Projekt Statutów poddany konsultacjom społecznym. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Statutów poddany konsultacjom społecznym. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Statuty obowiązujące obecnie 1 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Dzielnica w rozumieniu niniejszego statutu jest pomocniczą jednostką samorządową i nie stanowi wyodrębnionej administracyjnie części miasta. 3. Dzielnica obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice: (wykaz ulic) Postanowienia ogólne 2 1. Organem uchwałodawczym w Dzielnicy jest Rada przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio. 2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, który reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz Kadencja Rad Dzielnic trwa 4 lata i kończy się z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady lecz nie później niż do końca następnego roku kalendarzowego po wyborach do Rady Miasta. 2. Siedzibą organów Dzielnicy jest lokal, znajdujący się na terenie podany do publicznej wiadomości przez Projekt Statutów poddany konsultacjom społecznym 1 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Organizację i zakres działania Dzielnicy określa niniejszy Statut. 3. Dzielnica w rozumieniu niniejszego Statutu jest pomocniczą jednostką samorządową i nie stanowi wyodrębnionej administracyjnie części miasta. 4. Dzielnica nie posiada osobowości prawnej. Działalność Dzielnicy jest prowadzona w ramach osobowości prawnej Gminy Miasto Częstochowy na podstawie upoważnień określonych w Statucie. 5. Dzielnica obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice: (wykaz ulic) 2 Organem uchwałodawczym w Dzielnicy jest Rada Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, który reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz Kadencja Rad Dzielnic trwa 4 lata i kończy się z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady Dzielnicy lecz nie później niż do końca następnego roku kalendarzowego po wyborach do Rady Miasta. 2. Siedzibą organów Dzielnicy jest lokal, znajdujący się na terenie podany do publicznej

2 Miasta Zebranie wyborcze do Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miasta powiadamiając mieszkańców Dzielnicy na 30 dni przed terminem zebrania. W powiadomieniu określa się miejsce zebrania, ilość miejsc mandatowych w Dzielnicy oraz punkty, w których znajdują się wzory list dla kandydatów do Rady 2. Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta wyznacza 3 osobowy zespół Radnych z danej zwany dalej Komisją Wyborczą, do przeprowadzenia zebrania wyborczego, ustalając jednocześnie porządek obrad. 3. Kandydatem na członka Rady Dzielnicy zostaje pełnoletni mieszkaniec na stałe zameldowany na jej terenie, który: posiada czynne i bierne prawo wyborcze, uzyskał poparcie 15 osób - mieszkańców 4. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje Radnym wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz pracownikom urzędu miasta. 5. Zebranie wyborcze jest Wybory do Rady Dzielnicy wiadomości przez Prezydenta Miasta Częstochowy. 3. Zmiana lokalu, o którym mowa w ust. 2 następuje w drodze uchwały Rady Dzielnicy podjętej na wniosek Dzielnicy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miasta i uzgodnionej z Prezydentem Miasta Wybory do Rady Dzielnicy zarządza Przewodniczący Rady Miasta powiadamiając mieszkańców Dzielnicy na co najmniej 60 dni przed ich terminem. W powiadomieniu określa się lokal wyborczy, ilość miejsc mandatowych w Dzielnicy oraz punkty, w których znajdują się wzory list poparcia dla kandydatów na członka Rady 2. Wybory do Rady Dzielnicy są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 3. Kandydatem na członka Rady Dzielnicy może zostać osoba, która ukończyła lat 18 oraz: posiada czynne i bierne prawo wyborcze, zamieszkuje na terenie właściwości Rady Dzielnicy do której kandyduje, uzyskał poparcie minimum 15 osób - mieszkańców 4. Mandatu członka Rady Dzielnicy nie można łączyć z: mandatem radnego Miasta Częstochowy,

3 prawomocne jeżeli liczba uczestników uprawnionych do głosowania dwukrotnie przekracza liczbę miejsc mandatowych w danej 6. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zebrania wyborczego Przewodniczący Rady Miasta w przeciągu 60 dni zwołuje następne zebranie wyborcze. W przypadku nie wybrania i tym razem Rady Dzielnicy kolejnego zebrania się nie przeprowadza. zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Częstochowy. 5. Dzielnica jest jednym okręgiem wyborczym, na którym tworzy się jeden obwód wyborczy. 6. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Dzielnicy wraz z pisemną zgodą na kandydowanie i oryginałami list poparcia oraz rejestrowanie kandydatów odbywa się u Miasta od momentu ogłoszenia terminu wyborów (tj. 60 dni przed terminem wyborów) do 14 dni przed terminem wyborów dni przed terminem wyborów, Przewodniczący Rady Miasta ogłasza listę zgłoszonych kandydatów, przekazując ją do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności poprzez obwieszczenie wyborcze). 8. W okresie od ogłoszenia o terminie wyborów aż do dnia wyborów, kandydat na członka Rady Dzielnicy może prowadzić akcję informacyjną oraz zachęcać mieszkańców Dzielnicy do wzięcia udziału w głosowaniu. 9. Przewodniczący Rady Miasta w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta wyznacza co najmniej 3 osobowy zespół radnych z danej Dzielnicy zwany dalej Komisją Wyborczą, do przeprowadzenia wyborów. 10.Wybory są ważne jeżeli liczba

4 5 1. Wzór list wyrażających poparcie dla kandydatów do Rady Dzielnicy zatwierdza Przewodniczący Rady Miasta. 2. Na zebraniu wyborczym mieszkańcy Dzielnicy przy wpisywaniu się na listę obecności, zobowiązani są okazać dokument tożsamości. 3. Obsługę kancelaryjną wyborów zapewnia Biuro Rady Miasta Zebranie wyborcze otwiera Przewodniczący Rady Miasta, bądź wyznaczony jeden z Wiceprzewodniczących. Zebraniu wyborczemu mieszkańców przewodniczy Radny Miasta wybrany z danej 2. Zebranie powołuje komisję osób, które wzięły udział w głosowaniu dwukrotnie przekracza liczbę miejsc mandatowych w danej 11. W przypadku braku wymaganej liczby osób biorących udział w głosowaniu Przewodniczący Rady Miasta w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 dni zwołuje kolejne wybory. W przypadku nieważności kolejnych wyborów następnych się nie przeprowadza Wzór list wyrażających poparcie dla kandydatów do Rady Dzielnicy ustala Przewodniczący Rady Miasta. 2. Przed dokonaniem wyboru członków Rady Dzielnicy mieszkańcy Dzielnicy przy wpisywaniu się na listę obecności, zobowiązani są okazać dokument tożsamości w celu zweryfikowania ich miejsca zameldowania. 3. Obsługę kancelaryjną wyborów zapewnia Prezydent Miasta. 4. Przewodniczący Rady Miasta przygotowuje w szczególności wzory dokumentów: karta zgłoszenia kandydata, protokół rejestracji kandydatów, karta do głosowania, protokół głosowania oraz karta zgłoszenia męża zaufania Głosy oddawane są na kartach do głosowania wydawanych przez Komisję Wyborczą. 2. Komisja Wyborcza, ustala organizację i techniczny sposób głosowania. 3. Głos w wyborach na członków Rady Dzielnicy można

5 skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. Komisja winna liczyć od 3 do 7 osób. 3. Kandydaci do Rady Dzielnicy zgłaszają listy poparcia, o których mowa w 5 ust. 1 do komisji skrutacyjnej. Do wyborów może stanąć nieograniczona liczba kandydatów. Kandydat powinien wyrazić zgodę na wybór i może dokonać prezentacji swojej osoby. W przypadku nieobecności na zebraniu kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie. 4. Wybory są tajne. Głosy oddawane są na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję skrutacyjną. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Przewodniczącego Rady Miasta bądź Wiceprzewodniczącego. 5. Komisja skrutacyjna, w porozumieniu z Komisją Wyborczą, ustala sposób głosowania. 6. Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W razie równej ilości głosów kandydatów na ostatnim miejscu listy - przeprowadza się dodatkowe głosowanie. 7. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Protokół odczytywany jest na zebraniu wyborczym Przewodniczący zebrania wyborczego składa Przewodniczącemu Rady Miasta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wyborów: protokół z zebrania oddawać w dniu wyborów, w wyznaczonych godzinach określonych przez Miasta w obwieszczeniu wyborczym. 4. Głosowanie odbywa się w siedzibie Rady 5. Głosować można tylko osobiście, przy czym Wyborca może głosować na nie większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia. 6. Reprezentantami kandydatów na członków Rady Dzielnicy mogą być mężowie zaufania, którzy mają prawo uczestniczyć w roli obserwatora we wszystkich czynnościach przeprowadzanych w lokalu wyborczym. Kandydat na członka Rady Dzielnicy nie może być mężem zaufania. 7. Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W razie równej ilości głosów kandydatów ubiegających się o obsadzenie ostatniego mandatu członka Rady decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą. 8. Komisja Wyborcza sporządza protokół z wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół przekazywany jest Przewodniczącemu Rady Miasta Przewodniczący Komisji Wyborczej składa Przewodniczącemu Rady Miasta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wyborów protokół Komisji

6 wyborczego, protokół komisji skrutacyjnej, listę obecności uczestników Uczestnik zebrania wyborczego może w ciągu 7 dni złożyć pisemny protest dotyczący przebiegu zebrania. Protesty kieruje się do Miasta. 2. Przewodniczący Rady Miasta w sprawie protestów, o których mowa w ust. 1 wydaje rozstrzygnięcie w ciągu 10 dni, od dnia złożenia protestu. 3. Od rozstrzygnięcia Miasta, o którym mowa w ust. 2 służy odwołanie do Komisji Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy, która wydaje ostateczną decyzję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania Pierwsze zebranie Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miasta wyznaczając miejsce i termin zebrania nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania protokołu komisji wyborczej. 2. Przewodniczący wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do przeprowadzenia pierwszego zebrania Rady Dzielnicy ustalając jednocześnie porządek obrad. 3. Na pierwszym zebraniu Rady Rada dokonuje Wyborczej z przebiegu wyborów. 2. Przewodniczący Rady Miasta po otrzymaniu wyników wyborów, zobowiązany jest do ich ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w szczególności poprzez obwieszczenie wyborcze Uczestnik wyborów może w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów złożyć pisemny protest dotyczący ich przebiegu. Protesty kieruje się do Miasta. 2. Przewodniczący Rady Miasta w sprawie protestów, o których mowa w ust. 1 wydaje rozstrzygnięcie w ciągu 14 dni, od dnia złożenia protestu. 3. Od rozstrzygnięcia Miasta, o którym mowa w ust. 2 służy, w ciągu 14 dni odwołanie do Komisji Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy, która wydaje ostateczną decyzję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania Pierwsze zebranie Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miasta wyznaczając miejsce i termin zebrania nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania protokołu Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem 8 kiedy termin do wyznaczenia pierwszego zebrania rozpoczyna swój bieg z chwilą uprawomocnienia się rozstrzygnięcia protestu wyborczego.

7 wyboru Przewodniczącego Rady. 10 Do kompetencji Rady Dzielnicy należy w szczególności: podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców, współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z Radnymi z danego okręgu wyborczego, współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa, współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy Komisji Zadania i kompetencje Rady Dzielnicy 2. Przewodniczący wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do przeprowadzenia pierwszego zebrania Rady ustalając jednocześnie porządek obrad. 3. Na pierwszym zebraniu Rady Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady 4. Rada Dzielnicy wybiera Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jej statutowego składu, w głosowaniu tajnym. 5. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 jej statutowego składu, w trybie określonym w ust Do kompetencji Rady Dzielnicy należy w szczególności: 1. podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców, 2. współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z radnymi z danego okręgu wyborczego, 3. współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa, 4. współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia, 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, 6. współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Częstochowy oraz spółkami i jednostkami gminnymi działającymi na terenie Miasta

8 Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego. Częstochowy, 7. udział, na zaproszenie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy oraz spółek i jednostek gminnych działających na terenie Miasta Częstochowy, w pracach komisji i zespołów zadaniowych, których przedmiotem są planowane inwestycje na terenie Dzielnicy oraz komisjach i zespołach opiniodawczo-doradczych powołanych przez te podmioty, z głosem doradczym, 8. współpraca z innymi Radami Dzielnic w szczególności w zakresie organizacji inicjatyw o zasięgu ponadzielnicowym, 9. opiniowanie inicjatyw lokalnych, które są planowane lub odbywają się na terenie 10. pomoc w przeprowadzaniu konsultacji społecznych na terenie 11. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go Komisji Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego. Brak zapisu W sprawach istotnych dla dzielnicy, Rada Dzielnicy może składać zapytania. 2. Zapytania składane są w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Miasta, który przekazuje je Prezydentowi Miasta Częstochowy. 3. Prezydent lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania na piśmie w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania Zebrania Rady Dzielnicy zwołuje i prowadzi Zebrania Rady Dzielnicy zwołuje i prowadzi

9 Przewodniczący Rady 2. Uchwały Rady Dzielnicy zapadają zwykłą większością głosów. 3. Do prawomocności zebrania Rady potrzebne jest prawidłowe, w sposób zwyczajowo przyjęty, powiadomienie o zebraniu członków Rady i Radnych Miasta Częstochowy z tego okręgu wyborczego. 4. Posiedzenia Rady Dzielnicy zwołuje się wg potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 5. Rada Dzielnicy zwołuje co najmniej raz w roku ogólne zebranie mieszkańców 6. Rada Dzielnicy może tworzyć stałe komisje dla rozpatrywania poszczególnych problemów W skład Zarządu Dzielnicy wchodzi od 3 do 5 członków w Dzielnicach, których Rada liczy 15 osób, od 3 do 7 członków w Dzielnicach, których Rada liczy 21 osób, w tym Przewodniczący Zarządu i Wiceprzewodniczący Zarządu. 2. Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy jest Przewodniczący Rady 3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada spośród swoich członków na Przewodniczący Rady 2. Przewodniczący może wyznaczyć innego członka Rady Dzielnicy do prowadzenia obrad. 3. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno być udzielone na piśmie. 4. Do ważności zebrania wymagane jest poinformowanie, w sposób zwyczajowo przyjęty członków Rady Dzielnicy oraz radnych Miasta Częstochowy z okręgu wyborczego, w skład którego wchodzi dana Dzielnica. 5. Uchwały Rady Dzielnicy zapadają zwykłą większością głosów. 6. Posiedzenia Rady Dzielnicy zwołuje się według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 7. Rada Dzielnicy zwołuje co najmniej raz w roku ogólne zebranie mieszkańców 8. Rada Dzielnicy może tworzyć stałe komisje dla rozpatrywania poszczególnych problemów W skład Zarządu Dzielnicy wchodzi a) od 3 do 5 członków w Dzielnicach, których Rada liczy 15 osób, b) od 3 do 7 członków w Dzielnicach, których Rada liczy 21 osób, w tym Przewodniczący Zarządu i Wiceprzewodniczący Zarządu. 2. Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy jest Przewodniczący Rady 3. Wiceprzewodniczącego oraz

10 wniosek Przewodniczącego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 4. Uchwały Zarządu Dzielnicy zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 13 Do zadań Zarządu Dzielnicy należy: 1. przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk Rady 2. wykonywanie uchwał Rady, 3. wnioskowanie w sprawie przyznania wszelkich form pomocy społecznej mieszkańcom 4. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców, 5. zbieranie oraz przekazywanie do właściwych organów wniosków i innych wystąpień mieszkańców dotyczących 6. przedkładanie Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Biura Rady Miasta, wniosków i opinii do projektu budżetu miasta w terminach określonych w odrębnych przepisach, 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy oraz przedkładanie go Radzie Dzielnicy w terminie do 1 marca roku następnego. pozostałych członków Zarządu wybiera Rada spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 4. Odwołanie Wiceprzewodniczącego lub Członka Zarządu Dzielnicy następuje na wniosek Dzielnicy lub 1/4 jej statutowego składu, w trybie przewidzianym w ust Uchwały Zarządu Dzielnicy zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 14 Do zadań Zarządu Dzielnicy należy: 1. przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk Rady 2. wykonywanie uchwał Rady 3. wnioskowanie w sprawie przyznania wszelkich form pomocy społecznej mieszkańcom 4. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Dzielnicy i Miasta Częstochowy, 5. gromadzenie oraz przekazywanie do właściwych organów informacji, wniosków oraz stanowisk dotyczących 6. przedkładanie Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Miasta, wniosków i opinii do projektu budżetu Gminy Miasta Częstochowy w terminach

11 określonych w odrębnych przepisach, 7. podejmowanie interwencji w sprawach istotnych dla Dzielnicy i jej mieszkańców Posiedzenia organów Dzielnicy są jawne i ogólnodostępne. 2. Członkowie Rady Dzielnicy są zobowiązani brać udział w pracach organów Rady. 3. Przewodniczący Rady Dzielnicy: zwołuje i zawiadamia o zebraniu Rady i Zarządu zapewnia warunki do udziału mieszkańców w posiedzeniu, udostępnia protokoły i inne materiały Rady i Zarządu przekazuje uchwały i stanowiska organów Dzielnicy Przewodniczącemu Rady Miasta za pośrednictwem Biura Rady Miasta w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia. 4. Zawiadamia mieszkańców o zebraniach i innych istotnych sprawach dla mieszkańców Dzielnicy w sposób zwyczajowo przyjęty. 5. Posiedzenia organów Dzielnicy są protokołowane. 6. Protokoły, uchwały oraz inne materiały organów Dzielnicy udostępnia podczas dyżurów członków Rady Miejsce i termin dyżurów podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 15 Wygaśnięcie mandatu członka organu Dzielnicy następuje na skutek: śmierci, zrzeczenia się mandatu, Posiedzenia organów Dzielnicy są jawne i ogólnodostępne. 2. Członkowie Rady Dzielnicy są zobowiązani brać udział w pracach organów Rady. 3. Przewodniczący Rady Dzielnicy: zwołuje i zawiadamia o zebraniu Rady i Zarządu zapewnia warunki do udziału mieszkańców w posiedzeniu, udostępnia wszelkie materiały Rady i Zarządu przekazuje uchwały i stanowiska organów Dzielnicy Przewodniczącemu Rady Miasta w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia. 4. Zawiadamia mieszkańców o zebraniach i innych istotnych sprawach dla mieszkańców Dzielnicy w sposób zwyczajowo przyjęty. 5. Posiedzenia organów Dzielnicy powinny być protokołowane. 6. Protokoły, uchwały oraz inne materiały organów Dzielnicy powinny być udostępniane w szczególności podczas zebrań Rady 16 Wygaśnięcie mandatu członka organu Dzielnicy następuje na skutek: 1. śmierci,

12 utraty biernego prawa wyborczego, prawomocnego wyroku Sądu za przestępstwo umyślne, uzyskania mandatu z wyboru w organach samorządu terytorialnego, zatrudnienia w urzędzie miasta Częstochowy. 2. zrzeczenia się mandatu, 3. utraty biernego prawa wyborczego, 4. prawomocnego wyroku Sądu za przestępstwo umyślne, 5. uzyskania mandatu z wyboru w organach samorządu terytorialnego, 6. pięciu następujących bezpośrednio po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zebraniach Rady Brak zapisu Wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy stwierdza Rada Dzielnicy w drodze uchwały. 2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Przewodniczący Rady Dzielnicy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty oraz informuje Przewodniczącego Rady Miasta, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust Sposób usprawiedliwiania nieobecności na zebraniach określa Rada Dzielnicy w uchwale lub regulaminie, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia wyborów do Rady 4. Od uchwały o wygaszeniu mandatu członka Rady zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Miasta w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 16 Rada Dzielnicy uchwala regulamin Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy na jego wniosek. 18 Rada Dzielnicy może uchwalać regulamin Rady oraz Zarządu Dzielnicy na wniosek Zarządu Zapisy regulaminu Rady i

13 Zarządu Dzielnicy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu. Organy nadzoru i kontroli nad Radą Dzielnicy Nadzór nad organami Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Częstochowy za pośrednictwem Komisji Praworządności i Samorządu oraz Miasta. 2. Uchwały organów Dzielnicy niezgodne z prawem są nieważne W przypadku wygaśnięcia połowy mandatów Rady Dzielnicy Komisja Rewizyjna Rady Miasta na wniosek Miasta podejmuje uchwałę o objęciu mandatu członka Rady Dzielnicy przez następnego kandydata zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej z zebrania wyborczego. 2. W przypadku braku obsady na więcej niż połowie miejsc mandatowych w Radzie Dzielnicy Przewodniczący Rady Miasta decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w ostatnim roku kadencji. 3. Materiały niezbędne do prawidłowego działania organów Dzielnic zapewnia Biuro Rady Miasta Nadzór nad organami Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Częstochowy za pośrednictwem Komisji Praworządności i Samorządu oraz Miasta. 2. Uchwały organów Dzielnicy niezgodne z prawem są nieważne W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Komisja Praworządności i Samorządu Rady Miasta na wniosek Miasta podejmuje uchwałę o objęciu mandatu członka Rady Dzielnicy przez następnego kandydata zgodnie z protokołem Komisji Wyborczej po uprzednim odebraniu zgody na objęcie mandatu przez ww. osobę. 2. W przypadku braku obsady na więcej niż połowie miejsc mandatowych w Radzie Dzielnicy Przewodniczący Rady Miasta podejmuje decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 3. Wyborów uzupełniających oraz uzupełniania składu Rady Dzielnicy nie przeprowadza się w ostatnim roku kadencji. 4. Warunki i materiały odpowiednie do prawidłowego działania organów Rady Dzielnicy zapewnia Miasto Częstochowa.

14 5. Przewodniczący Rady Miasta udziela Radzie wszelkiej niezbędnej pomocy w przekazywaniu informacji mieszkańcom w szczególności poprzez przygotowanie informacyjnego serwisu internetowego Rady Dzielnicy i uaktualnianiu jego treści (bądź udostępnianiu możliwości jego samodzielnej aktualizacji).

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne Załącznik Nr do Uchwały Nr.. Rady Miasta Częstochowy z dnia.. r. STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne 1. 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Organizację i zakres

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach

Statut Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach Załącznik do Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Gminna Rada Seniorów w Starych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania.

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.78.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 24 listopada 201l roku Gmina Grębów Powiat- tarnobrzeski Województwo- podkarpackie STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie statutu Osiedla Centrum. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 7231 UCHWAŁA NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Będzińskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Sołectwa Chorzęcin. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03. z dnia 17 lipca 2003 roku.

S T A T U T. Sołectwa Chorzęcin. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03. z dnia 17 lipca 2003 roku. S T A T U T Sołectwa Chorzęcin Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/65/03 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 17 lipca 2003 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03 z dnia 17 lipca 2003 roku. R

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S O Ł E C T W A Ż A R K I

S T A T U T S O Ł E C T W A Ż A R K I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/122/1999 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 listopada 1999 r. S T A T U T S O Ł E C T W A Ż A R K I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Sołectwo Żarki jest terytorialną jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIELNICY ZAMYSŁÓW. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

STATUT DZIELNICY ZAMYSŁÓW. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. (2007/048065) Uchwała Nr 183 / XI / 2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie : uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów. Działając na podstawie: - art. 35ust.1, art.40 ust.2 pkt.1 i art.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 marca 2015 roku Statut Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Gminna Rada Seniorów w Krzywiniu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. z dnia 1 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. z dnia 1 lipca 2008 r. Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Osiedla Renardowice w Czechowicach-Dziedzicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 35 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Świlcza Nr IX / 88 / 03 z dnia 30 października 2003 r. STATUT SOŁECTWA RUDNA WIELKA ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1 1. Sołectwo Rudna Wielka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA NR 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy UCHWAŁA NR 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/315/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r.

Poznań, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/315/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2375 UCHWAŁA NR XLIII/315/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2015r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Statut Rady Seniorów Gminy Krobia, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów z dnia... 2014 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Sołectwo Kolbuszowa Dolna jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Kolbuszowa.

STATUT SOŁECTWA. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Sołectwo Kolbuszowa Dolna jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Kolbuszowa. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/72/15 z dn.26.03.2015r. STATUT SOŁECTWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sołectwo Kolbuszowa Dolna jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Dzielnicy

Statut Rady Dzielnicy Statut Rady Dzielnicy STATUT DZIELNICY WILCHWY ROZDZIAŁ I 1. 1. Wspólnotę Dzielnicy Wilchwy stanowią jej mieszkańcy. 2. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta Wodzisławia Śląskiego. 3. Podstawą działania

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 31 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 5389 UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska.

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. 33 UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY STATUT OKRĘGU. I. Postanowienia ogólne

WZORCOWY STATUT OKRĘGU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. WZORCOWY STATUT OKRĘGU I. Postanowienia ogólne 1. 1. Okręg nr... jest jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń. 2. Organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/182/2014 RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/182/2014 RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/182/2014 RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY z dnia 15 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik od uchwały nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 r. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Celem Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8695 UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ GS1 POLSKA

REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ GS1 POLSKA REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ GS1 POLSKA ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1 1. Liczba członków Rady GS1 Polska, (zwanej dalej Radą ) wynosi 17 członków, z czego: a) 10 członków wybieranych jest przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2676 UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gorzowskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Załącznik Nr 7 do uchwały Nr.././. Rady Gminy Damnica z dnia. 2014 r. STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1) Sołectwie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 7471 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2, ust. 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin. 2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla. Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNIEWO.

STATUT SOŁECTWA LEŚNIEWO. STATUT SOŁECTWA LEŚNIEWO. Na wniosek mieszkańców wsi, w celu pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej społeczności Rada Gminy w Łubowie działając na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 listopada 2016 r. Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Statut. Dzielnicy PNIOWIEC. Rozdział I Postanowienia wstępne

Statut. Dzielnicy PNIOWIEC. Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... Statut Dzielnicy PNIOWIEC Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Mieszkańcy Dzielnicy Pniowiec stanowią wspólnotę lokalną. 2. Dzielnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty

UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. OSIEDLA... w DĘBLINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. OSIEDLA... w DĘBLINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T OSIEDLA... w DĘBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Osiedle... jest jednostką pomocniczą Miasta Dęblin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr Or.IV.0050.335.2015 z dnia 13 lipca 2015r. Uchwała Nr. 2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/302/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo

UCHWAŁA NR XLIII/302/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo UCHWAŁA NR XLIII/302/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2 Zadania osiedla to :

2 Zadania osiedla to : Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/386/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku STATUT OSIEDLA NR 5 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA OSIEDLA 1 Osiedle Nr 5 stanowi ogół mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 1523 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA CHROŚNA

STATUT SOŁECTWA CHROŚNA STATUT SOŁECTWA CHROŚNA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, z 10 października 2003 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Sołectwo Chrośna jest jednostką pomocniczą miasta

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Załącznik do Statutów Sołectw 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ilekroć w niniejszej Ordynacji jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Niemce

UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Niemce UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Niemce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54, poz.288 z 1995

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r.

RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąpino Na podstawie art. 35 ust. l i 3, art. 40 ust. 2 pkt l) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut sołectwa Grabice

Statut sołectwa Grabice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 września 2011 r. Statut sołectwa Grabice 1. 1. Sołectwo Grabice jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 16/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 5 listopada 2015r REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia... STATUT SOŁECTWA...

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia... STATUT SOŁECTWA... 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia... STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Sołectwo..., zwane dalej "sołectwem" jest jednostką pomocniczą Gminy Leśna, zwanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XII/95/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR XII/95/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha.

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V)23)07 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 kwietnia 2007 r. STATUT SOŁECTWA DRAGACZ 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje: Na wniosek samorządów uczniowskich szkół z terenu gminy Czersk utworzyć Młodzieżową Radę Miejską w Czersku.

Rada Miejska uchwala, co następuje: Na wniosek samorządów uczniowskich szkół z terenu gminy Czersk utworzyć Młodzieżową Radę Miejską w Czersku. Tekst jednolity Uchwała nr XII/113/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2003 r. ze zmianami: z dnia 28 listopada 2005 r. (XXXII/377/05), 14 maja 2015 r. (VI/56/15) oraz 3 września 2015 r. (IX/87/15).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Osiedle Pawłowice oraz nadania statutu Na podstawie art. 5, art. 35,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uwzględniający zmiany na dzień r. (Uchwała nr 17/2014 WZCz LSM)

Tekst jednolity uwzględniający zmiany na dzień r. (Uchwała nr 17/2014 WZCz LSM) Tekst jednolity uwzględniający zmiany na dzień 25.06.2014 r. (Uchwała nr 17/2014 WZCz LSM) Regulamin Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie. I. Postanowienia ogólne. 1. Rada

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE. I. Postanowienia ogólne

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE. I. Postanowienia ogólne STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE Załącznik do uchwały nr XLVI/33/017 Rady Miejskiej w Golinie z 8 grudnia 017 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 3713 UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu PROJEKT Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Uchwała określa tryb powoływania członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi I. Postanowienia ogólne 1 Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zwany dalej samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków obraduje

Bardziej szczegółowo

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa.

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. załącznik nr 1 do Uchwały Nr /../10 Rady Gminy Niwiska z dnia. grudnia 2010r. Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory sołtysa są powszechne. 2 Czynne prawo wyborcze ma każdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami )

Bardziej szczegółowo

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy UCHWAŁA NR./ /.. RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz 59a Statutu Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2007/2008 Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo.

UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo. UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia...

Uchwała Nr... Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA PORĘBA

STATUT SOŁECTWA PORĘBA Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/161/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2004 r. STATUT SOŁECTWA PORĘBA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Sołectwo Poręba jest jednostką pomocniczą gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 808 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE. z dnia 5 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 808 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE. z dnia 5 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 808 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla "Parkowe"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 3079 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie:

Bardziej szczegółowo