Zasady Bezpieczeństwa HMMC i Instrucje VPC dotyczące załadunku Dla Kierowców Autotransporterów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Bezpieczeństwa HMMC i Instrucje VPC dotyczące załadunku Dla Kierowców Autotransporterów"

Transkrypt

1 Annex # 4 Regulacje bezpieczeństwa (Nosovice and Zilina) Zasady Bezpieczeństwa HMMC i Instrucje VPC dotyczące załadunku Dla Kierowców Autotransporterów 1. Zasady Bezpieczeństwa HMMC 1) Kierowca autotransportera otrzymuje od Ochrony obiektu pozwolenie wjazdu na teren HMMC pod warunkiem zgłoszenia autotransportera 2) Kierowca na terenie HMMC musi być wyposażony w odblaskową kamizelkę 3) Na żądanie Ochrony Kierowca powinien poddać się badaniu na obecność alkoholu we krwi 4) Należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości: fabryka 30 km/h, plac 25 km/h 5) Kierowca musi się stosować do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i instrukcji Ochrony obiektu 6) Kierowca musi sprawdzić kompletność wyposażenia w ładowanych samochodach 7) Kierowca musi sprawdzić zgodność ładunku z wystawionymi dokumentami 8) Kierowca musi sprawdzić zgodność wyposażenia z dokumentami 9) Kierowca powinien umożliwić Ochronie HMMC wyrywkową kontrolę pojazdów oraz autotransportera podczas operacji załadunku i pobytu na terenie HMMC 2. Instrukcje załadunku VPC 1) Kierowca powinien dokonać załadunku samochodów (pod względem ilości i numerów nadwozi) zgodnie z picking list 2) Kierowca musi zebrać karty lokacyjne pojazdów jako dowód prawidłowego ładunku 3) Wszystkie karty lokacyjne Kierowca przekazuje Dyspozytorowi biura Placu 4) Po otrzymaniu dokumentów załadunkowych (CMR, Faktura Handlowa, Pieczęć i Podpis) od Dyspozytora, Kierowca sprawdza ich poprawność 5) W przypadku problemów Kierowca zgłasza się do Biura Placu 6) Wszystkie autotransportery zatrzymują się przed bramą do czasu potwierdzenia wyjazdu przez Ochronę Thank you for your understanding ALC GLOVIS CZ 1 z 14

2 Safety Rule Protocol in Yard Protokół Bezpieczeństwa na Placu Read and respect information on the Truck driver information board Czytaj i przestrzegaj informacji na tablicach dla kierowców autotransporterów Respect Basic Truck Driver Regulation Przestrzegaj podstawowych zasad obowiązujących kierowców autotransporterów Respect traffic regulation in HMMC area Przestrzegaj przepisy ruchu obowiązujące na terenie HMMC Ignoring information on Truck driver information board, Basic Truck Driver Regulation, Traffic rules and Security, Truck assistant or Dispatcher instruction could be punished by waiting time, load cancelation or claiming your Employer. Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować nałożenie kar: wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie ładunku bądź obciążenie przewoźnika. W przypadku łamania zasad ustalonych przez Glovis Czechy/ALC stosowane będą następujące kary: 1 ostrzeżenie wydłużenie czasu oczekiwania przez 2 godziny 2 ostrzeżenie anulowanie ładunku 3 ostrzeżenie zakaz ładowania w przyszłości You are monitored by CCTV camera for your and others safety W celu bezpieczeństwa teren jest monitorowany Inspect the vehicle on location before you drive it. Skontroluj samochód na miejscu postojowym przed załadunkiem Check Input material by "Export Direction Sheet" Sprawdź dokument wejścia zgodnie z Export Direction Sheet, schowek pasażera (antena, literatura), bagażnik (siatka bagażnika) szczegóły w standardzie IL/26 dostępny na tablicach Watch if battery indicator lights up during driving of vehicle. If yes contact Truck assistant or Dispatcher and request battery charging. Obserwuj podczas jazdy wskaźnik akumulatora. Jeśli po uruchomieniu kontrolka nie gaśnie zgłoś do Truck Asystenta lub Dyspozytora celem doładowania Do not use any car to transport your colleagues. Samochodami nie wolno przewozić innych osób I confirm by signature, I have read and fully understood this protocol. I am aware of consequences if I do not respect it. Potwierdzam zapoznanie się z protokołem i zdaję sobie sprawę ze skutków jego nie przestrzegania. Name of Company:... Name of Driver:. Truck No. plate:.. Trailer No. plate:.. Date:... Signature:... 2 z 14

3 SAFETY RULE PROTOCOL IN YARD Bezpečnostné pravidlá na parkovisku PROTOKÓŁ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU Name/ Meno/ imię Surname/ Priezvisko/ nazwisko Company/ Firma/ Firma: ID: READ BOARD PANEL AND RESPECT ALLL RULES Prečítaj si pokyny na nástenke a rešpektuj pravidlá PRZECZYTAJ INFORMACJĘ NA TABLICACH I PRZESTRZEGAJ WYTYCZNYCH RESPECT TRAFIC RULES IN THE YARD Dodržuj všetky pravidlá na parkovisku PRZESTRZEGAJ ZASAD RUCHU NA PLACU ALL RULES NOT RESPECTED MAY BE PUNISHED BY WAITING TIME, CANCELLED LOAD, CLAIM TO YOUR EMPLOYER Za nedodržanie predpisov môžeš byť potrestaný čakaním, zrušením nakládky alebo upozornením tvojej firmy NIE STOSOWANIE ZASAD MOŻE SPOWODOWAĆ NAŁOŻENIE KAR: WYDŁUŻENIE CZASU OCZEKIWANIA, ANULOWANIE ŁADUNKU BĄDŹ OBCIĄŻENIE PRZEWOŹNIKA PAY ATTENTION YOU ARE MONITORED Pozor, si sledovaný UWAGA JESTEŚ MONITOROWANY FOR YOUR SAFETY AND FOR THE OTHERS Pre tvoju bezpečnosť a bezpečnosť iných DLA SWOJEGO I INNYCH BEZPIECZEŃSTWA CONTROL THE CAR ON PARKING POSITION BEFORE LOADING Skontroluj auto na parkovacej pozícii pred naložením SKONTROLUJ SAMOCHÓD NA MIEJSCU POSTOJOWYCM PRZED ZAŁADUNKIEM DON`T USE ANY CAR TO TRANSPORT YOUR COLLEAGUES Neprevážaj svojich kolegov v aute NIE WOLNO PRZEWOZIĆ SAMOCHODAMI INNYCH OSÓB I declare having read, understood and applying all above mentioned rules and being fully responsible for all consequences in case of no respect Týmto potvrdzujem že som si prečítal a pochopil vyššie spomenuté pravidlá a zaväzujem sa ich dodržiavať. Som si vedomý následkov v prípade ich nedodržania. OŚWIADCZAM, ZAPOZNANIE I ZROZUMIENIE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ZASAD I ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ ZE SKUTKÓW ICH NIE STOSOWANIA Date/ Dátum/ DATA: Signature/ Podpis/ PODPIS: 3 z 14

4 Operating Standards for Cars and Light Commercial Vehicles (New and Used) 1 WYMAGANIA W PRZEWOZIE SAMOCHODÓW 1. Wprowadzenie 2. Dostawa 3. Załadunek 4. Zabezpieczanie samochodów na autotransporterze 4 z 14

5 Operating Standards for Cars and Light Commercial Vehicles (New and Used) 2 1. Wprowadzenie Poniższe wymagania są ważne dla wszelkich rodzajów transportu w kierunku Diler. Na placu załadunkowym będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole i zaplanowane audyty. Uwagi będą przekazywane do osób odpowiedzialnych w firmach transportowych. Nie przestrzeganie dokumentu i naruszanie zasad na placu będzie powodowało wstrzymanie załadunku. 5 z 14

6 Operating Standards for Cars and Light Commercial Vehicles (New and Used) 3 2. DOSTAWA: Przygotowanie pojazdów w obszarze dostawy: Kierowca pobiera samochody z rejonu dostawy. Lokacja samochodów zawarta jest na liście załadunkowej ( lub innym stosownym dokumencie) Przygotowanie samochodów w ścieżce ładunkowej: W celu zaoszczędzenia czasu, centrum wysyłkowe powinno zapewnić: - Partie pojazdów do transportu znajdują się w obszarze ładunkowym przed przybyciem Kierowcy. - Pojazdy z regulacją zawieszenia są w pozycji do ładowania a nie jazdy. - Wszystkie dokumenty są przygotowane. Przygotowanie samochodów w strefie podjęcia aut: W celu zaoszczędzenia czasu, centrum wysyłkowe powinno zapewnić: - Partie pojazdów do transportu znajdują się w obszarze ładunkowym przed przybyciem Kierowcy. - Pojazdy z regulacją zawieszenia są w pozycji do ładowania a nie jazdy. - Wszystkie dokumenty są przygotowane. Uwaga: Niezależnie od okoliczności (np. noc, weekend) na placu dostępna jest osoba do której kierowca zgłasza problemy. 2.1 KONTROLE: - Podczas załadunku zlecający przeprowadza wyrywkowe kontrole, każdy autotransporter niespełniający wymagań regulaminu podlega natychmiastowym działaniom korygującym, jeśli ma zezwolenie na opuszczenie centrum załaunkowego w odpowiednich warunkach. - Jeśli działania naprawcze nie zostaną podjęte, zlecający może zażądać rozładunku i opuszczenia placu bez ładunku - Żadne przedmioty nie mogą być mocowane do pojazdów (np. znaki). Jeśli jest takie wymagnie prawne w danym kraju (np. Włochy) dopuszcza się mocowanie tylko do zabudowy autotransportera - Zlecający powinien posiadać listę zatwierdzonych Przewoźników. 6 z 14

7 4 Opera ating Sta andards for Carss and Lig ght Comm mercial Vehicles V (New and Used d) 3. Załadunek k In nformacje dla Kierow wców Autottransporterrów Wszyscy kieroowcy musząą znać stosoowne instrukkcje Ubraniee Oddzież, rękaw wice i buty muszą m byc czyste celem m uniknięcia zabbrudzenia wnętrza w przeewożonych aut. a Wszystkie guzziki i suwakki muszą byyć osłonięte.. Brrak narzędzii i innych poodobnych przedmiotów w w kieszeniiach. Niie zezwala siię na zdejmoowanie zabeezpieczeń z samochodów s w Inne Jeddzenie, picie i palenie wewnątrz w luub obok sam mochodów jeest zabronioone. Saamochody mogą m być przzemieszczane wyłącznie w celach załładunkowycch między parkingiem p a autotranspporterem. Niie wolno przzewozić passażerów. Niie używać nowych n sam mochodów jaako transporrtu do Biuraa. Niie otwierać szyberdachu s u i nie włączać radia Rysowaanie/oznaczzanie Pissanie na sam mochodach jest j zabroniione. Przykllejanie naklejek do pow wierzchni laakierowanycch samochoddów jest zabbronione Uszkodzzenia Niigdy nie ładuuj uszkodzoonych aut! Śnieg i lód l Śnnieg i lód poowinien być usunięty z okien samoochodów. Śnnieg zebrać miękką szcczotką. Używ wać skrobacczek z plaastikowymi krawędziam mi Zasady ruchu na Placu P Przzestrzegaj wszystkich w z znaków drogowych i maksymalny m ych prędkoścci. Postępuj zgodnie z obbowiązujacyymi lokalnym mi przepisam mi. Zachow waj bezpieczzeństwo i sppokój jazdy, szczególnie naa rampach i platformachh załadunkoowych. 10 m 7 z 14

8 5 Opera ating Sta andards for Carss and Lig ght Comm mercial Vehicles V (New and Used d) Jaźździć tylko wytyczonymi alejami Do załadunku zawsze z używ wać ścieżkii autotranspoortera Niie przekracczać wytyczzonych mieejsc parkinggowych!!! 8 z 14

9 6 Opera ating Sta andards for Carss and Lig ght Comm mercial Vehicles V (New and Used d) Przygottowanie przzewoźnika Naastępujace pozycje p pow winny być spprawdzone przed p załaduunkiem: - Najazdy, raampy i platfformy załaddunkowe muuszą być woolne od pasóów, zastawek i innnych przedm miotów, które mogą uszzkodzić pojazd - Wszystkiee rampy i platformy załładunkowe muszą m być dostosowan d ne do wielkoości przewożżonych aut.. Prrzed wprow wadzeniem samochodu u na autotrransporter:: - Jeśli J jest konnieczne rozłłożyć lusterkka. - Zaleca Z się abby kierowca uprzątnął u wsszystkie przeedmioty z raamp. Zw wykle wszysstkie drzwi, za wyjątkieem drzwi kiierowcy, są zamknięte. Również żóółty bezpieccznik w pozzycji sw witch.off. Ceelem sprawddzenia akcessorii w bagaażniku (anteena itd.) posstępuj zgodnnie z instrukkcją: - nigdy nie wolno włącczać żółtegoo bezpieczniika - umieść u kluczyk w stacyyjce i włączz pozycję oon, - wyjdź w z autaa i otwórz baagażnik - sprawdź s akccesoria - po p sprawdzeeniu wyłącz. Up pewnij się, że nachyleenie ramp załadunkow z wych: - Jest J mniejszze od 20 % i wynosi 111 dla załaduunku i rozłaadunku, i - W razie potrzzeby, dołożyć przenośnne najazdy aby a zreduko ować nachyllenie do 14% % czy 8. 9 z 14

10 Operating Standards for Cars and Light Commercial Vehicles (New and Used) ŁADOWANIE SAMOCHODÓW: - Kierowca musi zapewnić właściwe ustawienie aut do załadunku: wysokość zawieszenia, zdjęte lub złożone (bez dotykania karoserii) anteny (w zależności od typu) - Wprowadzać auta na autotransporter powoli, unikając poślizgu sprzęgła, - Szczególnie zwolnić przejeżdżając przez pokłady. MIĘDZY POKŁADEM I PRZYCZEPĄ: - Podczas załadunku i rozładunku górnego pokładu ciężarówki, górne pokłady ciężarówki i przyczepy muszą być sztywno ustawione pod zbliżonym kątem względem siebie. Oba pokłady powinny być tak blisko siebie jak to możliwe. - Działania takie zaleca się w celu uniknięcia uszkodzeń dolnych części samochodu: spoilera, listwy podzderzakowej, układu wydechowego, podwozia. - Na ruchomych pokładach: Pas mocujący poprowadzony centralnie wzdłuż opony musi być przymocowany do stałej części pokładu. 10 z 14

11 8 Operating Standards for Cars and Light Commercial Vehicles (New and Used) USTAWIENIE SAMOCHODÓW NA AUTOTRANSPORTERZE: - Samochody muszą być ustawione w odpowiednich odległościach: 8 cm do elementów autotransportera i sąsiedniego pojazdu, 20 cm od ostatniego samochodu na ciężarówce do pierwszego samochodu na przyczepie, Obowiązkiem Kierowcy jest sprawdzenie czy nie ma możliwości zetknięcia pojazdów. - Koła samochodów nie mogą wystawać za krawędzie ramp. - Hamulec awaryjny zawsze włączony, dźwignia zmiany biegów w pozycji pierwszy bieg ( w automatach w pozycji P ), - Klucze należy wyjąć ze stacyjki, - Wszystkie okna i drzwi zamknąć, - Aby ochronić przed kradzieżą wszystkie samochody muszą być zamknięte, - Jeśli samochody wyposażone są w regulowane zawieszenie należy sprawdzić postępowanie w rozdziale Specific Rules. - Kierowca musi zachować wystarczającą odległość między ostatnim samochodem na ciężarówce a pierwszym na przyczepie, tak by nie uszkodzić przewożonych pojazdów. flat tyre. 11 z 14

12 Operating Standards for Cars and Light Commercial Vehicles (New and Used) 9 4. PRAWIDŁOWE MOCOWANIE SAMOCHODÓW KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWOZY NA ZLECENIE SPÓŁKI MOSTVA STOSUJĄ ZASADY ZAWARTE W INSTRUKCJI TRANSPORTU SAMOCHODÓW MOSTVA SP. Z O.O INNE INSTRUKCJE 12 z 14

13 10 Opera ating Sta andards for Carss and Lig ght Comm mercial Vehicles V (New and Used d) MAPA PLACU Abyy uniknąć wypadków w przestrzeg gaj wytyczoonych alejek k i znaków w drogowych h. 13 z 14

14 11 Opera ating Sta andards for Carss and Lig ght Comm mercial Vehicles V (New and Used d) 4.7 PRZYPAD DKI BRAK KU STOSOW WANIA ZA ASAD POD DCZAS ZA AŁADUNK 14 z 14

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW STRONA : 1 INSTRUKCJA Opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG European Cartransport Group of Interest DLA KIEROWCÓW AUTOTRANSPORTERÓW MOSTVA SP Z O.O. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego PRZEPISY DROGOWE Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 8 Część 1: Prawo jazdy i kategorie pojazdów 10 Kategorie pojazdów i minimalny wiek

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik traktorzysty

Podręcznik traktorzysty Podręcznik traktorzysty Ciągniki Ford 5640, 6640, 7740 i 7840 Tytuł oryginału: Operator s Handbook, New Holland, 1994 Tłumaczenie: K.M. Borkowski, Toruń, 2010 Płytka identyfikacyjna (tabliczka znamionowa)

Bardziej szczegółowo

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi OPEL CORSA Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 20 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 37 Schowki... 56 Wskaźniki i przyrządy... 74 Oświetlenie... 105

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika User Manual

Instrukcja Użytkownika User Manual Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.eu 1 Informacje podstawowe 1.1 Ogólne Dziękujemy za zakup naszego cyfrowego telefonu komórkowego GSM / GPRS. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.eu 1 Informacje podstawowe 1.1 Ogólne Dziękujemy za zakup naszego cyfrowego telefonu komórkowego GSM / GPRS. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE?

DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE? F I A T F R E E M O N T P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE? Żaden szczegół Twojego samochodu nie ma dla nas tajemnic, ponieważ to my go zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-TB-03b

Instrukcja obsługi OV-TB-03b Instrukcja obsługi OV-TB-03b 1 Zawartość Zawartość... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1 Wprowadzenie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1 Podziękowanie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.2 Komunikaty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo