Regulamin wykonywania umowy współpracy Kredytum.pl z Wykonawcami oraz umów o dzieło zawieranych w ramach tej współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wykonywania umowy współpracy Kredytum.pl z Wykonawcami oraz umów o dzieło zawieranych w ramach tej współpracy"

Transkrypt

1 Regulamin wykonywania umowy współpracy Kredytum.pl z Wykonawcami oraz umów o dzieło zawieranych w ramach tej współpracy 1 1. Niniejszy Regulamin reguluje postępowanie związane z wykonywaniem przez Kredytum.pl i Wykonawcę umowy współpracy oraz umów o dzieło, zawieranych w ramach tej współpracy, a polegających na kompleksowym przygotowywaniu (opracowywaniu) przez Wykonawcę na rzecz Kredytum.pl dokumentacji do zawarcia przez klienta (osobę trzecią) umowy o produkt finansowy z określoną instytucją finansową, w oparciu o serwis KREDYTUM. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kredytum.pl należy rozumieć przez: Kredytum.pl Spółka Akcyjna Ul. Koszalińska 31/4, Kołobrzeg KRS NIP , kapitał zakładowy wynosi zł wpłacony w całości, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Reprezentowaną przez prezes Żanetę Królikowską. b) Serwisie KREDYTUM należy przez to rozumieć narzędzie należące do Kredytum.pl, prezentujące produkty i usługi instytucji finansowych, oferowane przez Kredytum.pl, zamieszczony na stronie internetowej c) instytucjach finansowych należy przez to rozumieć banki, zakłady ubezpieczeń lub inne podmioty, z którymi Kredytum.pl zawarł umowy pośrednictwa finansowego dotyczące oferowanych przez nie produktów finansowych takich jak kredyty, pożyczki, ubezpieczenia, leasing. d) kliencie, należy przez to rozumieć osobę zainteresowaną zawarciem umowy o produkt finansowy z instytucją finansową za pośrednictwem Kredytum.pl 3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli umowa współpracy nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy postanowienia umowy współpracy nie dadzą się pogodzić z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy współpracy. 4. Kredytum.pl przysługuje pełnia praw do serwisu KREDYTUM, w szczególności z zakresu własności intelektualnej. 5. Wykonawca wykonując umowę współpracy oraz poszczególne umowy o dzieło jest zobowiązany do korzystania z materiałów i dokumentów generowanych przez serwis KREDYTUM lub dostarczonych lub udostępnionych Wykonawcy przez Kredytum.pl. Wykonawca nie ma prawa do jakiejkolwiek modyfikacji tych dokumentów i materiałów, jak również do wykorzystywania ich do celów innych niż wykonywanie umowy współpracy lub umów o dzieło. 6. Korzystanie z serwisu KREDYTUM wymaga posiadania systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz połączenia z siecią Internet. 7. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do stosowania podstawowych elementów bezpieczeństwa systemów informatycznych: a) bieżącej aktualizacji zabezpieczeń krytycznych używanego przez siebie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz oprogramowania użytkowego, b) stosowania aktualizowanego na bieżąco oprogramowania antywirusowego zapewniającego ochronę przed wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegowskim oraz innymi programami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych oraz poprawności funkcjonowania z systemem KREDYTUM, c) odpowiedniej konfiguracji zasad bezpieczeństwa - zapory połączenia internetowego oraz poziomów bezpieczeństwa systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. 8. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu KREDYTUM zobowiązany jest do sprawdzenia bezpieczeństwa transmisji danych. 9. W sytuacji, która stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania serwisu KREDYTUM lub zgromadzonych w nim danych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kredytum.pl o tym zagrożeniu. 10. W sytuacji podyktowanej bezpieczeństwem serwisu Kredytum.pl lub zgromadzonych w nim danych, a także jego wymaganiami technicznymi, Kredytum.pl może zablokować (czasowo lub na stałe) dostęp do tego serwisu poszczególnym użytkownikom albo czasowo zawiesić funkcjonowanie całego serwisu. 1

2 2 1. Wykonawca przy wykonywaniu umowy współpracy i umowy o dzieło zobowiązany jest do: a) stosowania aktualnych procedur instytucji finansowych dotyczących danego produktu finansowego b) poinformowania zainteresowanego klienta w sposób wszechstronny i pełny o warunkach zawarcia poszczególnych umów na produkty finansowe znajdujące się w ofercie Kredytum.pl, c) skompletowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy za pośrednictwem Kredytum.pl oraz serwisu KREDYTUM, oraz weryfikacji autentyczności przedstawianych przez klientów oryginalnych dokumentów, w tym w szczególności dowodów tożsamości, zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu, oraz poświadczana tych dokumentów za zgodność z oryginałem d) dokonywanie wstępnej weryfikacji złożonych przez klienta dokumentów pod względem ich poprawnego sporządzenia zgodnie z wymogami produktu, którego dotyczą, e) przekazywania do Kredytum.pl za pośrednictwem serwisu KREDYTUM zebranych informacji w zakresie wynikającym z wniosku kredytowego dla dokonania oceny zdolności kredytowej klienta, f) przygotowania umowy oraz innych wymaganych dokumentów - w przypadku pozytywnej oceny przez Kredytum.pl zdolności kredytowej klienta,, g) potwierdzenia tożsamości, autentyczności i własnoręczności wszystkich podpisów, które składają klienci na umowie i innych dokumentach związanych z umową, h) poinformowania klientów (kredytobiorców) o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia i wręczania im wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy przygotowanej przez instytucję finansową, i) dostarczania bez zwłoki pełnej zgromadzonej dokumentacji niezbędnej do uruchomienia produktu finansowego do siedziby Kredytum.pl lub wskazanej przez Kredytum.pl instytucji finansowej, j) usunięcia nieprawidłowości i braków w umowach i dokumentach przekazywanych do Kredytum.pl a wymaganych zgodnie z obowiązującymi procedurami instytucji finansowych, k) przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy o dzieło lub umowy współpracy, l) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających pełną ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz danych umożliwiających dostęp do serwisu KREDYTUM, a w szczególności zabezpieczenia tych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Kredytum.pl o każdym zdarzeniu mogącym mieć istotny wpływ na wykonywanie umów zawartych przez niego z Kredytum.pl jak i na ewentualną odpowiedzialność Kredytum.pl wobec osób trzecich w szczególności wobec instytucji finansowych lub wobec klientów. 3. Wykonawca nie może przelewać żadnych praw wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Kredytum.pl. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji własnych oraz osób działających w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie przepisów prawa dotyczących produktów finansowych i obowiązujących procedur instytucji finansowych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego zgłoszenia Kredytum.pl za pomocą serwisu KREDYTUM każdej nowej domeny internetowej, za pomocą której Wykonawca wykonywać będzie umowę współpracy i umowy o dzieło. Kredytum.pl zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji oraz cofnięcia akceptacji dla dowolnej domeny, w każdym czasie, bez podania uzasadnienia.. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego usunięcia wszelkich odnośników i innych materiałów odnoszących się do serwisu KREDYTUM lub Kredytum.pl z takiej domeny. Za wykonywanie umów o dzieło w oparciu z domenę, która nie uzyskała akceptacji Kredytum.pl lub taką akceptację utraciła Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 2

3 Kredytum.pl przy wykonywaniu umowy współpracy i umów o dzieło zobowiązany jest do: 3 a) zaopatrywania Wykonawcy w aktualne dokumenty, wytyczne oraz procedury instytucji finansowych dotyczące produktów finansowych znajdujących się w ofercie Kredytum.pl b) dostępu do technologii optymalizującej wykonanie umowy o dzieło poprzez serwis KREDYTUM, c) umożliwienia składania wniosków przez klientów przez serwis KREDYTUM, d) wniosków zaopatrywania Wykonawcy w ramach zgodnie ustalonej odpłatności w materiały reklamowe dotyczące produktów i usług znajdujących się w ofercie, e) prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz Wykonawcy, w tym dostarczania mu aktualnych informacji dotyczących oferowanych produktów i technik sprzedaży, f) terminowego regulowania należnego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Kredytum.pl lub instytucję finansową na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy współpracy lub umowy o dzieło, także przez swoich pracowników i współpracowników, w szczególności w przypadku powstania roszczeń będących następstwem nieautentyczności złożonego przez Klienta podpisu, 2. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody w szczególności w przypadku braku możliwości skutecznego dochodzenia przez Kredytum.pl lub instytucję finansową roszczeń z tytułu umowy zawartej przy pomocy wykonawcy na skutek: - nieautentyczności złożonego przez Klienta lub poręczyciela podpisu, -nienależyte potwierdzenie tożsamości klienta na podstawie przedstawionego dowodu osobistego (np. potwierdzenie tożsamości na podstawie kserokopii dowodu osobistego). -za działanie swoje i osób trzecich zatrudnionych, które ma na celu zawyżenie zdolności kredytowej klienta. -celowe zatajenie istotnych informacji, które by miały wpływ na decyzję kredytową. -celowe wprowadzenie błędnych i nieprawdziwych danych we wniosku (numerów telefonów, numeru kont bankowych, adresów zameldowania i korespondencyjnych, danych osobowych). -sfałszowanie dokumentacji 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Partnera, Kredytum.pl przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości 2 krotności sumy udzielonych kredytów lub pożyczek w których zaistniały nieprawidłowości oraz prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszelkich informacji wynikających ze współpracy z Kredytum.pl także po rozwiązaniu umowy współpracy, w szczególności: a) Wszelkich informacji zawartych w serwisie KREDYTUM a w szczególności dotyczących rozliczeń i wysokości poszczególnych prowizji oraz informacji technicznych, technologicznych, na temat serwisu KREDYTUM, b) Wszelkich informacji o instytucjach finansowych współpracujących z Kredytum.pl i ich produktach finansowych oraz postanowień umów zawartych między stronami z wyłączeniem 5 3

4 1. Za wykonanie usługi lub dzieła Wykonawcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości określonej w Tabeli prowizji mieszczącej się w panelu partnera/wykonawcy po zalogowaniu. W wynagrodzeniu tym mieszczą się wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem dzieła lub umowy pośrednictwa, w szczególności koszty przejazdów, koszty rozmów telefonicznych, koszty używania samochodu, amortyzacji własnego sprzętu. 2. Kredytum.pl może przyznać Wykonawcy według swego uznania dodatkowe świadczenie (bonus) w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. 3. Wynagrodzenie w trakcie obowiązywania umowy wypłacane będzie w oparciu o raporty rozliczeniowe dostępne po zalogowaniu w serwisie KREDYTUM. Raporty uzupełniane są do 10 dnia każdego miesiąca wykonywania umowy za miesiąc poprzedni. Przedmiotowy raport jest podstawą do wystawienia rachunku przez Wykonawcę. Rachunek powinien być wystawiony w systemie Kredytum.pl. 4. Wynagrodzenie po potrąceniu należnych podatków(dotyczy umowy o dzieło), będzie wypłacane na konto bankowe Wykonawcy podane w serwisie KREDYTUM oraz na rachunku do 14 dni roboczych od dnia akceptacji rachunku wystawionego przez wykonawcę i zaakceptowane przez kredytum.pl. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kredytum.pl. Kredytum.pl zastrzega sobie prawo do częstszych rozliczeń niż raz w miesiącu lub wydłużenia okresu rozliczeniowego jeśli partner finansujący opóźni się z płatnością za sprzedane produkty. 5. Jeżeli klient, na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, skutecznie odstąpił od umowy, wynagrodzenie za tą umowę nie należy się i jeżeli zostało wypłacone Wykonawcy, podlega zwrotowi poprzez potrącenie z kolejnych wynagrodzeń. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy stronami lub braku należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu nienależnego wynagrodzenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania Kredytum.pl do zwrotu, na rachunek wskazany w wezwaniu. 6. W sytuacji naliczenia kar partnerowi/wykonawcy z 5 pkt 1-4 za nienależyte wykonywanie umowy, kredytum.pl wystawi notę obciążeniową na kwotę. Po wystawieniu noty prowizja zostanie pomniejszona o kwotę wystawionej noty obciążeniowej W przypadku gdy umowa współpracy tak stanowi, Wykonawca na zabezpieczenie roszczeń Kredytum.pl wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy współpracy jak i poszczególnych umów o dzieło, Wystawca wystawi weksel in blanco. 2. Kredytum.pl ma prawo wypełnić weksel w dowolnym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu Wykonawcy oraz weksel ten zaopatrzyć w klauzulę bez protestu i datą płatności według własnego uznania przy jednoczesnym zawiadomieniu Wystawcy listem poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na ostatni wskazany przez Wykonawcę adres. W braku zawiadomienia Kredytum.pl o zmianie adresu, doręczenie na w/w adres uznaje się za w pełni skuteczne. 3. Weksel, o ile nie zostanie wypełniony podlega zwrotowi, nie wcześniej jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy współpracy, na pisemny wniosek Wykonawcy Umowa współpracy może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę współpracy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 3. Umowa współpracy może zostać rozwiązana przez Kredytum.pl w trybie natychmiastowym bez prawa do odszkodowania na rzecz Wykonawcy w przypadku stwierdzenia działania Wykonawcy na szkodę Kredytum.pl lub jego partnerów, w szczególności na szkodę instytucji finansowych współpracujących z Kredytum.pl. 8 4

5 1. Kredytum.pl jest uprawniony do zmiany Regulaminu (wraz z załącznikami do niego), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego terminu na wejście w życie zmian. 2. O każdej zmianie Regulaminu Kredytum.pl zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, podając treść wprowadzonej zmiany do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy współpracy z zachowaniem siedmiodniowego terminu. Z powyższego uprawnienia Wykonawca jest uprawniony skorzystać w terminie 21 dni od wejścia w życie zmiany Regulaminu. 9 Adresy podane w umowie współprace są właściwe do doręczeń. Strony zobowiązane są do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów dla doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne Wykonawca może zgłosić reklamację dotyczącą wykonywania umowy współpracy lub umów o dzieło, drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu KREDYTUM. 2. Za złamanie zapisów umowy oraz regulaminu przez wykonawcę/partnera, kredytum.pl nakłada karę wysokości 3000 zł za każdy wykryty przypadek naruszenia niniejszej umowy. 3. Reklamacja powinna opisywać stan faktyczny sprawy oraz wskazywać ewentualne żądnie. Jeżeli do rozpoznania reklamacji potrzebny jest dokument lub określone informacje, Wykonawca powinien je przedstawić. 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni. Jeżeli jej rozpoznanie w tym terminie nie będzie możliwe Kredytum.pl poinformuje o tym Wykonawcę. 5. Wszelkie spory powstałe między stronami, a wynikające lub pozostające w związku z wykonywaniem umowy współpracy, poszczególnych umów o dzieło, interpretacją ich postanowień lub ich stosowaniem, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej (co nie oznacza zapisu na sąd polubowny), a następnie w razie konieczności zostaną poddane pod wyłączne rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Kredytum.pl. 6. Regulamin jest integralną częścią umowy współpracy i jest zaakceptowany oraz podpisany z chwilą rejestracji w systemie kredytum.pl pod linkiem https://partner.kredytum.pl/rejestracja/krok_1 poprzez zaznaczenie(rys1) akceptacji niniejszego regulaminu z chwilą rejestracji w systemie. 7. W celu weryfikacji agenta i badania ryzyka lub zmiany profilu użytkownika platformy Kredytum.pl Użytkownik akceptując regulamin upoważnia w ten sposób Kredytum.pl SA z siedzibą w Kołobrzegu do wystąpienia w każdym czasie trwania umowy współpracy do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. Załącznik nr 1 do Regulaminu wykonywania umowy współpracy Kredytum.pl z Wykonawcami oraz umów o dzieło zawieranych w ramach tej współpracy Wynagrodzenie za usługi wykonanie dokumentacji dotyczących następujących produktów przedstawia się następująco (w wartościach brutto): 1. Określonych w tabeli prowizji lub ustalony indywidualnie. 2. Rys 1 5

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług.

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług. Regulamin świadczenia usług przez home.pl dla klientów Polkomtel Sp. z o.o. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: I. Definicje home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo