AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA UśYTKOWNIK: z dn PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA UMOWA STADIUM: BRANśA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA UśYTKOWNIK: z dn. 25. 04. 2007 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA UMOWA STADIUM: BRANśA:"

Transkrypt

1 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WARSZAWA ul. Polna 11 tel./fax , tel BNS S.C. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU ELEMENTÓW DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W WARSZAWIE NAZWA OPRACOWANIA: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT: WARSZAWA ul. OKÓLNIK 2 ADRES: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA ZLECENIODAWCA: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA UśYTKOWNIK: z dn PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA UMOWA STADIUM: BRANśA: SPECYFIKACJĘ OPRACOWALI: dr arch. Stanisław Niewiadomski SPECJALNOŚĆ NR UPR. PODPIS architektoniczna 93/65 mgr. inŝ. arch Katarzyna Chmiel architektoniczna Ma-001/06 SPRAWDZIŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPR. PODPIS mgr inŝ. arch. architektoniczna St-698/87 BoŜena Staniszewska Warszawa,maj 2007 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI: I.CZĘŚĆ OGÓLNA A)Nazwa nadana z zamówieniu przez Inwestora B)Przedmiot i zakres robót budowlanych Zakres robót wg elementów budynku których dotyczą: I.B1 -Taras I.B2- Fosa północna i południowa I.B3 -Strop w prześwicie C)Prace towarzyszące i roboty tymczasowe D)Teren budowy I.D1- warunki bezpieczeństwa pracy I.D-2 Rusztowania i ruchome podesty robocze I.D-3 ZagroŜenia konstrukcji podczas realizacji prac remontowych I.D-4 Środki ostroŝności i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót I.D-5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy I.D-6 Drogi komunikacji ogólnej I.D-7 Oświetlenie I.D-8 Ochrona środowiska w otoczeniu placu budowy E)Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) F)Określenia podstawowe i definicje pojęć II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI: II.1.Izolacje przeciwwodne II.2. Izolacje termiczne II.3 kamień II.4 system kotew do mocowania kamienia II.5 korytka odwadniające II.6 rury spustowe II.7 tynk II.8 materiały do naprawy elementów Ŝelbetowych II.9 materiały do zabezpieczenia i usuwania antygraffiti 1

3 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA SPECJALNE: V.1 Wykonanie nowych warstw posadzkowych V.2 Tynki zewnętrzne V.3 Wykonanie okładzin kamiennych na ścianach i schodach i tarasie V.4 Wykonanie i montaŝ nowych balustrad ze stali nierdzewnej V.5 Zabezpieczenie powierzchni antygraffiti V.6 Wytyczne wykonania remontu konstrukcji Ŝelbetowych i kolejność robót VI.KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT VIII.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE IX.1Spis rysunków projektu wykonawczego - architektura i konstrukcja IX.2Obowiązujące dokumenty: IX.2aUstawy i rozporządzenia: IX.2bAprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia IX.2cNormy OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. I. CZĘŚĆ OGÓLNA A) Nazwa nadana z zamówieniu przez Inwestora Projekt wykonawczy remontu elementów dziedzińca wewnętrznego w budynku Akademii Muzycznej 2

4 B) Przedmiot i zakres robót budowlanych: Zakres robót wg elementów budynku których dotyczą: I.B1 - Taras Likwidacja istniejących warstw wykończeniowych posadzki, warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej do poziomu stropu istniejącego likwidacja okładziny ceramicznej schodów skucie tynków uzupełnienie murów Ŝelbetowych do poziomu stropu naprawa uszkodzonych elementów murowanych i Ŝelbetowych wykonanie nowych warstw posadzek tarasowych z wywinięciem izolacji przeciwwodnej na ścianę wykonanie nowej okładziny granitowej na schodach montaŝ korytek odwadniających, rur spustowych i studzienek chłonnych montaŝ okładzin kamiennych posadzkowych montaŝ okładziny kamiennej na kotwach montaŝ najniŝszego pasa granitu na ścianie, prześwitu z wywinięciem izolacji przeciwwodnej na ścianę i zabezpieczenie kamienia antygraffiti wykonanie i montaŝ nowych balustrad ze stali nierdzewnej I.B2 - Fosa północna i południowa skucie istniejących tynków naprawa ścian i uzupełnienie istniejących ścian Ŝelbetowych wykonanie wieńca Ŝelbetowego od poziomu stropu istniejącego ( w trakcie wylewania osadzić rury dla kabli zasilających lampy) fragment ściany z cegły kratówki rozebrać i odtworzyć jako murowany z cegły pełnej z fragmentami Ŝelbetowymi wylewanymi zdemontowanie pasa nawierzchni szerokości około 40cm, a następnie na istniejącej izolacji wykonanie pasa 40cm nowej izolacji powłokowej wywiniętej na pionową ściankę obrzeŝa, i odtworzenie nawierzchni ułoŝenie kamiennych płyt obrzeŝa wykonanie tynków zamocowanie balustrady i schodów ze stali nierdzewnej I.B3- Sufit w prześwicie likwidacja w jednym przęśle istniejącego sufitu docieplenie wełna mineralną i otynkowanie odsłoniętych belek stropowych likwidacja istniejących opraw oświetleniowych montaŝ zwiększonej ilości nowych opraw oświetleniowych 3

5 naprawa ubytków sufitu w przęsłach w których przeznaczony jest on do zachowania C)Prace towarzyszące i roboty tymczasowe - wykonanie pomiarów przed przystąpieniem do wykonywania elementów kamiennych i balustrad ( wymiary podane w projekcie są orientacyjne i nie mogą być podstawą do produkcji) D)Teren budowy, Prace będą prowadzone w obrębie tarasu wschodniego budynku Akademii Muzycznej w Warszawie, i będą dotyczyły zewnętrznych elementów - tarasu i fos I.D1warunki bezpieczeństwa pracy: Zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób nieupowaŝnionych oraz zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych Teren prowadzenia prac - strefę niebezpieczną naleŝy ogrodzić lub w inny sposób uniemoŝliwić wejście osobom nieupowaŝnionym. Ogrodzenie naleŝy wykonać w taki sposób Ŝeby nie stwarzało zagroŝenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia min 1,5m. JeŜeli ogrodzenie terenu robót nie jest moŝliwe, naleŝy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. Otworów w stropach przy których wykonywane są prace lub istnieje moŝliwy dostęp ludzi znajdujące się na wysokości min 1m nad poziomem podłogi zabezpieczyć balustradami wykonanymi zgodnie z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowanych. I.D2 Rusztowania i ruchome podesty robocze. Dla prawidłowego wykonywania prac wymagane będzie ustawienie rusztowań na zewnątrz budynku od strony Rusztowania i podesty powinny być wykonane i uŝytkowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montaŝu i demontaŝu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia i stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości i mieć odpowiednie badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na wysokości. 4

6 Wymiary pomostów i ramp naleŝy dostosować do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków transportu Drabiny - naleŝy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŝyciu drabin rozstawnych do wysokości nie przekraczającej 4m od poziomu podłogi I.D3 ZagroŜenia konstrukcji podczas realizacji: Prowadzone prace mają lokalny wpływ na istniejące elementy konstrukcyjne W trakcie robót rozbiórkowych mogą wyjść na jaw wady i uszkodzenia ukryte konstrukcji, moŝe to spowodować wzrost zakresu robót remontowych. W razie stwierdzenia w/w uszkodzeń naleŝy powiadomić konstruktora i skonsultować z nim w nadzorze autorski sposób postępowania w danym przypadku Niedopuszczalne jest składowanie materiałów na stopie. Materiały naleŝy sukcesywnie dostarczać i montować w odpowiednim miejscu. Gruz i inne elementy powstałe w wyniku wyburzeń natychmiast usunąć ze stropu alby uniknąć składowania materiałów stanowiącego dodatkowe obciąŝenia istniejących płyt stopowych W trakcie wykonywanych prac nie naleŝy uŝywać cięŝkiego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczania betonowanych elementów konstrukcji podczas spadków temperatury stosownie do uŝytych środków przez Wytwórcę. W sezonie o temperaturach minimalnych >= +5C, zabezpieczyć folią przed działaniem deszczu i wysychaniem. Zmiany materiałów moŝna wprowadzić wyłącznie za aprobatą projektantów architektury i konstrukcji. Zmiany w konstrukcji i konstrukcje dodatkowe moŝliwe tylko w ramach nadzoru autorskiego i za zgodą Inwestora. I.D4 Środki ostroŝności i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót Odpady naleŝy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Elementy, które mogą ulec przewróceniu w czasie montaŝu lub wznoszenia naleŝy odpowiednio zabezpieczyć. Przewody elektryczne naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być uŝywane tylko wówczas jeŝeli wystawiono dokumenty uprawniające do eksploatacji 5

7 UŜywanie uszkodzonych narzędzi oraz ich samowolne przeróbki są zabronione. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyŝej 1m naleŝy wykonywać z pomostów rusztowań. Poziom rusztowania powinien znajdować się 0,5m niŝej niŝ górna krawędź wznoszonego muru. Chodzenie po świeŝo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stopach itp. jest zabronione Prace rozbiórkowe naleŝy prowadzić w sposób uniemoŝliwiający powstanie spękań oraz uszkodzeń we fragmentach nierozbieralnej konstrukcji. Roboty naprawcze stropu wewnątrz wentylatornii naleŝy prowadzić z rusztowań wysokich z zabezpieczeniem ich stateczności. I.D5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na terenie wykonywania prac naleŝy zapewnić pomieszczenia szatni na odzieŝ roboczą i ochronną, jadalnię i sanitariaty, tak, aby nie powodowało to dodatkowych uciąŝliwości dla Inwestora. NaleŜy wykluczyć niekontrolowane, nieuzasadnione wchodzenie do budynku Akademii Muzycznej osób w ubraniach roboczych i w zabrudzonym obuwiu. JeŜeli zawarta przez Inwestora z Wykonawcą umowa to dopuszcza, moŝliwe jest korzystanie przez wykonujących roboty z istniejących na terenie wykonywania prac pomieszczeń i urządzeń sanitarnych Inwestora. W przypadku gdy roboty budowlane wykonuje więcej niŝ 20 pracujących zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Palenie tytoniu moŝe odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu, I.D6 Drogi komunikacji ogólnej Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno budowlanych oraz przepisów poŝarowych. NaleŜy zapewnić moŝliwość ewakuacji ze stanowisk pracy.na Teren prac budowlanych naleŝy wyposaŝyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŝaru. I.D7 Oświetlenie Drogi komunikacji i stanowiska pracy w miarę moŝliwości powinny być oświetlone światłem dziennym. Gdy światło dzienne jest niewystarczające naleŝy stosować światło sztuczne. Konstrukcja, obudowa i sposób zasilania światła sztucznego nie moŝe powodować zagroŝenia poraŝenia prądem I.D8 Ochrona środowiska w otoczeniu placu budowy Dodatkowa emisja niezorganizowana spalin i pyłów pochodząca z miejsca wykonywania robót, a takŝe ze środków transportu i maszyn spalinowych, będzie okresową uciąŝliwością co do czystości powietrza w rejonie realizacji inwestycji. 6

8 Analiza przedsięwzięcia pod względem hałasu, wykazuje spodziewane uciąŝliwości dla otoczenia przeprowadzanych prac ( części budynku wyłączonych z prac związanych z przebudową, stąd zachodzi konieczność ustanowienia godzin ograniczonego funkcjonowania placu budowy z udziałem robót hałaśliwych, pracy hałaśliwej ręcznej, pracy maszyn budowlanych i środków transportu. Poza tym w godzinach dopuszczonej pracy urządzeń emitujących hałas naleŝy niezwłocznie wyłączać źródła hałasu po kaŝdorazowym przerwaniu robót. C) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyŝszym roboty rozbiórkowe elementy Ŝelbetowe elewacja w kamieniu, posadzki kamienne ślusarka roboty w zakresie usuwania gruzu roboty róŝne D) Określenia podstawowe i definicje pojęć Inwestor - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik2 Projektant - Pracownia Architektoniczna BNS s.c., ul Polna 11 Warszawa reprezentowana przez : prof. arch. Witolda Benedeka dr inŝ. arch. Stanisława Niewiadomskiego Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizująca cały zakres robót objętych umową Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy InŜynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŝniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Roboty - wszelkie czynności określone w pkt. 1B i 1C Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 7

9 z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera i Projektanta II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI: II.1.Izolacje przeciwwodne II.1.1 Powłokowa izolacja przeciwwodna np. f-my Schomburg Aquafin 2K materiał - elastyczna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, dwuskładnikowa składająca się cementu ( Aquafin - 1K) oraz dyspersji polimerowej ( Uniflex - B) przystosowana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku na starych i nowych podłoŝach Właściwości: Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca; Do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłoŝach; WiąŜąca hydraulicznie; Ekologiczna; łatwa w stosowaniu; MoŜe być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem; Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoŝy; Dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie; Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa; Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe; MoŜe być pokrywana włoŝeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych; O szybkiej odporności na opady atmosferyczne obciąŝenie wodą zuŝycie materiału grubość warstwy po wyschnięciu Wilgoć gruntowa/ woda opadowa nie zalegająca min 3,5 kg/m2 magazynowanie: w suchym chłodnym pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem! min 2 mm 8

10 W naroŝnikach wewnętrznych naleŝy stosować fasety i uszczelniać, wtapiając taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000, II.1.2 paroizolacja - Foalbit ALS40 - f-my Icopal Papa wykonana z asfaltu niemodyfikowanego, osnowa z folii aluminiowej o gramaturze 180g/m2, z widocznej strony drobnoziarnista posypka, z jednego boku pas nie przykryty posypką zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, spodnia warstwa pokryta folia z tworzywa sztucznego. II.1.3 Elastyczne taśmy uszczelniające do wyłoŝenia wnętrza koryta formowanego na tarasie i do wzmocnienia naroŝników i załamań izolacji ASO - Dichtband elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca właściwości - materiał systemowy f-my Schomburg, wysoka wytrzymałość na rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz. ASO - Dichtband S - elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyŝszonej wytrzymałości materiał systemowy f-my Schomburg, wysoka wytrzymałość na rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz. II.2. Izolacje termiczne II.2.1 styropian ekstrudowany gr. 5cm i 10cm - styrodur np. f-my styrofarm płyty Roofmate SL Styrodur powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu. Jest to materiał o jednorodnej strukturze złoŝonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Parametry: wykończenie krawędzi - pióro i wpust wymiary - (dł x szer. x gr.) 125x60x5cm powierzchnia - gładka klasyfikacja ogniowa - samogasnący dobre i niezmienne właściwości izolacyjne - odporność na działanie wilgoci i zerowa kapilarność; mrozoodporność; duŝa i długotrwała wytrzymałość na ściskanie - 0,13 N/mm2 duŝa wartość modułu spręŝystości - 12 n/mm2 duŝa odporność na dyfuzję pary wodnej. gęstość objętościowa, min.32 kg/m3 moŝliwość stosowania do +75 O C II.2.2 wełna mineralna do ocieplenia Ŝeber tropowych przystosowana do tynkowania metodą lekką mokrą np. system Sto - Therm Mineral 2 f-my Sto-Ispo Sp.z o.o - płyty z wełny typu S ( wg EN 13162:2001 oraz Aneks B i C 9

11 EN 13172:2001) przenoszące obciaŝenia równomiernie rozłoŝone i skupione o małej nasiąkliwości i znacznej odporności na rozciąganie parametry: gramatura 165 g/m2 izolacyjność cieplna - λ- 0,03-0,05 W/(m*K) struktura włóknista - redukuje poziom hałasu niepalność - topi się w temperaturze ponad 1000 o C, w trakcie działania temperatury nie wydziela się dym. wysoki stopień przepuszczalności pary wodnej wodoodporność - uzyskiwana w procesie hydrofobizowania odporność na korozje biologiczną. II.3 Kamień W projekcie zastosowano następujące rodzaje kamienia: II.3.1 Granit - Strzegom, powierzchnia płomieniowana płyty posadzkowe - grubość płyt 4 i 6 cm, przykładowe wymiary: 40x80, 50x160, 50x100cm stopnie schodów zewnętrznych - grubość 4cm, przykładowe wymiary 4x38x120 właściwości granitu: materiał: skała magmowa głębinowa, średnioziarnista barwy jasno - szarej, pstrej charakteryzuje się dobrą oddzielnością przebiegającą w 3 kierunkach właściwości fizyczne: twardość ( Mohs) - 5,1-6,3 ścieralność na tarczy Boehmgo - 0,11-0,34cm mrozoodporność - całkowita nasiąkliwość - 0,03-0,41% II.3.2 Piaskowiec - Śmiłów - ścianki balustrad, zawieszany na kotwach zestali nierdzewnej, kolor analogiczny jak w wyremontowanej części budynku Akademii Muzycznej grubość 4cm, wymiary płyt 30x100cm właściwości piaskowca: Piaskowiec to drobnoziarnista, lita skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, miki oraz innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego i Ŝelazistego. Przyjmuje róŝne zabarwienia od szarego po Ŝółte, czerwone i białe. II.4 System kotew do mocowania kamienia Płyty piaskowca mocowane są za pomocą kotew ze stali nierdzewnej. Płyty zawieszane są z 3cm dystansem od konstrukcji. Elementy kotwiące powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej odpornej na korozje i wpływ czynników atmosferycznych. Kotwy będą mocowane do Ŝelbetowych ściany grubości 35cm. 10

12 techniczną ITB. system kotew powinien posiadać Atesty Instytutu Techniki Budowlanej i aprobatę Dobór odpowiedniego rodzaju zakotwienia leŝy po stronie wykonawcy po analizie warunków zastanych - obciąŝenie zbadanie podłoŝa itp. Dopuszcza się mocowanie do rusztu II.5 Korytka odwadniające Korytko Dachfix Standart f-my Hauraton Są to korytka typu " otwartego" nie posiadające pełnych ścian bocznych oraz dna. Dolny element" korpus" stanowi rama stalowa z moŝliwością regulacji wysokości, dzięki temu wysokość moŝna dopasować do spadki nawierzchni oraz dwie listwy boczne perforowane. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Korytko przekryte jest rusztem zaciskowym perforowanym wykonanym ze stali nierdzewnej II.6 Rury spustowe Z blachy aluminiowej powlekanej na kolor szary - w kolorze kamienia Brenny, średnica Ø100 II.7 tynk II.7.1 tynk na ścianach fos - tynk mineralny przeznaczony do tynkowania powierzchni betonowych, powierzchnia zatarta na gładko np. CT 36 f-my Ceresit - strukturalny tynk do stosowania na zewnątrz dane techniczne baza - mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami gęstość nasypowa - ok. 1,5kg/dm 3 proporcje mieszania - około 5,0-6,0l wody na 25kg temperatura stosowania - od +5 do +30 o C czas zuŝycia - do 60min przyczepność - > 0,3MPa orientacyjne zuŝycie - od 2,0 do 5,0kg/m 3 w zaleŝności od technologii wykonania opakowania - 25kg składowanie - do 12 miesięcy w suchych warunkach w oryginalnych opakowaniach II.7.2 wyprawa tynkarska na tynk na ścianach fos o fakturze i kolorze analogicznym jak na otynkowanych wcześniej ścianach np. wg f-my Farby KABE Polska Sp.z o. o. Marmurit - mozaikowa masa tynkarska do nakładania pacą na bazie transparentnej dyspersji akrylowej i wielobarwnej kompozycji kruszywa naturalnego i barwionego granulacjia 1 mm, kolor 225 właściwości: wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych II.7.3 tynk na wełnie mineralnej - w podcieniu kolor dopasowany istniejącego do koloru tynku na suficie tynk mineralany - np. StoMiral-WDVS-Putz K / R.Tynk mineralny wg DIN 18550, specjalnie dla zespolonych systemów ociepleniowych, warstwą ocieplenia z wełny mineralnej, np. w systemie StoTherm Mineral opis materiału: Sucha zaprawa mineralna w zestawieniu hydrofobizującym. 11

13 Sucha mieszanka zawiera, wg DIN 18550, środek wiąŝący, mineralne dodatki i domieszki. spoiwo - Cement portlandzki CEM 1 wg DIN wypełniacz - Piasek kwarcowy, piasek wapienny dodatki - Domieszki dla ulepszenia przyczepności, wytrzymałości, efektu filtracji wody oraz wodoszczelności parametry: Wysoka przepuszczalność pary wodnej i Co 2 odporność na warunki atmosferyczne odporność na działanie wody uwagi do stosowania Nie stosować na wilgotnym podłoŝu. Nadaje się wyłącznie na mineralne podłoŝa (tym samym nie stosować np. na Sto- Armierungsputz). Nie stosować w obrębie cokołu. Stosować tylko cienkowarstwowo. II.8 materiały do naprawy elementów Ŝelbetowych NaleŜy stosować tylko materiały atestowane przez ITB, IBDM, PZH. Wykonanie ściśle wg receptury i technologi producenta. Zalecane są materiały firm renomowanych. Produkty proponowane przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Przykładowe materiały do wykonania napraw elementów Ŝelbetowych w systemie Sopro Repadur f-my Sopro 1. Sopro Repadur Ks jednoskładnikowa sucha zaprawa z wysokogatunkowego, uszlachetnionego cementu. zabezpieczenie antykorozyjne stali.sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi jakości przez Polymer Institut oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Twardnieje około 60min w temp +20 o C. 1-składnikowa Mineralna Łatwa w obróbce Do nanoszenia pędzlem ok. 120 g/mb stali λ = 10 mm 2. Sopro Repadur MH - zaprawa cementowa kontaktowa, zapewnia optymalne wiązanie z podłoŝem zaprawy do uzupełniania ubytków. Sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi jakości przez Polymer Institut oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Twardnieje około 60min w temp +20 o C. 1-składnikowa Właściwości szczepne Ułatwia obróbkę okładzin wielowarstwowych na podłoŝach betonowych Do wewnątrz i na zewnątrz Do łatwej obróbki zapraw naprawczych ok. 1,65 kg/m 12

14 3. Sopro Repadur 50 - zaprawa cementowa wzmocniona włóknami przeznaczona do wypełniania ubytków i renowacji wielkopowierzchniowych podłoŝy betonowych.sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi jakości przez Polymer Institut oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Twardnieje około 60min w temp +20 o C. 1-składnikowa Mineralna Wzmocniona włóknami ok. 2 kg/m² 4. Sopro Repadur 5 - drobnoziarnista cementowa szpachla, słuŝy do zapełnienia porów i zagłębień na warstwie naprawczej 1-składnikowa Do zapełniania porów i zagłębień Jako podkład pod systemy powłok malarskich i inne wykończenia powierzchni ok. 1,75 kg/m² II.9 materiały do zabezpieczenia i usuwania antygraffiti np. system zabezpieczeń antygraffiti ZOPLAN f-my DEMI - CHEM PHU Zoplan 410 właściwości Bezbarwna impregnacja wodoodporna w rozpuszczalniku organicznym do zabezpieczania elewacji budynków przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu i barwy. Podkład pod zabezpieczenie czasowe antygraffiti - PROTECTION SG Wygląd bezbarwna ciecz Gęstość 0,75 +/- 0,05 g/cm 3 Sucha masa 7 +/- 2% wagowo, 11 +/- 2% objętościowo Lepkość 15 +/- 5 PO Temperatura powyŝej 21 C zapłonu Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Sposób nanoszenia Czas wysychania suchy po 2-4 godz (20 C, 65% WW), nakładanie kolejnej warstwy - 24 godz. Wydajność 1 litr na 1-4 m 2 zaleŝnie od rodzaju i struktury materiału Trwałość w opakowaniu zamkniętym - 24 miesiące Opakowania 5 i 16 litrów Protection SG właściwości: zawiesina wodna kopolimeru fluorowanego do ochrony materiałów budowlanych mineralnych, porowatych przed zabrudzeniami i graffiti 13

15 Wygląd mlecznobiała ciecz Gęstość 0,96 g/cm 3 Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Sposób nanoszenia Czas wysychania wysychanie do momentu nie przyklejania sie kurzu po 30 min, suchy po 2 godz. Optymalna skuteczność ok. jeden tydzień. Wydajność 1 litr na m 2 na podłoŝu impregnowanym Zolpanem 410/420 Trwałość w opakowaniach zamkniętych - 24 miesiące Opakowania 5 l i 20 l środki do czyszczenia graffiti podłoŝa surowe nie zabezpieczane wcześniej czyścimy: kamień, beton tynk - Ŝelowymi środki wytrawiającymi farbę na materiałach mineralnych porowatych -np Zoldecap BIO lub Decapfacades, a następnie płuczemy woda pod średnim ciśnieniem lub zmywamy gąbką metale, szkło, ceramika, plastik - rozpuszczalnikiem na materiałach niechłonnych np. Nettoyant SG-12 przecierając szmatka a w razie konieczności szczotką podłoŝa zabezpieczone wcześniej - mycie ciepłą wodą pod ciśnieniem (80oC, 80bar) - rozpuszczalnikiem -Nettoyant SG-12 uwaga po czyszczeniu naleŝy odnowić powłokę Protection SG Nettoyant SG - 12 zawiera neutralne rozpuszczalniki organiczne o powolnym parowaniu. Niepalny, o słabym zapachu - dogodny do prac w pomieszczeniach. Nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych, glikolu, sody lub kwasu! Rozpuszcza farby w areozolu, tusz, atrament, mazaki, ślady smoły i kleju, ślady opon i podeszew gumowych, farby na sprzęcie do malowania. Wygląd bezbarwny płyn o słabym zapachu Gęstość 0,95 +/- 0,05 g/cm 3 Rozpuszczalność łączy się z wodą Temperatura > 55 C (niepalny) zapłonu Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Sposób nanoszenia Wydajność przeciętnie 1 litr preparatu na 4-8 m 2 powierzchni Trwałość w opakowaniu zamkniętym - 24 miesiące 14

16 Opakowania 1 litr i 5 litrów III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ Wykonawca powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, wykwalifikowana kadrą pracowników niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania ich na budowie. Przy wykonywaniu prac nie naleŝy stosować sprzętu cięŝkiego Stosowany do wykonywania robót sprzęt powinien gwarantować jakość wykonania robót określoną w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych. Sprzęt powinien być dostosowany do materiału który poddajemy obróbce i być zgodny z zaleceniami dostawcy materiału dla uzyskania odpowiedniej jakości wykonywanych robót IV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU Zamówienie i zakup potrzebnych materiałów oraz zorganizowanie ich transportu leŝy po stronie wykonawcy. Wszystkie materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z wytycznymi producenta, w oryginalnych opakowaniach Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposaŝenie stosownie do przewoŝonego ładunku i ładunek nie powinien przekraczać dozwolonych obciąŝeń osi pojazdów V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA SPECJALNE: Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonym pozwoleniem na budowę a takŝe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich robót ponosi Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej czy projekcie wykonawczym nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót i wykonania ich zgodnie ze sztuka budowlaną. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Projektanta, na piśmie. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 15

17 V.1 Wykonanie nowych warstw posadzkowych Na istniejących elementach Ŝelbetowych płyt i schodów naleŝy wykonać następujące warstwy: V.1.1 Taras bez izolacji termicznej między osiami 4-13 Istniejąca płyta Ŝelbetowa - naprawiona w miejscach uszkodzeń - patrz pkt V7 szpachla wyrównawcza - 1,5cm szlichta zbrojona siatka o oczkach 10/10 Ø6 dylatowana do 2m pod kątem 45 o do spadku - 6cm izolacja przeciwwodna Aquafin 2K- 3 warstwy podsypka cementowo - piaskowa - 4cm płytki granitowe 40x80cm i 50x160 na krawędzi tarasu połomieniowane -.4cm V.1.2.stopnie konstrukcja Ŝelbetowa szlichta wyrównawcza izolacja przeciwwodna Aquafin 2K- 3 warstwy podsypka cementowo - piaskowa płyty granitowe 38x120cm płomieniowane - 4cm V obrzeŝe fos nowy wieniec Ŝelbetowy - wg proj. konstrukcji podlew lub podsypka cementowo - piaskowa - 4cm izolacja przeciwwodna - Aquafin 2K- 3 warstwy wyłoŝona na zakład 30cm na izolację istniejącą, miejce załamania wzmocnić taśmą Dichtband 200S granit Strzegom -50x100cm - 6cm Pionowa ścianka obrzeŝa od wewnątrz - kamień granit Strzegom -9x100cm - 4cm łączony z płyta obrzeŝa za pomocą kołków ze stali nierdzewnej. V.1.4 Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej - Izolację wykonywać wg zaleceń i pod nadzorem przedstawiciela producenta np. f-my Schomurg przygotowanie podłoŝa - podłoŝe musi być, równe i lekko porowate, wolne od spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw zmniejszających przywieranie. W obszarach naroŝników wewnętrznych wykleić i ścianki i dno koryt wzmocnić wyklejając taśmą ASO-Dichtband 2000 S W przypadku stosowania izolacji na elementy stalowe podłoŝe uprzednio zagruntować preparatem ASO-DUR GBM i posypać piaskiem kwarcowym o frakcji 02-07mm, w celu uzyskania podłoŝa o odpowiedniej przyczepności Sposób przygotowania produktu: 16

18 Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia, mieszając dodawać składnik proszkowy, mieszać do uzyskania jednolitej masy. W celu osiągnięcia właściwej konsystencji moŝna dodać max 5% czystej wody Sposób nanoszenia: Preparat naleŝy nanosić w dwu całkowicie kryjących warstwach, przestrzegając grubości warstw podanych przez producenta Pierwszą warstwę naleŝy nanosić obficie, dokładnie wcierając na matowo-wilgotne podłoŝe za pomocą szczotki dekarskiej lub twardego pędzla Drugą warstwę i ewentualnie kolejne warstwy nanosić w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć dopiero wtedy, kiedy poprzednia warstwa będzie wystarczająco mocna (przy + 20 C najwcześniej po 4 godzinach). NaleŜy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niŝ 2 kg/m2 (= 1 mm grubości związanej warstwy). Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo powstawania rys skurczowych. Zalecenia: świeŝe warstwy chronić przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem. Zalanie woda podczas wiązania moŝe spowodować późniejsze odspojenie warstw. NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt produktu z substancjami takimi jak miedź, cynk i aluminium. Przed zastosowaniem Aquafin 2k naleŝy te materiały zagruntować np. Asodur GBM Zasady BHP: Składnik A (AQUAFIN-1K) zawiera cement (odczyn silnie alkaiczny) i reaguje z wilgocią dlatego teŝ naleŝy chronić skórę i oczy, przy podraŝnieniach dokładnie spłukać wodą przy zapruszeniu oczu udać się do okulisty. Uwagi: Do fugowania zastosować hydraulicznie wiąŝącą zaprawę cementową. Wykonując roboty posadzkowe nie przeciąŝać powierzchni tarasu, składując na nim np. materiały okładzinowe czy worki z suchą zaprawą. Kierunek układania płyt kamiennych pokazany na rysunku V.2 Tynki zewnętrzne V.2.1Tynk na ścianach fos pod wyprawę tynkarską Wykonanie tynku bezpośrednio na podłoŝu betonowym np. np. CT 36 przygotowanie podłoŝa podłoŝe wcześniej naprawione i wyrównane patrz pkt. V2 następnie zagruntować np. farba Ceresit CT16. Warstwę tynku nakładać najwcześniej następnego dnia po zagruntowaniu. PodłoŜe powinno być równe zwarte, suche i czyste przygotowanie produktu zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki. Od 5-6lwody/25kg, konsystencję dobrać w zaleŝności od warunków stosowania i technologii wykonania. W trakcie wykonywania robót naleŝy zachowywać jednakową konsystencję produktu przez mieszanie a nie przez dodawanie wody. wykonanie 17

19 Tynk nakładać na podłoŝe za pomocą trzymanej pod katem stalowej pacy. Maksymalna grubość tynku 8mm. MoŜna nałoŝyć tynk równieŝ metodą natryskową w tym przypadku naleŝy wykonać min 2 warstwy Prace moŝna wykonywać w temp powietrza i podłoŝa od +5 do +30 o C.ŚwieŜą warstwę naleŝy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i padami deszczu przez 24h. Ze względu na róŝnice kolorystyczne na jednej płaszczyźnie naleŝy stosować materiał z jednej partii. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków: wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłoŝem Nieregularności i nierówności powierzchni tynku w normalnym oświetleniu nie powinny rzucać się w oczy. Gotowy tynk nie moŝe wykazywać Ŝadnych rys i pęknięć o szerokości ponad 0,2mm oraz zwiększonej koncentracji małych rys. Wykonany tynk będzie pokryty cienkościenną wyprawą tynkarską V.2.2 Wykonanie masy tynkarskiej np. firmy farby KABE Polska Sp. z o.o. na ścianach fos Sposób nanoszenia: nakładanie i wyrównywanie pacą ze stali nierdzewnej, Przygotowanie masy tynkarskiej: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby masę tynkarską moŝna rozcieńczyć niewielka ilością wody (max. do 5% objętości masy). Bezpośrenio prze uŝyciem masę wymieszać Przed nakładaniem na tynk istniejący wymaga zagruntowanie preparatem np. Grunt Marmurit GT Nakładanie: Mozaikowa masę tynkarską nakładać na podłoŝe (od dołu do góry) cienka, równomierna warstwa za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Uzyskana powłoka powinna być równa, pokrywać całkowicie podłoŝe bez zagłębień i wypukłości. Uwaga: Nanoszonej na podłoŝe masy tynkarskiej nie wolno zacierać. nanoszenie zbyt cienkiej warstwy tynku, moŝe doprowadzić do powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wpływa na jej estetykę i trwałość. V.2.3 Wykonanie ocieplenia i tynku na Ŝebrach stropowych Sposób ocieplenia i tynkowania wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego systemu dociepleń. Po niŝej przedstawiono wytyczne wykonawcze przy zastosowaniu systemu f-my Sto Gruntowanie podłoŝa - 18

20 podłoŝe musi być trwałe czyste, wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Środek gruntujący naleŝy odpowiednio rozcieńczyć wodą w zaleŝności od chłonności podłoŝa. środek nie powinien stworzyć gładkiej warstwy. Minimalna temperatura obróbki i podłoŝa +5 o C ZuŜycie materiału około 0,2-0,4l/m2 środek moŝna nanosić pędzlem lub metodą natryskową, kolejne czynności moŝna wykonywać po około 24h Narzędzia naleŝy czyścić wodą natychmiast po uŝyciu. Mocowanie wełny: Zasady BHP: pracownicy montujący wełnę powinni nosić luźną odzieŝ ochronna oraz rękawice. docinanie wełny mineralnej oraz jej szlifowanie powinno odbywać się w wentylowanych pomieszczeniach. Aby zapobiec powstawaniu duŝej ilości pyłu zaleca się docinać wełną ręcznie np. ostrym noŝem podczas szlifowania wełny zaleca się zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową a oczu okularami ochronnymi pracownicy po zakończeniu prac powinni umyć ręce i twarz zimną wodą Sposób montaŝu Na płyty wełny naleŝy nanieść zaprawę klejową za pomocą pacy z uzębieniem 15x15 mm. Płyty naleŝy kleić na mijankę od dołu do góry, dokładnie dociskając Dla podłoŝa o nierównościach do 1cm naleŝy zastosować metodę klejenia punktowo - krawędziową. Dodatkowo płyty naleŝy zamocować za pomocą kołków rozporowych z trzpieniem metalowym. Zaprawa klejąca wiąŝe hydraulicznie, czas zaleŝy od temperatury i względnej wilgotności powietrza., następna czynność roboczą /kołkowanie/ moŝna wykonywać po około 48 godzinach, całkowite związanie materiału następuje po 28 dniach ZuŜycie materiału - około 4,5-5,5kg/m2. temperatura otoczenia i podłoŝa nie moŝe być niŝsza niŝ +5 o C aŝ do całkowitego związania materiału Na przyklejone płyty nanieść masę zbrojącą na całą powierzchnię, wcisnąć przy po- mocy pacy tkaninę zbrojącą i przeszpachlować rozrzedzoną masą do uzyskania równej powierzchni. Tkanina powinna być całkowicie zatopiona, nie moŝe wystawać ze szpachli. Styki tkaniny układać na zakład o wielkości 8-10cm. ZuŜycie 1,1mb/m2 ( szer. 100cm). Przed połoŝeniem właściwego tynku zastosować warstwę pośrednią gruntującą - Sto Prep Miral rozcieńczony max 10% wody. Warstwę naleŝy nanosić pędzlem lub wałkiem, nie 19

21 moŝna nanosić urządzeniem natryskowym. Preparat schnie ( przy +20oC i 65% relatywnej wilgotności) 6 godzin. do nakładania kolejnej warstwy moŝna przystąpić po około 24 godzinach, proces schnięcia całkowicie zostaje zakończony po 4-5 dniach. W czasie nakładania preparatu chronić skórę i oczy. Szkło, klinkier, ceramikę kamień naturalny, powłoki lakierowane i metalowe przykryć. Zachlapania natychmiast zmyć wodą. Ostatnią warstwę - tynk mineralny nanosić packą ze stali nierdzewnej, grubość warstwy.0,6 0,9 mm. Strukturować pacą plastikową z gąbką. Nie naleŝy strukturować narzędziami mokrymi, moŝe to prowadzić do powstania plam. Przy obróbce naleŝy uwaŝać aby nie pozostawić pęcherzy powietrza pomiędzy podłoŝem a tynkiem. V.3 Wykonanie okładzin kamiennych na ścianach i schodach i tarasie Przed przystąpieniem do przycinania płyt kamiennych naleŝy dokonać pomiarów z natury i skonfrontować je z załoŝeniami przyjętymi na rysunkach projektu. W przypadku duŝych rozbieŝności naleŝy skontaktować się z nadzorem autorski. V.6.1 wykonanie okładzin podłogowych na tarasie schodach i obrzeŝu fos patrz pkt. V4 V.6.2 wykonanie okładzin ściennych Przycięte płyty kamienne zawieszać na kotwach systemowych np. f-my Metalplast Lauda. Dobór właściwego rodzaju kotwy leŝy po stronie wykonawcy. W przypadku konieczności zastosowania w nietypowych miejscach niesystemowych kotew, moŝna zastosować kotwy własnej produkcji ze stali nierdzewnej wykonując dla nich odpowiednie obliczenia statyczne. Dopuszcza sie zamocowanie kotew na pośrednim ruszcie ze stali nierdzewnej w przypadku braku moŝliwości mocowania bezpośrednio do sciany. Zawieszane płyty kamienne powinny licem wewnętrznym być odsunięte ~3cm od konstrukcji i zostawione między nimi fugi otwarte dla zapewnienia wymiany powietrza.. kamień elewacyjny powinien być nacinany na bokach ( panewkowany) w celu ukrycia kotew. Kotwy powinny być mocowane na zaprawę klejową np. Ceresit CX5. Roboty kamieniarskie powinny być wykonane zgodnie z normami: PN-B elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych PN-B elementy kamienne, płyty cokołowe zewnętrzne PN-72 B okładzina kamienna wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN - B Elementy kamienne płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne PN-B Elementy kamienne, stopnie monolityczne okładzina stopni V.4 Wykonanie i montaŝ nowych balustrad ze stali nierdzewnej Przed wykonaniem elementów balustrad wymiary zakładane w projekcie skonfrontować z pomiarami dokonanymi w naturze. Balustrady ze stali nierdzewnej zespawać w warunkach 20

22 warsztatowych. Spawy oszlifować na gładko. Odcinki balustrad łączyć na budowie poprzez skręcanie. Ze względów estetycznych połączenia wykonać w miejscach mało widocznych. Balustrady mocowane są do podłoŝa za pomocą kotew wklejanych M-12 i śrub przewiercanych ze stali nierdzewnej (patrz rysunki detali balustrad). Ostateczny sposób mocowania i dobór kotew ustalić w nadzorze autorskim po zbadaniu wytrzymałości istniejących Ŝelbetowych murków balustrad. Balustrady mocowane do posadzki będą mocowane po zakończeniu prac posadzkowych do matek osadzonych w przed wykonaniem tych warstw. Balustrady mocowane do pionowych części ścian okładanych kamieniem naleŝy zamontować przed zawieszeniem sąsiadujących z punktem mocowania płyt piaskowca. W przypadku ścian tynkowanych balustrady osadzic po wykonaniu tynków. W miejscach eksponowanych gdzie kotwy i śruby mocujące będą widoczne stosować nakrętki kołpakowe kryjące gwint kotwy. V.5 Zabezpieczenie powierzchni antygraffiti Nowe okładziny kamienne ścian naleŝy zabezpieczyć preparatem antygraffiti. Dobór preparatu do powierzchni oraz sposoby czyszczenia i zabezpieczania podają instrukcje firm oferujących produkty i usługi w tym zakresie. W niniejszej dokumentacji podano przykładowo rozwiązanie w systemie Antygraffiti Zolpan W skład systemu wchodzą środki do impregnacji powierzchni, preparaty zabezpieczające i preparaty czyszczące. Przygotowanie i nakładanie i nakładanie preparatu impregnującego: preparat ma charakter trwały i nie ulega zmyciu w procesie czyszczenia graffiti produkt stosować na podłoŝu suchym, czystym, równym produkt jest gotowy do uŝycia - nie rozcieńczać nakładać rozpylaczem lub pistoletem (ewentualnie pędzel lub wałek) jedną lub dwie warstwy, w temp. otoczenia i podłoŝa od 5 do 35 C Mycie sprzętu: benzyną lakową - natychmiast po uŝyciu Zalecenia: chronić przed mrozem i temperaturami powyŝej 35 C Na zaimpregnowane powierzchnie nanosi się właściwy preparat zabezpieczający. Stanowi on warstwę ochronną usuwaną wraz z graffiti. Przygotowanie i nakładanie preparatu zabezpieczającego: - produkt jest gotów do uŝytku - przed nakładaniem wymieszać - zbyt duŝe rozcieńczenie preparatu moŝe mieć negatywny wpływ na jej właściwości maskowania graffiti! - produkt stosować na podłoŝu oczyszczonym (moŝe być lekko wilgotne ale przetarte - matowe), zaimpregnowanym wcześniej preparatem Zolpan 410 lub

23 - ochrona Protection SG jest usuwana razem z graffiti w procesie czyszczenia - operacja nakładania preparatu musi być powtórzona po kaŝdym myciu (nie dotyczy to podkładu Zolpan 410/420) - nakładać wałkiem, pędzlem, lub pistoletem "airless" z dyszą mm w temp. powyŝej 5 C - cienką warstwę, tak by nie była widoczna po wyschnięciu; w razie konieczności wygładzić suchym pędzlem warstwę ochronną która ulega zmyciu wraz ze zmywaniem graffiti. Zmywanie graffiti powstałych na zabezpieczonej powierzchni ciepłą woda pod ciśnieniem V.6 Wytyczne wykonania remontu konstrukcji Ŝelbetowych i kolejność robót W projekcie podano detale i sposób wykonania napraw. Wymiary istniejące naleŝy sprawdzić i elementy projektowane dopasować na budowie. Ostateczny zakres rozbiórek i napraw będzie ustalony po usunięciu warstw wykończeniowych. Po oczyszczeniu powierzchni stropu i ścian wezwać Inspektora nadzoru i Projektanta w celu ustalenia zakresu i moŝliwości napraw lub rekonstrukcji elementów zniszczonych. Ilość robót moŝe być większa niŝ w projekcie z uwagi na uszkodzenia ukryte. Przyjęto całkowite usunięcie fragmentów Ŝelbetowych popękanych i skorodowanych. NaleŜy przewidzieć rezerwę finansową na roboty dodatkowe. Czas robót moŝe być większy jeŝeli wystąpią znaczne roboty dodatkowe lub technologie wymagające sezonowania kolejnych warstw napraw. Zalecenia sposobu wykonania napraw betonu w systemie Repadur: przygotowanie podłoŝa - skucie uszkodzonych partii betonu słabo związanych z podłoŝem odsłonięte elementy zbrojenia oczyścić mechanicznie za pomocą piaskowania - stopień czystości powierzchni SA 1/2 zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia nanieść pędzlem suchą zaprawę Sopro Repadur KS nałoŝenie warstwy kontaktowej nałoŝenie pędzlem Sopro Repadur MH dla zapewnienia wiązania zaprawy z podłoŝem uzupełnienie ubytków Na warstwę kontaktowa nałoŝyć szpachelką ( metodą "mokre" na "mokre") warstwę naprawczą Sopro Repadur 50 o grubości od 10-50mm. wykończenie powierzchni dla uzupełnienia porów i zagłębień i jako podkład pod malowanie lub tynk nałoŝyć szpachlą max 5mm warstwę Sopro Repadur 5 Wykonanie naprawy muru ocenić stan techniczny, oczyścić podłoŝe, skuć odspojone fragmenty muru ubytki wypełnić zaprawą o podwyŝszonej przyczepności do podłoŝa np. TrassZementMortel Wypełnienie dodatkowo przezbroić siatka tynkarską. 22

24 VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜynierowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie Ŝe roboty zostały wykonane z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektową. Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Projektanta, na piśmie. VIII.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane w obrębie tarasu i fos budynku Muzycznej w Warszawie będą podlegały odbiorom częściowym robót zanikających odbiorowi końcowemu zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem robót uzgodnionym z Inwestorem odbiorowi częściowemu podlegają: prace związane z naprawą istniejących elementów Ŝelbetowych i murowanych wykonanie kolejnych warstw nawierzchni tarasui a w szczególności warstw spadkowych i izolacji przeciwwodnej ( naleŝy przeprowadzić próbę szczelności) wykonanie okładzin kamiennych Odbiór będzie polegał na ocenie jakości wykonanych prac i ich zgodności z dokumentacja projektową. Odbioru dokona komisja składająca się z przedstawiciela Inwestora UŜytkownika i Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty do odbioru ostatecznego: -Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji -Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) -recepty i ustalenia technologiczne -deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności uŝytych materiałów 23

25 -karty katalogowe Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą. IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE Projektu wykonawczy remontu elementów dziedzińca wewnętrznego w budynku Akademii Muzycznej w Warszawie została wykonana przez Pracownię Architektoniczną BNS na podstawie umowy z dnia Spis opracowań wchodzących w skład projektu wykonawczego: Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja Opinia o stanie istniejącym dziedzińca wewnętrznego Akademii Muzycznej Kosztorys inwestorski i przedmiar Specyfikacja - architektura i konstrukcja IX1 Spis projektu wykonawczego architektura i konstrukcja 1. Część opisowa 1. DANE WSTĘPNE. 2. OPIS TECHNICZNY. 3. Zdjęcia stanu istniejącego 2. Część rysunkowa skala: 1. SYTUACJA Z ZAZNACZENIEM REJONU REMONTU 1 :

26 2. TARAS - STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES ROZBIÓREK 1 : RZUT TARASU Z UKŁADEM KAMIENIA 1 : WIDOK TARASU 1 : DETALE TARASU 1 : FOSA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA - STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES REMONTU 1 : BALUSTRADY FOSY PÓŁNOCNEJI POŁUDNIOWEJ 1 : 50, 1 : SCHODY DO FOS 1 : SUFIT W PRZEŚWICIE, RZUT, PRZEKROJE I DETALE 1 : 50 1 : 10 K-1 DETALE KONSTRUKCYJNE 1 : 10 IX.2 Obowiązujące dokumenty: IX.2a Ustawy i rozporządzenia: Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpoŝarowej ( DZ U z 2002r Nr 147 poz. 1229) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r ( Dz.U z 2004 nr 102 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouŝytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych DZ. U z 2003, Nr 47 poz. 401 IX.2b Aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia Materiały i urządzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako legalne) posiadać waŝne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze, np. ITB. Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczyć powinny wszystkich wbudowanych w obiekt elementów, materiałów budowlanych i uŝytych preparatów chemicznych, legalnych, nie przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP. 25

Budowlana i sanitarna. ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl. Adres budowy: ul. Tysiąclecia 6

Budowlana i sanitarna. ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl. Adres budowy: ul. Tysiąclecia 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH W NOWYM TOMYŚLU BranŜa: Inwestor: Budowlana i sanitarna Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45000000-7 Roboty budowlane nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach adres inwestycji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE OCIEPLENIE ELEWACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE PRZY UL. SŁONECZNEJ 6 Inwestor: Samorządowe Przedszkole nr 3 05-840 Brwinów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA UL. PIOTRKOWSKA 28 OPOCZNO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) NA: REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ: WYKONANIE DOCIEPLENIA I ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont elewacji budynku warsztatowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont elewacji budynku warsztatowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont elewacji budynku warsztatowego INWESTOR: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu 16-030 Supraśl, Pl. Kościuszki 1 Wspólny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ul. Mickiewicza 18/3, 28 200 1 EGZEMPLARZ NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku wraz z remontem dachu i remontem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:

ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: wymiany okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) Wydanie 2 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

BIURO ROZWOJU MIASTA  K A T O W I C E  - SPÓŁKA Z O.O. 40-093 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82 e-mail - brmkatowice@poczta.onet.pl NIP: 634-012-90-61 Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr 16 1050 1214 1000 0007 0000 9632 BIURO ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbie

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbie SST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbie ADRES: Wierzba, 22-417 Stary Zamość INWESTOR: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. marzec 2012

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. marzec 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1.0. Wstęp. 2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 4.0.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. ul. Proletariatczyków 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. ul. Proletariatczyków 9 Obiekt: Temat: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie robót budowlano-wykończeniowych termomodernizacji budynku Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" 14-200 IŁAWA, UL. OSTRÓDZKA 53, TEL. 0/89-648-76-41 PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA INEKO 14-200 IŁAWA, UL. OSTRÓDZKA 53, TEL. 0/89-648-76-41 PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" 14-200 IŁAWA, UL. OSTRÓDZKA 53, TEL. 0/89-648-76-41 JERZY KUJAWSKI 1 PROJEKT BUDOWLANY Projekt Budowlany: Zmiana Sposobu UŜytkowania części pomieszczeń budynku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Przedszkola Publicznego Nr 8 Nysa ul. Tkacka 2

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Przedszkola Publicznego Nr 8 Nysa ul. Tkacka 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT PRZETARGU: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Przedszkola Publicznego Nr 8 Nysa ul. Tkacka 2 Opracował: inż. Józef Murzyniak 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej 2 99-400 Łowicz

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE

CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE PROJEKT Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I LECZNICTWA ul. Czerwonego KrzyŜa 5/9 50-345 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat opracowania: "Projekt remontu tarasu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA BUDOWY: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY KONIUSZA: - budynek remizy OSP w Wierzbnie, - budynek remizy OSP we Wroninie,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ 1 PROJEKT PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SST B BRANśA BUDOWLANO KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo