AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA UśYTKOWNIK: z dn PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA UMOWA STADIUM: BRANśA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA UśYTKOWNIK: z dn. 25. 04. 2007 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA UMOWA STADIUM: BRANśA:"

Transkrypt

1 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WARSZAWA ul. Polna 11 tel./fax , tel BNS S.C. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU ELEMENTÓW DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W WARSZAWIE NAZWA OPRACOWANIA: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT: WARSZAWA ul. OKÓLNIK 2 ADRES: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA ZLECENIODAWCA: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA UśYTKOWNIK: z dn PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA UMOWA STADIUM: BRANśA: SPECYFIKACJĘ OPRACOWALI: dr arch. Stanisław Niewiadomski SPECJALNOŚĆ NR UPR. PODPIS architektoniczna 93/65 mgr. inŝ. arch Katarzyna Chmiel architektoniczna Ma-001/06 SPRAWDZIŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPR. PODPIS mgr inŝ. arch. architektoniczna St-698/87 BoŜena Staniszewska Warszawa,maj 2007 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI: I.CZĘŚĆ OGÓLNA A)Nazwa nadana z zamówieniu przez Inwestora B)Przedmiot i zakres robót budowlanych Zakres robót wg elementów budynku których dotyczą: I.B1 -Taras I.B2- Fosa północna i południowa I.B3 -Strop w prześwicie C)Prace towarzyszące i roboty tymczasowe D)Teren budowy I.D1- warunki bezpieczeństwa pracy I.D-2 Rusztowania i ruchome podesty robocze I.D-3 ZagroŜenia konstrukcji podczas realizacji prac remontowych I.D-4 Środki ostroŝności i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót I.D-5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy I.D-6 Drogi komunikacji ogólnej I.D-7 Oświetlenie I.D-8 Ochrona środowiska w otoczeniu placu budowy E)Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) F)Określenia podstawowe i definicje pojęć II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI: II.1.Izolacje przeciwwodne II.2. Izolacje termiczne II.3 kamień II.4 system kotew do mocowania kamienia II.5 korytka odwadniające II.6 rury spustowe II.7 tynk II.8 materiały do naprawy elementów Ŝelbetowych II.9 materiały do zabezpieczenia i usuwania antygraffiti 1

3 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA SPECJALNE: V.1 Wykonanie nowych warstw posadzkowych V.2 Tynki zewnętrzne V.3 Wykonanie okładzin kamiennych na ścianach i schodach i tarasie V.4 Wykonanie i montaŝ nowych balustrad ze stali nierdzewnej V.5 Zabezpieczenie powierzchni antygraffiti V.6 Wytyczne wykonania remontu konstrukcji Ŝelbetowych i kolejność robót VI.KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT VIII.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE IX.1Spis rysunków projektu wykonawczego - architektura i konstrukcja IX.2Obowiązujące dokumenty: IX.2aUstawy i rozporządzenia: IX.2bAprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia IX.2cNormy OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. I. CZĘŚĆ OGÓLNA A) Nazwa nadana z zamówieniu przez Inwestora Projekt wykonawczy remontu elementów dziedzińca wewnętrznego w budynku Akademii Muzycznej 2

4 B) Przedmiot i zakres robót budowlanych: Zakres robót wg elementów budynku których dotyczą: I.B1 - Taras Likwidacja istniejących warstw wykończeniowych posadzki, warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej do poziomu stropu istniejącego likwidacja okładziny ceramicznej schodów skucie tynków uzupełnienie murów Ŝelbetowych do poziomu stropu naprawa uszkodzonych elementów murowanych i Ŝelbetowych wykonanie nowych warstw posadzek tarasowych z wywinięciem izolacji przeciwwodnej na ścianę wykonanie nowej okładziny granitowej na schodach montaŝ korytek odwadniających, rur spustowych i studzienek chłonnych montaŝ okładzin kamiennych posadzkowych montaŝ okładziny kamiennej na kotwach montaŝ najniŝszego pasa granitu na ścianie, prześwitu z wywinięciem izolacji przeciwwodnej na ścianę i zabezpieczenie kamienia antygraffiti wykonanie i montaŝ nowych balustrad ze stali nierdzewnej I.B2 - Fosa północna i południowa skucie istniejących tynków naprawa ścian i uzupełnienie istniejących ścian Ŝelbetowych wykonanie wieńca Ŝelbetowego od poziomu stropu istniejącego ( w trakcie wylewania osadzić rury dla kabli zasilających lampy) fragment ściany z cegły kratówki rozebrać i odtworzyć jako murowany z cegły pełnej z fragmentami Ŝelbetowymi wylewanymi zdemontowanie pasa nawierzchni szerokości około 40cm, a następnie na istniejącej izolacji wykonanie pasa 40cm nowej izolacji powłokowej wywiniętej na pionową ściankę obrzeŝa, i odtworzenie nawierzchni ułoŝenie kamiennych płyt obrzeŝa wykonanie tynków zamocowanie balustrady i schodów ze stali nierdzewnej I.B3- Sufit w prześwicie likwidacja w jednym przęśle istniejącego sufitu docieplenie wełna mineralną i otynkowanie odsłoniętych belek stropowych likwidacja istniejących opraw oświetleniowych montaŝ zwiększonej ilości nowych opraw oświetleniowych 3

5 naprawa ubytków sufitu w przęsłach w których przeznaczony jest on do zachowania C)Prace towarzyszące i roboty tymczasowe - wykonanie pomiarów przed przystąpieniem do wykonywania elementów kamiennych i balustrad ( wymiary podane w projekcie są orientacyjne i nie mogą być podstawą do produkcji) D)Teren budowy, Prace będą prowadzone w obrębie tarasu wschodniego budynku Akademii Muzycznej w Warszawie, i będą dotyczyły zewnętrznych elementów - tarasu i fos I.D1warunki bezpieczeństwa pracy: Zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób nieupowaŝnionych oraz zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych Teren prowadzenia prac - strefę niebezpieczną naleŝy ogrodzić lub w inny sposób uniemoŝliwić wejście osobom nieupowaŝnionym. Ogrodzenie naleŝy wykonać w taki sposób Ŝeby nie stwarzało zagroŝenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia min 1,5m. JeŜeli ogrodzenie terenu robót nie jest moŝliwe, naleŝy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. Otworów w stropach przy których wykonywane są prace lub istnieje moŝliwy dostęp ludzi znajdujące się na wysokości min 1m nad poziomem podłogi zabezpieczyć balustradami wykonanymi zgodnie z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowanych. I.D2 Rusztowania i ruchome podesty robocze. Dla prawidłowego wykonywania prac wymagane będzie ustawienie rusztowań na zewnątrz budynku od strony Rusztowania i podesty powinny być wykonane i uŝytkowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montaŝu i demontaŝu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia i stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości i mieć odpowiednie badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na wysokości. 4

6 Wymiary pomostów i ramp naleŝy dostosować do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków transportu Drabiny - naleŝy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŝyciu drabin rozstawnych do wysokości nie przekraczającej 4m od poziomu podłogi I.D3 ZagroŜenia konstrukcji podczas realizacji: Prowadzone prace mają lokalny wpływ na istniejące elementy konstrukcyjne W trakcie robót rozbiórkowych mogą wyjść na jaw wady i uszkodzenia ukryte konstrukcji, moŝe to spowodować wzrost zakresu robót remontowych. W razie stwierdzenia w/w uszkodzeń naleŝy powiadomić konstruktora i skonsultować z nim w nadzorze autorski sposób postępowania w danym przypadku Niedopuszczalne jest składowanie materiałów na stopie. Materiały naleŝy sukcesywnie dostarczać i montować w odpowiednim miejscu. Gruz i inne elementy powstałe w wyniku wyburzeń natychmiast usunąć ze stropu alby uniknąć składowania materiałów stanowiącego dodatkowe obciąŝenia istniejących płyt stopowych W trakcie wykonywanych prac nie naleŝy uŝywać cięŝkiego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczania betonowanych elementów konstrukcji podczas spadków temperatury stosownie do uŝytych środków przez Wytwórcę. W sezonie o temperaturach minimalnych >= +5C, zabezpieczyć folią przed działaniem deszczu i wysychaniem. Zmiany materiałów moŝna wprowadzić wyłącznie za aprobatą projektantów architektury i konstrukcji. Zmiany w konstrukcji i konstrukcje dodatkowe moŝliwe tylko w ramach nadzoru autorskiego i za zgodą Inwestora. I.D4 Środki ostroŝności i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót Odpady naleŝy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Elementy, które mogą ulec przewróceniu w czasie montaŝu lub wznoszenia naleŝy odpowiednio zabezpieczyć. Przewody elektryczne naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być uŝywane tylko wówczas jeŝeli wystawiono dokumenty uprawniające do eksploatacji 5

7 UŜywanie uszkodzonych narzędzi oraz ich samowolne przeróbki są zabronione. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyŝej 1m naleŝy wykonywać z pomostów rusztowań. Poziom rusztowania powinien znajdować się 0,5m niŝej niŝ górna krawędź wznoszonego muru. Chodzenie po świeŝo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stopach itp. jest zabronione Prace rozbiórkowe naleŝy prowadzić w sposób uniemoŝliwiający powstanie spękań oraz uszkodzeń we fragmentach nierozbieralnej konstrukcji. Roboty naprawcze stropu wewnątrz wentylatornii naleŝy prowadzić z rusztowań wysokich z zabezpieczeniem ich stateczności. I.D5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na terenie wykonywania prac naleŝy zapewnić pomieszczenia szatni na odzieŝ roboczą i ochronną, jadalnię i sanitariaty, tak, aby nie powodowało to dodatkowych uciąŝliwości dla Inwestora. NaleŜy wykluczyć niekontrolowane, nieuzasadnione wchodzenie do budynku Akademii Muzycznej osób w ubraniach roboczych i w zabrudzonym obuwiu. JeŜeli zawarta przez Inwestora z Wykonawcą umowa to dopuszcza, moŝliwe jest korzystanie przez wykonujących roboty z istniejących na terenie wykonywania prac pomieszczeń i urządzeń sanitarnych Inwestora. W przypadku gdy roboty budowlane wykonuje więcej niŝ 20 pracujących zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Palenie tytoniu moŝe odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu, I.D6 Drogi komunikacji ogólnej Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno budowlanych oraz przepisów poŝarowych. NaleŜy zapewnić moŝliwość ewakuacji ze stanowisk pracy.na Teren prac budowlanych naleŝy wyposaŝyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŝaru. I.D7 Oświetlenie Drogi komunikacji i stanowiska pracy w miarę moŝliwości powinny być oświetlone światłem dziennym. Gdy światło dzienne jest niewystarczające naleŝy stosować światło sztuczne. Konstrukcja, obudowa i sposób zasilania światła sztucznego nie moŝe powodować zagroŝenia poraŝenia prądem I.D8 Ochrona środowiska w otoczeniu placu budowy Dodatkowa emisja niezorganizowana spalin i pyłów pochodząca z miejsca wykonywania robót, a takŝe ze środków transportu i maszyn spalinowych, będzie okresową uciąŝliwością co do czystości powietrza w rejonie realizacji inwestycji. 6

8 Analiza przedsięwzięcia pod względem hałasu, wykazuje spodziewane uciąŝliwości dla otoczenia przeprowadzanych prac ( części budynku wyłączonych z prac związanych z przebudową, stąd zachodzi konieczność ustanowienia godzin ograniczonego funkcjonowania placu budowy z udziałem robót hałaśliwych, pracy hałaśliwej ręcznej, pracy maszyn budowlanych i środków transportu. Poza tym w godzinach dopuszczonej pracy urządzeń emitujących hałas naleŝy niezwłocznie wyłączać źródła hałasu po kaŝdorazowym przerwaniu robót. C) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyŝszym roboty rozbiórkowe elementy Ŝelbetowe elewacja w kamieniu, posadzki kamienne ślusarka roboty w zakresie usuwania gruzu roboty róŝne D) Określenia podstawowe i definicje pojęć Inwestor - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik2 Projektant - Pracownia Architektoniczna BNS s.c., ul Polna 11 Warszawa reprezentowana przez : prof. arch. Witolda Benedeka dr inŝ. arch. Stanisława Niewiadomskiego Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizująca cały zakres robót objętych umową Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy InŜynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŝniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Roboty - wszelkie czynności określone w pkt. 1B i 1C Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 7

9 z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera i Projektanta II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI: II.1.Izolacje przeciwwodne II.1.1 Powłokowa izolacja przeciwwodna np. f-my Schomburg Aquafin 2K materiał - elastyczna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, dwuskładnikowa składająca się cementu ( Aquafin - 1K) oraz dyspersji polimerowej ( Uniflex - B) przystosowana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku na starych i nowych podłoŝach Właściwości: Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca; Do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłoŝach; WiąŜąca hydraulicznie; Ekologiczna; łatwa w stosowaniu; MoŜe być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem; Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoŝy; Dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie; Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa; Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe; MoŜe być pokrywana włoŝeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych; O szybkiej odporności na opady atmosferyczne obciąŝenie wodą zuŝycie materiału grubość warstwy po wyschnięciu Wilgoć gruntowa/ woda opadowa nie zalegająca min 3,5 kg/m2 magazynowanie: w suchym chłodnym pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem! min 2 mm 8

10 W naroŝnikach wewnętrznych naleŝy stosować fasety i uszczelniać, wtapiając taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000, II.1.2 paroizolacja - Foalbit ALS40 - f-my Icopal Papa wykonana z asfaltu niemodyfikowanego, osnowa z folii aluminiowej o gramaturze 180g/m2, z widocznej strony drobnoziarnista posypka, z jednego boku pas nie przykryty posypką zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, spodnia warstwa pokryta folia z tworzywa sztucznego. II.1.3 Elastyczne taśmy uszczelniające do wyłoŝenia wnętrza koryta formowanego na tarasie i do wzmocnienia naroŝników i załamań izolacji ASO - Dichtband elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca właściwości - materiał systemowy f-my Schomburg, wysoka wytrzymałość na rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz. ASO - Dichtband S - elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyŝszonej wytrzymałości materiał systemowy f-my Schomburg, wysoka wytrzymałość na rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz. II.2. Izolacje termiczne II.2.1 styropian ekstrudowany gr. 5cm i 10cm - styrodur np. f-my styrofarm płyty Roofmate SL Styrodur powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu. Jest to materiał o jednorodnej strukturze złoŝonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Parametry: wykończenie krawędzi - pióro i wpust wymiary - (dł x szer. x gr.) 125x60x5cm powierzchnia - gładka klasyfikacja ogniowa - samogasnący dobre i niezmienne właściwości izolacyjne - odporność na działanie wilgoci i zerowa kapilarność; mrozoodporność; duŝa i długotrwała wytrzymałość na ściskanie - 0,13 N/mm2 duŝa wartość modułu spręŝystości - 12 n/mm2 duŝa odporność na dyfuzję pary wodnej. gęstość objętościowa, min.32 kg/m3 moŝliwość stosowania do +75 O C II.2.2 wełna mineralna do ocieplenia Ŝeber tropowych przystosowana do tynkowania metodą lekką mokrą np. system Sto - Therm Mineral 2 f-my Sto-Ispo Sp.z o.o - płyty z wełny typu S ( wg EN 13162:2001 oraz Aneks B i C 9

11 EN 13172:2001) przenoszące obciaŝenia równomiernie rozłoŝone i skupione o małej nasiąkliwości i znacznej odporności na rozciąganie parametry: gramatura 165 g/m2 izolacyjność cieplna - λ- 0,03-0,05 W/(m*K) struktura włóknista - redukuje poziom hałasu niepalność - topi się w temperaturze ponad 1000 o C, w trakcie działania temperatury nie wydziela się dym. wysoki stopień przepuszczalności pary wodnej wodoodporność - uzyskiwana w procesie hydrofobizowania odporność na korozje biologiczną. II.3 Kamień W projekcie zastosowano następujące rodzaje kamienia: II.3.1 Granit - Strzegom, powierzchnia płomieniowana płyty posadzkowe - grubość płyt 4 i 6 cm, przykładowe wymiary: 40x80, 50x160, 50x100cm stopnie schodów zewnętrznych - grubość 4cm, przykładowe wymiary 4x38x120 właściwości granitu: materiał: skała magmowa głębinowa, średnioziarnista barwy jasno - szarej, pstrej charakteryzuje się dobrą oddzielnością przebiegającą w 3 kierunkach właściwości fizyczne: twardość ( Mohs) - 5,1-6,3 ścieralność na tarczy Boehmgo - 0,11-0,34cm mrozoodporność - całkowita nasiąkliwość - 0,03-0,41% II.3.2 Piaskowiec - Śmiłów - ścianki balustrad, zawieszany na kotwach zestali nierdzewnej, kolor analogiczny jak w wyremontowanej części budynku Akademii Muzycznej grubość 4cm, wymiary płyt 30x100cm właściwości piaskowca: Piaskowiec to drobnoziarnista, lita skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, miki oraz innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego i Ŝelazistego. Przyjmuje róŝne zabarwienia od szarego po Ŝółte, czerwone i białe. II.4 System kotew do mocowania kamienia Płyty piaskowca mocowane są za pomocą kotew ze stali nierdzewnej. Płyty zawieszane są z 3cm dystansem od konstrukcji. Elementy kotwiące powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej odpornej na korozje i wpływ czynników atmosferycznych. Kotwy będą mocowane do Ŝelbetowych ściany grubości 35cm. 10

12 techniczną ITB. system kotew powinien posiadać Atesty Instytutu Techniki Budowlanej i aprobatę Dobór odpowiedniego rodzaju zakotwienia leŝy po stronie wykonawcy po analizie warunków zastanych - obciąŝenie zbadanie podłoŝa itp. Dopuszcza się mocowanie do rusztu II.5 Korytka odwadniające Korytko Dachfix Standart f-my Hauraton Są to korytka typu " otwartego" nie posiadające pełnych ścian bocznych oraz dna. Dolny element" korpus" stanowi rama stalowa z moŝliwością regulacji wysokości, dzięki temu wysokość moŝna dopasować do spadki nawierzchni oraz dwie listwy boczne perforowane. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Korytko przekryte jest rusztem zaciskowym perforowanym wykonanym ze stali nierdzewnej II.6 Rury spustowe Z blachy aluminiowej powlekanej na kolor szary - w kolorze kamienia Brenny, średnica Ø100 II.7 tynk II.7.1 tynk na ścianach fos - tynk mineralny przeznaczony do tynkowania powierzchni betonowych, powierzchnia zatarta na gładko np. CT 36 f-my Ceresit - strukturalny tynk do stosowania na zewnątrz dane techniczne baza - mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami gęstość nasypowa - ok. 1,5kg/dm 3 proporcje mieszania - około 5,0-6,0l wody na 25kg temperatura stosowania - od +5 do +30 o C czas zuŝycia - do 60min przyczepność - > 0,3MPa orientacyjne zuŝycie - od 2,0 do 5,0kg/m 3 w zaleŝności od technologii wykonania opakowania - 25kg składowanie - do 12 miesięcy w suchych warunkach w oryginalnych opakowaniach II.7.2 wyprawa tynkarska na tynk na ścianach fos o fakturze i kolorze analogicznym jak na otynkowanych wcześniej ścianach np. wg f-my Farby KABE Polska Sp.z o. o. Marmurit - mozaikowa masa tynkarska do nakładania pacą na bazie transparentnej dyspersji akrylowej i wielobarwnej kompozycji kruszywa naturalnego i barwionego granulacjia 1 mm, kolor 225 właściwości: wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych II.7.3 tynk na wełnie mineralnej - w podcieniu kolor dopasowany istniejącego do koloru tynku na suficie tynk mineralany - np. StoMiral-WDVS-Putz K / R.Tynk mineralny wg DIN 18550, specjalnie dla zespolonych systemów ociepleniowych, warstwą ocieplenia z wełny mineralnej, np. w systemie StoTherm Mineral opis materiału: Sucha zaprawa mineralna w zestawieniu hydrofobizującym. 11

13 Sucha mieszanka zawiera, wg DIN 18550, środek wiąŝący, mineralne dodatki i domieszki. spoiwo - Cement portlandzki CEM 1 wg DIN wypełniacz - Piasek kwarcowy, piasek wapienny dodatki - Domieszki dla ulepszenia przyczepności, wytrzymałości, efektu filtracji wody oraz wodoszczelności parametry: Wysoka przepuszczalność pary wodnej i Co 2 odporność na warunki atmosferyczne odporność na działanie wody uwagi do stosowania Nie stosować na wilgotnym podłoŝu. Nadaje się wyłącznie na mineralne podłoŝa (tym samym nie stosować np. na Sto- Armierungsputz). Nie stosować w obrębie cokołu. Stosować tylko cienkowarstwowo. II.8 materiały do naprawy elementów Ŝelbetowych NaleŜy stosować tylko materiały atestowane przez ITB, IBDM, PZH. Wykonanie ściśle wg receptury i technologi producenta. Zalecane są materiały firm renomowanych. Produkty proponowane przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Przykładowe materiały do wykonania napraw elementów Ŝelbetowych w systemie Sopro Repadur f-my Sopro 1. Sopro Repadur Ks jednoskładnikowa sucha zaprawa z wysokogatunkowego, uszlachetnionego cementu. zabezpieczenie antykorozyjne stali.sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi jakości przez Polymer Institut oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Twardnieje około 60min w temp +20 o C. 1-składnikowa Mineralna Łatwa w obróbce Do nanoszenia pędzlem ok. 120 g/mb stali λ = 10 mm 2. Sopro Repadur MH - zaprawa cementowa kontaktowa, zapewnia optymalne wiązanie z podłoŝem zaprawy do uzupełniania ubytków. Sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi jakości przez Polymer Institut oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Twardnieje około 60min w temp +20 o C. 1-składnikowa Właściwości szczepne Ułatwia obróbkę okładzin wielowarstwowych na podłoŝach betonowych Do wewnątrz i na zewnątrz Do łatwej obróbki zapraw naprawczych ok. 1,65 kg/m 12

14 3. Sopro Repadur 50 - zaprawa cementowa wzmocniona włóknami przeznaczona do wypełniania ubytków i renowacji wielkopowierzchniowych podłoŝy betonowych.sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi jakości przez Polymer Institut oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Twardnieje około 60min w temp +20 o C. 1-składnikowa Mineralna Wzmocniona włóknami ok. 2 kg/m² 4. Sopro Repadur 5 - drobnoziarnista cementowa szpachla, słuŝy do zapełnienia porów i zagłębień na warstwie naprawczej 1-składnikowa Do zapełniania porów i zagłębień Jako podkład pod systemy powłok malarskich i inne wykończenia powierzchni ok. 1,75 kg/m² II.9 materiały do zabezpieczenia i usuwania antygraffiti np. system zabezpieczeń antygraffiti ZOPLAN f-my DEMI - CHEM PHU Zoplan 410 właściwości Bezbarwna impregnacja wodoodporna w rozpuszczalniku organicznym do zabezpieczania elewacji budynków przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu i barwy. Podkład pod zabezpieczenie czasowe antygraffiti - PROTECTION SG Wygląd bezbarwna ciecz Gęstość 0,75 +/- 0,05 g/cm 3 Sucha masa 7 +/- 2% wagowo, 11 +/- 2% objętościowo Lepkość 15 +/- 5 PO Temperatura powyŝej 21 C zapłonu Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Sposób nanoszenia Czas wysychania suchy po 2-4 godz (20 C, 65% WW), nakładanie kolejnej warstwy - 24 godz. Wydajność 1 litr na 1-4 m 2 zaleŝnie od rodzaju i struktury materiału Trwałość w opakowaniu zamkniętym - 24 miesiące Opakowania 5 i 16 litrów Protection SG właściwości: zawiesina wodna kopolimeru fluorowanego do ochrony materiałów budowlanych mineralnych, porowatych przed zabrudzeniami i graffiti 13

15 Wygląd mlecznobiała ciecz Gęstość 0,96 g/cm 3 Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Sposób nanoszenia Czas wysychania wysychanie do momentu nie przyklejania sie kurzu po 30 min, suchy po 2 godz. Optymalna skuteczność ok. jeden tydzień. Wydajność 1 litr na m 2 na podłoŝu impregnowanym Zolpanem 410/420 Trwałość w opakowaniach zamkniętych - 24 miesiące Opakowania 5 l i 20 l środki do czyszczenia graffiti podłoŝa surowe nie zabezpieczane wcześniej czyścimy: kamień, beton tynk - Ŝelowymi środki wytrawiającymi farbę na materiałach mineralnych porowatych -np Zoldecap BIO lub Decapfacades, a następnie płuczemy woda pod średnim ciśnieniem lub zmywamy gąbką metale, szkło, ceramika, plastik - rozpuszczalnikiem na materiałach niechłonnych np. Nettoyant SG-12 przecierając szmatka a w razie konieczności szczotką podłoŝa zabezpieczone wcześniej - mycie ciepłą wodą pod ciśnieniem (80oC, 80bar) - rozpuszczalnikiem -Nettoyant SG-12 uwaga po czyszczeniu naleŝy odnowić powłokę Protection SG Nettoyant SG - 12 zawiera neutralne rozpuszczalniki organiczne o powolnym parowaniu. Niepalny, o słabym zapachu - dogodny do prac w pomieszczeniach. Nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych, glikolu, sody lub kwasu! Rozpuszcza farby w areozolu, tusz, atrament, mazaki, ślady smoły i kleju, ślady opon i podeszew gumowych, farby na sprzęcie do malowania. Wygląd bezbarwny płyn o słabym zapachu Gęstość 0,95 +/- 0,05 g/cm 3 Rozpuszczalność łączy się z wodą Temperatura > 55 C (niepalny) zapłonu Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Sposób nanoszenia Wydajność przeciętnie 1 litr preparatu na 4-8 m 2 powierzchni Trwałość w opakowaniu zamkniętym - 24 miesiące 14

16 Opakowania 1 litr i 5 litrów III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ Wykonawca powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, wykwalifikowana kadrą pracowników niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania ich na budowie. Przy wykonywaniu prac nie naleŝy stosować sprzętu cięŝkiego Stosowany do wykonywania robót sprzęt powinien gwarantować jakość wykonania robót określoną w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych. Sprzęt powinien być dostosowany do materiału który poddajemy obróbce i być zgodny z zaleceniami dostawcy materiału dla uzyskania odpowiedniej jakości wykonywanych robót IV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU Zamówienie i zakup potrzebnych materiałów oraz zorganizowanie ich transportu leŝy po stronie wykonawcy. Wszystkie materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z wytycznymi producenta, w oryginalnych opakowaniach Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposaŝenie stosownie do przewoŝonego ładunku i ładunek nie powinien przekraczać dozwolonych obciąŝeń osi pojazdów V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA SPECJALNE: Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonym pozwoleniem na budowę a takŝe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich robót ponosi Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej czy projekcie wykonawczym nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót i wykonania ich zgodnie ze sztuka budowlaną. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Projektanta, na piśmie. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 15

17 V.1 Wykonanie nowych warstw posadzkowych Na istniejących elementach Ŝelbetowych płyt i schodów naleŝy wykonać następujące warstwy: V.1.1 Taras bez izolacji termicznej między osiami 4-13 Istniejąca płyta Ŝelbetowa - naprawiona w miejscach uszkodzeń - patrz pkt V7 szpachla wyrównawcza - 1,5cm szlichta zbrojona siatka o oczkach 10/10 Ø6 dylatowana do 2m pod kątem 45 o do spadku - 6cm izolacja przeciwwodna Aquafin 2K- 3 warstwy podsypka cementowo - piaskowa - 4cm płytki granitowe 40x80cm i 50x160 na krawędzi tarasu połomieniowane -.4cm V.1.2.stopnie konstrukcja Ŝelbetowa szlichta wyrównawcza izolacja przeciwwodna Aquafin 2K- 3 warstwy podsypka cementowo - piaskowa płyty granitowe 38x120cm płomieniowane - 4cm V obrzeŝe fos nowy wieniec Ŝelbetowy - wg proj. konstrukcji podlew lub podsypka cementowo - piaskowa - 4cm izolacja przeciwwodna - Aquafin 2K- 3 warstwy wyłoŝona na zakład 30cm na izolację istniejącą, miejce załamania wzmocnić taśmą Dichtband 200S granit Strzegom -50x100cm - 6cm Pionowa ścianka obrzeŝa od wewnątrz - kamień granit Strzegom -9x100cm - 4cm łączony z płyta obrzeŝa za pomocą kołków ze stali nierdzewnej. V.1.4 Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej - Izolację wykonywać wg zaleceń i pod nadzorem przedstawiciela producenta np. f-my Schomurg przygotowanie podłoŝa - podłoŝe musi być, równe i lekko porowate, wolne od spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw zmniejszających przywieranie. W obszarach naroŝników wewnętrznych wykleić i ścianki i dno koryt wzmocnić wyklejając taśmą ASO-Dichtband 2000 S W przypadku stosowania izolacji na elementy stalowe podłoŝe uprzednio zagruntować preparatem ASO-DUR GBM i posypać piaskiem kwarcowym o frakcji 02-07mm, w celu uzyskania podłoŝa o odpowiedniej przyczepności Sposób przygotowania produktu: 16

18 Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia, mieszając dodawać składnik proszkowy, mieszać do uzyskania jednolitej masy. W celu osiągnięcia właściwej konsystencji moŝna dodać max 5% czystej wody Sposób nanoszenia: Preparat naleŝy nanosić w dwu całkowicie kryjących warstwach, przestrzegając grubości warstw podanych przez producenta Pierwszą warstwę naleŝy nanosić obficie, dokładnie wcierając na matowo-wilgotne podłoŝe za pomocą szczotki dekarskiej lub twardego pędzla Drugą warstwę i ewentualnie kolejne warstwy nanosić w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć dopiero wtedy, kiedy poprzednia warstwa będzie wystarczająco mocna (przy + 20 C najwcześniej po 4 godzinach). NaleŜy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niŝ 2 kg/m2 (= 1 mm grubości związanej warstwy). Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo powstawania rys skurczowych. Zalecenia: świeŝe warstwy chronić przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem. Zalanie woda podczas wiązania moŝe spowodować późniejsze odspojenie warstw. NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt produktu z substancjami takimi jak miedź, cynk i aluminium. Przed zastosowaniem Aquafin 2k naleŝy te materiały zagruntować np. Asodur GBM Zasady BHP: Składnik A (AQUAFIN-1K) zawiera cement (odczyn silnie alkaiczny) i reaguje z wilgocią dlatego teŝ naleŝy chronić skórę i oczy, przy podraŝnieniach dokładnie spłukać wodą przy zapruszeniu oczu udać się do okulisty. Uwagi: Do fugowania zastosować hydraulicznie wiąŝącą zaprawę cementową. Wykonując roboty posadzkowe nie przeciąŝać powierzchni tarasu, składując na nim np. materiały okładzinowe czy worki z suchą zaprawą. Kierunek układania płyt kamiennych pokazany na rysunku V.2 Tynki zewnętrzne V.2.1Tynk na ścianach fos pod wyprawę tynkarską Wykonanie tynku bezpośrednio na podłoŝu betonowym np. np. CT 36 przygotowanie podłoŝa podłoŝe wcześniej naprawione i wyrównane patrz pkt. V2 następnie zagruntować np. farba Ceresit CT16. Warstwę tynku nakładać najwcześniej następnego dnia po zagruntowaniu. PodłoŜe powinno być równe zwarte, suche i czyste przygotowanie produktu zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki. Od 5-6lwody/25kg, konsystencję dobrać w zaleŝności od warunków stosowania i technologii wykonania. W trakcie wykonywania robót naleŝy zachowywać jednakową konsystencję produktu przez mieszanie a nie przez dodawanie wody. wykonanie 17

19 Tynk nakładać na podłoŝe za pomocą trzymanej pod katem stalowej pacy. Maksymalna grubość tynku 8mm. MoŜna nałoŝyć tynk równieŝ metodą natryskową w tym przypadku naleŝy wykonać min 2 warstwy Prace moŝna wykonywać w temp powietrza i podłoŝa od +5 do +30 o C.ŚwieŜą warstwę naleŝy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i padami deszczu przez 24h. Ze względu na róŝnice kolorystyczne na jednej płaszczyźnie naleŝy stosować materiał z jednej partii. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków: wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłoŝem Nieregularności i nierówności powierzchni tynku w normalnym oświetleniu nie powinny rzucać się w oczy. Gotowy tynk nie moŝe wykazywać Ŝadnych rys i pęknięć o szerokości ponad 0,2mm oraz zwiększonej koncentracji małych rys. Wykonany tynk będzie pokryty cienkościenną wyprawą tynkarską V.2.2 Wykonanie masy tynkarskiej np. firmy farby KABE Polska Sp. z o.o. na ścianach fos Sposób nanoszenia: nakładanie i wyrównywanie pacą ze stali nierdzewnej, Przygotowanie masy tynkarskiej: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby masę tynkarską moŝna rozcieńczyć niewielka ilością wody (max. do 5% objętości masy). Bezpośrenio prze uŝyciem masę wymieszać Przed nakładaniem na tynk istniejący wymaga zagruntowanie preparatem np. Grunt Marmurit GT Nakładanie: Mozaikowa masę tynkarską nakładać na podłoŝe (od dołu do góry) cienka, równomierna warstwa za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Uzyskana powłoka powinna być równa, pokrywać całkowicie podłoŝe bez zagłębień i wypukłości. Uwaga: Nanoszonej na podłoŝe masy tynkarskiej nie wolno zacierać. nanoszenie zbyt cienkiej warstwy tynku, moŝe doprowadzić do powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wpływa na jej estetykę i trwałość. V.2.3 Wykonanie ocieplenia i tynku na Ŝebrach stropowych Sposób ocieplenia i tynkowania wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego systemu dociepleń. Po niŝej przedstawiono wytyczne wykonawcze przy zastosowaniu systemu f-my Sto Gruntowanie podłoŝa - 18

20 podłoŝe musi być trwałe czyste, wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Środek gruntujący naleŝy odpowiednio rozcieńczyć wodą w zaleŝności od chłonności podłoŝa. środek nie powinien stworzyć gładkiej warstwy. Minimalna temperatura obróbki i podłoŝa +5 o C ZuŜycie materiału około 0,2-0,4l/m2 środek moŝna nanosić pędzlem lub metodą natryskową, kolejne czynności moŝna wykonywać po około 24h Narzędzia naleŝy czyścić wodą natychmiast po uŝyciu. Mocowanie wełny: Zasady BHP: pracownicy montujący wełnę powinni nosić luźną odzieŝ ochronna oraz rękawice. docinanie wełny mineralnej oraz jej szlifowanie powinno odbywać się w wentylowanych pomieszczeniach. Aby zapobiec powstawaniu duŝej ilości pyłu zaleca się docinać wełną ręcznie np. ostrym noŝem podczas szlifowania wełny zaleca się zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową a oczu okularami ochronnymi pracownicy po zakończeniu prac powinni umyć ręce i twarz zimną wodą Sposób montaŝu Na płyty wełny naleŝy nanieść zaprawę klejową za pomocą pacy z uzębieniem 15x15 mm. Płyty naleŝy kleić na mijankę od dołu do góry, dokładnie dociskając Dla podłoŝa o nierównościach do 1cm naleŝy zastosować metodę klejenia punktowo - krawędziową. Dodatkowo płyty naleŝy zamocować za pomocą kołków rozporowych z trzpieniem metalowym. Zaprawa klejąca wiąŝe hydraulicznie, czas zaleŝy od temperatury i względnej wilgotności powietrza., następna czynność roboczą /kołkowanie/ moŝna wykonywać po około 48 godzinach, całkowite związanie materiału następuje po 28 dniach ZuŜycie materiału - około 4,5-5,5kg/m2. temperatura otoczenia i podłoŝa nie moŝe być niŝsza niŝ +5 o C aŝ do całkowitego związania materiału Na przyklejone płyty nanieść masę zbrojącą na całą powierzchnię, wcisnąć przy po- mocy pacy tkaninę zbrojącą i przeszpachlować rozrzedzoną masą do uzyskania równej powierzchni. Tkanina powinna być całkowicie zatopiona, nie moŝe wystawać ze szpachli. Styki tkaniny układać na zakład o wielkości 8-10cm. ZuŜycie 1,1mb/m2 ( szer. 100cm). Przed połoŝeniem właściwego tynku zastosować warstwę pośrednią gruntującą - Sto Prep Miral rozcieńczony max 10% wody. Warstwę naleŝy nanosić pędzlem lub wałkiem, nie 19

21 moŝna nanosić urządzeniem natryskowym. Preparat schnie ( przy +20oC i 65% relatywnej wilgotności) 6 godzin. do nakładania kolejnej warstwy moŝna przystąpić po około 24 godzinach, proces schnięcia całkowicie zostaje zakończony po 4-5 dniach. W czasie nakładania preparatu chronić skórę i oczy. Szkło, klinkier, ceramikę kamień naturalny, powłoki lakierowane i metalowe przykryć. Zachlapania natychmiast zmyć wodą. Ostatnią warstwę - tynk mineralny nanosić packą ze stali nierdzewnej, grubość warstwy.0,6 0,9 mm. Strukturować pacą plastikową z gąbką. Nie naleŝy strukturować narzędziami mokrymi, moŝe to prowadzić do powstania plam. Przy obróbce naleŝy uwaŝać aby nie pozostawić pęcherzy powietrza pomiędzy podłoŝem a tynkiem. V.3 Wykonanie okładzin kamiennych na ścianach i schodach i tarasie Przed przystąpieniem do przycinania płyt kamiennych naleŝy dokonać pomiarów z natury i skonfrontować je z załoŝeniami przyjętymi na rysunkach projektu. W przypadku duŝych rozbieŝności naleŝy skontaktować się z nadzorem autorski. V.6.1 wykonanie okładzin podłogowych na tarasie schodach i obrzeŝu fos patrz pkt. V4 V.6.2 wykonanie okładzin ściennych Przycięte płyty kamienne zawieszać na kotwach systemowych np. f-my Metalplast Lauda. Dobór właściwego rodzaju kotwy leŝy po stronie wykonawcy. W przypadku konieczności zastosowania w nietypowych miejscach niesystemowych kotew, moŝna zastosować kotwy własnej produkcji ze stali nierdzewnej wykonując dla nich odpowiednie obliczenia statyczne. Dopuszcza sie zamocowanie kotew na pośrednim ruszcie ze stali nierdzewnej w przypadku braku moŝliwości mocowania bezpośrednio do sciany. Zawieszane płyty kamienne powinny licem wewnętrznym być odsunięte ~3cm od konstrukcji i zostawione między nimi fugi otwarte dla zapewnienia wymiany powietrza.. kamień elewacyjny powinien być nacinany na bokach ( panewkowany) w celu ukrycia kotew. Kotwy powinny być mocowane na zaprawę klejową np. Ceresit CX5. Roboty kamieniarskie powinny być wykonane zgodnie z normami: PN-B elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych PN-B elementy kamienne, płyty cokołowe zewnętrzne PN-72 B okładzina kamienna wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN - B Elementy kamienne płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne PN-B Elementy kamienne, stopnie monolityczne okładzina stopni V.4 Wykonanie i montaŝ nowych balustrad ze stali nierdzewnej Przed wykonaniem elementów balustrad wymiary zakładane w projekcie skonfrontować z pomiarami dokonanymi w naturze. Balustrady ze stali nierdzewnej zespawać w warunkach 20

22 warsztatowych. Spawy oszlifować na gładko. Odcinki balustrad łączyć na budowie poprzez skręcanie. Ze względów estetycznych połączenia wykonać w miejscach mało widocznych. Balustrady mocowane są do podłoŝa za pomocą kotew wklejanych M-12 i śrub przewiercanych ze stali nierdzewnej (patrz rysunki detali balustrad). Ostateczny sposób mocowania i dobór kotew ustalić w nadzorze autorskim po zbadaniu wytrzymałości istniejących Ŝelbetowych murków balustrad. Balustrady mocowane do posadzki będą mocowane po zakończeniu prac posadzkowych do matek osadzonych w przed wykonaniem tych warstw. Balustrady mocowane do pionowych części ścian okładanych kamieniem naleŝy zamontować przed zawieszeniem sąsiadujących z punktem mocowania płyt piaskowca. W przypadku ścian tynkowanych balustrady osadzic po wykonaniu tynków. W miejscach eksponowanych gdzie kotwy i śruby mocujące będą widoczne stosować nakrętki kołpakowe kryjące gwint kotwy. V.5 Zabezpieczenie powierzchni antygraffiti Nowe okładziny kamienne ścian naleŝy zabezpieczyć preparatem antygraffiti. Dobór preparatu do powierzchni oraz sposoby czyszczenia i zabezpieczania podają instrukcje firm oferujących produkty i usługi w tym zakresie. W niniejszej dokumentacji podano przykładowo rozwiązanie w systemie Antygraffiti Zolpan W skład systemu wchodzą środki do impregnacji powierzchni, preparaty zabezpieczające i preparaty czyszczące. Przygotowanie i nakładanie i nakładanie preparatu impregnującego: preparat ma charakter trwały i nie ulega zmyciu w procesie czyszczenia graffiti produkt stosować na podłoŝu suchym, czystym, równym produkt jest gotowy do uŝycia - nie rozcieńczać nakładać rozpylaczem lub pistoletem (ewentualnie pędzel lub wałek) jedną lub dwie warstwy, w temp. otoczenia i podłoŝa od 5 do 35 C Mycie sprzętu: benzyną lakową - natychmiast po uŝyciu Zalecenia: chronić przed mrozem i temperaturami powyŝej 35 C Na zaimpregnowane powierzchnie nanosi się właściwy preparat zabezpieczający. Stanowi on warstwę ochronną usuwaną wraz z graffiti. Przygotowanie i nakładanie preparatu zabezpieczającego: - produkt jest gotów do uŝytku - przed nakładaniem wymieszać - zbyt duŝe rozcieńczenie preparatu moŝe mieć negatywny wpływ na jej właściwości maskowania graffiti! - produkt stosować na podłoŝu oczyszczonym (moŝe być lekko wilgotne ale przetarte - matowe), zaimpregnowanym wcześniej preparatem Zolpan 410 lub

23 - ochrona Protection SG jest usuwana razem z graffiti w procesie czyszczenia - operacja nakładania preparatu musi być powtórzona po kaŝdym myciu (nie dotyczy to podkładu Zolpan 410/420) - nakładać wałkiem, pędzlem, lub pistoletem "airless" z dyszą mm w temp. powyŝej 5 C - cienką warstwę, tak by nie była widoczna po wyschnięciu; w razie konieczności wygładzić suchym pędzlem warstwę ochronną która ulega zmyciu wraz ze zmywaniem graffiti. Zmywanie graffiti powstałych na zabezpieczonej powierzchni ciepłą woda pod ciśnieniem V.6 Wytyczne wykonania remontu konstrukcji Ŝelbetowych i kolejność robót W projekcie podano detale i sposób wykonania napraw. Wymiary istniejące naleŝy sprawdzić i elementy projektowane dopasować na budowie. Ostateczny zakres rozbiórek i napraw będzie ustalony po usunięciu warstw wykończeniowych. Po oczyszczeniu powierzchni stropu i ścian wezwać Inspektora nadzoru i Projektanta w celu ustalenia zakresu i moŝliwości napraw lub rekonstrukcji elementów zniszczonych. Ilość robót moŝe być większa niŝ w projekcie z uwagi na uszkodzenia ukryte. Przyjęto całkowite usunięcie fragmentów Ŝelbetowych popękanych i skorodowanych. NaleŜy przewidzieć rezerwę finansową na roboty dodatkowe. Czas robót moŝe być większy jeŝeli wystąpią znaczne roboty dodatkowe lub technologie wymagające sezonowania kolejnych warstw napraw. Zalecenia sposobu wykonania napraw betonu w systemie Repadur: przygotowanie podłoŝa - skucie uszkodzonych partii betonu słabo związanych z podłoŝem odsłonięte elementy zbrojenia oczyścić mechanicznie za pomocą piaskowania - stopień czystości powierzchni SA 1/2 zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia nanieść pędzlem suchą zaprawę Sopro Repadur KS nałoŝenie warstwy kontaktowej nałoŝenie pędzlem Sopro Repadur MH dla zapewnienia wiązania zaprawy z podłoŝem uzupełnienie ubytków Na warstwę kontaktowa nałoŝyć szpachelką ( metodą "mokre" na "mokre") warstwę naprawczą Sopro Repadur 50 o grubości od 10-50mm. wykończenie powierzchni dla uzupełnienia porów i zagłębień i jako podkład pod malowanie lub tynk nałoŝyć szpachlą max 5mm warstwę Sopro Repadur 5 Wykonanie naprawy muru ocenić stan techniczny, oczyścić podłoŝe, skuć odspojone fragmenty muru ubytki wypełnić zaprawą o podwyŝszonej przyczepności do podłoŝa np. TrassZementMortel Wypełnienie dodatkowo przezbroić siatka tynkarską. 22

24 VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜynierowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie Ŝe roboty zostały wykonane z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektową. Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Projektanta, na piśmie. VIII.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane w obrębie tarasu i fos budynku Muzycznej w Warszawie będą podlegały odbiorom częściowym robót zanikających odbiorowi końcowemu zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem robót uzgodnionym z Inwestorem odbiorowi częściowemu podlegają: prace związane z naprawą istniejących elementów Ŝelbetowych i murowanych wykonanie kolejnych warstw nawierzchni tarasui a w szczególności warstw spadkowych i izolacji przeciwwodnej ( naleŝy przeprowadzić próbę szczelności) wykonanie okładzin kamiennych Odbiór będzie polegał na ocenie jakości wykonanych prac i ich zgodności z dokumentacja projektową. Odbioru dokona komisja składająca się z przedstawiciela Inwestora UŜytkownika i Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty do odbioru ostatecznego: -Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji -Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) -recepty i ustalenia technologiczne -deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności uŝytych materiałów 23

25 -karty katalogowe Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą. IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE Projektu wykonawczy remontu elementów dziedzińca wewnętrznego w budynku Akademii Muzycznej w Warszawie została wykonana przez Pracownię Architektoniczną BNS na podstawie umowy z dnia Spis opracowań wchodzących w skład projektu wykonawczego: Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja Opinia o stanie istniejącym dziedzińca wewnętrznego Akademii Muzycznej Kosztorys inwestorski i przedmiar Specyfikacja - architektura i konstrukcja IX1 Spis projektu wykonawczego architektura i konstrukcja 1. Część opisowa 1. DANE WSTĘPNE. 2. OPIS TECHNICZNY. 3. Zdjęcia stanu istniejącego 2. Część rysunkowa skala: 1. SYTUACJA Z ZAZNACZENIEM REJONU REMONTU 1 :

26 2. TARAS - STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES ROZBIÓREK 1 : RZUT TARASU Z UKŁADEM KAMIENIA 1 : WIDOK TARASU 1 : DETALE TARASU 1 : FOSA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA - STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES REMONTU 1 : BALUSTRADY FOSY PÓŁNOCNEJI POŁUDNIOWEJ 1 : 50, 1 : SCHODY DO FOS 1 : SUFIT W PRZEŚWICIE, RZUT, PRZEKROJE I DETALE 1 : 50 1 : 10 K-1 DETALE KONSTRUKCYJNE 1 : 10 IX.2 Obowiązujące dokumenty: IX.2a Ustawy i rozporządzenia: Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpoŝarowej ( DZ U z 2002r Nr 147 poz. 1229) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r ( Dz.U z 2004 nr 102 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouŝytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych DZ. U z 2003, Nr 47 poz. 401 IX.2b Aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia Materiały i urządzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako legalne) posiadać waŝne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze, np. ITB. Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczyć powinny wszystkich wbudowanych w obiekt elementów, materiałów budowlanych i uŝytych preparatów chemicznych, legalnych, nie przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP. 25

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa i adres obiektu : Składowisko śmieci Owińska Nazwa i adres Zamawiającego : Urząd Gminu Czerwonak Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Nazwa specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, NIVOPLAN SZPACHLÓWKA DO WYRÓWNYWANIA ŚCIAN ZAKRES ZASTOSOWANIA wyrównywanie ścian pionowych, do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ... 2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH S - 01.07 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 75 1.1. PRZEDMIOT ST... 75 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 75 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 75 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 75 1.5. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe

ROZDZIAŁ I Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe ROZDZIAŁ I Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe Nawet najbardziej starannie zaspoinowana okładzina ceramiczna nie gwarantuje wodoszczelności opłytkowanej powierzchni. Powierzchnie licowane okładzinami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1. S.T. - 03.00.01. - OSADZENIE KOTEW CEM TIE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 03.00.01. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usunięcia uszkodzeń oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Cmentarz śydowski w Toruniu REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1

Cmentarz śydowski w Toruniu REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1 REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1 68 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu istniejących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX :

Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX : Dzia ł Techniczny ARDEX Po lska Sp. z o.o. STANO WICE ul. Jarzębino wa 6 55-200 OŁA WA www.ardex.pl e-mail:biuro@ardex.pl Tel: 71 716 45 60 Fax: 71 716 45 61 stan: maj 2016 Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX

Bardziej szczegółowo

M INNE ROBOTY MOSTOWE M Powłoki impregnacyjne betonu.

M INNE ROBOTY MOSTOWE M Powłoki impregnacyjne betonu. M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE M-20.01.08. Powłoki impregnacyjne betonu. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zabezpieczających

Bardziej szczegółowo

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Farba przeznaczona do; wymalowań elementów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków, wyjątkowo skutecznie zabezpiecza konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV 45233100-0 152 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.14. Elewacje. S.T.-2.2.13.1. Elewacje tynkowane STO (CPV 45410000-4)

ST 2.2. S.T.-2.2.14. Elewacje. S.T.-2.2.13.1. Elewacje tynkowane STO (CPV 45410000-4) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.14. Elewacje S.T.-2.2.13.1. Elewacje tynkowane STO (CPV 45410000-4) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1)

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.30.20.05 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24 Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24 Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 2 Chodniki D-08.02.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH Obiekt : Jaz Tykocin, gm. Tykocin Inwestor : WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana.

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk Nr.1/2015 Profesjonalna chemia budowlana Katalog Produktów www.cekol.pl PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1 Przyczepność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 118 M-20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego - zmieniona 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeŝa chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR WEGNER 8-0 Rumia, ul. Jantarowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50000- Tynkowanie 5000- Izolacja cieplna 500-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

CPV KONSTRUKCJE MUROWE

CPV KONSTRUKCJE MUROWE Załącznik nr 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 1.3. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 16 Renowacja betonu 311 309 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Specjalny klej płynny do zastosowania w systemie z Schluter - DITRA, Schluter - DITRA -DRAIN oraz Schluter - KERDI.

Specjalny klej płynny do zastosowania w systemie z Schluter - DITRA, Schluter - DITRA -DRAIN oraz Schluter - KERDI. ARDEX ARDEX DITRA FBM Specjalny klej płynny do zastosowania w systemie z Schluter - DITRA, Schluter - DITRA -DRAIN oraz Schluter - KERDI. ARDEX DITRA FBM jest stosowana do układania płyt i płytek wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

PRACE WYKOŃCZENIOWE B.05.00.11 ( CPV 45 450000-6)

PRACE WYKOŃCZENIOWE B.05.00.11 ( CPV 45 450000-6) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZADANIA: NAZWA ROBÓT: ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HOTELU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDU I BUDOWĄ PARKINGU

Bardziej szczegółowo

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Autor: Ceresit Z kolei masy szpachlowe przeznaczone są do wypełniania ubytków, mocowania listew narożnych itp. Mogą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. nr 235/5 Inwestor: MPK w Radomiu spółka z o.o. ul. Wjazdowa 4 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo