RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO: Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO: Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL"

Transkrypt

1 2013 Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO: Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu ul. Poleska Białystok Wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o. ul. Polna 40 lok Warszawa Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu S t r o n a

2 SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE WPROWADZENIE OPIS PRZEBIEGU BADANIA ORAZ ZASTOSOWANYCH METOD I TECHNIK BADAWCZYCH ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE W BADANIU OPIS WYNIKÓW BADANIA WNIOSKI I REKOMENDACJE ZAŁĄCZNIKI...75 Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 1 S t r o n a

3 1. STRESZCZENIE 1.1 Wersja polska Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania, którego celem była ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.1.3, 6.2, (w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych) oraz PO KL na terenie województwa podlaskiego. W badaniu wzięli udział realizatorzy projektów, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, eksperci z zakresu przedsiębiorczości oraz beneficjenci ostateczni, którzy utworzyli działalności gospodarcze w ramach otrzymanej dotacji, bądź też korzystali tylko ze wsparcia szkoleniowodoradczego. Zrealizowane badanie doprowadziło do sformułowania następujących wniosków: Ze względu na brak obowiązku monitorowania działalności gospodarczych przez realizatorów projektów po okresie 12 m-cy od zarejestrowania, uzyskane informacje o liczbie firm, które już nie funkcjonują, są niepełne. Realizatorzy, którzy monitorują utworzone działalności gospodarcze sprawdzają to często w sposób niewystarczająco usystematyzowany i utrudniający dalsze porównania. Koniecznym wydaję się więc ujednolicenie procedury przyznawania środków i monitoringu działalności (zarówno przed jak i po okresie 12 m-cy) dla wszystkich realizatorów w poszczególnych działaniach. Pozwoli to w przyszłości na lepsze porównania osiągniętych rezultatów zarówno między beneficjentami, jak i działaniami. Największy odsetek osób (ok. 50%), które zamknęły swoją działalność przypada na działanie W pozostałych działaniach odsetek upadłych przedsiębiorstw jest niższy (ok. 24% w działaniu 6.2 i ok. 25% w działaniu 8.1.2). Potencjalnie z najlepszą sytuacją mamy do czynienia w Poddziałaniu 7.2.2, w którym na 11 powstałych spółdzielni socjalnych, wszystkie nadal funkcjonują. Według opinii ekspertów i realizatorów, okres obowiązkowej trwałości i jej monitorowania powinien być wydłużony (do miesięcy), co wymusiłoby większą dbałość o przyszłość zakładanych działalności i zwiększyłoby efektywność przyznawanych środków. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 2 S t r o n a

4 Do pozytywnych czynników wpływających na przeżywalność działalności gospodarczych można zaliczyć: predyspozycje danej osoby do prowadzenia działalności i jej duża determinacja, umiejętności pozyskiwania klientów, nawiązane kontakty biznesowe, wieloletnia edukacja lub doświadczenie w wykonywaniu określonego zawodu, dobre przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (zarówno na etapie pisania biznes planu, jak i podczas szkoleń), a także wniesienie wkładu własnego do powstałej działalności. Do negatywnych czynników wpływających na przeżywalność działalności gospodarczych można zaliczyć: niedostateczny popyt, w tym często wynikający ze złego rozeznania rynku, wysokie koszty utrzymania działalności i zatrudnienia potencjalnych pracowników (ZUS), dużą konkurencje w branży, złą sytuację gospodarczą w regionie, niewłaściwy moment rozpoczęcia działalności sezonowych oraz czynniki losowe. Zdecydowanie najczęściej powstającymi działalnościami były usługi. Trudno jest wskazać najbardziej popularne branże w grupie tak wielu różnicowanych projektów. Jednakże wśród powstałych działalności gospodarczych najczęściej pojawiają się następujące branże: remontowo-budowlana, kosmetyczno fryzjerska, stolarska oraz mechaniczna. 46% respondentów określa kondycję swojej firmy pozytywnie odpowiednio 9% - bardzo dobrze i 37% - dobrze, przy czym w tej sytuacji respondenci przewidują możliwości dalszego rozwoju. Większość utworzonych w ramach dofinansowania firm jest prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach Poddziałania ponad 93% stanowią działalności jednoosobowe, a jedynie ok. 7% firm zatrudnia od 1 do 3 pracowników. W przypadku Działania 6.2 i Poddziałania ponad 82% to działalności jednoosobowe, zaś pozostałe firmy zatrudniają od 1 do 5 pracowników. W ramach Działania 6.2 powstało także 16 spółek cywilnych oraz 2 spółdzielnie socjalne, które zatrudniają nawet do kilkunastu osób. Osoby prowadzące firmy utworzone w ramach dofinansowania są optymistyczni co do przyszłości. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania ponad 50% Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 3 S t r o n a

5 respondentów przewiduje, że w najbliższych 3 latach nastąpi rozwój utworzonych przez nich działalności. Wśród beneficjentów, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, najbardziej optymistycznie perspektywy rozwoju swoich firm oceniają beneficjenci Poddziałania (ok. 90%). Najczęściej wskazywane przez respondentów utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej to: duża konkurencja na rynku, trudności z pozyskaniem klientów, wysokie koszty prowadzenia firmy, w tym w szczególności opłaty składek ZUS, oraz biurokracja i nieznajomość przepisów. Część beneficjentów wskazywała również na problemy związane z sezonowością prowadzonej przez nich działalności, a także na brak wystarczających środków na dodatkowe inwestycję. Wyniki badań CATI wskazują, że wg deklaracji beneficjentów ostatecznych, ok. 50% działalności mogłoby powstać bez dotacji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku większość beneficjentów założyłaby działalność w późniejszym terminie i/lub ograniczonym zakresie. Natomiast zgodnie z opiniami realizatorów projektów średnio ok % działalności mogłoby powstać bez wsparcia. Z opinią realizatorów projektów zbieżne są również wyniki badania CATI wśród osób, które skorzystały tylko ze wsparcia doradczo-szkoleniowego. W tej grupie tylko 16% respondentów utworzyło działalność z własnych środków. W zrealizowanym badaniu nie odnotowano przypadków, w których działalności gospodarcze były zamykane lub przepisywane na inną osobę jedynie w celu zachowania 12-miesięcznej karencji i otrzymania wsparcia. W opinii respondentów były jednak osoby, które prowadziły wcześniej działalność w szarej strefie, a otrzymane wsparcie dało im możliwość legalizacji firmy. Najwięcej dotacji zostało przyznanych w ośrodkach miejskich tj. Białystok, Suwałki i Łomża. Z powodu dużej liczby założonych działalności gospodarczych w Poddziałaniu ich udział w nowopowstałych działalnościach na terenie poszczególnych powiatów województw podlaskiego jest znaczny (średnio 9%), dla porównania w działaniu 6.2 jest to tylko ok. 3 %. Największy odsetek działalności powstałych w ramach Poddziałania 6.1.3, w stosunku do nowych firm zarejestrowanych w regionie, odnotowano w powiecie sejneńskim (22%). Widoczny jest także wpływ stolicy Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 4 S t r o n a

6 województwa na liczebność dotacji w powiatach ościennych, co wynika z licznych partnerstw nawiązywanych z firmami zlokalizowanymi w Białymstoku. Zdecydowana większość (ok. 78%) beneficjentów ostatecznych uważa, że obecny zakres wsparcia jest wystarczający z punktu widzenia przygotowania oraz sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjenci pierwotni w ramach Działania 6.2 i Poddziałania w większości wykorzystują wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie udziału w projekcie (78% w 6.2 i 98% w 8.1.2). Odsetek ten jest zdecydowanie niższy w przypadku Poddziałania (21%), ponieważ większość uczestników nie była objęta częścią szkoleniową. Wśród beneficjentów ostatecznych, którzy ocenili wsparcie jako niewystarczające przeważały opinie, że wysokość dotacji jest zbyt niska, aby umożliwić sprawne i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo beneficjenci ostateczni wskazują na niewystarczający poziom szkoleń (szczególnie w zakresie praktycznego przygotowania do prowadzenia działalności) oraz zbyt krótki okres wsparcia pomostowego. Zdecydowana większość respondentów (84%), którzy skorzystali tylko ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Działania 6.2 oceniła je pozytywnie (ocena bardzo dobra lub dobra). Wyniki badania wykazują, że formy wsparcia, z których korzystali uczestnicy projektów były w większości przypadków zgodne z ich oczekiwaniami i potrzebami. Najlepiej oceniane było wsparcie pomostowe oraz dotacja. Większość realizatorów oraz ekspertów zwraca uwagę na konieczność zmiany konstrukcji poszczególnych działań, w taki sposób żeby zachować jednorodność grup docelowych i nie dopuszczać do ich przemieszania między działaniami. Realizatorzy działania 6.2 i zwracają uwagę na konieczność zwiększenia szans otrzymania dotacji dla osób między 30 a 50 rokiem życia, które obecnie są pozbawione preferencji. W przyszłej perspektywie finansowej powinno powstać działanie, w którym głównym kryterium byłby wybór działalności najlepiej rokujących na przyszłość, bez istotnych preferencji dla grup beneficjentów.. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 5 S t r o n a

7 Beneficjenci realizujący projekty wyrażali także zainteresowanie rozszerzeniem wsparcia o niskooprocentowane pożyczki z możliwością odroczenia terminu spłaty, bądź częściowego umorzenia. Taka rozszerzona forma wsparcia umożliwiłaby zakładanie działalności wymagających większych nakładów finansowych. Beneficjenci działania 6.2 i Poddziałania uważają, że czynnikiem, który pomógł im w przetrwaniu w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności, było wsparcie pomostowe oraz doradztwo. W opinii przedstawicieli PUP oraz beneficjentów ostatecznych w ramach Poddziałania w tym działaniu powinna także powstać możliwość uzyskania wsparcia pomostowego i doradztwa po uzyskaniu dotacji. Zrealizowane badanie pokazuje, że osoby, które przed otrzymaniem dotacji odbyły pełny zakres szkoleń w ramach działań 6.2 i są lepiej przygotowane do prowadzenia firmy oraz bardziej świadome związanych z tym problemów i zagrożeń. Podczas prowadzonego badania natrafiono na problemy wynikające z niespójności oraz braku precyzji i odpowiedniej jakości danych dostępnych w PEFS (źle przypisany rodzaj wsparcia do danego beneficjenta ostatecznego, brak jednolitego nazewnictwa, dublujące się rekordy w bazie, itp.). Ogranicza to znacznie użyteczność bazy PEFS. Na przyszłą perspektywę finansową rekomenduje się uzgodnienie i wdrożenie jednolitych zasad wprowadzania danych do bazy m.in. w zakresie nazewnictwa, a także okresowe kontrole jakości wprowadzonych danych. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 6 S t r o n a

8 1.2 Wersja angielska The evaluation report presents the results of the study with the primary objective to assess durability and efficiency of the financial support granted to start economic activities under the measure 6.2 and sub-measures 6.1.3, 7.2.2, in Podlaskie voivodeship. The study focused on the following groups of participants: the projects implementers, the representatives of Podlaskie Voivodeship Marshal's Office, representatives of Voivodeship Labour Office, experts in the field of enterprise activities, and the final beneficiaries, who have created economic activities within the framework of received financial subsidies, or use only part of the training and advisory support. According to the results of study, the following conclusions were drawn: Due to the lack of duty of the monitoring of economic activities by the project executors after 12 months from the registration, obtained information on companies which no longer exist is incomplete. Furthermore, the monitoring data provided by executors who monitored their activities is not sufficient and systematic enough, which impedes further comparisons. It seems to be necessary to standardise procedures for the allocation and monitoring of individual activities (both before and after the 12 months) for all project implementers. In the future this will allow a better comparison of results achieved both by beneficiaries, as well as within measures. The largest percentage of activities which were closed (about 50%) concern the submeasure The results of other measures were better and determined approximately 32% in measure 6.2 and approximately 25% in sub-measure Potentially, the best situation is in the sub-measure 7.2.2, where all the 11 social cooperatives still continue their activities. According to the experts and project implementers opinion, the compulsory durability and its monitoring should be extended (up to months), which would force greater attention to the future planned activities and this would increase the efficiency of appropriations. The positive factors affecting the maintenance of economic activities in the market might include: the predisposition of a person to conduct business and their strong Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 7 S t r o n a

9 determination; skills in customer acquisition; established business contacts; years of formal education or experience in performing a particular profession; a good preparation for doing business (both at the stage of writing business plan as well as through training) private contribution to the business. Negative factors affecting the maintenance of economic activities might include: insufficient demand often resulting from poor market research; the high cost of running the business and the employment of potential employees (ZUS payment); the high competition in the industry; the poor economic situation in the region; the wrong moment launch of seasonal activities, and random factors. The most emerging activities were businesses set in service sectors. It is difficult to indicate the most popular sectors in the group of such differentiated projects. However, the resulting economic activities most often appear in the following sectors: construction and renovation, hairdressing and beauty care, joinery, mechanics. 46% of respondents assess their company s condition as positive: 9% - very good and 37% - good with the possibility of further development. Most companies created through grant support are run as one-man economic activities. Under the sub-measure more than 93% are one-man businesses, and only around 7% of companies employ 1 to 3 workers. In the case of measures 6.2 and sub-measure 8.1.2, more than 82% are one-man businesses, while others employ from 1 to 5 people. Within the measure 6.2, there were also 16 civil law companies and 2 social co-operatives, which may employ up to 20 people. The owners of the granted businesses are optimistic in their outlook for the future. According to the results of the survey, more than 50% of the respondents expected that their business would develop in the coming 3 years. The most optimistic about their business development prospects were beneficiaries of sub-measure (approx. 90%). The respondents indicated the most common obstacles in running the business were as follows: high competition in the market; the difficulties of obtaining customers; the high costs of conducting business including in particular ZUS payment; the Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 8 S t r o n a

10 bureaucracy and the lack of knowledge of regulations. The beneficiaries also pointed to the problems related to the seasonality of their businesses, and also a lack of sufficient resources for additional investment. The results of the final beneficiaries CATI survey indicated that approximately 50% of businesses could be created without the subsidy. However, it should be noted, that in such a case, most beneficiaries would start their businesses at a later date, and/or within a limited range of economic activity types. According to the opinions of project implementers, an average of around 10-20% of businesses could be created without the subsidies. The project implementers opinion corresponds to the data of CATI survey taken on the training and advisory support beneficiaries. In this group only 16% of respondents have formed businesses from their own resources. There was no case in the implemented study where economic activity was closed or transferred to another person in order to maintain a 12-month waiting period and receipt of support. However, in the opinion of respondents, there were beneficiaries who run the grey area businesses but after the receiving of the support they legalized their activities. Most grants were awarded in urban centers i.e. Białystok, Suwałki and Łomża. The percentage of grants awarded in sub-measure for the Podlaskie voivodship is high, an average 9%, in comparison to measure 6.2 (approx. 3%). It is caused by large numbers of new established economic activities in sub-measure The Sejneński county noted the highest percentage (22%) of new established businesses in the submeasure 6.1.3, in relation to the new registered firms in the region. There is also an impact on the numbers of the Podlaskie voivodship capital grants in neighboring counties, as a result of many partnerships creations with companies located in Bialystok. The vast majority of final beneficiaries (around 78 %) believe that the current scope of support is sufficient for the preparation and efficient running of the business. Primary beneficiaries of the measures 6.2. and sub-measure 8.1.2, mostly use the knowledge and experience gained through participation in the project (78% in 6.2 Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 9 S t r o n a

11 and 98% in 8.1.2). This percentage is much lower for the sub-measure (21%), where most of participants were not offered training support. The final beneficiaries who assessed the support as insufficient put forward the opinion that the amount of the grant is too low in order to allow efficient and effective conduct of business. In addition, final beneficiaries indicated the insufficient level of training (particularly in the field of practical preparations for the conduct of activities) and too short a bridging support period. The vast majority of respondents (84 %), who have benefited from only the advisory and training support within the measure 6.2, assessed them positively (very good or good). The results of the survey showed that forms of support for project participants, were in most cases in line with their expectations and needs. The bridging support and grants were assessed as being of the highest concerns. Most project implementers and experts drew their attention to the need to change the structure of individual measures, to maintain uniformity of target groups and to not allow for their agitation between the measures. The implementers of measure 6.2 and sub-measure drew the attention to the need of increasing the grant support opportunities for people between 30 and 50 years old, who are currently deprived of preference. In the forthcoming financial perspective, there should be created the measure, where the project selection criteria would be based on prospective businesses, not significant preferences for groups of beneficiaries. The project implementers expressed an interest in expanding the support of low interest loans with a deferred repayment period, or partial remission. This kind of support would allow the setting up of businesses that require greater financial resources. The beneficiaries of measure 6.2 and sub-measure considered that the bridging and advisory support were the primary factors which helped them to survive the first few months of business activity. In the opinion of the representatives of PUP and Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 10 S t r o n a

12 final beneficiaries under the sub-measure 6.1.3, there should be also the possibility to receive bridging and advisory support after obtaining the grants support. The implemented study shows that people who prior to receiving grants underwent a full range of training within the measure 6.2 and sub-measure 8.1.2, are better prepared to do business and more aware of the problems and risks connected with business issues. The study revealed the problems of inconsistencies, the lack of precision and the quality of the data available in PEFS (incorrectly assigned type of support to the final beneficiary; no consistency in nomenclature; a doubling of the records in a database, etc.). This significantly reduces the usefulness of the PEFS database. For the future financial perspective it is recommended to agree and implement uniform rules for entering data to the PEFS database, mainly in the nomenclature, and the periodic quality control of entered data. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 11 S t r o n a

13 2. WPROWADZENIE Niniejszy raport jest wynikiem przeprowadzonego na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego badania ewaluacyjnego pt.: Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Potrzeba realizacji przedmiotowego badania wynikała ze znacznego spadku, w świetle dotychczasowych badań (zarówno na terenie województwa podlaskiego jak i całego kraju), wskaźnika utrzymania działalności gospodarczej po upływie dwóch lat od zakończenia wsparcia. W związku z powyższym istniała konieczność zbadania: czynników/warunków wpływających na przeżywalność/upadłość firm powstałych ze środków EFS, kondycji rynkowej i potencjału firm do funkcjonowania w dłuższym okresie, efektów ubocznych udzielonego wsparcia, skuteczności i użyteczności oferowanych form wsparcia. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna w kontekście prac nad programowaniem wsparcia w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata Badaniu zostały poddane projekty z zakresu wsparcia dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, które zrealizowano w ramach Działania 6.2, Poddziałania 6.1.3, Poddziałania (w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych) oraz Poddziałania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego, którego celem głównym jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójność społeczna. Aby lepiej przybliżyć tematykę niniejszej ewaluacji poniżej przedstawiono opisy Działań/Poddziałań objętych badaniem. Celem Poddziałania PO KL jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach poddziałania realizowane są projekty systemowe, których beneficjentami są Powiatowe Urzędy Pracy, a grupą docelową klienci tych instytucji, w szczególności osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 12 S t r o n a

14 na rynku pracy, czyli osoby długotrwale bezrobotne; osoby do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia; bezrobotni bez kwalifikacji, doświadczenia lub wykształcenia średniego; osoby bezrobotne wychowujące dzieci lub te, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Jednym z instrumentów realizacji tych projektów jest przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności. Na podjęcie działalności gospodarczej mogą zostać przyznane środki w wysokości nie większej niż 6 krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Celem Działania 6.2 PO KL jest wsparcie oraz promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości poprzez wspieranie rozwiązań i inicjatyw tworzących nowe miejsca pracy. Projekty realizowane są w trybie konkursowym - beneficjentami zatem mogą być wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (lecz nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Odbiorcami pomocy są osoby fizyczne (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub osób prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu). Działanie zakłada pomoc o charakterze bezzwrotnym (w tym w pierwszej kolejności dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy) oraz pomoc zwrotną, w postaci preferencyjnych pożyczek (skierowaną do pozostałych odbiorców: zwłaszcza do pracowników naukowych, studentów i absolwentów planujących założyć działalność typu spin off lub spin out). 1. Bezzwrotne wsparcia dla osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą obejmuje: doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia własnego przedsiębiorstwa; przyznanie środków finansowych, w wysokości do 40 tys. na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni socjalnych); wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 lub do 12 miesięcy. 2. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, służącej komercjalizacji wiedzy naukowej i Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 13 S t r o n a

15 technologii) obejmuje jednorazową pożyczkę (do 50 tys. na osobę) oraz doradztwo i szkolenia. Poddziałanie PO KL przewiduje realizację projektów skierowanych do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi poprzez stworzenie możliwości zakładania spółdzielni socjalnych. Zakres wsparcia obejmuje: 1. wsparcie szkoleniowe i doradcze; 2. przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej - do 20 tys. na osobę na: założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne; osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej; osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych; 3. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 lub do 12 miesięcy. Projekty realizowane są w trybie konkursowym. Beneficjentami tego poddziałania są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), Poddziałanie PO KL zakłada wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W ramach poddziałania osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy, mają możliwość otrzymania bezzwrotnego wsparcia w celu podjęcia działalności gospodarczej. Obejmuje ono doradztwo i szkolenia, środki finansowe (do 40 tys. na osobę) oraz wsparcie pomostowe. Projekty realizowane są w trybie konkursowym. Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty poza osobami fizycznymi (nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Wsparcie skierowane jest do pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 14 S t r o n a

16 3. OPIS PRZEBIEGU BADANIA ORAZ ZASTOSOWANYCH METOD I TECHNIK BADAWCZYCH ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE W BADANIU W celu zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji i pozyskania najpełniejszego materiału badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie wniosków zastosowano triangulację metodologiczną tj. wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł, zbierane były różnymi metodami i przez różnych badaczy. W badaniu zastosowano następujące metody badawcze: Analiza danych zastanych (desk research), Wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI), Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), Studium przypadku (Case study), Analiza SWOT, Panel ekspertów. Pierwszy etap prac stanowiła analiza danych zastanych uwzględniająca przegląd dokumentów programowych PO KL, dokumentów strategicznych, danych statystycznych województwa i poszczególnych jego podregionów, analizę literatury przedmiotu odnoszącej się do przyszłego okresu programowania oraz dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Następnie badaniu została poddana dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego, w tym wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność. Analiza dokumentacji umożliwiła uzyskanie m.in. informacji o beneficjentach i uczestnikach projektów, wartości projektów oraz wskaźnikach rezultatu, które docelowo powinni osiągnąć beneficjenci w ramach realizowanych projektów z Działania 6.2, Poddziałania 6.1.3, oraz S t r o n a

17 Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie badania metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI). Badania ilościowe CATI zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz opracowany na podstawie pytań badawczych uzgodnionych z Zamawiającym. Ankieterzy biorący udział w badaniu byli odpowiednio przeszkoleni, posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do wykonania zadania. Badaniem ankietowym CATI zostali objęci następujący respondenci: Respondenci Liczba respondentów objętych badaniem Osoby, które uzyskały dotacje na otwarcie własnej działalności 309 Osoby, które brały udział tylko w części szkoleniowej w ramach Działania Realizatorzy projektów w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałań i Razem 409 Osoby, które otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały objęte badaniem CATI w podziale na poszczególne Działania/Poddziałania: Poddziałanie respondentów, Działanie respondentów, Poddziałanie respondentów. Równolegle prowadzone były także indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) na terenie województwa podlaskiego oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 16 S t r o n a

18 Liczebność próby przedstawia poniższa tabela. Respondenci Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Liczba respondentów objętych badaniem IDI 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2 Przedstawiciele PUP 14 Łącznie 18 Kolejnym etapem była analiza 5 studiów przypadku wybranych z beneficjentów (realizatorów projektów) w ramach Działań/Podziałań objętych badaniem. W ramach studium przypadku analizie poddano dane zastane (wnioski o dofinansowanie i płatność) oraz inne zebrane informacje (np. materiały promocyjne). Przeprowadzona została dogłębna analiza wybranego realizatora, szczególnie pod kątem czynników sukcesu oraz wartości dodanej, jaką wniósł on do realizowanego projektu. Omówiono także główne problemy i rekomendacje na przyszłą perspektywę finansową ( ), które pozytywnie wpłynęłyby na trwałość i efektywność udzielanego wsparcia. Wykaz beneficjentów objętych badaniem przedstawia poniższa tabela: L.p. Beneficjent Numer działania 1. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego Starostwo Powiatowe w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży Realizacja studiów przypadku umożliwiła wyciągnięcie konstruktywnych wniosków oraz przygotowanie schematu realizacji projektów zapewniających najefektywniejsze wykorzystanie środków finansowych z PO KL. 17 S t r o n a

19 Kolejnym etapem badania był panel ekspertów, który został przeprowadzony w ostatniej fazie ankietyzacji, stanowiąc podsumowanie dotychczas przeprowadzonych badań. W panelu wzięło udział: 2 przedstawicieli Zamawiającego, 2 przedstawicieli Wykonawcy badania, 2 przedstawiciel WUP, 2 przedstawicieli PUP w Białymstoku, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łomży (Beneficjent w ramach Poddziałania 7.2.2) ekspert z zakresu przedsiębiorczości. Podczas panelu zweryfikowano zebrane w trakcie badania wnioski i sformułowano na ich podstawie rekomendacje odnoszące się do przyszłej perspektywy finansowej. Na zakończenie została wykonana analiza SWOT. Metoda ta posłużyła do uporządkowania i podsumowania zebranych na początkowych etapach badania informacji, a w konsekwencji do identyfikacji słabych i mocnych stron poszczególnych działań i poddziałań oraz odpowiednio ich szans i zagrożeń. Dodatkowo przeprowadzona analiza umożliwiła ocenę obecnego systemu wsparcia i realizacji projektów w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 6.1.3, i PO KL. 18 S t r o n a

20 4. OPIS WYNIKÓW BADANIA 4.1. Jaka jest trwałość działalności gospodarczych powstałych w ramach Działania 6.1.3; 6.2; 7.2.2; PO KL? Ile firm nie funkcjonuje po okresie obowiązkowych 12 miesięcy? Ze względu na brak obowiązku monitorowania działalności gospodarczych przez realizatorów projektów po okresie 12 m-cy od zarejestrowania, uzyskane informacje o liczbie firm, które już nie funkcjonują, są niepełne. Realizatorzy monitorujący utworzone działalności gospodarcze weryfikują dane często w sposób niewystarczająco usystematyzowany i utrudniający dalsze porównania. Poniżej przedstawiono sposób monitorowania funkcjonowania działalności gospodarczych przez poszczególne instytucje w ramach analizowanych działań PO KL. W ramach Poddziałania Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) w ramach monitoringu sprawdzają czy beneficjenci ostateczni nie zostali ponownie wpisani do bazy zarejestrowanych bezrobotnych. Niektóre z PUP kontrolują funkcjonowanie powstałych działalności na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z beneficjentami ostatecznymi. Zestawienia te sporządzane są jednak dość nieregularnie oraz najczęściej w połączeniu z działalnościami powstałymi ze środków Funduszu Pracy 1. Z kolei przedsiębiorstwa i instytucje realizujące projekty w ramach działań 6.2, i w większości monitorują losy beneficjentów. W ramach Działania 6.2 monitoring prowadzi 67% realizatorów projektu, w Poddziałaniu %, natomiast w Poddziałaniu z uwagi na występowanie jedynie trzech realizatorów i niewielką ilość założonych spółdzielni monitoring prowadzony jest na bieżąco. Mimo to w działaniu 6.2 i nie istnieje 1 Jednorazowa dotacja ze środków PUP dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie nowej, jednoosobowej działalności gospodarczej. 19 S t r o n a

21 jednolity system monitoringu, zarówno pod względem okresu badania, jak i przynależności osób zamykających/zawieszających działalność do konkretnej grupy. Z powodu braku pełnej informacji na temat losów uczestników projektów nie było możliwości sporządzenia statystyk dotyczących trwałości działalności gospodarczych w ramach podziałania i Mimo to, z rozmów z beneficjentami wynika, że największy odsetek osób (ok. 50%), które zamknęły swoją działalność gospodarczą przypada na działanie 6.1.3, w ramach którego powstało aż działalności. Jedną z głównych przyczyn tak dużej liczby upadłości w ramach tego działania (ok % w zależności od powiatu) jest mniejsza konkurencja o środki przyznawane z PUP, co sprawia, że działalności wybierane do wsparcia podlegają mniejszej selekcji. Kolejną z przyczyn jest wysokość wsparcia nieprzekraczająca 6-krotności miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 20 tys. zł, co stanowi kwotę niejednokrotnie niewystarczającą do stworzenia dobrze prosperującej firmy. Ponadto stosunkowo trudniejsza grupa docelowa (osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne), ograniczony zakres szkoleń oraz brak możliwości ubiegania się o dodatkowe doradztwo i wsparcie pomostowe niekorzystnie wpłynęło na trwałość działalności gospodarczych powstałych w ramach działania W pozostałych działaniach poddanych analizie, odsetek upadłych przedsiębiorstw jest znacznie niższy. W działaniu 6.2 na 811 powstałych działalności gospodarczych, zostało zamkniętych 195 firm, co stanowi 24% tej grupy, zaś prawie 23% firm zostało zawieszonych. W porównaniu do działania jest to stosunkowo dobry wynik. W opinii ekspertów oraz realizatorów badania wynik ten jest spowodowany dużą konkurencją o środki w ramach tego działania (czasem 15-krotnie przewyższającą możliwości rekrutacyjne), która ułatwia wytypowanie stosunkowo najlepszych pomysłów na działalność gospodarczą. Ponadto, uczestnictwo rekrutowanych osób w szkoleniach o rozbudowanym zakresie tematycznym oraz indywidualnych spotkaniach z doradcą, w większości przypadków, stanowiły cenne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Istotne jest również znaczenie wsparcia pomostowego, dzięki któremu w pierwszych, stosunkowo najtrudniejszych miesiącach prowadzenia działalności, przedsiębiorcy mieli możliwość sfinansować swoje bieżące wydatki (w szczególności opłaty ZUS czy usługi reklamowe). 20 S t r o n a

22 Przyczyniło się to do ugruntowania pozycji tych firm na rynku i osiągania przychodów, bez konieczności pokrywania wcześniej wygenerowanych strat. Dodatkowo na podstawie dostępnych danych poddano analizie okres funkcjonowania firm, które otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej ale zostały już zamknięte. Szczegółowe dane prezentuje poniższy wykres. Wykres 1 Okres trwałości zamkniętych działalności gospodarczych założonych w ramach Działania 6.2 PO KL (N=195) poniżej roku Między 1 a 1,5 Między 1,5 a 2 powyżej 2 lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEIDG i bazy PEFS Zgodnie z powyższym wykresem przed okresem obowiązkowej trwałości (minimum rok) zostały zamknięte tylko 2 działalności gospodarcze. Natomiast w ciągu kolejnego półrocza po zakończeniu okresu obowiązkowego funkcjonowania zostało wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej 81 firm, co stanowi prawie 42% wszystkich zamkniętych działalności utworzonych w ramach Działania 6.2. Tak wysoki odsetek może świadczyć o niskiej rentowności założonych działalności oraz niewykorzystaniu szansy, jaką jest przyznana dotacja. Między 1,5 a 2 rokiem funkcjonowania zostało zamknięte 46 firm, co stanowi prawie 24% wszystkich zamkniętych działalności. Natomiast po okresie 2 lat funkcjonowania zakończyło działalność 66 firm (34%), co jak wskazuje większość 21 S t r o n a

23 realizatorów projektów może być związane z zakończeniem okresu ulgi od opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). W ramach Działania 6.2. istniała również możliwość utworzenia działalności w formie spółki cywilnej bądź spółdzielni socjalnej. W analizowanym okresie powstało 16 spółek cywilnych z czego dotychczas tylko jedna z nich została zamknięta a dwie zawiesiły działalność. Natomiast, powstałe w ramach działania, dwie spółdzielnie socjalne z powodzeniem kontynuują działalność (branża teleinformatyczna), przyjmują nowych członków i zatrudniają pracowników. Spółdzielnie rozszerzyły swoją działalność poza lokalny rynek nawiązując współpracę z dużymi firmami ogólnokrajowymi m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, teleinformatycznego. Warto wspomnieć, że obie spółdzielnie funkcjonują na terenie powiatu łomżyńskiego, gdzie jak wynika z obserwacji idea spółdzielczości spotkała się z dużą przychylnością władz lokalnych. Obecnie w ramach Poddziałania powstało kolejne pięć spółdzielni socjalnych, a rejon ten został określony mianem zagłębia spółdzielczości socjalnej. Przykładem dobrych praktyk w ramach Działania 6.2 jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR), oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO, które ze względu na wysoką liczbę wspartych działalności i efektywną realizację, zostały objęte badaniem case study. PFRR zrealizowało jeden projekt o szerokim zakresie, w ramach którego zrekrutowano 140 osób z terenu województwa podlaskiego. Z całej puli po odbyciu ścieżki szkoleniowej wybrano, na podstawie złożonych biznes planów, 64 osoby, które otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej. Zebrane dane wskazują, że w okresie blisko 3 lat po otrzymaniu wsparcia tylko 9 firm zamknęło działalność, zaś 7 zawiesiło. Powodem zamknięcia/zawieszenia był sezonowy charakter działalności gospodarczych. Dobry wynik (75% aktywnie działających firm po okresie 3 lat), jest w opinii realizatora spowodowany dokładną weryfikacją na etapie rekrutacji oraz położeniem dużego nacisku na jakość prowadzonych szkoleń i indywidualne doradztwo. 22 S t r o n a

24 W ramach przeprowadzonego wywiadu podkreślano, że: rozmowy rekrutacyjne pozwoliły zweryfikować to co jest napisane na papierze: czy osoba, która chce założyć działalność wie co będzie robić, czy ma w tym jakieś doświadczenie? Czy może ktoś tej osobie napisał wniosek, a ona nie wie do końca, co będzie robić. Ponadto, w ramach przeprowadzanego doradztwa, dużą wagę położono na sformułowanie indywidualnych planów działań (IPD), które wykazały potrzeby beneficjentów w zakresie wiedzy (np. rodzaj szkoleń, doradztwo). Indywidualne podejście i wybór odpowiednich szkoleniowców przyczyniły się do gruntownego przygotowania beneficjentów do prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym realizatorem objętym badaniem case-study była spółka ORDO która oprócz 4 projektów realizowanych samodzielnie (2 w badanym okresie), udzieliła wsparcia przy realizacji dwóch projektów w partnerstwie (ze Starostwem Powiatowym w Mońkach i Wysokiem Mazowieckiem). Biorąc pod uwagę łączną liczbę projektów, w badanym okresie spółka przyczyniła się do powstania 112 działalności, z których 25 zamknęło, zaś 35 zawiesiło działalność. Aktywnie funkcjonuje zatem jedynie 51 firm (46%). Nieco lepiej przedstawia się trwałość działalności w projektach samodzielnie realizowanych przez spółkę ORDO (tj. 49% aktywnie funkcjonujących firm). Mimo, iż ścieżka realizacji projektu była analogiczna jak w przypadku projektu realizowanego przez PFRR, osoby zrekrutowane do projektu stanowiły trudniejszą grupę do zaktywizowania. W przeciwieństwie do PFRR, spółka ORDO założyła m.in. udział osób niepełnosprawnych w projekcie, którzy, zgodnie z opiniami realizatorów, nie przejawiali dużego zainteresowania założeniem działalności gospodarczej. Na uwagę zasługuję fakt, że ORDO, jako jedyny z realizatorów, wprowadził do szkoleń tzw. moduł symulacji biznesu. Szkolenie było oparte o gry strategiczne, na podstawie których uczestnik miał możliwość poprowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W opinii beneficjentów ostatecznych było to, obok kursu pisania biznes planu, najlepsze szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza zebranych danych wykazują, że na 406 kobiet, które utworzyły działalność w Działaniu 6.2 aż 107 już ją zamknęło (26%), a 83 zawiesiły działalność (ponad 20%). Wynika stąd, że kobiety częściej decydują się na zamknięcie działalności gospodarczej niż mężczyźni. 23 S t r o n a

25 Udział przedsiębiorstw założonych przez kobiety w liczbie upadłych przedsiębiorstw sięga 55%, natomiast w liczbie zawieszonych 45%. Wykres 2 Losy działalności powstałych w ramach działania 6.2 w poszczególnych powiatach (N=811). zambrowski [11] wysokomazowiecki [70] sokólski [32] siemiatycki [21] sejnejski [9] moniecki [44] m.suwałki [71] suwalski [46] m.łomża [68] łomżyński [13] kolneński [17] hajnowski [13] grajewski [5] bielski [46] m.białystok [204] białostocki [124] augustowski [16] Zamknięte Zawieszone Aktywnie działające Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEIDG i bazy PEFS Powyższy wykres przybliża liczebność utworzonych firm i ich status w poszczególnych powiatach. Najwięcej działalności gospodarczych powstało w mieście Białystok (204) i powiecie białostockim (124), zaś najmniej w powiecie grajewskim (5) i sejneńskim (9).Duża aktywność w zakresie utworzenia działalności w ramach PO KL występowała również w większych ośrodkach wojewódzkich np. Łomża, Suwałki i Wysokie Mazowieckie. Zamieszczona poniżej mapa przedstawia procentowy udział zamkniętych lub zawieszonych firm w stosunku do wspartych działalności w poszczególnych powiatach. Największy udział zamkniętych działalności gospodarczych odnotowano w powiecie sokólskim (44%), natomiast w powiecie grajewskimi i sejneńskim nie odnotowano przypadków zamknięcia 24 S t r o n a

26 działalności gospodarczych. Stosunkowo najwięcej zawieszonych działalności odnotowano w powiecie kolneńskim (47%), natomiast żadna działalność nie została zawieszona w powiecie grajewskim. Rysunek 1 Odsetek zamkniętych/zawieszonych firm w stosunku do powstałych działalności w poszczególnych powiatach w ramach działania 6.2 działalność zamknięta działalność zawieszona Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEIDG i bazy PEFS Warto zauważyć, że w 8 na 17 powiatów odsetek aktywnie działających firm wynosi powyżej 50%. Są to powiaty: grajewski (100%), sejneński (89%), siemiatycki (71%), łomżyński (69%), zambrowski (64%), i powiat białostocki (57%) oraz miasto Białystok (63%) i miasto Łomża 25 S t r o n a

27 (62%). Najgorsza sytuacja jest w powiecie hajnowskim, gdzie udział ten wynosi jedynie 31%. Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres. Wykres 3 Odsetek firm aktywnie działających na rynku w poszczególnych powiatach w ramach działania 6.2 (N=811) hajnowski kolneński sokólski augustowski wysokomazowiecki m.suwałki suwalski moniecki bielski białostocki m.łomża m.białystok zambrowski łomżyński siemiatycki sejneński grajewski 31% 35% 38% 38% 40% 41% 43% 45% 48% 57% 62% 63% 64% 69% 71% 89% 100% Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEIDG i bazy PEFS Tożsame rodzaje wsparcia były oferowane także w Poddziałaniu 8.1.2, w ramach którego do projektu rekrutowane były osoby zwolnione w ciągu ostatnich 6 m-cy z winy pracodawcy, bądź tez zagrożone zwolnieniem. Ze względu na brak monitorowania, Wykonawca nie posiada twardych danych w zakresie trwałości powstałych działalności gospodarczych, jednakże możliwe jest do oszacowania (na podstawie wywiadów z beneficjentami), że co najmniej 25% ze 190 utworzonych firm zakończyło działalność gospodarczą. Na tle innych realizatorów projektów bardzo dobrze w tym działaniu wypadł wytypowany do studium przypadku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (na 22 założone działalności w ramach projektu ZDZ tylko 2 zostały zamknięte). Pozostali beneficjenci objęci badaniem case study, którzy realizowali projekty zarówno w ramach Poddziałania 8.1.2, jak i innych 26 S t r o n a

28 Działaniach (ORDO, ARR oraz Starostwo Powiatowe w Łomży) wskazują, że wysoki wskaźnik trwałości w analizowanym Poddziałaniu może wynikać ze specyfiki grupy docelowej. Beneficjenci ostateczni posiadają bowiem aktualne kontakty biznesowe, co znacznie ułatwia znalezienie klientów. Jest to szczególnie przydatne, gdy utworzona działalność jest tożsama z wcześniej wykonywaną pracą. Stwarza to możliwość szybszego rozwoju firmy, dzięki zdobytemu doświadczeniu w pracy zawodowej, znajomością branży i nawiązanym relacjom biznesowym. Potencjalnie z najlepszą sytuacją w zakresie trwałości powstałych działalności gospodarczych mamy do czynienia w Poddziałaniu 7.2.2, gdzie na 11 powstałych spółdzielni socjalnych, wszystkie nadal funkcjonują. Można zatem stwierdzić, że mimo tak małej liczebności spółdzielni utworzonych w ramach tego działania, jak również specyfiki grupy docelowej (osoby wykluczone społecznie), są to najbardziej trwałe działalności gospodarcze. Podczas case study przeprowadzonego z jednym z realizatorów projektu (Starostwo Powiatowe w Łomży) w Poddziałaniu wskazywano na dużą rolę bezpośrednich, bieżących kontaktów z beneficjentami, aspekt tworzenia więzi i współpracy między uczestnikami a także rolę kompleksowego wsparcia, które nie kończy się wraz z przyznaniem dotacji. Te elementy niewątpliwie wpływają na trwałość powstałych działalności w formie spółdzielni, a jednocześnie zapobiegają pokusie nadużycia Co było powodem upadku działalności, w jakich branżach nastąpiła upadłość? (analiza czynników wpływających na upadłość firm po 12 miesiącach) Według realizatorów projektów do głównych czynników składających się na upadłość firm należy zaliczyć: wysokie opłaty (m.in. ZUS) oraz koszty prowadzenia działalności (m.in. wynajem lokalu, reklama), zbyt niski popyt na oferowane usługi (niewystarczający na pokrycie wszystkich kosztów), 27 S t r o n a

29 czynniki losowe (m.in. choroba, urlop macierzyński i/lub wychowawczy). Realizatorzy projektów we wszystkich analizowanych Działaniach/Poddziałaniach zwracali uwagę na wyraźny wzrost liczby zamykanych działalności po 2 latach od utworzenia czyli w momencie zakończenia okresu płacenia preferencyjnych składek ZUS. Według przebadanych respondentów nie istnieje zależność między rodzajem (branżą) prowadzonej działalności, a jej upadłością. Na trwałość wpływa bowiem szereg czynników indywidualnych, które zostały wskazane w punkcie 4.3. Wyniki badań ilościowych, pokazały jednak pewną zależność. Do branż, które najczęściej były zamykane, bądź zawieszane należy: drobny handel, budownictwo, fryzjerstwo, gastronomia, fizjoterapia. Warto jednak wspomnieć, że wymienione powyżej branże zaliczają się nie tylko do najczęściej zamykanych, lecz także do najczęściej powstających działalności, co sugeruje dużą konkurencję i możliwość występowania trudności związanych z pozyskaniem klientów. W celu wyeliminowania podobnych sytuacji, w przyszłości warto położyć większy nacisk na analizę rynku przed udzieleniem dotacji i założeniem działalności. Aby zniwelować czynniki wpływające na upadłość działalności po okresie 12 miesięcy Wykonawca rekomenduje, żeby z większą starannością rekrutować uczestników projektu, aby były to osoby z najlepszym pomysłem na biznes i osoby zdeterminowane do prowadzenia własnej działalności. Ponadto, warto położyć większy nacisk na podniesienie świadomości uczestników oraz szkolenia z zakresu pozyskiwania klienta. Dodatkowym atutem byłoby kojarzenie firm, które biorą udział w projekcie oraz wydłużenie okresu obowiązkowej trwałości. 28 S t r o n a

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOSÓW FIRM POWSTAŁYCH DZIĘKI PRZYZNANIU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE

ANALIZA LOSÓW FIRM POWSTAŁYCH DZIĘKI PRZYZNANIU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych funkcjonujące w Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadziło badanie losów firm powstałych dzięki jednorazowym

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI 1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

"Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -przykład Małopolski"

Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -przykład Małopolski "Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -przykład Małopolski" Kraków, 28 maja 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku BIAŁYSTOK, 8 MAJA 2013 R. PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJ. PODLASKIM NA LATA 2007-2035

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Poddziałanie Promocja samozatrudnienia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Poddziałanie Promocja samozatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2017 Informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO 2014-2020 Joanna Sutuła, ROPS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie.

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie. 10 listopada 2015 r. Interpretacje Instytucji Zarządzającej dotyczące konkursu nr RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/15 w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2 Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 8.1.2 1. Czy osoby obejmowane wsparciem oferowanym w 2. typie projektu (outplacement) powinny być skierowane przez Pracodawcę do

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania pn. Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim. Katowice, 14.12.2012 r.

Prezentacja wyników badania pn. Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim. Katowice, 14.12.2012 r. Prezentacja wyników badania pn. Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 14.12.2012 r. Cel główny badania Dokonanie analizy i ocena dotychczasowego wsparcia służącego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PROJEKTU GOTOWI DO ZMIAN

FORMULARZ INFORMACJI O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PROJEKTU GOTOWI DO ZMIAN FORMULARZ INFORMACJI O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO PROJEKTU GOTOWI DO ZMIAN Numer wypełnia Lechaa Consulting sp. z o.o. Data wpływu Podpis osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Równe szanse na swój biznes 2

Równe szanse na swój biznes 2 Projekt pn. Równe szanse na swój biznes 2 Arkadiusz Szczygieł KIEROWNIK PROJEKTU Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie Równe szanse na swój biznes 2 : Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości projektów systemowych

Ocena jakości projektów systemowych Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba przebadanych

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-0 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-5/13/MK Rybnik, dnia 16.09.13 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo