Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej, oraz Regulaminu pracy Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 111); 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349); 3) obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku); 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (art ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 34 t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167). 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 2) Pracodawca - to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, reprezentowany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie; 3) Wojewódzki Inspektor - to Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie; 4) związki zawodowe - to organizacje działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie posiadające uprawnienia organizacji 1

2 związkowej na podstawie art ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; 5) emeryci i renciści, byli pracownicy zakładu - to osoby posiadające aktualny status emeryta, którzy rozwiązali stosunek pracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 6) Komisja Socjalna - to zespół powołany przez Pracodawcę wspólnie ze związkami zawodowymi której celem jest administrowanie Funduszem, uzgadnianie sposobu podziału na poszczególne cele środków finansowych Funduszu oraz przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym w oparciu o Regulamin Funduszu, oraz do realizacja zadań wymienionych w 3 ust. 1 Regulaminu Prac Komisji Socjalnej. 7) Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym - to osoby zamieszkujące wspólnie i wspólnie zaspokajające swoje potrzeby życiowe, współfinansujące swoje utrzymanie w przypadku posiadania własnych przychodów, powiązane zależnościami rodzinnymi (np. współmałżonkowie, dzieci) lub pozostające w związku faktycznym (konkubenci), osoby posiadające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową małżeńską, przy czym status takich osób ustalony jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych jest wyrazem funkcji społecznej Pracodawcy a wypłaty z Funduszu stanowią formę pomocy realizowanej na rzecz osób uprawnionych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej, rodzinnej, materialnej bądź mieszkaniowej oraz zwiększającej poziom dostępności do rekreacji i wypoczynku. 2. Regulamin określa: 1) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu, 2) cele, na jakie przeznacza się środki Funduszu, 3) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 3 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczonego w stosunku do planowanej na dany rok, przeciętnej liczby zatrudnionych, skorygowany na koniec roku odpowiednio do faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 2. Coroczny odpis podstawowy na jednego zatrudnionego stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą ogłaszanego corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, nie później niż do 20 lutego każdego roku. 3. W zależności od sytuacji finansowej Pracodawca, w każdym roku kalendarzowym, może zwiększyć wysokość odpisu podstawowego (odpis uznaniowy) o dalsze 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa w ust 2 na: 2

3 1) każdą zatrudnioną osobę w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (bez przeliczania na etaty), 2) każdego emeryta i rencistę objętego opieką Pracodawcy (bez przeliczania na etaty na podstawie sporządzonej imiennej listy). 1. Niezależnie od odpisów, o których mowa w 3, Fundusz zwiększa się o : 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 2) odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu, 3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 4) inne środki określone w odrębnych przepisach. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny W terminie do 31 grudnia każdego roku pracownik zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie na stanowisku ds. kadr informuje Głównego Księgowego o: 1) planowanej przeciętnej liczbie osób zatrudnionych w następnym roku ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu naliczenia odpisu na Fundusz oraz liczbie osób zatrudnionych w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 2) liczbie emerytów i rencistów byłych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, 3) skorygowanej faktycznej liczbie osób zatrudnionych w roku bieżącym oraz emerytów i rencistów, którzy złożyli wnioski o pomoc w ramach funduszu. 2. Naliczenia corocznego planowanego odpisu podstawowego i uznaniowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dokonuje pracownik ds. kadr w terminie do dnia 31 marca bieżącego roku i przekazuje informację Wojewódzkiemu Inspektorowi oraz Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, na który przekazywana jest równowartość pieniężna dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok w terminach, wysokościach i na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj.: do 31 maja danego roku kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów natomiast do 30 września tego samego roku pozostałą kwotę stanowiącą 25% równowartości odpisów. 4. Za przestrzeganie terminów odprowadzania środków odpowiada Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu. 5. Koszty obsługi rachunku bankowego obciążają koszty działalności Pracodawcy Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu zwanego Preliminarzem dochodów i wydatków (Zał. nr 2). 3

4 2. Preliminarz wydatków musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora oraz Zakładowe Organizacje Związkowe nie później niż do 31 marca każdego roku. 3. Uzgodniony i zatwierdzony Preliminarz dochodów i wydatków zawiera: 1) wysokość planowanych wpływów Funduszu, a w szczególności: a) wysokość rocznego odpisu podstawowego, wyliczonego na podstawie 3 ust. 2, b) wysokość rocznego odpisu wynikającego z liczby byłych pracowników i osób, wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wyliczonego na podstawie 3 ust. 3, c) wysokość odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym, d) wysokość przypadających w danym roku spłat pożyczek mieszkaniowych, e) wysokość naliczonych na dany rok odsetek z tytułu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, f) wysokość środków nie wykorzystanych w roku poprzednim, g) wysokość pozostałych wpływów Funduszu; 2) wysokość planowanych wydatków Funduszu, uwzględniające w szczególności: a) wysokość środków przeznaczonych na cele socjalne, b) wysokość środków przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 4. W razie potrzeby w trakcie roku kalendarzowego mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach Preliminarza dochodów i wydatków po uprzednim uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. 5. Propozycje dotyczące zmian mogą składać: 1) zarządy związków zawodowych, 2) Komisja Socjalna, 3) Pracodawca Środkami funduszu administruje Wojewódzki Inspektor. 2. Organem decydującym o przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz wysokości kwot w ramach udzielonej pomocy jest Komisja Socjalna, którą powołuje Wojewódzki Inspektor. 3. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: 1) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdy działający w Wojewódzkim Inspektoracie związek zawodowy, i uprawnionym przez tą organizację do zajmowania stanowiska w jej imieniu w sprawach dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych osobom uprawnionym, 2) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Pracodawcę i uprawnionych przez Pracodawcę do wyrażania stanowiska w rozpatrywanych w sprawach, o których mowa w 7 ust. 2 oraz do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Komisji Socjalnej. 4. Komisja Socjalna funkcjonuje w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie oraz Regulamin pracy Komisji Socjalnej. 5. Komisja Socjalna raz w roku przedstawia Wojewódzkiemu Inspektorowi oraz związkom zawodowym sprawozdanie z wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zał. nr 1). 4

5 6. Za decyzje związane z administrowaniem Funduszem odpowiedzialność ponosi Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. 7. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy, za których przestrzeganie odpowiada Główny Księgowy. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 8 1. Do korzystania z Funduszu w danym roku kalendarzowym uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (również w okresie wypowiedzenia), bez względu na rodzaj umowy (np. na czas określony, na czas zastępstwa itp.) oraz wymiar czasu pracy, z wyłączeniem pracowników, którzy w trakcie przyznawania świadczeń socjalnych przebywają na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, 2) pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, mianowania bez względu na wymiar czasu pracy i staż, z wyłączeniem pracowników, którzy w trakcie przyznawania świadczeń socjalnych przebywają na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, 3) emeryci oraz renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) i byli pracownicy z którymi Wojewódzki Inspektorat, rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem tych pracowników na emeryturę lub rentę, 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 3, tj.: a) małżonek, b) konkubina lub konkubent niepozostający w związku małżeńskim, a pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą wymienioną w pkt. 1 3, c) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci z konkubinatu, na które pracownik ubiegający się o pomoc socjalną płaci alimenty: w wieku do lat 18, uczące się w wieku do lat 25 pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i spełniają łącznie następujące warunki: są uczniami lub studentami, zamieszkują wspólnie z rodzicami (w tym dzieci uczące się w innych miastach) oraz dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli osoba uprawniona oświadczy, że ponosi koszty związane z ich utrzymaniem, nie posiadają własnych dochodów z tytułu pracy zarobkowej i nie pozostają w związku małżeńskim, bez względu na wiek własne dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 2. Współmałżonkowie zatrudnieni w Wojewódzkim Inspektoracie lub byli pracownicy wymienieni w ust. 1 pkt. 4 (emeryci i renciści) mogą korzystać ze świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących im jako członkom rodziny (np. gdy mąż składa wniosek o dopłatę do wczasów, żona traktowana jest jako członek rodziny i odwrotnie), co w praktyce oznacza, że skorzystają dwa razy w roku z określonego świadczenia jeśli np. świadczenie przysługuje raz w roku uprawnionemu pracownikowi i jego rodzinie. 5

6 Przeznaczenie środków Funduszu 9 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 1) cele socjalne obejmujące: a) dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży lub dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą), b) dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat, c) pomoc rzeczową lub finansową w formie: bezzwrotnych zapomóg zwykłych, bezzwrotnych zapomóg losowych, paczek dla dzieci, świątecznych świadczeń pieniężnych dla pracowników, emerytów i rencistów. 2) cele mieszkaniowe obejmujące zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona osobom, które: 1) znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej czy rodzinnej (spowodowanej, np. przewlekłą chorobą czy niepełnosprawnością, wypadkami losowymi, śmiercią najbliższych członków rodziny), 2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, 3) samotnie wychowują dzieci, 4) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki leczenia lub rehabilitacji. 2. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu na podstawie Regulaminu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że udział przedstawicieli organizacji związkowych w Komisji Socjalnej i dokonane w ten sposób uzgodnienie wyczerpuje ustawowe uprawnienia wynikające z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 3. Komisja socjalna rozpatruje wnioski złożone w formie papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, złożone elektronicznie zaopatrzone w certyfikowany podpis elektroniczny bądź złożone za pośrednictwem platformy epuap z użyciem Profilu Zaufanego, który umożliwia bezpłatne składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania certyfikowanego podpisu elektronicznego. 6

7 4. O pomoc finansową dla uprawnionych mogą zwracać się również związki zawodowe, Pracodawca, jak również każda inna osoba będąca w posiadaniu informacji o trudnej sytuacji losowej lub życiowej osoby uprawnionej. 5. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy, a ich wysokość i termin przyznania uzależniony jest od wysokości środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 6. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości od wnioskowanej, osoba uprawniona i ubiegająca się o świadczenie nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia wymaga zarówno od członków Komisji Socjalnej jak i od Pracodawcy pisemnego uzasadnienia podpartego kryteriami socjalnymi. 7. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi-renciście podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. 8. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia socjalne w pierwszej kolejności będą uwzględniane priorytety określone w Regulaminie oraz wnioski osób, które nie korzystały z tych świadczeń w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku. 9. Wszystkie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej oraz według Tabel dofinansowania (Zał. nr 9) 10. Emeryt, rencista zatrudniony w WIORiN w Koszalinie, pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac, może otrzymać świadczenie socjalne jedynie jako pracownik Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowych z Funduszu obowiązane są złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku, Przewodniczącemu Komisji Socjalnej, Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą Zał. nr 3 do Regulaminu. Wyjątkiem są emeryci i renciści, którzy Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej mogą złożyć w momencie składania wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub sytuacje o których mowa w 10 ust. 3 Informację należy składać w punkcie kancelaryjnym w zaklejonych kopertach, uniemożliwiających wgląd osób nieuprawnionych, z adnotacją DO RĄK WŁASNYCH SEKRETARZA KOMISJI SOCJALNEJ. 2. Osoba której dokumenty potwierdzające sytuację życiową, rodzinną i materialną dotyczą powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Informacje podane w Informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie realizacji świadczeń z Funduszu. 3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych Komisji Socjalnej przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych celem realizacji procedury przyznawania świadczeń z Funduszu. 4. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego ze środków Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może zażądać od składającego taką informację lub wniosek dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. aktualnej legitymacji lub zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych przez współmałżonka lub o przyznaniu mu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o 7

8 przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną, postanowienia sądu o rozwodzie bądź separacji, zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego lub potwierdzonej przez Urząd kopii złożonego zeznania - np. PIT 37, PIT 36, PIT 36L itp.). 5. Osoba, która nie złoży Informacji wymienionej w ust. 1 nie ma prawa do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych natomiast wniosek uprawnionego który nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych o czym mowa w ust 2 nie będzie rozpatrywany. 6. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca składają informację o której mowa w ust. 2 do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia. 7. Do dnia 31 marca danego roku świadczenia przyznawane są w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego. 8. Emeryci i renciści składają dodatkowo decyzję o waloryzacji emerytury/renty oraz oświadczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 9. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych przyjmuje się średni miesięczny dochód netto na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Średni miesięczny dochód netto na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów netto uzyskanych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym w minionym roku kalendarzowym przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz liczbę dwanaście (12 miesięcy w roku). Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym to osoby zamieszkujące wspólnie i wspólnie zaspokajające swoje potrzeby życiowe, współfinansujące swoje utrzymanie w przypadku posiadania własnych przychodów, powiązane zależnościami rodzinnymi (np. współmałżonkowie, dzieci) lub pozostające w związku faktycznym (konkubenci), osoby posiadające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową małżeńską, przy czym status takich osób ustalony jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 10. Osoba uprawniona czasowo traci prawo do korzystania ze środków Funduszu do końca następnego roku kalendarzowego oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń socjalnych wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli w danym roku kalendarzowym: 1) złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodów, na podstawie którego zostało przyznane świadczenie, 2) po złożeniu wniosku o świadczenie dokonała w Urzędzie Skarbowym korekty rocznego zeznania podatkowego i nie poinformowała o tym pracownika ds. kadr (dotyczy to także członków rodzin uprawnionych do korzystania z Funduszu), 3) złożyła nieprawdziwe oświadczenie o członkach rodzin uprawnionych do korzystania z Funduszu, 4) dołączyła do wniosku dokumenty poświadczające nieprawdę. 11. Wnioski o świadczenia z Funduszu za dany rok kalendarzowy, należy składać nie później niż do dnia 10 grudnia każdego roku kalendarzowego pracownikowi ds. kadr. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowią wnioski o dofinansowania do wypoczynku realizowane w miesiącu grudniu. W tym przypadku dofinansowanie może nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. 8

9 Zorganizowany wypoczynek dzieci Świadczenie z tytułu zorganizowanego wypoczynku dzieci jest wypłacane, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) dziecko będzie uczestniczyło w wypoczynku zorganizowanym przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiej działalności w formie wyjazdowej tj. kolonii, wczasów, obozów, zimowisk, zielonych szkół oraz w innej formie wypoczynku w miejscu zamieszkania tj. półkolonii, wczasów w mieście trwających minimum 7 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. 2) do pracownika ds. kadr, najpóźniej 30 dni po zakończeniu wypoczynku, dostarczony zostanie wniosek (Zał. nr 5) wraz z załączoną imienną fakturą, rachunkiem, potwierdzającym uczestnictwo w wypoczynku zorganizowanym, w którym zaznaczone jest m.in. miejsce, czas trwania wypoczynku, ilość osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku za wypoczynek. W przypadku faktur wystawionych poza terenem kraju, do celów rozliczeniowych, obowiązuje przelicznik walutowy z dnia wystawienia faktury, podany w tabeli A kursów średnich walut obcych (tabelę ogłasza NBP). Dowody wpłaty wystawione w języku innym niż polski wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. 2. Wnioski o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci rozpatrywane są na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 3. Przyznane dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy dziecko nie ukończy 18 roku życia, a wypoczynek jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Dokumentami potwierdzającymi, że dany podmiot świadczy usługi w zakresie są m.in.: odpis z KRS, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z ewidencji organizatorów turystyki, potwierdzony wyciąg ze statutu (np. stowarzyszenie, klubu, fundacji itp.). 4. Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci, nie mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), Wypoczynek organizowany we własnym zakresie Dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) udziela się raz w roku w przypadku: 1) pracowników na podstawie złożonego wniosku i urlopu potwierdzonego przez pracownika ds. kadr, przy udzieleniu urlopu w wymiarze umożliwiającym wypoczynek trwający co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, 2) emerytów i rencistów na podstawie złożonego wniosku wraz z kserokopią faktury bądź rachunku za wypoczynek indywidualny trwający minimum 7 dni. 2. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie rozpatrywane są na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia 9

10 wniosku. 3. Wypłata dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie następuje w przypadku: 1) pracowników do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, 2) emerytów i rencistów do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez zakład pracy Do korzystania z dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat uprawnieni są wyłącznie pracownicy. 2. Dofinansowanie uzależnione jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w Preliminarzu na ten cel. 3. Warunkiem przyznania dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez zakład pracy jest złożenie wniosku (Zał. nr 12). 4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie zastrzega sobie prawo dochodzenia od uprawnionego zwrotu poniesionych kosztów organizacji działalności socjalnej, o których mowa w ust 1 w przypadku zgłoszenia przez pracownika chęci skorzystania ze świadczenia, z którego następnie nie skorzystał bez uzasadnionej przyczyny. Pomoc rzeczowa lub finansowa Bezzwrotne zapomogi przyznawane są jako : 1) bezzwrotna zapomoga zwykła dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej i materialnej, podlegająca opodatkowaniu, 2) bezzwrotna zapomoga losowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub na wypadek śmierci, wolna od podatku dochodowego. 2. Warunkiem uzyskania tego typu pomocy, jest złożenie wniosku (Zał. nr 6) oraz przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu lub dokumentów potwierdzających trudną sytuację, tj. zaświadczenia o ewentualnym braku dochodów, zaświadczenia lekarskie, protokół policyjny, bieżące rachunki, wykaz zaległości w płatnościach, a przypadku niemożności uzyskania wiarygodnego dokumentu, oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc. 3. Wnioski o przyznanie zapomóg (zwykłej i losowej) rozpatrywane są na bieżąco, w zależności od posiadanych środków, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 4. Zapomogi przyznawane są jeden raz w roku i ich maksymalną wysokość określa Zał. nr W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach wysokość zapomogi może być wyższa niż maksymalna przewidziana w ww. załączniku i w takim wypadku kwotę zapomogi ustala Wojewódzki Inspektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 10

11 6. Wypłata przyznanej zapomogi następuje w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Paczki dla dzieci Rodzice dzieci od 0 do 14 roku życia (licząc rok kalendarzowy) uprawnieni są do otrzymania paczki świątecznej raz w roku kalendarzowym. Maksymalny koszt paczki określa Zał. nr 9 do Regulaminu. 2. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zatrudnieni są w Wojewódzkim Inspektoracie takie świadczenie zostaje przyznane jednemu z rodziców. 3. Warunkiem przyznania paczki jest złożenie wniosku (Zał. nr 10). Świąteczne świadczenia pieniężne Świąteczne świadczenia pieniężne przyznawane są pracownikom, emerytom i rencistom raz w roku kalendarzowym w wysokości określonej w Zał. nr 9 do Regulaminu. 2. Decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego ustala się w oparciu o kryterium dochodowe. 3. Warunkiem przyznania świątecznego świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku (Zał. nr 11). 4. Wypłata przyznanego świątecznego świadczenia pieniężnego następuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Szczegółowe zasady udzielania pomocy na cele mieszkaniowe Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej wysokość, możliwość zawieszenia lub wydłużenia okresu spłaty, możliwość umorzenia całości lub części przyznanej pomocy, uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych. 2. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe uzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w Preliminarzu. 3. Pomocą finansową z Funduszu przeznaczoną na cele mieszkaniowe objęci są pracownicy o których mowa w 8 ust. 1 pkt. 1, 2, Osoby uprawnione do pomocy z Funduszu na cele mieszkaniowe składają wnioski Przewodniczącemu Komisji Socjalnej najpóźniej do 10 grudnia danego roku kalendarzowego. 5. Fundusz mieszkaniowy obejmuje zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek na: 1) budowę lokalu mieszkalnego, 2) zakup lokalu mieszkalnego, 11

12 3) wykup na własność lokalu mieszkalnego, 4) remont i modernizację lokalu mieszkalnego, 5) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 6) przystosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 7) wpłatę kaucji na mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. 6. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekraczać kwoty 2.500,00 zł. 7. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną z pożyczek wymienionych w ust Oprocentowanie wszystkich form pożyczek wymienionych w 18 ust. 5 Regulaminu w dniu ich udzielenia wynosi 1-3 % od kwoty pożyczki i jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. 2. Od przyznanych pożyczek odsetki pobierane będą w całości, w chwili spłaty pierwszej raty pożyczki. 3. Spłata pożyczki przed upływem terminu umownego nie stanowi podstawy do zwrotu części odsetek ustalonych i pobranych zgodnie z ust. 1 i Okres spłaty może być przedłużony dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej, na ich uzasadniony wniosek. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może jednak przekroczyć 3 lat. Decyzje w tej sprawie podejmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 2. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych i rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyznaniu pożyczki. Okres spłaty pożyczki ustala się na okres 2 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki jednak nie uprawnia to do ponownego skorzystania z tego rodzaju świadczenia przed upływem roku od dnia udzielenia pożyczki. 3. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki mają osoby, które dotychczas nie korzystały z takiej pomocy oraz osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej. 4. W indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Komisji Socjalnej, w miarę posiadania środków finansowych na ten cel i braku wniosków, Wojewódzki Inspektor może podjąć decyzję o skróceniu okresu oczekiwania na kolejną pożyczkę lub uzupełnić pożyczkę do wysokości maksymalnej kwoty o której mowa w 18 ust Pracodawca w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Zawiązkowymi może w wyjątkowych przypadkach (w tym rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy) umorzyć pożyczkę w całości, w części, zawiesić jej spłatę na dogodny okres dla pożyczkobiorcy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy lub zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż okres urlopu bezpłatnego albo wychowawczego. 2. Pożyczka może być umorzona całkowicie w przypadku: 1) śmierci pożyczkobiorcy, 2) wypadku przy pracy (w drodze do lub z pracy) o ile wnioskodawca doznał uszczerbku na zdrowiu z tego tytułu, powodującego trwałe inwalidztwo lub długotrwałą 12

13 niezdolność do pracy, trwającej dłużej niż 6 miesięcy. 3. Pożyczka może być umorzona w części w przypadku: 1) trudnej sytuacji materialnej pożyczkobiorcy trwającej powyżej 1 roku, np. gdy dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia, 2) w przypadku utraty stałego źródła dochodu przez członka rodziny, a tym samym znacznego spadku dochodu Osoby ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć wniosek (Zał. nr 7). 2. Do wniosku pożyczkobiorca powinien dołączyć czytelnie wypełnione 4 egzemplarze umowy (Zał. nr 8) oraz w przypadku: 1) pożyczek wymienionych w 18 ust. 5 pkt 2, 3 oświadczenie o terminie dostarczenia aktu notarialnego, 2) pożyczki wymienionej w 18 ust. 5 pkt 7 decyzję przydziału określającą wysokość kaucji. 3. Wnioski o udzielenie pożyczek rozpatrywane będą sukcesywnie wg kolejności zgłoszeń, w zależności od posiadanych środków Podstawę wypłaty pożyczki stanowi umowa zawarta pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem a pożyczkobiorcą. 2. Warunkiem podpisania umowy pożyczki jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli będących pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu, których umowa o pracę nie ulega rozwiązaniu wcześniej niż termin spłaty ostatniej raty udzielonej pożyczki. 3. Ogranicza się ilość żyrowanych pożyczek, co oznacza, że pracownik może poręczyć najwyżej 2 pożyczki. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i ustaleniami zawartymi w umowie, a w szczególności w części dotyczącej warunków natychmiastowego zwrotu pożyczki. 5. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: 1) rozwiązania przez pożyczkobiorcę stosunku pracy z pożyczkodawcą, chyba że pożyczkobiorca dokonał ustaleń z pracodawcą co do sposobu spłaty pozostałych do spłaty rat pożyczki, 2) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy przez pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie pożyczkobiorcy, 3) niedostarczenia aktu notarialnego, w terminie, o którym mowa w 6 Umowy pożyczki. W pozostałych przypadkach spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie o pożyczkę. 6. W razie zaprzestania spłaty 2 kolejnych rat pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 7. W przypadku nieregularnego spłacania pożyczki, bądź spłaceniu jej po terminie określonym w umowie Komisja Socjalna może podjąć decyzję o nieprzyznaniu kolejnej pożyczki przez okres do dwóch lat. 8. Rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy, bez winy pracownika nie powoduje 13

14 zmiany warunków udzielenia pożyczki. W tym przypadku jednak pożyczkobiorca zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się w WIORiN w Koszalinie, celem ustalenia dalszego sposobu spłaty zaciągniętej pożyczki. Nie dochowanie wymienionego warunku w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia stosunku pracy powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych do spłaty rat pożyczki. Postanowienia końcowe Treść Regulaminu oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie 2. Na wniosek osoby uprawnionej Regulamin powinien być udostępniony jej do wglądu. 25 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego przy jego ustalaniu i wprowadzaniu. 26 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 14

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY W TRZCINICY ROZDZIAŁ I Podstawy prawne wydania regulaminu. 1. Zasady tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim 1 ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin ZFŚS określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl. 1 Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE

WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE WYCIĄG Z REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Lipna z 30 stycznia 2012 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo