez pośrednika, tj. system PayU, PayPal Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu nie mogą być przeznaczone na: a. uruchomienie działalności sezonowej oraz w zakresie handlu obwoźnego, b. prowadzenie działalności w formie spółek, c. uruchomienie działalności rolniczej, d. uruchomienie działalności, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem powiatu kolbuszowskiego. 2. Siedziba firmy (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) i jej nazwa powinny być oznakowane w sposób widoczny i trwały. 4

5 6. 1. Wydatkowanie środków o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków: a. w przypadku zapłaty z odroczonym terminem płatności potwierdzenie zapłaty (dowód KP) lub dokonania przelewu (wyciąg bankowy lub wydruk z konta potwierdzający zrealizowanie transakcji). Przelew powinien być dokonany bezpośrednio z konta na które zostały przekazane środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rachunku osobistego, w terminie określonym w umowie. Nie będą kwalifikowalne przelewy dokonane z rachunku innej osoby. b. w przypadku płatności przelewem potwierdzenie dokonania przelewu (wyciąg bankowy lub wydruk z konta potwierdzający zrealizowanie transakcji). Przelew powinien być dokonany bezpośrednio z konta na które zostały przekazane środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rachunku osobistego, w terminie określonym w umowie. Nie będą kwalifikowalne przelewy dokonane z rachunku innej osoby. c. w przypadku płatności kartą płatniczą potwierdzenie operacji zrealizowanej z rachunku (np. wyciąg bankowy lub wydruk z konta potwierdzający zrealizowanie transakcji). Nie będą kwalifikowalne płatności dokonane z rachunku innej osoby. d. w przypadku płatności za pobraniem potwierdzenie zapłaty przez firmę kurierską (z określeniem wielkości kwoty pobranej i daty jej pobrania) lub pisemne potwierdzenie zapłaty przez sprzedawcę ze wskazaniem kwoty zapłaconej, formy zapłaty, terminu zapłaty oraz tytułu zapłaty. 2. Umowy kupna-sprzedaŝy nie będą uwzględniane przy wydatkowaniu środków o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu. Rzeczy nowe mogą być zakupione u producenta, w hurtowniach lub sklepach, natomiast rzeczy uŝywane w punktach specjalizujących się taką sprzedaŝą, tj. zawodowo trudniących się taką sprzedaŝą np. w komisach lub w firmach, które w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, we wpisie do CEIDG lub KRS posiadają kod PKD świadczący, Ŝe mogą wykonywać taką sprzedaŝ. Zakupy rzeczy uŝywanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zajmujących się zawodowo handlem rzeczami uŝywanymi nie będą podlegać rozliczeniu. W celu udokumentowania, Ŝe zakupu dokonano w jednostce wyspecjalizowanej zawodowo trudniącej się taką sprzedaŝą, do faktury lub rachunku naleŝy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument elektroniczny czy wydruk ze strony internetowej CEIDG lub odpis KRS tej jednostki, z wyjątkiem sytuacji w której zakup dokumentowany jest fakturą VAT marŝa wystawioną przez Sprzedawcę. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument elektroniczny czy wydruk ze strony internetowej CEIDG lub odpis KRS sprzedawca stwierdza za zgodność z oryginałem z datą dokonania sprzedaŝy. 3. Dopuszcza się dokonywanie zakupów w ramach otrzymanego dofinansowania poza granicami RP. Wydatkowanie środków o których mowa w 1, ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie w tym przypadku na podstawie faktur, rachunków potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków: a) rachunki i faktury wystawione w walucie obcej powinny zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu dokonania zapłaty. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na kopii rachunku lub faktury przedkładanej do PUP. b) rachunki, faktury oraz inne dowody potwierdzające zapłatę wystawione w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5

6 4. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatności kartą płatniczą, przyjęcia gotówki. 5. Dokumentowanie wydatkowania środków własnych moŝliwe będzie na podstawie umów cywilno-prawnych. Od dokonanej umowy kupna sprzedaŝy, której wartość przekroczy zł. musi być odprowadzony podatek od czynności cywilno-prawnych. Dokument potwierdzający wpłatę naleŝnego podatku naleŝy przedłoŝyć w momencie rozliczenia. R O Z D Z I A Ł II Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie Bezrobotnemu mogą być przyznane środki, o których mowa w 1, ust. 1 w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, 2. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów oraz posiadanego limitu środków Funduszu Pracy, 3. Fakt złoŝenia wniosku i jego pozytywne rozpatrzenie nie gwarantuje otrzymania środków o których mowa w 1, ust. 1. Starosta będzie mógł zawrzeć umowę pod warunkiem, Ŝe będzie dysponował limitem środków Funduszu Pracy na ten cel Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, moŝe złoŝyć do Starosty Kolbuszowskiego wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności na druku opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z odpowiednimi załącznikami. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa: 1) kwotę wnioskowanego dofinansowania, 2) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, 3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD), 4) opis planowanego przedsięwzięcia i działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, 5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, 6) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie, o którym mowa w 17 ust. 1, pkt 2 oraz źródła ich finansowania, 6

7 7) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn związanych z podjęciem działalności gospodarczej i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków wraz z uzasadnieniem konieczności kaŝdego zakupu, 8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania We wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny składa oświadczenia o: 1) niekorzystaniu z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) zapoznaniu się i spełnianiu warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, odnoszące się do dopuszczalnego udzielenia pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia; 3) spełnianiu warunków określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r. z późn. zmian.) i w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności (Dz. U. Nr 155, poz. 922), 4) nieotrzymaniu lub otrzymaniu pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złoŝeniem wniosku, a w przypadku uzyskania takiej pomocy wskazania jej wysokości; Bezrobotny zobowiązany jest do złoŝenia przed podpisaniem umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeŝeli w okresie od dnia złoŝenia wniosku do podpisania umowy z PUP taką pomoc otrzymał, 5) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku; 6) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w dniu złoŝenia wniosku i nierejestrowania działalności do momentu otrzymania środków dofinansowania; 7) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, 8) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 9) nie karalności w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) niezłoŝeniu wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty, 11) rezygnacji z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 12) prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 7

8 Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza następujące załączniki ( o ile takie posiada): a. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie własnej nieruchomości (akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych; wypis z rejestru gruntów, aktualny nakaz płatniczy lub decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), b. kserokopie dokumentów potwierdzających wynajęcie/uŝyczenie nieruchomości (umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, poddzierŝawy, podnajmu zawarte na okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; w przypadku przedłoŝenia umowy poddzierŝawy lub podnajmu naleŝy dołączyć równieŝ dokument źródłowy dający moŝliwość takiego podnajmu lub poddzierŝawy), c. zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu (zgoda właścicieli, współwłaścicieli, spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej), d. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie lub otrzymanie w uŝyczenie środka transportu, e. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wnioskodawcy (świadectwa szkolne, dyplom, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe), f. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz posiadanie kwalifikacji przydatnych do prowadzenia planowanej działalności (świadectwa pracy, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, dokument elektroniczny czy wydruk ze strony internetowej CEIDG lub wypis z KRS), g. kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, h. kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, szkoleniach, certyfikatach itp. i. prawo jazdy /kserokopia/ - w przypadku ubiegania się o sfinansowanie zakupu samochodu, j. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, k. oświadczenie bezrobotnego o otrzymaniu pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis, l. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia RM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz. 311, m. w celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie dołączenie do wniosku: 1) w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym (aval) oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach, wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. Powiatowy Urząd Pracy w razie wątpliwości moŝe dodatkowo zaŝądać od poręczyciela uwiarygodnienia osiąganych dochodów i dostarczenia dokumentu potwierdzającego, np. zaświadczenia z zakładu pracy, decyzji o przyznaniu renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy. 8

9 2) w przypadku zabezpieczenia w formie blokady rachunku bankowego wymagane będzie doręczenie zaświadczenia z banku lub umowy lokaty bankowej własnej lub osoby, która wyraŝa zgodę na jej blokadę. Na lokacie muszą być zgromadzone środki w wysokości minimum zł. 3) w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wymagane będzie doręczenie w/w gwarancji - kwota gwarancji minimum zł. 4) w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika wymagane będzie doręczenie aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątku lub przedłoŝenie wraz z wypisem z księgi wieczystej aktu notarialnego posiadanej nieruchomości niezabudowanej o wartości co najmniej zł. 5) W przypadku zabezpieczenia w formie zastawu na prawach lub rzeczach wartość tego zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 200% przyznanych środków. 2. Wszelkie kserokopie, o których mowa w ust. 1 wnioskodawca osobiście potwierdza za zgodność z oryginałem (potwierdzenie powinno zawierać klauzulę zgodne z oryginałem lub za zgodność z oryginałem umieszczoną na kaŝdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem wnioskodawcy) Wnioski bezrobotnych o przyznanie dofinansowania przyjmowane będą w systemie konkursowym, w procedurze cyklicznej. Informacje o naborze wniosków oraz terminy przyjmowania wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złoŝenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. 3. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie. 4. ZłoŜony wniosek wraz z dokumentacją nie podlegają zwrotowi Za opiniowanie i wstępne rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie odpowiada Komisja ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, powołana przez Dyrektora PUP w Kolbuszowej. 2. Prace komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania osób wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład komisji. 3. Ostateczne uwzględnienie lub nieuwzględnienie wniosku naleŝy do Starosty. 4. Wysokość przyznanych środków będzie uzaleŝniona od uzasadnienia konieczności dokonania planowanych zakupów przy uruchamianiu działalności gospodarczej. 9

10 Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie, komisja ocenia wniosek kierując się następującymi kryteriami: a. preferowania bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby niepełnosprawne 15 pkt osoby w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia 15 pkt osoby długotrwale bezrobotne 10 pkt osoby poniŝej 25 roku Ŝycia 10 pkt pozostali bezrobotni 0 pkt b. uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy do prowadzenia danej działalności - posiadanie predyspozycji do prowadzenia danej działalności i doświadczenia zawodowego (ocenie podlega posiadanie wykształcenia kierunkowego, uprawnień, zezwoleń, koncesji, doświadczenia zawodowego związanego z planowaną działalnością świadectwa szkolne, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, itp.) max do 10 pkt c. rodzaju planowanej działalności gospodarczej: produkcja - max. do 15 pkt, usługi - max. do 10 pkt, handel - max. do 5 pkt, d. stopnia przygotowania planowanej działalności gospodarczej: lokalizacja, udokumentowanie prawa do korzystania z lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, posiadane maszyny, urządzenia, środki transportu, itp. rozeznanie rynku na którym prowadzona będzie działalność gospodarcza, podaŝ i popyt na dany produkt czy usługę, kontakty z dostawcami i odbiorcami max do10 pkt e. oceny kalkulacji finansowej (rachunku wyników) za pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej, tj. spójność z częścią opisową wniosku, przede wszystkim z charakterystyką działalności, realność planowanych przychodów i kosztów w stosunku do planów przedsięwzięcia i sytuacji rynkowej, prawidłowość rachunków wyników pod względem rachunkowym, max do 10 pkt f. udziału środków własnych wnioskodawcy /finansowych/ w stosunku do całkowitych kosztów uruchamianego przedsięwzięcia: od 25 % - 15 pkt, od 15% do 24,99 % 10 pkt, od 5% do 14,99 % - 5 pkt, 10

11 g. zabezpieczenia środków: poręczenie cywilne (poręczyciele), weksel z poręczeniem wekslowym (aval), blokada rachunku bankowego, gwarancja bankowa - 15 pkt, zastaw na prawach lub rzeczach, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika -10 pkt. h. wartości merytorycznej i estetyki złoŝonego wniosku max do 10 pkt 2. Wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję jeŝeli uzyska minimum 60 pkt. Spośród wniosków pozytywnie zaopiniowanych wyłonione zostaną wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów. 3. Liczba uzyskanych punktów oraz opinia komisji stanowić będzie dla Starosty podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie załatwienia wniosku. W przypadku ograniczonej ilości środków Starosta pozytywnie rozpatrzy wnioski, które uzyskają przez Komisje największą ilość punktów. R O Z D Z I A Ł III Warunki przyznawania bezrobotnemu dofinansowania Starosta moŝe ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyŝszej jednak niŝ 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, od którego ustalana jest wielkość środków dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. Umowa o dofinansowanie nie moŝe jednak przyznać kwoty wyŝszej niŝ wnioskowana. 3. Warunki przyznania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy dofinansowania określa się w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Starostą a Bezrobotnym. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają pod rygorem niewaŝności sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 5. Umowa o dofinansowanie zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem jej niewaŝności, w terminie do 2 miesięcy od dnia uwzględnienia wniosku. Nie podpisanie umowy w tym terminie z przyczyn leŝących po stronie Bezrobotnego traktowane jest jako rezygnacja z przyznanych środków. 6. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Urzędu moŝe wyrazić zgodę na przedłuŝenie terminu określonego w ust

12 Przekazanie środków dofinansowania dla bezrobotnego moŝe nastąpić w formie: 1) przelewu na wskazane przez niego konto osobiste, 2) wypłaty do rąk własnych (imienny czek gotówkowy do banku) Bezrobotny, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w przypadku naruszenia warunków zawartej umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania. Ww. środki naleŝy zwrócić na konto Urzędu Pracy w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Starosty. 2. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. R O Z D Z I A Ł IV Podstawowe postanowienia umowy o dofinansowanie Bezrobotny, który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do: 1) faktycznego prowadzenia (wykonywania) działalności gospodarczej, bez przerw i zawieszeń, przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 2) wykorzystania przyznanych środków o których mowa w 1, ust 1, zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie, nie dłuŝszym niŝ 30 dni licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wydatkowania otrzymanych środków moŝna dokonywać od dnia następnego po dniu ich otrzymania (wpływu na rachunek bankowy bezrobotnego, otrzymania czeku gotówkowego), 3) złoŝenia w terminie do 20 dni od dnia otrzymania dofinansowania, jednak nie wcześniej niŝ dnia następnego po dniu jego otrzymania, poprawnego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego m. in. na stronie internetowej CEIDG lub na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w urzędzie gminy i uzyskania odpowiednio wpisu do CEIDG lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 12

13 4) rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia następnego po dniu otrzymania dofinansowania. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazana we wpisie do CEIDG lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ma pokrywać się z datą zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym oraz obowiązku ubezpieczenia we właściwym terenowo oddziale ZUS/KRUS. 5) dostarczenia w terminie 20 dni od dnia otrzymania dofinansowania potwierdzenia złoŝenia wniosku o wpis do CEIDG lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w terminie 20 dni od dnia otrzymania dofinansowania zaświadczenia o numerze REGON, 6) dostarczenia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu obowiązku podatkowego wraz z informacją, czy osoba podejmująca działalność gospodarczą jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 7) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania środków o których mowa w 1, ust. 1 oraz środków własnych. Rozliczenie musi nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wg Wniosku o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zestawienie wydatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania z uwzględnieniem podatku VAT będącego Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu, 8) zwrotu na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej równowartości podatku VAT odliczonego od zakupów realizowanych w ramach dofinansowania o których mowa w 1 pkt 1 Regulaminu, jeŝeli kiedykolwiek podatek ten zostanie odliczony i odzyskany, 9) nie zbywania zakupionego z otrzymanych środków wyposaŝenia i środków trwałych, nie obciąŝania ich prawami rzeczowymi i nie oddawania ich osobom trzecim do uŝytkowania, za wyjątkiem działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie wynajmu maszyn, urządzeń i innych ruchomości, przed upływem okresu określonego w ust. 1 pkt 1, 10) nie zmieniania formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez okres trwania umowy, 11) nie podejmowania zatrudnienia i nie zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 12) dokumentowania w okresach kwartalnych obowiązku podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostarczanie dokumentów rozliczeniowych wraz z potwierdzeniami opłat składek ZUS bądź KRUS, 13) przechowywania dokumentów związanych z zawarciem umowy przez okres co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 zawiera: a) rozliczenie wydatkowania otrzymanego dofinansowania, 13

14 b) informację czy osobie, która otrzymała dofinansowanie przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, c) rozliczenie wydatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania z uwzględnieniem podatku VAT wraz ze wskazaniem wielkości odliczonego podatku VAT, d) oświadczenie, iŝ faktury i rachunki załączone do wniosku nie posłuŝyły do rozliczenia innego przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych, e) zobowiązanie do zwrotu równowartości odzyskanego podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach otrzymanego dofinansowania na wskazany rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, w terminie 14 dni od dnia złoŝenia wniosku o którym mowa w ust. 1 pkt 7, 3. W przypadku odliczenia podatku VAT o którym mowa w ust. 1 pkt 8 bezrobotny składa w terminie do 14 dni od dnia dokonania jego odzyskania zestawienie stanowiące Zał. Nr 4 do Regulaminu Zestawienie wydatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem podatku VAT, 4. Za moment odzyskania podatku, o którym mowa w pkt 3 przyjmuję się: a) dzień złoŝenia do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT 7 w przypadku obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego lub przeniesienia podatku naliczonego VAT na następny okres rozliczeniowy, b) dzień zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy na rachunek bankowy płatnika w przypadku jego fizycznego zwrotu. 5. Równowartość odliczonego podatku VAT od zakupów finansowanych z Funduszu Pracy o której mowa w pkt 3 bezrobotny przekazuje na rachunek bankowy PUP w Kolbuszowej najpóźniej w terminie 14 dni od jego odzyskania, 6. Starosta moŝe przedłuŝyć termin o którym mowa w ust. 1 pkt 2 w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, 7. Starosta moŝe przedłuŝyć równieŝ termin o którym mowa w ust. 1 pkt 7 do dokonania rozliczenia wydatków w przypadku, gdy za jego przedłuŝeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezaleŝne od bezrobotnego, 8. Starosta na wniosek bezrobotnego, uznaje za prawidłowo poniesione równieŝ wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji o której mowa w 8 ust 2, pkt 6, jeŝeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano środki, 9. Środki otrzymane tytułem dofinansowania, a niewydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi na konto PUP w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 10. Umowa w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarta z bezrobotnym wygasa, jeŝeli bezrobotny spełnił łącznie następujące warunki: a) prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy; 14

15 b) podlegał ubezpieczeniu społecznemu ZUS bądź KRUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; c) podlegał obowiązkowi podatkowemu przez okres 12 miesięcy d) spełnił pozostałe warunki określone w umowie o dofinansowanie. 11. Fakt wywiązania się z warunków umowy o dofinansowanie i jej zakończenia zostanie potwierdzony Protokołem końcowym. 12. Okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i wywiązanie się z warunków zawartej umowy, o których mowa w ust. 10 zostanie ustalony na podstawie (łącznie): a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzającego podleganie obowiązkowi podatkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zawierającego informację czy osoba jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, b) zaświadczenia ZUS lub KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, c) dostarczonej do wglądu właściwej ze względu na formę opodatkowania, dokumentacji podatkowej, d) złoŝonego pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o korzystaniu, bądź nie korzystaniu z moŝliwości odliczenia zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku VAT, a w przypadku moŝliwości jego odliczenia, wskazania wysokości odzyskanego poprzez odliczenie, podatku od towarów zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania, e) dostarczonej do wglądu prowadzonej przez płatników podatku od towarów i usług VAT ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaŝy oraz deklaracji VAT 7, 13. Obowiązek dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.12 pkt a, b, c, d, e naleŝy do Wnioskodawcy po upływie łącznie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, podlegania obowiązkowi podatkowemu oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg zał. Nr 3 Wniosek o ustalenie wywiązania się z warunków zawartej umowy załączonego do niniejszego regulaminu. 14. Bezrobotny, który wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem przyznane środki, prowadził działalność przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, podjął zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złoŝył niezgodne z prawdą oświadczenia, informacje lub naruszył inne warunki umowy, z zastrzeŝeniem sytuacji określonych ust.6 i 7 jest zobowiązany do zwrotu uzyskanych tytułem dofinansowania środków zgodnie z zasadami określonymi w 16, ust Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w 1 ust. 1 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) 15

16 nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz.UE L 193 z , str. 6) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. R O Z D Z I A Ł V Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być: a) poręczenie, b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c) zastaw na prawach lub rzeczach, d) gwarancja bankowa, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika. 2. W przypadku poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym wymaganych jest dwóch poręczycieli osiągających (kaŝdy z osobna) dochody netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy oraz po odliczeniu miesięcznej wysokości spłaty zadłuŝenia w bankach, instytucjach finansowych (w tym z tyt. leasingu) i u innych poŝyczkodawców w minimalnej wysokości co najmniej 1200 zł. 3. W przypadku zabezpieczenia w formie zastawu na prawach lub rzeczach wartość tego zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 200% przyznanych środków. 4. Koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Wnioskodawca. 5. Poręczycielem moŝe być osoba w wieku do 70 roku Ŝycia: pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum dwa lata od dnia ustanowienia zabezpieczenia), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, rozliczająca się z US na zasadach ogólnych, otrzymująca stały dochód z tytułu nabycia praw do emerytury lub renty ( przyznanej na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ustanowienia zabezpieczenia), 16

17 6. Poręczycielami nie mogą być: a. współmałŝonkowie poręczycieli oraz współmałŝonkowie osób wnioskujących o przyznanie jednorazowych środków z wyjątkiem sytuacji kiedy posiadają rozdzielność majątkową, b. osoby, które udzieliły juŝ poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), chyba Ŝe ich przeciętny miesięczny dochód netto pozwala na poręczenie kolejnej umowy (np. poręczenie dwóch umów wymagany dochód netto zł., trzech umów zł.). 7. Zabezpieczenie w formie poręczenia oraz weksla z poręczeniem wymaga akceptacji małŝonków poręczycieli, złoŝonej na piśmie w obecności pracownika Urzędu, 8. Zawarcie umowy przez Wnioskodawcę musi być poprzedzone wyraŝeniem na jej zawarcie zgody współmałŝonka Wnioskodawcy złoŝonej na piśmie w obecności pracownika Urzędu lub w innej formie przewidzianej prawem. 9. Akceptacja formy zabezpieczenia naleŝy do Starosty, który jednocześnie czuwa nad poprawnością jej ustanowienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Starosta moŝe wskazać inny, wynikający z katalogu wymienionego w ust.1, sposób zabezpieczenia uwzględniający m.in. wysokość przyznanych środków czy teŝ moŝliwość ich ewentualnego zwrotu, 10. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie dołączenie do wniosku: a. w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem wekslowym oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach, wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu, b. w przypadku zabezpieczenia w formie blokady rachunku bankowego wymagane będzie doręczenie zaświadczenia z banku lub umowy lokaty bankowej własnej lub osoby, która wyraŝa zgodę na jej blokadę. Na lokacie muszą być zgromadzone środki w wysokości minimum zł. c. w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wymagane będzie doręczenie w/w gwarancji - kwota gwarancji minimum zł. d. w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika wymagane będzie doręczenie aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątku lub akt notarialny posiadanej nieruchomości niezabudowanej na wartość co najmniej zł. R O Z D Z I A Ł VI Postanowienia końcowe 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.. zmian./, 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 922 ), 3) Kodeksu cywilnego, 17

18 4) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, 5) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, 6) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm., 7) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz z późn. zm., 8) Kodeksu postępowania cywilnego. 21. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ma prawo dokonywać u bezrobotnego, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej wizyt monitorujących przebieg realizacji umowy i do oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunku o którym mowa w 17, ust 1, pkt Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem r. 18

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo