SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 33 PRZY UL. WIŚLANEJ 12 W GLIWICACH SOŚNICY CPV: Kod CPV Roboty rozbiórkowe Kod CPV Roboty budowlane -roboty ziemne Kod CPV Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia Kod CPV Roboty budowlane - wznoszenie ogrodzeń Kod CPV Wyposażenie placu zabaw Kod CPV Przygotowanie podłoża pod urządzenia placu zabaw Kod CPV Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia Kod CPV Roboty w zakresie nawierzchni Opracował: mgr inż. Przemysław Kusior Maj 2015r.

2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy i wyposażenia placu zabaw. Przedmiot zamówienia określają: Projekt placu zabaw Przedmiar robót Dokumentacja obejmuje wykonanie następujących robót: rozbiórka starych nawierzchni i elementów wyposażenia, przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni placu zabaw i ciągów pieszo-jezdnych, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, remont wiaty śmietnikowej i ogrodzenia. Prace realizowane w zadaniu, które obejmuje: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego. 2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Oprócz samego wykonania robót składających się na przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 2.1. Prace towarzyszące: usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej Roboty tymczasowe: zabezpieczenie robót przed wodą opadowa (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Do wykonania robót budowlanych można użyć dowolnego sprzętu i maszyn.

3 4. Wymagania dotyczące środków transportu Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu. Żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie może uszkodzić materiałów przeznaczonych do zabudowy. Na terenie inwestycji środki transportu powinny mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni. 5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót jednostki obmiaru: - rozbiórki m 3 i m 2 - nawierzchnie m 2 - ogrodzenie mb i szt - malowanie m 2 - urządzenia zabawowe i wyposażenie szt. 6. Odbiór końcowy Całość robót odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót. Odbiór dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach związanych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowiązek sprawdzenia m.in.: zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową; zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń; przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń, certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia, posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania, czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy. W trakcie odbioru końcowego sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji zadania: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek. W zakres tych robót wchodzą: B Rozbiórki nawierzchni utwardzonych B Rozbiórki murków i ścianek oporowych B Rozbiórki ogrodzenia 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 2. Materiały 2.1. Dla robót wg B materiały nie występują. 3. Sprzęt 3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 4. Transport Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

5 Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Należy stosować plandeki zabezpieczające przed pyleniem odpadów podczas transportu. 5. Wykonanie robót 5.1. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zinwentaryzować i zabezpieczyć wszelkie istniejące uzbrojenie będące w strefie prowadzenia prac Roboty rozbiórkowe Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (1) Odpady powstające przy pracach rozbiórkowych gromadzić w oznaczonych składowiskach. (2) Podczas robót stosować środki ochrony osobistew w szczególności przed hałasem i przed wibracjami. (3) Przy prowadzeniu prac używać jedynie urządzeń i maszyn posiadających ważne badania techniczne. 6. Kontrola jakości robót Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: B Rozbiórki nawierzchni utwardzonych m 2 B Rozbiórki murków i ścianek oporowych m 3 B Rozbiórki ogrodzenia - mb 8. Odbiór robót Wszystkie roboty objęte B podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Uwagi szczegółowe Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

6 10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

7 B OGRODZENIE 1. Wstęp 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu ogrodzenia przy realizacji zadania: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie: demontażem starego ogrodzenia montażem nowych słupków wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych, montażem bramy i furtek otynkowaniem ścianek podwalinowych 1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 2. Materiały: Panele - wykonać z prętów stalowych 20x20mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL Słupki - 10x10cm długości 170cm, montowanych od odciętych fragmentów słupków istniejących. Nowe słupki wykonać jako ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7043

8 Słupki - 10x10cm długości 260cm, wpuszczane 60cm w fundament. Słupki wykonać jako stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7043 Brama - o wymiarach 280x200cm. Panele bramy wykonać z prętów stalowych 20x20mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL Bramę wyposażyć w zasuwkę umożliwiającą zamknięcie jej od wewnątrz Furtki - o wymiarach 100x200cm. Furtki wykonać z prętów stalowych 20x20mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL Furtki wyposażyć w zestaw klamki z zamkiem patentowym. Fundamenty betonowe 20x20 oraz 40x40cm o głębokości 80cm pod montaż słupków bramy i furtek. 3.Sprzęt Montaż ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 4.Transport Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 5. Wykonanie robót 5.1.Prace przygotowawcze demontaż przęseł ogrodzenia, ucięcie istniejących słupków ogrodzenia do wysokości 50cm powyżej poziomu murku podwalinowego, skucie tynków z murku podwalinowego, uzupełnienie ubytków i spękań zaprawą z betonu niekurczliwego C40/50, demontaż istniejącej bramy i furtki od strony północnej wraz ze słupkami mocującymi, wycięcie fragmentu murku podwalinowego we wschodniej granicy działki na szerokość ok. 120cm pod montaż nowej furtki wejściowej. 5.2.Wykonanie nowego ogrodzenia

9 montaż nowych słupków od odciętych fragmentów słupków istniejących. montaż nowych paneli ogrodzenia montaż słupków mocujących nową bramę i furtki wejściowe w fundamentach. montaż bramy o wymiarach montaż 2 furtek (jedna przy bramie głównej, druga we wschodniej granicy) otynkowanie ścianek podwalinowych ogrodzenia tynkiem mozaikowym. 6.Kontrola jakości robót 6.1. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 6.2 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów prawidłowość wykonania dołów pod słupki poprawność ustawienia słupków prawidłowość wykonania ogrodzenia wysokość ogrodzenia, rozstaw słupków i ich zamocowanie. 6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: ogrodzenie mb bramy i furtki - szt 8. Odbiór robót Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót Z każdego sprawdzenia

10 robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Przepisy związane 1. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 2. PN-M Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 3. PN-M Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 4. PN-M Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 5. BN-83/ Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

11 B NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 1. Wstęp 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej przy realizacji zadania: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie: wykonanie koryta pod ciągi pieszo-jezdne wykonanie podbudowy z kruszywa ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 2. Materiały: 2.1. Kostka betonowa brukowa. Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie: - wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów - wytrzymałości na uciskanie - nasiąkliwości - odporności na działanie mrozu

12 - ścieralności Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250, PN - 84/B ; BN 80/ /01, BN 80/ /02 i normy niemieckiej DIN Dopuszczalne odchyłki wymiarów materiałów : grubość : ± 5 mm, wymiary w rzucie : ± 3 mm. Do wykonania nawierzchni chodnikowych należy stosować kostka brukowa gr. 8 i 6 cm zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej Podbudowa Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S [9], są: kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B woda do skropienia podczas wałowania i klinowania 2.3. Podsypka piaskowa Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/ Sprzęt Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 4.Transport Materiały do wykonania nawierzchni należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo i cement powinny być transportowane środkami transportu przystosowanymi do transportu tego typu materiałów. 5. Wykonanie robót 5.1. Prace przygotowawcze Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora 5.2. Podbudowa Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone w

13 warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Do zagęszczania należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kn/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego Nawierzchnia z kostki Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania 6.Kontrola jakości robót 6.1. Sprawdzenie podłoża Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: głębokości koryta: ± 1 cm, szerokości koryta: ± 5 cm Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.2 niniejszej SST.

14 6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej SST: pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3% 6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są m Odbiór robót Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku

15 budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Przepisy związane BN-80/ /01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. BN-80/ /02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania BN-87/ Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. BN-88/B Beton zwykły. PN-84/B Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. PN-80/B Zaprawy budowlane zwykłe. PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie próbek gruntu.

16 B ELASTYCZNE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE 1. Wstęp 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni poliuretanowej elastycznej przeznaczonej na plac zabaw przy urządzeniach dla dzieci przy realizacji zadania: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie: Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. Niwelacja dla uzyskania terenu płaskiego. Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne Ułożenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne. Ułożenie obrzeży poliuretanowych. Wykonanie nawierzchni syntetycznych wylewanych. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 2. Materiały: Należy wykonać następujące warstwy: - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM gr mm - warstwa elastyczna syntetyczna SBR 50 mm - warstwa elastyczna syntetyczna ET 35 mm - warstwa wyrównawcza kamienna 0-4 mm gr. 4 cm - warstwa klinująca kamienia 4-31 mm gr. 15 cm

17 - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech ,5 mm gr. 15 cm - zagęszczona warstwa piasku gr. 20 cm - geowłóknina - grunt rodzimy Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem systemowym do nawierzchni elastycznych. 3.Sprzęt Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie. 4.Transport Kruszywo i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Materiały przeznaczone do wykonania nawierzchni transportować w oryginalnym opakowaniu producenta. 5. Wykonanie robót 5.1.Prace przygotowawcze Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych min.1% w kierunku projektowanych terenów zielonych i zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad nawierzchnię więcej niż 5 mm. 5.2.Wykonanie nawierzchni Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z wysokości min. 1,5 m, do stosowania na zewnątrz, z możliwością umieszczania na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, pozwalająca na ukształtowanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym podstawę wykonania zamówienia, w kolorze piaskowym. Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanową elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana insitu (bezpośrednio na placu budowy) przeznaczona na plac zabaw. Łączna grubość nawierzchni: 95 mm. Parametry techniczne nawierzchni muszą być zgodne z normą PN-EN 1177:2009 oraz nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny. Surowce niezbędne do wykonania nawierzchni: - środek impregnująco gruntujący

18 - jednoskładnikowe lepiszcze - granulat EPDM 1-3,5 mm (10 mm) - granulat SBR 1-4 mm (50 mm) - kruszywo mineralne frakcja 3-5 mm Nawierzchnię zabezpieczyć na krańcach zewnętrznych oporem w postaci obrzeży systemowych. 6.Kontrola jakości robót 6.1. Podczas prowadzenia prac należy: nawierzchnia powinna posiadać jednolitą fakturę zewnętrzną i kolor, 6.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: dopuszczalna tolerancja nierówności nawierzchni +/- 5 mm na łacie 3 m 6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są m 2 8. Odbiór robót Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej nawierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Przepisy związane PN-EN Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki BN-87/ Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

19 B WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 1. Wstęp 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu wyposażenia placu zabaw przy realizacji zadania: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr Zakres robót objętych SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu zabaw. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 2. Materiały: Ławki wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. Urządzenia zabawowe wyroby gotowe, fabrycznie wykończone. Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony Wymagania dotyczące właściwości wyrobów Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi: złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń) sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, wszystkie śruby i wkręty w gniazdach lub przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

20 części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur. Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, strefy bezpieczeństwa, itp.), wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd 3.Sprzęt Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 4.Transport Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 5. Wykonanie robót Lokalizacja urządzeń zgodnie z projektem budowlanym. Montaż wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 6.Kontrola jakości robót 6.1 Kontrola robót Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ich użytkowania.

21 6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są szt. 8. Odbiór robót Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Przepisy związane - PN-EN :2009,Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część2 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część3 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część4 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 17 Część5 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody urządzeń kołyszących.

22 - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część10 Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. - PN-EN :2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część11 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji linowych. - PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.

23 B REMONT WIATY NA ODPADY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania remontu wiaty na odpady przy realizacji zadania: Przebudowę i zmianę zagospodarowania terenu przedszkola miejskiego Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: B Malowanie ścian bocznych i dachu, B Wymiana bramy Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 2. Materiały 2.1. Farby budowlane gotowe Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O :1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5 C Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność 6 10 m 2 /dm 3, max. czas schnięcia 24 h

24 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna wydajność m 2 /dm 3, max. czas schnięcia 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 2.2. Brama wiaty Skrzydła o wymiarach 151x180cm z rury stalowej zamkniętej ocynkowanej 6x3,5cm. Wypełnienie poprzez montaż deskowania. Deskowanie wykonać z desek 12x2,5cm w rozstawie co 13cm, deski pomalować na kolor szary RAL 7040 farbą zabezpieczającą do drewna. 3. Sprzęt Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu. 4. Transport Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 5. Wykonanie robót Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5 C Przygotowanie podłoży Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO :1996, dla danego typu farby podkładowej Gruntowanie. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe Wykonywania powłok malarskich Powłoki z farb i lakierów powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

25 Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 6. Kontrola jakości 6.1. Roboty malarskie. Sprawdzenie powinny obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie Wymiana bramy. Brama powinna dawać się łatwo otwierać i zamykać. Skrzydła powinny mieć właściwe wymiary oraz nie mogą być zwichrowane. 7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest dla robót malarskich m 2 dla wymiany bramy szt. 8. Odbiór robót Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie Przepisy związane PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

26 PN-EN 10025:2002 PN-91/M PN-75/M PN-75/B Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Okucia budowlane. Podział.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ w Szczecinie INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii

Bardziej szczegółowo

egz.: 1. Lokalizacja: Gmina KAWĘCZYN, wieś Skarżyn - działka nr: 66 Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego w Skarżynie

egz.: 1. Lokalizacja: Gmina KAWĘCZYN, wieś Skarżyn - działka nr: 66 Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego w Skarżynie egz: 1 Lokalizacja: Gmina KAWĘCZYN, wieś Skarżyn - działka nr: 66 Obiekt: Opracowanie: Temat: Inwestor: Autor projektu: Opracowanie: Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego w Skarżynie Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) B - ROBOTY BUDOWLANE : B 010 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. 1.1. WPROWADZENIE. 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.3.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIE DZIAŁKI NR 3 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45233200-1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT...8 4. TRANSPORT...9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zadania Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie przy ul.11 Listopada, położonej na działce oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestora adres i Gmina Łaziska Górne pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne Nazwa obiektu i lokalizacja Stadium dokumenta cji Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45 000 000-7 Nazwa inwestycji: Remont elewacji i pomieszczeń klasowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7 KIELCE 2013-06-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI 1. Specyfikacja techniczna ogólna 2. Szczegółowa ST nr1 roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO ADRES INWESTYCJI: działka nr 116, 115/2 Lucim gmina KORONOWO INWESTOR: GMINA KORONOWO, Plac Zwycięstwa 1, 86-100 KORONOWO PROJEKTOWAŁ : mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ETAP I i II PRAC) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY ROTUNDY PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W GDAŃSKU OLIWIE Architektura - Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie M a c i e j M a l i n o w s k i Ekspertyzy, orzeczenia, projekty, pomiary, badania, diagnostyka, nadzory, konsulting, usługi specjalistyczne Rok założenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: APS 97 Bartosz Kozłowski 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 16a/22 tel. 0 606 770 355 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIE BOISK - PIŁKOCHWYTY

OGRODZENIE BOISK - PIŁKOCHWYTY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt symbol PKOB - 2411 (Boiska i budowle sportowe) Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych kategoria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo