OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogólnej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne zawiera wymagania techniczne niezbędne do wykonania i odbioru robót związanych z remontem istniejącego (zewnętrznego) ogrodzenia lotniska w Dęblinie oraz wykonaniem ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego strefę lotniska od części dydaktyczno administracyjno koszarowej WSOSP Dęblin. Ogrodzenie ma zapewnić skuteczną ochronę przed penetracją przez osoby postronne i przedostawanie się zwierząt na teren Lotniska Wojskowego w Dęblinie Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji n/w robót: a) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia zewnętrznego od strony południowo-zachodniej wykonanego z ram stalowych wypełnionych siatką na słupkach metalowych osadzonych w podmurówce (od bazy KOL do ciepłowni miejskiej) oraz ogrodzenia wykonanego z drutu kolczastego na słupkach betonowych (oddzielające teren ciepłowni i WZL-3). b) wycinkę drzew i krzewów będących w linii zabudowy ogrodzenia oraz drzew i krzewów będących 2 m od strony wewnętrznej projektowanego ogrodzenia. c) wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z siatki ocynkowanej powlekanej PCV na słupkach stalowych, w kolorze niebieskim RAL d) wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z paneli ocynkowanych powlekanych PCV na słupkach stalowych, w kolorze niebieskim RAL Określenia podstawowe Zamawiający udzielający zamówienia Wykonawca przyjmujący zamówienie realizacji inwestycji Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, remont obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa wymienione są w umowie Kierownik Budowy osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie. Plac budowy, teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie określonym w umowie. Projektant, jednostka projektowania osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji. Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajowe; listę jednostek uprawnionych

2 do wydawania Europejskich aprobat technicznych określa Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE,DG Enterprise, Bruksela) Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 w budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja Techniczną i Specyfikacją Techniczną. Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń wewnętrznych i doprowadzi je do stanu pierwotnego na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST Przekazana dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Specyfikacji Technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

3 1.8. Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego Ograniczenia obciążeń osi pojazdów Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi Wykonawca Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez

4 Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie Równoważność norm i przepisów prawnych Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchach, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji lub Użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przeszłego Użytkownika instalacji i urządzeń. 2. Materiały 2.1. Źródła pozyskania materiałów Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców, aby w sposób ciągły spełniały wymagania Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej Pozyskiwanie materiałów miejscowych Nie przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu Akceptowanie użytych materiałów Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostałych materiałów tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów w wykonywanych robotach wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Wykonawca dostarczy, na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robót Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 4. Wykonanie robót 4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 5. Kontrola jakości robót 5.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót.

6 5.2. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru Atesty jakości materiałów i urządzeń Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych z ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 6. Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczne ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych - datę przejęcia placu budowy - datę rozpoczęcia robót - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót - przebieg robót, trudności i przeszkody w realizacji - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom Księga obmiarów Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca uwidacznia wpisem do dziennika budowy. Dokumenty laboratoryjne Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. Winny być udostępniane na każde Ŝyczenie Inspektora. Pozostałe dokumenty budowy Do pozostałych dokumentów budowy należą także: - protokół przekazania placu budowy - harmonogram robót - protokoły odbioru robót - protokoły z narad i ustaleń - korespondencja na budowie Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wykonany obmiar robót będzie zawierać: - podstawę wyceny i opis robót - ilość przedmiarową robót - datę obmiaru - obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru - ilość robót wykonanych od początku budowy - dane osoby sporządzającej obmiar 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR, o ile ST nie stanowią o innych metodach obmiarów. 8. Odbiór robót 8.1. Rodzaje odbiorów - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiory częściowe elementów robót - odbiór końcowy - odbiór pogwarancyjny 8.2. Odbiór robót zanikających a) Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. b) Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. c) Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika budowy, lub protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane. d) Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 8.4 Odbiór końcowy a) Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów. b) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

8 c) Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Inwestor wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. d) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: - dziennik budowy, - księgę obmiaru, - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, - oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym, - inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 9. Rozliczenie robót Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. Przy rozliczaniu robót budowlanych zgodnie z umową rozliczenie należy przeprowadzać wg zasad j.n.: Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: - robociznę bezpośrednią - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi - koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania robót, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 10. Przepisy związane a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003r. poz. 1650)

9 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. SST 001 Rozbiórka ogrodzenia 2. SST 001 Ogrodzenie z siatki stalowej CPV

10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SST 001 Rozbiórka ogrodzeń CPV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych - rozbiórka istniejącego ogrodzenia zewnętrznego od strony południowo-zachodniej wykonanego z ram stalowych wypełnionych siatką na słupkach metalowych osadzonych w podmurówce (od bazy KOL do ciepłowni miejskiej) oraz ogrodzenia wykonanego z drutu kolczastego na słupkach betonowych (oddzielające teren ciepłowni i WZL-3) Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki ogrodzenia. W zakres tych robót wchodzą: B Rozbiórki B Rozbiórki ogrodzeń - Roboty przygotowawcze 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1. Dla robót wg B materiały nie występują. 3. Sprzęt 3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 4.Transport Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 5. Wykonanie robót 5.1. Roboty rozbiórkowe Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Istniejące ogrodzenie zewnętrzne słupki stalowe i ramy wypełnione siatką, bramy, słupki betonowe i drut kolczasty w całości rozebrać. Ogrodzenie panelowe systemowe nie spełniające wymogów należy zdemontować w sposób umożliwiający wykorzystanie tego ogrodzenia w innym miejscu, nie wymagających zabezpieczeń.

11 Drzewa i krzewy będące w linii zabudowy ogrodzenia oraz drzewa i krzewy będące 2 m od strony wewnętrznej projektowanego ogrodzenia należy wyciąć. Demontaż ogrodzenia wykonywać etapami, rozbierać tylko część ogrodzenia. Na czas przerwy w robotach (dojrzewanie betonu) miejsca o zdemontowanym ogrodzeniu skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych uzgodnić z Użytkownikiem sposób ochrony. 6. Kontrola jakości robót Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: B Rozbiórki ogrodzeń 8. Odbiór robót Wszystkie roboty objęte B podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Uwagi szczegółowe 10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

12 SST 002 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ CPV Wstęp Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, na słupkach stalowych które realizowane będzie na terenie zamkniętym w kompleksie lotniskowym 6051 w Jednostce Wojskowej 3823 w Dęblinie Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzeń w ochronie terenów zamkniętych lotniskowych. Ogrodzenie ma zapewnić skuteczną ochronę przed penetracją przez osoby postronne i przedostawanie się zwierząt na teren Lotniska Wojskowego w Dęblinie.. Zakres robót budowlanych: wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z siatki ocynkowanej powlekanej metodą elektrostatyczna poliestrowym lakierem proszkowym w kolorze RAL Definicje pojęć i określeń zgodnie z Prawem budowlanym Skróty i uproszczenia CPV- Wspólny Słownik Zamówień IPU- Istotne postanowienia umowy SST- Szczegółowa specyfikacja techniczna PZJ- Plan zapewnienia jakości PZP- Prawo zamówień publicznych 1.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia i elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki Ochrona własności i urządzeń Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w wyniku prowadzonych robót Ochrona środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

13 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 2. Materiały. Materiały stosowane do wykonania kontraktu powinny mieć: a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązującemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany Fundamenty i cokoły: - z betonu B 20 (beton towarowy); 2.2 Słupki, zastrzały i elementy kotwiące: - Słupki stalowe o długości 3,0 m, o przekroju 60x40x3 mm, u dołu słupka należy przyspawać pręt zbrojeniowy Ø 8 mm o długości 0,2 m, a u wierzchołka słupka wysięgnik do mocowania drutu kolczastego skierowany do wewnątrz terenu pod kątem 45. Wysięgnik o przekroju zamkniętym o wymiarach 40x20x2 mm i długości 0,72 m. 2.3 Siatka: - siatka pleciona o oczkach 50x50mm w kształcie rombu z drutu ocynkowanego o średnicy rdzenia drutu Ø3,2 mm, powlekanego metodą elektrostatyczną poliestrowym lakierem proszkowym, średnica zewnętrzna po powleczeniu Ø3,7 mm. Siatka osadzona w wylewce betonowej fundamentu na głębokość 10 cm poniżej poziomu gruntu, tj 20 cm, licząc od poziomu wylewki +0,10 m powyżej poziomu gruntu. 3. Sprzęt. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane zamówieniem. Elementy zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności przez odpowiednie opakowanie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu, przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 5. Wykonanie robót. Projektowane ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Ogrodzenie należy wykonać w miejscu ogrodzenia istniejącego. Ogrodzenie o wysokości h=227 cm z jednostronnie skierowanym pod kątem 45 stopni wysięgnikiem w stronę terenu jednostki i rozstawie drutów kolczastych co 15 cm. Wysięgnik o długości l =72 cm.

14 Nad bramami oraz na słupach ogrodzeniowych graniczących bezpośrednio z nimi zaprojektowano wysięgniki o wysokości 50 cm i rozstawie drutów kolczastych co 10 cm. Długości projektowanego ogrodzenia 4223,31m Ogrodzenie z siatki. Ogrodzenie z siatki wykonać jako ogrodzenie na słupkach metalowych, z siatki plecionej o oczkach 50x50mm w kształcie rombu z drutu ocynkowanego o średnicy rdzenia drutu Ø3,2 mm, powlekanego metodą elektrostatyczną poliestrowym lakierem proszkowym, średnica zewnętrzna po powleczeniu Ø3,7 mm. Słupki o przekroju zamkniętym o wymiarach 60x40x3 mm. Siatkę osadzić w wylewce betonowej fundamentu na głębokość 10 cm poniżej poziomu gruntu, tj 20 cm, licząc od poziomu wylewki +0,10 m powyżej poziomu gruntu Słupki stalowe. Słupki stalowe o długości 3,0 m, o przekroju 60x40x3 mm, u dołu słupka należy przyspawać pręt zbrojeniowy Ø 8 mm o długości 0,2 m, a u wierzchołka słupka wysięgnik do mocowania drutu kolczastego skierowany do wewnątrz terenu pod kątem 45. Wysięgnik o przekroju teowym o wymiarach 40x30x3 mm i długości 0,72 m. Na słupkach usytuowanych bezpośrednio przy bramach wysięgniki należy wykonać jako pionowe o długości 0,50 m z rozstawem osiowym drutu kolczastego co 10 cm. Słupki z wysięgnikami ocynkowane i powlekane elektrostatycznie poliestrowym lakierem proszkowym na kolor niebieski, wg wzornika RAL Słupki osadzać na głębokości 0,75 m poniżej poziomu gruntu w rozstawie co 2,50 m. Zarówno na słupach jak i na wysięgnikach zamontować przelotki z prętów Ø5mm dla drutu: kolczastego i wsporczego. W przypadku słupka narożnego przy zmianie kierunku prowadzenia ogrodzenia o 90 zastosować przekrój 60x60x3 mm Słupki podporowe. Słupki podporowe należy mocować pod kątem 30 w stosunku do słupków głównych, na wysokości 1,75 m, co 10 słupek z dwóch stron słupka oraz przy każdej zmianie trasy ogrodzenia. Słupki podporowe o przekroju zamkniętym o wymiarach 50x30x3 mm, długość słupka 3,0 m, u dołu słupka przyspawać pręt zbrojeniowy żebrowany Ø 8 mm o długości 0,2 m Drut kolczasty, drut nośny siatki. Na wysięgnikach należy zamocować pięć rzędów drutu kolczastego ocynkowanego o średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, dwużyłowego, powlekanego metodą elektrostatyczną poliestrowym lakierem proszkowym, średnica zewnętrzna po powleczeniu 2,9 mm w rozstawie max co 0,15 m. Przy wysięgnikach pionowych o długości 0,50 m rozstaw wynosi max 10 cm. Do słupów zamocować 5 rzędów drutu powlekanego, naciągowego o rdzeniu z drutu stalowego, ocynkowanego Ø3,2mm, po powleczeniu Ø 3,7mm, w rozstawie co około 51 cm, do którego należy przymocować siatkę. Linki naprężyć napinaczami co 50 m, napinacze linek osadzić przy pomocy śrub oczkowych Ø8 na słupach z podporami. Drut naciągowy skrajny dolny oraz górny należy wykonać jako przeplatany przez oczka siatki. Mocowanie siatki do linek naciągowych należy wykonać w 20 punktach na przęśle drutem ocynkowanym, powlekanym Ø2-2,5 mm. Napinacze należy wykonać w sposób uniemożliwiający niekontrolowane manipulowanie przy elemencie przez osoby postronne od strony zewnętrznej pomiędzy oczkami siatki ogrodzeniowej Fundamenty. Fundamenty pod ogrodzenie wykonać z betonu B20. Przy słupkach wykonać fundament 30x30x110 cm, między nimi wykonać wylewkę betonową szerokości 20 cm i wysokości 50 cm. Fundamenty te powinny stanowić jedną całość. Wykonać dylatacje fundamentów o szerokości 1 cm w co drugim przęśle w postaci elastycznej taśmy dylatacyjnej systemowej. Fundament powinien wystawać 10 cm, ponad poziom terenu. W celu zapewnienia stabilizacji, wykonać pod fundamentami

15 wylewkę z betonu B10 o grubości 10 cm, pod wylewką wykonać warstwę podsypki piaskowożwirowej, zagęszczonej o grubości 10 cm. W przypadku zmiany wysokości terenu wykonać fundament schodkowy o nieznacznie zwiększonych gabarytach w stosunku do układu standardowego, wynikających z wymogów technicznych. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć izolacją, pionową oraz poziomą Abizol 2R+P lub Bitumex K Przejście przez koryto rzeki typu A. Przejście typu A charakteryzuje się korytem o głębokości około 2,00 m i stosunkowo szerokim rozstawem korony krawędzi wału około 14,0 m. Wykonać przepust z otworem o kształcie łuku i wymiarach 202x151 cm umożliwiającym przepływ wody. Otwór należy zabezpieczyć kratą wykonaną ze spawanych ze sobą prętów stalowych, gładkich Ø 25 mm w odstępach w świetle 20x10 cm, pręty zakotwić w ścianie na głębokość min. 18 cm. Ze względu na znaczne gabaryty elementu przepustu oraz biegnące nad przepustem ogrodzenie, wykonanie przegrody należy przeprowadzić w dwóch etapach. W celu ułatwienia wykonania przepustu na istniejącym cieku wodnym, wykonać element prefabrykowany w postaci bloku startowego z betonu B25W2, z zatopioną w części dolnej kratą z prętów profilowanych Ø 25, gładkich o wymiarach 242x100x100 cm. Do montażu bloku betonowego, prefabrykowanego przewidzieć uchwyty haki montażowe ( 4 sztuki na blok betonowy) z profilowanych prętów Ø 20, żebrowanych z dospawanymi płytkami stalowymi 27x10x0.5 cm w celu stabilizacji uchwytu w wylewce betonowej ilość płytek na element 3. W celu zabezpieczenia dna koryta przed wypłukiwaniem w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu, zamontować płyty żelbetowe korytkowe o wymiarach 242x100x25 cm, po sześć sztuk z każdej strony przepustu, każda zależnie od strony ułożenia powinna posiadać wyprofilowany nosek zabezpieczający przed nadmiernym wypłukiwaniem ścianek nasypu przez wodę. Między płytami wykonać dylatacje o szerokości 1 cm. Płyty, podobnie jak blok betonowy - startowy wyposażyć w haki montażowe, zatopione w wylewce betonowej o konstrukcji identycznej co w bloku startowym.aby zapobiec nadmiernemu osuwaniu się nasypów ziemnych oraz ich wypłukiwaniu przez ciek wodny należy wykonać dodatkowe wzmocnienie skarp przy przepuście, ułatwiających wykonanie wylewek betonowych ściany oporowej z systemowych ścianek szczelnych typu Klöckner o wysokości h= 166 cm zachowując zasadę wystawania elementu ponad poziom terenu na wys. h= 10 cm ( min.). Długość elementu 464 cm. Pod ścianką i fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowożwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Pod płytami żelbetowymi także należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Całkowite wymiary ściany przepustu wynoszą 14x3,1x0,3 m (przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w projekcie). Całość konstrukcji należy zbroić obustronnie siatkami z prętów Ø10 co 20 cm (otulina min. 5 cm) i dodatkowo w okolicach otworu pasami z 4 prętów Ø12 (schemat rozmieszczenia przedstawiono na rysunku nr A-27)- pręty przedłużyć poza krawędź otworu na długości po 40 cm w każdą stronę. Zaprojektowano konstrukcje z betonu B25W2. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować pionowo preparatem BITUMEX K, poziomo należy zastosować folię budowlaną, wzmocnioną na zakład. Kraty zamontowane w korycie rzeki, ze względu na małe oczka należy oczyścić w celu swobodnego przepływu wody Przejście przez koryto rzeki typu B Przejście typu B charakteryzuje się korytem o głębokości około 2,40 m i mniejszym rozstawem korony krawędzi wału niż w przypadku przejścia typu A, wynoszącym około 11,5 m. Wykonać przepust z otworem o kształcie łuku i wymiarach 234x167 cm umożliwiającym swobodny przepływ wody. Otwór należy zabezpieczyć kratą wykonaną ze spawanych ze sobą prętów stalowych, gładkich Ø 25 mm w odstępach w świetle 20x10 cm, pręty zakotwić w ścianie na głębokość min. 18 cm. Ze względu na znaczne gabaryty elementu przepustu oraz biegnące nad przepustem ogrodzenie, wykonanie przegrody należy przeprowadzić w dwóch etapach.

16 W celu ułatwienia wykonania przepustu na istniejącym cieku wodnym, wykonać element prefabrykowany w postaci bloku startowego z betonu B25W2, z zatopioną w części dolnej kratą z prętów profilowanych Ø 25, gładkich o wymiarach 274x100x100 cm. Do montażu bloku betonowego, prefabrykowanego przewidziano uchwyty haki montażowe ( 4 sztuki na blok betonowy) z profilowanych prętów Ø 20, żebrowanych z dospawanymi płytkami stalowymi 27x10x0.5 cm w celu stabilizacji uchwytu w wylewce betonowej ilość płytek na element 3. W celu zabezpieczenia dna koryta przed wypłukiwaniem w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu, zamontować płyty żelbetowe korytkowe o wymiarach 274x100x25 cm, po sześć sztuk z każdej strony przepustu, każda zależnie od strony ułożenia powinna posiadać wyprofilowany nosek zabezpieczający przed nadmiernym wypłukiwaniem ścianek nasypu przez wodę. Między płytami wykonać dylatacje o szerokości 1 cm. Płyty, podobnie jak blok betonowy- startowy zostały wyposażone w haki montażowe, zatopione w wylewce betonowej o konstrukcji identycznej co w bloku startowym.aby zapobiec nadmiernemu osuwaniu się nasypów ziemnych oraz ich wypłukiwaniu przez ciek wodny zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie skarp przy przepuście, ułatwiających wykonanie wylewek betonowych ściany oporowej z systemowych ścianek szczelnych typu Klöckner o wysokości h= 203 cm zachowując zasadę wystawania elementu ponad poziom terenu na wys. h= 10 cm ( min.). Długość elementu 464 cm. Pod ścianką i fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Pod płytami żelbetowymi także należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Całkowite wymiary ściany przepustu wynoszą 14x3,1x0,3 m (przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w projekcie). Całość konstrukcji należy zbroić obustronnie siatkami z prętów Ø10 co 20 cm (otulina min. 5 cm) i dodatkowo w okolicach otworu pasami z 4 prętów Ø12 (schemat rozmieszczenia przedstawiono na rysunku nr A-28)- pręty przedłużyć poza krawędź otworu na długości po 40 cm w każdą stronę. Zaprojektowano konstrukcje z betonu B25W2. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować pionowo preparatem BITUMEX K, poziomo należy zastosować folię budowlaną, wzmocniona na zakład Przejście magistrali ciepłowniczej przez ogrodzenie zewnętrzne. W miejscach przecięcia projektowanej linii ogrodzenia zewnętrznego lotniska przez rury instalacji ciepłowniczej zaprojektowano zabezpieczenie w postaci pionowych konstrukcji ramowych w linii ogrodzenia z profili stalowych 100x100x5 mm. h= cm. Wypełnienie ramy stanowi konstrukcja z prętów stalowych o przekroju 2x2 cm i profili zamkniętych 60x60x3 połączonych dołem płaskownikami stalowymi 60x5, w odległościach zapewniających prześwity nie większe niż max 5 cm. Przy przejściu rur ciepłowniczych należy wykonać tak konstrukcję płaskowników aby odległość od konstrukcji rur nie była większa niż 5 cm. Całość wypełnienia ramy głównej podzielono na cztery elementy w sposób umożliwiający ich ewentualny demontaż, dolna rama wypełniająca może mieć prześwit nad poziomem terenu nie większy niż 5 cm. Wszystkie elementy zamocowano przy pomocy płytek stalowych, spawanych o wymiarach 60x5 cm w rozstawie osiowym co około 27 cm. Ramę nośną należy osądzić w fundamentach kostkowych o wymiarach 80x80x100 cm, łącznie ze słupkami końcowymi ogrodzenia na głębokość min. 70 cm poniżej poziomu terenu. Fundamenty należy wykonać z betonu B20 na wylewce z betonu B10 gr. 10 cm wykonanym na warstwie podsypki piaskowo-żwirowej, zagęszczonej gr. 10 cm. Na ramie głównej należy zamocować wysięgniki systemowe z rur stalowych 40x20x2 pod montaż pięciu drutów kolczastych np.: typu ATAC. Wysięgniki muszą być skierowane w stronę wewnętrzną jednostki pod kątem 45. Przy ogrodzeniu z siatki należy wykonać cokolik betonowy o wysokości 10 cm. Elementy betonowe należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci poprzez malowanie dwukrotne, pionowo i poziomo izolacją Abizol 2R+P, natomiast elementy betonowe stykające się bezpośrednio z czynnikami atmosferycznymi należy zabezpieczyć preparatem zmniejszającym chłonność podłoża np. Hydrostop. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci poprzez malowanie powierzchowne farbami podkładowa, antykorozyjną oraz farbą wykończeniowa np.: UNIKOR.

17 5.9. Zabezpieczenie przed kradzieżą. W celu zabezpieczenia elementów ogrodzenia przed kradzieżą należy: - siatkę zatopić w wylewce fundamentowej na głębokość 20 cm (w tym 10 cm poniżej terenu oraz 10 cm powyżej w nadlewce), - na każdym słupie, naprzemiennie, góra, dół montować płaskownik 400x20x2mm nitując go do słupa tak, aby przytwierdzał ściśle siatkę do słupa i uniemożliwiał wyjęcie elementu. - skrajny górny oraz skrajny dolny drut naciągowy wykonać jako przeplatany przez siatkę ogrodzeniową. - dodatkowo, co przęsło namalować na siatce napis WP, wg rys. nr A-23, przy pomocy farby akrylowej koloru żółtego, według wzornika RAL Bramy przesuwne - samonośne. W ogrodzeniu zewnętrznym zaprojektowano siedem bram przesuwnych. (brama nr 5 o szerokości 6,00m. z furtką nr 2 o szerokości 1,50 m, brama nr 6 o szerokości 6,00m,brama nr 7 o szerokości 6,00m. z furtką nr 3 o szerokości 1,50 m., brama nr 10 o szerokości 6,00 m., z furtką nr 5 o szerokości 1,00 m., brama nr 11 o szerokości 5,00 m., brama nr 12 o szerokości 6,00 m., brama nr 13 o szerokości 6,00 m.) samonośne o wysokości 2,27 m od poziomu terenu z wysięgnikami pionowymi na pięć rzędów drutu kolczastego, długości 0,50 m. Bramy wykonane z profilu zamkniętego 80x80x5 mm ocynkowanego ogniowo i powleczone proszkowo. Łożyskowanie rolkowe, rolka górna 629 RS, a rolka dolna 6204 ZZ. Prowadnice bram osadzone w ławie fundamentowej o wymiarach 3,92x0,38 m na głębokość 1,0 m. Pod fundamentami wylać 10 cm betonu B10, na podsypce z piasku grubego, zagęszczonego. Słupki z profilu zamkniętego 80x80x5 mm ocynkowane i powleczone proszkowo. Wypełnienie bramy w postaci prętów stalowych o przekroju 2x2 cm w odstępach w świetle max 5 cm ostatnie pole wykonać tylko ze stężeniem krzyżowym z profili stalowych, ocynkowanych 60/60/5. Poszczególne pola wzmocnić stężeniami z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo 60x60x5 mm. Wszystkie elementy stalowe łączyć poprzez spawanie elektryczne. Słupki prowadzące z rur stalowych, ocynkowanych o przekrojach 100x100x5 mm osadzić w fundamencie kostkowym o wym.160x80x150 cm na głębokość 120 cm. Słupki końcowe o przekroju 100x100x5 mm oraz przekroju C160 należy osadzić w fundamencie kostkowym, w poziomie terenu o gabarytach 80x80x100 cm. Głębokość osadzenia 70 cm. Wysokość słupków ponad teren 2,77 m. Należy wykonać dylatację o szerokości 1 cm pomiędzy fundamentami prowadnic oraz słupów nośnych. Dylatację wypełnić masami asfaltowymi. Przy każdej bramie należy wykonać obój z profili stalowych 40/80/5 mocowany przez płytę stalową 62x52x2 cm i 4 śruby M16 do fundamentu kostkowego 90/60/100 cm wykonanego w poziomie terenu z podlewką z betonu B10 gr. 10 cm i podsypką z piasku grubego, zagęszczonego o gr. 10 cm. Na konstrukcji bram od strony odboju należy przymocować poprzez spawanie elektryczne płytki stalowe 50x8x2 cm celem zabezpieczenia konstrukcji. W celu zabezpieczenia konstrukcji wypełnienia ram bram zaprojektowano dodatkowe stężenie elementów od strony wewnętrznej w postaci płaskownika stężającego o wymiarach min. 13x5 mm spawanego do prętów wypełniających ramy bram. Płaskownik należy mocować na wysokości 100 cm licząc od górnej krawędzi belki prowadzącej. Wysokość prześwitu między konstrukcją bramy a podłożem nie może by większa niż 5 cm. Bramę wpasować w ogrodzenie. Wysięgniki na drut kolczasty na bramach oraz na ogrodzeniu znajdującym się bezpośrednio na trasie pracy konstrukcji bramy montować pionowo. Wysięgniki o wysokości max 50 cm i rozstawie drutu kolczastego max 10 cm z profili teowych o wymiarach 40x30x3 mm. Wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć Abizolem 2R+P. Wszystkie bramy należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy C, a także wykonać urządzenia umożliwiające plombowanie bram. Sposób plombowania - drut stalowy, plomba ołowiana. Do każdej z bram należy doprowadzić zasilanie elektryczne oraz systemową sieć strukturalną w celu obsługi manipulatorów wejścia /wyjścia i obsługi napędu. Lokalizację manipulatorów oraz innych urządzeń czynnikowych należy przed zamówieniem i montażem uzgodnić z użytkownikiem i montować zgodnie z technologią wybranego dostawcy tego typu urządzeń. Bramy z funkcją

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; FAX (52) 552-96-78 NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Nr.1 Darłowo ul. Zwycięstwa 1 Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo Darłowo PL. Kościuszki 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGORII Inwestor : Gmina BOGORIA Działka nr. ewidencyjny gruntów 868 Opracował : Z. Drzymalski Nr upr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 19 Kod CPV: 45112000-5... 19 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 20 D-01.02.01.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Budynek u yteczno ci publicznej. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Budynek u yteczno ci publicznej. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dla remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI : Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Termorenowacja budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Obiekt: Budynek przychodni Adres: 21-560

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; www.norman.net.pl NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat zadania budowlanego: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Czerwnie Adres obiektu budowlanego: Czerwin, ul. Szkolna 5, gm. Czerwin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podstawa sporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: Budowa węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej preizolowanej do budynków nr 10, 15, 23, 28, 43, 45, 46, 49, 50, 60, 75 i 136 na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa Tel022/5054661, fax 022/8258670 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Budynku Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zadanie: Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku Zamawiający: Gmina Miasto Płock

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Zamawiający: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wykonawca: DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Stadium: PB 00-877 Warszawa, Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo