Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)"

Transkrypt

1 1 Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) I WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu dachu Budynku Warsztatowego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionych poniżej. 2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza ST jest zestawieniem wymagań technicznych, jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. ST należy rozpatrywać łącznie z przedmiarem i innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowiącymi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia są dostępne u Inwestora w trakcie realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty rozbiórkowe obróbki blacharskie pokrycia dachowych tynki zewnętrzne montaż instalacji piorunochronowej 4. Zakres robót objętych: - roboty przygotowawcze, w tym wykonanie pełnego zakresu zabezpieczeń BHP przy robotach dachowych, - roboty rozbiórkowe ( demontaż starych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich ścianek attycznych, ogniowych i gzymsu, pasów nadrynnowych, pokryć z blach daszków, betonowych czapek kominowych, skucie tynku z kominów ), - wykonanie renowacji starego pokrycia dachowego i montaż nowego pokrycia dachu i daszków. - Montaż rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbek blacharskich elementów dachu i daszków - wykonanie nowych czapek kominowych betonowych, - wykonanie izolacji termicznej i tynku zewnętrznego cienkowarstwowego kominów i ścianek attycznych, - demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej - roboty porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

2 2 5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przedmiarową, ST, poleceniami przedstawiciela Inwestora zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca wyznaczy osobę, która w jego imieniu będzie odpowiedzialna za realizację robót. Zamawiający zapewnia nad robotami jedynie nadzór inwestorski. Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, obowiązujących Polskich Norm, wytycznymi producentów materiałów oraz z obowiązującymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Realizacja robót musi odpowiadać przepisom techniczno budowlanym i prawnym dotyczącym tego rodzaju robót i technologii ich wykonania. Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wykonania, względnie zmiany rozwiązań materiałowych. nie mogą powodować obniżenia jakości, trwałości eksploatacyjnej, zwiększania kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, po zaakceptowaniu wprowadzonej zmiany przez Zamawiającego. Wniosek w przedstawionej sprawie powinien zawierać dokładny opis proponowanego rozwiązania, z podaniem jego parametrów, technicznych, kosztów, oraz atestem o dopuszczeniu stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robót Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w przypadku: - wycofania wyrobu z obrotu i stosowania w budownictwie - producent lub jedyny dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne - zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady - akceptacja wprowadzonej zmiany musi być każdorazowo potwierdzona wpisem przedstawiciela Zamawiającego do dziennika budowy. 6. Przekazanie terenu budowy Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz jeden egzemplarz ST. 7. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy, jego zabezpieczenia w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób związanych z wykonywaniem robót osób postronnych przebywających na terenie budowy i użytkowników budynku. Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy należy traktować jako minimalne wynikające z obowiązku Zamawiającego mające na celu zabezpieczenie swoich interesów na powierzonym Wykonawcy terenie budowy. Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać: - trwałego oznakowania i wydzielenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót, - punktów poboru energii elektrycznej i wody, - magazynu składowania materiałów, - punktu zabezpieczenia p.poż. Ogrodzenie placu budowy winno być wykonane taśmą, należy ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku należy wykonać zadaszenia ochronne. Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót remontowych powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej. Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany, co najmniej 10m od budynku Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować.

3 3 Punkt składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni podkładów lub wykorzystanie nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub z elementów prefabrykowanych. Punkt p.poż. powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego punkt gaśniczy powinien być zabezpieczony w niżej wymieniony sprzęt; - gaśnice proszkowe lub śniegowe 2 szt, koce gaśnicze 2 szt, Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz koszty związane z przywróceniem go do stanu pierwotnego z okresu przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca., jest włączony w cenę umowną. 8. Dziennik budowy Zamawiający wymaga prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach - uwagi i polecenia Inwestora - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził - inne istotne informacje o przebiegu robót Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 9. Ochrona środowiska w czasie trwania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4 4 10. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności obowiązujących pracowników przy pracach na wysokości, zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 12. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 14. Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgonie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym: - należy wygrodzić strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynków w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynkach - wykonywanie prac nie może odbywać się miedzy godziną a Dopuszcza się możliwość prowadzenia prac przez cały tydzień (poniedziałek - sobota). Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora. - prace, przy których występuje pylenie winny być wykonywane narzędziami zapewniającymi maksymalne ograniczenia emisji pyłów. - wszelkie wyłączenia i przepięcia instalacji należy odpowiednio zgłaszać Inwestorowi z podaniem czasu i okresu koniecznych wyłączeń.

5 5 - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszelkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 15. Kontrola jakości robót Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji z ST. Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: - certyfikat za znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : a) Polską Normą b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniająwymogi SST - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania remontu dachu. 16. Odbiór robót Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi końcowemu, Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inewstora. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Odbiór końcowy robót Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

6 6 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. - W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 17. Podstawa płatności Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE 1. Rozbiórki i demontaże Zakres robót objętych robotami rozbiórkowymi: - demontaż instalacji odgromowej. - rozbiórka czapek kominowych i skucie zniszczonego tynku kominów, - rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, pokrycia z blachy daszków, - rozbiórka fragmentów zniszczonego pokrycia z papy Wszelkie roboty rozbiórkowe należ wykonać sposobem ręcznym, przy pomocy drobnego sprzętu mechanicznego takiego jak młoty udarowe przecinaki itp. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać przepisy BHP mające odpowiednie zastosowanie. Wszelkie materiały z rozbiórki należy usunąć z dachu i wywieź na wysypisko, materiały podlegające utylizacji należy wywieź do odpowiedniego zakładu wykonującego tą czynność. Koszt usunięcia gruzu i utylizacji materiałów ponosi Wykonawca 2. Pokrycie, odwodnienie, obróbki blacharskie dachu. Materiały Papa jednowarstwowa wentylowana wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS aktywowana termicznie do błyskawicznego sklejenia z oczyszczonym zagruntownym podłożem poprzez krótkotrwałe nadtopienie bitumiczno żywicznych pasm klejowych SBS za pomocą standardowego palnika na propan - butan Dane techniczne Osnowa nowej generacji kompozyt Poliester/JM 055 wzmocniony wtopioną siatką szklaną. Gramatura osnowy JM-055: 250g/m 2 Średnia grubość głównej powłoki wodoodpornej: 3,4mm Całkowita grubość papy: 5,2mm Średnia siła zrywająca wzdłuż/ w poprzek: 1100/950 N Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek: 50/50%

7 7 Giętkość w ujemnej temperaturze: -25º Spływność +110 ºC Środek gruntujący produkowany na bazie rozpuszczalnika organicznego oparty na technologii asfaltu SBS: Siplast Primer Szybki Grunt SBS Rynny i rury spustoweø150mm z blach stalowej powlekanej gr 0,7mm należy zastosować gotowe systemy odwadniające dla dachów płaskich wykorzystując gotowe łączniki. Obróbki blacharskie należy wykonać z blach powlekanej 0,7mm, Składowanie i transport pap zgrzewalnych Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Sprzęt i narzędzia Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 k lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podstawowe zasady wykonawcze Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).

8 8 2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0 C w przypadku pap modyfikowanych SBS, Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm, poprzeczny cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45.

9 9 Zasady przygotowywania podłoży Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem Siplast Primer Szybki Grunt SBS zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone elementami typu IZOKLIN Zasady renowacji pokryć papowych Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrzewalnych należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na: sposób odprowadzenia wód opadowych stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt odpływowych, wyprofilowanie spadków dachu, stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych, kominów, dylatacji itp.) stan techniczny istniejącego pokrycia papowego; jego stopień zniszczenia i zawilgocenia, ilość uszkodzeń mechanicznych, występowanie purchli. Na podstawie oględzin dachu należy podjąć decyzję o: konieczności zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji, wyborze technologii i rodzaju materiału (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie), konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć na krzyż, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych i z papy wentylowanej. (jeśli wybrano technologię z zastosowaniem pap zgrzewalnych). W tym przypadku przygotowane wcześniej podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2, np. wiertłem Ø10, aż do warstwy zawilgoconej). Papy wentylacyjnej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe tj.: - w pasie przyokapowym, - przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, - przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, - przy kominach, ogniomurach itp., Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50cm. Obróbki blacharskie należy montować w miejscu obróbek istniejących zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15-20mm lub na rąbek podwójny o wysokości 20-30mm. Krawędzie boczne obróbek winny być wywinięte do góry i zagięte zaokrąglenie nie powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki

10 10 zakończone powinny być kapinosem. Pod obróbki blacharskie należy wyłożyć papę zgrzewalną podkładową. Przed zamontowaniem należy sprawdzić szczelność papy poprzez polanie wodą Pokrycie z papy Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS oraz wykończenie detali dachu ( wykonywanie obróbek naroży wewnętrznych i zewnętrznych, obróbki komina, montażu kominka wentylacyjnego ) należy wykonać zgodnie z z instrukcją montażu i wytycznymi producenta Icopal S.A. Zduńska Wola oraz przestrzegać zasad opisanych powyżej. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA NIE POSIADA CERTYFIKATU AUTORYZOWANEGO WYKONAWCY WYDANEGO PRZEZ PRODUCENTA TJ ICOPAL S.A WINIE JEST PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT ZORGANIZOWAĆ ZATRUDNIONYM PRACOWNIKOM SZKOLENIE INSTRUKTARZOWE PRZEPROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIEKA ICOPAL S.A. Kontrola jakości Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje:; - ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów dopuszczeniowych do stosowania, - ocenę przygotowania podłoża, - ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi produceentóow i normami, - sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków, - ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Odbiór robót Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( przygotowanie podłoża ) oraz odbiorowi końcowemu. 3. Izolacje cieplne, tynki zewnętrzne Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy AMPHISILAN CAPAROL na izolacji cieplnej z płyt styropianowych PLATINUM gr. 3cm kominów i ścianek attyki. Materiały Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy systemu CAPATECT CCC - Preparat gruntujący CAPATECT 111KONZENTRAL - Zaprawa do klejenia płyt styropisnowych CAPATECT 190S - Zaprawa zbrojąca CAPATECT Siatka z włókna szklanego CAPATECT GEWEBE Farba gruntująca CAPATECT 610 PUTZBRUND

11 11 - Wyprawa tynkarska silikonowa gr. 1,5mm AMPHISILAN K15 - Łączniki systemowe do płyt, narożniki ochronne Zasady wykonania robót Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być +4 C.. 1. Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt izolacyjnych, zagruntować całą powierzchnię preparatem wzmacniającym podłoże i wyrównującym chłonność podłoży - Capatect 111Konzentral. 2 Ocieplenie kominów wykonać metodą BSO zwaną lekką mokrą w systemie firmy Caparol 3. Prace ociepleniowe należy rozpocząć od montażu listew startowych, nierówności podłoża należy zniwelować podkładkami dystansowymi. Na połączeniach listew startowych należy umieszczać łączniki znajdujące się w zestawie montażowym systemu Capatect. 4. Podczas przyklejania pierwszego rzędu płyt styropianowych należy zwrócić uwagę na to, by płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy. Do przyklejania płyt styropianowych należy użyć masy klejowej Capatect 190 S ( nie służy do zatapiania siatki ) Klej na płytę nanosić w następujący sposób ; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki wielkości dłoni. Ilość masy klejowej powinna być tak dobrana aby płyta była przyklejona 40 % swojej powierzchni. Płyty przyklejać z przesuniętymi pionowymi spoinami. Nie należy wprowadzać kleju w połączenia płyt styropianowych. Powstające szczeliny należy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki, która znajduje się w ofercie firmy Caparol. Podczas mocowania kołkami typ Ejot o długości 200 mm należy zwrócić uwagę na minimalne zakotwienie w podłożu, które wynosi ok. 5 cm ( średnica kołków 10 mm) kołek wkręcany z trzpieniem metalowym z kapturkiem oblanym tworzywem. ( niwelowanie mostków) Rozkład kołków podczas mocowania powinien uchwycić pionowe i poziome połączenia płyt. Dodatkowo każdą płytę przymocować dwoma kołkami w środku. 5. W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych oraz kantów należy zastosować narożnik plastikowy wraz z siatką Capatect - Gewebe - Eckschutz. Narożnik ten przyklejać do płyt styropianowych przy pomocy masy zbrojącej Capatect 190.Przy pomocy tego narożnika należy zazbroić wszystkie narożniki. 6.Na płyty izolacyjne nakładać masę szpachlowa na szerokość pasma siatki CAPATECT GEWEBE 650.Siatkę układać z 10 cm zakładem i lekko wcisnąć w szpachlówkę. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię metodą mokre na mokre tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki. Nie wygładzać nadmiernie siatki powodując gromadzenie się mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć szpachelką po wyschnięciu. Optymalna grubość warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm. 7.Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych podczas podwyższonej wilgotności powietrza okres ten może się wydłużyć. Warstwę wierzchnią należy wykonać po zagruntowaniu elewacji środkiem Capatect 610 Putzgrund przy użyciu tynku krzemianowego Sylitol Fassadenputz SI 127 ziarno 1,5 mm -baranek. Tynk barwiony w masie, nanosić na całą powierzchnię przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiał nanosić metodą "mokre na mokre", w tym celu należy obrabiać zamknięte płaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracowników. W czasie procesu wiązania i schnięcia chronić warstwę tynku przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak: nadmierne nasłonecznienie, silny wiatr. Kontrola jakości Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii robót ze specyfikacją dostawcy systemu dla tynków zewnętrznych, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich

12 12 zgodnie z normą PN-70/B , Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Odbiór robót Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży oraz odbiorowi i końcowemu ROBOTY ELEKTRYCZNE Instalacja odgromowa 1.Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. Zakres robót objętych ST dotyczy: - wymiany zwodów poziomych naprężanych wykonanych z drutu fi 6 na zwody poziome niskie osadzanych na wspornikach klejonych z drutu Fe/Zn fi 8 mm i wymiany przewodów odprowadzających. 2. Materiały Materiały do wykonania instalacji odgromowej : drut odgromowy Fe/Zn fi 8 mm grubocynkowane, uchwyty przyklejane AH symbol 12140, pozostałe elementy złączne cynkowane firmy AH. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 3. Sprzęt 3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla osób nim pracujących, oraz otoczenia. 4. Transport 4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, 5. Technologia i wymagania montażowe 5.1. Zwody poziome - druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą odpowiedniego urządzenia prostującego. - zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników klejonych firmy AH symbol Odległości między wspornikami nie mogą być większe niż 1 m.

13 13 - zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: - zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu - na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30 jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu. - wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu - zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację - do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami - przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie Przewody odprowadzające i uziemiające. - przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach. - na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. - Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. - sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budynku - przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru - połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane 5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu Badania powinny obejmować następujące czynności: - oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej - sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy -wykonać.za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. - pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : P>=0,01-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 6. Kontrola jakości Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC :2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 7. odbiór robót Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:

14 14 - dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. - protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych - dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu Odbiór częściowy W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta obejmuje: - sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem - sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 7.2. Odbiór końcowy Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : - przygotować dokumentację powykonawczą - przygotować komplet protokołów badań - sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót - przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E /0 - ochrona odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: - zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej - zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakceptować - zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań - przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia - sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 8. Podstawa płatności Zasady płatności regulują zapisy umowy. III PRZEPISY ZWIĄZANE Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: - Ustawy z dnia 1 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm. Z 27 marca 2003r. Dz. U. Nr 80 z 10 maja poz. 718). - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 74, poz.676). - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz.71). - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 1113, poz. 728). - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401). - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.28 z późniejszymi zm.)

15 15 - Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w spawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 212, poz. 1138). - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1989 tom I - PN-80/B Podłoża przy wykonywaniu pokryć z papy - PN-89/B Zakres stosowania pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach płaskich - PN-61/B Roboty Blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. - PN-B-20130:1999Wyroby do izolacji w budownictwie płyty styropianowe PS-E - PN-B :1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wyprawpocienionych. - PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. - PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-89/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. - PN-IEC :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. - PN-IEC/TS :2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. - PN-IEC :2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. - PN-IEC :2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. - PN-IEC :2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. - - Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MODERNIZACJI INSTALACJI ODGROMOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MODERNIZACJI INSTALACJI ODGROMOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MODERNIZACJI INSTALACJI ODGROMOWEJ GRUPA : 45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214 Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE KOD 45231320 INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych ST S t r o n a 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych ST Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: MAŁKINIA GÓRNA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5

WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /SST 00.01/ WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5 1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wykonanie robot dekarskich i ciesielskich na budynku przy ul. Gliwickiej 13 w Katowicach" Roboty dekarskie kod CPV 4526 19 10-6.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych Wykonanie pokryć dachowych 45260000 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007 2.2. POKRYCIA DACHOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOT. WYMIANY POKRYCIA DACHOWGO NA BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 1 DRYGAŁY 12-230 BIAŁA PISKA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Biała Piska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. TEMAT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Tematem niniejszego opracowania jest przedmiar robót na roboty objęte zadaniem "Wymiana pokrycia papowego, opierzeń, rynien i rur spustowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45261214 POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261320 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE KOD 45310000 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH Kod CPV 45261210-9 Inwestor: Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Wojska Polskiego 7 24-100

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELSYSTEM PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 1. WSTĘP Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji

Bardziej szczegółowo

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu.

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu. Załącznik C do SIWZ WOA/271-12/11 roboty budowlane 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45.26.12.10 9 wykonywanie pokryć dachowych Siwz wymiana pokrycia dachu SP-7 35 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Wymiana pokrycia dachu Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 przy ul. OBROŃCÓW POKOJU 14 W GŁOGOWIE ADRES : 67-200 GŁOGÓW, ul. OBROŃCÓW POKOJU 14

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o Brzesko, ul. Solskiego 13

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o Brzesko, ul. Solskiego 13 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: PROJEKT BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dwoma zjazdami z drogi powiatowej nr 4150P ADRES

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV Wykonanie pokryć dachowych z papy

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV Wykonanie pokryć dachowych z papy Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI. 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Poziom ochrony 4. Zewnętrzna instalacja odgromowa 5.

BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI. 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Poziom ochrony 4. Zewnętrzna instalacja odgromowa 5. BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Poziom ochrony 4. Zewnętrzna instalacja odgromowa 5. Uwagi końcowe RYSUNKI: E1 Instalacja odgromowa 1. Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO ZASADY OGÓLNE Papy zgrzewalne WERNER JANIKOWO są znakomitym materiałem przeznaczonym do renowacji starych i wykonywania nowych pokryć dachowych. Wykonując

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o Żary ul. Zakopiańska 7

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o Żary ul. Zakopiańska 7 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Roboty dekarsko blacharskie, tynkowe i murowe - dot. przebudowy murów kominowych ponad dachem Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ROBOTY DEKARSKIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ROBOTY DEKARSKIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ROBOTY DEKARSKIE NR SST CPV 45261210-9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH Remont dachu budynku komunalnego położonego w Rumi przy ul. Kombatantów 15 INWESTOR: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Administrację

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ul. Ostrowskiego 14 Tomaszów Maz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ul. Ostrowskiego 14 Tomaszów Maz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT REMONTOWYCH 1.WSTĘP Remont dachu na budynku A i C Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Maz. 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO- HOTELARSKICH ŁÓDŹ, UL. DREWNOWSKA 171 Cz. I Remont pokrycia dachowego budynków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kobylinie l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21 nr sprawy: SSM.213/9/2012-P Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM nr1 w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL.WROCŁAWSKA 51 1. Przedmiot zamówienia Remont okapu dachu na budynku Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. B.02. POSADZKI ROBÓTY REMONTOWE POSADZEK W PRZEDSZKOLU NR 1 POSADZKI NA KORYTARZACH i CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. B.02. POSADZKI ROBÓTY REMONTOWE POSADZEK W PRZEDSZKOLU NR 1 POSADZKI NA KORYTARZACH i CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.02. POSADZKI ROBÓTY REMONTOWE POSADZEK W PRZEDSZKOLU NR 1 POSADZKI NA KORYTARZACH i CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski Opracowanie: Sprawdził: inż. Mateusz Cnota mgr inż. arch. Tomasz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYMIANY I ODBIORU INSTALACJI ODGROMOWEJ budynku PWSZ w Głogowie ul. Piotra Skargi 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYMIANY I ODBIORU INSTALACJI ODGROMOWEJ budynku PWSZ w Głogowie ul. Piotra Skargi 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYMIANY I ODBIORU INSTALACJI ODGROMOWEJ budynku PWSZ w Głogowie ul. Piotra Skargi 5. 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, oznaczonej w dalszej części skrótem ST, są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06.00 DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo