REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach Nr 7/2013 z dnia r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa: 1) zasady, warunki i tryb przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 2) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania, 3) zasady wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) ustawie oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 2) rozporządzeniu oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r, poz. 457), 3) Staroście oznacza to Starostę Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego lub działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, 4) Dyrektorze PUP oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, 5) urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, 6) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), 7) regulaminie oznacza to Regulamin przyznawania jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, 8) dofinansowaniu - oznacza to przyznawane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 9) wniosku - oznacza to Wniosek o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, 10) absolwencie CIS i KIS oznacza to absolwenta centrum integracji społecznej i absolwencie klubu integracji, o których mowa w art. 2 pkt1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211), 11) formularzu oznacza to Formularz dla osób zgłaszających zamiar podjęcia działalności gospodarczej, 12) Wnioskodawcy oznacza to bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, 13) Komisji oznacza to powołaną przez Dyrektora PUP komisję do spraw oceny wniosków, 14) karcie oceny oznacza to Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, 15) umowie oznacza to Umowę o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. 16) szkoleniu oznacza to szkolenie przygotowujące do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. Szkolenie ABC przedsiębiorczości,

2 2.1. Dofinansowanie w formie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielane jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r. poz. 457), 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), 4) ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz z późn. zm.), 5) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r. str. 5), a w zakresie pomocy de minimis w rybołówstwie; rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (DZ. Urz. UE L 193 z , str. 6), 6) kodeksu cywilnego, 7) niniejszego regulaminu Na zasadach określonych w art. 46 ustawy oraz rozporządzeniu Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, zwane w dalszej części regulaminu dofinansowaniem. 2. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej realizowane jest przez Dyrektora PUP, w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia. Rozdział II Zasady przyznawania dofinansowania Dofinansowanie może być przyznane następującym osobom: 1) bezrobotnym, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, z wyjątkiem bezrobotnych w okresie zgłoszonego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 2) absolwentom CIS i absolwentom KIS, 3) bezrobotnym podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku. 2. Dofinansowanie, o którym mowa w 4 pkt 1 może być przyznane osobom wymienionym w 4 pkt 1 ust. 1,2 i 3, pod warunkiem ukończenia szkolenia, o którym mowa w 1 pkt 1 ust Wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 2. W sytuacji posiadania ograniczonych środków finansowych z przeznaczeniem na aktywizację lokalnego rynku pracy; dopuszcza się możliwość ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania udzielanego przez Starostę w kwocie niższej od podanej w ust Ponadto; wysokość przyznanego dofinansowania będzie ustalana i negocjowana indywidualnie, z uwzględnieniem: specyfiki podejmowanej działalności, kosztów ogólnych przedsięwzięcia, wysokości wkładu własnego ponoszonego przez osoby ubiegające się o dofinansowanie, niezbędnych zakupów

3 związanych z działalnością Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie osobie, która złożyła kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie oraz osoba spełnia łącznie następujące warunki określone w rozporządzeniu: 1) nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3) oświadczy, iż nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 4) zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bez jej zawieszania, 5) nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 6) nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w pkt 1-6 osoba dołącza stosowne oświadczenie, będące załącznikiem do wniosku. 7) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, b) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, 8) spełnia warunki do otrzymania pomocy publicznej, w tym celu do wniosku dołącza: a) zaświadczenia lub oświadczenie, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, b) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, która nie może być przyznawana na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: 1) produkcji podstawowej produktów rolnych, 2) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, 3) działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 4) działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 5) działalności prowadzonej w sektorze węglowym, 6) drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu Dofinansowanie nie może być przyznane osobie, jeżeli: 1) zamierza prowadzić działalność gospodarzą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza, 2) zamierza prowadzić działalność gospodarzą w takim samym zakresie, w jakim jest prowadzona przez współmałżonka lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub była prowadzona przez nią, współmałżonka lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że od dnia likwidacji tej działalności upłynął okres dłuższy niż 2 lata, 3) zamierza prowadzić działalność gospodarzą w takim samym zakresie, w jakim prowadzona jest w tym samym lokalu przez inny podmiot, 4) nie spełnia innych warunków określonych niniejszym regulaminie i przepisach na podstawie których przyznawane jest dofinansowanie.

4 2. Dofinansowanie będzie przyznawane w pierwszej kolejności osobom, które: 1) zamierzają podjąć działalność produkcyjną i usługową, a w dalszej kolejności działalność handlową, 2) zamierzają prowadzić działalność na terenie powiatu ropczycko sędziszowskiego, 3) posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia planowanej działalności lub wykażą zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych kadr, 4) podjęły niezbędne działania związane z planowaną działalnością gospodarczą. 3. Dofinansowanie nie jest udzielane na podjęcie działalności w zakresie: 1) działalności sezonowej, 2) handlu obwoźnego, akwizycji oraz usług i handlu prowadzonych w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, 5) prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, kantorów oraz agencji towarzyskich. Rozdział III Przeznaczenie dofinansowania Dofinansowanie może zostać przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych wydatków bezpośrednio i jednoznacznie związanych z podejmowaną działalnością, w szczególności na: 1) zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu, wyposażenia koniecznego do podjęcia działalności, oprogramowania (do 100% wnioskowanej kwoty) kwota używanego sprzętu/wyposażenia nie może przekroczyć 50% przyznanego dofinansowania), 2) zakup materiałów, surowców i półproduktów do produkcji i usług(do 40% wnioskowanej kwoty) lub zakup towarów handlowych (do 40% wnioskowanej kwoty), 3) zakup opakowań (do 10% wnioskowanej kwoty), 4) pokrycie kosztów promocji i reklamy (do 10% wnioskowanej kwoty), 5) pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności, poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności (do 5% wnioskowanej kwoty) Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: 1) zakup nieruchomości oraz ziemi, 2) zakup samochodów, 3) zakup akcji, obligacji i udziałów w spółkach, 4) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 5) zakup mebli i sprzętu gospodarstwa domowego, dotyczącego wyposażenia mieszkania (lub jego wymiany), jeżeli miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest jednocześnie miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, 6) pokrycie kosztów remontu, adaptacji i modernizacji lokalu, 7) pokrycie opłat leasingowych, kaucji, opłat związanych z nabyciem koncesji, opłat za usługi transportowe i przesyłki oraz wszelkich opłat związanych z bieżącą działalnością, 8) zakup klimatyzacji, monitoringu oraz alarmu, 9) zakup używanych rzeczy (maszyn, narzędzi i urządzeń) od małżonka, rodziców, teściów, dzieci, rodzeństwa wnioskodawcy oraz ich współmałżonków, 10) usługi, 11) przejęcie działalności od innego podmiotu lub stanie się wspólnikiem już istniejącej firmy (przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz podjęcie działalności o takim samym profilu).

5 Rozdział IV Wniosek o dofinansowanie Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków, osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania jest zobowiązana do złożenia Formularza dla osób zgłaszających zamiar podjęcia działalności gospodarczej załącznik nr 1 do regulaminu. Na podstawie ww. formularza urząd dokonuje wstępnej oceny planowanego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę m.in.: rodzaj oraz opis planowanej działalności gospodarczej, charakterystykę rynku oraz predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Punkty możliwe do uzyskania zgodnie z formularzem: 2.1 Forma organizacyjno-prawna (0-10), 2.2 Miejsce prowadzenia zamierzonej działalności (0-10), 2.3 Opis planowanej działalności gospodarczej (0-10), 2.4 Rodzaj działalności (0-10), 2.5 Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego (0-10), 2.6 Reklama (0-10), 2.7 Posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (0-10), 2.8 Działania podjęte w związku z planowaną działalnością gospodarczą (0-10), 2.9 Praca zarobkowa doświadczenie (0-10), 2.10 Doświadczenie w pracy za granicą (0-10), 3. Ocenę predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej dokonuje również doradca zawodowy biorąc pod uwagę takie cechy m.in. jak: samodzielność, przedsiębiorczość, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. Doradca zawodowy pisemnie uzasadnia swoją ocenę. 4. Po otrzymaniu pozytywnej oceny osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania zostaje skierowana na szkolenie. 5. W przypadku ograniczonych środków finansowych przeznaczonych w danym okresie na jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej możliwość skierowania na szkolenie oraz złożenia Wniosku, o którym mowa w 11 pkt 2 będą miały osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w formularzu. 6. W projektach współfinansowanych ze środków EFS formularz pełni funkcję formularza rekrutacyjnego. 7. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, o której mowa w ust. 1 oraz ukończeniu szkolenia, osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania składa w urzędzie Wniosek o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do regulaminu. 8. Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza wszystkie wymagane załączniki. W przypadku braku wymaganych załączników wniosek uznawany jest za niekompletny. 9. Złożenie i przyjęcie wniosku przez urząd nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 10. Formularz wniosku można otrzymać w urzędzie, są również dostępne na stronie internetowej urzędu: 11. Bieżąca informacja o dostępnych środkach finansowych z przeznaczeniem na przyznanie dofinansowania oraz możliwych źródłach i zasadach przyznawania środków, w tym o terminach składania wniosków umieszczana jest na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń urzędu.

6 Rozdział V Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie Złożone wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie: 1) formalnej dokonywanej przez pracownika urzędu pod względem prawidłowości sporządzenia i kompletności wniosku, 2) merytorycznej dokonywanej przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP. 2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie, czy : 1) wniosek złożyła osoba uprawniona do otrzymania dofinansowania, 2) wszystkie pozycje wniosku są wypełnione, 3) wniosek jest wypełniony czytelnie, 4) do wniosku dołączono wszystkie załączniki, 5) wniosek jest podpisany przez Wnioskodawcę, 6) spełnione są kryteria określone w 6, 7 i 8 regulaminu. 3. W przypadku stwierdzenia (w wyniku oceny formalnej) nie spełniania kryteriów, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1 i 6 - wniosek nie będzie mógł być uwzględniony, a o odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca informowany jest na piśmie, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 4. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków określonych ust. 2 pkt 2-5, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uzupełnienia przez Wnioskodawcę wskazanych braków formalnych. W sytuacji nie uzupełnienia tych braków we wskazanym terminie, formularz nie będzie mógł być uwzględniony - o odmowie uwzględnienia formularza Wnioskodawca informowany jest na piśmie. 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku pod względem formalnym w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 3 do regulaminu. 6. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję w oparciu o zasady oceny punktowej. Dofinansowanie mogą otrzymać Wnioskodawcy, których wnioski uzyskają nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów. W przypadku gdy ilość wniosków, które otrzymają pozytywną ocenę będzie większa niż kwota środków finansowych przeznaczonych na to zadanie dofinansowanie zostanie przyznane tym Wnioskodawcom, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. W sytuacji uzyskania równej ilości punktów preferowane będą wnioski osób, które należą do grupy bezrobocia rodzinnego, priorytetowych grup wskazanych w projektach lub najdłużej pozostają w rejestrach urzędu. 7. Przy ocenie merytorycznej wniosku Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 1) rodzaj działalności gospodarczej planowanej przez Wnioskodawcę, 2) zbieżność przygotowania zawodowego Wnioskodawcy z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, 3) stan przygotowania Wnioskodawcy do podjęcia działalności gospodarczej, 4) stosunek prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie planowana działalność gospodarcza, 5) zasadność wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach dofinansowania, 6) realność i poprawność wyliczenia efektów ekonomicznych z tytułu prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, 7) rynek i konkurencję, 8) sposób promocji i reklamy, 9) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 8. Wyniki oceny dokonanej przez Komisję wraz z imienną listą osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie oraz imienną listą osób, których wnioski nie powinny zostać uwzględnione Komisja przedstawia do akceptacji Dyrektora PUP. 9. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

7 W przypadku nie uwzględnienia wniosku podawana jest przyczyna odmowy. 10. Od odmowy uwzględnienia wniosku o dofinansowanie nie przysługuje odwołanie. Rozdział VI Umowa o dofinansowanie Podstawą przyznania dofinansowania jest umowa cywilno-prawna zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana na wniosek każdej ze stron. 3. Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie Wnioskodawcy do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, 2) wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 3) złożenia rozliczenia oraz udokumentowania wydatkowania dofinansowania w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej wskazanego na dokumencie potwierdzającym dokonanie wpisu do CEIDG, 4) zwrotu nie wydatkowanych środków z otrzymanego dofinansowania w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej na konto wskazane w umowie, 5) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z urzędu, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania w przypadku: a) wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, e) naruszenia innych warunków umowy, 6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany rok rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany rok rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 4. W celu zawarcia umowy Wnioskodawca winien przedłożyć: 1) zabezpieczenie zwrotu dofinansowania, 2) umowę osobistego rachunku bankowego. 5. Do zawarcia umowy konieczna jest pisemna zgoda współmałżonka Wnioskodawcy, pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej. 6. Otrzymane dofinansowanie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r. str. 5) albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr

8 1860/2004 (DZ. Urz. UE L 193 z , str. 6). Fakt udzielenia tej pomocy potwierdzony jest wydaniem Zaświadczenia o pomocy de minimis. 7. Kwota dofinansowania przekazywana jest w terminie ustalonym w umowie wyłącznie na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawcy. 8. Przez cały okres obowiązywania umowy urząd zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji warunków umowy. Rozdział VII Zabezpieczenie zwrotu przyznanego dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie zwrotu dofinansowania w jednej z następujących form: 1) poręczenie cywilne, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 2. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia zwrotu przyznanego dofinansowania ponosi Wnioskodawca. 3. Poręczycielem może być: 1) osoba fizyczna osiągająca stałe dochody z tytułu zatrudnienia i pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres co najmniej 24 miesiące od dnia ustanowienia zabezpieczenia, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe, 2) osoba fizyczna posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej lub czasowej przyznanej na okres co najmniej 24 miesiące od dnia ustanowienia zabezpieczenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, 3) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS. 4. Poręczycielem może być osoba, osiągająca dochody w wysokości nie niższej, niż minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące na początku roku kalendarzowego. 5. Suma dochodów miesięcznych poręczycieli, stanowiących zabezpieczenie możliwości zwrotu przyznanej refundacji, nie może być niższa niż 20% kwoty refundacji. 6. Do poręczenia wymaganych jest dwóch poręczycieli. 7. Poręczycielem nie może być: 1) osoba w wieku powyżej 70 lat, 2) osoba obciążona tytułami wykonawczymi, 3) osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia, zatrudniona na okres próbny, na zastępstwo lub umowę o dzieło, 4) współmałżonek wnioskodawcy, 5) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 6) osoba, która jest poręczycielem zobowiązań wynikających z umowy będącej w trakcie realizacji, 7) współmałżonek poręczyciela,

9 Rozdział VIII Realizacja warunków umowy o dofinansowanie Wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest do: 1) rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku w terminie określonym w umowie, 2) wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy, w tym wymienionych w 13 ust. 3 niniejszego regulaminu. 2. Wnioskodawca w terminie określonym w umowie, przedkłada w urzędzie rozliczenie przyznanego dofinansowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do regulaminu: 1) rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych, od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, o której mowa we wniosku o dofinansowanie oraz informację czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, 2) rozliczenie odbywa się na podstawie przedłożonych oryginałów i kserokopii dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, tj: faktur lub rachunków (faktury, rachunki obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) oraz umów kupna sprzedaży wraz z wyceną biegłego rzeczoznawcy w przypadku sprzętu/ wyposażenia używanego, z czego wartość umów kupna sprzedaży nie może przekroczyć 50% przyznanego dofinansowania, 3) do dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków należy dołączyć potwierdzenia dokonania zapłaty w przypadku płatności w formie przelewu lub za pobraniem (przy czym przelew powinien być dokonany z własnego rachunku bankowego Wnioskodawcy), a w przypadku płatności gotówką, kartą płatniczą lub kredytową na fakturze musi być informacja, że została ona zapłacona, 3. Dyrektor PUP, na wniosek osoby może uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności. 4. Urząd może przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia wiarygodności przedstawionych do rozliczenia dokumentów. 5. W przypadku śmierci Wnioskodawcy w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 6. Wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania urzędu w formie pisemnej o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny oraz o zmianach nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności i innych okolicznościach, które mają wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian. 7. W okresie realizacji umowy nie dopuszcza się zmiany profilu działalności oraz sprzedaży rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków, za wyjątkiem środków obrotowych takich jak: towary handlowe, materiały i surowce do produkcji, opakowania. 8. Urząd w trakcie trwania umowy o dofinansowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. 9. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie jest zobowiązany do przedłożenia w urzędzie (osobiście), w terminie do 30 dni po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności; zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres wskazany w umowie. Dodatkowo Wnioskodawca składa oświadczenie o nie pozostawaniu w tym okresie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 10. Po dokonanej weryfikacji, analizie i ocenie dokumentacji dotyczącej przebiegu realizacji zawartej umowy, w przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę warunków i postanowień

10 zawartych w umowie - urząd pisemnie potwierdza wywiązanie się z warunków umowy. Rozdział IX Postanowienia końcowe W przypadkach szczególnie uzasadnionych Starosta, na wniosek osoby może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania niektórych zasad określonych w regulaminie. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7 REGULAMIN PRZYZNANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 )

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1) ustawie -

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 01.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów przyznawania jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr. do Zarządzenia nr.. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Zasady przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora PUP z dnia 08.02.2013r. w sprawie instrumentów wspierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU

CE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU KRYTERIA Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznanie dofinansowania bezrobotnemu środków

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Załącznik nr 5 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Tczew, marzec 2015 r. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach Nr 19/2014 z dnia 7 lipca 2014 KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora PUP w Tczewie z dnia 07.02.2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Tczew,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518 R E G U L A M I N POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH dotyczący warunków i zasad przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach z dnia 18.01.2017r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem ZASADY przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem Postanowienia ogólne 1 Dofinansowanie, o którym mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE Kryteria przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie Podstawa prawna: Art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Informacja na temat przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Informacja na temat przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Dofinansowanie odbywa się na podstawie n/w przepisów: 1. ustawy z dnia 20.04.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia. R E G U LA M I N Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH rok

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH rok REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH 2016 rok 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa warunki i tryb przyznawania przez Starostę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

od r. do r.

od r. do r. Otwock, dnia 25.11.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie działalności gospodarczej: - w ramach projektu CZAS NA ZMIANY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZASADY przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ZASADY przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 1 Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.02.2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo