ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REGULACJA CIEKU BRUŚNIK W KM W M. ŁODYGOWICE (OD UJŚCIA DO UL. WIKLINOWEJ) GM. ŁODYGOWICE ORAZ W KM W M. RYBARZOWICE (POMIĘDZY UL. KOŚCIELNĄ I UL. BRZOSKWINIOWĄ) GM. BUCZKOWICE. Kraków czerwiec

2 WPROWADZENIE Ogólne Specyfikacje techniczne (ST) są wzorcem zawierającym podstawowe wymagania w zakresie wykonanie, realizacji, określeniu jakości i sposobu odbioru robót ogólnobudowlanych, przy ich realizacji. Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy - Prawo zamówieo publicznych (art.31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Rozdz. 3. Specyfikacje techniczne" oznaczają całośd wymagao technicznych, zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy robót budowlanych i materiałów w oparciu o normy, przepisy i akty prawne. ST określają technologie wykonania i odbioru robót budowlanych. Regulują całokształt przedsięwzięcia inwestycyjnego od organizacji placu budowy, poprzez prowadzenie, dokonywanie odbiorów, rozliczenia do momentu przekazania inwestycji do użytkowania. OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI: ST WARUNKI OGÓLNE ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE ST USUNIĘCIE DRZWE I KRZEWÓW ST ROBOTY ZIEMNE ST WYTYCZENIE OBIEKTÓW ST WYKONANIE PODKŁADU BETONOWEGO ST BETON KONSTRUKCYJNY ST DESKOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH ST STAL ZBROJENIWA - MONTAŻ ST BETONOWANIE W DESKOWANIU ST IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO ST ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM ST WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH ST NARZUT KAMIENNY ST UMOCNIENIE PALISADĄ I WIKLINĄ ST.15. BUDOWLE FASZYNOWO-KAMIENNE ST.16.- BRZEGOSŁONY SIATKOWO-KAMIENNE ST ROZBIÓRKA DROGI WRAZ Z UZBROJENIEM ST ROBOTY DROGOWE - CZĘŚD OGÓLNA ST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ST NAWIERZCHNIE Z PŁYT BETONOWYCH SZEŚCIOKATNYCH ST.20. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ST HUMISOWANIE I OBSIANIE 2

3 Zawartośd WPROWADZENIE... 2 OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI:... 2 ST.00. WARUNKI OGÓLNE CZĘŚD OGÓLNA NAZWA ZAMÓWIENIA INWESTOR BIURO PROJEKTOWE PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH WARUNKI OGÓLNE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT DOKUMENTACJA PRAWNA ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH DEFINICJE POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY WYMAGANIA PODSTAWOWE MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘTU I MASZYNY WYMAGANIA OGÓLNE WYKONYWANIA ROBOT SPRZEMTEM ZASADY BEZPIECZNEGO EKSPLOATOWANIA SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO I POMOCNICZEGO PRZEMIESZCZANIE ELEMENTÓW W KONSTRUKCJI I ŁADUNKÓW NA MIEJSCE ICH PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA POMOCNICZE TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT ZASADY PROWADZENIA ROBÓT PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZGODNOŚD ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

4 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW WYKONYWANIE ROBÓT KONTROLA, JAKOŚCI OBMIAR ROBÓT ODBIORU ROBÓT POSTANOWIENIA OGÓLNE ODBIÓR FRONTU ROBÓT ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE ODBIORY CZĘŚCIOWE ODBIÓR KOOCOWY OCENA WYNIKÓW ODBIORU PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT FORMA PRZEDMIARU I JEDNOSTKI MIARY ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA DOKUMENTACJA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH ROZLICZENIA ROBÓT

5 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.02. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI KONTROLA, JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT ST.03. ROBOTY ZIEMNE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST PROJEKT ROBÓT ZIEMNYCH DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA PRAWNA PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT PODZIAŁ I PRZYDATNOŚD GRUNTÓW OCHRONA ŚRODOWISKA MATERIAŁY MATERIAŁY POMOCNICZE NIEZBĘDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH POSPÓŁKA DO BETONU ZWYKŁEGO TRANSPORT, ODBIÓR I SKŁADOWANIE KRUSZYW SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

6 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU TRANSPORT RĘCZNY GRUNTU TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT GRUNTU PRZENOŚNIKAMI WYKONANIA ROBÓT ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODSPAJANIE GRUNTU WYDOBYWANIE I PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW, UKOPÓW I NASYPÓW WYKONYWANIE NASYPÓW ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY ROBOTY ZIEMNE WYKOOCZENIOWE I PORZĄDKOWE KONTROLA, JAKOŚCI BADANIE GRUNTÓW SPRAWDZANIE WYKONANIA ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DLA DOKONANIA ODBIORU KOOCOWEGO ODBIÓR ROBÓT OCENA WYNIKÓW ODBIORU ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENI) ST.04. WYTYCZENIE OBIEKTU CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI, PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) ST.05. WYKONANIE PODKŁADU BETONOWEGO CZĘŚD OGÓLNA

7 2. MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.06. BETON KONSTRUKCYJNY CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU WYKONANIA ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.07. DESKOWANIE KONSTRUKCYJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT WARUNKI OGÓLE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

8 6. KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.08. STAL ZBROJENIOWA- MONTAŻ CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.09. BETONOWANIE W DESKOWANIU CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYMAGANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCIO PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.10. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

9 6. KONTROLA JAKOŚCI SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.11. ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.12. WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.13. NARZUTY KAMIENNE

10 1. CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.14. UMOCNIENIA PALISADĄ I WIKLINĄ CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.15. BUDOWLE FASZYNADOWO-KAMIENNE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY

11 3. SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT OPASKA BRZEGOWA A DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.16. BRZEGOSŁONY SIATKOWO-KAMIENNE WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY MATERIAŁY DO WYKONANIA UMOCNIENIA MATERACE SIATKOWE WYPEŁNIENIE KOSZY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ZAKRES WYKONANIA ROBÓT DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI KONTROLA JAKOŚCI KONTROLA JAKOŚCI SIATEK KONTROLA WYPEŁNIENIA KONTROLA WYKONANIA BRZEGOSŁONU OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.17. ROZBIÓRKA DRÓG I WRAZ Z UZBROJENIEM WARUNKI OGÓLNE PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

12 3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁT SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKODI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.18. ROBÓT DROGOWE - WARUNKI OGÓLNE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH DEFINICJE, POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT POBIERANIE PRÓBEK BADANIA I POMIARY RAPORTY Z BADAO BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA CERTYFIKATY I DEKLARACJE DOKUMENTY BUDOWY PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

13 2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY WAGI I ZASADY WAŻENIA CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ODBIOR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZĘŚCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT USTALENIA OGÓLNE WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) ST.19. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW RODZAJE MATERIAŁÓW WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA KONTROLA, JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) ST.20. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH CZĘŚD OGÓLNA

14 1. PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT PODŁOŻE PODBUDOWA OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI PODSYPKA UKŁADANIE PŁYT WYPEŁNIENIE SPOIN SZCZELINY DYLATACYJNE KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BADANIA W CZASIE ROBÓT SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.21. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP WSTĘP PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT HUMUSOWANIE UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI MOTYLKOWATYMI DARNIOWANIE Brukowanie

15 5. UKŁADANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA KONTROLA JAKOŚCI DARNIOWANIA KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEO ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.22. HUMUSOWANIE I OBSIANIE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT HUMUSOWANIE OBSIANIE TRAWĄ I PIELĘGNACJA DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE

16 ST.00. WARUNKI OGÓLNE 16

17 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA REGULACJA CIEKU BRUŚNIK W KM W M. ŁODYGOWICE (OD UJŚCIA DO UL. WIKLI- NOWEJ) GM. ŁODYGOWICE ORAZ W KM W M. RYBARZOWICE (POMIĘDZY UL. KO- ŚCIELNĄ I UL. BRZOSKWINIOWĄ) GM. BUCZKOWICE. 2. INWESTOR Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych w Krakowie Kraków, ul. Szlak BIURO PROJEKTOWE HYDROMAX" Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe Spółka z o.o Kraków ul. Czapioskiego 3/310 tel PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 1. ZAKRES OPRACOWANIA Dla umocnienia skarp cieku Bruśnik zaprojektowano opaski z narzutu kamiennego, walców i koszy siatkowo-kamiennych: 2. ODCINEK NR 1: W km , , Obie skarpy cieku na odcinku długości 295 m Bruśnika umocnione zostaną opaskami z narzutu kamiennego z głazów cm. Nachylenie narzutu od strony odwodnej przewidziano na 1:1.5 1:3.5 od strony lądu 1:1 1:2, szerokośd korony opaski ~0.5 m. Powierzchnia opaski i zasypy za umocnieniami winna byd obsypana gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsianym mieszankami traw. Szerokośd koryta pomiędzy opaskami będzie zmienna od 2.0 m do 6.5 m. Dno na rozlewiskach należy formowad ze spadkiem około 2% w kierunku osi koryta cieku. ODCINEK NR 2: W km , , , , , , Obie skarpy cieku na odcinku długości 478 m Bruśnika umocnione zostaną opaskami z narzutu kamiennego z głazów cm. Nachylenie narzutu od strony odwodnej przewidziano na 1:1.5 1:4 od strony lądu 1:1 1:2, szerokośd korony opaski ~0.5 m. Powierzchnia opaski i zasypy za umocnieniami winna byd obsypana gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsianym mieszankami traw. Szerokośd koryta pomiędzy opaskami będzie zmienna od 1.5 m do 4.5 m. Dno na rozlewiskach należy formowad ze spadkiem około 2% w kierunku osi koryta cieku. 17

18 W km , Lewa skarpa cieku na odcinku długości 124m Bruśnika umocniona zostanie opaskami z narzutu kamiennego z głazów cm. Nachylenie narzutu od strony odwodnej przewidziano na 1:1.5-1:2 od strony lądu 1:1, szerokośd korony opaski ~0.5 m. Powierzchnia opaski i zasypy za umocnieniami winna byd obsypana gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsianym mieszankami traw. Szerokośd koryta pomiędzy opaskami wyniesie 1.5 m. W km , Na brzegu prawym zostanie wykonana opaski o łącznej długości 124 m z walców siatkowo-kamiennych. Opaskę należy wykonad z walców siatkowo-kamiennych 50 cm, długich na 250 cm, układanych z nachyleniem dostosowanym do naturalnego nachylenia skarpy nie stromszym niż 1:1, prostopadle do osi cieku, zachodzące na dno na ok. 0,5 m. Walce należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach wielkości ok cm. Walce tworzące opaskę należy zasypad gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsiad mieszankami traw. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą cztery warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody umożliwiające utworzenie skarpy o nachyleniu 1:1. Kosz dolny o wymiarach 50x100x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.25 m. W ostatniej warstwie koszy należy wykonad kryzę betonową z betonu hydrotechnicznego B-20. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach około cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm i 50x150x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. Kosz dolny o wymiarach 50x150x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20 cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o wys. 0,50 m. W ostatniej warstwie koszy należy wykonad kryzę betonową z betonu hydrotechnicznego B-20. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm i 50x150x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. Kosz dolny o wymiarach 50x150x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.75 m i 0.50 m. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4mm i wypełniad kamieniem o wymiarach cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. W początkowym km opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm i 50x150x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. W km kosz dolny o wymiarach 50x150x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20 cm, natomiast pozostałe kosze będą układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza 18

19 wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.75m i 0.50m. Stopniowo opaska zmienia kształt i w km tworzą ją już trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. Kosz dolny o wymiarach 50x100x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20 cm, natomiast pozostałe kosze bedą układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.25 m. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach od cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Powyżej przebudowywanego przepustu w ciągu drogi rolniczej przewidziano wykonanie na obu brzegach opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody umożliwiające utworzenie skarpy o nachyleniu 1:1. Kosz dolny o wymiarach 50x100x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w dwóch rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.25m. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4mm i wypełniad kamieniem o wymiarach około 15 20cm.. 3. BYSTRZA ODCINEK NR 1 Bystrze zostanie wykonane jako narzut kamienny formowany z głazów o wymiarach cm. Wykonanie części przelewowej bystrza przewidziano z dwóch bali drewnianych o średnicy ~25 cm długości 4.0 m układanych jeden nad drugim do poziomu dna, opartych o pale ~15 cm zabijanych w dno i skarpy. Bale stanowiące częśd przelewową zostaną zakotwione w brzegu na głębokośd min. 1,0 m. Zakooczenie bystrza stanowią również dwa bale drewniany ~25 cm długości 4.0 m ułożony w poprzek koryta, oparty na palach ~15 cm zabijanych w dno. Poniżej na odcinku długości 3.0 m przewidziano zabezpieczenie dna głazami opartymi na dwóch balach drewnianych o średnicy ~30 cm długości 6.5 m układanych jeden nad drugim do poziomu dna, opartych o pale ~15 cm zabijanych w dno i skarpy. Powyżej bystrza na odcinku długości 2.0 m przewidziano zabezpieczenie dna głazami i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Skarpy cieku na długości bystrza zostaną umocnione głazami wielkości cm. ODCINEK NR 2 Bystrza drewniano-kamienne zostaną wykonane jako narzut kamienny formowany z głazów o wymiarach cm układanych z nachyleniem dna bystrza 7% od poziomu przelewu w dół do przecięcia się bystrza z dnem cieku. Dalej głazy w dnie bystrza na odcinku długości 3.0 m należy układad ze spadkiem wynoszącym 5% od poziomu dna w górę. Części bystrza o różnych nachyleniach rozdziela palisada drewniana z pali drewnianych ~15 cm. Wykonanie części przelewowej bystrza przewidziano z dwóch bali drewnianych o średnicy ~25 cm długości 3.5 m układanych jeden nad drugim do poziomu dna, opartych o pale ~15 cm zabijanych w dno i skarpy. Bale stanowiące częśd przelewową zostaną zakotwiczyd w brzegu na głębokośd min. 1.0m. Zakooczenie bystrza stanowią również dwa bale drewniany ~25 cm długości 3.5 m ułożony w poprzek koryta, oparty na palach ~15 cm zabijanych w dno. Powyżej bystrza na odcinku długości 2.0 m przewidziano zabezpieczenie dna głazami i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Skarpy cieku na długości bystrza należy umocnid głazami wielkości cm. 4. PROGI Dla urozmaicenia charakteru dna zaprojektowano progi drewniano-kamienne o wysokości spadu 0,15 m i 0,20 m. 19

20 ODCINEK NR 1 Zaprojektowano progi o wysokości spadu 0.15, 0.20 i 0.15 m. Częśd przelewowa progu zostanie wykonana z dwóch bali drewnianych ~Ø25cm układany w poprzek koryta cieku jeden na drugim. Bale stanowiące częśd przelewową należy zakotwiczyd w brzegu na głębokośd min. 1.0m. Powyżej na odcinku długości 2.0 m przewidziano umocnienie dna głazami kamiennymi wielkości cm i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Wypad progu na odcinku długości 4.0 m należy umocnid w dnie głazami kamiennymi wielkości cm opartymi na palisadzie drewnianej z pali ~15 cm. ODCINEK NR 2 Zaprojektowano progi o wysokości spadu 0.15 i 0.20 m. Częśd przelewowa progu zostanie wykonana z dwóch bali drewnianych ~Ø25cm długości 3.0 m i 3.5 m układanych w poprzek koryta cieku jeden na drugim. Bale stanowiące częśd przelewową należy zakotwiczyd w brzegu na głębokośd min. 1.0m. Powyżej na odcinku długości 2.0 m przewidziano umocnienie dna głazami kamiennymi wielkości cm i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Wypad progu na odcinku długości 4.0 m należy umocnid w dnie głazami kamiennymi wielkości cm opartymi na palisadzie drewnianej z pali ~15 cm. 5. PRZEPUSTY Zaprojektowano przebudowę trzech istniejących przepustów drogowych. Przepust zostanie wykonane z metrowych segmentów żelbetowych. Żelbetowe ramowe segmenty przepustu zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego B30-W8 zbrojonego prętami stalowymi AIIIN. Szerokośd dna przepustu wynosi 3.00 m, wysokośd 1.65 m. Przepust należy ułożyd na 50 cm warstwie podbudowy o wskaźniku zagęszczenia Is 0,98. Poniżej i powyżej przepustu wykonane zostaną ścianki czołowe betonowe z betonu hydrotechnicznego B20. Najazdy oraz nawierzchnia na przepuście zostały w części rysunkowej przedstawione schematycznie, gdyż zaprojektowane zostaną w odrębnej dokumentacji wraz z rozwiązaniami połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym. Na przepuście zaprojektowano warstwę izolacyjną złożoną z dwóch warstw papy na lepiku, na niej przewidziano wykonanie nawierzchni betonowej grubości 5 cm z betonu B25 zbrojoną siatką z prętów stalowych A-I Ø6 mm o oczkach 10x10 cm. 6. PRZEJAZDY W BRÓD Przewidziano przebudowę istniejących przejazdu w bród. Przejazdy zostaną umocniony prefabrykatami betonowymi (dyble). Przejazd w bród w km obecnie posiada nawierzchnie gruntowe. Przewidziano umocnienie najazdów i dna prefabrykatami betonowymi tzw. dyblami o grubości 20 cm na 10 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej. Na zakooczeniach najazdów przewidziano zamontowanie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem grubości 10 cm. Dodatkowe zabezpieczenie przejazdu w bród stanowią palisady drewniane z pali ~15 cm. Dodatkowe zabezpieczenie przejazdu w bród stanowią palisady drewniane z pali ~15 cm. 7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ KANALIZACJA SANITARNA Kanalizacja sanitarna jest objęta odrębną dokumentacją projektową kanalizacja sanitarna umieszczona w rurze ochronnej. SIED WODOCIĄGOWA 20

21 Zabezpieczenie skrzyżowanie koryta cieku z istniejącym wodociągiem wa100 zostanie wykonane w stalowej rurze ochronnej - połówki rury stalowej, zabezpieczone dwukrotnym spiralnym owinięciem na zakładkę 50% taśmą izolacyjną denso. W rurze należy umieścid płozy centrujące, a kooce zabezpieczyd kitem asfaltowym lub typową uszczelką. SIED GAZOWA Zostanie wykonany nowy odcinek gazociągu z rur PE 100, SDR 11, Dn=25 mm, długości 14.0 m. Skrzyżowanie z ciekiem Bruśnik zabezpieczono zgodnie z PN-91/M rurami osłonowymi. Jako rur osłonowych użyto rury polietylenowej PE 100 SDR11 75x6.8 długości 6.0 m. Polietylenowa rura gazowa zostanie ułożona w rurze ochronnej na płozach system INTEGRA lub RACI. Przewidziano zamontowanie betonowych słupków oznaczających przebieg gazociągu. WYTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI Dla wykonania projektowanych robót będzie konieczne ułożenie w dnie cieku dla odprowadzenia wody na czas budowy rur PVC o średnicach nie mniejszych niż 500mm układanymi pomiędzy grodzami ziemnymi. Rurociąg służący do oprowadzenia wód cieku na czas wykonywania robót przewidziano jako odcinek długości 50,0 m z wielokrotnym przekładaniem. Dla wykonania projektowanych robót będzie konieczne ułożenie na brzegach cieku dróg technologicznych o szerokości pasa jezdnego 3.00 m. Droga ta będzie układana na gruntach prywatnych stanowiących przeważnie użytki zielone i ogródki przydomowe. Po zakooczeniu robót drogę należy rozebrad, zaś teren zajęty pod pas drogowy przywrócid do stanu pierwotnego. Istniejące rurociągi i kable występujące w rejonie projektowanych robót, należy przed rozpoczęciem prac zlokalizowad w terenie i starannie zabezpieczyd przed ewentualnymi uszkodzeniami. 5. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH Prace geodezyjne Zabezpieczenie wykopów Deskowanie elementów betonowanych. Wywóz i dowóz ziemi. 6. WARUNKI OGÓLNE 1. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania ST Przedmiotem opracowania są ogólne warunki specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robót które powinny byd dotrzymywane przy wykonywaniu robót wymienionych w dalszych rozdziałach w zakresie wykonania kładki nad potokiem. 2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych. 3. Zakres robót objętych ST Warunki ogólne będące treścią niniejsze specyfikacji technicznej ST Częśd WA- RUNKI OGÓLNE" obejmują wymagania ogólne, wspólne dla pozostałych specyfikacji technicznych wymienionych w pozostałych rozdziale. 21

22 2. PRZEPISY OGÓLNE 1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniad wymagania określone w prawie budowlanym. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna byd dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna byd uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleo koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowad prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierad terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnid prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwid wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien byd uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowid podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotowad sied układu pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyd stałe punkty pomiarowe. Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byd: usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywad przez cały okres budowy, trwale i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegad zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót. Z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzid odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotowad w dzienniku budowy, naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjno-wysokościowy budowy. Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuowad na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałośd oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 3. Zagospodarowanie placu budowy Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowad teren, na którym te roboty mają byd wykonywane, a w szczególności: ogrodzid plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu, jakie może zagrażad w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno byd tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokośd powinna wynosid nie mniej niż 1,50 m, wykonad w ogrodzeniu pla- 22

23 cu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, wyrównad stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadad, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, w razie stwierdzenia istnienia urządzeo, o których mowa w p. c), należy usunąd je lub zabezpieczyd po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeo lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyd przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, założyd w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpid również w trakcie wykonywania robót), osuszyd w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnid korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnid korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, ustawid stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowad budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeo oraz przygotowad miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzid dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, pomieszczenia wymienione w punktach j) powinny posiadad odpowiednią powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higienicznosanitarnych na budowie, przygotowad składy na materiały, które mogą spowodowad wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, usuwad z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzad przeszkody lub utrudniad wykonywa nie robót. 3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowad teren, na którym te roboty mają byd wykonywane, a w szczególności: ogrodzid plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu, jakie może zagrażad w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno byd tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokośd powinna wynosid nie mniej niż 1,50 m, wykonad w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, wyrównad stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 23

24 wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadad, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, w razie stwierdzenia istnienia urządzeo, o których mowa w powyżej, należy usunąd je lub zabezpieczyd po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeo lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyd przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, założyd w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpid również w trakcie wykonywania robót), osuszyd w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnid korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnid korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia zaplecza budowy i w razie konieczności miejsc pracy, ustawid stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowad budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeo oraz przygotowad miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzid dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, na budowach wieloletnich urządzid dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, pomieszczenia wymienione w powyżej powinny posiadad odpowiednią powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, przygotowad składy na materiały, które mogą spowodowad wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, usuwad z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzad przeszkody lub utrudniad wykonywa nie robót. 4. OGRODZENIA, DROGI, PRZEJŚCIA I PARKINGI NA PLACU BUDOWY 1. Ogrodzenia Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych ogrodzid plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokośd ogrodzenia nie powinna byd niższa niż 1,5 m. W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzid zaplecze budowy tj. miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjnosocjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zacho- 24

25 wania bezpieczeostwa osób oraz bezpieczeostwa mienia i pracy. Zaleca się wykonywanie ogrodzeo z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej. 4. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonad oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 2. Drogi dojazdowe i na placu budowy Na terenie budowy należy wykorzystad istniejącą sied dróg stałych, a ponieważ jest ona zwykle niewystarczająca, należy ją uzupełnid drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny byd wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierowad się następujący mi zasadami: a. wyznaczyd główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, b. należy unikad krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy, a w szczególności w miejscach: frontów wyładunkowych i załadunkowych jednostek transportu zewnętrznego, intensywnego ruchu pojazdów transportu zewnętrznego, zbliżonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych b. podkład i nawierzchnie dróg powinny byd dostosowane do przewidywanych środków transportowych oraz wielkości i masy elementów, jakie mają byd przewożone, c. szerokości dróg powinny byd następujące: ruchu jednokierunkowym 3,0 m, a przy placach wyładunkowych do 5,50 m, ruchu dwukierunkowym 5,5 m, a przy placach wyładunkowych do 8,0 m, d. największe spadki podłużne dróg tymczasowych na placu budowy nie powinny byd większe niż: 8% - dla dróg o nawierzchni lekkiej, 5% - dla dróg gruntowych 4% - dla dróg o nawierzchni ulepszonej, e. spadki poprzeczne dróg tymczasowych powinny zawierad się w granicach 2 3%, f. promienie łuku dróg kołowych wewnętrznych na placu budowy nie powinny byd mniejsze niż: dla dróg jednopasmowych, ale min. 40 m przy przewozie ładunków długich do 30m, 11 m - dla dróg dwupasmowych, ale min. 50m przy przewozie ładunków długich do 30m; g. korona drogi powinna znajdowad się na odpowiedniej wysokości nad poziomem terenu, tak aby nie następowało zalewanie dróg wodą opadową. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mied utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeo i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny byd większe niż 9%. 25

26 Do utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych można stosowad masy bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, żwir lub tłuczeo kamienny. Drogi w obrębie placu budowy mogą byd wykonane z prefabrykatów żelbetowych. Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy i dróg wykonywanych w obrębie placu budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych. Drogi należy oznakowad zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych oraz ustalid i podad na tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeostwa ruchu dane. W razie, gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu należy umieścid zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzieo i w nocy, a w odpowiedniej odległości ustawid tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu. 3. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadad następującym wymaganiom: a. ciąg (droga) dla pieszych powinien byd wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokośd ciągu powinna wynosid co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwu kierunkowym; b. przejścia dla pieszych należy wyznaczad w miejscach zapewniających bezpieczeostwo pieszych, c. w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokośd jego nie powinna byd mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, d. przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20% powinny byd zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny byd wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, e. przejścia i miejsca niebezpieczne powinny byd oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone, f. przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny byd zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeo między poręczą i deską krawężnikową powinna byd wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, g. wyjścia z magazynów oraz przejścia dla pieszych między budynkami wychodzące na drogi powinny byd zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości 1,1 m lub zabezpieczone w inny sposób przed gwałtownym wtargnięciem na drogę, h. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno byd większe niż 10%, i. drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą byd nachylone więcej niż: 4% dla wózków szynowych, 5% dla wózków bezszynowych, 10% dla taczek; 4. Ochrona przejśd w miejscach niebezpiecznych 26

27 Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakowad i ogrodzid poręczami W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne należy oświetlid. Oświetlenie to powinno mied zmierzchowe wyłączniki automatyczne. W miejscach przejśd i przejazdów w pobliżu głębokich wykopów wysokośd poręczy winna wynosid nie mniej niż 1.10 m, zaś poręcz winna byd tak skonstruowana by nie było możliwe wpadnięcie do wykopu 5. Pomosty i gniazda montażowe Pomosty komunikacyjne powinny byd zabezpieczone w taki sam sposób jak dojścia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mied powierzchnię i wysokośd zapewniające możliwie wygodną i bezpieczną pracę, składowanie materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Pomosty robocze powinny byd obliczone i przystosowane na równoczesne obciążenie wynikające z liczby pracowników pracujących na pomoście oraz masy materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przeciążanie pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. Przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych powinny byd wykonane zgodnie z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniad bezpieczne zawieszenie ze współczynnikiem pewności nie mniej niż trzy. 5. BUDYNKI I OBIEKTY TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY 1. Wymagania ogólne Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny byd grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagao wynikających z przepisów ppoż. W zależności od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna byd mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. Obiekty tymczasowe powinny byd montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. Wykonywanie obiektów tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o trwałych połączeniach powinno wynikad z potrzeb technicznych i bezpieczeostwa na budowie. Obiekty tymczasowe powinny mied bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniad określone wymagania użytkowe. Obiekty rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą byd użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 2. Rodzaje obiektów tymczasowych Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: na dużych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, hotele pracownicze, stołówki, szatnie itp., na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeo stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach, na budowach małych, barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na pod- 27

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB (100x75x12) cm. Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotycząca realizacji robót drogowych na odcinku 1180 mb drogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Świerzawa marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 71 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-05.03.03 " Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m PRZEDMIAR do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Tuszynie; 95-080 Tuszyn; ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie: Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa - Czermin - Przecław, km 8+382. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI

D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DROGI GMINNEJ W SKUROWIE MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47 05 600 Grójec WARSZAWA, marzec 2014 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 Roboty przygotowawcze 16 1.WSTĘP SPIS TREŚCI 1.1.Przedmiot SST 1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robót objętych SST 1.4.Podstawowe określenia 1.5.Ogólne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 21 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SPIS TREŚCI D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1. WSTĘP... 21 2. MATERIAŁY... 22 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW Warszawa 1998 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 SPIS TREŚCI D-01.02.04 ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 11. ROBOTY ZIEMNE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne 3. Chodnik 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe po, inwentaryzacja powykonawcza: 3255,50m 2 Mechaniczne karczowanie krzaków - gęste powyŝej 60% powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 1 inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Gmina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 62 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo