Raport Końcowy. Badanie zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Warszawa, luty 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Końcowy. Badanie zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Warszawa, luty 2010"

Transkrypt

1 Raport Końcowy BADANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE, KTÓRYM PRZYZNANO W LATACH Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Badanie zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Lider konsorcjum: InfoAudit Sp. z o.o Warszawa, ul. Kubickiego 19 lok. 24 Tel , fax: Centrum Usług Profesja Sp. z o.o Kobyłka, ul Królewska 1B Tel./fax: Warszawa, luty

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRESZCZENIE RAPORTU SPIS RYSUNKÓW, WYKRESÓW I TABEL OGÓLNE INFORMACJE O BADANYM INSTRUMENCIE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA INSTRUMENTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ROLNICTWO BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ HANDEL USŁUGI METODOLOGIA ETAPY PRAC BADAWCZYCH SZCZEGÓŁOWY DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ METODY ANALIZY DANYCH WYNIKI BADANIA DŁUGOTRWAŁE EFEKTY DZIAŁANIA INSTRUMENTU ORAZ OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH CZYNNIKI, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO URUCHOMIENIA, ROZWOJU LUB ZAPRZESTANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKUTECZNOŚĆ WSPARCIA W PRZYPADKU RÓŻNYCH KATEGORII OSÓB BEZROBOTNYCH STOPIEŃ SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA MOŻLIWE DO PODJĘCIA, ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ BADANEGO INSTRUMENTU NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH WNIOSKI I REKOMENDACJE ANEKSY

3 1. STRESZCZENIE RAPORTU Głównym celem badania była ocena efektywności instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim. W kontekście zakresu prac wyróżniono następujących 5 celów szczegółowych niniejszego badania: C1: Określenie długotrwałych efektów działania instrumentu oraz ocena kondycji ekonomicznej działających podmiotów gospodarczych. C2: Określenie czynników, które przyczyniły się do uruchomienia, rozwoju lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, które otrzymały dotację. C3: Określenie, w jakim stopniu wsparcie jest skuteczne w przypadku różnych kategorii osób bezrobotnych. C4: Określenie działań możliwych do podjęcia, zwiększających efektywność badanego instrumentu. C5: Określenie stopnia spełnienia oczekiwań beneficjentów tej formy wsparcia. Zakres przedmiotowy niniejszego badania obejmował wszystkie podmioty gospodarcze, które powstały dzięki środkom finansowym Funduszu Pracy przyznanym osobom bezrobotnym w latach w województwie pomorskim. Badanie dotyczyło losów utworzonych podmiotów gospodarczych od momentu ich założenia do dnia dzisiejszego. Zakres tematyczny badania obejmował w szczególności: System wyboru osób bezrobotnych, które uzyskały, na swój wniosek, środki na podjęcie działalności gospodarczej na przykładzie dotacji z roku 2005 i 2006; Główne czynniki (pozytywnie, neutralnie i negatywnie) wpływające na utworzenie, funkcjonowanie i rozwój podmiotów gospodarczych; Zakładane i rzeczywiste efekty dotacji z perspektywy osoby bezrobotnej, podmiotu gospodarczego oraz otoczenia społeczno - ekonomicznego, w jakim funkcjonuje podmiot; Kondycję funkcjonujących podmiotów gospodarczych; Zalecenia przyczyniające się do usprawnień trafności systemu przyznawania oraz skutecznego wykorzystania narzędzia, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. 3

4 W trakcie realizacji badania zostały wzięte pod uwagę następujące kryteria: trwałość, skuteczność i użyteczność. Stanowią one elementy składowe wskaźnika EFEKTYWNOŚCI. W kontekście celu niniejszego badania oznaczało to określenie: Jaka jest TRWAŁOŚĆ zakładanych podmiotów gospodarczych, ile z nich funkcjonuje do dzisiaj i w jakiej formie oraz kondycji ekonomicznej. W jakim zakresie wsparcie przyznane jednorazowo osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej okazało się być SKUTECZNYM czynnikiem sprzyjającym prowadzeniu działalności gospodarczej na zakładaną skalę, a jakiego typu inne czynniki miały wpływ na prowadzenie działalności i w konsekwencji, w jakim stopniu instrument okazał się skuteczny w aktywizowaniu osób bezrobotnych. W jakim stopniu wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych jest UŻYTECZNYM narzędziem pobudzania nowych inwestycji, rozwoju lub powstawania innych podmiotów oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Raport powstał przy zaangażowaniu zespołu badawczego w skład, którego weszli: 1. Katarzyna Krok Czyż kierownik projektu - magister geografii i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji projektami badawczymi i ewaluacyjnymi realizowanymi m.in. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; 5 Program Ramowy, INTERACT oraz doświadczenie w opracowaniu metodologii i analizie danych ilościowych i jakościowych, autorka publikacji naukowych oraz raportów badawczych z zakresu rozwoju regionalnego, w tym problemów rynku pracy. 2. Dr Agnieszka Olechnicka członek zespołu badawczego - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, wieloletni ekspert i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych (m.in. ESPON, 5 Program Ramowy, koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON, autorka licznych publikacji naukowych oraz raportów badawczych z zakresu innowacyjności i rozwoju regionalnego i problemów rynku pracy. 3. Dorota Podleś - członek zespołu badawczego prezes zarządu i trener Centrum Usług Profesja Sp. z o.o.; wieloletni pracownik i dyrektor publicznych służb zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie), ekspert w zakresie projektów wsparcia rynku pracy, koordynator projektów współfinansowanych z UE (PHARE, SPO RZL, ZPORR), uczestniczka projektów badawczych związanych z problematyką rynku pracy. 4. Katarzyna Chałat - członek zespołu badawczego absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym, kierunek: gospodarka przestrzenna, specjalistka w zakresie modelowania i prognozowania regionalnego, uczestniczka projektów badawczych w zakresie problematyki rynku pracy oraz projektów ewaluacyjnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy z ramienia InfoAudit Sp. z o.o. 5. Adam Janowski - członek zespołu badawczego - absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym, magister socjologii, specjalista w zakresie ewaluacji, uczestnik projektów badawczych w zakresie problematyki rynku pracy oraz 4

5 projektów ewaluacyjnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy z ramienia InfoAudit Sp. z o.o. 6. Krzysztof Czerwiński - członek zespołu badawczego dyrektor działu audytu i badań InfoAudit Sp. z o.o., posiada ponad trzyletnie doświadczenie w zakresie badań ilościowych i jakościowych oraz prowadzenia pogłębionych analiz statystycznych i interpretacji danych, posiada doświadczenie w projektach badawczych i ewaluacyjnych, w tym, w zakresie badań rynku pracy, kierował audytami zewnętrznymi projektów współfinansowanych z EFS w ponad 100 instytucjach. Najważniejsze wyniki oraz wnioski z badania to: 1. W ostatnich latach w całej Polsce, coraz więcej osób pozostających bez pracy jest zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej. Coraz bardziej powszechne są postawy przedsiębiorcze, świadczące o wzroście zaradności grupy osób bezrobotnych. Wiąże się to jednak z koniecznością starannego przygotowania samych bezrobotnych oraz wyboru tych przedsięwzięć, które mają największe szanse na powodzenie na rynku, a przy okazji na stworzenie nowych miejsc pracy. 2. W województwie pomorskim w przeciągu dwóch lat dzięki środkom Funduszu Pracy powstało 4180 firm. Po okresie około 3 lat od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej około 50% z nich nadal funkcjonuje na rynku. Według szacunków poczynionych na podstawie obserwacji terenowych, przeprowadzonych w trakcie realizacji niniejszego badania, liczba ciągle działających firm to około Same środki z Funduszu Pracy są zbyt małe, aby uruchomić przedsięwzięcie mające szansę na rozwój i utrzymanie się na rynku. Bez dodatkowego źródła finansowania podmioty mają znacznie mniejsze możliwości rozwoju swojej działalności na skalę, która umożliwiłaby zyskowne funkcjonowanie. 4. Firmy z tak niskim kapitałem startowym nie są atrakcyjnym klientem dla kredytodawców lub innych instytucji wsparcia biznesu. Tylko nieliczne z nich skorzystały z pomocy finansowej innych instytucji. 5. Otrzymane wsparcie z Funduszu Pracy miało charakter aktywatora własnych zasobów finansowych. Można zatem rozpatrywać je w kategoriach bodźca do poprawy skuteczności i efektywności własnego biznesu. Jak się okazuje, bodziec ten przynosi wymierne korzyści. Firmy, które w momencie uruchomienia działalności wykorzystały własne oszczędności w większym stopniu, niż te, które tego nie zrobiły, nadal są na rynku i działają. 6. Zdecydowana większość firm wchodzących w zakres przedmiotowy badania to firmy, które nie generują dużego obrotu w ciągu roku. W mniej niż 40% firm obrót roczny nie przekraczał 30 tys. zł, a w kolejnych 40% między 30 tys. a 100 tys. zł. 7. Dominującym sektorem gospodarki wśród firm założonych dzięki wsparciu ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim był handel. Najczęściej osoby 5

6 o niskich kwalifikacjach lub z wykształceniem ogólnym oraz kobiety decydowały się na ten typ działalności. 8. Średnio w każdej istniejącej nadal firmie, powstałej dzięki wsparciu z Funduszu Pracy w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnionych jest obecnie 2 pracowników. Statystycznie rzecz ujmując łącznie dają one stałe zatrudnienie minimum 4340 osobom. 9. Firmy te wykorzystują często zatrudnionych dorywczo. W sposób w miarę regularny lub przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w roku z tego typu współpracowników korzysta prawie 30% istniejących nadal podmiotów. Około 19% firm korzysta także z pracowników okazjonalnych, a więc takich, którzy współpracują z firmą od czasu do czasu, lub w sposób ciągły, ale krócej niż 6 miesięcy. Podmioty istniejące dzięki wsparciu w latach 2005 i 2006 z Funduszu Pracy dają rocznie czasowe zatrudnienie, a więc jakiś dochód, kolejnym 4350 osobom. 10. W sumie korzyści w postaci pracy lub dochodu z pracy zlecanej przez firmy powstałe dzięki jednorazowym środkom na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych z powiatów województwa pomorskiego czerpie rocznie około 8700 osób. 11. Firmy założone przez bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy, poza monitorowaniem tego czy firma istnieje przez okres wymaganych 12 miesięcy, nie są wspierane w inny sposób ze strony powiatowych urzędów pracy lub innych instytucji wspierania biznesu. Otrzymanie dofinansowania okazuje się dla nich momentem, w którym nie mogą liczyć na żadną formę pomocy specjalnie do nich skierowaną. 12. Tylko nieliczne osoby, które otrzymały wsparcie z Funduszu Pracy mogą liczyć na pomoc kogoś z rodziny lub znajomych prowadzących własne firmy. Osoby te na ogół nie znają nikogo, kto może podzielić się z nimi swoim doświadczeniem z prowadzenia własnego biznesu. 13. Głównym elementem, jakim firmy założone przez bezrobotnych mogą konkurować na rynku, są niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej dzięki ulgom ZUS przez dwa pierwsze lata po otworzeniu firmy. Świadczy o tym m.in. to, iż większość z jednostek, które już nie istnieją zostało zamkniętych po 2 latach od rozpoczęcia działalności. Tylko około 10% firm zakończyło działalność w okresie do 12 miesięcy, a więc okresie obowiązkowego utrzymania przedsiębiorstwa. 14. Zdecydowana większość osób, które na etapie ubiegania się o wsparcie skorzystało z formy pomocy, jaką były szkolenia i doradztwo nadal prowadzi firmę. W sumie jednak z tej formy wsparcia skorzystała mniej niż połowa przedsiębiorców. 15. Podmioty założone przez osoby z wyższym wykształceniem miały wyraźnie większą szansę na powodzenie niż założone przez osoby z innym typem wykształcenia. Długość pozostawania bezrobotnym wpływała natomiast odwrotnie proporcjonalnie na okres prowadzenia firmy. 16. Poziom wykształcenia posiadany przez właściciela firmy miał pozytywny wpływ także na wzrost obrotów zanotowanych przez firmę. 6

7 17. Najbardziej skuteczny sposób promocji to reklama w Internecie. Świadczy o tym fakt, iż zdecydowanie mniej podmiotów, które już nie istnieją, w porównaniu do tych istniejących nadal, korzystało z tej formy reklamy. 18. Badani respondenci dobrze oceniają instrument w postaci wsparcia na rozpoczęcie działalności przez osoby bezrobotne. Większość osób biorących udział w badaniu poleciłaby swoim znajomym skorzystanie z możliwości założenia własnej firmy przy wsparciu środkami z Funduszu Pracy. 19. Doświadczenie w prowadzaniu własnej firmy, nawet jeśli zakończone niepowodzeniem, owocuje na przyszłość łatwością w znalezieniu pracy, postawami przedsiębiorczymi, umiejętnościami pozwalającymi na założenie kolejnej firmy i wzrostem wiary we własne możliwości i umiejętności. 20. Głównym problemem osób korzystających ze środków na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy jest niska kwota na rozpoczęcie działalności, która po pierwsze ogranicza możliwości rozpoczęcia działalności na szerszą skalę, zmniejszając tym samym szansę na powodzenie przedsięwzięcia, a po drugie przesądza o tym, że osoby te nie są atrakcyjnymi klientami dla banków lub innych instytucji kredytujących. 21. Usługodawcy, a także podmioty zajmujące się budownictwem i handlem borykają się, w większym stopniu od pozostałych, z problemem dużej konkurencji w swoich sektorach. Charakterystyczny dla podmiotów z sektora przemysłowego jest malejący rynek zbytu na towary przez nich wytwarzane. 22. Największym wyzwaniem związanym ze zwiększeniem efektywności instrumentu rynku pracy jakim są jednorazowe środki na podjęcie działalności z Funduszu Pracy jest zapewnienie takiego wsparcia finansowego i pozafinansowego, które maksymalizowałoby szansę przetrwania i rozwoju na rynku po okresie 24 miesięcy, a więc już w warunkach pełnej konkurencji rynkowej. W świetle powyżej zidentyfikowanych wniosków zespół badawczy zaproponował system pięciu powiązanych ze sobą rekomendacji. Uwzględniają one dobre praktyki i doświadczenia instytucji wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich wdrożenie zapewni podniesienie efektywności instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej: REKOMENDACJA NR 1: Zastosowanie regulaminu oceny wniosków osób bezrobotnych ubiegających się o wsparcie w postaci jednorazowych środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności, zawierającego formularz oceny kryteriów wyboru. REKOMENDACJA NR 2: Obowiązkowe szczegółowe szkolenia przed złożeniem wniosku lub obowiązek skorzystania z porady prawnej, konsultacji w kompetentnej instytucji. REKOMENDACJA NR 3: Zagwarantowanie możliwości wsparcia doradczego i finansowego przez instytucje otoczenia biznesu dla firm powstałych dzięki wsparciu z Funduszu Pracy w 7

8 okresie minimum 24 miesięcy od podjęcia działalności współpraca starostwa z lokalnymi lub regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu. REKOMENDACJA NR 4: Dodatkowe wsparcie finansowe po roku dla firm, które zamierzają prowadzić dalej działalność oraz dla tych, którzy po roku prowadzenia działalności zamierzają zatrudnić dodatkowych pracowników. REKOMENDACJA NR 5: Wydłużenie okresu obowiązkowej sprawozdawczości z działalności firm do 24 miesięcy, w przypadku, gdy firma nie zakończy swojej działalności po roku. 8

9 2. SPIS RYSUNKÓW, WYKRESÓW I TABEL RYSUNEK 1 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W ROLNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R RYSUNEK 2 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W ROLNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH RYSUNEK 3 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W BUDOWNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R RYSUNEK 4 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W BUDOWNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2004 I RYSUNEK 5 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W PRZEMYŚLE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R RYSUNEK 6 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W PRZEMYŚLE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH RYSUNEK 7 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W HANDLU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R RYSUNEK 8 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W HANDLU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH RYSUNEK 9 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W USŁUGACH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R RYSUNEK 10 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W USŁUGACH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH WYKRES 1 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE, KTÓRE OTRZYMAŁY JEDNORAZOWO ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WG POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WYKRES 2 STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZYZNANYCH W LATACH 2005 I 2006 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW WYKRES 3 STRUKTURA BRANŻOWA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 2005 I WYKRES 4 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEKTORZE ROLNICTWA WEDŁUG POWIATÓW I ROKU PRZYZNANIA DOTACJI WYKRES 5 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEKTORZE PRZEMYSŁU WEDŁUG POWIATÓW I ROKU PRZYZNANIA DOTACJI WYKRES 6 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEKTORZE BUDOWNICTWA WEDŁUG POWIATÓW I ROKU PRZYZNANIA DOTACJI WYKRES 7 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEKTORZE HANDLU WEDŁUG POWIATÓW I ROKU PRZYZNANIA DOTACJI WYKRES 8 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEKTORZE USŁUG WEDŁUG POWIATÓW I ROKU PRZYZNANIA DOTACJI WYKRES 9 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W ROLNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W WYKRES 10 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W ROLNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2004 I WYKRES 11 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W BUDOWNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R WYKRES 12 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W BUDOWNICTWIE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH WYKRES 13 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W PRZEMYŚLE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R

10 WYKRES 14 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W PRZEMYŚLE W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH WYKRES 15 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W HANDLU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R WYKRES 16 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W HANDLU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH WYKRES 17 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI W USŁUGACH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 R WYKRES 18 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W USŁUGACH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH WYKRES 19 UDZIAŁ PODMIOTÓW, KTÓRE NADAL PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO (LEWA STRONA) I WYNIKÓW PRAC ANKIETERÓW W TERENIE (PRAWA STRONA) WYKRES 20 SYTUACJA RYNKOWA PODMIOTÓW WEDŁUG SEKTORÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 21 WARTOŚĆ OBROTU FIRMY W 2008 ROKU WEDŁUG SEKTORÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 22 SYTUACJA RYNKOWA PODMIOTÓW WEDŁUG POWIATU LOKALIZACJI DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 23 OBRÓT FIRMY W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO WEDŁUG SEKTORÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 24 STRUKTURA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU PRACY BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM WEDŁUG WIEKU WYKRES 25 STRUKTURA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU PRACY BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM WEDŁUG WIEKU I PŁCI WYKRES 26 STRUKTURA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU PRACY BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA WYKRES 27 STRUKTURA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU PRACY BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM WEDŁUG STAŻU PRACY WYKRES 28 FORMY POMOCY POZAFINANSOWEJ, Z KTÓREJ SKORZYSTAŁY PODMIOTY NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 29 FORMY POMOCY POZAFINANSOWEJ, Z KTÓREJ SKORZYSTAŁY FIRMY W TRAKCIE DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 30 FIRMY, KTÓRE W TRAKCIE DZIAŁALNOŚCI SKORZYSTAŁY Z POMOCY POZAFINANSOWEJ WEDŁUG SEKTORÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH 56 WYKRES 31 OCENA UŻYTECZNOŚCI POMOCY POZAFINANSOWEJ, Z KTÓREJ SKORZYSTAŁY OSOBY PROWADZĄCE PODMIOTY PRZED UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 32 CZYNNIKI, KTÓRE MIAŁY DUŻY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW WEDŁUG STATUSU FIRMY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 33 WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW, W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 34 CZYNNIKI, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 35 STOPIEŃ WYSTARCZALNOŚCI WSPARCIA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 36 STOPIEŃ WYSTARCZALNOŚCI WSPARCIA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 37 ŹRÓDŁA WSPARCIA FINANSOWEGO, Z KTÓREGO SKORZYSTAŁY FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W BADANIU W CELU ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG STATUSU FIRMY WYKRES 38 ŹRÓDŁA WSPARCIA FINANSOWEGO, Z KTÓREGO KORZYSTAŁY FIRMY NADAL ISTNIEJĄCE W TRAKCIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 39 WYKORZYSTYWANE FORMY PROMOCJI PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE NADAL FUNKCJONUJĄCE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 40 WYKORZYSTYWANE FORMY PROMOCJI PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE JUŻ NIEFUNKCJONUJĄCE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH

11 WYKRES 41 STRUKTURA BRANŻOWA PODMIOTÓW WEDŁUG DŁUGOŚCI POZOSTAWANIA BEZROBOTNYM (LEWA STRONA) I POSIADANIA PRAWA DO ZASIŁKU (PRAWA STRONA) W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 42 STRUKTURA BRANŻOWA PODMIOTÓW WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 43 STRUKTURA BRANŻOWA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSOBY O OKREŚLONYM STAŻU PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 44 DOMINUJĄCE BRANŻE WEDŁUG MIEJSCA POCHODZENIA WŁAŚCICIELA I JEGO PŁCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 45 STOPIEŃ PRZETRWANIA PODMIOTÓW W ZALEŻNOŚCI OD WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 46 STOPIEŃ PRZETRWANIA PODMIOTÓW W ZALEŻNOŚCI OD STAŻU PRACY WŁAŚCICIELA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 47 STOPIEŃ PRZETRWANIA PODMIOTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI, DŁUGOŚCI BEZROBOCIA I POCHODZENIA ZE WSI LUB MIASTA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 48 OBRÓT FIRMY W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO WEDŁUG BRANŻ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 49 OBRÓT FIRMY W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO WEDŁUG STAŻU PRACY WŁAŚCICIELA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 50 OBRÓT FIRMY W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 51. PLANY INWESTYCYJNE NA NADCHODZĄCY ROK WEDŁUG BRANŻ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 52 ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH WEDŁUG BRANŻ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 53 LICZBA MIEJSC PRACY UTWORZONA W BADANEJ PRÓBIE PODMIOTÓW WYKRES 54 ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH WEDŁUG POWIATÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 55 STRUKTURA BENEFICJENTÓW, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI JUŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WEDŁUG PŁCI I TEGO CZY OBECNIE ZAŁOŻYLI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 56 EFEKTY ZAMKNIĘCIA DZIAŁALNOŚCI DLA BENEFICJENTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 57 STRUKTURA RESPONDENTÓW WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I CHĘCI ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BEZ WSPARCIA Z FUNDUSZU PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 58 DEKLAROWANY POZYTYWNY WPŁYW WSPARCIA Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH I SYTUACJĘ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ W POWIECIE WEDŁUG SEKTORÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 59 REKOMENDACJA SKORZYSTANIA Z INSTRUMENTU WSPARCIA DLA ZNAJOMYCH WEDŁUG STATUTU FIRMY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 60 PROBLEMY NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE A PŁEĆ RESPONDENTA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 61 PROBLEMY NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE A WYKSZTAŁCENIE RESPONDENTA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH WYKRES 62 GŁÓWNE PROBLEMY W PROWADZENIU FIRMY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH TABELA 1 WYDATKI FUNDUSZU PRACY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH TABELA 2 WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W UJĘCIU ŚREDNIOROCZNYM TABELA 3 WYDATKI FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH

12 TABELA 4 STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UTWORZONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH WEDŁUG POWIATÓW I SEKTORÓW EKONOMICZNYCH TABELA 5 ZAKŁADANA LICZEBNOŚĆ PRÓBY BADAWCZEJ TABELA 6 LICZEBNOŚĆ PRÓBY BADAWCZEJ WYKORZYSTANEJ W BADANIU TABELA 7 TEMPO LIKWIDACJI FIRM POWSTAŁYCH DZIĘKI WSPARCIU Z FUNDUSZU PRACY W LATACH 2005 I 2006 WEDŁUG SEKTORÓW NARASTAJĄCO W KOLEJNYCH MIESIĄCACH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH TABELA 8 LICZBA MIEJSC PRACY W PODMIOTACH POWSTAŁYCH DZIĘKI WSPARCIU Z FUNDUSZU PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH TABELA 9 SKUMULOWANY UDZIAŁ MIEJSC PRACY POWSTAŁYCH DZIĘKI WSPARCIU Z FUNDUSZU PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH TABELA 10 POŻĄDANE PRZEZ WNIOSKODAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM ZMIANY W SYSTEMIE KORZYSTANIA Z DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY TABELA 11 LICZBA LUDNOŚCI I PRZYROST NATURALNY W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW TABELA 12 LUDNOŚĆ W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 13 LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 14 LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 15 WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI W ROKU 2002 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 16 STAN ZATRUDNIENIA W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW TABELA 17 STAN ZATRUDNIENIA W SEKTORZE ROLNICZYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 18 STAN ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 19 STAN ZATRUDNIENIA W SEKTORZE USŁUGOWYM USŁUGI RYNKOWE W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 20 STAN ZATRUDNIENIA W SEKTORZE USŁUGOWYM USŁUGI NIERYNKOWE W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 21 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 22 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE OGÓŁEM W REJESTRZE REGON W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW TABELA 23 LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON W SEKTORZE ROLNICZYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 24 LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON W SEKTORZE BUDOWLANYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 25 LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 26 LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON W SEKTORZE HANDLOWYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 27 LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W SEKTORZE USŁUGOWYM W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 28 LICZBA MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW TABELA 29 NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W TYSIĄCACH ZŁOTYCH TABELA 30 NAKŁADY INWESTYCYJNE NA PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA USŁUG W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

13 TABELA 31 NAKŁADY INWESTYCYJNE NA PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA ROLNICZEGO W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 32 NAKŁADY INWESTYCYJNE NA PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO I BUDOWLANEGO W LATACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM TABELA 33 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE BYTOWSKIM W LATACH TABELA 34 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE CHOJNICKIM W LATACH TABELA 35 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE CZŁUCHOWSKIM W LATACH TABELA 36 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE GDAŃSKIM W LATACH TABELA 37 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE KARTUSKIM W LATACH TABELA 38 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM W LATACH TABELA 39 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE KWIDZYŃSKIM W LATACH TABELA 40 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE LĘBORSKIM LATACH TABELA 41 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE M. GDAŃSK W LATACH TABELA 42 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE M. GDYNIA W LATACH TABELA 43 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE M. SŁUPSK W LATACH TABELA 44 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE M. SOPOT W LATACH TABELA 45 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE MALBORSKIM W LATACH TABELA 46 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE NOWODWORSKIM W LATACH TABELA 47 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE PUCKIM W LATACH TABELA 48 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE SŁUPSKIM W LATACH TABELA 49 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE STAROGARDZKIM W LATACH TABELA 50 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE SZTUMSKIM W LATACH TABELA 51 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE TCZEWSKIM W LATACH TABELA 52 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LOKALIZACJI ORAZ JEGO DYNAMIKA W POWIECIE WEJHEROWSKIM W LATACH

14 3. OGÓLNE INFORMACJE O BADANYM INSTRUMENCIE W województwie pomorskim począwszy od 2004 r. widoczny jest znaczący wzrost liczby osób objętych działaniami określanymi jako aktywna polityka rynku pracy, jak również wzrost wydatków z tym związanych. Tabela 1 Wydatki Funduszu Pracy realizowane przez urzędy pracy województwa pomorskiego w latach Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Wydatki ogółem , , , , ,3 100,0 w tym Zasiłki dla bezrobotnych ,3 44, ,5 61, ,8 58, ,4 46, ,2 36,8 Aktywne formy przeciwdziałania ,9 15, ,8 33, ,9 37, ,6 48, ,3 56,9 bezrobociu Źródło: Dane WUP Gdańsk W województwie pomorskim wielkość środków z Funduszu Pracy przeznaczana na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wzrosła w latach ponad dwukrotnie, przy jednoczesnym spadku o połowę wydatków na zasiłki dla bezrobotnych. W wyniku tego wzrostu pozytywnej zmianie uległa również struktura wydatków Funduszu Pracy. Wydatki na aktywne formy stanowiły w 2008 r. ponad połowę wszystkich wydatków Funduszu Pracy, podczas gdy w 2004 r. było to zaledwie 15,5 %. Tabela 2 Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce i województwie pomorskim w ujęciu średniorocznym Wyszczególnienie Współczynnik aktywności zawodowej (dane średnioroczne) (%) Polska 54,0 53,7 54,2 Województwo pomorskie 52,8 53,1 52,7 Źródło: Dane GUS, wg metodologii BAEL Pomimo wzrostu liczby osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz wydatków na aktywną politykę rynku pracy - współczynnik aktywności zawodowej w województwie pomorskim, jak i w kraju pozostaje na stałym poziomie. Ważnym aspektem, w tym kontekście, wydaje się zatem problem skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań dotyczące zatrudnienia w Polsce wskazują, że wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia oraz staże lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zwiększają szansę na przejście z bezrobocia do zatrudnienia niesubsydiowanego i są jednocześnie zdecydowanie bardziej skuteczne niż inne formy m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne. W ramach niniejszego badania szczegółowej analizie poddany został jeden z instrumentów aktywnego wsparcia bezrobotnych przyznanie niezatrudnionemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. W powszechnej opinii jest to jedno z bardziej użytecznych i skutecznych narzędzi w aktywizowaniu bezrobotnych. 14

15 Tabela 3 Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez urzędy pracy województwa pomorskiego w latach Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Aktywne formy przeciwdziałania , , , , ,3 100,0 bezrobociu środki na podjęcie działalności 4 722,8 5, ,0 18, ,3 20, ,7 22, ,4 25,4 w tym gospodarczej W roku 2004 wydatki te dotyczyły pożyczek dla bezrobotnych i osób uprawnionych. Źródło: Dane WUP Gdańsk Udział środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnym z terenu województwa pomorskiego na podjęcie działalności gospodarczej w wydatkach na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem wzrósł w latach z 5,7% do 25,4%, tj. o 19,7 pkt. proc. W 2008 r. wydatki te wyniosły ,4 tys. zł. Osoba bezrobotna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie z Funduszu Pracy. Starosta z Funduszu może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z działalnością, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 3 krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2 krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Przytaczane wydatki maksymalnego wsparcia są właściwe m.in. na rok. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez starostę z bezrobotnym. Zasady przyznawania tej formy wsparcia regulowane były w latach przez trzy akty prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018); 15

16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002, z późn. zm.). Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do jej prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy. W tym czasie działalność utworzonych podmiotów monitorowana jest przez powiatowe urzędy pracy. Brakuje natomiast informacji na temat dalszych losów założonych firm, a więc nie jest mierzona długotrwała efektywność tego instrumentu. Niniejsze badanie wypełnia tę lukę informacyjną. Uzyskane wyniki pozwoliły określić rzeczywistą efektywność omawianego instrumentu i zostały wykorzystane do zaproponowania zmian przyczyniających się do poprawy efektywności tej formy wsparcia osób bezrobotnych. LICZBA PODMIOTÓW WEDŁUG POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY, KTÓRE PRZYZNAŁY ŚRODKI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Liczbę podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy można analizować według powiatowych urzędów pracy, które przyznały dotacje oraz według miejsca lokalizacji czyli powiatów, na terenie których zostały one utworzone. W województwie pomorskim działa 17 powiatowych urzędów pracy i obejmują one swoim zasięgiem działania 20 powiatów (4 powiaty grodzkie i 16 powiatów ziemskich). W uzupełnieniu należy podać, że PUP w Gdańsku obsługuje mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, PUP w Gdyni mieszkańców Gdyni i Sopotu, a PUP w Słupsku mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego. Rozkład liczby podmiotów gospodarczych utworzonych w latach według powiatowych urzędów pracy udzielających dotacji, ilustruje wykres 1. Największą liczbę dotacji (756) przyznał PUP z Gdańska, na kolejnych miejscach pod względem liczby udzielonych dotacji znalazły się PUP w Słupsku (333), PUP w Bytowie (332) i PUP w Chojnicach (307). Najmniej dotacji udzieliły powiatowe urzędy pracy w Pucku (97) i Sztumie (104). W większości miejscem uruchomienia działalności jest powiat objęty zasięgiem działania powiatowego urzędu pracy, który udzielił wsparcia osobie bezrobotnej. 16

17 Wykres 1 Liczba podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne, które otrzymały jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej wg powiatowych urzędów pracy PUP w Bytowie PUP w Chojnicach PUP w Człuchowie PUP w Gdańsku PUP w Gdyni PUP w Kartuzach PUP w Kościerzynie PUP w Kwidzynie PUP w Lęborku PUP w Malborku PUP w Nowym Dworze Gd. PUP w Pucku PUP w Słupsku PUP w Starogardzie PUP w Sztumie PUP w Tczewie PUP w Wejherowie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WEDŁUG POWIATÓW, ROKU ZAŁOŻENIA I SEKTORÓW EKONOMICZNYCH Poniższa analiza według powiatów dotyczy utworzonych podmiotów gospodarczych według miejsca ich lokalizacji, a nie według powiatowych urzędów pracy, które te dotacje przyznały. Na terenie województwa pomorskiego zostało założonych w latach przez osoby bezrobotne 4180 podmiotów gospodarczych przy wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy (1937 podmiotów w 2005 r. oraz 2243 podmioty w 2006 r.). Gdańsk ze względu na swoją specyfikę (stolica województwa) jest obszarem, gdzie powstało najwięcej podmiotów gospodarczych, tj. 15,0% ogółu utworzonych w województwie pomorskim podmiotów gospodarczych przy pomocy dotacji. W dalszej kolejności najwięcej podmiotów rozpoczęło swoją działalność w powiecie bytowskim 331 (tj. 7,9%) i w powiecie chojnickim 308 (tj. 7,4%). Najmniej podmiotów gospodarczych utworzono w Sopocie (41 utworzonych firm), powiecie sztumskim (99) oraz powiecie puckim (101). 17

18 Wykres 2 Struktura podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy przyznanych w latach 2005 i 2006 w województwie pomorskim według powiatów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk W analizowanym okresie 38,2% (1596) podmiotów powstało w sektorze handlu, 30,1% (1257) w sektorze usług a 18,1% (755) w sektorze budownictwa. Najmniej przedsiębiorstw utworzonych zostało przez osoby bezrobotne w sektorze przemysłowym 12,0% (502) oraz rolniczym 1,7% (70). Wykres 3 Struktura branżowa podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim w latach 2005 i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29,3 30,7 30,1 44,2 14,0 33,0 38,2 21,6 18,1 11,8 12,2 12,0 0,7 2,5 1, RAZEM Usługi Handel Budownictwo Przemysł Rolnictwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk Porównując strukturę podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim według sektorów ekonomicznych w roku 2005 i 2006 można powiedzieć, że największe zmiany odnotowano w sektorze handlu i budownictwa. W 2005 roku udział firm utworzonych w handlu wynosił 44,2% i w roku 2006 zmalał do 33,0% tj. o 11,2 pkt. proc. W przeciwieństwie do handlu, udział podmiotów z sektora budowlanego wzrósł w 2006 roku w stosunku do roku 2005 z 14,0% do 21,6% tj. o 7,6 pkt. proc. W sektorach usług i przemysłu udział utworzonych podmiotów pozostawał na zbliżonym poziomie w obu badanych latach (usługi 2005 r. 29,3%, 2006 r. 30,7%; przemysł 2005 r. 11,8%, 2006 r. 12,2%). Udział podmiotów utworzonych w rolnictwie w 2005 r. wynosił 0,7% i wzrósł w 2006 r. do 2,5% tj. ponad 3-krotnie. 18

19 Tabela 4 Struktura podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim w latach według powiatów i sektorów ekonomicznych POWIAT SEKTORY EKONOMICZNE rolnictwo przemysł budownictwo handel usługi suma bytowski 6,0 16,3 26,3 31,4 19,9 100,0 chojnicki 0,0 14,9 22,1 37,7 25,3 100,0 człuchowski 4,7 13,7 14,5 40,6 26,5 100,0 gdański 0,8 13,2 15,5 42,6 27,9 100,0 kartuski 3,6 13,0 32,5 26,7 24,2 100,0 kościerski 1,9 11,1 28,5 34,1 24,4 100,0 kwidzyński 1,0 7,2 16,0 43,3 32,5 100,0 lęborski 1,0 7,2 15,3 47,4 29,2 100,0 Gdynia 0,0 8,3 12,2 35,9 43,6 100,0 Sopot 0,0 17,1 7,3 26,8 48,8 100,0 Gdańsk 0,6 12,6 11,8 35,9 39,0 100,0 Słupsk 0,5 10,0 14,1 40,0 35,5 100,0 malborski 0,8 4,9 6,6 56,6 31,1 100,0 nowodworski 0,0 17,7 13,1 35,4 33,8 100,0 pucki 2,0 14,9 15,8 32,7 34,7 100,0 słupski 1,8 10,6 18,6 35,4 33,6 100,0 starogardzki 2,3 12,0 16,2 44,0 25,5 100,0 sztumski 0,0 11,1 26,3 46,5 16,2 100,0 tczewski 0,0 8,2 15,4 44,5 31,9 100,0 wejherowski 2,0 14,6 18,5 38,4 26,5 100,0 poza województwem 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 Razem 1,7 12,0 18,1 38,2 30,1 100,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk Największa liczba podmiotów gospodarczych utworzonych w sektorze rolniczym w latach odnotowana została w powiecie bytowskim - 20 przedsiębiorstw, co stanowi 28,6% ogółu firm powstałych w sektorze rolniczym w województwie pomorskim i 6,0% firm powstałych przy wykorzystaniu dotacji w powiecie bytowskim. W powiecie człuchowskim w analizowanym okresie w sektorze rolniczym powstało 11 podmiotów gospodarczych założonych przez osoby bezrobotne, tj. 15,7% wszystkich firm z sektora rolniczego założonych na terenie województwa. Warto zaznaczyć, że w 6 powiatach (chojnicki, Sopot, Gdynia, nowodworski, sztumski, tczewski) w latach nie utworzono żadnego przedsiębiorstwa w sektorze rolniczym wspieranego przez Fundusz Pracy. Łącznie w województwie pomorskim powstało 70 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w rolnictwie 19

20 Wykres 4 Liczba podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim w sektorze rolnictwa według powiatów i roku przyznania dotacji bytowski chojnicki człuchowski Gdańsk gdański Gdynia kartuski kościerski kwidzyński lęborski malborski nowodworski pucki Słupsk słupski Sopot starogardzki sztumski tczewski wejherowski poza woj. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk Gdańsk to obszar, gdzie w latach powstało najwięcej podmiotów gospodarczych w sektorze przemysłu - 79, co stanowi: 15,7% ogółu podmiotów z sektora przemysłowego założonych przez osoby bezrobotne na terenie województwa pomorskiego i 12,6% wszystkich podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby niezatrudnione na terenie Gdańska w analizowanym okresie. Analizując liczbę podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w sektorze przemysłowym z perspektywy pojedynczych powiatów, można zauważyć, że największy udział tego sektora dotyczy powiatu nowodworskiego i wynosi 17,7%. Udział ten jest równie wysoki w Sopocie, w którym ponad 17% wszystkich przedsiębiorstw utworzonych przy pomocy środków z Funduszu Pracy zarejestrowano w branży przemysłowej. Jednak w skali całego województwa liczba firm utworzonych w Sopocie (7) stanowiła jedynie 1,4% spośród wszystkich firm z sektora przemysłowego. Także w powiecie malborskim powstało niewiele podmiotów gospodarczych z sektora przemysłowego (6 przedsiębiorstw), co w skali powiatu stanowi prawie 5% wszystkich firm utworzonych w latach przez osoby bezrobotne. Łącznie ze środków Funduszu Pracy na terenie województwa w latach powstały 502 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w omawianym sektorze. 20

21 Wykres 5 Liczba podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim w sektorze przemysłu według powiatów i roku przyznania dotacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk W sektorze budownictwa w latach najwięcej podmiotów finansowanych ze środków Funduszu Pracy utworzonych zostało w powiecie kartuskim - 90 podmiotów, z czego aż 62 przedsiębiorstwa powstały w roku Liczba podmiotów utworzonych przez osoby bezrobotne w powiecie kartuskim stanowiła 11,9% wszystkich utworzonych firm z sektora budowlanego założonych przez osoby bezrobotne na terenie województwa pomorskiego. Co trzecia firma utworzona w analizowanym okresie na terenie powiatu kartuskiego założona była w sektorze budowlanym. Na drugim miejscu pod względem liczby założonych podmiotów gospodarczych z sektora budowlanego znajduje się powiat bytowski, w którym utworzono 87 firm, co stanowiło 11,5% wszystkich firm założonych w sektorze budowlanym na trenie województwa w latach (co czwarta z analizowanych firm w powiecie bytowskim została założona w sektorze budowlanym). W Sopocie założono jedynie 3 przedsiębiorstwa z sektora budowlanego (7,3% wszystkich podmiotów gospodarczych utworzonych przy wsparciu środków Funduszu Pracy w latach na terenie Sopotu). Także w powiecie malborskim powstało niewiele firm założonych przez osoby bezrobotne w sektorze budownictwa. Tylko 8 przedsiębiorstw z branży budowlanej zarejestrowano na terenie powiatu malborskiego, co w skali tego powiatu wynosi 6,6% wszystkich firm utworzonych przez osoby bezrobotne w latach Na terenie całego województwa w latach powstało 755 firm budowlanych. 21

22 Wykres 6 Liczba podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim w sektorze budownictwa według powiatów i roku przyznania dotacji bytowski chojnicki człuchowski Gdańsk gdański Gdynia kartuski kościerski kwidzyński lęborski malborski nowodworski pucki Słupsk słupski Sopot starogardzki sztumski tczewski wejherowski poza woj. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk W sektorze handlu w skali całego województwa odnotowano największą liczbę firm zakładanych przez osoby bezrobotne w latach Analizując tę wielkość w podziale na powiaty, największą liczbę 225 firm utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w sektorze handlu w latach odnotowano w Gdańsku. Stanowi to ponad 14% wszystkich zarejestrowanych przez osoby bezrobotne firm z sektora handlu w województwie oraz 35,9% wszystkich firm utworzonych przez osoby bezrobotne w Gdańsku. Dużą liczbę podmiotów z sektora handlu zarejestrowano również na terenie powiatu chojnickiego (116 podmiotów) oraz starogardzkiego (114 podmiotów). Sopot jest obszarem, w którym w latach powstało najmniej przedsiębiorstw z sektora handlu (11 podmiotów). Warto jednak zaznaczyć, iż w skali samego miasta firmy z sektora handlu wynoszą prawie 27% ogółu podmiotów gospodarczych utworzonych w Sopocie przez osoby bezrobotne w analizowanym okresie. Na terenie województwa przy wsparciu środków z Funduszu Pracy w latach powstało 1596 nowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w handlu. Wykres 7 Liczba podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne ze środków Funduszu Pracy w województwie pomorskim w sektorze handlu według powiatów i roku przyznania dotacji bytowski chojnicki człuchowski Gdańsk gdański Gdynia kartuski kościerski kwidzyński lęborski malborski nowodworski pucki Słupsk słupski Sopot starogardzki sztumski tczewski wejherowski poza woj. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk 22

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. I. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006 Raport Gdańsk, 2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku Urząd Statystyczny w Gdańsku Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie pomorskim OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie zawiera informacje o zebranych (wytworzonych) odpadach komunalnych na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń pomorski fundusz pożyczkowy FUNDUSZE POŻYCZKOWE instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna. w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ekonomia społeczna. w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym Ekonomia społeczna w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym Starogard Gdański 28 maja 2015 System wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008 Raport Gdańsk, 2009 0 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOSÓW FIRM POWSTAŁYCH DZIĘKI PRZYZNANIU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE

ANALIZA LOSÓW FIRM POWSTAŁYCH DZIĘKI PRZYZNANIU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych funkcjonujące w Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadziło badanie losów firm powstałych dzięki jednorazowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 2 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O WYKONANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

ZASADY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O WYKONANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UZASADNIENIE Zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), prognozowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski 1 Podstawowe cele działalności PFRON Gromadzenie środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

W KARTUZACH W ROKU 2004

W KARTUZACH W ROKU 2004 ! % &#!##%& #! % &# &!# W KARTUZACH W ROKU 2004 57,.4,,307,8 Kartuzy, luty 2005 $!$%# $%!... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 4 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 1. Wprowadzenie 2. Prognozy ludności w regionie 3. Pracujący

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych Zdolni z Pomorza regionalny system wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Gdańsk, 17 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

pomorski fundusz poŝyczkowy

pomorski fundusz poŝyczkowy pomorski fundusz poŝyczkowy FUNDUSZE POśYCZKOWE instytucje pozabankowe, działaj ające w formie spółek prawa handlowego, najczęś ęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają poŝyczek na rozpoczynanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo