ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REGULACJA CIEKU BRUŚNIK W KM W M. ŁODYGOWICE (OD UJŚCIA DO UL. WIKLINOWEJ) GM. ŁODYGOWICE ORAZ W KM W M. RYBARZOWICE (POMIĘDZY UL. KOŚCIELNĄ I UL. BRZOSKWINIOWĄ) GM. BUCZKOWICE. Kraków czerwiec

2 WPROWADZENIE Ogólne Specyfikacje techniczne (ST) są wzorcem zawierającym podstawowe wymagania w zakresie wykonanie, realizacji, określeniu jakości i sposobu odbioru robót ogólnobudowlanych, przy ich realizacji. Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy - Prawo zamówieo publicznych (art.31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Rozdz. 3. Specyfikacje techniczne" oznaczają całośd wymagao technicznych, zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy robót budowlanych i materiałów w oparciu o normy, przepisy i akty prawne. ST określają technologie wykonania i odbioru robót budowlanych. Regulują całokształt przedsięwzięcia inwestycyjnego od organizacji placu budowy, poprzez prowadzenie, dokonywanie odbiorów, rozliczenia do momentu przekazania inwestycji do użytkowania. OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI: ST WARUNKI OGÓLNE ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE ST USUNIĘCIE DRZWE I KRZEWÓW ST ROBOTY ZIEMNE ST WYTYCZENIE OBIEKTÓW ST WYKONANIE PODKŁADU BETONOWEGO ST BETON KONSTRUKCYJNY ST DESKOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH ST STAL ZBROJENIWA - MONTAŻ ST BETONOWANIE W DESKOWANIU ST IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO ST ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM ST WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH ST NARZUT KAMIENNY ST UMOCNIENIE PALISADĄ I WIKLINĄ ST.15. BUDOWLE FASZYNOWO-KAMIENNE ST.16.- BRZEGOSŁONY SIATKOWO-KAMIENNE ST ROZBIÓRKA DROGI WRAZ Z UZBROJENIEM ST ROBOTY DROGOWE - CZĘŚD OGÓLNA ST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ST NAWIERZCHNIE Z PŁYT BETONOWYCH SZEŚCIOKATNYCH ST.20. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ST HUMISOWANIE I OBSIANIE 2

3 Zawartośd WPROWADZENIE... 2 OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI:... 2 ST.00. WARUNKI OGÓLNE CZĘŚD OGÓLNA NAZWA ZAMÓWIENIA INWESTOR BIURO PROJEKTOWE PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH WARUNKI OGÓLNE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT DOKUMENTACJA PRAWNA ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH DEFINICJE POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY WYMAGANIA PODSTAWOWE MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘTU I MASZYNY WYMAGANIA OGÓLNE WYKONYWANIA ROBOT SPRZEMTEM ZASADY BEZPIECZNEGO EKSPLOATOWANIA SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO I POMOCNICZEGO PRZEMIESZCZANIE ELEMENTÓW W KONSTRUKCJI I ŁADUNKÓW NA MIEJSCE ICH PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA POMOCNICZE TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT ZASADY PROWADZENIA ROBÓT PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZGODNOŚD ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

4 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW WYKONYWANIE ROBÓT KONTROLA, JAKOŚCI OBMIAR ROBÓT ODBIORU ROBÓT POSTANOWIENIA OGÓLNE ODBIÓR FRONTU ROBÓT ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE ODBIORY CZĘŚCIOWE ODBIÓR KOOCOWY OCENA WYNIKÓW ODBIORU PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT FORMA PRZEDMIARU I JEDNOSTKI MIARY ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA DOKUMENTACJA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH ROZLICZENIA ROBÓT

5 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.02. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI KONTROLA, JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT ST.03. ROBOTY ZIEMNE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST PROJEKT ROBÓT ZIEMNYCH DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA PRAWNA PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT PODZIAŁ I PRZYDATNOŚD GRUNTÓW OCHRONA ŚRODOWISKA MATERIAŁY MATERIAŁY POMOCNICZE NIEZBĘDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH POSPÓŁKA DO BETONU ZWYKŁEGO TRANSPORT, ODBIÓR I SKŁADOWANIE KRUSZYW SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

6 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU TRANSPORT RĘCZNY GRUNTU TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT GRUNTU PRZENOŚNIKAMI WYKONANIA ROBÓT ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODSPAJANIE GRUNTU WYDOBYWANIE I PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW, UKOPÓW I NASYPÓW WYKONYWANIE NASYPÓW ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY ROBOTY ZIEMNE WYKOOCZENIOWE I PORZĄDKOWE KONTROLA, JAKOŚCI BADANIE GRUNTÓW SPRAWDZANIE WYKONANIA ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DLA DOKONANIA ODBIORU KOOCOWEGO ODBIÓR ROBÓT OCENA WYNIKÓW ODBIORU ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENI) ST.04. WYTYCZENIE OBIEKTU CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI, PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) ST.05. WYKONANIE PODKŁADU BETONOWEGO CZĘŚD OGÓLNA

7 2. MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.06. BETON KONSTRUKCYJNY CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU WYKONANIA ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.07. DESKOWANIE KONSTRUKCYJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIA ROBÓT WARUNKI OGÓLE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

8 6. KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.08. STAL ZBROJENIOWA- MONTAŻ CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.09. BETONOWANIE W DESKOWANIU CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYMAGANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCIO PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.10. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO CZĘŚD OGÓLNA MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

9 6. KONTROLA JAKOŚCI SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.11. ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.12. WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.13. NARZUTY KAMIENNE

10 1. CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.14. UMOCNIENIA PALISADĄ I WIKLINĄ CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST MATERIAŁY SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.15. BUDOWLE FASZYNADOWO-KAMIENNE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY

11 3. SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT OPASKA BRZEGOWA A DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.16. BRZEGOSŁONY SIATKOWO-KAMIENNE WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY MATERIAŁY DO WYKONANIA UMOCNIENIA MATERACE SIATKOWE WYPEŁNIENIE KOSZY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ZAKRES WYKONANIA ROBÓT DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI KONTROLA JAKOŚCI KONTROLA JAKOŚCI SIATEK KONTROLA WYPEŁNIENIA KONTROLA WYKONANIA BRZEGOSŁONU OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.17. ROZBIÓRKA DRÓG I WRAZ Z UZBROJENIEM WARUNKI OGÓLNE PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

12 3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁT SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKODI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA ST.18. ROBÓT DROGOWE - WARUNKI OGÓLNE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH DEFINICJE, POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT POBIERANIE PRÓBEK BADANIA I POMIARY RAPORTY Z BADAO BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA CERTYFIKATY I DEKLARACJE DOKUMENTY BUDOWY PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

13 2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY WAGI I ZASADY WAŻENIA CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ODBIOR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZĘŚCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT USTALENIA OGÓLNE WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) ST.19. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW RODZAJE MATERIAŁÓW WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW SPRZĘT I MASZYNY TRANSPORT NA PLACU BUDOWY WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA KONTROLA, JAKOŚCI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIOR ROBÓT ROZLICZENIA ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) ST.20. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH CZĘŚD OGÓLNA

14 1. PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT PODŁOŻE PODBUDOWA OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI PODSYPKA UKŁADANIE PŁYT WYPEŁNIENIE SPOIN SZCZELINY DYLATACYJNE KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BADANIA W CZASIE ROBÓT SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.21. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP WSTĘP PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT HUMUSOWANIE UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI MOTYLKOWATYMI DARNIOWANIE Brukowanie

15 5. UKŁADANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA KONTROLA JAKOŚCI DARNIOWANIA KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEO ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST.22. HUMUSOWANIE I OBSIANIE CZĘŚD OGÓLNA PRZEDMIOT ZAKRES STOSOWANIA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT HUMUSOWANIE OBSIANIE TRAWĄ I PIELĘGNACJA DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE

16 ST.00. WARUNKI OGÓLNE 16

17 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA REGULACJA CIEKU BRUŚNIK W KM W M. ŁODYGOWICE (OD UJŚCIA DO UL. WIKLI- NOWEJ) GM. ŁODYGOWICE ORAZ W KM W M. RYBARZOWICE (POMIĘDZY UL. KO- ŚCIELNĄ I UL. BRZOSKWINIOWĄ) GM. BUCZKOWICE. 2. INWESTOR Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych w Krakowie Kraków, ul. Szlak BIURO PROJEKTOWE HYDROMAX" Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe Spółka z o.o Kraków ul. Czapioskiego 3/310 tel PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 1. ZAKRES OPRACOWANIA Dla umocnienia skarp cieku Bruśnik zaprojektowano opaski z narzutu kamiennego, walców i koszy siatkowo-kamiennych: 2. ODCINEK NR 1: W km , , Obie skarpy cieku na odcinku długości 295 m Bruśnika umocnione zostaną opaskami z narzutu kamiennego z głazów cm. Nachylenie narzutu od strony odwodnej przewidziano na 1:1.5 1:3.5 od strony lądu 1:1 1:2, szerokośd korony opaski ~0.5 m. Powierzchnia opaski i zasypy za umocnieniami winna byd obsypana gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsianym mieszankami traw. Szerokośd koryta pomiędzy opaskami będzie zmienna od 2.0 m do 6.5 m. Dno na rozlewiskach należy formowad ze spadkiem około 2% w kierunku osi koryta cieku. ODCINEK NR 2: W km , , , , , , Obie skarpy cieku na odcinku długości 478 m Bruśnika umocnione zostaną opaskami z narzutu kamiennego z głazów cm. Nachylenie narzutu od strony odwodnej przewidziano na 1:1.5 1:4 od strony lądu 1:1 1:2, szerokośd korony opaski ~0.5 m. Powierzchnia opaski i zasypy za umocnieniami winna byd obsypana gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsianym mieszankami traw. Szerokośd koryta pomiędzy opaskami będzie zmienna od 1.5 m do 4.5 m. Dno na rozlewiskach należy formowad ze spadkiem około 2% w kierunku osi koryta cieku. 17

18 W km , Lewa skarpa cieku na odcinku długości 124m Bruśnika umocniona zostanie opaskami z narzutu kamiennego z głazów cm. Nachylenie narzutu od strony odwodnej przewidziano na 1:1.5-1:2 od strony lądu 1:1, szerokośd korony opaski ~0.5 m. Powierzchnia opaski i zasypy za umocnieniami winna byd obsypana gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsianym mieszankami traw. Szerokośd koryta pomiędzy opaskami wyniesie 1.5 m. W km , Na brzegu prawym zostanie wykonana opaski o łącznej długości 124 m z walców siatkowo-kamiennych. Opaskę należy wykonad z walców siatkowo-kamiennych 50 cm, długich na 250 cm, układanych z nachyleniem dostosowanym do naturalnego nachylenia skarpy nie stromszym niż 1:1, prostopadle do osi cieku, zachodzące na dno na ok. 0,5 m. Walce należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach wielkości ok cm. Walce tworzące opaskę należy zasypad gruntem rodzimym zdolnym do porostu i obsiad mieszankami traw. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą cztery warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody umożliwiające utworzenie skarpy o nachyleniu 1:1. Kosz dolny o wymiarach 50x100x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.25 m. W ostatniej warstwie koszy należy wykonad kryzę betonową z betonu hydrotechnicznego B-20. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach około cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm i 50x150x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. Kosz dolny o wymiarach 50x150x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20 cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o wys. 0,50 m. W ostatniej warstwie koszy należy wykonad kryzę betonową z betonu hydrotechnicznego B-20. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm i 50x150x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. Kosz dolny o wymiarach 50x150x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.75 m i 0.50 m. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4mm i wypełniad kamieniem o wymiarach cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Na obu brzegach zostaną wykonane opaski z koszy siatkowo-kamienne. W początkowym km opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm i 50x150x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. W km kosz dolny o wymiarach 50x150x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20 cm, natomiast pozostałe kosze będą układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza 18

19 wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.75m i 0.50m. Stopniowo opaska zmienia kształt i w km tworzą ją już trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody. Kosz dolny o wymiarach 50x100x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20 cm, natomiast pozostałe kosze bedą układane w trzech rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.25 m. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4 mm i wypełniad kamieniem o wymiarach od cm. Wysokośd opaski dostosowano do wysokości istniejącego brzegu. W km Powyżej przebudowywanego przepustu w ciągu drogi rolniczej przewidziano wykonanie na obu brzegach opaski z koszy siatkowo-kamienne. Opaskę tworzą trzy warstwy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x300cm układanych równolegle do osi koryta cieku w schody umożliwiające utworzenie skarpy o nachyleniu 1:1. Kosz dolny o wymiarach 50x100x300cm stanowiący fundament opaski winien byd wkopany poniżej dna potoku na 20cm, zaś pozostałe kosze winny byd układane w dwóch rzędach na koszu dolnym schodkowo z przesunięciem krawędzi kosza wyższego w stosunku do krawędzi kosza niższego o 0.25m. Kosze należy wykonywad z siatki z drutu ocynkowanego o średnicy 3 4mm i wypełniad kamieniem o wymiarach około 15 20cm.. 3. BYSTRZA ODCINEK NR 1 Bystrze zostanie wykonane jako narzut kamienny formowany z głazów o wymiarach cm. Wykonanie części przelewowej bystrza przewidziano z dwóch bali drewnianych o średnicy ~25 cm długości 4.0 m układanych jeden nad drugim do poziomu dna, opartych o pale ~15 cm zabijanych w dno i skarpy. Bale stanowiące częśd przelewową zostaną zakotwione w brzegu na głębokośd min. 1,0 m. Zakooczenie bystrza stanowią również dwa bale drewniany ~25 cm długości 4.0 m ułożony w poprzek koryta, oparty na palach ~15 cm zabijanych w dno. Poniżej na odcinku długości 3.0 m przewidziano zabezpieczenie dna głazami opartymi na dwóch balach drewnianych o średnicy ~30 cm długości 6.5 m układanych jeden nad drugim do poziomu dna, opartych o pale ~15 cm zabijanych w dno i skarpy. Powyżej bystrza na odcinku długości 2.0 m przewidziano zabezpieczenie dna głazami i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Skarpy cieku na długości bystrza zostaną umocnione głazami wielkości cm. ODCINEK NR 2 Bystrza drewniano-kamienne zostaną wykonane jako narzut kamienny formowany z głazów o wymiarach cm układanych z nachyleniem dna bystrza 7% od poziomu przelewu w dół do przecięcia się bystrza z dnem cieku. Dalej głazy w dnie bystrza na odcinku długości 3.0 m należy układad ze spadkiem wynoszącym 5% od poziomu dna w górę. Części bystrza o różnych nachyleniach rozdziela palisada drewniana z pali drewnianych ~15 cm. Wykonanie części przelewowej bystrza przewidziano z dwóch bali drewnianych o średnicy ~25 cm długości 3.5 m układanych jeden nad drugim do poziomu dna, opartych o pale ~15 cm zabijanych w dno i skarpy. Bale stanowiące częśd przelewową zostaną zakotwiczyd w brzegu na głębokośd min. 1.0m. Zakooczenie bystrza stanowią również dwa bale drewniany ~25 cm długości 3.5 m ułożony w poprzek koryta, oparty na palach ~15 cm zabijanych w dno. Powyżej bystrza na odcinku długości 2.0 m przewidziano zabezpieczenie dna głazami i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Skarpy cieku na długości bystrza należy umocnid głazami wielkości cm. 4. PROGI Dla urozmaicenia charakteru dna zaprojektowano progi drewniano-kamienne o wysokości spadu 0,15 m i 0,20 m. 19

20 ODCINEK NR 1 Zaprojektowano progi o wysokości spadu 0.15, 0.20 i 0.15 m. Częśd przelewowa progu zostanie wykonana z dwóch bali drewnianych ~Ø25cm układany w poprzek koryta cieku jeden na drugim. Bale stanowiące częśd przelewową należy zakotwiczyd w brzegu na głębokośd min. 1.0m. Powyżej na odcinku długości 2.0 m przewidziano umocnienie dna głazami kamiennymi wielkości cm i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Wypad progu na odcinku długości 4.0 m należy umocnid w dnie głazami kamiennymi wielkości cm opartymi na palisadzie drewnianej z pali ~15 cm. ODCINEK NR 2 Zaprojektowano progi o wysokości spadu 0.15 i 0.20 m. Częśd przelewowa progu zostanie wykonana z dwóch bali drewnianych ~Ø25cm długości 3.0 m i 3.5 m układanych w poprzek koryta cieku jeden na drugim. Bale stanowiące częśd przelewową należy zakotwiczyd w brzegu na głębokośd min. 1.0m. Powyżej na odcinku długości 2.0 m przewidziano umocnienie dna głazami kamiennymi wielkości cm i palisadą drewnianą z pali ~15 cm. Wypad progu na odcinku długości 4.0 m należy umocnid w dnie głazami kamiennymi wielkości cm opartymi na palisadzie drewnianej z pali ~15 cm. 5. PRZEPUSTY Zaprojektowano przebudowę trzech istniejących przepustów drogowych. Przepust zostanie wykonane z metrowych segmentów żelbetowych. Żelbetowe ramowe segmenty przepustu zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego B30-W8 zbrojonego prętami stalowymi AIIIN. Szerokośd dna przepustu wynosi 3.00 m, wysokośd 1.65 m. Przepust należy ułożyd na 50 cm warstwie podbudowy o wskaźniku zagęszczenia Is 0,98. Poniżej i powyżej przepustu wykonane zostaną ścianki czołowe betonowe z betonu hydrotechnicznego B20. Najazdy oraz nawierzchnia na przepuście zostały w części rysunkowej przedstawione schematycznie, gdyż zaprojektowane zostaną w odrębnej dokumentacji wraz z rozwiązaniami połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym. Na przepuście zaprojektowano warstwę izolacyjną złożoną z dwóch warstw papy na lepiku, na niej przewidziano wykonanie nawierzchni betonowej grubości 5 cm z betonu B25 zbrojoną siatką z prętów stalowych A-I Ø6 mm o oczkach 10x10 cm. 6. PRZEJAZDY W BRÓD Przewidziano przebudowę istniejących przejazdu w bród. Przejazdy zostaną umocniony prefabrykatami betonowymi (dyble). Przejazd w bród w km obecnie posiada nawierzchnie gruntowe. Przewidziano umocnienie najazdów i dna prefabrykatami betonowymi tzw. dyblami o grubości 20 cm na 10 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej. Na zakooczeniach najazdów przewidziano zamontowanie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem grubości 10 cm. Dodatkowe zabezpieczenie przejazdu w bród stanowią palisady drewniane z pali ~15 cm. Dodatkowe zabezpieczenie przejazdu w bród stanowią palisady drewniane z pali ~15 cm. 7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ KANALIZACJA SANITARNA Kanalizacja sanitarna jest objęta odrębną dokumentacją projektową kanalizacja sanitarna umieszczona w rurze ochronnej. SIED WODOCIĄGOWA 20

21 Zabezpieczenie skrzyżowanie koryta cieku z istniejącym wodociągiem wa100 zostanie wykonane w stalowej rurze ochronnej - połówki rury stalowej, zabezpieczone dwukrotnym spiralnym owinięciem na zakładkę 50% taśmą izolacyjną denso. W rurze należy umieścid płozy centrujące, a kooce zabezpieczyd kitem asfaltowym lub typową uszczelką. SIED GAZOWA Zostanie wykonany nowy odcinek gazociągu z rur PE 100, SDR 11, Dn=25 mm, długości 14.0 m. Skrzyżowanie z ciekiem Bruśnik zabezpieczono zgodnie z PN-91/M rurami osłonowymi. Jako rur osłonowych użyto rury polietylenowej PE 100 SDR11 75x6.8 długości 6.0 m. Polietylenowa rura gazowa zostanie ułożona w rurze ochronnej na płozach system INTEGRA lub RACI. Przewidziano zamontowanie betonowych słupków oznaczających przebieg gazociągu. WYTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI Dla wykonania projektowanych robót będzie konieczne ułożenie w dnie cieku dla odprowadzenia wody na czas budowy rur PVC o średnicach nie mniejszych niż 500mm układanymi pomiędzy grodzami ziemnymi. Rurociąg służący do oprowadzenia wód cieku na czas wykonywania robót przewidziano jako odcinek długości 50,0 m z wielokrotnym przekładaniem. Dla wykonania projektowanych robót będzie konieczne ułożenie na brzegach cieku dróg technologicznych o szerokości pasa jezdnego 3.00 m. Droga ta będzie układana na gruntach prywatnych stanowiących przeważnie użytki zielone i ogródki przydomowe. Po zakooczeniu robót drogę należy rozebrad, zaś teren zajęty pod pas drogowy przywrócid do stanu pierwotnego. Istniejące rurociągi i kable występujące w rejonie projektowanych robót, należy przed rozpoczęciem prac zlokalizowad w terenie i starannie zabezpieczyd przed ewentualnymi uszkodzeniami. 5. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH Prace geodezyjne Zabezpieczenie wykopów Deskowanie elementów betonowanych. Wywóz i dowóz ziemi. 6. WARUNKI OGÓLNE 1. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania ST Przedmiotem opracowania są ogólne warunki specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robót które powinny byd dotrzymywane przy wykonywaniu robót wymienionych w dalszych rozdziałach w zakresie wykonania kładki nad potokiem. 2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych. 3. Zakres robót objętych ST Warunki ogólne będące treścią niniejsze specyfikacji technicznej ST Częśd WA- RUNKI OGÓLNE" obejmują wymagania ogólne, wspólne dla pozostałych specyfikacji technicznych wymienionych w pozostałych rozdziale. 21

22 2. PRZEPISY OGÓLNE 1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniad wymagania określone w prawie budowlanym. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna byd dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna byd uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleo koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowad prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierad terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnid prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwid wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien byd uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowid podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotowad sied układu pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyd stałe punkty pomiarowe. Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byd: usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywad przez cały okres budowy, trwale i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegad zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót. Z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzid odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotowad w dzienniku budowy, naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjno-wysokościowy budowy. Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuowad na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałośd oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 3. Zagospodarowanie placu budowy Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowad teren, na którym te roboty mają byd wykonywane, a w szczególności: ogrodzid plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu, jakie może zagrażad w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno byd tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokośd powinna wynosid nie mniej niż 1,50 m, wykonad w ogrodzeniu pla- 22

23 cu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, wyrównad stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadad, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, w razie stwierdzenia istnienia urządzeo, o których mowa w p. c), należy usunąd je lub zabezpieczyd po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeo lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyd przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, założyd w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpid również w trakcie wykonywania robót), osuszyd w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnid korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnid korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, ustawid stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowad budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeo oraz przygotowad miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzid dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, pomieszczenia wymienione w punktach j) powinny posiadad odpowiednią powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higienicznosanitarnych na budowie, przygotowad składy na materiały, które mogą spowodowad wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, usuwad z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzad przeszkody lub utrudniad wykonywa nie robót. 3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowad teren, na którym te roboty mają byd wykonywane, a w szczególności: ogrodzid plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu, jakie może zagrażad w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno byd tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokośd powinna wynosid nie mniej niż 1,50 m, wykonad w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, wyrównad stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 23

24 wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadad, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, w razie stwierdzenia istnienia urządzeo, o których mowa w powyżej, należy usunąd je lub zabezpieczyd po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeo lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyd przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, założyd w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpid również w trakcie wykonywania robót), osuszyd w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnid korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnid korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia zaplecza budowy i w razie konieczności miejsc pracy, ustawid stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowad budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeo oraz przygotowad miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzid dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, na budowach wieloletnich urządzid dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, pomieszczenia wymienione w powyżej powinny posiadad odpowiednią powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, przygotowad składy na materiały, które mogą spowodowad wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta, usuwad z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzad przeszkody lub utrudniad wykonywa nie robót. 4. OGRODZENIA, DROGI, PRZEJŚCIA I PARKINGI NA PLACU BUDOWY 1. Ogrodzenia Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych ogrodzid plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokośd ogrodzenia nie powinna byd niższa niż 1,5 m. W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzid zaplecze budowy tj. miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjnosocjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zacho- 24

25 wania bezpieczeostwa osób oraz bezpieczeostwa mienia i pracy. Zaleca się wykonywanie ogrodzeo z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej. 4. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonad oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 2. Drogi dojazdowe i na placu budowy Na terenie budowy należy wykorzystad istniejącą sied dróg stałych, a ponieważ jest ona zwykle niewystarczająca, należy ją uzupełnid drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny byd wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierowad się następujący mi zasadami: a. wyznaczyd główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, b. należy unikad krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy, a w szczególności w miejscach: frontów wyładunkowych i załadunkowych jednostek transportu zewnętrznego, intensywnego ruchu pojazdów transportu zewnętrznego, zbliżonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych b. podkład i nawierzchnie dróg powinny byd dostosowane do przewidywanych środków transportowych oraz wielkości i masy elementów, jakie mają byd przewożone, c. szerokości dróg powinny byd następujące: ruchu jednokierunkowym 3,0 m, a przy placach wyładunkowych do 5,50 m, ruchu dwukierunkowym 5,5 m, a przy placach wyładunkowych do 8,0 m, d. największe spadki podłużne dróg tymczasowych na placu budowy nie powinny byd większe niż: 8% - dla dróg o nawierzchni lekkiej, 5% - dla dróg gruntowych 4% - dla dróg o nawierzchni ulepszonej, e. spadki poprzeczne dróg tymczasowych powinny zawierad się w granicach 2 3%, f. promienie łuku dróg kołowych wewnętrznych na placu budowy nie powinny byd mniejsze niż: dla dróg jednopasmowych, ale min. 40 m przy przewozie ładunków długich do 30m, 11 m - dla dróg dwupasmowych, ale min. 50m przy przewozie ładunków długich do 30m; g. korona drogi powinna znajdowad się na odpowiedniej wysokości nad poziomem terenu, tak aby nie następowało zalewanie dróg wodą opadową. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mied utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeo i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny byd większe niż 9%. 25

26 Do utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych można stosowad masy bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, żwir lub tłuczeo kamienny. Drogi w obrębie placu budowy mogą byd wykonane z prefabrykatów żelbetowych. Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy i dróg wykonywanych w obrębie placu budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych. Drogi należy oznakowad zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych oraz ustalid i podad na tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeostwa ruchu dane. W razie, gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu należy umieścid zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzieo i w nocy, a w odpowiedniej odległości ustawid tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu. 3. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadad następującym wymaganiom: a. ciąg (droga) dla pieszych powinien byd wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokośd ciągu powinna wynosid co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwu kierunkowym; b. przejścia dla pieszych należy wyznaczad w miejscach zapewniających bezpieczeostwo pieszych, c. w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokośd jego nie powinna byd mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, d. przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20% powinny byd zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny byd wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, e. przejścia i miejsca niebezpieczne powinny byd oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone, f. przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny byd zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeo między poręczą i deską krawężnikową powinna byd wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, g. wyjścia z magazynów oraz przejścia dla pieszych między budynkami wychodzące na drogi powinny byd zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości 1,1 m lub zabezpieczone w inny sposób przed gwałtownym wtargnięciem na drogę, h. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno byd większe niż 10%, i. drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą byd nachylone więcej niż: 4% dla wózków szynowych, 5% dla wózków bezszynowych, 10% dla taczek; 4. Ochrona przejśd w miejscach niebezpiecznych 26

27 Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakowad i ogrodzid poręczami W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne należy oświetlid. Oświetlenie to powinno mied zmierzchowe wyłączniki automatyczne. W miejscach przejśd i przejazdów w pobliżu głębokich wykopów wysokośd poręczy winna wynosid nie mniej niż 1.10 m, zaś poręcz winna byd tak skonstruowana by nie było możliwe wpadnięcie do wykopu 5. Pomosty i gniazda montażowe Pomosty komunikacyjne powinny byd zabezpieczone w taki sam sposób jak dojścia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mied powierzchnię i wysokośd zapewniające możliwie wygodną i bezpieczną pracę, składowanie materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Pomosty robocze powinny byd obliczone i przystosowane na równoczesne obciążenie wynikające z liczby pracowników pracujących na pomoście oraz masy materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przeciążanie pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. Przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych powinny byd wykonane zgodnie z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniad bezpieczne zawieszenie ze współczynnikiem pewności nie mniej niż trzy. 5. BUDYNKI I OBIEKTY TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY 1. Wymagania ogólne Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny byd grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagao wynikających z przepisów ppoż. W zależności od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna byd mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. Obiekty tymczasowe powinny byd montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. Wykonywanie obiektów tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o trwałych połączeniach powinno wynikad z potrzeb technicznych i bezpieczeostwa na budowie. Obiekty tymczasowe powinny mied bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniad określone wymagania użytkowe. Obiekty rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą byd użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 2. Rodzaje obiektów tymczasowych Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: na dużych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, hotele pracownicze, stołówki, szatnie itp., na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeo stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach, na budowach małych, barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na pod- 27

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.05.01 ŚCIEśKI ROWEROWE Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE Warszawa 1994 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c h Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE PIONOWE

D OZNAKOWANIE PIONOWE 129 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 130 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR II. PRZEPUSTY NA ROWACH MELIORACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR II. PRZEPUSTY NA ROWACH MELIORACYJNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR II. PRZEPUSTY NA ROWACH MELIORACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45232000-2 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Tarnobrzeg, 2008 rok 2 Ścieki D-08.05.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z remontem ciągu pieszego ul. Jana Bosko w Pile dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB (100x75x12) cm. Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotycząca realizacji robót drogowych na odcinku 1180 mb drogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Świerzawa marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD KRAWĘśNIKI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD KRAWĘśNIKI BD-05.01 KrawęŜniki 34 URZĄD GMINY W SUSZCU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD - 05.01 KRAWĘśNIKI Suszec 2007 BD-05.01 KrawęŜniki 35 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-05.03.03 " Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 71 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustu,

Bardziej szczegółowo

D B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE

D B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE D.08.05.06B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku

Bardziej szczegółowo

GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY

GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPUSTY DROGOWE ŻELBETOWE Bełchatów, czerwiec 2013 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga C działka nr 141).

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga C działka nr 141). Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga 130103C działka nr 141). 1. Dane ogólne Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie: Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa - Czermin - Przecław, km 8+382. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI KLINKIEROWE

D ŚCIEKI KLINKIEROWE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 D-08.05.02 ŚCIEKI KLINKIEROWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI

D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 ul. Jastrzębska w gminie Hażlach w km od do BIOZ.

Projekt budowlany Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 ul. Jastrzębska w gminie Hażlach w km od do BIOZ. Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Inwestor 3. Informacja BIOZ 3.1. Zakres i kolejność robót 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m PRZEDMIAR do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Tuszynie; 95-080 Tuszyn; ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo