CAZ - PI (Nr sprawy w rejestrze PUP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAZ - PI...2015... (Nr sprawy w rejestrze PUP)"

Transkrypt

1 CAZ - PI (Nr sprawy w rejestrze PUP) Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej... Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Dodatkowe informacje: 1. Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr...wydany przez Stan cywilny: Imiona rodziców: Wykształcenie: Zawód: Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej Ostatnie miejsce pracy Data, tryb i przyczyna ustania zatrudnienia Data ostatniej rejestracji (wypełnia PUP) Pozostaję w ustawowej wspólnocie małżeńskiej majątkowej/posiadam rozdzielność majątkową (proszę podkreślić właściwą odpowiedź). * w przypadku wspólności majątkowej współmałżonek wypełnia oświadczenie załączone do wniosku załącznik nr 3. 1

2 12. Czy Pan/i posiada zobowiązania cywilnoprawne (kredyt bankowy, pożyczka, itp.)? Tak Nie (jeśli tak proszę podać z jakiego tytułu, wobec kogo, formę zabezpieczenia, warunki spłaty, zaświadczenie z banku o posiadanych przez wnioskodawcę kredytach i terminowości ich spłaty) Działalność, którą zamierza Pan/Pani podjąć to: Produkcja... (rodzaj produkcji) Usługi... (rodzaj usługi) Handel... (rodzaj handlu) Inna... (wskazać rodzaj) 14. Adres prowadzenia planowanej działalności gospodarczej który jest własnością... powierzchnia lokalu w metrach kw. (w tym powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, biurowa) stan techniczny pomieszczeń (planowane remonty: przewidywane terminy i koszty) w załączeniu przedkładam*: kserokopię aktu własności nieruchomości, wstępną umowę dzierżawy, najmu, użyczenia, oświadczenie przyszłego wynajmującego, użyczającego lub oddającego w dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dotyczących wynajmu, użyczenia lub dzierżawy, inne... *zakreślić właściwe 2

3 15. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej Czy wcześniej prowadził/a Pan/i działalność gospodarczą? Tak Nie (jeśli tak proszę podać rodzaj oraz termin prowadzonej działalności, a także przyczyny jej likwidacji) Czy ma lub miał/a Pan/i zgłoszone do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej? Tak Nie (jeśli tak należy podać okres/y zawieszenia działalności gospodarczej Działania podjęte na rzecz działalności: a) uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty b) odbyte kursy, szkolenia c) przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami (usługobiorcami, usługodawcami, dostawcami, odbiorcami) d) inne Plan finansowy działalności: posiadany sprzęt, maszyny, pojazdy itp., które będą wykoszystane w prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej

4 20. Program działania a) opis celu i charakteru przyszłej działalności (podać cel i przedmiot planu, ogólny projekt, istotę planowanych zamierzeń, motywy podjęcia działalności, motto przewodnie działalności)... b) podstawowe dane o przyszłej firmie: przewidywana forma opodatkowania rodzaj działalności (zgodnie z PKD) oferowane produkty i usługi (co firma będzie wytwarzać, dostarczać, jakie usługi świadczyć, do kogo skierowana będzie oferta) atuty firmy (kontakty handlowe, doświadczenie w branży)

5 c) miejsce i źródła zaopatrzenia analiza rynku dostawców... d) ewentualne zatrudnienie pracownika(ów) w przyszłości (w przeciągu najbliższego roku) oraz stanowiska które mieliby zajmować (podać ilość osób) e) opis działań marketingowych (sposób prowadzenia kampanii informacyjnej dla klienta, reklama, nośniki reklamy, wykorzystywane formy promocji) Analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, jakie ono stwarza. To metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią stojących, gdzie S to silne strony firmy w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród konkurencji, W to słabe strony działania firmy, O to szanse rozwoju, T to trudności i bariery dla działania i rozwoju firmy: S(mocne strony) W (słabe strony) O (szanse) T (zagrożenia) 5

6 22. Charakterystyka popyt i podaż rynku na planowaną działalność Charakterystyka ekonomiczno finansowa przedsięwzięcia przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy należy wypełnić poniższe zestawienie kosztów i przychodów Lp. Wyszczególnienie W skali 1 m-ca w złotych A PRZYCHODY OGÓŁEM w tym 1. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów 2. Pozostałe przychody B KOSZTY OGÓŁEM w tym 1. Zakup materiałów, surowców, towarów lub usług 2. Opłaty za najem lokalu lub podatek od nieruchomości w przypadku własnego lokalu 3. Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, gaz) 4. Inne koszty (transport, reklama, telefon, poczta, prowadzenie ksiąg przez biuro, usługi bankowe, ubezpieczenia firmy) 5. Składki na ubezpieczenie społeczne własne 6. Wynagrodzenia pracowników wraz ze składką ZUS i inne narzuty (jeśli wnioskodawca zamierza zatrudnić pracowników) C D E F G DOCHÓD BRUTTO (A-B) SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WŁASNE PODATEK DOCHODOWY ZYSK NETTO (C-D-E) SPŁATA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ Wpisać jakich W skali 12 m-cy w złotych W skali 24 m-cy w złotych 6

7 24. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione po podpisaniu umowy. Środki finansowe Sprzęt Lp. Wyszczególnienie Środki własne Inne źródła Środki PFRON Nowy Używany RAZEM 25. W przypadku powstania oszczędności przy wydatkowaniu środków po podpisaniu umowy chciałbym je przeznaczyć na zakup:

8 26. Zabezpieczenie zwrotu przez bezrobotnego jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: a) poręczenie przez dwie osoby fizyczne - dane poręczycieli: Lp. Wyszczególnienie Poręczyciel 1 Poręczyciel 2 1. Nazwisko Imię 2. Adres: a. zameldowania a a.... b. korespondencyjny b.... b Telefon/y 4. Seria i numer dowodu osobistego 5. PESEL 6. Stan cywilny 7. Obywatelstwo 8. Dochody netto (suma miesięcznie) 9. Miejsce zatrudnienia (własna działalność) (nazwa i adres) 10. Umowa o pracę zawarta na czas b) inne... Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń (art. 233 k.k.) - dotyczy wniosku i załączników.... 8

9 Do wniosku należy załączyć : 1. Oświadczenie bezrobotnego o spełnieniu warunków niezbędnych do otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesieniu wkładu do spółdzielni socjalnej druk w załączeniu. 2. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy druk w załączeniu. 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 4. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające zdolność do prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności. 5. Kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (świadectwo pracy, świadectwo ukończenia szkoły). 6. Aktualny odcinek renty lub zaświadczenie z banku potwierdzające comiesięczne wpływy na konto (w przypadku rentobiorców). 7. Kopie decyzji o nadaniu renty (w przypadku rentobiorców). 8. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej 12 m-cy przed datą złożenia wniosku. 9. Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu nieruchomości rolnej (1ha). 10. Kserokopie dowodów osobistych wnioskodawcy i współmałżonka. 11. Zaświadczenia wymagane od poręczycieli prowadzących własną działalność: NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dokumenty nie są dostępne w formie elektronicznej) ewidencja przychodów z biura księgowego z ZUS o opłacaniu składek z US o nie zaleganiu z podatkami PIT Pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu osoby ubiegającej się o środki PFRON do spółdzielni socjalnej jako członka. 14. Jeżeli wnioskodawca posiada: przedwstępne umowy, oświadczenia, zgody na współpracę z innymi przedsiębiorcami i kontrahentami, wstępne zamówienia dostawców i odbiorców itp. 15. Jeżeli wnioskodawca posiada: niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty, decyzje sanitarne. 16. Dokument potwierdzający posiadanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej (kserokopię umowy najmu lokalu bądź umowa przedwstępna z właścicielem lokalu, akt notarialny albo aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona deklarowana działalność gospodarcza najpóźniej do dnia podpisania umowy z Urzędem Pracy). 17. Zaświadczenia o zarobkach poręczycieli potwierdzone pieczęciami firmy (minimum 1.800,00 zł. netto/m-c, najpóźniej do dnia podpisania umowy z Urzędem Pracy, ważne 30 dni). Uwaga Załączniki wymienione w pkt stanowią komplet wniosku w chwili jego składania w Urzędzie Pracy. Załączniki dołączane są najpóźniej do dnia podpisania umowy. 9

10 Załącznik nr 2 do wniosku Wn-O. (imię i nazwisko). (adres zamieszkania). OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 1. Spełniam warunki do otrzymania jednorazowych środków, które są określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 2. Jestem zarejestrowany(-na)* w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim jako bezrobotny(- na)/poszukujący(-ca)* pracy niepozostający(-ca)* w zatrudnieniu. 3. W okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziłem(-am)* działalności gospodarczej. 4. Oświadczam, że: nie posiadam wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie prowadzę działalności gospodarczej, nie zawiesiłam/em działalności. 5. W okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie byłem(-am)* członkiem spółdzielni socjalnej. 6. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, a zakup urządzeń, materiałów, towarów nie nastąpi od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, rodzeństwa. 10

11 7. Nie złożyłem(-am)* wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty. 8. Nie otrzymałem(-am)* innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych. 9. W roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, otrzymałem(łam) pomoc de minimin o wielkości Przyjmuję do wiadomości, iż przy rozliczeniu otrzymanych środków z PFRON brane będą pod uwagę faktury VAT, rachunki, a w szczególnych przypadkach umowy sprzedaży, z udokumentowanym sposobem płatności i wystawione po dniu podpisania umowy. 11. Znany jest mi regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujący w tutejszym Urzędzie. 12. Jestem świadomy obowiązku zawarcia umowy ze Starostą o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz udokumentowania i rozliczenia zakupów w określonym terminie, zgodnie ze specyfikacją zakupów zaakceptowaną przez Urząd. 13. Jestem świadomy zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. Oświadczam, iż znane mi są przepisy: c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn.dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami), d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz z późniejszymi zmianami), 11

12 e) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) związanych z realizacją wniosku i umowy o środki PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez Starostę. Niniejsze oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art k.k., który stanowi: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. * niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 3 do wniosku Wn-O Imię i Nazwisko współmałżonka/i... PESEL...Nr i seria dowodu osobistego... wydany przez... Adres zamieszkania... Telefon... Źródło dochodów współmałżonka/i... Oświadczenie współmałżonka Oświadczam, że: 1. Mój mąż/żona poinformował/a mnie, iż ubiega się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim o przyznanie jednorazowo środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 2. Zapoznałam/em się z treścią wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 3. Jest mi wiadomo, iż po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy je wydatkować zgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą przez okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz respektować inne postanowienia umowy, która zostanie zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Starostą Starogardzkim, gdyż w przeciwnym wypadku powstaje zobowiązanie do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania. Niniejsze oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art k.k., który stanowi: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.. imię i nazwisko wnioskodawcy... data i czytelny podpis składającego oświadczenie 13

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Starosta Powiatu Grodziskiego

Starosta Powiatu Grodziskiego Wnioskodawca Grodzisk Maz., dnia..... /Nazwisko i imię/... /Miejsce zamieszkania/... telefon... Starosta Powiatu Grodziskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... 11111111111111111111111111111111111111111111111 (ulica, nr domu)... Nr w rejestrze (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu E. An aliza finanso wa Wn O Podstawa prawna: Składający: Adresat: Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć Sanok, dnia Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM)

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM) WNIOSKODAWCA pieczęć i data wpływu wniosku _ (imię i nazwisko) _ (adres do korespondencji) _ (numer telefonu) Rejestr wniosków nr /2015 (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) URZĄD PRACY Starosta Lubański za

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442, 8343443 Fax 59 83 43441 WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... Załącznik nr 15 do SIWZ (adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE, A DANE LICZBOWE SĄ PRZYKŁADOWE ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE FORMULARZE WNIOSKU USTALANE SĄ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY. DLATEGO WNIOSEK W TWOIM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ *

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ * WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ * I. Dane Wnioskodawcy 1. Nazwisko i imię:.. 2. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo