REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady i warunki przyznawania jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjecie działalności gospodarczej regulują: - ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; - rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; -rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1); - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 9); - rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190 z , str. 45); - ustawa o finansach publicznych. 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Dyrektorze MUP - oznacza to Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin; 2) MUP - oznacza to Miejski Urząd Pracy w Lublinie; 3) Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 4) Osobie Niepełnosprawnej - oznacza to osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w MUP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, ubiegająca się o środki PFRON; 5) środkach - oznacza to jednorazowe środki z PFRON na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 6) odsetkach - oznacza to odsetki od środków, naliczone od dnia ich otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych; 7) Komisji - oznacza to Komisję ds. opiniowania wniosków o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, powołaną przez Dyrektora MUP; 8) umowie - oznacza to umowę o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 1

2 9) Wniosku o przyznanie środków na podjecie działalności - oznacza to Wniosek (Wn-O) osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami; 10) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 11) Planie przedsięwzięcia gospodarczego - oznacza to szczegółowy opis planowanej działalności zawierający uzasadnienie wydatkowania wnioskowanej kwoty, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 2 Zasady przyznawania Osobie Niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 1. O przyznanie środków może ubiegać się Osoba Niepełnosprawna spełniająca łącznie warunki: 1) jest zarejestrowana w MUP jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu; 2) złożyła Wniosek, wypełniony w sposób czytelny, na druku Wn-O wraz z załącznikami oraz Planem przedsięwzięcia gospodarczego; 3) nie prowadziła działalności gospodarczej, rolniczej lub nie była członkiem spółdzielni socjalnej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku; 4) nie złożyła Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do innego starosty; 5) spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem składek ZUS i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 6) nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych (PFRON, Fundusz Pracy, EFS, inne) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 7) stan zdrowia pozwala jej na podjęcie i prowadzenie działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy - w celu potwierdzenia tego faktu Dyrektor MUP może skierować Osobę Niepełnosprawną na badanie do lekarza medycyny pracy. 2. Środki mogą być przyznane na: 1) podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 2) podjęcie po raz pierwszy działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej bez względu na formę prawną jej prowadzenia; 3) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej; 4) ponowne podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, rolniczej lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej. 3. Środki mogą być przyznane Osobie Niepełnosprawnej zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, która zamierza przez okres co najmniej 24 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą, 2

3 rolniczą albo wnieść wkład do spółdzielni socjalnej/pozostawać członkiem spółdzielni socjalnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące: 1) wlicza się okresy choroby, powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 2) nie wlicza się okresu jej zawieszenia. 5. Fakt prowadzenia działalności potwierdzają: 1) zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane w okresie 24 miesięcy, o ile wymagają tego przepisy dotyczące wybranej formy opodatkowania; 2) opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. 6. Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. 7. Środki są przyznawane jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 3 Przeznaczenie jednorazowych środków na podjęcie działalności 1. Jednorazowe środki mogą być przeznaczone na: 1) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz koniecznego wyposażenia do prowadzenia działalności (minimum 50 procent wnioskowanej kwoty); 2) zakup materiałów, surowców i towarów (do 20 procent wnioskowanej kwoty); 3) remont lokalu, w tym adaptację i zakup materiałów do remontu, wykonanie usługi remontu lokalu (do 20 procent wnioskowanej kwoty); 4) zakup domeny internetowej (do 400 zł); 5) reklamę (do 15 procent wnioskowanej kwoty). 2. Środki nie mogą być przeznaczone na: 1) działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, gastronomii obwoźnej; 2) działalność prowadzoną na targowiskach i rynkach; 3) zakup środka transportu, części samochodowych, GPS; 4) zakup ziemi; 5) zakup zwierząt i osprzętu do ich hodowli (produkcji), przetwarzania pierwszego stopnia oraz wprowadzania do obrotu; 6) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy; 7) działalność gospodarczą o charakterze sezonowym; 8) wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji; 9) wydatki poniesione na zakup, budowę obiektów i lokali do prowadzenia działalności; 10) opłaty administracyjne i skarbowe; 11) wniesienie kaucji; 12) wykup koncesji, kaucji, zezwoleń; 13) działalność w zakresie transportu krajowego towarów i rzeczy, z wyłączeniem przewozu osób taksówkami, działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE oraz działalność związaną 3

4 z eksportem, tj. związaną bezpośrednio ze sprzedażą wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem dystrybucji lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi działalności eksportowej; 14) spłatę zobowiązań; 15) finansowanie wszelkich opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem działalności, w tym między innymi: opłaty za abonamenty, opłaty za Internet, opłata za hosting; 16) finansowanie szkoleń; 17) finansowanie kosztów podłączenia wszelkich mediów; 18) finansowanie zakupów w formie leasingu; 19) działalność tożsamą z działalnością prowadzoną przez współmałżonka. 3. Zakup na rynku wtórnym sprzętu lub rzeczy (używanych) jest możliwy pod warunkiem, że zostanie udokumentowany fakturą lub rachunkiem. Ceny jednostkowe zakupionego sprzętu lub rzeczy (używanych) muszą być niższe od ich wartości rynkowej oraz od ceny nowego sprzętu lub rzeczy. 4. Zakupy w ramach otrzymanych środków, które potwierdzone będą fakturą lub rachunkiem, nie mogą być dokonywane od osób wstępnych, zstępnych, teściów, rodzeństwa oraz współmałżonka. 5. Podejmujący działalność gospodarczą zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego ubezpieczenia zakupionego sprzętu i wyposażenia (o wartości jednostkowej powyżej 1000 zł.), którego eksploatacja odbywać się będzie poza siedzibą lub podlegać będzie on przemieszczaniu w związku z charakterem prowadzonej działalności; 2) prowadzenia ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) nie zbywania zakupionego sprzętu i wyposażenia przed upływem 24-miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Podejmujący działalność nie może jej prowadzić we wspólnym lokalu z innym przedsiębiorcą prowadzącym tożsamą działalność. 7. W przypadku dokonania zakupu za granicą koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie. 8. Wysokość środków jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, oceny szans powodzenia przedsięwzięcia w tym uprawnień i kwalifikacji Osoby Niepełnosprawnej jak i limitu środków finansowych PFRON. 9. Wypłata przyznanych środków następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Osoby N iepełnosprawnej. 4 Zabezpieczenie przyznanych Środków 1. Przyznane środki wraz z należnymi odsetkami (naliczonymi za okres 4 lat) podlegają zabezpieczeniu. 2. Zabezpieczeniem zwrotu przez Osobę Niepełnosprawną otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami mogą być: 1) poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej; 2) weksel z poręczeniem wekslowym (awal); 3) gwarancja bankowa; 4) zastaw na prawach lub rzeczach; 5) blokada rachunku bankowego; 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 3. Poręczenie oraz weksel z poręczeniem wekslowym 1) Zabezpieczenie zwrotu środków przez osoby trzecie jest możliwe po spełnieniu łącznie warunków: a) poręczycielem może być osoba pełnoletnia w wieku do 70 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca stałe zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 4

5 b) poręczyciel nie może pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z Osobą Niepełnosprawną ani z innym poręczycielem; c) poręczyciel w dniu podpisania umowy nie zabezpiecza już innej umowy o środki z PFRON, Funduszu Pracy, EFS, czy inne środki publiczne; d) wobec poręczyciela nie jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna; e) poręczyciel musi posiadać stałe źródło dochodu: - z tytułu umowy o prace zawartej na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy z MUP, - emerytury, - renty stałej z tytułu niezdolności do pracy, - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; f) współmałżonek poręczyciela w dniu podpisania umowy wyrazi pisemną zgodę w obecności uprawnionego pracownika MUP lub przed notariuszem; wyjątkiem jest posiadanie rozdzielności majątkowej, co potwierdza odpowiedni dokument. 2) Wymagana liczba poręczycieli przy umownej kwocie: a) 2 osoby o dochodach 80 procent przeciętnego wynagrodzenia brutto każda; lub b) 3 osoby o dochodach 50 procent przeciętnego wynagrodzenia każda. 3) Dochody poręczyciela potwierdzają: a) dla osób zatrudnionych - zaświadczenie o zarobkach z miejsca zatrudnienia (na druku pobranym z MUP); b) dla osób pobierających emeryturę/rentę - decyzja o przyznaniu prawa do emerytury lub renty (ostatnia aktualna) i ostatni odcinek wypłaty świadczenia rentowego lub emerytalnego albo inny dokument potwierdzający przekazanie ostatniej wypłaty; c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy lub kopia deklaracji podatkowej (PIT) za poprzedni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego, z których wynika, że w tym okresie poręczyciel osiągał samodzielnie dochód wynoszący średniomiesięcznie 50 lub 80 procent przeciętnego wynagrodzenia, - zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek/podatków, - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i nr REGON (lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 4. Blokada rachunku bankowego 1) Zabezpieczenie to wymaga od Osoby Niepełnosprawnej zgromadzenia na jego rachunku bankowym środków finansowych w kwocie co najmniej równej sumie przyznanych środków oraz należnych odsetek od nich naliczonych za okres 4 lat; 2) Blokada rachunku udzielana jest na wniosek Osoby Niepełnosprawnej przez bank prowadzący jego rachunek/ki na rzecz Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP w Lublinie; 3) Ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym do kwoty określonej w pkt 1 następuje po podpisaniu umowy oraz - stanowiącej jej załącznik - umowy blokady środków na rachunku bankowym i przelewu na zabezpieczenie. Po ustanowieniu blokady Osoba Niepełnosprawna zobowiązana jest do pisemnego notarialnego upoważnienia MUP do dysponowania rachunkiem bankowym, na którym dokonano blokady - według wzoru pełnomocnictwa obowiązującego w MUP; 4) Ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym potwierdza zaświadczenie wydane przez właściwy bank dostarczone przez Osobę Niepełnosprawną do MUP najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Po wykonaniu tego obowiązku przez Osobę Niepełnosprawną, możliwe jest przystąpienie do realizacji umowy przez MUP. 5

6 5. Gwarancja bankowa 1) Zabezpieczenie to wymaga zobowiązania się (w formie umowy gwarancji bankowej) przez bank prowadzący rachunek/ki Osoby Niepełnosprawnej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zwrotu otrzymanych środków i odsetek od tych środków, naliczonych za okres 4 lat, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystosowane do banku przez Skarb Państwa-Prezydenta Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP w Lublinie, w przypadku niewypełnienia zobowiązań umownych przez Osobę Niepełnosprawną; 2) Umowa gwarancji bankowej udzielonej przez bank prowadzący rachunek/ki Osoby Niepełnosprawnej winna być sporządzona i dostarczona przez tę osobę do MUP w Lublinie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Po wykonaniu tego obowiązku przez Osobę Niepełnosprawną, możliwe jest przystąpienie do realizacji umowy przez MUP; 3) Niedopełnienie przez Osobę Niepełnosprawną obowiązku, o którym mowa w pkt 2, skutkuje rozwiązaniem umowy. 6. Zastaw na prawach lub rzeczach 1) Zabezpieczenie to może być dokonywane, jako: a) zastaw zwykły, do którego odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego, b) zastaw rejestrowy uregulowany przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 2) Zastaw ustanawiany jest na podstawie umowy o ustanowienie zastawu/umowy zastawu rejestrowego zawieranej pomiędzy Skarbem Państwa-Prezydentem Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP w Lublinie (zastawnikiem) a Osobą Niepełnosprawną (zastawcą), który jest uprawniony do rozporządzania przedmiotem zastawu; 3) Zastawem obciążone mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe z ograniczeniami wynikającymi z ww. ustawy. Wartość przedmiotu zastawu musi być co najmniej równa wysokości środków oraz należnych od nich odsetek, naliczanych za okres 4 lat. Wartość przedmiotu zastawu musi być potwierdzona dokumentem. Obowiązek wykazania wartości przedmiotu zastawu spoczywa na Osobie Niepełnosprawnej (wycena uprawnionego rzeczoznawcy); 4) W przypadku zastawu rejestrowego Osoba Niepełnosprawna, w terminach określonych w Umowie, dokonuje w sądzie rejonowym właściwym dla jej miejsca zamieszkania (siedziby) ujawnienia wpisu w rejestrze zastawów, a po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu zastawu rejestrowego do rejestru, informuje o tym fakcie Dyrektora MUP. 7. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika Przyjęcie zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika możliwe jest w sytuacji, gdy Osoba Niepełnosprawna (dłużnik) udowodni posiadanie majątku nieruchomego o wartości co najmniej równej sumie przyznanych środków oraz należnych odsetek, naliczonych za okres 4 lat. Do ważności zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika wymagane jest: 1) wskazanie w treści aktu notarialnego, że wierzyciel (z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP) może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do 10 lat od daty podpisania umowy; 2) poddanie się egzekucji przez dłużnika oraz jego współmałżonka - wyjątkiem jest posiadanie rozdzielności majątkowej, co potwierdza odpowiedni dokument; 3) dostarczenie do MUP aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Przedłożenie aktu notarialnego warunkuje dalszą realizację umowy, w tym przekazanie środków na konto Osoby Niepełnosprawnej. 6

7 8. Przyjęcie zabezpieczenia zwrotu środków jak i podpisanie umowy z Osobą Niepełnosprawną odbywa się w uzgodnionym dniu ustalonym przez strony umowy. 9. Przyjęcie proponowanego zabezpieczenia zwrotu środków w tym w formie poręczenia jest każdorazowo oceniane indywidualnie pod kątem zdolności do ewentualnej spłaty zadłużenia. 10. Dyrektor MUP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia od osoby, względem której prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna albo od osoby nie gwarantującej ewentualnej spłaty zadłużenia - np. z tytułu niskiego dochodu w rodzinie na jedną osobę (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 11. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ponosi Osoba Niepełnosprawna. 5 Szczegółowe zasady oraz procedura przyznawania Osobie Niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 1. Osoba Niepełnosprawna ubiegająca się o środki jest zobowiązana do pobrania Wniosku oraz Planu przedsięwzięcia gospodarczego w siedzibie MUP lub ze strony internetowej MUP: oraz wypełnienia i złożenia kompletu dokumentów w kancelarii MUP. 2. Wnioski są rozpatrywane po dniu podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały o podziale środków Funduszu. 3. Dyrektor MUP może wyznaczyć terminy składania wniosków. 4. Dokumentację należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązujących drukach. Dopuszcza się zwiększanie liczby wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, o ile tego wymaga charakter przedsięwzięcia; nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności, formy i treści Wniosku, Planu przedsięwzięcia gospodarczego, formularzy i oświadczeń. 5. O brakach lub nieprawidłowościach stwierdzonych we Wniosku lub Planie przedsięwzięcia gospodarczego Osoba Niepełnosprawna informowana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Uzupełnienie braków lub usuniecie nieprawidłowości przez Osobę Niepełnosprawną winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 6. Jeśli usunięcie nieprawidłowości lub uzupełnienie braków we Wniosku - z przyczyn nie leżących po stronie Osoby Niepełnosprawnej - nie może nastąpić w terminie określonym w ust 5, może on zostać wydłużony na jej pisemny wniosek. 7. Kompletne Wnioski podlegają opiniowaniu przez Komisję powołaną przez Dyrektora MUP. 8. Oceniając wniosek Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia; 2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowana działalność; 3) kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; 4) uprawnienia i kwalifikacje Osoby Niepełnosprawnej; 5) wysokość środków własnych Osoby Niepełnosprawnej; 6) wysokość środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku. 9. Oceniając ww. dokumenty Komisja wyraża opinię przyznając określoną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach wymienionych w ust. 8 pkt 1-5. Maksymalna liczba punktów w każdym z kryteriów wynosi 10. Przyznanie Wnioskowi minimum 30 punktów (na 50 możliwych do uzyskania) oznacza, że uzyskał on pozytywną opinię. 10. Komisja może przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z Osobami Niepełnosprawnymi ubiegającymi się o środki. 11. Od opinii wyrażonej przez Komisję nie przysługuje odwołanie. 12. Dyrektor MUP rozpatruje Wniosek po zapoznaniu się z opinią Komisji. 7

8 13. Przed rozpatrzeniem Wniosku przez Dyrektora MUP, Osoba Niepełnosprawną może zostać skierowana na rozmowę z doradcą zawodowym. MUP może również skierować Osobę Niepełnosprawną na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 14. W przypadku ubiegania się Osoby Niepełnosprawnej o środki na remont/adaptację lokalu - przed rozpatrzeniem Wniosku przez Dyrektora MUP - przedstawiciel MUP może dokonać kontroli przedmiotowego lokalu a Osoba Niepełnosprawna jest zobowiązana do udostępnienia lokalu osobie kontrolującej. 15. Osoba Niepełnosprawna jest pisemnie zawiadamiana - przez Dyrektora MUP - o sposobie rozpatrzenia Wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia w MUP kompletnego Wniosku, tj. pozbawionego błędów formalnych i rachunkowych wraz ze wszystkimi załącznikami. Przy czym Dyrektor MUP: 1) w przypadku negatywnego rozpatrzenia - sporządza uzasadnienie; 2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia - wzywa pisemnie do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 16. Osoba Niepełnosprawna może złożyć kolejny wniosek dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o negatywnym rozpatrzeniu poprzedniego Wniosku. 6 Umowa 1. Zawarcie umowy następuje po przeprowadzonych negocjacjach, wskutek zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego poprzez złożenie podpisu, jak i wyrażeniu pisemnej zgody przez współmałżonka Osoby Niepełnosprawnej oraz współmałżonków poręczycieli w ciągu jednego dnia roboczego. 2. Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i określa, m.in.: 1) czas i miejsce jej zawarcia; 2) oznaczenie stron umowy; 3) podstawę prawną; 4) kwotę przyznanych środków; 5) przeznaczenie i termin wydatkowania środków; 6) warunki prowadzenia działalności gospodarczej; 7) postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy. 3. Umowa zawiera załącznik określający w sposób szczegółowy wykorzystanie środków. 4. Integralną częścią umowy są dokumenty potwierdzające zabezpieczenie zwrotu środków. 5. Zmiany lub uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane - w granicach określonych niniejszym Regulaminem - jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. 6. Nieprzystąpienie przez stronę do podpisana aneksu oznacza brak akceptacji dla zmian, których on dotyczy, co skutkuje wypowiedzeniem umowy. 7. Umowa zobowiązuje Osobę Niepełnosprawną do: 1) przeznaczenia środków na określony cel związany z podjęciem działalności; 2) informowania - w formie pisemnej - Dyrektora MUP o problemach zachodzących w dokonywaniu zakupów ujętych w umowie, w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed ostatnim dniem terminu ich wydatkowania; 3) podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w terminie określonym w umowie; 4) przedłożenia dokumentów, wymienionych w ust. 12 potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie; 5) prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy z uwzględnieniem okresów wymienionych w 2 ust. 4; 8

9 6) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, poprzez dostarczenie do MUP faktur (w tym imiennych), rachunków, umów o dzieło wraz z rachunkiem potwierdzającym wykonanie dzieła i wypłacenie należności. Wszystkie dokumenty, będące rozliczeniem otrzymanych środków muszą być wystawione po dniu przekazania ich na rachunek bankowy Osoby Niepełnosprawnej; 7) ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków z odsetkami; 8) udokumentowania w czasie trwania umowy faktu prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej; 9) umożliwienia upoważnionym pracownikom MUP, w czasie trwania umowy, przeprowadzenia działań weryfikujących należyte wykonywanie jej postanowień; 10) informowania Dyrektora MUP o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, w tym zabezpieczenia zwrotu środków, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian; 11) zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub od ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy; 12) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków: a) w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) w terminie 30 od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu. 13) przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami: rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 8. Rozwiązanie umowy zawartej z Osobą Niepełnosprawną następuje w przypadku: 1) wykorzystania środków na podjecie działalności gospodarczej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie; 2) zlikwidowania spółdzielni socjalnej lub wystąpienia ze spółdzielni socjalnej, utraty lub zawieszenia członkostwa w spółdzielni socjalnej przed upływem 24 miesięcy, licząc od daty założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej; 3) zaprzestania prowadzenia, zlikwidowania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 4) podjęcia zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 24 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; 5) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, stanowiących załączniki do wniosku Wn-0 oraz Planu przedsięwzięcia gospodarczego; 6) naruszenia innych postanowień umowy. 9. Rozwiązanie umowy powoduje konieczność zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 10. Wypełnienie wszystkich postanowień umowy oznacza, że została ona zrealizowana a przyznane środki nie podlegają zwrotowi. 9

10 11. W okresie trwania umowy Dyrektor MUP, upoważnieni pracownicy MUP oraz inne uprawnione instytucje mają prawo zweryfikowania przebiegu jej realizacji oraz prawo żądania okazania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności. 12. Po podpisaniu umowy Osoba Niepełnosprawna przedkłada w MUP następujące dokumenty: 1) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) odpis z Krajowego Rejestru Sadowego w przypadku spółdzielni socjalnej; 3) kopię koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej; 4) kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku działalności rolniczej; 5) zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez Osobę Niepełnosprawną. 13. Środki zostają przekazane na wskazany we Wniosku rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i złożenia zabezpieczenia zwrotu Środków, po przedstawieniu dokumentów o których mowa w ust Przekazanie środków może nastąpić przed spełnieniem warunku określonego w ust. 12 pkt 3, jeżeli wydanie tych dokumentów uzależnione jest od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a Osoba Niepełnosprawna zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Osoba Niepełnosprawna jest zobowiązana do przedłożenia w MUP tych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 16. Jeżeli środki zostały wypłacone Osobie Niepełnosprawnej w wysokości wyższej od należnej, Osoba Niepełnosprawna informuje o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. 17. Umowa wygasa w przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 12, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeśli środki zostały wypłacone, Osoba Niepełnosprawna zwraca przyznane środki oraz odsetki. Zwrot winien nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania od Dyrektora MUP wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 7 Postanowienia końcowe 1. Dyrektor MUP w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza tych dotyczących: 1) struktury procentowej wydatków określonej w jego 3 ust. 1; 2) zabezpieczenia przyznanych środków (np. warunków stawianych poręczycielom); 3) terminów wydatkowania i rozliczenia środków, rozpoczęcia działalności gospodarczej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy aktów normatywnych wskazanych w jego wstępie. 3. Czynność zapoznania się z Regulaminem potwierdzona jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na Umowie. DYRi^TOR Miejskiego l/r*ua Pracy w Lus-uaie mgr K na Kępa 10

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo