Instrukcja obsługi *D * PackFix Hydro D Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi *D1140423-1001* PackFix Hydro D1140423 - - 1001. Polski. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PackFix Hydro D *D * Polski Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 3452/82954 Telefaks: +43 (0) 3452/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Przed uruchomieniem koniecznie wypełnić poniższe pola, są to dane dotyczące Państwa maszyny, które w razie pytań stanowią podstawowe źródło informacji. Numer maszyny:... Numer seryjny:... POSCH Austria: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 3452/82954, Telefaks: +43 (0) 3452/ , POSCH Niemcy: Velden/Vils, Preysingallee 19, Telefon: +49 (0) 8742/2081, Telefaks: +49 (0) 8742/2083, 2

3 Spis treści Spis treści 1 Przedmowa Ochrona praw autorskich Odpowiedzialność za wadliwe działanie Zastrzeżenia Pojęcia Instrukcja obsługi 6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Wyjaśnienie symboli Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pakowarki Wskazówka dotycząca hałasu Pozostałe ryzyko Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 9 3 Informacje ogólne Zakres obowiązywania Opis Najważniejsze elementy konstrukcyjne maszyny Naklejki i ich znaczenie Ustawianie maszyny 13 4 Rozruch Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) Napęd silnikiem benzynowym (typ B) 15 5 Obsługa Obsługa ramienia podnoszącego i rotacyjnego System szybkiej wymiany Proces roboczy 18 6 Wyłączanie maszyny 20 7 Kontrole Urządzenia zabezpieczające Połączenia śrubowe Przewody hydrauliczne Poziom oleju 21 8 Konserwacja Smarowanie 23 3

4 Spis treści 8.2 Wymiana oleju Silnik benzynowy Czyszczenie 25 9 Wyposażenie dodatkowe Rozdzielacz ilościowy Widlak Rama podstawy Usuwanie usterek Dane techniczne Serwis 30 Deklaracja zgodności WE 31 4

5 Przedmowa 1 Przedmowa Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Maszyna została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami i przepisami. W niniejszej instrukcji zawarte są wskazówki dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi oraz utrzymania sprawności. Każda osoba, która odpowiedzialna jest za transport, uruchomienie, obsługę i utrzymanie sprawności maszyny powinna przeczytać i zrozumieć: instrukcję obsługi przepisy dotyczące bezpieczeństwa wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w poszczególnych rozdziałach. Aby zapobiec usterkom oraz zapewnić bezawaryjną eksploatację, instrukcja obsługi powinna być przez cały czas dostępna dla personelu obsługującego maszynę. 1.1 Ochrona praw autorskich Cała dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Przekazywanie i powielanie dokumentacji, tworzenie wyciągów oraz udzielanie informacji na temat jej treści jest zabronione, jeśli nie zostało udzielone wyraźne zezwolenie w tej kwestii. 1.2 Odpowiedzialność za wadliwe działanie Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi maszyny! Za szkody oraz zakłócenia, które wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Po stwierdzeniu wadliwości maszyny należy niezwłocznie zgłosić wszelkie wady. Wszelkie roszczenia nie mają podstawy w przypadku np.: nieprawidłowej eksploatacji, wadliwych połączeń oraz napędów, które nie stanowią części zakresu dostawy, korzystanie z innych niż oryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, przebudów, które nie zostały pisemnie uzgodnione z producentem. Części ulegające zużyciu nie podlegają gwarancji. 1.3 Zastrzeżenia Informacje dotyczące danych technicznych, wymiary, rysunki maszyny oraz normy bezpieczeństwa podlegają modyfikacjom ze względu na rozwój technologiczny. Z tego powodu nie są wiążące w przypadku każdej dostawy. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich i błędów składu. 1.4 Pojęcia Użytkownik Użytkownik to osoba użytkująca i korzystająca z maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub wyznaczająca do obsługi odpowiednio przeszkolone osoby. Personel obsługujący 5

6 Przedmowa Jako personel obsługujący (operator) określany jest ten, kto został wyznaczony przez użytkownika do obsługi maszyny. Wykwalifikowany personel Mianem presonelu wykwalifikowanego określana jest osoba lub osoby, które zostały zobowiązane przez użytkownika do następujących zadań: ustawienie, montaż wyposażenia, konserwacja oraz usuwanie usterek. Elektryk Elektryk to osoba, która dzięki specjalistycznemu wykształceniu posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instalacji elektrycznych, norm oraz przepisów oraz potrafi rozpoznać i usunąć ewentualne zagrożenia. Maszyna Określenie "maszyna" jest pojęciem stosowanym zamiennie z nazwą przedmiotu, który jest opisany w tej instrukcji (patrz strona tytułowa). 1.5 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja to Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 6

7 Wskazówki bezpieczeństwa 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Wyjaśnienie symboli Następujące symbole oraz wskazówki umieszczone w instrukcji mają za zadanie ostrzegać przed ewentualnymi wypadkami bądź szkodami rzeczowymi albo stanowią pomoc w trakcie pracy. Ostrzeżenie przed miejscami zagrożenia Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa podczas pracy, której nieprzestrzeganie może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Zawsze należy postępować uważnie i zgodnie ze wskazówkami oraz zachowywać ostrożność. Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Dotknięcie części będących pod napięciem może doprowadzić do śmierci. Osłony oraz urządzenia zabezpieczające elementy elektryczne mogą być otwierane tylko przez wykwalifikowanych elektryków po uprzednim odłączeniu zasilania. Ostrzeżenie przed zgnieceniem Ryzyko zranienia przez zakleszczenie rąk. Ostrzeżenie przed zgnieceniem Ryzyko zranienia przez zakleszczenie kończyn dolnych. Wskazówka Symbol przypominający o użytkowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie może być przyczyną zakłóceń lub uszkodzenia maszyny. Wskazówka dotycząca hałasu Symbol oznaczający obszar o znacznym natężeniu hałasu - > 85 db (A). Nieprzestrzeganie może być przyczyną zaburzeń lub uszkodzenia narządu słuchu. 7

8 Wskazówki bezpieczeństwa Dalsze informacje Symbol dalszych informacji dotyczących elementów wyposażenia dodatkowego. Informacje Informacje uwarunkowane względami handlowymi. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Maszynę powinny obsługiwać wyłącznie osoby, które mają wiedzę na temat działania urządzenia i potencjalnych zagrożeń oraz zapoznały się z instrukcją obsługi. Użytkownik ma za zadanie odpowiednio przeszkolić swój personel. Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym podłożu. Minimalny wiek operatora: 18 lat. Przy maszynie może pracować zawsze tylko jedna osoba! Zwrócić uwagę, aby miejsce pracy było odpowiednio oświetlone, ponieważ nieodpowiednie oświetlenie może znacznie zwiększyć ryzyko obrażeń ciała! Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń. Prace naprawcze, instalacyjne i konserwacyjne oraz czyszczenie wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie i nieruchomym narzędziu! W żadnym wypadku nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru. Podczas przestawiania maszyny wyłączyć napęd maszyny. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy POSCH. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian maszyny ani manipulacji! Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Nigdy nie stosować uszkodzonych przewodów łączących. Maszyn z napędem elektrycznym nie należy eksploatować podczas deszczu, gdyż mogłoby to prowadzić do uszkodzenia przełącznika lub silnika elektrycznego! Maszyny z silnikiem spalinowym: Powstawanie tlenku węgla Niebezpieczeństwo uduszenia a) Nigdy nie uruchamiać maszyny w zamkniętych pomieszczeniach! 2.3 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pakowarki Nigdy nie wchodzić pod podniesione bębny. Przebywanie ludzi w obszarze zagrożenia jest zabronione. Maszynę należy eksploatować wyłącznie na wolnym powietrzu! Podczas pracy nosić obuwie ochronne oraz odzież przylegającą do ciała! Ciśnienie robocze instalacji hydraulicznej może wynosić maksymalnie 130 barów! 8

9 Wskazówki bezpieczeństwa 2.4 Wskazówka dotycząca hałasu Współczynnik natężenia hałasu w miejscu pracy wynosi 45 db(a), w przypadku pomiaru bezpośredniego przy uchu operatora. W przypadku maszyn z silnikiem spalinowym należy się liczyć z poziomem hałasu równym 90 db(a), mierzonym przy uchu operatora. Z tego powodu należy stosować środki ochrony słuchu. Podane wartości są wartościami emisji i tym samym nie muszą oznaczać dopuszczalnych wartości na stanowisku pracy. Mimo że istnieje związek między poziomem emisji i imisji, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy konieczne są dodatkowe środki ostrożności. Czynniki, które mogą mieć wpływ na aktualny poziom imisji na stanowisku pracy obejmują specyfikę miejsca pracy, inne źródła hałasu, np. liczbę maszyn i inne odbywające się w pobliżu procesy robocze. Dopuszczalne wartości na stanowisku pracy mogą się również różnić w zależności od kraju. Jednakże, informacje te powinny dać użytkownikowi możliwość dokonania lepszej oceny zagrożeń i ryzyka. 2.5 Pozostałe ryzyko Nawet jeśli są przestrzegane wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, a maszyna jest prawidłowo eksploatowana, mogą wystąpić następujące zagrożenia: Dotknięcie obracających się części lub narzędzi. Zranienia spowodowane rozrzucanymi kawałkami drewna. Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane niewystarczającą wentylacją silnika. Uszkodzenie słuchu z powodu pracy bez odpowiedniej ochrony narządu słuchu. Nieprawidłowe działania człowieka (np. nadmierny wysiłek fizyczny, przeciążenie umysłowe itd.) Każda maszyna stwarza dodatkowe zagrożenia, więc podczas eksploatacji zawsze należy zachować wyjątkową ostrożność. Bezpieczeństwo pracy zależy od personelu obsługującego! 2.6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna PackFix Hydro przeznaczona jest wyłącznie do porcjowania i pakowania porąbanego drewna opałowego o maksymalnej długości 50 cm. Każde inne zastosowanie, a także zastosowanie nieprawidłowe, jest zabronione! 9

10 Informacje ogólne 3 Informacje ogólne 3.1 Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje następujące maszyny: Typ maszyny Nr artykułu * Typ Napęd M7350 M7355 M7357 M7360 PackFix Hydro - PS, wersja stacjonarna PackFix Hydro V, wersja stacjonarna PackFix Hydro V, wersja stacjonarna Układ hydrauliczny ciągnika Silnik elektryczny Silnik elektryczny PackFix Hydro - B, wersja stacjonarna Silnik benzynowy M7340 PackFix Hydro - PS, wersja mobilna Układ hydrauliczny ciągnika M7342 PackFix Hydro - PS, wersja uniwersalna *...Numer artykułu jest wybity na tabliczce znamionowej. Układ hydrauliczny ciągnika 3.2 Opis PackFix Hydro, urządzenie stacjonarne Maszyna napędzana jest za pomocą układu hydraulicznego ciągnika, silnikiem elektrycznym lub benzynowym. Paleta zostaje ustawiona przy dolnej ramie lub przy ramie podstawy (opcja) pod bębnami. Bęben jest opuszczany na paletę i za pomocą taśmociągu napełniany porąbanym drewnem opałowym. Po zakończeniu napełniania początek siatki jest mocowany do palety. Ramię rotacyjne owija siatkę wokół bębna, który równocześnie jest unoszony do góry. Napęd ramienia rotacyjnego odbywa się hydraulicznie, bęben zostaje podniesiony ramieniem (siłownik hydrauliczny). Gdy bęben znajduje się zupełnie u góry następuje odcięcie siatki i gotowa paleta drewna opałowego może trafić do magazynu. Ilość napełnienia bębna jest zawsze jednakowa: 1 metr sześcienny = 1,6 metra nasypowego. PackFix Hydro, urządzenie ruchome Jest on zamontowany na trzypunktowym zawieszeniu ciągnika. Paleta zostaje ustawiona pod bębnem za pomocą widlaka. Dalszy proces przebiega w ten sam sposób, jak opisano wcześniej. Gotowa paleta z drewnem opałowym może zostać wygodnie przetransportowana z ciągnika widlakiem. PackFix Hydro, urządzenie uniwersalne Różnica polega na tym, że maszyna ta może znaleźć zastosowanie zarówno jako maszyna stacjonarna, jak i ruchoma. 10

11 Informacje ogólne 3.3 Najważniejsze elementy konstrukcyjne maszyny Silnik hydrauliczny 8 Zawieszenie trzypunktowe 2 Ramię obrotowe 9 Podpora 3 Ramię podnoszące 10 Widlak 4 Silnik elektryczny 11 Ramię rotacyjne 5 Stelaż 12 Zwinięta siatka 6 Obsługa 13 Paleta 7 Przełącznik/wtyczka 14 Bęben 11

12 Informacje ogólne 3.4 Naklejki i ich znaczenie 3 Z Z Z Z Z Z Z Punkt smarowania 2 Kierunek obrotu siln. elektr. 3 Przed uruchomieniem maszyny koniecznie przeczytać instrukcję obsługi! 4 Obsługa ramienia rotacyjnego 5 Obsługa ramienia podnoszącego 6 Przełącznik faz 7 Uwaga! Zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika. Nieprawidłowy kierunek obrotów powoduje uszkodzenie pompy! 8 Ostrożnie, ruchome narzędzia! 9 Ostrzeżenie o przenoszonych w powietrzu ładunkach, przebywanie pod zawieszonym ładunkiem jest zabronione! 12

13 Informacje ogólne 3.5 Ustawianie maszyny Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym podłożu! Ustawić maszynę na płaskim, równym, stabilnym i wolnym od przeszkód podłożu. Maszyna musi stać bezpośrednio na podłożu. Nie należy podkładać desek, płaskowników stalowych itp. 13

14 Rozruch 4 Rozruch Przed uruchomieniem sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających, przewody hydrauliczne i poziom oleju! 4.1 Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Maszyny z silnikiem 230 V Maszyna może być eksploatowana wyłącznie w obwodach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej: Napięcie sieciowe 230 V (50 Hz) Bezpiecznik 16 A Przewód zasilający powinien mieć przekrój min. 2,5 mm². Przełącznik ustawić w pozycji WŁĄCZ Pozycja zero 2 Pozycja - wł Maszyny z silnikiem 400 V Maszyna może być eksploatowana wyłącznie w obwodach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Typ E2,2 Podłączyć maszynę do sieci elektrycznej: Napięcie sieciowe 400 V (50 Hz) Bezpiecznik 16 A (charakterystyka wyzwalania C) Przewód zasilający powinien mieć przekrój min. 2,5 mm². Powyższa wartość przedstawia wyłącznie minimalne wymagania, w przypadku dłuższych przewodów zasilających musi być ona ustalona przez wykwalifikowanych elektryków. Przełącznik ustawić w pozycji WŁĄCZ. 14

15 Rozruch Pozycja zero 2 Pozycja - wł. Zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika elektrycznego (strzałka na silniku). W przypadku niewłaściwego kierunku obrotów silnika: We wtyczce znajduje się przełącznik faz, za pomocą którego można zmienić kierunek obrotów silnika (wcisnąć płytkę we wtyczce śrubokrętem i obrócić o 180 ). Niedopasowane połączenie wtykowe może spowodować wyrwanie wtyczki CEE z obudowy przełącznika. Aby temu zaradzić, stosować wtyczki uznanych producentów oraz silikon w aerozolu. Tego typu uszkodzenia przełącznika nie są objęte gwarancją. 4.2 Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) 1. Maszynę zamontować na trzypunktowym zawieszeniu ciągnika. 2. Węże hydrauliczne podłączyć do układu hydraulicznego ciągnika. 3. Przełączyć zawór sterujący w ciągniku na wł.. Zwrócić uwagę na to, by lepkość oleju hydraulicznego ciągnika była taka sama, jak lepkość oleju łuparki! Olej hydrauliczny HLP M46 Zwrócić uwagę na obieg zasilania i obieg powrotu! Maks. moc litrowa układu hydraulicznego ciągnika 12 l/min 130 barów Maks. ciśnienie robocze układu hydraulicznego ciągnika 4.3 Napęd silnikiem benzynowym (typ B) Przed uruchomieniem silnika sprawdzić stan oleju. Instrukcje dotyczące rozruchu silnika benzynowego można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. Dane silnika: 15

16 Rozruch Silnik Paliwo Pojemność zbiornika Zużycie ok. B2,6 benzyna bezołowiowa 95 0,8 litra 0,95 l/h Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. 16

17 Obsługa 5 Obsługa Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0 C należy przez ok. pięć minut rozgrzewać maszynę na biegu jałowym, aby układ hydrauliczny osiągnął temperaturę roboczą (przewody hydrauliczne są wówczas lekko ciepłe). 5.1 Obsługa ramienia podnoszącego i rotacyjnego 0 II 1 2 I 1 Dźwignia sterująca ramienia podnoszącego 2 Dźwignia sterująca ramienia rotacyjnego Dźwignia Ustawienie Funkcja 1 0 Położenie podstawowe I II Dźwignia sterująca wyciągnięta ramię podnoszące podnosi się Dźwignia sterująca wciśnięta ramię podnoszące opuszcza się 2 0 Położenie podstawowe I II Dźwignia sterująca wyciągnięta ramię rotacyjne obraca się w kierunku zawijania Dźwignia sterująca wciśnięta ramię rotacyjne obraca się przeciwnie do kierunku zawijania 5.2 System szybkiej wymiany W maszynach PackFix z systemem szybkiej wymiany można odłączyć bęben od konstrukcji ramowej. Dzięki temu można napełnić kilka bębnów niezależnie od miejsca ustawienia konstrukcji ramowej, także za pomocą kilku maszyn. 17

18 Obsługa Konstrukcja ramowa 3 Bęben napełniania 2 Szybkie zamykanie Odłączanie bębna: Szybkie zamykanie unieść do góry i odłączyć bęben od konstrukcji ramowej. 5.3 Proces roboczy Przy maszynie może pracować zawsze tylko jedna osoba! Uważać, aby w pobliżu maszyny nie przebywały inne osoby. Napełnianie bębna Uruchomić [ 14] maszynę. Bęben przemieścić całkowicie do góry Paleta 3 Ogranicznik palety 2 Deski 4 Stopa podporowa Umieścić paletę przy ograniczniku. Ogranicznik można dopasować do danej wielkości palety. 18

19 Obsługa Trzy deski o długości 1,2 m umieścić pośrodku palety w odstępach 8 cm. W przypadku palet kwadratowych zastosowanie desek nie jest konieczne. Opuścić bęben na paletę. Napełnić bęben aż po sam brzeg porąbanym drewnem opałowym. Przymocować początek zwiniętej siatki w narożniku palety. Nawijanie siatki Palety prostokątne (europalety - 1,2 x 0,8 m lub 1 x 0,8 m): Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania. Po ok. 1-1/2 obrotu pociągnąć dodatkowo dźwignię sterującą do podnoszenia bębna. Bęben przemieścić całkowicie do góry. Odciąć siatkę i zaczepić na górze gotowego ładunku drewna. Gotowy ładunek drewna można przetransportować do miejsca składowania. Palety kwadratowe: Unieść bęben ok. 10 cm. Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania. Po 1-1/2 obrotach zatrzymać. Przymocować siatkę do drewna w 3 lub 4 miejscach. Pociągnąć dźwignię sterującą do nawijania i dodatkowo dźwignię sterującą do podnoszenia bębna. Bęben przemieścić całkowicie do góry. Odciąć siatkę i zaczepić na górze gotowego ładunku drewna. Gotowy ładunek drewna można przetransportować do miejsca składowania. 19

20 Wyłączanie maszyny 6 Wyłączanie maszyny Przed wyłączeniem maszyny należy zredukować ciśnienie dla wszystkich funkcji hydraulicznych. W tym celu ustawić wszystkie dźwignie obsługowe w pozycji neutralnej. Napęd silnikiem elektrycznym (typ E) Przełącznik przełączyć na pozycję 0. Napęd poprzez układ hydrauliczny ciągnika (typ PS) Przełączyć zawór sterujący na ciągniku na wył.. Napęd za pomocą silnika benzynowego (typ B) Silnik benzynowy ustawić na bieg jałowy i pozostawić na kilka minut, aby silnik się schłodził, następnie wyłączyć (patrz instrukcja obsługi silnika) 20

21 Kontrole 7 Kontrole Przed czynnościami kontrolnymi koniecznie wyłączyć napęd maszyny! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! 7.1 Urządzenia zabezpieczające Wszystkie urządzenia zabezpieczające (osłony, kraty ochronne...) muszą być zamontowane! 7.2 Połączenia śrubowe Po pierwszej godzinie pracy dokręcić wszystkie śruby i nakrętki. Co 100 godzin roboczych dokręcać śruby i nakrętki. Uzupełnić brakujące śruby i nakrętki. 7.3 Przewody hydrauliczne Po pierwszej godzinie pracy sprawdzić szczelność oraz osadzenie wszystkich przewodów hydraulicznych. Co 100 godzin sprawdzać szczelność oraz osadzenie przewodów hydraulicznych. Uszkodzone przewody hydrauliczne należy natychmiast wymienić! 7.4 Poziom oleju W celu kontroli poziomu oleju ustawić maszynę na równej i poziomej powierzchni Poziom oleju hydraulicznego Bagnet pomiarowy oleju 3 Śruba spustowa oleju 2 Oznaczenie W zbiorniku maszyny znajduje się bagnet pomiarowy oleju. Poziom oleju musi znajdować się na bagnecie pomiędzy rowkiem a końcem bagnetu, w przeciwnym razie jest za mało oleju w zbiorniku. W takim przypadku należy natychmiast uzupełnić olej hydrauliczny. 21

22 Kontrole Na ten temat patrz... Wymiana oleju hydraulicznego [ 23] Kontrola filtra oleju jest konieczna tylko podczas wymiany oleju. 22

23 Konserwacja 8 Konserwacja Przed czynnościami konserwacyjnymi koniecznie wyłączyć napęd maszyny! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków! Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy POSCH. 8.1 Smarowanie Elementy oliwione lub smarowane oraz stare oleje należy utylizować zgodnie z przepisami Plan smarowania 2 1 Częstotliwość smarowania Poz. Co / miejsce co tydzień (co 40 roboczogodzin zależnie od eksploatacji również częściej) 1 W miejscu smarowania ramienia obrotowego 2 Prowadnica na ramieniu podnoszącym Miejsca smarowania oznaczone są odpowiednim symbolem. Zalecane smary: Producent Typ Genol Smar uniwersalny Fuchs Smar uniwersalny Wymiana oleju Zużyty olej należy usuwać w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska Wymiana oleju hydraulicznego Pierwsza wymiana oleju powinna być przeprowadzona po 500 godzinach pracy. Wszystkie kolejne wymiany oleju przeprowadzać co najmniej raz w roku. 23

24 Konserwacja Proces wymiany: Bagnet pomiarowy oleju 3 Śruba spustowa oleju 2 Oznaczenie Wykręcić pręt do pomiaru poziomu oleju. Odkręcić śrubę spustu oleju. Śruba spustu oleju znajduje się na dnie zbiornika oleju. Stary olej hydrauliczny spuścić do płaskiego naczynia. Wkręcić śrubę spustową oleju i wlać nowy olej hydrauliczny. Uruchomić maszynę i pozostawić na krótko w trybie pracy. Sprawdzić stan oleju i w razie potrzeby uzupełnić olej hydrauliczny. Całkowita ilość oleju w układzie hydraulicznym: Ilość 14 litrów Układ hydrauliczny napełniony jest olejem hydraulicznym OMV HLP M46. Podczas wymiany oleju zaleca się bezwzględne stosowanie wysokogatunkowego oleju. Mieszanie z produktami tej samej klasy nie stanowi żadnego problemu Zalecane oleje hydrauliczne Producent Gatunek oleju OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydrauliköl 520 FUCHS Platohyd 32S * / Renolin B10 *...biologiczne oleje hydrauliczne 24

25 Konserwacja Filtr oleju Pokrywa filtra 2 Wkład filtra Przy każdej wymianie oleju należy zmienić wkład filtra. Wióry aluminiowe, które mogą się pojawić na skutek docierania pompy, są nieszkodliwe. Wkładu filtra oleju nie płukać benzyną lub naftą, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 8.3 Silnik benzynowy Informacje o niezbędnych czynnościach konserwacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. 8.4 Czyszczenie Przed przystąpieniem do prac związanych z czyszczeniem maszyny należy koniecznie wyłączyć napęd! Odłączyć maszynę od sieci elektrycznej! Maszynę należy regularnie czyścić celem zapewnienia optymalnego działania. Do mycia nowej maszyny (pierwsze 3 miesiące) używać tylko gąbki! Do tego czasu lakier nie jest jeszcze całkowicie utwardzony i podczas czyszczenia za pomocą myjki wysokociśnieniowej może dojść do uszkodzenia lakieru. 25

26 Wyposażenie dodatkowe 9 Wyposażenie dodatkowe 9.1 Rozdzielacz ilościowy Rozdzielacz ilościowy dla typów PS do dopasowania do prędkości ramienia zawijającego. - + Wyższa prędkość: Obrócić dławik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niższa prędkość: Obrócić dławik zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 9.2 Widlak Widlak 4 Podpora 2 Śruba z łbem sześciokątnym 5 Trzpień 3 Nakrętka sześciokątna 6 Zawleczka Widlak do mobilnego zastosowania wzgl. transportu paczek drewna. Montaż: Widlak podnieść ponad trzypunktową ramę i przykręcić śrubami z sześciokątnym łbem. Wsunąć podporę w mocowanie i zamocować trzpieniem. Trzpień zabezpieczyć zawleczką. 26

27 Wyposażenie dodatkowe 9.3 Rama podstawy Rama podstawy 4 Ogranicznik palety 2 Śruba z łbem sześciokątnym 5 Stopa podporowa 3 Nakrętka sześciokątna Rama podstawy do załadunku podnośnikiem widłowym. Montaż: Widlak podnieść ponad trzypunktową ramę i przykręcić śrubami z sześciokątnym łbem. Opuścić ogranicznik palety. Ramę podstawy wypoziomować za pomocą stóp podporowych. 27

28 Usuwanie usterek 10 Usuwanie usterek Usterka Możliwa przyczyna Postępowanie patrz strona Silnik elektryczny nie włącza się lub często się wyłącza Uszkodzony przewód zasilający Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego (patrz) [ 14] Przepalają się bezpieczniki przewód zasilający zbyt słabo zabezpieczony Stosować właściwe bezpieczniki Włącza się ochronnik silnika Stosować grubszy przewód zasilający Zły kierunek obrotu Zamienić dwie fazy Przełącznik nie działa Uszkodzony przewód zasilający Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego patrz [ 14] Przepalają się bezpieczniki przewód zasilający zbyt słabo zabezpieczony Zlecić specjaliście kontrolę przewodu zasilającego Uszkodzony stycznik lub wkładka ochronna silnika Sprawdzić przełącznik lub przesłać do sprawdzenia Olej hydrauliczny przegrzewa się Za mało oleju w układzie hydraulicznym Zła jakość oleju hydraulicznego Filtr oleju zanieczyszczony lub zatkany Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego Wymienić olej hydrauliczny patrz [ 21] patrz [ 23] Wymienić wkład filtra patrz [ 25] Utrata mocy maszyny Olej hydrauliczny przegrzewa się patrz Olej hydrauliczny przegrzewa się Za mało oleju w układzie hydraulicznym Wymienić olej hydrauliczny patrz [ 23] Maszyna głośno pracuje Filtr oleju zanieczyszczony lub zatkany Wymiana wkładu filtra patrz [ 25] Silnik benzynowy nie uruchamia się Silnik benzynowy gaśnie Pusty zbiornik paliwa Dolać benzyny Pusty zbiornik paliwa Dolać benzyny Zbyt niskie obroty Zwiększyć obroty Za małe ciśnienie oleju Uzupełnić olej silnikowy 28

29 Dane techniczne 11 Dane techniczne Typ Napęd Rodzaj napędu PS, wersja stacjonarna Układ hydrauliczny ciągnika 400 V, wersja stacjonarna Silnik elektryczny 230 V, wersja stacjonarna Silnik elektryczny Moc kw 3 2,2 2,2 Napięcie V Bezpiecznik A Bęben Średnica cm Wysokość cm Maks. długość drewna cm Pojemność Wymiary ** m nasyp. * 1,6 1,6 1,6 Długość cm Szerokość cm Wysokość cm Ciężar kg... Typ Napęd B, wersja stacjonarna PS, wersja mobilna Rodzaj napędu Silnik benzynowy Układ hydrauliczny ciągnika PS, wersja uniwersalna Układ hydrauliczny ciągnika Moc kw 2,6 3 3 Napięcie V Bezpiecznik A Bęben Średnica cm Wysokość cm Maks. długość drewna cm Pojemność Wymiary ** m nasyp. * 1,6 1,6 1,6 Długość cm Szerokość cm Wysokość cm Ciężar kg... *...m nasyp. = pojemność nasypowa w metrach przestrzennych **...podane wymiary oraz ciężary są wartościami orientacyjnymi i odnoszą się do podstawowej wersji wyposażenia. 29

30 Serwis 12 Serwis Produkt POSCH W celu zamówienia części do danej maszyny należy zwrócić się bezpośrednio do przedstawiciela handlowego. 30

31 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że opisana poniżej maszyna pod względem przeznaczenia oraz konstrukcji odpowiada jednolitym, elementarnym wymogom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywą UE 2006/42/EG. Ponadto maszyna ta odpowiada dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/EG oraz dyrektywie dot. kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. W przypadku nieuzgodnionych z nami modyfikacji maszyny niniejsze oświadczenie traci ważność. Opakowanie drewna opałowego - PackFix Hydro Nr kat.: Nr seryjny: M7350, M7355, M7357, M7360, M7340, M7342 od A Do wdrożenia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia określonych w dyrektywach UE przyjęto następujące normy: normy EN ISO /-2 Ogólne zasady projektowania EN Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp kończyn górnych i dolnych do stref zagrożenia normy EN 349 Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka normy EN Wyposażenie elektryczne maszyn normy EN 982 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów W przypadku urządzeń produkowanych seryjnie, wewnętrzne procedury zapewniają stałą zgodność z bieżącymi wymogami określanymi przez dyrektywy WE oraz obowiązujące normy. Poniżej znajduje się nazwisko i adres osoby upoważnionej do podpisu deklaracji zgodności UE oraz do zestawienia dokumentacji technicznej. Leibnitz, Posch Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz inż. Johann Tinnacher Dyrektor 31

32 Adres dealera firmy Posch

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSTĘP Dziękujemy za dokonanie zakupu silnika Honda. Zależy nam, aby nowy silnik służył Państwu jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, dzięki

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine TCE 4430 / TCE 4435 de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine en Original instructions Tire changer fr Notice originale Machine à monter les pneus es Manual original Máquina para montaje de neumáticos

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo