Instrukcja obsługi *D * PackFix Hydro D Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi *D1140423-1001* PackFix Hydro D1140423 - - 1001. Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PackFix Hydro D *D * Polski Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 3452/82954 Telefaks: +43 (0) 3452/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Przed uruchomieniem koniecznie wypełnić poniższe pola, są to dane dotyczące Państwa maszyny, które w razie pytań stanowią podstawowe źródło informacji. Numer maszyny:... Numer seryjny:... POSCH Austria: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 3452/82954, Telefaks: +43 (0) 3452/ , POSCH Niemcy: Velden/Vils, Preysingallee 19, Telefon: +49 (0) 8742/2081, Telefaks: +49 (0) 8742/2083, 2

3 Spis treści Spis treści 1 Przedmowa Ochrona praw autorskich Odpowiedzialność za wadliwe działanie Zastrzeżenia Pojęcia Instrukcja obsługi 6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Wyjaśnienie symboli Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pakowarki Wskazówka dotycząca hałasu Pozostałe ryzyko Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 9 3 Informacje ogólne Zakres obowiązywania Opis Najważniejsze elementy konstrukcyjne maszyny Naklejki i ich znaczenie Ustawianie maszyny 13 4 Rozruch Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) Napęd silnikiem benzynowym (typ B) 15 5 Obsługa Obsługa ramienia podnoszącego i rotacyjnego System szybkiej wymiany Proces roboczy 18 6 Wyłączanie maszyny 20 7 Kontrole Urządzenia zabezpieczające Połączenia śrubowe Przewody hydrauliczne Poziom oleju 21 8 Konserwacja Smarowanie 23 3

4 Spis treści 8.2 Wymiana oleju Silnik benzynowy Czyszczenie 25 9 Wyposażenie dodatkowe Rozdzielacz ilościowy Widlak Rama podstawy Usuwanie usterek Dane techniczne Serwis 30 Deklaracja zgodności WE 31 4

5 Przedmowa 1 Przedmowa Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Maszyna została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami i przepisami. W niniejszej instrukcji zawarte są wskazówki dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi oraz utrzymania sprawności. Każda osoba, która odpowiedzialna jest za transport, uruchomienie, obsługę i utrzymanie sprawności maszyny powinna przeczytać i zrozumieć: instrukcję obsługi przepisy dotyczące bezpieczeństwa wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w poszczególnych rozdziałach. Aby zapobiec usterkom oraz zapewnić bezawaryjną eksploatację, instrukcja obsługi powinna być przez cały czas dostępna dla personelu obsługującego maszynę. 1.1 Ochrona praw autorskich Cała dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Przekazywanie i powielanie dokumentacji, tworzenie wyciągów oraz udzielanie informacji na temat jej treści jest zabronione, jeśli nie zostało udzielone wyraźne zezwolenie w tej kwestii. 1.2 Odpowiedzialność za wadliwe działanie Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi maszyny! Za szkody oraz zakłócenia, które wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Po stwierdzeniu wadliwości maszyny należy niezwłocznie zgłosić wszelkie wady. Wszelkie roszczenia nie mają podstawy w przypadku np.: nieprawidłowej eksploatacji, wadliwych połączeń oraz napędów, które nie stanowią części zakresu dostawy, korzystanie z innych niż oryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, przebudów, które nie zostały pisemnie uzgodnione z producentem. Części ulegające zużyciu nie podlegają gwarancji. 1.3 Zastrzeżenia Informacje dotyczące danych technicznych, wymiary, rysunki maszyny oraz normy bezpieczeństwa podlegają modyfikacjom ze względu na rozwój technologiczny. Z tego powodu nie są wiążące w przypadku każdej dostawy. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich i błędów składu. 1.4 Pojęcia Użytkownik Użytkownik to osoba użytkująca i korzystająca z maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub wyznaczająca do obsługi odpowiednio przeszkolone osoby. Personel obsługujący 5

6 Przedmowa Jako personel obsługujący (operator) określany jest ten, kto został wyznaczony przez użytkownika do obsługi maszyny. Wykwalifikowany personel Mianem presonelu wykwalifikowanego określana jest osoba lub osoby, które zostały zobowiązane przez użytkownika do następujących zadań: ustawienie, montaż wyposażenia, konserwacja oraz usuwanie usterek. Elektryk Elektryk to osoba, która dzięki specjalistycznemu wykształceniu posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instalacji elektrycznych, norm oraz przepisów oraz potrafi rozpoznać i usunąć ewentualne zagrożenia. Maszyna Określenie "maszyna" jest pojęciem stosowanym zamiennie z nazwą przedmiotu, który jest opisany w tej instrukcji (patrz strona tytułowa). 1.5 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja to Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 6

7 Wskazówki bezpieczeństwa 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Wyjaśnienie symboli Następujące symbole oraz wskazówki umieszczone w instrukcji mają za zadanie ostrzegać przed ewentualnymi wypadkami bądź szkodami rzeczowymi albo stanowią pomoc w trakcie pracy. Ostrzeżenie przed miejscami zagrożenia Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa podczas pracy, której nieprzestrzeganie może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Zawsze należy postępować uważnie i zgodnie ze wskazówkami oraz zachowywać ostrożność. Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Dotknięcie części będących pod napięciem może doprowadzić do śmierci. Osłony oraz urządzenia zabezpieczające elementy elektryczne mogą być otwierane tylko przez wykwalifikowanych elektryków po uprzednim odłączeniu zasilania. Ostrzeżenie przed zgnieceniem Ryzyko zranienia przez zakleszczenie rąk. Ostrzeżenie przed zgnieceniem Ryzyko zranienia przez zakleszczenie kończyn dolnych. Wskazówka Symbol przypominający o użytkowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie może być przyczyną zakłóceń lub uszkodzenia maszyny. Wskazówka dotycząca hałasu Symbol oznaczający obszar o znacznym natężeniu hałasu - > 85 db (A). Nieprzestrzeganie może być przyczyną zaburzeń lub uszkodzenia narządu słuchu. 7

8 Wskazówki bezpieczeństwa Dalsze informacje Symbol dalszych informacji dotyczących elementów wyposażenia dodatkowego. Informacje Informacje uwarunkowane względami handlowymi. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Maszynę powinny obsługiwać wyłącznie osoby, które mają wiedzę na temat działania urządzenia i potencjalnych zagrożeń oraz zapoznały się z instrukcją obsługi. Użytkownik ma za zadanie odpowiednio przeszkolić swój personel. Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym podłożu. Minimalny wiek operatora: 18 lat. Przy maszynie może pracować zawsze tylko jedna osoba! Zwrócić uwagę, aby miejsce pracy było odpowiednio oświetlone, ponieważ nieodpowiednie oświetlenie może znacznie zwiększyć ryzyko obrażeń ciała! Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń. Prace naprawcze, instalacyjne i konserwacyjne oraz czyszczenie wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie i nieruchomym narzędziu! W żadnym wypadku nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru. Podczas przestawiania maszyny wyłączyć napęd maszyny. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy POSCH. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian maszyny ani manipulacji! Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Nigdy nie stosować uszkodzonych przewodów łączących. Maszyn z napędem elektrycznym nie należy eksploatować podczas deszczu, gdyż mogłoby to prowadzić do uszkodzenia przełącznika lub silnika elektrycznego! Maszyny z silnikiem spalinowym: Powstawanie tlenku węgla Niebezpieczeństwo uduszenia a) Nigdy nie uruchamiać maszyny w zamkniętych pomieszczeniach! 2.3 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pakowarki Nigdy nie wchodzić pod podniesione bębny. Przebywanie ludzi w obszarze zagrożenia jest zabronione. Maszynę należy eksploatować wyłącznie na wolnym powietrzu! Podczas pracy nosić obuwie ochronne oraz odzież przylegającą do ciała! Ciśnienie robocze instalacji hydraulicznej może wynosić maksymalnie 130 barów! 8

9 Wskazówki bezpieczeństwa 2.4 Wskazówka dotycząca hałasu Współczynnik natężenia hałasu w miejscu pracy wynosi 45 db(a), w przypadku pomiaru bezpośredniego przy uchu operatora. W przypadku maszyn z silnikiem spalinowym należy się liczyć z poziomem hałasu równym 90 db(a), mierzonym przy uchu operatora. Z tego powodu należy stosować środki ochrony słuchu. Podane wartości są wartościami emisji i tym samym nie muszą oznaczać dopuszczalnych wartości na stanowisku pracy. Mimo że istnieje związek między poziomem emisji i imisji, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy konieczne są dodatkowe środki ostrożności. Czynniki, które mogą mieć wpływ na aktualny poziom imisji na stanowisku pracy obejmują specyfikę miejsca pracy, inne źródła hałasu, np. liczbę maszyn i inne odbywające się w pobliżu procesy robocze. Dopuszczalne wartości na stanowisku pracy mogą się również różnić w zależności od kraju. Jednakże, informacje te powinny dać użytkownikowi możliwość dokonania lepszej oceny zagrożeń i ryzyka. 2.5 Pozostałe ryzyko Nawet jeśli są przestrzegane wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, a maszyna jest prawidłowo eksploatowana, mogą wystąpić następujące zagrożenia: Dotknięcie obracających się części lub narzędzi. Zranienia spowodowane rozrzucanymi kawałkami drewna. Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane niewystarczającą wentylacją silnika. Uszkodzenie słuchu z powodu pracy bez odpowiedniej ochrony narządu słuchu. Nieprawidłowe działania człowieka (np. nadmierny wysiłek fizyczny, przeciążenie umysłowe itd.) Każda maszyna stwarza dodatkowe zagrożenia, więc podczas eksploatacji zawsze należy zachować wyjątkową ostrożność. Bezpieczeństwo pracy zależy od personelu obsługującego! 2.6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna PackFix Hydro przeznaczona jest wyłącznie do porcjowania i pakowania porąbanego drewna opałowego o maksymalnej długości 50 cm. Każde inne zastosowanie, a także zastosowanie nieprawidłowe, jest zabronione! 9

10 Informacje ogólne 3 Informacje ogólne 3.1 Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje następujące maszyny: Typ maszyny Nr artykułu * Typ Napęd M7350 M7355 M7357 M7360 PackFix Hydro - PS, wersja stacjonarna PackFix Hydro V, wersja stacjonarna PackFix Hydro V, wersja stacjonarna Układ hydrauliczny ciągnika Silnik elektryczny Silnik elektryczny PackFix Hydro - B, wersja stacjonarna Silnik benzynowy M7340 PackFix Hydro - PS, wersja mobilna Układ hydrauliczny ciągnika M7342 PackFix Hydro - PS, wersja uniwersalna *...Numer artykułu jest wybity na tabliczce znamionowej. Układ hydrauliczny ciągnika 3.2 Opis PackFix Hydro, urządzenie stacjonarne Maszyna napędzana jest za pomocą układu hydraulicznego ciągnika, silnikiem elektrycznym lub benzynowym. Paleta zostaje ustawiona przy dolnej ramie lub przy ramie podstawy (opcja) pod bębnami. Bęben jest opuszczany na paletę i za pomocą taśmociągu napełniany porąbanym drewnem opałowym. Po zakończeniu napełniania początek siatki jest mocowany do palety. Ramię rotacyjne owija siatkę wokół bębna, który równocześnie jest unoszony do góry. Napęd ramienia rotacyjnego odbywa się hydraulicznie, bęben zostaje podniesiony ramieniem (siłownik hydrauliczny). Gdy bęben znajduje się zupełnie u góry następuje odcięcie siatki i gotowa paleta drewna opałowego może trafić do magazynu. Ilość napełnienia bębna jest zawsze jednakowa: 1 metr sześcienny = 1,6 metra nasypowego. PackFix Hydro, urządzenie ruchome Jest on zamontowany na trzypunktowym zawieszeniu ciągnika. Paleta zostaje ustawiona pod bębnem za pomocą widlaka. Dalszy proces przebiega w ten sam sposób, jak opisano wcześniej. Gotowa paleta z drewnem opałowym może zostać wygodnie przetransportowana z ciągnika widlakiem. PackFix Hydro, urządzenie uniwersalne Różnica polega na tym, że maszyna ta może znaleźć zastosowanie zarówno jako maszyna stacjonarna, jak i ruchoma. 10

11 Informacje ogólne 3.3 Najważniejsze elementy konstrukcyjne maszyny Silnik hydrauliczny 8 Zawieszenie trzypunktowe 2 Ramię obrotowe 9 Podpora 3 Ramię podnoszące 10 Widlak 4 Silnik elektryczny 11 Ramię rotacyjne 5 Stelaż 12 Zwinięta siatka 6 Obsługa 13 Paleta 7 Przełącznik/wtyczka 14 Bęben 11

12 Informacje ogólne 3.4 Naklejki i ich znaczenie 3 Z Z Z Z Z Z Z Punkt smarowania 2 Kierunek obrotu siln. elektr. 3 Przed uruchomieniem maszyny koniecznie przeczytać instrukcję obsługi! 4 Obsługa ramienia rotacyjnego 5 Obsługa ramienia podnoszącego 6 Przełącznik faz 7 Uwaga! Zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika. Nieprawidłowy kierunek obrotów powoduje uszkodzenie pompy! 8 Ostrożnie, ruchome narzędzia! 9 Ostrzeżenie o przenoszonych w powietrzu ładunkach, przebywanie pod zawieszonym ładunkiem jest zabronione! 12

13 Informacje ogólne 3.5 Ustawianie maszyny Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym podłożu! Ustawić maszynę na płaskim, równym, stabilnym i wolnym od przeszkód podłożu. Maszyna musi stać bezpośrednio na podłożu. Nie należy podkładać desek, płaskowników stalowych itp. 13

14 Rozruch 4 Rozruch Przed uruchomieniem sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających, przewody hydrauliczne i poziom oleju! 4.1 Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Maszyny z silnikiem 230 V Maszyna może być eksploatowana wyłącznie w obwodach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej: Napięcie sieciowe 230 V (50 Hz) Bezpiecznik 16 A Przewód zasilający powinien mieć przekrój min. 2,5 mm². Przełącznik ustawić w pozycji WŁĄCZ Pozycja zero 2 Pozycja - wł Maszyny z silnikiem 400 V Maszyna może być eksploatowana wyłącznie w obwodach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Typ E2,2 Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej: Napięcie sieciowe 400 V (50 Hz) Bezpiecznik 16 A (charakterystyka wyzwalania C) Przewód zasilający powinien mieć przekrój min. 2,5 mm². Powyższa wartość przedstawia wyłącznie minimalne wymagania, w przypadku dłuższych przewodów zasilających musi być ona ustalona przez wykwalifikowanych elektryków. Przełącznik ustawić w pozycji WŁĄCZ. 14

15 Rozruch Pozycja zero 2 Pozycja - wł. Zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika elektrycznego (strzałka na silniku). W przypadku niewłaściwego kierunku obrotów silnika: We wtyczce znajduje się przełącznik faz, za pomocą którego można zmienić kierunek obrotów silnika (wcisnąć płytkę we wtyczce śrubokrętem i obrócić o 180 ). Niedopasowane połączenie wtykowe może spowodować wyrwanie wtyczki CEE z obudowy przełącznika. Aby temu zaradzić, stosować wtyczki uznanych producentów oraz silikon w aerozolu. Tego typu uszkodzenia przełącznika nie są objęte gwarancją. 4.2 Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) 1. Maszynę zamontować na trzypunktowym zawieszeniu ciągnika. 2. Węże hydrauliczne podłączyć do układu hydraulicznego ciągnika. 3. Przełączyć zawór sterujący w ciągniku na wł.. Zwrócić uwagę na to, by lepkość oleju hydraulicznego ciągnika była taka sama, jak lepkość oleju łuparki! Olej hydrauliczny HLP M46 Zwrócić uwagę na obieg zasilania i obieg powrotu! Maks. moc litrowa układu hydraulicznego ciągnika 12 l/min 130 barów Maks. ciśnienie robocze układu hydraulicznego ciągnika 4.3 Napęd silnikiem benzynowym (typ B) Przed uruchomieniem silnika sprawdzić stan oleju. Instrukcje dotyczące rozruchu silnika benzynowego można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. Dane silnika: 15

16 Rozruch Silnik Paliwo Pojemność zbiornika Zużycie ok. B2,6 benzyna bezołowiowa 95 0,8 litra 0,95 l/h Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. 16

17 Obsługa 5 Obsługa Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0 C należy przez ok. pięć minut rozgrzewać maszynę na biegu jałowym, aby układ hydrauliczny osiągnął temperaturę roboczą (przewody hydrauliczne są wówczas lekko ciepłe). 5.1 Obsługa ramienia podnoszącego i rotacyjnego 0 II 1 2 I 1 Dźwignia sterująca ramienia podnoszącego 2 Dźwignia sterująca ramienia rotacyjnego Dźwignia Ustawienie Funkcja 1 0 Położenie podstawowe I II Dźwignia sterująca wyciągnięta ramię podnoszące podnosi się Dźwignia sterująca wciśnięta ramię podnoszące opuszcza się 2 0 Położenie podstawowe I II Dźwignia sterująca wyciągnięta ramię rotacyjne obraca się w kierunku zawijania Dźwignia sterująca wciśnięta ramię rotacyjne obraca się przeciwnie do kierunku zawijania 5.2 System szybkiej wymiany W maszynach PackFix z systemem szybkiej wymiany można odłączyć bęben od konstrukcji ramowej. Dzięki temu można napełnić kilka bębnów niezależnie od miejsca ustawienia konstrukcji ramowej, także za pomocą kilku maszyn. 17

18 Obsługa Konstrukcja ramowa 3 Bęben napełniania 2 Szybkie zamykanie Odłączanie bębna: Szybkie zamykanie unieść do góry i odłączyć bęben od konstrukcji ramowej. 5.3 Proces roboczy Przy maszynie może pracować zawsze tylko jedna osoba! Uważać, aby w pobliżu maszyny nie przebywały inne osoby. Napełnianie bębna Uruchomić [ 14] maszynę. Bęben przemieścić całkowicie do góry Paleta 3 Ogranicznik palety 2 Deski 4 Stopa podporowa Umieścić paletę przy ograniczniku. Ogranicznik można dopasować do danej wielkości palety. 18

19 Obsługa Trzy deski o długości 1,2 m umieścić pośrodku palety w odstępach 8 cm. W przypadku palet kwadratowych zastosowanie desek nie jest konieczne. Opuścić bęben na paletę. Napełnić bęben aż po sam brzeg porąbanym drewnem opałowym. Przymocować początek zwiniętej siatki w narożniku palety. Nawijanie siatki Palety prostokątne (europalety - 1,2 x 0,8 m lub 1 x 0,8 m): Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania. Po ok. 1-1/2 obrotu pociągnąć dodatkowo dźwignię sterującą do podnoszenia bębna. Bęben przemieścić całkowicie do góry. Odciąć siatkę i zaczepić na górze gotowego ładunku drewna. Gotowy ładunek drewna można przetransportować do miejsca składowania. Palety kwadratowe: Unieść bęben ok. 10 cm. Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania. Po 1-1/2 obrotach zatrzymać. Przymocować siatkę do drewna w 3 lub 4 miejscach. Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania i dodatkowo dźwignię sterującą do podnoszenia bębna. Bęben przemieścić całkowicie do góry. Odciąć siatkę i zaczepić na górze gotowego ładunku drewna. Gotowy ładunek drewna można przetransportować do miejsca składowania. 19

20 Wyłączanie maszyny 6 Wyłączanie maszyny Przed wyłączeniem maszyny należy zredukować ciśnienie dla wszystkich funkcji hydraulicznych. W tym celu ustawić wszystkie dźwignie obsługowe w pozycji neutralnej. Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Przełącznik przełączyć na pozycję 0. Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) Przełączyć zawór sterujący na ciągniku na wył.. Napęd za pomocą silnika benzynowego (typ B) Silnik benzynowy ustawić na bieg jałowy i pozostawić na kilka minut, aby silnik się schłodził, następnie wyłączyć (patrz instrukcja obsługi silnika) 20

21 Kontrole 7 Kontrole Przed czynnościami kontrolnymi koniecznie wyłączyć napęd maszyny! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! 7.1 Urządzenia zabezpieczające Wszystkie urządzenia zabezpieczające (osłony, kraty ochronne...) muszą być zamontowane! 7.2 Połączenia śrubowe Po pierwszej godzinie pracy dokręcić wszystkie śruby i nakrętki. Co 100 godzin roboczych dokręcać śruby i nakrętki. Uzupełnić brakujące śruby i nakrętki. 7.3 Przewody hydrauliczne Po pierwszej godzinie pracy sprawdzić szczelność oraz osadzenie wszystkich przewodów hydraulicznych. Co 100 godzin sprawdzać szczelność oraz osadzenie przewodów hydraulicznych. Uszkodzone przewody hydrauliczne należy natychmiast wymienić! 7.4 Poziom oleju W celu kontroli poziomu oleju ustawić maszynę na równej i poziomej powierzchni Poziom oleju hydraulicznego Bagnet pomiarowy oleju 3 Śruba spustowa oleju 2 Oznaczenie W zbiorniku maszyny znajduje się bagnet pomiarowy oleju. Poziom oleju musi znajdować się na bagnecie pomiędzy rowkiem a końcem bagnetu, w przeciwnym razie jest za mało oleju w zbiorniku. W takim przypadku należy natychmiast uzupełnić olej hydrauliczny. 21

22 Kontrole Na ten temat patrz... Wymiana oleju hydraulicznego [ 23] Kontrola filtra oleju jest konieczna tylko podczas wymiany oleju. 22

23 Konserwacja 8 Konserwacja Przed czynnościami konserwacyjnymi koniecznie wyłączyć napęd maszyny! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy POSCH. 8.1 Smarowanie Elementy oliwione lub smarowane oraz stare oleje należy utylizować zgodnie z przepisami Plan smarowania 2 1 Częstotliwość smarowania Poz. Co / miejsce co tydzień (co 40 roboczogodzin zależnie od eksploatacji również częściej) 1 W miejscu smarowania ramienia obrotowego 2 Prowadnica na ramieniu podnoszącym Miejsca smarowania oznaczone są odpowiednim symbolem. Zalecane smary: Producent Typ Genol Smar uniwersalny Fuchs Smar uniwersalny Wymiana oleju Zużyty olej należy usuwać w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska Wymiana oleju hydraulicznego Pierwsza wymiana oleju powinna być przeprowadzona po 500 godzinach pracy. Wszystkie kolejne wymiany oleju przeprowadzać co najmniej raz w roku. 23

24 Konserwacja Proces wymiany: Bagnet pomiarowy oleju 3 Śruba spustowa oleju 2 Oznaczenie Wykręcić pręt do pomiaru poziomu oleju. Odkręcić śrubę spustu oleju. Śruba spustu oleju znajduje się na dnie zbiornika oleju. Stary olej hydrauliczny spuścić do płaskiego naczynia. Wkręcić śrubę spustową oleju i wlać nowy olej hydrauliczny. Uruchomić maszynę i pozostawić na krótko w trybie pracy. Sprawdzić stan oleju i w razie potrzeby uzupełnić olej hydrauliczny. Całkowita ilość oleju w układzie hydraulicznym: Ilość 14 litrów Układ hydrauliczny napełniony jest olejem hydraulicznym OMV HLP M46. Podczas wymiany oleju zaleca się bezwzględne stosowanie wysokogatunkowego oleju. Mieszanie z produktami tej samej klasy nie stanowi żadnego problemu Zalecane oleje hydrauliczne Producent Gatunek oleju OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydrauliköl 520 FUCHS Platohyd 32S * / Renolin B10 *...biologiczne oleje hydrauliczne 24

25 Konserwacja Filtr oleju Pokrywa filtra 2 Wkład filtra Przy każdej wymianie oleju należy zmienić wkład filtra. Wióry aluminiowe, które mogą się pojawić na skutek docierania pompy, są nieszkodliwe. Wkładu filtra oleju nie płukać benzyną lub naftą, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 8.3 Silnik benzynowy Informacje o niezbędnych czynnościach konserwacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. 8.4 Czyszczenie Przed przystąpieniem do prac związanych z czyszczeniem maszyny należy koniecznie wyłączyć napęd! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! Maszynę należy regularnie czyścić celem zapewnienia optymalnego działania. Do mycia nowej maszyny (pierwsze 3 miesiące) używać tylko gąbki! Do tego czasu lakier nie jest jeszcze całkowicie utwardzony i podczas czyszczenia za pomocą myjki wysokociśnieniowej może dojść do uszkodzenia lakieru. 25

26 Wyposażenie dodatkowe 9 Wyposażenie dodatkowe 9.1 Rozdzielacz ilościowy Rozdzielacz ilościowy dla typów PS do dopasowania do prędkości ramienia zawijającego. - + Wyższa prędkość: Obrócić dławik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niższa prędkość: Obrócić dławik zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 9.2 Widlak Widlak 4 Podpora 2 Śruba z łbem sześciokątnym 5 Trzpień 3 Nakrętka sześciokątna 6 Zawleczka Widlak do mobilnego zastosowania wzgl. transportu paczek drewna. Montaż: Widlak podnieść ponad trzypunktową ramę i przykręcić śrubami z sześciokątnym łbem. Wsunąć podporę w mocowanie i zamocować trzpieniem. Trzpień zabezpieczyć zawleczką. 26

27 Wyposażenie dodatkowe 9.3 Rama podstawy Rama podstawy 4 Ogranicznik palety 2 Śruba z łbem sześciokątnym 5 Stopa podporowa 3 Nakrętka sześciokątna Rama podstawy do załadunku podnośnikiem widłowym. Montaż: Widlak podnieść ponad trzypunktową ramę i przykręcić śrubami z sześciokątnym łbem. Opuścić ogranicznik palety. Ramę podstawy wypoziomować za pomocą stóp podporowych. 27

28 Usuwanie usterek 10 Usuwanie usterek Usterka Możliwa przyczyna Postępowanie patrz strona Silnik elektryczny nie włącza się lub często się wyłącza Uszkodzony przewód zasilający Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego (patrz) [ 14] Przepalają się bezpieczniki przewód zasilający zbyt słabo zabezpieczony Stosować właściwe bezpieczniki Włącza się ochronnik silnika Stosować grubszy przewód zasilający Zły kierunek obrotu Zamienić dwie fazy Przełącznik nie działa Uszkodzony przewód zasilający Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego patrz [ 14] Przepalają się bezpieczniki przewód zasilający zbyt słabo zabezpieczony Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego Uszkodzony stycznik lub wkładka ochronna silnika Sprawdzić przełącznik lub przesłać do sprawdzenia Olej hydrauliczny przegrzewa się Za mało oleju w układzie hydraulicznym Zła jakość oleju hydraulicznego Filtr oleju zanieczyszczony lub zatkany Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego Wymienić olej hydrauliczny patrz [ 21] patrz [ 23] Wymienić wkład filtra patrz [ 25] Utrata mocy maszyny Olej hydrauliczny przegrzewa się patrz Olej hydrauliczny przegrzewa się Za mało oleju w układzie hydraulicznym Wymienić olej hydrauliczny patrz [ 23] Maszyna głośno pracuje Filtr oleju zanieczyszczony lub zatkany Wymiana wkładu filtra patrz [ 25] Silnik benzynowy nie uruchamia się Silnik benzynowy gaśnie Pusty zbiornik paliwa Dolać benzyny Pusty zbiornik paliwa Dolać benzyny Zbyt niskie obroty Zwiększyć obroty Za małe ciśnienie oleju Uzupełnić olej silnikowy 28

29 Dane techniczne 11 Dane techniczne Typ Napęd Rodzaj napędu PS, wersja stacjonarna Układ hydrauliczny ciągnika 400 V, wersja stacjonarna Silnik elektryczny 230 V, wersja stacjonarna Silnik elektryczny Moc kw 3 2,2 2,2 Napięcie V Bezpiecznik A Bęben Średnica cm Wysokość cm Maks. długość drewna cm Pojemność Wymiary ** m nasyp. * 1,6 1,6 1,6 Długość cm Szerokość cm Wysokość cm Ciężar kg... Typ Napęd B, wersja stacjonarna PS, wersja mobilna Rodzaj napędu Silnik benzynowy Układ hydrauliczny ciągnika PS, wersja uniwersalna Układ hydrauliczny ciągnika Moc kw 2,6 3 3 Napięcie V Bezpiecznik A Bęben Średnica cm Wysokość cm Maks. długość drewna cm Pojemność Wymiary ** m nasyp. * 1,6 1,6 1,6 Długość cm Szerokość cm Wysokość cm Ciężar kg... *...m nasyp. = pojemność nasypowa w metrach przestrzennych **...podane wymiary oraz ciężary są wartościami orientacyjnymi i odnoszą się do podstawowej wersji wyposażenia. 29

30 Serwis 12 Serwis Produkt POSCH W celu zamówienia części do danej maszyny należy zwrócić się bezpośrednio do przedstawiciela handlowego. 30

31 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że opisana poniżej maszyna pod względem przeznaczenia oraz konstrukcji odpowiada jednolitym, elementarnym wymogom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywą UE 2006/42/EG. Ponadto maszyna ta odpowiada dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/EG oraz dyrektywie dot. kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. W przypadku nieuzgodnionych z nami modyfikacji maszyny niniejsze oświadczenie traci ważność. Opakowanie drewna opałowego - PackFix Hydro Nr kat.: Nr seryjny: M7350, M7355, M7357, M7360, M7340, M7342 od A Do wdrożenia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia określonych w dyrektywach UE przyjęto następujące normy: normy EN ISO /-2 Ogólne zasady projektowania EN Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp kończyn górnych i dolnych do stref zagrożenia normy EN 349 Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka normy EN Wyposażenie elektryczne maszyn normy EN 982 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów W przypadku urządzeń produkowanych seryjnie, wewnętrzne procedury zapewniają stałą zgodność z bieżącymi wymogami określanymi przez dyrektywy WE oraz obowiązujące normy. Poniżej znajduje się nazwisko i adres osoby upoważnionej do podpisu deklaracji zgodności UE oraz do zestawienia dokumentacji technicznej. Leibnitz, Posch Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz inż. Johann Tinnacher Dyrektor 31

32 Adres dealera firmy Posch

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

MIESIARKA PLANETARNA DO CIAST LEKKICH B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIESIARKA PLANETARNA DO CIAST LEKKICH B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESIARKA PLANETARNA DO CIAST LEKKICH B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego urządzenia. Mieszarka B10 została skonstruowana przy zastosowaniu najnowszych technologii. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem.  UWAGA Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń. Moment dokręcania. niezbędne wyposażenie

Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń. Moment dokręcania. niezbędne wyposażenie - 1 - OLEJ W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW: OPRÓŻNIANIE - NAPEŁNIANIE Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń Moment dokręcania przewód przelewowy oleju śrubę mocującą pokrywę przewodu wlewu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T)

Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T) Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T) Biuro Handlowo- Usługowe A. Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel. 61 650 75 30, serwis: 61 650 75 39, części zamienne: 61 650 75 34 fax 61 650 75

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP 10000 TE 1 Instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego EP 10000 TE 1. WSTĘP Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup generatora EP 10000TE. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Niemiecki FREZARKA DO PODŁOŻY Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM NR ARTYKUŁU 772000000 FREZARKA DO PODŁOŻY Z SILNIKIEM BENZYNOWYM NR ARTYKUŁU 772100000 Wolff GmbH, Dieselstr. 19, D-71665 Vaihingen/Enz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N 27.10.2016 UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 3 4. Dane

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N 22.09.2016 UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 4 4.

Bardziej szczegółowo

Mikser ręczny. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Mikser ręczny. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Mikser ręczny 224014 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 Przeznaczenie instrukcji...

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi *D * Piła tarczowa z kołyską GS D Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Instrukcja obsługi *D * Piła tarczowa z kołyską GS D Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Instrukcja obsługi Piła tarczowa z kołyską GS D1140428 - - 1025 *D1140428-1025* Polski Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi INSTALACJI, OBSŁUGI I UTRZYMANIA http://www.wszystkodobasenow.pl Serwis pomp basenowych: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 Producent: ABAC Aria Compressa S.p.A., Via Einaudi 6 10070 Robassomero (TO) - Italy Niniejszy suplement jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6 ; 40-859 Tel.: +48 32 604 09 00 ; Fax.:+48 32 604 09 01 Spis treści Lp. Nazwa Strona 1. Ogólne warunki stosowania 3 2. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba INSTRUKCJA OBSŁUGI Nóż do kebaba v1.0-05.2008 MODEL: 774900 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo