UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi złożonej na Starostę Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, Wicestarostę Witolda Oleszczyka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli oraz członków Powiatowej Rady Zatrudnienia Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676z 2010 r. Nr 40, poz. 230; Nr 182, poz. 1228) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje: 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Magdaleny Skorek na Starostę Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, Wicestarostę Witolda Oleszczyka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli oraz członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Krzysztof Nowak

2 U Z A S A D N I E N I E Pani Magdalena Skorek od dnia roku była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli w charakterze osoby bezrobotnej. Jako bezrobotna, złożyła w dniu r. wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej o charakterze Wykonywanie usług fryzjerskich, tlenoterapia i kosmetyka. W wyżej wymienionym wniosku Pani Magdalena Skorek oświadczyła, iż nie podejmie i nie zarejestruje działalności gospodarczej do momentu podpisania umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W dniu r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli zawarta została umowa nr DRP.RRP 5531/173/AM/EFS 1.3/2007 pomiędzy Starostą Zduńskowolskim ( w imieniu którego działał, z upoważnienia, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ) a Panią Magdaleną Skorek. Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały wypłacone w dniu roku w kwocie ,00 zł. Pani Magdalena Skorek zobowiązała się również do rozpoczęcia działalności gospodarczej i zgłoszenia jej do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego w terminie do dnia roku. Zainteresowana zobowiązała się także do rozliczenia w kwocie brutto kwoty ,00 zł i dostarczenia rozliczenia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W tym samym terminie zainteresowana zobowiązała się dostarczyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o zgłoszeniu działalności do ZUS i Urzędu Skarbowego. W ramach umowy, o której mowa powyżej zainteresowana zobowiązała się również do prowadzenia działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy. Umowa przewidywała, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy Starosta zastrzega sobie prawo jej wypowiedzenia, a bezrobotny obowiązany będzie wówczas do zwrotu wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Zainteresowana w dniu roku złożyła oświadczenie, w którym potwierdziła, że przyznane jej środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały zaksięgowane na jej koncie bankowym w dniu roku. W dniu roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli wpłynęło rozliczenie środków przyznanych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, podpisane przez Panią Magdalenę Skorek. Zainteresowana dostarczyła wówczas m.in. faktury potwierdzające dokonanie wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej, a także wpis do ewidencji działalności

3 gospodarczej. Niektóre z faktur nie mogły jednakże zostać uznane jako rozliczenie środków wydatkowanych zgodnie z umową nr DRP.RRP 5531/173/AM/EFS 1.3/2007, gdyż potwierdzały dokonanie zakupów na towary niewyszczególnione we wniosku Pani Magdaleny Skorek z dnia roku, bądź zakupy dokonane przed podpisaniem umowy co było sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Z treści zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dołączonego do rozliczenia wydatkowanych środków wynikało, że Pani Magdalena Skorek w dniu roku dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w którym zgłosiła, iż działalność gospodarczą będzie prowadziła od dnia r. czyli przed podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli co również oznaczało naruszeniem przepisów. W dniu r. zostało wystosowane pismo do Pani Magdaleny Skorek stanowiące wypowiedzenie umowy nr DRP.RRP 5531/173/AM/EFS1.3/2007. Z pisma tego wynikało, że umowa zostaje wypowiedziana z dniem roku z uwagi na niedotrzymanie przez Panią Magdalenę Skorek warunków, takich jak: dostarczenie rozliczenia wydatkowanych środków w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, nierozliczenie kwoty jednorazowo otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z dokonaniem części zakupów przed podpisaniem umowy, dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy i podjęcie działalności przed terminem określonym w umowie. Zgodnie obowiązującą wówczas ustawą z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm./ art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. F nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. W dniu r. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu roku sprawy z powództwa Skarbu Państwa Starosty Zduńskowolskiego przeciwko Pani Magdalenie Skorek, wydał wyrok zasądzający od pozwanej na rzecz powoda kwotę ,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami opatrzony klauzulą wykonalności. Podczas posiedzenia Sądu w dniu roku pozwana Pani Magdalena Skorek oświadczyła, że: Ja nie muszę mówić jakie mam dochody. Ja się nie zgadzam w ogóle na zapłatę. Ja uważam, że nic nie powinnam płacić, bo wszystko przeznaczyłam na działalność. Następnie na pytanie przewodniczącej posiedzenia czy w sytuacji gdyby Sąd zasądzał świadczenie pozwana chciałaby, aby zostało ono

4 rozłożone na raty oświadcza, że nie jest w stanie dziś tego powiedzieć, musiałaby to przemyśleć i nic nie chce dodać. Zanim zostało wydane postanowienie sądowe, Pani Magdalena Skorek w dniu r. złożyła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli wniosek o rozłożenie na raty kwoty ,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami. W dniu r. zostało wystosowane do Pani Magdaleny Skorek pismo informujące o wyrażeniu zgody na spłatę zadłużenia w 48 ratach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca począwszy od roku wraz z harmonogramem spłaty. Jednak ze względu na brak wpłaty pierwszej raty sprawa została przekazana do egzekucji komorniczej. W dniu r. wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, który był rozpatrywany na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. W dniu roku Rada zaopiniowała wniosek negatywnie i w dniu r. zostało wydane pismo informujące zainteresowaną o negatywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz odmowie umorzenia środków. W dniu r. wpłynęło odwołanie Pani Magdaleny Skorek od pisma dotyczącego odmowy umorzenia środków. Pismo to zostało przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który rozpatrzył w/wymienione odwołanie. W dniu r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję, na mocy której uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Zduńskowolskiego z dnia r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, w celu pisemnego uzupełnienia przesłanek wynikających z ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w dniu r. analizując przesłanki wynikające z art 76 ust.7 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm./ Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek: 1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności; 2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne

5 świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania; 3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności; 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne nie znalazła podstaw do uwzględnienia wniosku o umorzenie otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Analizując całość sprawy, Starosta Zduńskowolski decyzją z dnia r. odmówił umorzenia Pani Magdalenie Skorek otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Tę decyzję zainteresowana również zaskarżyła, a w wyniku rozpatrzenia odwołania Wojewoda Łódzki decyzją z dnia r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W decyzji swojej Wojewoda Łódzki podkreślił, iż wydanie rozstrzygnięcia skarżącej wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego dotyczącego jej sytuacji majątkowej. Po ponownym zbadaniu sytuacji majątkowej i rodzinnej Pani Magdaleny Skorek wynika, że rodzina Pani Magdaleny Skorek składa się z 4 osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 705,634 zł. Na podstawie informacji uzyskanych z oświadczenia Pani Magdaleny Skorek wynika, że prowadzi działalność gospodarczą, mąż jest osobą bezrobotną, natomiast rodzice osiągają wynagrodzenie z zatrudnienia. Rodzina nie korzysta z świadczeń pomocy społecznej. Przeanalizowanie sytuacji Pani Magdaleny Skorek Powiatowa Rada Zatrudnienia nie znalazła podstaw do wydania pozytywnej opinii w kwestii umorzenia i Starosta Zduńskowolski ponownie wydał decyzję orzekającą o odmowie umorzenia jednorazowo otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W dniu r. wpłynął do Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Wydział Cywilny dotyczący poręczycieli Pani Magdaleny Skorek, solidarnie odpowiedzialnych za spłatę należności Skarbu Państwa Starosty Zduńskowolskiego. W wyroku tym

6 postanowiono zasądzenie od Poręczyciela 1 na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego kwotę ,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami natomiast Poręczyciela 2 zasądzono kwotę ,00 zł tytułem należności głównej i skapitalizowanych odsetek. Wyrokiem tym rozłożono opisaną powyżej należność na 64 miesięczne raty po 200,00 zł. W związku z brakiem spłaty, sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej, która jest skuteczna. W dniu 27 sierpnia 2010 roku Rada Powiatu Zduńskowolskiego podjęła Uchwałę Nr LIII/76/10, w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Rada Powiatu Zduńskowolskiego uznała skargę za niezasadną. W dniu roku Pani Magdalena Skorek wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zatytułowane Skarga i wniosek o uznanie nieważności uchwały Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Kochelskiego OR.055-1/10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia r. sygn. Akt III SA/Łd 548/10 postanowił odrzucić skargę. Aktualna skarga Pani Magdaleny Skorek opiera się na tych samych podstawach faktycznych i prawnych, co uprzednio składana przez wyżej wymienioną. Z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego art wynika, iż, cyt. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.. W związku z powyższym proponuje się uznać przedmiotową skargę za bezzasadną.

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków REGULAMIN przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia

14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia 14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia 14.1. Status bezrobotnego Najliczniejszą grupę spraw objętych podsymbolem 6330 stanowiły skargi na decyzje orzekające o utracie przez skarżących statusu osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej .. 2013

Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej .. 2013 1 Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu.. 2013 roku w Zielonej Górze, pomiędzy: 1. Starostą Zielonogórskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z dnia 30.09.2014r. REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.02.2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM

Bardziej szczegółowo