Instrukcja obsługi *D * PackFix Hydro D Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi *D1140423-1001* PackFix Hydro D1140423 - - 1001. Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PackFix Hydro D *D * Polski Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 3452/82954 Telefaks: +43 (0) 3452/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Przed uruchomieniem koniecznie wypełnić poniższe pola, są to dane dotyczące Państwa maszyny, które w razie pytań stanowią podstawowe źródło informacji. Numer maszyny:... Numer seryjny:... POSCH Austria: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 3452/82954, Telefaks: +43 (0) 3452/ , POSCH Niemcy: Velden/Vils, Preysingallee 19, Telefon: +49 (0) 8742/2081, Telefaks: +49 (0) 8742/2083, 2

3 Spis treści Spis treści 1 Przedmowa Ochrona praw autorskich Odpowiedzialność za wadliwe działanie Zastrzeżenia Pojęcia Instrukcja obsługi 6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Wyjaśnienie symboli Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pakowarki Wskazówka dotycząca hałasu Pozostałe ryzyko Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 9 3 Informacje ogólne Zakres obowiązywania Opis Najważniejsze elementy konstrukcyjne maszyny Naklejki i ich znaczenie Ustawianie maszyny 13 4 Rozruch Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) Napęd silnikiem benzynowym (typ B) 15 5 Obsługa Obsługa ramienia podnoszącego i rotacyjnego System szybkiej wymiany Proces roboczy 18 6 Wyłączanie maszyny 20 7 Kontrole Urządzenia zabezpieczające Połączenia śrubowe Przewody hydrauliczne Poziom oleju 21 8 Konserwacja Smarowanie 23 3

4 Spis treści 8.2 Wymiana oleju Silnik benzynowy Czyszczenie 25 9 Wyposażenie dodatkowe Rozdzielacz ilościowy Widlak Rama podstawy Usuwanie usterek Dane techniczne Serwis 30 Deklaracja zgodności WE 31 4

5 Przedmowa 1 Przedmowa Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Maszyna została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami i przepisami. W niniejszej instrukcji zawarte są wskazówki dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi oraz utrzymania sprawności. Każda osoba, która odpowiedzialna jest za transport, uruchomienie, obsługę i utrzymanie sprawności maszyny powinna przeczytać i zrozumieć: instrukcję obsługi przepisy dotyczące bezpieczeństwa wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w poszczególnych rozdziałach. Aby zapobiec usterkom oraz zapewnić bezawaryjną eksploatację, instrukcja obsługi powinna być przez cały czas dostępna dla personelu obsługującego maszynę. 1.1 Ochrona praw autorskich Cała dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Przekazywanie i powielanie dokumentacji, tworzenie wyciągów oraz udzielanie informacji na temat jej treści jest zabronione, jeśli nie zostało udzielone wyraźne zezwolenie w tej kwestii. 1.2 Odpowiedzialność za wadliwe działanie Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi maszyny! Za szkody oraz zakłócenia, które wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Po stwierdzeniu wadliwości maszyny należy niezwłocznie zgłosić wszelkie wady. Wszelkie roszczenia nie mają podstawy w przypadku np.: nieprawidłowej eksploatacji, wadliwych połączeń oraz napędów, które nie stanowią części zakresu dostawy, korzystanie z innych niż oryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, przebudów, które nie zostały pisemnie uzgodnione z producentem. Części ulegające zużyciu nie podlegają gwarancji. 1.3 Zastrzeżenia Informacje dotyczące danych technicznych, wymiary, rysunki maszyny oraz normy bezpieczeństwa podlegają modyfikacjom ze względu na rozwój technologiczny. Z tego powodu nie są wiążące w przypadku każdej dostawy. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich i błędów składu. 1.4 Pojęcia Użytkownik Użytkownik to osoba użytkująca i korzystająca z maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub wyznaczająca do obsługi odpowiednio przeszkolone osoby. Personel obsługujący 5

6 Przedmowa Jako personel obsługujący (operator) określany jest ten, kto został wyznaczony przez użytkownika do obsługi maszyny. Wykwalifikowany personel Mianem presonelu wykwalifikowanego określana jest osoba lub osoby, które zostały zobowiązane przez użytkownika do następujących zadań: ustawienie, montaż wyposażenia, konserwacja oraz usuwanie usterek. Elektryk Elektryk to osoba, która dzięki specjalistycznemu wykształceniu posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instalacji elektrycznych, norm oraz przepisów oraz potrafi rozpoznać i usunąć ewentualne zagrożenia. Maszyna Określenie "maszyna" jest pojęciem stosowanym zamiennie z nazwą przedmiotu, który jest opisany w tej instrukcji (patrz strona tytułowa). 1.5 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja to Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 6

7 Wskazówki bezpieczeństwa 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Wyjaśnienie symboli Następujące symbole oraz wskazówki umieszczone w instrukcji mają za zadanie ostrzegać przed ewentualnymi wypadkami bądź szkodami rzeczowymi albo stanowią pomoc w trakcie pracy. Ostrzeżenie przed miejscami zagrożenia Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa podczas pracy, której nieprzestrzeganie może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Zawsze należy postępować uważnie i zgodnie ze wskazówkami oraz zachowywać ostrożność. Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Dotknięcie części będących pod napięciem może doprowadzić do śmierci. Osłony oraz urządzenia zabezpieczające elementy elektryczne mogą być otwierane tylko przez wykwalifikowanych elektryków po uprzednim odłączeniu zasilania. Ostrzeżenie przed zgnieceniem Ryzyko zranienia przez zakleszczenie rąk. Ostrzeżenie przed zgnieceniem Ryzyko zranienia przez zakleszczenie kończyn dolnych. Wskazówka Symbol przypominający o użytkowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie może być przyczyną zakłóceń lub uszkodzenia maszyny. Wskazówka dotycząca hałasu Symbol oznaczający obszar o znacznym natężeniu hałasu - > 85 db (A). Nieprzestrzeganie może być przyczyną zaburzeń lub uszkodzenia narządu słuchu. 7

8 Wskazówki bezpieczeństwa Dalsze informacje Symbol dalszych informacji dotyczących elementów wyposażenia dodatkowego. Informacje Informacje uwarunkowane względami handlowymi. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Maszynę powinny obsługiwać wyłącznie osoby, które mają wiedzę na temat działania urządzenia i potencjalnych zagrożeń oraz zapoznały się z instrukcją obsługi. Użytkownik ma za zadanie odpowiednio przeszkolić swój personel. Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym podłożu. Minimalny wiek operatora: 18 lat. Przy maszynie może pracować zawsze tylko jedna osoba! Zwrócić uwagę, aby miejsce pracy było odpowiednio oświetlone, ponieważ nieodpowiednie oświetlenie może znacznie zwiększyć ryzyko obrażeń ciała! Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń. Prace naprawcze, instalacyjne i konserwacyjne oraz czyszczenie wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie i nieruchomym narzędziu! W żadnym wypadku nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru. Podczas przestawiania maszyny wyłączyć napęd maszyny. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy POSCH. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian maszyny ani manipulacji! Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Nigdy nie stosować uszkodzonych przewodów łączących. Maszyn z napędem elektrycznym nie należy eksploatować podczas deszczu, gdyż mogłoby to prowadzić do uszkodzenia przełącznika lub silnika elektrycznego! Maszyny z silnikiem spalinowym: Powstawanie tlenku węgla Niebezpieczeństwo uduszenia a) Nigdy nie uruchamiać maszyny w zamkniętych pomieszczeniach! 2.3 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pakowarki Nigdy nie wchodzić pod podniesione bębny. Przebywanie ludzi w obszarze zagrożenia jest zabronione. Maszynę należy eksploatować wyłącznie na wolnym powietrzu! Podczas pracy nosić obuwie ochronne oraz odzież przylegającą do ciała! Ciśnienie robocze instalacji hydraulicznej może wynosić maksymalnie 130 barów! 8

9 Wskazówki bezpieczeństwa 2.4 Wskazówka dotycząca hałasu Współczynnik natężenia hałasu w miejscu pracy wynosi 45 db(a), w przypadku pomiaru bezpośredniego przy uchu operatora. W przypadku maszyn z silnikiem spalinowym należy się liczyć z poziomem hałasu równym 90 db(a), mierzonym przy uchu operatora. Z tego powodu należy stosować środki ochrony słuchu. Podane wartości są wartościami emisji i tym samym nie muszą oznaczać dopuszczalnych wartości na stanowisku pracy. Mimo że istnieje związek między poziomem emisji i imisji, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy konieczne są dodatkowe środki ostrożności. Czynniki, które mogą mieć wpływ na aktualny poziom imisji na stanowisku pracy obejmują specyfikę miejsca pracy, inne źródła hałasu, np. liczbę maszyn i inne odbywające się w pobliżu procesy robocze. Dopuszczalne wartości na stanowisku pracy mogą się również różnić w zależności od kraju. Jednakże, informacje te powinny dać użytkownikowi możliwość dokonania lepszej oceny zagrożeń i ryzyka. 2.5 Pozostałe ryzyko Nawet jeśli są przestrzegane wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, a maszyna jest prawidłowo eksploatowana, mogą wystąpić następujące zagrożenia: Dotknięcie obracających się części lub narzędzi. Zranienia spowodowane rozrzucanymi kawałkami drewna. Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane niewystarczającą wentylacją silnika. Uszkodzenie słuchu z powodu pracy bez odpowiedniej ochrony narządu słuchu. Nieprawidłowe działania człowieka (np. nadmierny wysiłek fizyczny, przeciążenie umysłowe itd.) Każda maszyna stwarza dodatkowe zagrożenia, więc podczas eksploatacji zawsze należy zachować wyjątkową ostrożność. Bezpieczeństwo pracy zależy od personelu obsługującego! 2.6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna PackFix Hydro przeznaczona jest wyłącznie do porcjowania i pakowania porąbanego drewna opałowego o maksymalnej długości 50 cm. Każde inne zastosowanie, a także zastosowanie nieprawidłowe, jest zabronione! 9

10 Informacje ogólne 3 Informacje ogólne 3.1 Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje następujące maszyny: Typ maszyny Nr artykułu * Typ Napęd M7350 M7355 M7357 M7360 PackFix Hydro - PS, wersja stacjonarna PackFix Hydro V, wersja stacjonarna PackFix Hydro V, wersja stacjonarna Układ hydrauliczny ciągnika Silnik elektryczny Silnik elektryczny PackFix Hydro - B, wersja stacjonarna Silnik benzynowy M7340 PackFix Hydro - PS, wersja mobilna Układ hydrauliczny ciągnika M7342 PackFix Hydro - PS, wersja uniwersalna *...Numer artykułu jest wybity na tabliczce znamionowej. Układ hydrauliczny ciągnika 3.2 Opis PackFix Hydro, urządzenie stacjonarne Maszyna napędzana jest za pomocą układu hydraulicznego ciągnika, silnikiem elektrycznym lub benzynowym. Paleta zostaje ustawiona przy dolnej ramie lub przy ramie podstawy (opcja) pod bębnami. Bęben jest opuszczany na paletę i za pomocą taśmociągu napełniany porąbanym drewnem opałowym. Po zakończeniu napełniania początek siatki jest mocowany do palety. Ramię rotacyjne owija siatkę wokół bębna, który równocześnie jest unoszony do góry. Napęd ramienia rotacyjnego odbywa się hydraulicznie, bęben zostaje podniesiony ramieniem (siłownik hydrauliczny). Gdy bęben znajduje się zupełnie u góry następuje odcięcie siatki i gotowa paleta drewna opałowego może trafić do magazynu. Ilość napełnienia bębna jest zawsze jednakowa: 1 metr sześcienny = 1,6 metra nasypowego. PackFix Hydro, urządzenie ruchome Jest on zamontowany na trzypunktowym zawieszeniu ciągnika. Paleta zostaje ustawiona pod bębnem za pomocą widlaka. Dalszy proces przebiega w ten sam sposób, jak opisano wcześniej. Gotowa paleta z drewnem opałowym może zostać wygodnie przetransportowana z ciągnika widlakiem. PackFix Hydro, urządzenie uniwersalne Różnica polega na tym, że maszyna ta może znaleźć zastosowanie zarówno jako maszyna stacjonarna, jak i ruchoma. 10

11 Informacje ogólne 3.3 Najważniejsze elementy konstrukcyjne maszyny Silnik hydrauliczny 8 Zawieszenie trzypunktowe 2 Ramię obrotowe 9 Podpora 3 Ramię podnoszące 10 Widlak 4 Silnik elektryczny 11 Ramię rotacyjne 5 Stelaż 12 Zwinięta siatka 6 Obsługa 13 Paleta 7 Przełącznik/wtyczka 14 Bęben 11

12 Informacje ogólne 3.4 Naklejki i ich znaczenie 3 Z Z Z Z Z Z Z Punkt smarowania 2 Kierunek obrotu siln. elektr. 3 Przed uruchomieniem maszyny koniecznie przeczytać instrukcję obsługi! 4 Obsługa ramienia rotacyjnego 5 Obsługa ramienia podnoszącego 6 Przełącznik faz 7 Uwaga! Zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika. Nieprawidłowy kierunek obrotów powoduje uszkodzenie pompy! 8 Ostrożnie, ruchome narzędzia! 9 Ostrzeżenie o przenoszonych w powietrzu ładunkach, przebywanie pod zawieszonym ładunkiem jest zabronione! 12

13 Informacje ogólne 3.5 Ustawianie maszyny Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym podłożu! Ustawić maszynę na płaskim, równym, stabilnym i wolnym od przeszkód podłożu. Maszyna musi stać bezpośrednio na podłożu. Nie należy podkładać desek, płaskowników stalowych itp. 13

14 Rozruch 4 Rozruch Przed uruchomieniem sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających, przewody hydrauliczne i poziom oleju! 4.1 Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Maszyny z silnikiem 230 V Maszyna może być eksploatowana wyłącznie w obwodach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej: Napięcie sieciowe 230 V (50 Hz) Bezpiecznik 16 A Przewód zasilający powinien mieć przekrój min. 2,5 mm². Przełącznik ustawić w pozycji WŁĄCZ Pozycja zero 2 Pozycja - wł Maszyny z silnikiem 400 V Maszyna może być eksploatowana wyłącznie w obwodach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Typ E2,2 Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej: Napięcie sieciowe 400 V (50 Hz) Bezpiecznik 16 A (charakterystyka wyzwalania C) Przewód zasilający powinien mieć przekrój min. 2,5 mm². Powyższa wartość przedstawia wyłącznie minimalne wymagania, w przypadku dłuższych przewodów zasilających musi być ona ustalona przez wykwalifikowanych elektryków. Przełącznik ustawić w pozycji WŁĄCZ. 14

15 Rozruch Pozycja zero 2 Pozycja - wł. Zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika elektrycznego (strzałka na silniku). W przypadku niewłaściwego kierunku obrotów silnika: We wtyczce znajduje się przełącznik faz, za pomocą którego można zmienić kierunek obrotów silnika (wcisnąć płytkę we wtyczce śrubokrętem i obrócić o 180 ). Niedopasowane połączenie wtykowe może spowodować wyrwanie wtyczki CEE z obudowy przełącznika. Aby temu zaradzić, stosować wtyczki uznanych producentów oraz silikon w aerozolu. Tego typu uszkodzenia przełącznika nie są objęte gwarancją. 4.2 Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) 1. Maszynę zamontować na trzypunktowym zawieszeniu ciągnika. 2. Węże hydrauliczne podłączyć do układu hydraulicznego ciągnika. 3. Przełączyć zawór sterujący w ciągniku na wł.. Zwrócić uwagę na to, by lepkość oleju hydraulicznego ciągnika była taka sama, jak lepkość oleju łuparki! Olej hydrauliczny HLP M46 Zwrócić uwagę na obieg zasilania i obieg powrotu! Maks. moc litrowa układu hydraulicznego ciągnika 12 l/min 130 barów Maks. ciśnienie robocze układu hydraulicznego ciągnika 4.3 Napęd silnikiem benzynowym (typ B) Przed uruchomieniem silnika sprawdzić stan oleju. Instrukcje dotyczące rozruchu silnika benzynowego można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. Dane silnika: 15

16 Rozruch Silnik Paliwo Pojemność zbiornika Zużycie ok. B2,6 benzyna bezołowiowa 95 0,8 litra 0,95 l/h Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. 16

17 Obsługa 5 Obsługa Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0 C należy przez ok. pięć minut rozgrzewać maszynę na biegu jałowym, aby układ hydrauliczny osiągnął temperaturę roboczą (przewody hydrauliczne są wówczas lekko ciepłe). 5.1 Obsługa ramienia podnoszącego i rotacyjnego 0 II 1 2 I 1 Dźwignia sterująca ramienia podnoszącego 2 Dźwignia sterująca ramienia rotacyjnego Dźwignia Ustawienie Funkcja 1 0 Położenie podstawowe I II Dźwignia sterująca wyciągnięta ramię podnoszące podnosi się Dźwignia sterująca wciśnięta ramię podnoszące opuszcza się 2 0 Położenie podstawowe I II Dźwignia sterująca wyciągnięta ramię rotacyjne obraca się w kierunku zawijania Dźwignia sterująca wciśnięta ramię rotacyjne obraca się przeciwnie do kierunku zawijania 5.2 System szybkiej wymiany W maszynach PackFix z systemem szybkiej wymiany można odłączyć bęben od konstrukcji ramowej. Dzięki temu można napełnić kilka bębnów niezależnie od miejsca ustawienia konstrukcji ramowej, także za pomocą kilku maszyn. 17

18 Obsługa Konstrukcja ramowa 3 Bęben napełniania 2 Szybkie zamykanie Odłączanie bębna: Szybkie zamykanie unieść do góry i odłączyć bęben od konstrukcji ramowej. 5.3 Proces roboczy Przy maszynie może pracować zawsze tylko jedna osoba! Uważać, aby w pobliżu maszyny nie przebywały inne osoby. Napełnianie bębna Uruchomić [ 14] maszynę. Bęben przemieścić całkowicie do góry Paleta 3 Ogranicznik palety 2 Deski 4 Stopa podporowa Umieścić paletę przy ograniczniku. Ogranicznik można dopasować do danej wielkości palety. 18

19 Obsługa Trzy deski o długości 1,2 m umieścić pośrodku palety w odstępach 8 cm. W przypadku palet kwadratowych zastosowanie desek nie jest konieczne. Opuścić bęben na paletę. Napełnić bęben aż po sam brzeg porąbanym drewnem opałowym. Przymocować początek zwiniętej siatki w narożniku palety. Nawijanie siatki Palety prostokątne (europalety - 1,2 x 0,8 m lub 1 x 0,8 m): Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania. Po ok. 1-1/2 obrotu pociągnąć dodatkowo dźwignię sterującą do podnoszenia bębna. Bęben przemieścić całkowicie do góry. Odciąć siatkę i zaczepić na górze gotowego ładunku drewna. Gotowy ładunek drewna można przetransportować do miejsca składowania. Palety kwadratowe: Unieść bęben ok. 10 cm. Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania. Po 1-1/2 obrotach zatrzymać. Przymocować siatkę do drewna w 3 lub 4 miejscach. Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania i dodatkowo dźwignię sterującą do podnoszenia bębna. Bęben przemieścić całkowicie do góry. Odciąć siatkę i zaczepić na górze gotowego ładunku drewna. Gotowy ładunek drewna można przetransportować do miejsca składowania. 19

20 Wyłączanie maszyny 6 Wyłączanie maszyny Przed wyłączeniem maszyny należy zredukować ciśnienie dla wszystkich funkcji hydraulicznych. W tym celu ustawić wszystkie dźwignie obsługowe w pozycji neutralnej. Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Przełącznik przełączyć na pozycję 0. Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) Przełączyć zawór sterujący na ciągniku na wył.. Napęd za pomocą silnika benzynowego (typ B) Silnik benzynowy ustawić na bieg jałowy i pozostawić na kilka minut, aby silnik się schłodził, następnie wyłączyć (patrz instrukcja obsługi silnika) 20

21 Kontrole 7 Kontrole Przed czynnościami kontrolnymi koniecznie wyłączyć napęd maszyny! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! 7.1 Urządzenia zabezpieczające Wszystkie urządzenia zabezpieczające (osłony, kraty ochronne...) muszą być zamontowane! 7.2 Połączenia śrubowe Po pierwszej godzinie pracy dokręcić wszystkie śruby i nakrętki. Co 100 godzin roboczych dokręcać śruby i nakrętki. Uzupełnić brakujące śruby i nakrętki. 7.3 Przewody hydrauliczne Po pierwszej godzinie pracy sprawdzić szczelność oraz osadzenie wszystkich przewodów hydraulicznych. Co 100 godzin sprawdzać szczelność oraz osadzenie przewodów hydraulicznych. Uszkodzone przewody hydrauliczne należy natychmiast wymienić! 7.4 Poziom oleju W celu kontroli poziomu oleju ustawić maszynę na równej i poziomej powierzchni Poziom oleju hydraulicznego Bagnet pomiarowy oleju 3 Śruba spustowa oleju 2 Oznaczenie W zbiorniku maszyny znajduje się bagnet pomiarowy oleju. Poziom oleju musi znajdować się na bagnecie pomiędzy rowkiem a końcem bagnetu, w przeciwnym razie jest za mało oleju w zbiorniku. W takim przypadku należy natychmiast uzupełnić olej hydrauliczny. 21

22 Kontrole Na ten temat patrz... Wymiana oleju hydraulicznego [ 23] Kontrola filtra oleju jest konieczna tylko podczas wymiany oleju. 22

23 Konserwacja 8 Konserwacja Przed czynnościami konserwacyjnymi koniecznie wyłączyć napęd maszyny! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy POSCH. 8.1 Smarowanie Elementy oliwione lub smarowane oraz stare oleje należy utylizować zgodnie z przepisami Plan smarowania 2 1 Częstotliwość smarowania Poz. Co / miejsce co tydzień (co 40 roboczogodzin zależnie od eksploatacji również częściej) 1 W miejscu smarowania ramienia obrotowego 2 Prowadnica na ramieniu podnoszącym Miejsca smarowania oznaczone są odpowiednim symbolem. Zalecane smary: Producent Typ Genol Smar uniwersalny Fuchs Smar uniwersalny Wymiana oleju Zużyty olej należy usuwać w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska Wymiana oleju hydraulicznego Pierwsza wymiana oleju powinna być przeprowadzona po 500 godzinach pracy. Wszystkie kolejne wymiany oleju przeprowadzać co najmniej raz w roku. 23

24 Konserwacja Proces wymiany: Bagnet pomiarowy oleju 3 Śruba spustowa oleju 2 Oznaczenie Wykręcić pręt do pomiaru poziomu oleju. Odkręcić śrubę spustu oleju. Śruba spustu oleju znajduje się na dnie zbiornika oleju. Stary olej hydrauliczny spuścić do płaskiego naczynia. Wkręcić śrubę spustową oleju i wlać nowy olej hydrauliczny. Uruchomić maszynę i pozostawić na krótko w trybie pracy. Sprawdzić stan oleju i w razie potrzeby uzupełnić olej hydrauliczny. Całkowita ilość oleju w układzie hydraulicznym: Ilość 14 litrów Układ hydrauliczny napełniony jest olejem hydraulicznym OMV HLP M46. Podczas wymiany oleju zaleca się bezwzględne stosowanie wysokogatunkowego oleju. Mieszanie z produktami tej samej klasy nie stanowi żadnego problemu Zalecane oleje hydrauliczne Producent Gatunek oleju OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydrauliköl 520 FUCHS Platohyd 32S * / Renolin B10 *...biologiczne oleje hydrauliczne 24

25 Konserwacja Filtr oleju Pokrywa filtra 2 Wkład filtra Przy każdej wymianie oleju należy zmienić wkład filtra. Wióry aluminiowe, które mogą się pojawić na skutek docierania pompy, są nieszkodliwe. Wkładu filtra oleju nie płukać benzyną lub naftą, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 8.3 Silnik benzynowy Informacje o niezbędnych czynnościach konserwacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. 8.4 Czyszczenie Przed przystąpieniem do prac związanych z czyszczeniem maszyny należy koniecznie wyłączyć napęd! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! Maszynę należy regularnie czyścić celem zapewnienia optymalnego działania. Do mycia nowej maszyny (pierwsze 3 miesiące) używać tylko gąbki! Do tego czasu lakier nie jest jeszcze całkowicie utwardzony i podczas czyszczenia za pomocą myjki wysokociśnieniowej może dojść do uszkodzenia lakieru. 25

26 Wyposażenie dodatkowe 9 Wyposażenie dodatkowe 9.1 Rozdzielacz ilościowy Rozdzielacz ilościowy dla typów PS do dopasowania do prędkości ramienia zawijającego. - + Wyższa prędkość: Obrócić dławik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niższa prędkość: Obrócić dławik zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 9.2 Widlak Widlak 4 Podpora 2 Śruba z łbem sześciokątnym 5 Trzpień 3 Nakrętka sześciokątna 6 Zawleczka Widlak do mobilnego zastosowania wzgl. transportu paczek drewna. Montaż: Widlak podnieść ponad trzypunktową ramę i przykręcić śrubami z sześciokątnym łbem. Wsunąć podporę w mocowanie i zamocować trzpieniem. Trzpień zabezpieczyć zawleczką. 26

27 Wyposażenie dodatkowe 9.3 Rama podstawy Rama podstawy 4 Ogranicznik palety 2 Śruba z łbem sześciokątnym 5 Stopa podporowa 3 Nakrętka sześciokątna Rama podstawy do załadunku podnośnikiem widłowym. Montaż: Widlak podnieść ponad trzypunktową ramę i przykręcić śrubami z sześciokątnym łbem. Opuścić ogranicznik palety. Ramę podstawy wypoziomować za pomocą stóp podporowych. 27

28 Usuwanie usterek 10 Usuwanie usterek Usterka Możliwa przyczyna Postępowanie patrz strona Silnik elektryczny nie włącza się lub często się wyłącza Uszkodzony przewód zasilający Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego (patrz) [ 14] Przepalają się bezpieczniki przewód zasilający zbyt słabo zabezpieczony Stosować właściwe bezpieczniki Włącza się ochronnik silnika Stosować grubszy przewód zasilający Zły kierunek obrotu Zamienić dwie fazy Przełącznik nie działa Uszkodzony przewód zasilający Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego patrz [ 14] Przepalają się bezpieczniki przewód zasilający zbyt słabo zabezpieczony Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego Uszkodzony stycznik lub wkładka ochronna silnika Sprawdzić przełącznik lub przesłać do sprawdzenia Olej hydrauliczny przegrzewa się Za mało oleju w układzie hydraulicznym Zła jakość oleju hydraulicznego Filtr oleju zanieczyszczony lub zatkany Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego Wymienić olej hydrauliczny patrz [ 21] patrz [ 23] Wymienić wkład filtra patrz [ 25] Utrata mocy maszyny Olej hydrauliczny przegrzewa się patrz Olej hydrauliczny przegrzewa się Za mało oleju w układzie hydraulicznym Wymienić olej hydrauliczny patrz [ 23] Maszyna głośno pracuje Filtr oleju zanieczyszczony lub zatkany Wymiana wkładu filtra patrz [ 25] Silnik benzynowy nie uruchamia się Silnik benzynowy gaśnie Pusty zbiornik paliwa Dolać benzyny Pusty zbiornik paliwa Dolać benzyny Zbyt niskie obroty Zwiększyć obroty Za małe ciśnienie oleju Uzupełnić olej silnikowy 28

29 Dane techniczne 11 Dane techniczne Typ Napęd Rodzaj napędu PS, wersja stacjonarna Układ hydrauliczny ciągnika 400 V, wersja stacjonarna Silnik elektryczny 230 V, wersja stacjonarna Silnik elektryczny Moc kw 3 2,2 2,2 Napięcie V Bezpiecznik A Bęben Średnica cm Wysokość cm Maks. długość drewna cm Pojemność Wymiary ** m nasyp. * 1,6 1,6 1,6 Długość cm Szerokość cm Wysokość cm Ciężar kg... Typ Napęd B, wersja stacjonarna PS, wersja mobilna Rodzaj napędu Silnik benzynowy Układ hydrauliczny ciągnika PS, wersja uniwersalna Układ hydrauliczny ciągnika Moc kw 2,6 3 3 Napięcie V Bezpiecznik A Bęben Średnica cm Wysokość cm Maks. długość drewna cm Pojemność Wymiary ** m nasyp. * 1,6 1,6 1,6 Długość cm Szerokość cm Wysokość cm Ciężar kg... *...m nasyp. = pojemność nasypowa w metrach przestrzennych **...podane wymiary oraz ciężary są wartościami orientacyjnymi i odnoszą się do podstawowej wersji wyposażenia. 29

30 Serwis 12 Serwis Produkt POSCH W celu zamówienia części do danej maszyny należy zwrócić się bezpośrednio do przedstawiciela handlowego. 30

31 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że opisana poniżej maszyna pod względem przeznaczenia oraz konstrukcji odpowiada jednolitym, elementarnym wymogom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywą UE 2006/42/EG. Ponadto maszyna ta odpowiada dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/EG oraz dyrektywie dot. kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. W przypadku nieuzgodnionych z nami modyfikacji maszyny niniejsze oświadczenie traci ważność. Opakowanie drewna opałowego - PackFix Hydro Nr kat.: Nr seryjny: M7350, M7355, M7357, M7360, M7340, M7342 od A Do wdrożenia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia określonych w dyrektywach UE przyjęto następujące normy: normy EN ISO /-2 Ogólne zasady projektowania EN Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp kończyn górnych i dolnych do stref zagrożenia normy EN 349 Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka normy EN Wyposażenie elektryczne maszyn normy EN 982 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów W przypadku urządzeń produkowanych seryjnie, wewnętrzne procedury zapewniają stałą zgodność z bieżącymi wymogami określanymi przez dyrektywy WE oraz obowiązujące normy. Poniżej znajduje się nazwisko i adres osoby upoważnionej do podpisu deklaracji zgodności UE oraz do zestawienia dokumentacji technicznej. Leibnitz, Posch Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz inż. Johann Tinnacher Dyrektor 31

32 Adres dealera firmy Posch

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10 NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10 Nitownica SN - 10 1. Obszar zastosowania 2. Specyfikacja 3. Wyposażenie 4. Przygotowanie do pracy 5. Praca z nitownicą 6. Wymiana głowicy roboczej 7. Regulacja ciśnienia

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Mobile Air System - dwa w jednym!

Mobile Air System - dwa w jednym! Mobile Air System - dwa w jednym! Kompletne centrum sprężonego powietrza Sprężarka mobilna Nowatorskie urządzenie Mobile Air System : kompletne centrum sprężonego powietrza z mobilną sprężarką. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Nr art. D 605 030 Wydanie z dnia 2003/10/moe-08 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji.

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji. Spis treści 1. Przeznaczenie urządzenia 2. Dane techniczne 3. Konstrukcja 4. Bezpieczeństwo 5. Przygotowanie 6. Podłączenie urządzenia 7. Ustawienie urządzenia 8. Uruchomienie urządzenia 9. Parametry nastawcze

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN CAYMAN Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę (bez podgrzewania). Silnik elektryczny 1 lub 3 fazowy zapewnia długą i bezawaryjną pracę Silnik elektryczny zabezpieczony jest przed przegrzaniem

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji

Instrukcja obsługi i konserwacji Instrukcja obsługi i konserwacji filtrów zgrubnych typy DVP 6 do DVP 160 filtrów ultradrobnych typy DFP 6 do DFP 160 filtrów z węglem aktywnym typy DAP 6 do DAP 160 Wydanie z dnia 2000/06/PR-08 Bardzo

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo