Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)"

Transkrypt

1 1 Załącznik Nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) I WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu dachu Budynku Warsztatowego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionych poniżej. 2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza ST jest zestawieniem wymagań technicznych, jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. ST należy rozpatrywać łącznie z przedmiarem i innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowiącymi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia są dostępne u Inwestora w trakcie realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty rozbiórkowe obróbki blacharskie pokrycia dachowych tynki zewnętrzne montaż instalacji piorunochronowej 4. Zakres robót objętych: - roboty przygotowawcze, w tym wykonanie pełnego zakresu zabezpieczeń BHP przy robotach dachowych, - roboty rozbiórkowe ( demontaż starych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich ścianek attycznych, ogniowych i gzymsu, pasów nadrynnowych, pokryć z blach daszków, betonowych czapek kominowych, skucie tynku z kominów ), - wykonanie renowacji starego pokrycia dachowego i montaż nowego pokrycia dachu i daszków. - Montaż rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbek blacharskich elementów dachu i daszków - wykonanie nowych czapek kominowych betonowych, - wykonanie izolacji termicznej i tynku zewnętrznego cienkowarstwowego kominów i ścianek attycznych, - demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej - roboty porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

2 2 5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przedmiarową, ST, poleceniami przedstawiciela Inwestora zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca wyznaczy osobę, która w jego imieniu będzie odpowiedzialna za realizację robót. Zamawiający zapewnia nad robotami jedynie nadzór inwestorski. Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, obowiązujących Polskich Norm, wytycznymi producentów materiałów oraz z obowiązującymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Realizacja robót musi odpowiadać przepisom techniczno budowlanym i prawnym dotyczącym tego rodzaju robót i technologii ich wykonania. Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wykonania, względnie zmiany rozwiązań materiałowych. nie mogą powodować obniżenia jakości, trwałości eksploatacyjnej, zwiększania kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, po zaakceptowaniu wprowadzonej zmiany przez Zamawiającego. Wniosek w przedstawionej sprawie powinien zawierać dokładny opis proponowanego rozwiązania, z podaniem jego parametrów, technicznych, kosztów, oraz atestem o dopuszczeniu stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robót Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w przypadku: - wycofania wyrobu z obrotu i stosowania w budownictwie - producent lub jedyny dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne - zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady - akceptacja wprowadzonej zmiany musi być każdorazowo potwierdzona wpisem przedstawiciela Zamawiającego do dziennika budowy. 6. Przekazanie terenu budowy Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz jeden egzemplarz ST. 7. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy, jego zabezpieczenia w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób związanych z wykonywaniem robót osób postronnych przebywających na terenie budowy i użytkowników budynku. Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy należy traktować jako minimalne wynikające z obowiązku Zamawiającego mające na celu zabezpieczenie swoich interesów na powierzonym Wykonawcy terenie budowy. Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać: - trwałego oznakowania i wydzielenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót, - punktów poboru energii elektrycznej i wody, - magazynu składowania materiałów, - punktu zabezpieczenia p.poż. Ogrodzenie placu budowy winno być wykonane taśmą, należy ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku należy wykonać zadaszenia ochronne. Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót remontowych powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej. Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany, co najmniej 10m od budynku Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować.

3 3 Punkt składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni podkładów lub wykorzystanie nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub z elementów prefabrykowanych. Punkt p.poż. powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego punkt gaśniczy powinien być zabezpieczony w niżej wymieniony sprzęt; - gaśnice proszkowe lub śniegowe 2 szt, koce gaśnicze 2 szt, Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz koszty związane z przywróceniem go do stanu pierwotnego z okresu przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca., jest włączony w cenę umowną. 8. Dziennik budowy Zamawiający wymaga prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach - uwagi i polecenia Inwestora - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził - inne istotne informacje o przebiegu robót Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 9. Ochrona środowiska w czasie trwania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4 4 10. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności obowiązujących pracowników przy pracach na wysokości, zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 12. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 14. Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgonie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym: - należy wygrodzić strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynków w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynkach - wykonywanie prac nie może odbywać się miedzy godziną a Dopuszcza się możliwość prowadzenia prac przez cały tydzień (poniedziałek - sobota). Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora. - prace, przy których występuje pylenie winny być wykonywane narzędziami zapewniającymi maksymalne ograniczenia emisji pyłów. - wszelkie wyłączenia i przepięcia instalacji należy odpowiednio zgłaszać Inwestorowi z podaniem czasu i okresu koniecznych wyłączeń.

5 5 - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszelkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 15. Kontrola jakości robót Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji z ST. Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: - certyfikat za znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : a) Polską Normą b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniająwymogi SST - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania remontu dachu. 16. Odbiór robót Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi końcowemu, Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inewstora. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Odbiór końcowy robót Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

6 6 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. - W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 17. Podstawa płatności Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE 1. Rozbiórki i demontaże Zakres robót objętych robotami rozbiórkowymi: - demontaż instalacji odgromowej. - rozbiórka czapek kominowych i skucie zniszczonego tynku kominów, - rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, pokrycia z blachy daszków, - rozbiórka fragmentów zniszczonego pokrycia z papy Wszelkie roboty rozbiórkowe należ wykonać sposobem ręcznym, przy pomocy drobnego sprzętu mechanicznego takiego jak młoty udarowe przecinaki itp. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać przepisy BHP mające odpowiednie zastosowanie. Wszelkie materiały z rozbiórki należy usunąć z dachu i wywieź na wysypisko, materiały podlegające utylizacji należy wywieź do odpowiedniego zakładu wykonującego tą czynność. Koszt usunięcia gruzu i utylizacji materiałów ponosi Wykonawca 2. Pokrycie, odwodnienie, obróbki blacharskie dachu. Materiały Papa jednowarstwowa wentylowana wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS aktywowana termicznie do błyskawicznego sklejenia z oczyszczonym zagruntownym podłożem poprzez krótkotrwałe nadtopienie bitumiczno żywicznych pasm klejowych SBS za pomocą standardowego palnika na propan - butan Dane techniczne Osnowa nowej generacji kompozyt Poliester/JM 055 wzmocniony wtopioną siatką szklaną. Gramatura osnowy JM-055: 250g/m 2 Średnia grubość głównej powłoki wodoodpornej: 3,4mm Całkowita grubość papy: 5,2mm Średnia siła zrywająca wzdłuż/ w poprzek: 1100/950 N Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek: 50/50%

7 7 Giętkość w ujemnej temperaturze: -25º Spływność +110 ºC Środek gruntujący produkowany na bazie rozpuszczalnika organicznego oparty na technologii asfaltu SBS: Siplast Primer Szybki Grunt SBS Rynny i rury spustoweø150mm z blach stalowej powlekanej gr 0,7mm należy zastosować gotowe systemy odwadniające dla dachów płaskich wykorzystując gotowe łączniki. Obróbki blacharskie należy wykonać z blach powlekanej 0,7mm, Składowanie i transport pap zgrzewalnych Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Sprzęt i narzędzia Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 k lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podstawowe zasady wykonawcze Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).

8 8 2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0 C w przypadku pap modyfikowanych SBS, Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm, poprzeczny cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45.

9 9 Zasady przygotowywania podłoży Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem Siplast Primer Szybki Grunt SBS zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone elementami typu IZOKLIN Zasady renowacji pokryć papowych Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrzewalnych należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na: sposób odprowadzenia wód opadowych stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt odpływowych, wyprofilowanie spadków dachu, stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych, kominów, dylatacji itp.) stan techniczny istniejącego pokrycia papowego; jego stopień zniszczenia i zawilgocenia, ilość uszkodzeń mechanicznych, występowanie purchli. Na podstawie oględzin dachu należy podjąć decyzję o: konieczności zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji, wyborze technologii i rodzaju materiału (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie), konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć na krzyż, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych i z papy wentylowanej. (jeśli wybrano technologię z zastosowaniem pap zgrzewalnych). W tym przypadku przygotowane wcześniej podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2, np. wiertłem Ø10, aż do warstwy zawilgoconej). Papy wentylacyjnej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe tj.: - w pasie przyokapowym, - przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, - przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, - przy kominach, ogniomurach itp., Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50cm. Obróbki blacharskie należy montować w miejscu obróbek istniejących zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15-20mm lub na rąbek podwójny o wysokości 20-30mm. Krawędzie boczne obróbek winny być wywinięte do góry i zagięte zaokrąglenie nie powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki

10 10 zakończone powinny być kapinosem. Pod obróbki blacharskie należy wyłożyć papę zgrzewalną podkładową. Przed zamontowaniem należy sprawdzić szczelność papy poprzez polanie wodą Pokrycie z papy Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS oraz wykończenie detali dachu ( wykonywanie obróbek naroży wewnętrznych i zewnętrznych, obróbki komina, montażu kominka wentylacyjnego ) należy wykonać zgodnie z z instrukcją montażu i wytycznymi producenta Icopal S.A. Zduńska Wola oraz przestrzegać zasad opisanych powyżej. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA NIE POSIADA CERTYFIKATU AUTORYZOWANEGO WYKONAWCY WYDANEGO PRZEZ PRODUCENTA TJ ICOPAL S.A WINIE JEST PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT ZORGANIZOWAĆ ZATRUDNIONYM PRACOWNIKOM SZKOLENIE INSTRUKTARZOWE PRZEPROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIEKA ICOPAL S.A. Kontrola jakości Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje:; - ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów dopuszczeniowych do stosowania, - ocenę przygotowania podłoża, - ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi produceentóow i normami, - sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków, - ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Odbiór robót Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( przygotowanie podłoża ) oraz odbiorowi końcowemu. 3. Izolacje cieplne, tynki zewnętrzne Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy AMPHISILAN CAPAROL na izolacji cieplnej z płyt styropianowych PLATINUM gr. 3cm kominów i ścianek attyki. Materiały Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy systemu CAPATECT CCC - Preparat gruntujący CAPATECT 111KONZENTRAL - Zaprawa do klejenia płyt styropisnowych CAPATECT 190S - Zaprawa zbrojąca CAPATECT Siatka z włókna szklanego CAPATECT GEWEBE Farba gruntująca CAPATECT 610 PUTZBRUND

11 11 - Wyprawa tynkarska silikonowa gr. 1,5mm AMPHISILAN K15 - Łączniki systemowe do płyt, narożniki ochronne Zasady wykonania robót Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być +4 C.. 1. Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt izolacyjnych, zagruntować całą powierzchnię preparatem wzmacniającym podłoże i wyrównującym chłonność podłoży - Capatect 111Konzentral. 2 Ocieplenie kominów wykonać metodą BSO zwaną lekką mokrą w systemie firmy Caparol 3. Prace ociepleniowe należy rozpocząć od montażu listew startowych, nierówności podłoża należy zniwelować podkładkami dystansowymi. Na połączeniach listew startowych należy umieszczać łączniki znajdujące się w zestawie montażowym systemu Capatect. 4. Podczas przyklejania pierwszego rzędu płyt styropianowych należy zwrócić uwagę na to, by płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy. Do przyklejania płyt styropianowych należy użyć masy klejowej Capatect 190 S ( nie służy do zatapiania siatki ) Klej na płytę nanosić w następujący sposób ; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki wielkości dłoni. Ilość masy klejowej powinna być tak dobrana aby płyta była przyklejona 40 % swojej powierzchni. Płyty przyklejać z przesuniętymi pionowymi spoinami. Nie należy wprowadzać kleju w połączenia płyt styropianowych. Powstające szczeliny należy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki, która znajduje się w ofercie firmy Caparol. Podczas mocowania kołkami typ Ejot o długości 200 mm należy zwrócić uwagę na minimalne zakotwienie w podłożu, które wynosi ok. 5 cm ( średnica kołków 10 mm) kołek wkręcany z trzpieniem metalowym z kapturkiem oblanym tworzywem. ( niwelowanie mostków) Rozkład kołków podczas mocowania powinien uchwycić pionowe i poziome połączenia płyt. Dodatkowo każdą płytę przymocować dwoma kołkami w środku. 5. W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych oraz kantów należy zastosować narożnik plastikowy wraz z siatką Capatect - Gewebe - Eckschutz. Narożnik ten przyklejać do płyt styropianowych przy pomocy masy zbrojącej Capatect 190.Przy pomocy tego narożnika należy zazbroić wszystkie narożniki. 6.Na płyty izolacyjne nakładać masę szpachlowa na szerokość pasma siatki CAPATECT GEWEBE 650.Siatkę układać z 10 cm zakładem i lekko wcisnąć w szpachlówkę. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię metodą mokre na mokre tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki. Nie wygładzać nadmiernie siatki powodując gromadzenie się mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć szpachelką po wyschnięciu. Optymalna grubość warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm. 7.Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych podczas podwyższonej wilgotności powietrza okres ten może się wydłużyć. Warstwę wierzchnią należy wykonać po zagruntowaniu elewacji środkiem Capatect 610 Putzgrund przy użyciu tynku krzemianowego Sylitol Fassadenputz SI 127 ziarno 1,5 mm -baranek. Tynk barwiony w masie, nanosić na całą powierzchnię przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiał nanosić metodą "mokre na mokre", w tym celu należy obrabiać zamknięte płaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracowników. W czasie procesu wiązania i schnięcia chronić warstwę tynku przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak: nadmierne nasłonecznienie, silny wiatr. Kontrola jakości Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii robót ze specyfikacją dostawcy systemu dla tynków zewnętrznych, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich

12 12 zgodnie z normą PN-70/B , Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Odbiór robót Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży oraz odbiorowi i końcowemu ROBOTY ELEKTRYCZNE Instalacja odgromowa 1.Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. Zakres robót objętych ST dotyczy: - wymiany zwodów poziomych naprężanych wykonanych z drutu fi 6 na zwody poziome niskie osadzanych na wspornikach klejonych z drutu Fe/Zn fi 8 mm i wymiany przewodów odprowadzających. 2. Materiały Materiały do wykonania instalacji odgromowej : drut odgromowy Fe/Zn fi 8 mm grubocynkowane, uchwyty przyklejane AH symbol 12140, pozostałe elementy złączne cynkowane firmy AH. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 3. Sprzęt 3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla osób nim pracujących, oraz otoczenia. 4. Transport 4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, 5. Technologia i wymagania montażowe 5.1. Zwody poziome - druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą odpowiedniego urządzenia prostującego. - zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników klejonych firmy AH symbol Odległości między wspornikami nie mogą być większe niż 1 m.

13 13 - zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: - zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu - na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30 jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu. - wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu - zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację - do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami - przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie Przewody odprowadzające i uziemiające. - przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach. - na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. - Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. - sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budynku - przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru - połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane 5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu Badania powinny obejmować następujące czynności: - oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej - sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy -wykonać.za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. - pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : P>=0,01-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 6. Kontrola jakości Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC :2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 7. odbiór robót Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:

14 14 - dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. - protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych - dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu Odbiór częściowy W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta obejmuje: - sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem - sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 7.2. Odbiór końcowy Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : - przygotować dokumentację powykonawczą - przygotować komplet protokołów badań - sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót - przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E /0 - ochrona odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: - zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej - zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakceptować - zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań - przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia - sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 8. Podstawa płatności Zasady płatności regulują zapisy umowy. III PRZEPISY ZWIĄZANE Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: - Ustawy z dnia 1 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm. Z 27 marca 2003r. Dz. U. Nr 80 z 10 maja poz. 718). - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 74, poz.676). - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz.71). - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 1113, poz. 728). - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401). - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.28 z późniejszymi zm.)

15 15 - Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w spawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 212, poz. 1138). - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1989 tom I - PN-80/B Podłoża przy wykonywaniu pokryć z papy - PN-89/B Zakres stosowania pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach płaskich - PN-61/B Roboty Blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. - PN-B-20130:1999Wyroby do izolacji w budownictwie płyty styropianowe PS-E - PN-B :1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wyprawpocienionych. - PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. - PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-89/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. - PN-IEC :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. - PN-IEC/TS :2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. - PN-IEC :2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. - PN-IEC :2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. - PN-IEC :2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. - - Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane

SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane roboty przy wznoszeniu rusztowań kod CPV 4526100 naprawa i konserwacja dachów kod CPV 45261900 izolacja cieplna kod CPV 45321000 roboty remontowe i renowacyjne kod CPV

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty remontowe dachu oraz roboty towarzyszące. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 ul. Osowska 81 04-351 Warszawa 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45000000-7 Roboty budowlane nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach adres inwestycji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAZWA ZAMÓWIENIA: DOCIEPLENIE ŚCIAN GMACHU GŁÓWNEGO I PAWILONÓW DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILIA W PŁOCKU PŁOCK, UL. ŁUKASIEWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10. POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10. POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10 POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE Kod CPV Opis robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 45261000-4

Bardziej szczegółowo

Temat : Termomodernizacja Budynku Krwiodawstwa Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie

Temat : Termomodernizacja Budynku Krwiodawstwa Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Na podstawie Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Przedszkola Publicznego Nr 8 Nysa ul. Tkacka 2

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Przedszkola Publicznego Nr 8 Nysa ul. Tkacka 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT PRZETARGU: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Przedszkola Publicznego Nr 8 Nysa ul. Tkacka 2 Opracował: inż. Józef Murzyniak 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ul. Mickiewicza 18/3, 28 200 1 EGZEMPLARZ NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku wraz z remontem dachu i remontem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Ocieplenie ścian budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego RABA w Dobczycach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Ocieplenie ścian budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego RABA w Dobczycach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ocieplenie ścian budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego RABA w Dobczycach OBIEKT: Budynek zaplecza sportowego Klubu Sportowego RABA położony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa Tel022/5054661, fax 022/8258670 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Budynku Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ 1 PROJEKT PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SST B BRANśA BUDOWLANO KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU DZIENNEGO OŚRODKA OPIEKUŃCZEGO DLA DZIECI DO LAT 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH UL. M.SKŁODOWSKIEJ CURIE 106 strona zachodnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont elewacji budynku warsztatowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont elewacji budynku warsztatowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont elewacji budynku warsztatowego INWESTOR: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu 16-030 Supraśl, Pl. Kościuszki 1 Wspólny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Inwestor: Adres inwestycji: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POZARNEJ W KRAPKOWICACH OTMĘCIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POZARNEJ W KRAPKOWICACH OTMĘCIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POZARNEJ W KRAPKOWICACH OTMĘCIE ADRES INWESTYCJI: I. Ogólna Specyfikacja Techniczna II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Nr.1 Darłowo ul. Zwycięstwa 1 Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo Darłowo PL. Kościuszki 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 1 INWESTOR: Gmina Świdnica ADRES INWESTORA: ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej Bystrzyca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat zadania budowlanego: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Czerwnie Adres obiektu budowlanego: Czerwin, ul. Szkolna 5, gm. Czerwin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo