OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogólnej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne zawiera wymagania techniczne niezbędne do wykonania i odbioru robót związanych z remontem istniejącego (zewnętrznego) ogrodzenia lotniska w Dęblinie oraz wykonaniem ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego strefę lotniska od części dydaktyczno administracyjno koszarowej WSOSP Dęblin. Ogrodzenie ma zapewnić skuteczną ochronę przed penetracją przez osoby postronne i przedostawanie się zwierząt na teren Lotniska Wojskowego w Dęblinie Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji n/w robót: a) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia zewnętrznego od strony południowo-zachodniej wykonanego z ram stalowych wypełnionych siatką na słupkach metalowych osadzonych w podmurówce (od bazy KOL do ciepłowni miejskiej) oraz ogrodzenia wykonanego z drutu kolczastego na słupkach betonowych (oddzielające teren ciepłowni i WZL-3). b) wycinkę drzew i krzewów będących w linii zabudowy ogrodzenia oraz drzew i krzewów będących 2 m od strony wewnętrznej projektowanego ogrodzenia. c) wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z siatki ocynkowanej powlekanej PCV na słupkach stalowych, w kolorze niebieskim RAL d) wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z paneli ocynkowanych powlekanych PCV na słupkach stalowych, w kolorze niebieskim RAL Określenia podstawowe Zamawiający udzielający zamówienia Wykonawca przyjmujący zamówienie realizacji inwestycji Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, remont obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa wymienione są w umowie Kierownik Budowy osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie. Plac budowy, teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie określonym w umowie. Projektant, jednostka projektowania osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji. Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajowe; listę jednostek uprawnionych

2 do wydawania Europejskich aprobat technicznych określa Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE,DG Enterprise, Bruksela) Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 w budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja Techniczną i Specyfikacją Techniczną. Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń wewnętrznych i doprowadzi je do stanu pierwotnego na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST Przekazana dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Specyfikacji Technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

3 1.8. Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego Ograniczenia obciążeń osi pojazdów Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi Wykonawca Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez

4 Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie Równoważność norm i przepisów prawnych Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchach, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji lub Użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przeszłego Użytkownika instalacji i urządzeń. 2. Materiały 2.1. Źródła pozyskania materiałów Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców, aby w sposób ciągły spełniały wymagania Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej Pozyskiwanie materiałów miejscowych Nie przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu Akceptowanie użytych materiałów Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostałych materiałów tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów w wykonywanych robotach wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Wykonawca dostarczy, na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robót Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 4. Wykonanie robót 4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 5. Kontrola jakości robót 5.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót.

6 5.2. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru Atesty jakości materiałów i urządzeń Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych z ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 6. Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczne ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych - datę przejęcia placu budowy - datę rozpoczęcia robót - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót - przebieg robót, trudności i przeszkody w realizacji - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom Księga obmiarów Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca uwidacznia wpisem do dziennika budowy. Dokumenty laboratoryjne Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. Winny być udostępniane na każde Ŝyczenie Inspektora. Pozostałe dokumenty budowy Do pozostałych dokumentów budowy należą także: - protokół przekazania placu budowy - harmonogram robót - protokoły odbioru robót - protokoły z narad i ustaleń - korespondencja na budowie Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wykonany obmiar robót będzie zawierać: - podstawę wyceny i opis robót - ilość przedmiarową robót - datę obmiaru - obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru - ilość robót wykonanych od początku budowy - dane osoby sporządzającej obmiar 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR, o ile ST nie stanowią o innych metodach obmiarów. 8. Odbiór robót 8.1. Rodzaje odbiorów - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiory częściowe elementów robót - odbiór końcowy - odbiór pogwarancyjny 8.2. Odbiór robót zanikających a) Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. b) Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. c) Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika budowy, lub protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane. d) Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 8.4 Odbiór końcowy a) Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów. b) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

8 c) Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Inwestor wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. d) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: - dziennik budowy, - księgę obmiaru, - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, - oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym, - inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 9. Rozliczenie robót Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. Przy rozliczaniu robót budowlanych zgodnie z umową rozliczenie należy przeprowadzać wg zasad j.n.: Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: - robociznę bezpośrednią - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi - koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania robót, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 10. Przepisy związane a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003r. poz. 1650)

9 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. SST 001 Rozbiórka ogrodzenia 2. SST 001 Ogrodzenie z siatki stalowej CPV

10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SST 001 Rozbiórka ogrodzeń CPV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych - rozbiórka istniejącego ogrodzenia zewnętrznego od strony południowo-zachodniej wykonanego z ram stalowych wypełnionych siatką na słupkach metalowych osadzonych w podmurówce (od bazy KOL do ciepłowni miejskiej) oraz ogrodzenia wykonanego z drutu kolczastego na słupkach betonowych (oddzielające teren ciepłowni i WZL-3) Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki ogrodzenia. W zakres tych robót wchodzą: B Rozbiórki B Rozbiórki ogrodzeń - Roboty przygotowawcze 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1. Dla robót wg B materiały nie występują. 3. Sprzęt 3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 4.Transport Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 5. Wykonanie robót 5.1. Roboty rozbiórkowe Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Istniejące ogrodzenie zewnętrzne słupki stalowe i ramy wypełnione siatką, bramy, słupki betonowe i drut kolczasty w całości rozebrać. Ogrodzenie panelowe systemowe nie spełniające wymogów należy zdemontować w sposób umożliwiający wykorzystanie tego ogrodzenia w innym miejscu, nie wymagających zabezpieczeń.

11 Drzewa i krzewy będące w linii zabudowy ogrodzenia oraz drzewa i krzewy będące 2 m od strony wewnętrznej projektowanego ogrodzenia należy wyciąć. Demontaż ogrodzenia wykonywać etapami, rozbierać tylko część ogrodzenia. Na czas przerwy w robotach (dojrzewanie betonu) miejsca o zdemontowanym ogrodzeniu skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych uzgodnić z Użytkownikiem sposób ochrony. 6. Kontrola jakości robót Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: B Rozbiórki ogrodzeń 8. Odbiór robót Wszystkie roboty objęte B podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Uwagi szczegółowe 10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

12 SST 002 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ CPV Wstęp Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, na słupkach stalowych które realizowane będzie na terenie zamkniętym w kompleksie lotniskowym 6051 w Jednostce Wojskowej 3823 w Dęblinie Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzeń w ochronie terenów zamkniętych lotniskowych. Ogrodzenie ma zapewnić skuteczną ochronę przed penetracją przez osoby postronne i przedostawanie się zwierząt na teren Lotniska Wojskowego w Dęblinie.. Zakres robót budowlanych: wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z siatki ocynkowanej powlekanej metodą elektrostatyczna poliestrowym lakierem proszkowym w kolorze RAL Definicje pojęć i określeń zgodnie z Prawem budowlanym Skróty i uproszczenia CPV- Wspólny Słownik Zamówień IPU- Istotne postanowienia umowy SST- Szczegółowa specyfikacja techniczna PZJ- Plan zapewnienia jakości PZP- Prawo zamówień publicznych 1.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia i elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki Ochrona własności i urządzeń Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w wyniku prowadzonych robót Ochrona środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

13 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 2. Materiały. Materiały stosowane do wykonania kontraktu powinny mieć: a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązującemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany Fundamenty i cokoły: - z betonu B 20 (beton towarowy); 2.2 Słupki, zastrzały i elementy kotwiące: - Słupki stalowe o długości 3,0 m, o przekroju 60x40x3 mm, u dołu słupka należy przyspawać pręt zbrojeniowy Ø 8 mm o długości 0,2 m, a u wierzchołka słupka wysięgnik do mocowania drutu kolczastego skierowany do wewnątrz terenu pod kątem 45. Wysięgnik o przekroju zamkniętym o wymiarach 40x20x2 mm i długości 0,72 m. 2.3 Siatka: - siatka pleciona o oczkach 50x50mm w kształcie rombu z drutu ocynkowanego o średnicy rdzenia drutu Ø3,2 mm, powlekanego metodą elektrostatyczną poliestrowym lakierem proszkowym, średnica zewnętrzna po powleczeniu Ø3,7 mm. Siatka osadzona w wylewce betonowej fundamentu na głębokość 10 cm poniżej poziomu gruntu, tj 20 cm, licząc od poziomu wylewki +0,10 m powyżej poziomu gruntu. 3. Sprzęt. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane zamówieniem. Elementy zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności przez odpowiednie opakowanie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu, przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 5. Wykonanie robót. Projektowane ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Ogrodzenie należy wykonać w miejscu ogrodzenia istniejącego. Ogrodzenie o wysokości h=227 cm z jednostronnie skierowanym pod kątem 45 stopni wysięgnikiem w stronę terenu jednostki i rozstawie drutów kolczastych co 15 cm. Wysięgnik o długości l =72 cm.

14 Nad bramami oraz na słupach ogrodzeniowych graniczących bezpośrednio z nimi zaprojektowano wysięgniki o wysokości 50 cm i rozstawie drutów kolczastych co 10 cm. Długości projektowanego ogrodzenia 4223,31m Ogrodzenie z siatki. Ogrodzenie z siatki wykonać jako ogrodzenie na słupkach metalowych, z siatki plecionej o oczkach 50x50mm w kształcie rombu z drutu ocynkowanego o średnicy rdzenia drutu Ø3,2 mm, powlekanego metodą elektrostatyczną poliestrowym lakierem proszkowym, średnica zewnętrzna po powleczeniu Ø3,7 mm. Słupki o przekroju zamkniętym o wymiarach 60x40x3 mm. Siatkę osadzić w wylewce betonowej fundamentu na głębokość 10 cm poniżej poziomu gruntu, tj 20 cm, licząc od poziomu wylewki +0,10 m powyżej poziomu gruntu Słupki stalowe. Słupki stalowe o długości 3,0 m, o przekroju 60x40x3 mm, u dołu słupka należy przyspawać pręt zbrojeniowy Ø 8 mm o długości 0,2 m, a u wierzchołka słupka wysięgnik do mocowania drutu kolczastego skierowany do wewnątrz terenu pod kątem 45. Wysięgnik o przekroju teowym o wymiarach 40x30x3 mm i długości 0,72 m. Na słupkach usytuowanych bezpośrednio przy bramach wysięgniki należy wykonać jako pionowe o długości 0,50 m z rozstawem osiowym drutu kolczastego co 10 cm. Słupki z wysięgnikami ocynkowane i powlekane elektrostatycznie poliestrowym lakierem proszkowym na kolor niebieski, wg wzornika RAL Słupki osadzać na głębokości 0,75 m poniżej poziomu gruntu w rozstawie co 2,50 m. Zarówno na słupach jak i na wysięgnikach zamontować przelotki z prętów Ø5mm dla drutu: kolczastego i wsporczego. W przypadku słupka narożnego przy zmianie kierunku prowadzenia ogrodzenia o 90 zastosować przekrój 60x60x3 mm Słupki podporowe. Słupki podporowe należy mocować pod kątem 30 w stosunku do słupków głównych, na wysokości 1,75 m, co 10 słupek z dwóch stron słupka oraz przy każdej zmianie trasy ogrodzenia. Słupki podporowe o przekroju zamkniętym o wymiarach 50x30x3 mm, długość słupka 3,0 m, u dołu słupka przyspawać pręt zbrojeniowy żebrowany Ø 8 mm o długości 0,2 m Drut kolczasty, drut nośny siatki. Na wysięgnikach należy zamocować pięć rzędów drutu kolczastego ocynkowanego o średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, dwużyłowego, powlekanego metodą elektrostatyczną poliestrowym lakierem proszkowym, średnica zewnętrzna po powleczeniu 2,9 mm w rozstawie max co 0,15 m. Przy wysięgnikach pionowych o długości 0,50 m rozstaw wynosi max 10 cm. Do słupów zamocować 5 rzędów drutu powlekanego, naciągowego o rdzeniu z drutu stalowego, ocynkowanego Ø3,2mm, po powleczeniu Ø 3,7mm, w rozstawie co około 51 cm, do którego należy przymocować siatkę. Linki naprężyć napinaczami co 50 m, napinacze linek osadzić przy pomocy śrub oczkowych Ø8 na słupach z podporami. Drut naciągowy skrajny dolny oraz górny należy wykonać jako przeplatany przez oczka siatki. Mocowanie siatki do linek naciągowych należy wykonać w 20 punktach na przęśle drutem ocynkowanym, powlekanym Ø2-2,5 mm. Napinacze należy wykonać w sposób uniemożliwiający niekontrolowane manipulowanie przy elemencie przez osoby postronne od strony zewnętrznej pomiędzy oczkami siatki ogrodzeniowej Fundamenty. Fundamenty pod ogrodzenie wykonać z betonu B20. Przy słupkach wykonać fundament 30x30x110 cm, między nimi wykonać wylewkę betonową szerokości 20 cm i wysokości 50 cm. Fundamenty te powinny stanowić jedną całość. Wykonać dylatacje fundamentów o szerokości 1 cm w co drugim przęśle w postaci elastycznej taśmy dylatacyjnej systemowej. Fundament powinien wystawać 10 cm, ponad poziom terenu. W celu zapewnienia stabilizacji, wykonać pod fundamentami

15 wylewkę z betonu B10 o grubości 10 cm, pod wylewką wykonać warstwę podsypki piaskowożwirowej, zagęszczonej o grubości 10 cm. W przypadku zmiany wysokości terenu wykonać fundament schodkowy o nieznacznie zwiększonych gabarytach w stosunku do układu standardowego, wynikających z wymogów technicznych. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć izolacją, pionową oraz poziomą Abizol 2R+P lub Bitumex K Przejście przez koryto rzeki typu A. Przejście typu A charakteryzuje się korytem o głębokości około 2,00 m i stosunkowo szerokim rozstawem korony krawędzi wału około 14,0 m. Wykonać przepust z otworem o kształcie łuku i wymiarach 202x151 cm umożliwiającym przepływ wody. Otwór należy zabezpieczyć kratą wykonaną ze spawanych ze sobą prętów stalowych, gładkich Ø 25 mm w odstępach w świetle 20x10 cm, pręty zakotwić w ścianie na głębokość min. 18 cm. Ze względu na znaczne gabaryty elementu przepustu oraz biegnące nad przepustem ogrodzenie, wykonanie przegrody należy przeprowadzić w dwóch etapach. W celu ułatwienia wykonania przepustu na istniejącym cieku wodnym, wykonać element prefabrykowany w postaci bloku startowego z betonu B25W2, z zatopioną w części dolnej kratą z prętów profilowanych Ø 25, gładkich o wymiarach 242x100x100 cm. Do montażu bloku betonowego, prefabrykowanego przewidzieć uchwyty haki montażowe ( 4 sztuki na blok betonowy) z profilowanych prętów Ø 20, żebrowanych z dospawanymi płytkami stalowymi 27x10x0.5 cm w celu stabilizacji uchwytu w wylewce betonowej ilość płytek na element 3. W celu zabezpieczenia dna koryta przed wypłukiwaniem w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu, zamontować płyty żelbetowe korytkowe o wymiarach 242x100x25 cm, po sześć sztuk z każdej strony przepustu, każda zależnie od strony ułożenia powinna posiadać wyprofilowany nosek zabezpieczający przed nadmiernym wypłukiwaniem ścianek nasypu przez wodę. Między płytami wykonać dylatacje o szerokości 1 cm. Płyty, podobnie jak blok betonowy - startowy wyposażyć w haki montażowe, zatopione w wylewce betonowej o konstrukcji identycznej co w bloku startowym.aby zapobiec nadmiernemu osuwaniu się nasypów ziemnych oraz ich wypłukiwaniu przez ciek wodny należy wykonać dodatkowe wzmocnienie skarp przy przepuście, ułatwiających wykonanie wylewek betonowych ściany oporowej z systemowych ścianek szczelnych typu Klöckner o wysokości h= 166 cm zachowując zasadę wystawania elementu ponad poziom terenu na wys. h= 10 cm ( min.). Długość elementu 464 cm. Pod ścianką i fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowożwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Pod płytami żelbetowymi także należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Całkowite wymiary ściany przepustu wynoszą 14x3,1x0,3 m (przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w projekcie). Całość konstrukcji należy zbroić obustronnie siatkami z prętów Ø10 co 20 cm (otulina min. 5 cm) i dodatkowo w okolicach otworu pasami z 4 prętów Ø12 (schemat rozmieszczenia przedstawiono na rysunku nr A-27)- pręty przedłużyć poza krawędź otworu na długości po 40 cm w każdą stronę. Zaprojektowano konstrukcje z betonu B25W2. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować pionowo preparatem BITUMEX K, poziomo należy zastosować folię budowlaną, wzmocnioną na zakład. Kraty zamontowane w korycie rzeki, ze względu na małe oczka należy oczyścić w celu swobodnego przepływu wody Przejście przez koryto rzeki typu B Przejście typu B charakteryzuje się korytem o głębokości około 2,40 m i mniejszym rozstawem korony krawędzi wału niż w przypadku przejścia typu A, wynoszącym około 11,5 m. Wykonać przepust z otworem o kształcie łuku i wymiarach 234x167 cm umożliwiającym swobodny przepływ wody. Otwór należy zabezpieczyć kratą wykonaną ze spawanych ze sobą prętów stalowych, gładkich Ø 25 mm w odstępach w świetle 20x10 cm, pręty zakotwić w ścianie na głębokość min. 18 cm. Ze względu na znaczne gabaryty elementu przepustu oraz biegnące nad przepustem ogrodzenie, wykonanie przegrody należy przeprowadzić w dwóch etapach.

16 W celu ułatwienia wykonania przepustu na istniejącym cieku wodnym, wykonać element prefabrykowany w postaci bloku startowego z betonu B25W2, z zatopioną w części dolnej kratą z prętów profilowanych Ø 25, gładkich o wymiarach 274x100x100 cm. Do montażu bloku betonowego, prefabrykowanego przewidziano uchwyty haki montażowe ( 4 sztuki na blok betonowy) z profilowanych prętów Ø 20, żebrowanych z dospawanymi płytkami stalowymi 27x10x0.5 cm w celu stabilizacji uchwytu w wylewce betonowej ilość płytek na element 3. W celu zabezpieczenia dna koryta przed wypłukiwaniem w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu, zamontować płyty żelbetowe korytkowe o wymiarach 274x100x25 cm, po sześć sztuk z każdej strony przepustu, każda zależnie od strony ułożenia powinna posiadać wyprofilowany nosek zabezpieczający przed nadmiernym wypłukiwaniem ścianek nasypu przez wodę. Między płytami wykonać dylatacje o szerokości 1 cm. Płyty, podobnie jak blok betonowy- startowy zostały wyposażone w haki montażowe, zatopione w wylewce betonowej o konstrukcji identycznej co w bloku startowym.aby zapobiec nadmiernemu osuwaniu się nasypów ziemnych oraz ich wypłukiwaniu przez ciek wodny zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie skarp przy przepuście, ułatwiających wykonanie wylewek betonowych ściany oporowej z systemowych ścianek szczelnych typu Klöckner o wysokości h= 203 cm zachowując zasadę wystawania elementu ponad poziom terenu na wys. h= 10 cm ( min.). Długość elementu 464 cm. Pod ścianką i fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Pod płytami żelbetowymi także należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową, zagęszczoną o grubości 20 cm. Całkowite wymiary ściany przepustu wynoszą 14x3,1x0,3 m (przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w projekcie). Całość konstrukcji należy zbroić obustronnie siatkami z prętów Ø10 co 20 cm (otulina min. 5 cm) i dodatkowo w okolicach otworu pasami z 4 prętów Ø12 (schemat rozmieszczenia przedstawiono na rysunku nr A-28)- pręty przedłużyć poza krawędź otworu na długości po 40 cm w każdą stronę. Zaprojektowano konstrukcje z betonu B25W2. Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować pionowo preparatem BITUMEX K, poziomo należy zastosować folię budowlaną, wzmocniona na zakład Przejście magistrali ciepłowniczej przez ogrodzenie zewnętrzne. W miejscach przecięcia projektowanej linii ogrodzenia zewnętrznego lotniska przez rury instalacji ciepłowniczej zaprojektowano zabezpieczenie w postaci pionowych konstrukcji ramowych w linii ogrodzenia z profili stalowych 100x100x5 mm. h= cm. Wypełnienie ramy stanowi konstrukcja z prętów stalowych o przekroju 2x2 cm i profili zamkniętych 60x60x3 połączonych dołem płaskownikami stalowymi 60x5, w odległościach zapewniających prześwity nie większe niż max 5 cm. Przy przejściu rur ciepłowniczych należy wykonać tak konstrukcję płaskowników aby odległość od konstrukcji rur nie była większa niż 5 cm. Całość wypełnienia ramy głównej podzielono na cztery elementy w sposób umożliwiający ich ewentualny demontaż, dolna rama wypełniająca może mieć prześwit nad poziomem terenu nie większy niż 5 cm. Wszystkie elementy zamocowano przy pomocy płytek stalowych, spawanych o wymiarach 60x5 cm w rozstawie osiowym co około 27 cm. Ramę nośną należy osądzić w fundamentach kostkowych o wymiarach 80x80x100 cm, łącznie ze słupkami końcowymi ogrodzenia na głębokość min. 70 cm poniżej poziomu terenu. Fundamenty należy wykonać z betonu B20 na wylewce z betonu B10 gr. 10 cm wykonanym na warstwie podsypki piaskowo-żwirowej, zagęszczonej gr. 10 cm. Na ramie głównej należy zamocować wysięgniki systemowe z rur stalowych 40x20x2 pod montaż pięciu drutów kolczastych np.: typu ATAC. Wysięgniki muszą być skierowane w stronę wewnętrzną jednostki pod kątem 45. Przy ogrodzeniu z siatki należy wykonać cokolik betonowy o wysokości 10 cm. Elementy betonowe należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci poprzez malowanie dwukrotne, pionowo i poziomo izolacją Abizol 2R+P, natomiast elementy betonowe stykające się bezpośrednio z czynnikami atmosferycznymi należy zabezpieczyć preparatem zmniejszającym chłonność podłoża np. Hydrostop. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci poprzez malowanie powierzchowne farbami podkładowa, antykorozyjną oraz farbą wykończeniowa np.: UNIKOR.

17 5.9. Zabezpieczenie przed kradzieżą. W celu zabezpieczenia elementów ogrodzenia przed kradzieżą należy: - siatkę zatopić w wylewce fundamentowej na głębokość 20 cm (w tym 10 cm poniżej terenu oraz 10 cm powyżej w nadlewce), - na każdym słupie, naprzemiennie, góra, dół montować płaskownik 400x20x2mm nitując go do słupa tak, aby przytwierdzał ściśle siatkę do słupa i uniemożliwiał wyjęcie elementu. - skrajny górny oraz skrajny dolny drut naciągowy wykonać jako przeplatany przez siatkę ogrodzeniową. - dodatkowo, co przęsło namalować na siatce napis WP, wg rys. nr A-23, przy pomocy farby akrylowej koloru żółtego, według wzornika RAL Bramy przesuwne - samonośne. W ogrodzeniu zewnętrznym zaprojektowano siedem bram przesuwnych. (brama nr 5 o szerokości 6,00m. z furtką nr 2 o szerokości 1,50 m, brama nr 6 o szerokości 6,00m,brama nr 7 o szerokości 6,00m. z furtką nr 3 o szerokości 1,50 m., brama nr 10 o szerokości 6,00 m., z furtką nr 5 o szerokości 1,00 m., brama nr 11 o szerokości 5,00 m., brama nr 12 o szerokości 6,00 m., brama nr 13 o szerokości 6,00 m.) samonośne o wysokości 2,27 m od poziomu terenu z wysięgnikami pionowymi na pięć rzędów drutu kolczastego, długości 0,50 m. Bramy wykonane z profilu zamkniętego 80x80x5 mm ocynkowanego ogniowo i powleczone proszkowo. Łożyskowanie rolkowe, rolka górna 629 RS, a rolka dolna 6204 ZZ. Prowadnice bram osadzone w ławie fundamentowej o wymiarach 3,92x0,38 m na głębokość 1,0 m. Pod fundamentami wylać 10 cm betonu B10, na podsypce z piasku grubego, zagęszczonego. Słupki z profilu zamkniętego 80x80x5 mm ocynkowane i powleczone proszkowo. Wypełnienie bramy w postaci prętów stalowych o przekroju 2x2 cm w odstępach w świetle max 5 cm ostatnie pole wykonać tylko ze stężeniem krzyżowym z profili stalowych, ocynkowanych 60/60/5. Poszczególne pola wzmocnić stężeniami z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo 60x60x5 mm. Wszystkie elementy stalowe łączyć poprzez spawanie elektryczne. Słupki prowadzące z rur stalowych, ocynkowanych o przekrojach 100x100x5 mm osadzić w fundamencie kostkowym o wym.160x80x150 cm na głębokość 120 cm. Słupki końcowe o przekroju 100x100x5 mm oraz przekroju C160 należy osadzić w fundamencie kostkowym, w poziomie terenu o gabarytach 80x80x100 cm. Głębokość osadzenia 70 cm. Wysokość słupków ponad teren 2,77 m. Należy wykonać dylatację o szerokości 1 cm pomiędzy fundamentami prowadnic oraz słupów nośnych. Dylatację wypełnić masami asfaltowymi. Przy każdej bramie należy wykonać obój z profili stalowych 40/80/5 mocowany przez płytę stalową 62x52x2 cm i 4 śruby M16 do fundamentu kostkowego 90/60/100 cm wykonanego w poziomie terenu z podlewką z betonu B10 gr. 10 cm i podsypką z piasku grubego, zagęszczonego o gr. 10 cm. Na konstrukcji bram od strony odboju należy przymocować poprzez spawanie elektryczne płytki stalowe 50x8x2 cm celem zabezpieczenia konstrukcji. W celu zabezpieczenia konstrukcji wypełnienia ram bram zaprojektowano dodatkowe stężenie elementów od strony wewnętrznej w postaci płaskownika stężającego o wymiarach min. 13x5 mm spawanego do prętów wypełniających ramy bram. Płaskownik należy mocować na wysokości 100 cm licząc od górnej krawędzi belki prowadzącej. Wysokość prześwitu między konstrukcją bramy a podłożem nie może by większa niż 5 cm. Bramę wpasować w ogrodzenie. Wysięgniki na drut kolczasty na bramach oraz na ogrodzeniu znajdującym się bezpośrednio na trasie pracy konstrukcji bramy montować pionowo. Wysięgniki o wysokości max 50 cm i rozstawie drutu kolczastego max 10 cm z profili teowych o wymiarach 40x30x3 mm. Wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć Abizolem 2R+P. Wszystkie bramy należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy C, a także wykonać urządzenia umożliwiające plombowanie bram. Sposób plombowania - drut stalowy, plomba ołowiana. Do każdej z bram należy doprowadzić zasilanie elektryczne oraz systemową sieć strukturalną w celu obsługi manipulatorów wejścia /wyjścia i obsługi napędu. Lokalizację manipulatorów oraz innych urządzeń czynnikowych należy przed zamówieniem i montażem uzgodnić z użytkownikiem i montować zgodnie z technologią wybranego dostawcy tego typu urządzeń. Bramy z funkcją

18 ewakuacyjna musza posiadać urządzenia napędowe umożliwiające w razie konieczności natychmiastowe szybkie otwarcie konstrukcji. Elementy bramy i słupków wykonać na kolor niebieski według RAL Furtki sąsiadujące wg opisu szczegółowego w pkt Bramy dwuskrzydłowe. Na trasie ogrodzenia zewnętrznego zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydłowe (brama nr 14, o szerokości 14,00m) wraz z furtką obrotową z czytnikami oraz manipulatorami oraz brama nr 15 o szerokości 6,0 m.. Brama nr 14 zaprojektowana została z profilu zamkniętego o wymiarach 60x60x3mm, wypełnienie prętami stalowymi o przekroju 2x2 cm z prześwitem max. 5 cm, słupki o wymiarach 100x100x5 mm. Profile ocynkowane ogniowo i pokryte poliestrowym lakierem proszkowym metodą elektrostatyczną. Wysokość bramy 2,27 cm, szerokość w świetle 14,00 m. Na bramie zainstalować wysięgniki pionowe pod pięć rzędów drutów kolczastych, dwużyłowych o długości 50 cm z poziomym rozstawem drutów max 10 cm. Słupki ogrodzenia sąsiadujące z bramą bezpośrednio należy wykonać jako ocynkowane i powlekane elektrostatycznie poliestrowym lakierem proszkowym na kolor niebieski, wg wzornika RAL 5010, z wysięgnikami pionowymi o wysokości 50 cm z teownika stalowego 40x30x3 mm i rozstawie drutu kolczastego max 10 cm. Bramę i furtkę wpasować w ogrodzenie i posadowić w fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych w wykopie o wymiarach 0,8x0,8 głębokości 1,00 m z betonu klasy B20. Pod fundamentami wylać 10 cm betonu B10 na podsypce piaskowo-żwirowej, zagęszczonej gr. 10 cm. Elementy bramy i słupków wykonać na kolor niebieski według RAL Prześwit między skrzydłami bramy, a nawierzchnią drogi powinien wynosić maximum 5 cm. Odległości między słupem nośnym a ramą bramy nie powinna przekroczyć 5 cm. Brama powinna posiadać zamknięcia na dole (zasuwy pionowe) oraz zamknięcia górne (dwa uchwyty na kłódki). Wsporniki pod druty kolczaste w bezpośrednim sąsiedztwie bram wykonać jako pionowe o długości 50 cm. Druty kolczaste powinny zostać tak umocowane aby odległość osiowa między nimi nie przekroczyła 10 cm a przejście z elementu ukośnego do elementu pionowego było płynne i nie posiadało prześwitów. Brama posiada stężenie poprzeczne z profili stalowych, zamkniętych 40x60x5 mm oraz ukośne stężenie z profili stalowych 20x100x5 mm. Dodatkowo brama, ze względu na znaczną szerokość skrzydeł, otrzymała punktowe wsparcie w postaci rolki stalowej o utwardzonej powierzchni mocowanej od strony wewnętrznej ogrodzenia na systemowych siodełkach nośnych. Jako prowadnice rolek wykonano w płaszczyźnie posadzki pasy z płaskowników stalowych, profilowanych po łuku o grubości około 1 cm, utwardzane powierzchniowo z kotwieniem co około 0,5m w wylewce betonowej kotwami z prętów Ø10. Przy zakończeniach na płaskownikach wykonać zagięcia o dł. 10 cm skierowane w stronę płaszczyzny drogi, zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu i wyrwaniu elementu. Brama czternastometrowa otrzymała także dodatkową parę zawiasów nośnych w części górnej słupa nośnego. Wszystkie bramy należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy C, a także wykonać urządzenia umożliwiające plombowanie bram. Sposób plombowania - drut stalowy, plomba ołowiana. Brama nr 15 została zaprojektowana z profilu zamkniętego o wymiarach 60x60x3mm, wypełnienie prętami stalowymi o przekroju 2x2 cm z prześwitem max. 5 cm, słupki o wymiarach 100x100x5 mm. Profile ocynkowane ogniowo i pokryte poliestrowym lakierem proszkowym metodą elektrostatyczną. Wysokość bram 2,27 cm, szerokość w świetle 6.00 m. Na bramach zainstalować wysięgniki pionowe pod pięć rzędów drutów kolczastych, dwużyłowych o dł. 50 cm z poziomym rozstawem drutów max 10 cm. Słupki ogrodzenia sąsiadujące bezpośrednio z bramą należy wykonać jako ocynkowane i powlekane elektrostatycznie poliestrowym lakierem proszkowym na kolor niebieski, wg wzornika RAL 5010, z wysięgnikami pionowymi o wysokości 50 cm, z przekroju teowego 40x30x3 mm i rozstawie drutu kolczastego max 10 cm. Bramę wpasować w ogrodzenie i posadowić w fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych w wykopie o wymiarach 0,8x0,8 głębokości 1,00 m z betonu klasy B20. Pod fundamentami wylać 10 cm betonu B10 na podsypce piaskowo-żwirowej, zagęszczonej gr. 10 cm. Elementy bram i słupków wykonać w kolorze niebieskim według RAL Prześwit między skrzydłami bramy a nawierzchnią drogi powinien wynosić maximum 5 cm.

19 Odległości między słupem nośnym a ramą bramy nie powinna przekroczyć 5 cm. Brama powinna posiadać zamknięcia na dole (zasuwy pionowe) oraz zamknięcia górne (dwa uchwyty na kłódki). Wsporniki pod druty kolczaste w bezpośrednim sąsiedztwie bram wykonać jako pionowe o długości 50 cm. Druty kolczaste powinny zostać tak umocowane aby odległość osiowa między nimi nie przekroczyła 10 cm a przejście z elementu ukośnego do elementu pionowego było płynne i nie posiadało prześwitów. W celu zabezpieczenia konstrukcji wypełnienia ram bram zaprojektowano dodatkowe stężenie elementów od strony wewnętrznej w postaci płaskownika stężającego o wymiarach min. 13x5 mm spawanego do prętów wypełniających ramy bram. Płaskownik należy mocować na wys. 100 cm licząc od dolnej krawędzi belki bramy. Wszystkie bramy należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy C, a także wykonać urządzenia umożliwiające plombowanie bram. Sposób plombowania - drut stalowy, plomba ołowiana. Do każdej z bram należy doprowadzić zasilanie elektryczne oraz systemową sieć strukturalną w celu obsługi manipulatorów wejścia /wyjścia i obsługi napędu. Lokalizację manipulatorów oraz innych urządzeń czynnikowych należy przed zamówieniem i montażem uzgodnić z użytkownikiem i montować zgodnie z technologią wybranego dostawcy tego typu urządzeń Brama kolejowa. W miejscu przejścia torów kolejowych przez trasę modernizowanego, zewnętrznego ogrodzenia zaprojektowano bramy nr 4. Brama o szerokości w świetle 6,00 m o skrzydłach dzielonych, tj. każde skrzydło składa się z dwóch elementów złożonych z profili: głównego - 60x60x3 mm i profili wewnętrznych łączących oba elementy skrzydła bramy 60x40x3 mm. Oba elementy składowe zostały stężone profilami 40x20x3 mm. Każde skrzydło bramy kolejowej zostało zamontowane na trzech zawiasach mocowanych do słupów 120x120x5 mm. Wysokość łączna słupa to 382 cm, z czego 100 cm należy zakotwić w fundamencie z betonu B20 o wymiarach 80x80x130 cm. Pod fundamentami wylać 10 cm betonu B10 na podsypce piaskowo-żwirowej, zagęszczonej o gr. 10 cm. W tym samym fundamencie tuż przy słupie nośnym bramy zamontować słupki końcowe ogrodzenia ze słupkami podporowymi. Przestrzeń pomiędzy torami kolejowymi wypełnić przy pomocy oporowego bloku betonowego z betonu B20 o wym. 115x130x30 cm (wymiary ustalić każdorazowo dla każdej z bram) z maksymalnym prześwitem między elementami konstrukcyjnymi bramy a wypełnieniem wynoszącym 5 cm. W betonie stanowiącym wypełnienie wykonać także dolną blokadę bramy. Zaprojektowano osadzenie elementu na gł. 1.0 m poniżej poziomu terenu, na warstwie wylewki z betony B10 gr. 10 cm oraz podsypki piaskowo-żwirowej gr. 10 cm, zagęszczonej, przewidziano izolację elementów betonowych stykających się bezpośrednio z gruntem przy pomocy Abizolu 2R+P. Na bramie zaprojektowano wysięgniki pionowe pod pięć rzędów drutów kolczastych, dwużyłowych o wysokości 50 cm i rozstawie 10cm. Słupki z wysięgnikami ocynkowane i powlekane elektrostatycznie poliestrowym lakierem proszkowym na kolor niebieski, wg wzornika RAL Wszystkie bramy należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy C, a także wykonać urządzenia umożliwiające plombowanie bram. Sposób plombowania - drut stalowy, plomba ołowiana. Do bramy należy doprowadzić zasilanie elektryczne oraz systemową sieć strukturalną w celu obsługi manipulatorów wejścia /wyjścia i obsługi ewentualnego napędu Lokalizację manipulatorów oraz innych urządzeń czynnikowych należy przed zamówieniem i montażem uzgodnić z użytkownikiem i montować zgodnie z technologią wybranego dostawcy tego typu urządzeń Furtki. W modernizowanym ogrodzeniu zewnętrznym zaprojektowano pięć furtek (furtkę nr 2 i 3 o szerokości 150 cm, furtkę nr 5 o szerokości 100cm oraz furtka nr 6 i 7 obrotowa na czytnik o szerokości 120 cm). Wysokość furtek 2,17 m. Nad furtkami zaprojektowano poziome belki połączone ze słupami nośnymi w kształt ramy, spawane elektryczne. Nad konstrukcją zaprojektowano ciągły, jednolity przebieg drutu kolczastego na projektowanych wysięgnikach usytuowanych o długości 50 cm z profili teowych o przekroju 40x30x3 mm. Furtki zlokalizowano przy projektowanych bramach oraz, w przypadku furtki nr 6 jako element

20 wolnostojący. Nad furtką nr 6 należy wykonać wysięgniki z profili 40x30x3 mm pochylonych w stronę wewnętrzną obiektu pod kątem 45 stopni, mocowanych do ramy z profili 100x100x5 tworzących ramę nad systemową konstrukcją furtki obrotowej, kotwioną w fundamentach kostkowych o wymiarach 80x80x100 cm wykonanych na warstwach betonu chudego, podkładowego B10 gr. 10 cm oraz podsypki piaskowo-żwirowej, zagęszczonej gr. 10 cm.przebieg drutu kolczastego nad konstrukcją furtki obrotowej powinien pokrywać się z przebiegiem na pozostałej części ogrodzenia. Prześwity pomiędzy elementami konstrukcyjnymi ogrodzenia i furtki nie mogą wynosić więcej niż 5 cm. Pozostałe furtki wykonać z profili zamkniętych o wymiarach 60x60x3 mm, a słupki oraz poprzeczki o wymiarach 100x100x5 mm. Profile ocynkować ogniowo i pokryć poliestrowym lakierem proszkowym metodą elektrostatyczną na kolor według RAL Furtkę wpasować w ogrodzenie i posadowić w fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych oraz słupków nośnych furtki w wykopie o wymiarach 0,8x0,8 głębokości 1,00 m z betonu klasy B20, w przypadku rozwiązania z lokalizacją furtek przy bramach słupki bram oraz słupki nośne furtek należy także usytuować we wspólnym fundamencie. Prześwit między furtką a terenem powinien wynosić maximum 5 cm. Pod fundamentami wylać 10 cm betonu B10, na podsypce piaskowo-żwirowej, zagęszczonej gr. 10 cm. Wysokość otworu furtek 217 cm w świetle, wysokość ram furtek 210 cm. Maksymalny prześwit między elementami wypełniającymi (pręty 2x2 cm) 5 cm, między podłożem a ramą furtki max. 5 cm. W części górnej wykonać zabezpieczenie z drutu kolczastego na wysięgnikach usytuowanych pod kątem 45 stopni jako płynne nie przedzielone żadnymi elementami konstrukcyjnymi. Zawiasy zaprojektowano w taki sposób aby umożliwiały regulację ustawienia ramy furtki oraz uniemożliwiały manipulację osób trzecich od strony zewnętrznej. W celu zabezpieczenia konstrukcji wypełnienia ram furtek zaprojektowano dodatkowe stężenie elementów od strony wewnętrznej w postaci płaskownika stężającego o wymiarach min. 13x5 mm spawanego do prętów wypełniających ramy furtek. Płaskownik należy mocować na wys. 100 cm licząc od dolnej krawędzi ramy furtki. Wszystkie furtki należy wyposażyć w kłódki oraz zamki klasy C, a także wykonać urządzenia umożliwiające plombowanie bram. Sposób plombowania - drut stalowy, plomba ołowiana Furtka obrotowa W pracach projektowych przyjęto model kołowrotu wysokiego typu TRS 356 firmy Automatic Systems. Kołowroty zostały umiejscowione w linii ogrodzenia przy bramie nr 14 rozwieranej, dwuskrzydłowej, o szerokości 14,00 m. pomiędzy budynkami 117 i 286 oraz samodzielnie jako furtka nr 6 w linii ogrodzenia przy budynku OSzL w celu zapewnienia kontroli wejść i wyjść. Obie te czynności będą odbywały się przy pomocy magnetycznych kart osobistych. Kołowroty wysokie mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy bezpieczeństwa, nie tylko doskonale zastępując bezpośrednią kontrolę osobową, lecz znacznie zwiększając przepustowość dozorowanych przejść. Charakteryzuje je bardzo duża wytrzymałoś mechaniczna i nieograniczone możliwości pracy w każdym istniejącym systemie kontroli dostępu osób pieszych. Są to rozwiązania systemowe dostarczane i montowane na miejscu przez specjalistyczny serwis producenta. Do każdej z furtki należy doprowadzić zasilanie elektryczne oraz systemową sieć strukturalną w celu obsługi manipulatorów wejścia /wyjścia i obsługi napędu. Lokalizację manipulatorów oraz innych urządzeń czynnikowych należy przed zamówieniem i montażem uzgodnić z użytkownikiem i montować zgodnie z technologią wybranego dostawcy tego typu urządzeń Bramy istniejące Istniejącą konstrukcję nośną bram podwyższono poprzez dospawanie profili zamkniętych o przekroju 10 x 10 x 0,5 cm do wysokości 2,75 m. W przypadku bram przesuwnych zastosowano poziome stężenia z profili stalowych o przekroju 10 x 10 x 0,5 cm poprzez spawanie elektryczne. Na wszystkich elementach bram i słupków zastosowano zakończenia w postaci wysięgników pod drut kolczasty( pięć drutów kolczastych np. typu ATAC) z teowników stalowych o przekroju 40 x 30 x 3 mm w wersji stojącej (bramy, furtki) oraz w wersji pochylonej o kąt 45º w kierunku wewnętrznej strony jednostki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO BAZY POL W DARŁÓWKU

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO BAZY POL W DARŁÓWKU PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO BAZY POL W DARŁÓWKU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa. 1 Spis zawartości opracowania 2 OPIS TECHNICZNY 1.0. DANE EWIDENCYJNE... 2.0. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIEŃ GMINA BIAŁACZÓW

WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIEŃ GMINA BIAŁACZÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIEŃ GMINA BIAŁACZÓW (Parczówek działka nr 358,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia I. Część ogólna 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Piłkochwyty

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Piłkochwyty SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Piłkochwyty OBIEKT: PIŁKOCHWYTY BOISKA W WIŚLE WIELKIEJ PRZY UL.MLECZNEJ DZIAŁKI NR 360/29; 259/30 INWESTOR Gmina Pszczyna 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: Naprawa ogrodzenia panelowego na odcinku 12,50 m. ADRES: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska 1 ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2 Inwestor : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 28-300 JĘDRZEJÓW UL. GŁOWACKIEGO 16. Adres inwestycji : 28 300 JĘDRZEJÓW ul. GŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia I. Część ogólna 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 97 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...99 1.1. Przedmiot SST...99 1.2. Zakres stosowania...99 1.3. Określenia podstawowe...99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: Naprawa ogrodzenia panelowego na odcinku 200 m. ADRES: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska 1 ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO ZBIORNIKA WODNEGO OD DROGI POWIATOWEJ 0455 T KOŃSKIE WĄSOSZ CZARNA W KOŃSKICH CVP KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 1. Część ogólna Inwestor: Powiat Wrocławski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Ogrodzenie ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Ogrodzenie ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Ogrodzenie Kod CPV 45342000-6 ST 4.0 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zlec. 1/P/03/2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : OGRODZENIE PŁYWALNI WODNY RAJ Lokalizacja : ul. Wiernej Rzeki 2, 91-134 Łódź dz.nr 33/51, 33/54, 33/57,obręb B-41

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE s t r o n a 1 z 7 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna ST1 Wymagania Ogólne, odnosi się do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.5.0. URZĄDZENIA SPORTOWE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE Gmina Przybiernów, ul. Cisowa

Bardziej szczegółowo