Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej, oraz Regulaminu pracy Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 111); 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349); 3) obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku); 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (art ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 34 t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167). 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 2) Pracodawca - to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, reprezentowany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie; 3) Wojewódzki Inspektor - to Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie; 4) związki zawodowe - to organizacje działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie posiadające uprawnienia organizacji 1

2 związkowej na podstawie art ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; 5) emeryci i renciści, byli pracownicy zakładu - to osoby posiadające aktualny status emeryta, którzy rozwiązali stosunek pracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 6) Komisja Socjalna - to zespół powołany przez Pracodawcę wspólnie ze związkami zawodowymi której celem jest administrowanie Funduszem, uzgadnianie sposobu podziału na poszczególne cele środków finansowych Funduszu oraz przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym w oparciu o Regulamin Funduszu, oraz do realizacja zadań wymienionych w 3 ust. 1 Regulaminu Prac Komisji Socjalnej. 7) Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym - to osoby zamieszkujące wspólnie i wspólnie zaspokajające swoje potrzeby życiowe, współfinansujące swoje utrzymanie w przypadku posiadania własnych przychodów, powiązane zależnościami rodzinnymi (np. współmałżonkowie, dzieci) lub pozostające w związku faktycznym (konkubenci), osoby posiadające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową małżeńską, przy czym status takich osób ustalony jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych jest wyrazem funkcji społecznej Pracodawcy a wypłaty z Funduszu stanowią formę pomocy realizowanej na rzecz osób uprawnionych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej, rodzinnej, materialnej bądź mieszkaniowej oraz zwiększającej poziom dostępności do rekreacji i wypoczynku. 2. Regulamin określa: 1) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu, 2) cele, na jakie przeznacza się środki Funduszu, 3) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 3 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczonego w stosunku do planowanej na dany rok, przeciętnej liczby zatrudnionych, skorygowany na koniec roku odpowiednio do faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 2. Coroczny odpis podstawowy na jednego zatrudnionego stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą ogłaszanego corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, nie później niż do 20 lutego każdego roku. 3. W zależności od sytuacji finansowej Pracodawca, w każdym roku kalendarzowym, może zwiększyć wysokość odpisu podstawowego (odpis uznaniowy) o dalsze 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa w ust 2 na: 2

3 1) każdą zatrudnioną osobę w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (bez przeliczania na etaty), 2) każdego emeryta i rencistę objętego opieką Pracodawcy (bez przeliczania na etaty na podstawie sporządzonej imiennej listy). 1. Niezależnie od odpisów, o których mowa w 3, Fundusz zwiększa się o : 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 2) odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu, 3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 4) inne środki określone w odrębnych przepisach. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny W terminie do 31 grudnia każdego roku pracownik zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie na stanowisku ds. kadr informuje Głównego Księgowego o: 1) planowanej przeciętnej liczbie osób zatrudnionych w następnym roku ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu naliczenia odpisu na Fundusz oraz liczbie osób zatrudnionych w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 2) liczbie emerytów i rencistów byłych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, 3) skorygowanej faktycznej liczbie osób zatrudnionych w roku bieżącym oraz emerytów i rencistów, którzy złożyli wnioski o pomoc w ramach funduszu. 2. Naliczenia corocznego planowanego odpisu podstawowego i uznaniowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dokonuje pracownik ds. kadr w terminie do dnia 31 marca bieżącego roku i przekazuje informację Wojewódzkiemu Inspektorowi oraz Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, na który przekazywana jest równowartość pieniężna dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok w terminach, wysokościach i na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj.: do 31 maja danego roku kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów natomiast do 30 września tego samego roku pozostałą kwotę stanowiącą 25% równowartości odpisów. 4. Za przestrzeganie terminów odprowadzania środków odpowiada Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu. 5. Koszty obsługi rachunku bankowego obciążają koszty działalności Pracodawcy Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu zwanego Preliminarzem dochodów i wydatków (Zał. nr 2). 3

4 2. Preliminarz wydatków musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora oraz Zakładowe Organizacje Związkowe nie później niż do 31 marca każdego roku. 3. Uzgodniony i zatwierdzony Preliminarz dochodów i wydatków zawiera: 1) wysokość planowanych wpływów Funduszu, a w szczególności: a) wysokość rocznego odpisu podstawowego, wyliczonego na podstawie 3 ust. 2, b) wysokość rocznego odpisu wynikającego z liczby byłych pracowników i osób, wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wyliczonego na podstawie 3 ust. 3, c) wysokość odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym, d) wysokość przypadających w danym roku spłat pożyczek mieszkaniowych, e) wysokość naliczonych na dany rok odsetek z tytułu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, f) wysokość środków nie wykorzystanych w roku poprzednim, g) wysokość pozostałych wpływów Funduszu; 2) wysokość planowanych wydatków Funduszu, uwzględniające w szczególności: a) wysokość środków przeznaczonych na cele socjalne, b) wysokość środków przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 4. W razie potrzeby w trakcie roku kalendarzowego mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach Preliminarza dochodów i wydatków po uprzednim uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. 5. Propozycje dotyczące zmian mogą składać: 1) zarządy związków zawodowych, 2) Komisja Socjalna, 3) Pracodawca Środkami funduszu administruje Wojewódzki Inspektor. 2. Organem decydującym o przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz wysokości kwot w ramach udzielonej pomocy jest Komisja Socjalna, którą powołuje Wojewódzki Inspektor. 3. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: 1) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdy działający w Wojewódzkim Inspektoracie związek zawodowy, i uprawnionym przez tą organizację do zajmowania stanowiska w jej imieniu w sprawach dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych osobom uprawnionym, 2) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Pracodawcę i uprawnionych przez Pracodawcę do wyrażania stanowiska w rozpatrywanych w sprawach, o których mowa w 7 ust. 2 oraz do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Komisji Socjalnej. 4. Komisja Socjalna funkcjonuje w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie oraz Regulamin pracy Komisji Socjalnej. 5. Komisja Socjalna raz w roku przedstawia Wojewódzkiemu Inspektorowi oraz związkom zawodowym sprawozdanie z wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zał. nr 1). 4

5 6. Za decyzje związane z administrowaniem Funduszem odpowiedzialność ponosi Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. 7. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy, za których przestrzeganie odpowiada Główny Księgowy. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 8 1. Do korzystania z Funduszu w danym roku kalendarzowym uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (również w okresie wypowiedzenia), bez względu na rodzaj umowy (np. na czas określony, na czas zastępstwa itp.) oraz wymiar czasu pracy, z wyłączeniem pracowników, którzy w trakcie przyznawania świadczeń socjalnych przebywają na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, 2) pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, mianowania bez względu na wymiar czasu pracy i staż, z wyłączeniem pracowników, którzy w trakcie przyznawania świadczeń socjalnych przebywają na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, 3) emeryci oraz renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) i byli pracownicy z którymi Wojewódzki Inspektorat, rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem tych pracowników na emeryturę lub rentę, 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 3, tj.: a) małżonek, b) konkubina lub konkubent niepozostający w związku małżeńskim, a pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą wymienioną w pkt. 1 3, c) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci z konkubinatu, na które pracownik ubiegający się o pomoc socjalną płaci alimenty: w wieku do lat 18, uczące się w wieku do lat 25 pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i spełniają łącznie następujące warunki: są uczniami lub studentami, zamieszkują wspólnie z rodzicami (w tym dzieci uczące się w innych miastach) oraz dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli osoba uprawniona oświadczy, że ponosi koszty związane z ich utrzymaniem, nie posiadają własnych dochodów z tytułu pracy zarobkowej i nie pozostają w związku małżeńskim, bez względu na wiek własne dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 2. Współmałżonkowie zatrudnieni w Wojewódzkim Inspektoracie lub byli pracownicy wymienieni w ust. 1 pkt. 4 (emeryci i renciści) mogą korzystać ze świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących im jako członkom rodziny (np. gdy mąż składa wniosek o dopłatę do wczasów, żona traktowana jest jako członek rodziny i odwrotnie), co w praktyce oznacza, że skorzystają dwa razy w roku z określonego świadczenia jeśli np. świadczenie przysługuje raz w roku uprawnionemu pracownikowi i jego rodzinie. 5

6 Przeznaczenie środków Funduszu 9 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 1) cele socjalne obejmujące: a) dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży lub dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą), b) dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat, c) pomoc rzeczową lub finansową w formie: bezzwrotnych zapomóg zwykłych, bezzwrotnych zapomóg losowych, paczek dla dzieci, świątecznych świadczeń pieniężnych dla pracowników, emerytów i rencistów. 2) cele mieszkaniowe obejmujące zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona osobom, które: 1) znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej czy rodzinnej (spowodowanej, np. przewlekłą chorobą czy niepełnosprawnością, wypadkami losowymi, śmiercią najbliższych członków rodziny), 2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, 3) samotnie wychowują dzieci, 4) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki leczenia lub rehabilitacji. 2. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu na podstawie Regulaminu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że udział przedstawicieli organizacji związkowych w Komisji Socjalnej i dokonane w ten sposób uzgodnienie wyczerpuje ustawowe uprawnienia wynikające z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 3. Komisja socjalna rozpatruje wnioski złożone w formie papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, złożone elektronicznie zaopatrzone w certyfikowany podpis elektroniczny bądź złożone za pośrednictwem platformy epuap z użyciem Profilu Zaufanego, który umożliwia bezpłatne składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania certyfikowanego podpisu elektronicznego. 6

7 4. O pomoc finansową dla uprawnionych mogą zwracać się również związki zawodowe, Pracodawca, jak również każda inna osoba będąca w posiadaniu informacji o trudnej sytuacji losowej lub życiowej osoby uprawnionej. 5. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy, a ich wysokość i termin przyznania uzależniony jest od wysokości środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 6. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości od wnioskowanej, osoba uprawniona i ubiegająca się o świadczenie nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia wymaga zarówno od członków Komisji Socjalnej jak i od Pracodawcy pisemnego uzasadnienia podpartego kryteriami socjalnymi. 7. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi-renciście podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. 8. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia socjalne w pierwszej kolejności będą uwzględniane priorytety określone w Regulaminie oraz wnioski osób, które nie korzystały z tych świadczeń w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku. 9. Wszystkie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej oraz według Tabel dofinansowania (Zał. nr 9) 10. Emeryt, rencista zatrudniony w WIORiN w Koszalinie, pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac, może otrzymać świadczenie socjalne jedynie jako pracownik Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowych z Funduszu obowiązane są złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku, Przewodniczącemu Komisji Socjalnej, Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą Zał. nr 3 do Regulaminu. Wyjątkiem są emeryci i renciści, którzy Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej mogą złożyć w momencie składania wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub sytuacje o których mowa w 10 ust. 3 Informację należy składać w punkcie kancelaryjnym w zaklejonych kopertach, uniemożliwiających wgląd osób nieuprawnionych, z adnotacją DO RĄK WŁASNYCH SEKRETARZA KOMISJI SOCJALNEJ. 2. Osoba której dokumenty potwierdzające sytuację życiową, rodzinną i materialną dotyczą powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Informacje podane w Informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie realizacji świadczeń z Funduszu. 3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych Komisji Socjalnej przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych celem realizacji procedury przyznawania świadczeń z Funduszu. 4. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego ze środków Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może zażądać od składającego taką informację lub wniosek dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. aktualnej legitymacji lub zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych przez współmałżonka lub o przyznaniu mu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o 7

8 przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną, postanowienia sądu o rozwodzie bądź separacji, zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego lub potwierdzonej przez Urząd kopii złożonego zeznania - np. PIT 37, PIT 36, PIT 36L itp.). 5. Osoba, która nie złoży Informacji wymienionej w ust. 1 nie ma prawa do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych natomiast wniosek uprawnionego który nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych o czym mowa w ust 2 nie będzie rozpatrywany. 6. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca składają informację o której mowa w ust. 2 do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia. 7. Do dnia 31 marca danego roku świadczenia przyznawane są w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego. 8. Emeryci i renciści składają dodatkowo decyzję o waloryzacji emerytury/renty oraz oświadczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 9. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych przyjmuje się średni miesięczny dochód netto na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Średni miesięczny dochód netto na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów netto uzyskanych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym w minionym roku kalendarzowym przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz liczbę dwanaście (12 miesięcy w roku). Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym to osoby zamieszkujące wspólnie i wspólnie zaspokajające swoje potrzeby życiowe, współfinansujące swoje utrzymanie w przypadku posiadania własnych przychodów, powiązane zależnościami rodzinnymi (np. współmałżonkowie, dzieci) lub pozostające w związku faktycznym (konkubenci), osoby posiadające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową małżeńską, przy czym status takich osób ustalony jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 10. Osoba uprawniona czasowo traci prawo do korzystania ze środków Funduszu do końca następnego roku kalendarzowego oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń socjalnych wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli w danym roku kalendarzowym: 1) złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodów, na podstawie którego zostało przyznane świadczenie, 2) po złożeniu wniosku o świadczenie dokonała w Urzędzie Skarbowym korekty rocznego zeznania podatkowego i nie poinformowała o tym pracownika ds. kadr (dotyczy to także członków rodzin uprawnionych do korzystania z Funduszu), 3) złożyła nieprawdziwe oświadczenie o członkach rodzin uprawnionych do korzystania z Funduszu, 4) dołączyła do wniosku dokumenty poświadczające nieprawdę. 11. Wnioski o świadczenia z Funduszu za dany rok kalendarzowy, należy składać nie później niż do dnia 10 grudnia każdego roku kalendarzowego pracownikowi ds. kadr. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowią wnioski o dofinansowania do wypoczynku realizowane w miesiącu grudniu. W tym przypadku dofinansowanie może nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. 8

9 Zorganizowany wypoczynek dzieci Świadczenie z tytułu zorganizowanego wypoczynku dzieci jest wypłacane, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) dziecko będzie uczestniczyło w wypoczynku zorganizowanym przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiej działalności w formie wyjazdowej tj. kolonii, wczasów, obozów, zimowisk, zielonych szkół oraz w innej formie wypoczynku w miejscu zamieszkania tj. półkolonii, wczasów w mieście trwających minimum 7 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. 2) do pracownika ds. kadr, najpóźniej 30 dni po zakończeniu wypoczynku, dostarczony zostanie wniosek (Zał. nr 5) wraz z załączoną imienną fakturą, rachunkiem, potwierdzającym uczestnictwo w wypoczynku zorganizowanym, w którym zaznaczone jest m.in. miejsce, czas trwania wypoczynku, ilość osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku za wypoczynek. W przypadku faktur wystawionych poza terenem kraju, do celów rozliczeniowych, obowiązuje przelicznik walutowy z dnia wystawienia faktury, podany w tabeli A kursów średnich walut obcych (tabelę ogłasza NBP). Dowody wpłaty wystawione w języku innym niż polski wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. 2. Wnioski o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci rozpatrywane są na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 3. Przyznane dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy dziecko nie ukończy 18 roku życia, a wypoczynek jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Dokumentami potwierdzającymi, że dany podmiot świadczy usługi w zakresie są m.in.: odpis z KRS, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z ewidencji organizatorów turystyki, potwierdzony wyciąg ze statutu (np. stowarzyszenie, klubu, fundacji itp.). 4. Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci, nie mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), Wypoczynek organizowany we własnym zakresie Dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) udziela się raz w roku w przypadku: 1) pracowników na podstawie złożonego wniosku i urlopu potwierdzonego przez pracownika ds. kadr, przy udzieleniu urlopu w wymiarze umożliwiającym wypoczynek trwający co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, 2) emerytów i rencistów na podstawie złożonego wniosku wraz z kserokopią faktury bądź rachunku za wypoczynek indywidualny trwający minimum 7 dni. 2. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie rozpatrywane są na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia 9

10 wniosku. 3. Wypłata dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie następuje w przypadku: 1) pracowników do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, 2) emerytów i rencistów do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez zakład pracy Do korzystania z dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat uprawnieni są wyłącznie pracownicy. 2. Dofinansowanie uzależnione jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w Preliminarzu na ten cel. 3. Warunkiem przyznania dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez zakład pracy jest złożenie wniosku (Zał. nr 12). 4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie zastrzega sobie prawo dochodzenia od uprawnionego zwrotu poniesionych kosztów organizacji działalności socjalnej, o których mowa w ust 1 w przypadku zgłoszenia przez pracownika chęci skorzystania ze świadczenia, z którego następnie nie skorzystał bez uzasadnionej przyczyny. Pomoc rzeczowa lub finansowa Bezzwrotne zapomogi przyznawane są jako : 1) bezzwrotna zapomoga zwykła dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej i materialnej, podlegająca opodatkowaniu, 2) bezzwrotna zapomoga losowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub na wypadek śmierci, wolna od podatku dochodowego. 2. Warunkiem uzyskania tego typu pomocy, jest złożenie wniosku (Zał. nr 6) oraz przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu lub dokumentów potwierdzających trudną sytuację, tj. zaświadczenia o ewentualnym braku dochodów, zaświadczenia lekarskie, protokół policyjny, bieżące rachunki, wykaz zaległości w płatnościach, a przypadku niemożności uzyskania wiarygodnego dokumentu, oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc. 3. Wnioski o przyznanie zapomóg (zwykłej i losowej) rozpatrywane są na bieżąco, w zależności od posiadanych środków, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 4. Zapomogi przyznawane są jeden raz w roku i ich maksymalną wysokość określa Zał. nr W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach wysokość zapomogi może być wyższa niż maksymalna przewidziana w ww. załączniku i w takim wypadku kwotę zapomogi ustala Wojewódzki Inspektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 10

11 6. Wypłata przyznanej zapomogi następuje w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Paczki dla dzieci Rodzice dzieci od 0 do 14 roku życia (licząc rok kalendarzowy) uprawnieni są do otrzymania paczki świątecznej raz w roku kalendarzowym. Maksymalny koszt paczki określa Zał. nr 9 do Regulaminu. 2. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zatrudnieni są w Wojewódzkim Inspektoracie takie świadczenie zostaje przyznane jednemu z rodziców. 3. Warunkiem przyznania paczki jest złożenie wniosku (Zał. nr 10). Świąteczne świadczenia pieniężne Świąteczne świadczenia pieniężne przyznawane są pracownikom, emerytom i rencistom raz w roku kalendarzowym w wysokości określonej w Zał. nr 9 do Regulaminu. 2. Decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego ustala się w oparciu o kryterium dochodowe. 3. Warunkiem przyznania świątecznego świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku (Zał. nr 11). 4. Wypłata przyznanego świątecznego świadczenia pieniężnego następuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Szczegółowe zasady udzielania pomocy na cele mieszkaniowe Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej wysokość, możliwość zawieszenia lub wydłużenia okresu spłaty, możliwość umorzenia całości lub części przyznanej pomocy, uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych. 2. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe uzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w Preliminarzu. 3. Pomocą finansową z Funduszu przeznaczoną na cele mieszkaniowe objęci są pracownicy o których mowa w 8 ust. 1 pkt. 1, 2, Osoby uprawnione do pomocy z Funduszu na cele mieszkaniowe składają wnioski Przewodniczącemu Komisji Socjalnej najpóźniej do 10 grudnia danego roku kalendarzowego. 5. Fundusz mieszkaniowy obejmuje zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek na: 1) budowę lokalu mieszkalnego, 2) zakup lokalu mieszkalnego, 11

12 3) wykup na własność lokalu mieszkalnego, 4) remont i modernizację lokalu mieszkalnego, 5) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 6) przystosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 7) wpłatę kaucji na mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. 6. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekraczać kwoty 2.500,00 zł. 7. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną z pożyczek wymienionych w ust Oprocentowanie wszystkich form pożyczek wymienionych w 18 ust. 5 Regulaminu w dniu ich udzielenia wynosi 1-3 % od kwoty pożyczki i jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. 2. Od przyznanych pożyczek odsetki pobierane będą w całości, w chwili spłaty pierwszej raty pożyczki. 3. Spłata pożyczki przed upływem terminu umownego nie stanowi podstawy do zwrotu części odsetek ustalonych i pobranych zgodnie z ust. 1 i Okres spłaty może być przedłużony dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej, na ich uzasadniony wniosek. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może jednak przekroczyć 3 lat. Decyzje w tej sprawie podejmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 2. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych i rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyznaniu pożyczki. Okres spłaty pożyczki ustala się na okres 2 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki jednak nie uprawnia to do ponownego skorzystania z tego rodzaju świadczenia przed upływem roku od dnia udzielenia pożyczki. 3. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki mają osoby, które dotychczas nie korzystały z takiej pomocy oraz osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej. 4. W indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Komisji Socjalnej, w miarę posiadania środków finansowych na ten cel i braku wniosków, Wojewódzki Inspektor może podjąć decyzję o skróceniu okresu oczekiwania na kolejną pożyczkę lub uzupełnić pożyczkę do wysokości maksymalnej kwoty o której mowa w 18 ust Pracodawca w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Zawiązkowymi może w wyjątkowych przypadkach (w tym rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy) umorzyć pożyczkę w całości, w części, zawiesić jej spłatę na dogodny okres dla pożyczkobiorcy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy lub zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż okres urlopu bezpłatnego albo wychowawczego. 2. Pożyczka może być umorzona całkowicie w przypadku: 1) śmierci pożyczkobiorcy, 2) wypadku przy pracy (w drodze do lub z pracy) o ile wnioskodawca doznał uszczerbku na zdrowiu z tego tytułu, powodującego trwałe inwalidztwo lub długotrwałą 12

13 niezdolność do pracy, trwającej dłużej niż 6 miesięcy. 3. Pożyczka może być umorzona w części w przypadku: 1) trudnej sytuacji materialnej pożyczkobiorcy trwającej powyżej 1 roku, np. gdy dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia, 2) w przypadku utraty stałego źródła dochodu przez członka rodziny, a tym samym znacznego spadku dochodu Osoby ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć wniosek (Zał. nr 7). 2. Do wniosku pożyczkobiorca powinien dołączyć czytelnie wypełnione 4 egzemplarze umowy (Zał. nr 8) oraz w przypadku: 1) pożyczek wymienionych w 18 ust. 5 pkt 2, 3 oświadczenie o terminie dostarczenia aktu notarialnego, 2) pożyczki wymienionej w 18 ust. 5 pkt 7 decyzję przydziału określającą wysokość kaucji. 3. Wnioski o udzielenie pożyczek rozpatrywane będą sukcesywnie wg kolejności zgłoszeń, w zależności od posiadanych środków Podstawę wypłaty pożyczki stanowi umowa zawarta pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem a pożyczkobiorcą. 2. Warunkiem podpisania umowy pożyczki jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli będących pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu, których umowa o pracę nie ulega rozwiązaniu wcześniej niż termin spłaty ostatniej raty udzielonej pożyczki. 3. Ogranicza się ilość żyrowanych pożyczek, co oznacza, że pracownik może poręczyć najwyżej 2 pożyczki. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i ustaleniami zawartymi w umowie, a w szczególności w części dotyczącej warunków natychmiastowego zwrotu pożyczki. 5. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: 1) rozwiązania przez pożyczkobiorcę stosunku pracy z pożyczkodawcą, chyba że pożyczkobiorca dokonał ustaleń z pracodawcą co do sposobu spłaty pozostałych do spłaty rat pożyczki, 2) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy przez pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie pożyczkobiorcy, 3) niedostarczenia aktu notarialnego, w terminie, o którym mowa w 6 Umowy pożyczki. W pozostałych przypadkach spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie o pożyczkę. 6. W razie zaprzestania spłaty 2 kolejnych rat pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 7. W przypadku nieregularnego spłacania pożyczki, bądź spłaceniu jej po terminie określonym w umowie Komisja Socjalna może podjąć decyzję o nieprzyznaniu kolejnej pożyczki przez okres do dwóch lat. 8. Rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy, bez winy pracownika nie powoduje 13

14 zmiany warunków udzielenia pożyczki. W tym przypadku jednak pożyczkobiorca zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się w WIORiN w Koszalinie, celem ustalenia dalszego sposobu spłaty zaciągniętej pożyczki. Nie dochowanie wymienionego warunku w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia stosunku pracy powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych do spłaty rat pożyczki. Postanowienia końcowe Treść Regulaminu oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie 2. Na wniosek osoby uprawnionej Regulamin powinien być udostępniony jej do wglądu. 25 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego przy jego ustalaniu i wprowadzaniu. 26 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 14

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KAMPUS TORUŃSKI TORUŃ 2012 r. SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Zasady tworzenia Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Spis treści: I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Podstawy prawne str. 2 2. Zakres regulacji i definicje stosowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY. T e k s t u j e d n o l i c o n y

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY. T e k s t u j e d n o l i c o n y REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY T e k s t u j e d n o l i c o n y Ł O M Ż A, c z e r w i e c 2 0 1 2 1 Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 10/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 28 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 10/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Strona1 Regulamin ZFŚS w PSP w Wąsoszu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Podstawa prawna wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 4/FS/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 4/FS/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie Z A R Z Ą D Z E N I E nr 4/FS/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu obowiązujący od 01.07.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu obowiązujący od 01.07. I. Zasady ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu obowiązujący od 01.07.2014 1 1) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo