Pompa samozasysająca. Etaprime L. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pompa samozasysająca. Etaprime L. Instrukcja eksploatacji/ montażu"

Transkrypt

1 Pompa samozasysająca Etaprime L Instrukcja eksploatacji/ montażu

2 Metryka Instrukcja eksploatacji/montażu Etaprime L Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim. Generalnie obowiązuje zasada: Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB ITUR Spain, S.A., Zarautz, España

3 Spis treści Spis treści Glosariusz Uwagi ogólne Podstawy Montaż niekompletnych maszyn Adresaci Współobowiązujące dokumenty Symbolika Bezpieczeństwo Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Uwagi ogólne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/operatora Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Wskazówki dotyczące ochrony przeciwwybuchowej Transport/składowanie/utylizacja Transportowanie Składowanie/ochrona antykorozyjna Zwrot do producenta Utylizacja Opis pompy/agregatu pompowego Opis ogólny Oznaczenie Tabliczka znamionowa Budowa konstrukcyjna Budowa i sposób działania Oczekiwane wartości szumu Zakres dostawy Wymiary i ciężary Ustawienie/montaż Przepisy bezpieczeństwa Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Ustawianie agregatu pompowego Przewody rurowe Etaprime L 3 z 66

4 Spis treści 5.5 Urządzenia ochronne Kontrolowanie ustawienia sprzęgła Ustawianie pompy i silnika Podłączanie elementów elektrycznych Sprawdzanie kierunku obrotu Uruchomienie/zatrzymanie Uruchomienie Granice zakresu eksploatacji Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Ponowny rozruch Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Przepisy bezpieczeństwa Konserwacja/przeglądy Opróżnianie/utylizacja Demontaż agregatu pompowego Montaż agregatu pompowego Momenty dokręcania śrub Zapas części zamiennych Zakłócenia: przyczyny i usuwanie Załączone dokumenty Przekrój/wykaz pojedynczych części Deklaracja zgodności WE Zaświadczenie o braku zastrzeżeń Indeks haseł z 66 Etaprime L

5 Glosariusz Glosariusz Agregat pompowy Kompletny agregat pompowy, składający się z pompy, napędu, podzespołów i elementów wyposażenia Budowa procesowa Pompa Cały zespół wirnika jest demontowany, podczas gdy korpus pompy pozostaje połączony z przewodem rurowym Maszyna bez napędu, podzespołów lub elementów wyposażenia Pompy składowane Pompy, które są kupowane, a następnie składowane niezależnie od ich późniejszego przeznaczenia. Przewód ssawny/dopływowy Przewód podłączony do króćca ssawnego Układ hydrauliczny Część pompy, w której energia prędkości zamieniana jest na energię ciśnienia Zaświadczenie o braku zastrzeżeń Zaświadczenie o braku zastrzeżeń to oświadczenie, że pompę/agregat pompowy opróżniono w prawidłowy sposób, w wyniku czego elementy stykające się z tłoczonym medium nie przedstawiają żadnego niebezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia. Zdolność do samodzielnego zasysania Przy napełnionej pompie możliwość opróżnienia przewodu ssawnego, tzn. przy nienapełnionym przewodzie ssawnym możliwość samodzielnego zasysania. Zespół wirnika Pompa bez korpusu pompy, maszyna niekompletna Przewód tłoczny Przewód podłączony do króćca tłocznego. Etaprime L 5 z 66

6 1 Uwagi ogólne 1 Uwagi ogólne 1.1 Podstawy Instrukcja eksploatacji jest częścią dokumentacji modeli i wersji wymienionych na stronie tytułowej. Instrukcja eksploatacji opisuje prawidłowe i bezpieczne użytkowanie we wszystkich fazach eksploatacji. Tabliczka znamionowa zawiera serię oraz wielkość, najważniejsze parametry eksploatacyjne, a także numer zlecenia i numer pozycji zlecenia. Numer zlecenia oraz numer pozycji zlecenia opisują jednoznacznie pompę/agregat pompowy i służą do identyfikacji podczas wszystkich kolejnych operacji handlowych. Aby zachować prawa płynące z gwarancji, w razie uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższy serwis firmy KSB. Oczekiwane wartości szumu. ( Rozdział 4.6 Strona 18) 1.2 Montaż niekompletnych maszyn W przypadku dostarczanych przez firmę KSB niekompletnych maszyn należy przestrzegać odpowiednich zaleceń z podrozdziału Konserwacja/naprawa. ( Rozdział Strona 51) 1.3 Adresaci Adresatami niniejszej instrukcji eksploatacji są pracownicy o wykształceniu technicznym. ( Rozdział 2.4 Strona 9) 1.4 Współobowiązujące dokumenty Tabela 1: Przegląd przynależnej dokumentacji Dokument Zawartość Karta danych Opis danych technicznych pompy/agregatu pompowego Plan ustawienia/karta wymiarów Opis wymiarów przyłączy i wymiarów ustawienia dla pompy/agregatu pompowego Schemat połączeń Opis przyłączy dodatkowych Charakterystyka hydrauliczna Charakterystyki wysokości tłoczenia, NPSH obl., sprawności i zapotrzebowania mocy Rysunek złożeniowy 1) Opis pompy na rysunku przekrojowym Dokumentacja poddostawców 1) Instrukcje eksploatacji oraz dodatkowa dokumentacja dla wyposażenia i wbudowanych elementów maszyny Listy części zamiennych 1) Opis części zamiennych Schemat przewodów rurowych 1) Opis pomocniczych przewodów rurowych Wykaz części 1) Opis wszystkich podzespołów pompy 1.5 Symbolika Tabela 2: Stosowane symbole Symbol Znaczenie Warunek w ramach instrukcji postępowania Polecenie w ramach wskazówek bezpieczeństwa Wynik działania Odsyłacze 1) jeśli został uzgodniony w zakresie dostawy 6 z 66 Etaprime L

7 1 Uwagi ogólne Symbol Znaczenie Kroki instrukcji postępowania Wskazówka zawiera zalecenia i ważne wskazówki dot. obchodzenia się z produktem Etaprime L 7 z 66

8 2 Bezpieczeństwo! NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 Bezpieczeństwo Wszystkie wskazówki wymienione w tym rozdziale odnoszą się do zagrożeń o wysokim stopniu ryzyka. 2.1 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Tabela 3: Cechy wskazówek ostrzegawczych Symbol Wyjaśnienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Hasło to oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, którego lekceważenie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.! OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Hasło to oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego lekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia. UWAGA UWAGA Hasło to oznacza zagrożenie, którego lekceważenie może być niebezpieczne dla maszyny lub jej działania. Ochrona przeciwwybuchowa Symbol ten wskazuje informacje dot. ochrony przeciwwybuchowej w obszarach zagrożonych wybuchem, zgodnie z dyrektywą 94/9/ WE (ATEX). Miejsce ogólnie niebezpieczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane ze śmiercią i obrażeniami. Niebezpieczne napięcie elektryczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane z napięciem elektrycznym i wskazuje informacje dot. ochrony przed napięciem elektrycznym. Uszkodzenia maszyny Symbol ten w połączeniu z hasłem UWAGA oznacza niebezpieczeństwa dla maszyny i jej działania. 2.2 Uwagi ogólne Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe wskazówki dot. ustawienia, eksploatacji i konserwacji, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo pracy z pompą oraz pozwala uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Należy uwzględniać wskazówki bezpieczeństwa zawarte we wszystkich rozdziałach. Odpowiedzialny pracownik/użytkownik musi przeczytać instrukcję eksploatacji przed montażem i uruchomieniem oraz w całości ją zrozumieć. Instrukcja eksploatacji musi być stale dostępna dla pracownika w miejscu pracy. Wskazówki umieszczone bezpośrednio na pompie muszą być przestrzegane i utrzymywane w całkowicie czytelnym stanie. Dotyczy to przykładowo: strzałki wskazującej kierunek obrotów oznaczenia przyłączy Tabliczka znamionowa Za przestrzeganie lokalnych przepisów nieuwzględnionych w instrukcji eksploatacji odpowiedzialny jest użytkownik. 2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w takich zastosowaniach, jakie zostały opisane we współobowiązujących dokumentach. Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym. 8 z 66 Etaprime L

9 2 Bezpieczeństwo Nie wolno użytkować pompy/agregatu pompowego w stanie częściowo zmontowanym. Pompa może tłoczyć wyłącznie media opisane w karcie danych lub też w dokumentacji odpowiedniej wersji. Nigdy nie użytkować pompy bez tłoczonego medium. Przestrzegać danych dot. minimalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać uszkodzeń w wyniku przegrzania, składowania,...). Przestrzegać danych dot. maksymalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać przegrzania, uszkodzenia pierścieni ślizgowych, uszkodzeń kawitacyjnych, uszkodzeń podczas składowania,...). Nie dławić pompy po stronie ssącej (unikać uszkodzeń kawitacyjnych). Uzgodnić inne sposoby użytkowania z producentem, o ile nie zostały one wymienione w karcie danych lub też w dokumentacji. Unika nie przew idywalneg o błęd nego zast osowania Nigdy nie otwierać zaworów odcinających po stronie ciśnieniowej w sposób wykraczający poza dopuszczalny zakres przekroczenie wskazanej w karcie danych lub w dokumentacji maksymalnej wydajności tłoczenia możliwe uszkodzenia kawitacyjne Nigdy nie przekraczać wskazanych w karcie danych lub w dokumentacji dozwolonych granic zastosowania w odniesieniu do ciśnienia, temperatury itp. Przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wskazówek dot. obsługi zawartych w instrukcji eksploatacji. 2.4 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do montażu, obsługi, konserwacji i wykonywania przeglądów. Użytkownik musi dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności, kompetencje i sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami w trakcie montażu, obsługi, konserwacji i przeglądów. Kwalifikacje personelu należy uzupełniać poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. W razie konieczności użytkownik może zlecić przeprowadzenie szkolenia producentowi/dostawcy. Szkolenia dot. pompy/agregatu pompowego należy prowadzić pod nadzorem pracownika technicznego. 2.5 Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji eksploatacji prowadzi od utraty praw z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za szkody. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować między innymi następujące zagrożenia: zagrożenie dla ludzi w wyniku oddziaływań elektrycznych, termicznych, mechanicznych i chemicznych oraz eksplozji zawodność ważniejszych funkcji produktu zawodność zaleconych metod dotyczących konserwacji i napraw zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych 2.6 Praca ze znajomością wymagań BHP Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz wymagań związanych z zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: Etaprime L 9 z 66

10 2 Bezpieczeństwo przepisy o zapobieganiu wypadkom, przepisy bezpieczeństwa i przepisy zakładowe przepisy ochrony przeciwwybuchowej przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi obowiązujące normy i ustawy 2.7 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/operatora Zamocować i sprawdzić działanie osłon montowanych na miejscu eksploatacji, chroniących przed dotknięciem elementów gorących, zimnych lub ruchomych. Osłon chroniących przed dotknięciem nie zdejmować w trakcie użytkowania pompy. Zamocować przyłącze uziemienia do metalowego płaszcza w przypadku, gdy tłoczone medium wykazuje ładunek elektrostatyczny. Udostępnić wyposażenie ochronne dla pracowników i zagwarantować jego stosowanie. Wycieki (np. na uszczelnieniu wału) niebezpiecznych mediów (np. mogących spowodować eksplozję, trujących, gorących) należy odprowadzać w taki sposób, aby nie powodowały żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Należy przestrzegać w związku z tym obowiązujących przepisów. Należy wykluczyć zagrożenie ze strony prądu elektrycznego (szczegóły patrz: przepisy danego kraju oraz/lub przepisy miejscowego zakładu energetycznego). 2.8 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Przebudowy lub modyfikacje pompy dopuszczalne są tylko po uzyskaniu zgody ze strony producenta. Należy stosować wyłącznie części oryginalne lub dopuszczone przez producenta. Stosowanie innych części może spowodować wygaśnięcie odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu konsekwencje. Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Prace dotyczące pompy/agregatu pompowego należy wykonywać tylko po zatrzymaniu urządzenia. Korpus pompy musi ostygnąć do temperatury otoczenia. Korpus pompy musi być pozbawiony ciśnienia i opróżniony. W celu wyłączenia agregatu pompowego z eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać metod postępowania opisanych w instrukcji eksploatacji. ( Rozdział Strona 34) Pompy tłoczące media stanowiące zagrożenie dla zdrowia należy odkazić. ( Rozdział 7.3 Strona 45) Bezpośrednio po zakończeniu robót należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przed ponownym uruchomieniem należy przestrzegać zaleceń dotyczących uruchamiania. ( Rozdział 6.1 Strona 30) 2.9 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Nigdy nie użytkować pompy/agregatu pompowego poza zakresem wartości granicznych, wskazanych w karcie danych oraz w instrukcji eksploatacji. 10 z 66 Etaprime L

11 2 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy/agregatu pompowego zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. ( Rozdział 2.3 Strona 8)! NIEBEZPIECZEŃSTWO 2.10 Wskazówki dotyczące ochrony przeciwwybuchowej W przypadku eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem należy koniecznie przestrzegać instrukcji ochrony przeciwwybuchowej, które znajdują się w tym rozdziale. W obszarach zagrożonych wybuchem można stosować tylko takie pompy/agregaty pompowe, które mają odpowiednie oznaczenie oraz są do tego przeznaczone zgodnie z kartą danych. W odniesieniu do eksploatacji agregatów pompowych zabezpieczonych przed wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) obowiązują warunki specjalne. Należy w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę na ustępy niniejszej instrukcji eksploatacji, które oznaczono zamieszczonym obok symbolem, oraz rozdziały od ( Rozdział Strona 11) do ( Rozdział Strona 12). Ochrona przeciwwybuchowa jest zapewniona tylko w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Nigdy nie należy przekraczać wartości granicznych, podanych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej. Unikać niedopuszczalnych sposobów eksploatacji. Pompa Sprzęgło wału Silnik Oznaczenie Oznaczenie umieszczone na pompie dotyczy wyłącznie pompy. Przykład oznaczenia: II 2 G c TX W zależności od danej wersji pompy dopuszczalne temperatury ustalane są na podstawie tabeli temperatur granicznych. Sprzęgło wału musi posiadać odpowiednie oznaczenie oraz musi być dostępna deklaracja producenta. Silnik podlega odrębnej procedurze Temperatury graniczne Podczas zwykłej eksploatacji najwyższe temperatury powstają na powierzchni korpusu pompy i na uszczelnieniu wału. Występująca na korpusie pompy temperatura powierzchniowa odpowiada temperaturze tłoczonego medium. Jeśli pompa jest dodatkowo podgrzewana, użytkownik instalacji odpowiada za przestrzeganie zalecanej klasy temperatury oraz ustalonej temperatury tłoczonego medium (temperatury roboczej). W poniższej tabeli podano klasy temperatur i wynikające z nich wartości graniczne temperatur tłoczonego medium (uwzględniono ponadto możliwy wzrost temperatury w obrębie uszczelnienia wału). Klasa temperatury określa, jaka jest maks. temperatura powierzchni agregatu pompy dozwolona w trakcie eksploatacji. Dozwoloną w danym przypadku temperaturę roboczą pompy można sprawdzić w karcie danych. Tabela 4: Temperatury graniczne Klasa temperatury wg EN Maks. dozwolona temperatura tłoczonego medium T1 Temperatura graniczna pompy T2 280 C T3 185 C T4 120 C T5 85 C T6 tylko po uzgodnieniu z producentem W poniższych przypadkach, jak również w przypadku wyższych temperatur otoczenia należy skonsultować się z producentem. Etaprime L 11 z 66

12 2 Bezpieczeństwo Klasa temperatury T5 Klasa temperatury T6 Montaż silnika przez użytkownika W obszarze łożysk tocznych, przy założeniu temperatury otoczenia na poziomie 40 C, prawidłowej konserwacji i eksploatacji oraz nieograniczonego kontaktu powierzchni z powietrzem w obrębie łożysk, zapewnione jest utrzymanie klasy temperatury T5. W przypadku klasy temperatury T6 mogą być konieczne szczególne środki w odniesieniu do temperatury łożysk. W przypadku nieprawidłowego działania lub zakłóceń oraz nieprzestrzegania zalecanych środków mogą wystąpić znacznie wyższe temperatury. W przypadku użytkowania przy wyższej temperaturze, braku karty danych lub pomp składowanych należy zwrócić się do firmy KSB w celu ustalenia maksymalnej dozwolonej temperatury roboczej. Jeśli pompa dostarczana jest bez silnika (pompy składowane), należy przestrzegać warunków zawartych w karcie danych pompy dotyczących silnika: Dopuszczalne temperatury na kołnierzu i wale silnika muszą być wyższe niż te wytwarzane przez pompę. Zwrócić się do producenta w celu ustalenia temperatur rzeczywistych Urządzenia monitorujące Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w zakresie wartości granicznych, wskazanych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej. Jeśli użytkownik instalacji nie może zagwarantować zachowania wymaganych wartości granicznych podczas eksploatacji, należy zastosować odpowiednie urządzenia monitorujące. Sprawdzić konieczność zastosowania urządzeń monitorujących dla zapewnienia bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dot. urządzeń monitorujących należy skontaktować się z firmą KSB Granice zakresu eksploatacji Wymienione ( Rozdział Strona 36) ilości minimalne odnoszą się do wody oraz do mediów podobnych do wody. Dłuższe fazy eksploatacji w przypadku tych ilości i wymienionych mediów nie powodują dodatkowego wzrostu temperatury powierzchni pompy. Jeśli jednak tłoczone medium cechują inne parametry fizyczne, należy sprawdzić, czy istnieje niebezpieczeństwo dodatkowego rozgrzania i czy w związku z tym konieczne jest zwiększenie ilości minimalnej. Za pomocą ( Rozdział Strona 36) wzoru obliczeniowego można ustalić, czy dodatkowe rozgrzanie może wywołać niebezpieczny wzrost temperatury na powierzchni pompy. 12 z 66 Etaprime L

13 3 Transport/składowanie/utylizacja 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.1 Transportowanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Ześlizgnięcie pompy/agregatu pompowego z zawieszenia Zagrożenie dla życia ze strony spadających elementów! Transportować pompę/agregat pompowy tylko w pozycji poziomej. Nigdy nie podwieszać pompy/agregatu pompowego za wolny koniec wału lub ucho silnika. Przestrzegać danych dot. ciężaru na planie ustawienia. Przestrzegać lokalnych przepisów BHP. Stosować odpowiednie i dopuszczone środki mocowania ładunku, np. samozaciskowe kleszcze do podnoszenia. Zamocować pompę/agregat pompy w sposób przedstawiony na rysunku i przetransportować. Rysunek 1: Transportowanie pompy maks. 90 Rysunek 2: Transportowanie kompletnego agregatu pompy maks. 90 Rysunek 3: Transportowanie pompy na podstawie Etaprime L 13 z 66

14 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.2 Składowanie/ochrona antykorozyjna Jeśli uruchomienie ma nastąpić po upływie dłuższego czasu od dostarczenia, zaleca się zastosowanie na czas składowania pompy/agregatu pompowego następujących środków: UWAGA Uszkodzenie w trakcie składowania powodowane przez wilgoć, kurz lub szkodniki Korozja/zanieczyszczenie pompy/agregatu pompowego! W przypadku składowania pompy/agregatu pompowego na zewnątrz lub w stanie zapakowanym przykryć pompę/agregat pompowy oraz wyposażenie materiałem wodoszczelnym. UWAGA Wilgotne, zabrudzone lub uszkodzone otwory i miejsca połączeń Nieszczelność lub uszkodzenie agregatu pompowego! Zamknięte otwory agregatu pompowego należy otworzyć dopiero podczas ustawiania. Pompę/agregat pompowy należy składować w suchym, zabezpieczonym pomieszczeniu o możliwie stałej wilgotności powietrza. Raz na miesiąc obracać ręcznie wał, np. za pomocą wentylatora silnika. W przypadku prawidłowego składowania w zamkniętym pomieszczeniu ochrona zapewniona jest przez maksymalnie 12 miesięcy. Nowe pompy/agregaty pompowe są zakonserwowane fabrycznie. Przestrzegać podczas składowania w magazynie już używanych pomp/agregatów pompowych ( Rozdział Strona 37). 3.3 Zwrot do producenta 1. Pompę należy opróżnić w prawidłowy sposób. ( Rozdział 7.3 Strona 45) 2. Gruntownie wypłukać i oczyścić pompę, zwłaszcza w przypadku szkodliwych, wybuchowych, gorących i innych groźnych mediów. 3. Jeśli tłoczone są media, których pozostałości w reakcji z wilgocią z powietrza mogą powodować korozję lub też zapalają się w zetknięciu z tlenem, agregat pompowy należy dodatkowo zneutralizować i w celu osuszenia zastosować do przedmuchania bezwodny gaz obojętny. 4. Do pompy/agregatu pompowego należy zawsze załączyć kompletnie wypełnione zaświadczenie o braku zastrzeżeń względem stanu higienicznego pompy. ( Rozdział 11 Strona 63) Należy koniecznie wskazać zastosowane środki bezpieczeństwa oraz środki odkażające. WSKAZÓWKA W razie potrzeby można pobrać zaświadczenie o braku zastrzeżeń z Internetu pod adresem: 3.4 Utylizacja OSTRZEŻENIE Media zagrażające zdrowiu Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący jak również pozostałą ciecz i zutylizować. W razie potrzeby nosić odzież ochronną oraz maskę ochronną. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji cieczy niebezpiecznych dla zdrowia. 14 z 66 Etaprime L

15 3 Transport/składowanie/utylizacja 1. Zdemontować pompę/agregat pompowy. Zebrać smary stałe i płynne podczas demontażu. 2. Materiały pompy podzielić wg rodzaju, np. na: - metal, - tworzywo sztuczne, - złom elektroniczny, - smary stałe i płynne. 3. Zutylizować wg obowiązujących przepisów lub odstawić do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji. Etaprime L 15 z 66

16 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.1 Opis ogólny Pompa samozasysająca Pompa do tłoczenia czystych i niezanieczyszczonych cieczy w oczyszczalniach ścieków, w budownictwie, w rolnictwie, w przemyśle ogólnym i chemicznym, w przemyśle naftowym, spożywczym i produkcji konserw oraz do tłoczenia rozpuszczalników i środków czyszczących przy lepkości do 50 mm²/s. Dopuszczalna jest zawartość cząstek stałych do 3 %, jednak bez domieszek długowłóknistych. 4.2 Oznaczenie Pr zykład: Etaprime GL GL10 Tabela 5: Objaśnienie oznaczenia Skrót Znaczenie Etaprime Seria G Materiał obudowy, np. G = żeliwo szare L Wersja wspornika łożyska 80 Średnica znamionowa króćca tłocznego [mm] zakodowana 200 Średnica znamionowa koła wirnikowego [mm] zakodowana GL10 Kod uszczelnienia, np. GL10 = ślizgowe pierścienie uszczelniające Q 1 Q 1 X 4 GG 4.3 Tabliczka znamionowa KSB ITUR Spain, S.A. E Zarautz ETAPRIME GB /1102 GB / 01 Q 60 m 3 /h H 32 m n /min mm 2 /s Mat-No PC-01 Rysunek 4: Tabliczka znamionowa 1 Seria, wielkość i wersja 2 Numer zlecenia KSB (10-pozycyjny) 3 Wydajność 4 Prędkość obrotowa 5 Kinematyczna lepkość tłoczonego medium 6 Numer pozycji zlecenia (6-pozycyjny) 7 Numer bieżący 8 Wysokość tłoczenia (2-pozycyjny) 9 Rok produkcji 4.4 Budowa konstrukcyjna T yp konstr ukcji pompa z korpusem spiralnym Budowa procesowa (od wielkości ) 16 z 66 Etaprime L

17 4 Opis pompy/agregatu pompowego ustawienie poziome samozasysająca jednostopniowa jednostrumieniowa Korpu s pompy dzielony promieniście korpus spiralny Korpus spiralny z przyspawanymi stopami pompy (od wielkości ) Kszta łt koł a wirniko wego otwarte koło wielołopatkowe Łoży skowanie Łożysko kulkowe poprzeczne Smarowanie smarem stałym Smarowanie olejowe Uszcz elnienie wału Wał w obrębie uszczelnienia wału z wymienianą tuleją wału (od wielkości ) Znormalizowane ślizgowe pierścienie uszczelniające wg EN Budowa i sposób działania Rysunek 5: Przekrój Wersja Sposób działania 1 Szczelina dławiąca 2 Króciec tłoczny 3 Pokrywa korpusu 4 Wał 5 Wspornik łożyska 6 Króciec ssawny 7 Koło wirnikowe 8 Uszczelnienie wału 9 Łożysko toczne, po stronie pompy 10 Łożysko toczne, po stronie silnika Pompa jest wykonana w wersji z osiowym wejściem strumienia oraz z promieniowym wyjściem strumienia. Pompa posiada własne łożyskowanie i jest połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła wału. Tłoczone medium wpływa do pompy osiowo przez króciec ssawny (6) i jest kierowane z przyspieszeniem przez obracające się koło wirnikowe (7) w postaci cylindrycznego strumienia na zewnątrz. Dzięki konturowi strumieniowemu korpusu pompy prędkość tłoczonego medium zamieniana jest na ciśnienie. Tłoczone medium zostaje Etaprime L 17 z 66

18 4 Opis pompy/agregatu pompowego doprowadzone do króćca tłocznego (2), poprzez który wydostaje się ono z pompy. Cofanie się tłoczonego medium z korpusu do króćca ssawnego uniemożliwia szczelina dławiąca (1). Układ hydrauliczny jest ograniczony po tylnej stronie koła wirnika przez pokrywę korpusu (3), przez którą przechodzi wał (4). Miejsce przejścia wału przez pokrywę jest odizolowane od otoczenia za pomocą dynamicznego uszczelnienia wału (8). Wał osadzony jest na łożyskach tocznych (9 oraz 10), które podtrzymywane są przez wspornik łożyska (5), który połączony jest z korpusem pompy i/lub pokrywą korpusu. Napełniona pompa jest zdolna do samozasysania. Uszczelnienie Pompa jest uszczelniana za pomocą znormalizowanego ślizgowego pierścienia uszczelniającego. 4.6 Oczekiwane wartości szumu Tabela 6: Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego L pa 2) 3) Wielkość konstrukcyjna Agregat pompowy 2900 min -1 [db] Wielkość konstrukcyjna Agregat pompowy 2900 min -1 [db] Napęd Sprzęgło wału Osłona zabezpieczająca Podstawa Wyposażenie specjalne 4.7 Zakres dostawy W zależności od wersji poniższe pozycje należą do zakresu dostawy: Pompa Silnik elektryczny sprzęgło elastyczne z tuleją pośrednią lub bez osłona sprzęgła zgodnie z EN 294 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zapłonu przez iskrę powstałą na skutek tarcia Niebezpieczeństwo eksplozji! Materiał osłony sprzęgła należy dobrać w taki sposób, aby w przypadku zetknięcia mechanicznego nie powodował powstawania iskier (patrz DIN EN ). Jeśli elementy sprzęgła wykonane są z aluminium, należy zastosować mosiężną osłonę sprzęgła. Stalowy profil U lub zaginana blacha stalowa opcja Odlana podstawa (zgodna z normą ISO 3661) w razie potrzeby 4.8 Wymiary i ciężary Dane dot. wymiarów i ciężarów znaleźć można w planie ustawienia/na rysunku wymiarowym pompy/agregatu pompowego. 2) Wartość średnia przestrzenna; zgodnie z ISO 3744 i EN Obowiązuje w zakresie roboczym pompy Q/Qopt = 0,8-1,1 oraz bez zjawiska kawitacji. W przypadku gwarancji: obowiązuje +3 db dla tolerancji pomiaru oraz niedokładności montażu 3) Dodatek podczas eksploatacji przy 60 Hz: /min +3 db; /min +1 db 18 z 66 Etaprime L

19 5 Ustawienie/montaż 5 Ustawienie/montaż 5.1 Przepisy bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowe ustawienie w obszarach zagrożonych wybuchem Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Przestrzegać lokalnych przepisów ochrony przeciwwybuchowej. Przestrzegać danych zamieszczonych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej pompy i silnika. 5.2 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Miejsc e ustawie nia OSTRZEŻENIE Ustawianie na fundamentach nieumocowanych i niebędących elementami nośnymi Zagrożenie dla ludzi i urządzeń! Przestrzegać wystarczającej wytrzymałości betonu (min. klasa X0) dla fundamentu betonowego wg DIN Agregat pompowy należy ustawiać tylko na związanych fundamentach betonowych. Agregat pompowy należy ustawiać tylko na poziomych i równych powierzchniach. Przestrzegać danych dot. ciężaru na planie ustawienia. 1. Skontrolować miejsce montażu urządzenia. Miejsce montażu urządzenia musi być przygotowane zgodnie z wymiarami na karcie wymiarów/planie ustawienia. 5.3 Ustawianie agregatu pompowego Agregat pompowy ustawiać tylko w poziomie. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w następstwie nieprawidłowego ustawienia Niebezpieczeństwo eksplozji! Zapewnić samoczynne odpowietrzanie pompy poprzez poziome ustawienie Ustawienie na fundamencie Rysunek 6: Mocowanie blaszanych podkładek 4 Etaprime L 19 z 66

20 5 Ustawienie/montaż 1 Odstęp śrub fundamentowych 2 Podkładka blaszana 3 Podkładka blaszana przy odstępie > 4 Śruba fundamentowa 800 mm Fundament posiada niezbędną wytrzymałość i odpowiednie właściwości. Fundament został przygotowany zgodnie z wymiarami karty wymiarów/planu ustawienia. 1. Ustawić agregat pompowy na fundamencie i wyrównać za pomocą poziomnicy ustawionej na wale i króćcu tłocznym. Dopuszczalne odchylenie położenia: 0,2 mm/m 2. W razie potrzeby w celu wyrównania wysokości podłożyć podkładki blaszane (2). Podkładki wkładać zawsze z lewej i prawej strony bezpośrednio przy śrubach fundamentowych (4) pomiędzy podstawę/ramę oraz fundament. W przypadku odstępu śrub fundamentowych powyżej > 800 mm włożyć dodatkowe podkładki (3) na środku podstawy. Wszystkie podkładki muszą płasko przylegać. 3. Umieścić śruby fundamentowe (4) w przewidzianych do tego otworach. 4. Zalać śruby fundamentowe (4) betonem. 5. Po związaniu betonu wypoziomować podstawę. 6. Równomiernie i mocno dokręcić śruby fundamentowe (4). WSKAZÓWKA Zalecane jest zalanie podstaw o szerokości powyżej > 400 mm zaprawą niekurczliwą. WSKAZÓWKA Zalecane jest zalanie podstaw z żeliwa szarego zaprawą niekurczliwą. WSKAZÓWKA Po uprzedniej konsultacji agregat pompowy można umieścić na tłumikach drgań w celu zapewnienia cichej pracy Ustawienie bez fundamentu Rysunek 7: Regulacja elementów nastawczych 1, 3 Nakrętka zabezpieczająca 2 Nakrętka nastawcza 4 Element nastawczy Podłoże ma niezbędną wytrzymałość i odpowiednie właściwości. 1. Ustawić agregat pompowy na elementach nastawczych (4) i wyrównać za pomocą poziomnicy (ustawionej na wale i króćcu tłocznym). 20 z 66 Etaprime L

21 5 Ustawienie/montaż 2. W razie potrzeby wyrównania wysokości poluzować śruby i nakrętki zabezpieczające (1, 3) na elementach nastawczych (4). 3. Wyregulować nakrętkę nastawczą (2) aż do wyrównania ew. różnic wysokości. 4. Ponownie dokręcić nakrętki zabezpieczające (1, 3) na elementach nastawczych (4). 5.4 Przewody rurowe Podłączanie przewodu rurowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń na króćcach pompy Zagrożenie dla życia ze strony wypływającego z nieszczelnych miejsc gorącego, toksycznego, żrącego lub palnego medium! Nie używać pompy jako stałego punktu podparcia dla przewodów rurowych. Przewody rurowe należy zamocować bezpośrednio przed pompą i podłączać bez naprężeń. Przestrzegać dozwolonych sił i momentów oddziałujących na króciec pompy. ( Rozdział Strona 23) Skompensować rozszerzanie przewodu rurowego w wyniku wzrostu temperatury za pomocą odpowiednich środków. UWAGA Nieprawidłowe uziemienie podczas prac spawalniczych przy przewodzie rurowym Zniszczenie łożysk tocznych (efekt wykruszenia)! Podczas spawania elektrycznego nigdy nie używać pompy ani jej podstawy do uziemienia. Unikać przepływania prądu przez łożyska toczne. WSKAZÓWKA W zależności od rodzaju instalacji i pompy zaleca się montaż elementów uniemożliwiających cofanie cieczy oraz zaworów odcinających. Muszą one być jednak montowane w taki sposób, aby nie utrudniały opróżniania lub demontażu pompy. UWAGA Pompa nie zasysa samodzielnie w przypadku tłoczonych mediów wydzielających gaz i pieniących się. Pompa nie tłoczy! W przewodzie ssawnym zamontować zawór przeciwzwrotny. Przewód ssawny/dopływowy do pompy jest ułożony ze wzniosem, przy samym dopływie ze spadkiem. Średnice znamionowe przewodów odpowiadają co najmniej średnicom przyłączy pompy. Aby uniknąć zwiększonych spadków ciśnienia, przejściówki do większych średnic wykonano z kątem rozszerzenia ok. 8. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. 1. Przed zamontowaniem w przewodzie rurowym zdjąć pokrywy kołnierzy z króćców ssawnych i tłocznych pompy. Etaprime L 21 z 66

22 5 Ustawienie/montaż UWAGA Odpryski spawalnicze, zgorzelina i inne zanieczyszczenia w przewodach rurowych Uszkodzenie pompy! Usunąć zanieczyszczenia z przewodów. W razie potrzeby zastosować filtr. Przestrzegać danych ( Rozdział Strona 42). 1 m 0,5 do 1 m H 1geo Rysunek 8: Odległości od przewodu ssawnego i tłocznego WSKAZÓWKA Zastosować filtr z materiału odpornego na korozję z założoną siatką drucianą 0,5 mm przy średnicy drutu 0,25 mm. Założyć filtr o trzykrotnym przekroju przewodu rurowego. Najlepiej sprawdzają się filtry o kształcie kapelusza. 2. Połączyć króćce pompy z przewodem rurowym. Zachować powyżej podane odstępy (patrz: Odległości od przewodu ssawnego i tłocznego). UWAGA Agresywne środki płuczące i trawiące Uszkodzenie pompy! Rodzaj i czas trwania trybu czyszczenia w przypadku użycia środków płuczących i trawiących należy dostosować do zastosowanych materiałów korpusu i uszczelnień. 22 z 66 Etaprime L

23 5 Ustawienie/montaż Dozwolone siły i momenty oddziałujące na króćce pompy F V F H F H F V F H F H F V F Vmax 2 F H F Hmax 2 M t M tmax Rysunek 9: Siły i momenty oddziałujące na króćce pompy Musi być spełniony następujący warunek: IF V I, IF H I, i IM t I stanowią sumy bezwzględnych ilości obciążeń oddziaływujących odpowiednio na poszczególne króćce. W tych zsumowanych wartościach nie są brane pod uwagę ani kierunek ani rozłożenie obciążeń oddziaływujących na króćce. Tabela 7: Siły i momenty oddziałujące na króćce pompy Wielkość konstrukcyjna F Vmax Etaprime GL F Hmax M tmax F Vmax Etaprime CL F Hmax M tmax [kn] [kn] [knm] [kn] [kn] [knm] ,5 1,7 0, ,5 1,7 0,5 4,25 2,96 0, ,6 1,8 0,6 4,25 2,96 0, ,7 1,9 0,7 4,25 2,96 0, ,7 2,0 0,75 4,53 3,05 1, ,7 2,0 0,75 4,53 3,05 1, ,0 2,2 0,85 5,04 3,47 1, ,0 2,2 0,85 6,0 4,44 2, ,5 2,8 1,2 6,5 5,0 2, ,0 2,9 1, ,0 2,9 1,45 6,94 5,41 2, ,2 4,0 2, ,2 4,0 2, ,7 5,8 3, Dodatkowe przyłącza UWAGA Nieużywane lub błędnie używane przyłącza dodatkowe (np. ciecz zaporowa, ciecz płucząca itp.) Zakłócenie działania pompy! Przestrzegać wymiarów oraz położenia przyłączy dodatkowych na planie ustawienia wzgl. planie rurociągów oraz, o ile występują, tabliczkach na pompie. Stosować przewidziane do tego przyłącza dodatkowe. Etaprime L 23 z 66

24 5 Ustawienie/montaż 5.5 Urządzenia ochronne NIEBEZPIECZEŃSTWO Powstawanie atmosfery grożącej wybuchem z powodu niewystarczającej wentylacji Niebezpieczeństwo eksplozji! Zapewnić wentylację przestrzeni pomiędzy pokrywą korpusu / pokrywą hermetyczną a pokrywą łożyska. Nie zamykać i nie przykrywać otworów osłony na koźle łożyskowym (np. za pomocą izolacji). OSTRZEŻENIE Korpus spiralny oraz pokrywa korpusu/pokrywa hermetyczna przyjmują temperaturę tłoczonego medium Niebezpieczeństwo oparzenia! Zaizolować korpus spiralny. Założyć urządzenia ochronne. UWAGA Spiętrzenie ciepła w koźle łożyskowym Uszkodzenie łożyska! Kozioł łożyskowy / klosz wspornika łożyska oraz pokrywa korpusu nie mogą być izolowane. 5.6 Kontrolowanie ustawienia sprzęgła NIEBEZPIECZEŃSTWO Niedozwolone temperatury sprzęgła lub ułożyskowania w wyniku błędnego ustawienia sprzęgła Niebezpieczeństwo eksplozji! Zadbać o zawsze prawidłowe ustawienie sprzęgła. UWAGA Przesunięcie wału pompy i silnika Uszkodzenie pompy, silnika i sprzęgła! Kontrolę sprzęgła należy przeprowadzać zawsze po ustawieniu pompy oraz po podłączeniu przewodu rurowego. Przeprowadzić kontrolę sprzęgła również w przypadku agregatów pompowych, które zostały dostarczone na wspólnej podstawie. 1 a) b) 1 A B A B A B A B Rysunek 10: a) sprawdzić wyrównanie sprzęgła i b) wyrównać sprzęgło z tuleją pośrednią 24 z 66 Etaprime L

25 5 Ustawienie/montaż 1 Liniał 2 Sprawdzian Osłona sprzęgła i ew. ochrona przed potknięciem są zdemontowane. 1. Odkręcić stopkę podporową i dociągnąć bez naprężania. 2. Ułożyć liniał osiowo nad obiema połówkami sprzęgła. 3. Pozostawić przylegający liniał i obrócić dalej ręcznie za pomocą sprzęgła. Sprzęgło jest ustawione prawidłowo, jeśli na całym obwodzie ma taki sam odstęp A) lub B) od danego wału. Odchylenie obydwu połówek sprzęgła może wynosić osiowo i promieniowo 0,1 mm, zarówno w stanie spoczynkowym, jak również przy temperaturze roboczej i włączonym ciśnieniu dopływu. 4. Sprawdzić odstęp połówek sprzęgła na obwodzie. Sprzęgło jest ustawione prawidłowo, jeśli na całym obwodzie odstęp pomiędzy połówkami sprzęgła jest taki sam. Odchylenie obydwu połówek sprzęgła może wynosić osiowo i promieniowo 0,1 mm, zarówno w stanie spoczynkowym, jak również przy temperaturze roboczej i włączonym ciśnieniu dopływu. 5.7 Ustawianie pompy i silnika Po ustawieniu agregatu pompowego oraz podłączeniu przewodów rurowych sprawdzić ustawienie sprzęgła i, jeśli to niezbędne, poprawić ustawienie agregatu pompowego (przy silniku) Silniki ze śrubą nastawczą Rysunek 11: Silnik ze śrubą nastawczą 1 Śruba z łbem sześciokątnym 2 Śruba nastawcza 3 Nakrętka zabezpieczająca Osłona sprzęgła i ew. ochrona przed potknięciem są zdemontowane. 1. Skontrolować ustawienie sprzęgła. 2. Odkręcić śruby sześciokątne (1) na silniku i nakrętki zabezpieczające (3) u podstawy. 3. Wyregulować śruby nastawcze (2) ręcznie lub za pomocą klucza płaskiego, aż ustawienie sprzęgła będzie prawidłowe. 4. Ponownie dokręcić śruby sześciokątne (1) na silniku i nakrętki zabezpieczające (3) u podstawy. 5. Sprawdzić działanie sprzęgła/wału. Sprzęgło/wał musi lekko obracać się ręcznie. Etaprime L 25 z 66

26 5 Ustawienie/montaż OSTRZEŻENIE Odkryte obracające się sprzęgło Niebezpieczeństwo zranienia przez obracające się wały! Eksploatować agregat pompowy tylko z założoną osłoną sprzęgła.eśli na wyraźne życzenie zamawiającego firma KSB nie dostarczy osłony sprzęgła, użytkownik ma obowiązek ją zamówić. Podczas wyboru osłony sprzęgła zwracać uwagę na odpowiednie dyrektywy. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zapłonu przez iskrę powstałą na skutek tarcia Niebezpieczeństwo eksplozji! Materiał osłony sprzęgła należy dobrać w taki sposób, aby w przypadku zetknięcia mechanicznego nie powodował powstawania iskier (patrz DIN EN ). 6. Ponownie zamontować osłonę sprzęgła i ew. ochronę przed potknięciem. 7. Sprawdzić odstęp sprzęgła i osłony sprzęgła. Sprzęgło i osłona sprzęgła nie mogą się stykać Silniki bez śruby nastawczej Różnice w wysokości osi pomiędzy pompą i silnikiem wyrównywane są za pomocą podkładek blaszanych. 1 Rysunek 12: Agregat pompowy z podkładką blaszaną 1 Podkładka blaszana Osłona sprzęgła i ew. ochrona przed potknięciem są zdemontowane. 1. Skontrolować ustawienie sprzęgła. 2. Odkręcić śruby z łbem sześciokątnym przy silniku. 3. Podłożyć podkładki blaszane pod stopki silnika, aż zostanie wyrównana różnica wysokości osi. 4. Ponownie dokręcić śruby z łbem sześciokątnym. 5. Sprawdzić działanie sprzęgła/wału. Sprzęgło/wał musi lekko obracać się ręcznie. OSTRZEŻENIE Odkryte obracające się sprzęgło Niebezpieczeństwo zranienia przez obracające się wały! Eksploatować agregat pompowy tylko z założoną osłoną sprzęgła.eśli na wyraźne życzenie zamawiającego firma KSB nie dostarczy osłony sprzęgła, użytkownik ma obowiązek ją zamówić. Podczas wyboru osłony sprzęgła zwracać uwagę na odpowiednie dyrektywy. 26 z 66 Etaprime L

27 5 Ustawienie/montaż NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zapłonu przez iskrę powstałą na skutek tarcia Niebezpieczeństwo eksplozji! Materiał osłony sprzęgła należy dobrać w taki sposób, aby w przypadku zetknięcia mechanicznego nie powodował powstawania iskier (patrz DIN EN ). 6. Ponownie zamontować osłonę sprzęgła i ew. ochronę przed potknięciem. 7. Sprawdzić odstęp sprzęgła i osłony sprzęgła. Sprzęgło i osłona sprzęgła nie mogą się stykać. 5.8 Podłączanie elementów elektrycznych NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowa instalacja elektryczna Niebezpieczeństwo eksplozji! W odniesieniu do instalacji elektrycznej stosować się dodatkowo do wymogów IEC Silniki zabezpieczone przed eksplozją należy podłączać zawsze za pośrednictwem wyłącznika ochronnego silnika. NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace wykonywane przy agregacie pompowym przez niewykwalifikowany personel Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk. Przestrzegać przepisów IEC (DIN VDE 0100) oraz, w przypadku wersji zabezpieczonej przed wybuchem, IEC (DIN VDE 0165). OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe przyłącze sieciowe Uszkodzenie sieci elektrycznej, zwarcie! Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez lokalne zakłady energetyczne. 1. Porównać dostępne napięcie sieciowe z informacjami na tabliczce znamionowej silnika. 2. Wybrać odpowiednie połączenie. WSKAZÓWKA Zalecane jest zamontowanie wyłącznika ochronnego silnika Ustawianie przekaźnika czasowego UWAGA Zbyt długie czasy przełączania w przypadku trójfazowych silników indukcyjnych z połączeniem gwiazda-trójkąt Uszkodzenie pompy/agregatu pompowego! Czasy przełączania pomiędzy połączeniem typu gwiazda i trójkąt powinny być w miarę możliwości jak najkrótsze (patrz tabela: Ustawianie przekaźnika czasowego przy połączeniu gwiazda-trójkąt). Etaprime L 27 z 66

28 5 Ustawienie/montaż Tabela 8: Ustawianie przekaźnika czasowego przy połączeniu gwiazda-trójkąt Moc silnika Ustawiany czas Y 30 kw < 3 s > 30 kw < 5 s Uziemienie NIEBEZPIECZEŃSTWO Ładunek elektrostatyczny Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Podłączyć przewód wyrównujący potencjały do odpowiedniego przyłącza uziemienia. W przypadku napędu pasowego stosować pasy z materiałów przewodzących Podłączanie silnika WSKAZÓWKA Kierunek obrotu trójfazowych silników indukcyjnych jest przewidziany zgodnie z DIN VDE 0530 cz. 8 zasadniczo dla kierunku obrotu w prawo (patrząc na czop wału silnika). Kierunek obrotu pompy jest zgodny ze strzałką wskazującą kierunek obrotu na pompie. 1. Przestawić kierunek obrotu silnika na kierunek obrotu pompy. 2. Przestrzegać zaleceń dokumentacji producenta dostarczonej wraz z silnikiem. 5.9 Sprawdzanie kierunku obrotu NIEBEZPIECZEŃSTWO Wzrost temperatury w wyniku stykania się elementów obracających się i nieruchomych Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie sprawdzać kierunku obrotu przy suchej pompie. Wysprzęglić pompę w celu sprawdzenia kierunku obrotu. OSTRZEŻENIE Ręce lub ciała obce w korpusie pompy Okaleczenia, uszkodzenie pompy! Nigdy nie wkładać rąk ani przedmiotów do pompy. Sprawdzić wnętrze pompy pod kątem ciał obcych. UWAGA Nieprawidłowy kierunek obrotu w przypadku zależnego od kierunku obrotu uszczelnienia za pomocą pierścienia ślizgowego Uszkodzenie ślizgowego pierścienia uszczelniającego i nieszczelność! Wysprzęglić pompę w celu sprawdzenia kierunku obrotu. UWAGA Błędny kierunek obrotu silnika oraz pompy Uszkodzenie pompy! Przestrzegać strzałki wskazującej kierunek obrotu na pompie. Sprawdzić kierunek obrotu, w razie potrzeby dowolnie zamienić dwie fazy i skorygować w ten sposób kierunek obrotu. 28 z 66 Etaprime L

29 5 Ustawienie/montaż Prawidłowy kierunek obrotu silnika oraz pompy jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony silnika). 1. Włączając na krótko i wyłączając silnik sprawdzić kierunek obrotu silnika. 2. Skontrolować kierunek obrotu. Kierunek obrotu silnika musi być zgodny ze strzałką wskazującą kierunek obrotu na pompie. 3. W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotu należy sprawdzić przyłącze elektryczne silnika lub instalacji rozdzielczej. Etaprime L 29 z 66

30 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6.1 Uruchomienie Warunek uruchomienia Przed uruchomieniem agregatu pompowego należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki: Agregat pompowy jest podłączony elektrycznie zgodnie z przepisami wraz ze wszystkimi urządzeniami ochronnymi. Pompa jest napełniona tłoczonym medium. ( Rozdział Strona 31) Sprawdzono kierunek obrotu. ( Rozdział 5.9 Strona 28) Wszystkie przyłącza dodatkowe są podłączone i sprawne. Sprawdzono środki smarne. Po dłuższym przestoju pompy/agregatu pompowego wykonano opisane działania ( Rozdział 6.4 Strona 38) Napełnianie środkami smarnymi Łożyska smarowan e smarem stałym Łożyska smarowane smarem stałym są już napełnione. Łożyska smarowan e olejem Napełnić kozioł łożyskowy olejem smarowym. Jakość oleju, patrz ( Rozdział Strona 42) Ilość oleju, patrz ( Rozdział Strona 43) Napełni anie regu latora po ziomu ol eju oleje m smarowy m ( tylko w przypadk u łożys k smarowa nych olej em) Regulator poziomu oleju jest zamontowany. WSKAZÓWKA Jeśli w koźle łożyskowym nie przewidziano regulatora poziomu oleju, poziom oleju można odczytać na środku umieszczonego z boku wskaźnika poziomu oleju. UWAGA Zbyt mała ilość oleju smarowego w zasobniku regulatora poziomu oleju Uszkodzenie łożysk! Regularnie sprawdzać poziom oleju. Zasobnik napełniać zawsze całkowicie. Zasobnik musi być zawsze całkowicie napełniony Rysunek 13: Kozioł łożyskowy z regulatorem poziomu oleju 30 z 66 Etaprime L

31 6 Uruchomienie/zatrzymanie 1 Regulator poziomu oleju 2 Korek odpowietrznika 3 Kolanko przyłącza regulatora poziomu 4 Śruba zamykająca oleju 5 Kozioł łożyskowy 1. Wyjąć korek odpowietrznika (2). 2. Odchylić regulator poziomu oleju (1) od kozła łożyskowego (5) i przytrzymać. 3. Wlewać olej przez otwór korka odpowietrznika tak długo, aż olej sięgnie kolanka regulatora poziomu oleju (3). 4. Napełnić maksymalnie zasobnik regulatora poziomu oleju (1). 5. Zamknąć regulator poziomu oleju (1) w pierwotnym ustawieniu. 6. Założyć korek odpowietrznika (2). 7. Po upływie ok. 5 minut sprawdzić poziom oleju w okienku regulatora poziomu oleju (1). Zasobnik musi być zawsze dobrze napełniony, aby zawsze następowało optymalne wyrównanie poziomu oleju. W razie potrzeby powtórzyć kroki W celu skontrolowania działania regulatora poziomu oleju (1) spuszczać powoli olej przez śrubę zamykającą (4), aż w zasobniku pojawi się powietrze. WSKAZÓWKA Zbyt wysoki poziom oleju powoduje wzrost temperatury, nieszczelności lub też wycieki oleju Napełnianie i odpowietrzanie pompy NIEBEZPIECZEŃSTWO Tworzenie się atmosfery grożącej wybuchem we wnętrzu pompy Niebezpieczeństwo wybuchu! Przed uruchomieniem odpowietrzyć pompę i napełnić tłoczonym medium. Palne media są niedozwolone. UWAGA Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Nigdy nie zamykać podczas pracy zaworu odcinającego na przewodzie ssawnym oraz/lub doprowadzającym. 1. Odpowietrzyć pompę i napełnić tłoczonym medium. Do odpowietrzania można stosować przyłącze 6B (patrz Schemat połączeń). 2. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na przewodzie ssawnym. 3. Jeśli występują, całkowicie otworzyć przyłącza dodatkowe (cieczy zaporowej, płuczącej itp.) Kontrola końcowa 1. Zdemontować osłonę sprzęgła i ew. w razie potrzeby ochronę przed potknięciem. 2. Sprawdzić ustawienie sprzęgła i ustawić ponownie w razie potrzeby. ( Rozdział 5.6 Strona 24) 3. Sprawdzić działanie sprzęgła/wału. Sprzęgło/wał muszą dać się lekko ręcznie poruszać. 4. Ponownie zamontować osłonę sprzęgła i ew. ochronę przed potknięciem. Etaprime L 31 z 66

32 6 Uruchomienie/zatrzymanie 5. Sprawdzić odstęp sprzęgła i osłony sprzęgła. Sprzęgło i osłona sprzęgła nie mogą się stykać Włączanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dozwolonych wartości granicznych ciśnienia i temperatury w wyniku zamknięcia przewodu ssawnego i tłocznego Niebezpieczeństwo eksplozji! Wyciek gorących lub toksycznych mediów! Nigdy nie eksploatować pompy z zamkniętymi zaworami odcinającymi na przewodzie ssawnym i/lub tłocznym. Nigdy nie uruchamiać mimo zamkniętego zaworu przeciwzwrotnego. Dopiero po osiągnięciu pełnej prędkości obrotowej i zakończonym zasysaniu ustawić zawór odcinający po stronie ciśnienia na punkt znamionowy pracy. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w wyniku pracy na sucho lub zbyt dużej zawartości gazu w tłoczonym medium Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Pompę należy napełnić w prawidłowy sposób. ( Rozdział Strona 31) Pompę wolno użytkować tylko w obrębie dozwolonego zakresu eksploatacji. UWAGA Nietypowe odgłosy, wibracje, temperatury lub wycieki Uszkodzenie pompy! Natychmiast wyłączyć pompę/agregat pompowy. Uruchomić agregat pompowy ponownie dopiero po usunięciu przyczyn usterek. System rur po stronie instalacji jest oczyszczony. Pompa jest odpowietrzona i napełniona tłoczonym medium. Przewody napełniające i odpowietrzające są zamknięte. Z zaworem przeciwzwrotnym w przewodzie ssawnym: Korpus spiralny i przewód ssawny są napełnione tłoczonym medium. Możliwe uruchomienie mimo zamkniętej armatury. Bez zaworu przeciwzwrotnego w przewodzie ssawnym: Korpus spiralny napełniony jest tłoczonym medium. Brak przeciwciśnienia po stronie ciśnienia. Zawór odcinający jest otwarty. UWAGA Uruchamianie przy otwartych przewodach tłocznych Przeciążenie silnika! Stosować procedurę rozruchu łagodnego. Stosować regulację prędkości obrotowej. Zapewnić odpowiednią rezerwę mocy silnika. 32 z 66 Etaprime L

33 6 Uruchomienie/zatrzymanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Wycieki w miejscach uszczelnień przy temperaturze roboczej Wyciek gorącego lub toksycznego medium! Po osiągnięciu temperatury roboczej dokręcić nakrętki sześciokątne na pokrywie korpusu/pokrywie hermetycznej. Sprawdzić ustawienie sprzęgła i ustawić ponownie w razie potrzeby. 1. Po osiągnięciu temperatury roboczej i/lub w przypadku wycieków dokręcić śruby łączące klosza/korpusu przy wyłączonym agregacie pompy. 2. Sprawdzić ustawienie sprzęgła i ustawić ponownie w razie potrzeby. Czas zasysania Gdy pozioma długość przewodu ssawnego = 1 metr i średnica znamionowa przewodu ssawnego = średnica znamionowa króćca pompy, występują poniższe czasy zasysania: Wielkość konstrukcyjna 4) Czas zasysania [s] przy prędkości obrotowej n = /min przy wysokości zasysania Hgeo... m WE 2 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Wielkość konstrukcyjna 4) Czas zasysania [s] przy prędkości obrotowej n = /min przy wysokości zasysania Hgeo... m WE 2 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m ) w wersji ze stali nierdzewnej nie są dostępne wszystkie wielkości Etaprime L 33 z 66

34 6 Uruchomienie/zatrzymanie Wielkość konstrukcyjna 4) Czas zasysania [s] przy prędkości obrotowej n = /min przy wysokości zasysania Hgeo... m WE 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Wielkość konstrukcyjna 4) Czas zasysania [s] przy prędkości obrotowej n = /min przy wysokości zasysania Hgeo... m WE 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m Kontrola uszczelnienia wału Uszczelnienie mechaniczne Podczas pracy na ślizgowym pierścieniu uszczelniającym występują niewielkie lub niezauważalne wycieki (w formie pary).ślizgowe pierścienie uszczelniające nie wymagają konserwacji Wyłączanie UWAGA Spiętrzenie ciepła w obrębie pompy Uszkodzenie uszczelnienia wału! W zależności od instalacji agregat pompowy musi mieć - przy wyłączonym źródle ciepła - wystarczający czas na wybieg, aby mogła zostać zmniejszona temperatura tłoczonego medium. Zawór odcinający na przewodzie ssawnym jest i pozostaje otwarty. 1. Zamknąć zawór odcinający na przewodzie tłocznym. 34 z 66 Etaprime L

35 6 Uruchomienie/zatrzymanie 2. Wyłączyć silnik i zwrócić uwagę na to, czy zatrzymuje się w spokojny sposób. WSKAZÓWKA Jeśli w przewodzie ciśnieniowym zamontowano element uniemożliwiający przepływ wsteczny, zawór odcinający może pozostać otwarty, dopóki występuje przeciwciśnienie. W przypadku dłuższych przestojów: 1. Zamknąć zawór odcinający na przewodzie ssawnym. 2. Zamknąć przyłącza dodatkowe. W przypadku tłoczonych mediów, które doprowadzane są za pomocą próżni, uszczelnienie wału musi być zaopatrywane w ciecz zaporową także podczas postoju. UWAGA Niebezpieczeństwo zamarznięcia w przypadku dłuższego przestoju pompy Uszkodzenie pompy! Opróżnić pompę oraz komory chłodzące/grzewcze, jeżeli występują, lub też zabezpieczyć je przed zamarznięciem. 6.2 Granice zakresu eksploatacji NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko zapalenia przy palnych mediach tłoczonych z powodu tarcia, uderzeń, iskrzenia lub szoku termicznego Niebezpieczeństwo wybuchu! Palne media są niedozwolone. Korpus pompy jest wykonany z materiału zawierającego maks. 7,5 % magnezu (patrz EN ). NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie granic eksploatacji w odniesieniu do ciśnienia, temperatury i prędkości obrotowej Niebezpieczeństwo eksplozji! Wyciek gorącego lub toksycznego medium! Przestrzegać danych eksploatacyjnych podanych w karcie danych. Unikać dłuższej eksploatacji pompy przy zamkniętym zaworze odcinającym. Nigdy nie eksploatować pompy przy temperaturach wyższych, niż określone w karcie danych lub na tabliczce znamionowej, chyba że producent wyrazi na to pisemną zgodę Temperatura otoczenia UWAGA Eksploatacja poza dozwolonym zakresem temperatury otoczenia Uszkodzenie pompy/agregatu pompowego! Przestrzegać podanych wartości granicznych dla dopuszczalnych temperatur otoczenia. Podczas eksploatacji przestrzegać poniższych parametrów i wartości: Etaprime L 35 z 66

36 6 Uruchomienie/zatrzymanie Tabela 9: Dopuszczalne temperatury otoczenia Dopuszczalna temperatura otoczenia Wartość maksymalna 40 C minimalna patrz karta danych Częstość załączania NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura powierzchni silnika Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie silnika! W przypadku silników z ochroną przeciwwybuchową przestrzegać danych w dokumentacji producenta, dotyczących częstości załączania. Częstość uruchamiania określa z reguły maksymalny wzrost temperatury silnika. Zależy ona w dużym stopniu od rezerw mocy silnika w trybie pracy stacjonarnej oraz od warunków rozruchu (połączenie bezpośrednie, połączenie gwiazda-trójkąt, momenty bezwładności itp.). Przyjmując, iż uruchomienia są rozłożone w danym okresie równomiernie, podczas rozruchu przy lekko otwartej przepustnicy jako wartości orientacyjne przyjąć można: Tabela 10: Częstość załączania UWAGA Zespół wału 5) Maks. liczba załączeń [zał./godz.] Etaprime GL Etaprime CL Ponowne włączanie przy zatrzymującym się silniku Uszkodzenie pompy/agregatu pompowego! Agregat pompowy można włączyć ponownie dopiero po całkowitym zatrzymaniu wirnika pompy Wydajność tłoczenia Tabela 11: Wydajność tłoczenia Minimalna wydajność tłoczenia 15 % Q 6) Opt Maksymalna wydajność tłoczenia patrz charakterystyki hydrauliczne Za pomocą następującego wzoru obliczeniowego można ustalić, czy dodatkowe rozgrzanie może wywołać niebezpieczny wzrost temperatury na powierzchni pompy. Tabela 12: Legenda Znaki wzoru Znaczenie Jednostka c specyficzna pojemność cieplna J/kg K g przyspieszenie ziemskie m/s² H wysokość tłoczenia pompy m T f temperatura tłoczonego medium C 5) odpowiedni zespół wału, patrz karta danych 6) punkt znamionowy pracy o najwyższym współczynniku sprawności 36 z 66 Etaprime L

37 6 Uruchomienie/zatrzymanie Znaki wzoru Znaczenie Jednostka T o temperatura powierzchni korpusu C współczynnik sprawności pompy w punkcie - znamionowym pracy różnica temperatur C Gęstość tłoczonego medium Pobór mocy pompy zmienia się proporcjonalnie do gęstości tłoczonego medium. UWAGA Przekroczenie dopuszczalnej gęstości tłoczonego medium Przeciążenie silnika! Przestrzegać danych dot. gęstości z karty danych. Zapewnić odpowiednią rezerwę mocy silnika. NIEBEZPIECZEŃSTWO Powstawanie mieszanki gazowo-ciekłej przy tłoczeniu palnych mediów Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Palne media są niedozwolone Erodujące media tłoczone Niedopuszczalne są większe ilości cząstek stałych niż zostało to podane w karcie danych. Podczas tłoczenia mediów z zawartością substancji erodujących może dochodzić do większego zużycia elementów układu hydraulicznego i uszczelnienia wału. Należy skrócić okresy inspekcji w stosunku do zwykłych terminów. 6.3 Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Działania związane z wyłączaniem z eksploatacji Pom pa/ agrega t pompowy pozostaj e zamonto wana(- y) Zapewniony jest wystarczający dopływ cieczy, umożliwiającej działanie pompy. 1. W przypadku dłuższego przestoju agregat pompowy należy cyklicznie włączać w odstępie miesięcznym lub kwartalnym na ok. pięć minut. Pozwala to uniknąć tworzenia się osadów we wnętrzu pompy i w bezpośrednim sąsiedztwie dopływu pompy. Pom pa/ agrega t pompowy jest dem ontowany i skład owany Pompa została w prawidłowy sposób opróżniona ( Rozdział 7.3 Strona 45) i zachowano zgodność z przepisami dot. bezpieczeństwa podczas demontażu pompy. ( Rozdział Strona 45) 1. Wnętrze korpusu pompy spryskać środkiem konserwującym, zwłaszcza obszar wokół szczeliny wirnika. 2. Rozpylić środek konserwujący przez króciec ssawny i tłoczny. Zaleca się zamknąć króćce (np. za pomocą kapsli z tw. sztucznego lub innych). 3. Dla ochrony przed korozją wszystkie odkryte części i powierzchnie pompy należy naoliwić wzgl. nasmarować (olejem i smarem bez silikonu). Przestrzegać dodatkowych wskazówek ( Rozdział 3.2 Strona 14).. W przypadku składowania tymczasowego zakonserwować tylko elementy stykające się z cieczą, wykonane z materiałów niskostopowych. Można użyć do tego celu Etaprime L 37 z 66

38 6 Uruchomienie/zatrzymanie dostępnych powszechnie środków konserwujących. Podczas nakładania/usuwania należy przestrzegać zaleceń producenta. Stosować się do dodatkowych wskazówek i zaleceń. ( Rozdział 3 Strona 13) 6.4 Ponowny rozruch W odniesieniu do ponownego rozruchu stosować się do punktów dotyczących uruchamiania ( Rozdział 6.1 Strona 30) i granic zakresu eksploatacji ( Rozdział 6.2 Strona 35). Przed ponownym rozruchem pompy/agregatu pompowego należy dodatkowo wykonać działania związane z konserwacją/utrzymaniem sprawności technicznej. ( Rozdział 7 Strona 39) OSTRZEŻENIE Brakujące urządzenia ochronne Niebezpieczeństwo zranienia przez ruchome elementy lub wypływające medium! Bezpośrednio po zakończeniu robót należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne. WSKAZÓWKA W przypadku wyłączenia z eksploatacji na czas dłuższy niż jeden rok należy wymienić elastomery. 38 z 66 Etaprime L

39 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7.1 Przepisy bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo konserwowany agregat pompowy Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie konserwować agregat pompowy. Prowadzić plan konserwacji, uwzględniający w sposób szczególny punkty takie, jak środki smarne uszczelnienie wału i sprzęgło. Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. OSTRZEŻENIE Niezamierzone włączenie agregatu pompowego Niebezpieczeństwo zranienia przez obracające się podzespoły! Prace przy agregacie pompowym można wykonywać tylko po odłączeniu przyłączy elektrycznych. Zabezpieczyć agregat pompowy przed niezamierzonym włączeniem. OSTRZEŻENIE Media szkodliwe dla zdrowia lub gorące Niebezpieczeństwo zranienia! Należy przestrzegać przepisów prawa. Podczas spuszczania tłoczonego medium zadbać o środki zapewniające bezpieczeństwo ludziom i środowisku. Pompy tłoczące ciecze stanowiące zagrożenie dla zdrowia należy odkazić. Prowadząc plan konserwacji można uniknąć drogich napraw i zapewnić bezawaryjną i niezawodną pracę pompy/agregatu pompowego dzięki minimum nakładów związanych z konserwacją. WSKAZÓWKA Serwis firmy KSB jest do dyspozycji w przypadku wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz montażowych. Adresy kontaktowe zamieszczono w załączonej broszurze adresowej: Adresy lub w Internecie pod adresem Unikać stosowania siły podczas demontażu lub montażu agregatu pompowego. Etaprime L 39 z 66

40 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7.2 Konserwacja/przeglądy Monitorowanie eksploatacji NIEBEZPIECZEŃSTWO Tworzenie się atmosfery grożącej wybuchem we wnętrzu pompy Niebezpieczeństwo wybuchu! Palne media są niedozwolone. Stykająca się z tłoczonym medium wewnętrzna komora pompy włącznie z komorą uszczelniającą oraz systemami pomocniczymi muszą być stale wypełnione tłoczonym medium. Zapewnić odpowiednio wysokie ciśnienie dopływu. Zadbać o stosowny nadzór. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo konserwowane uszczelnienie wału Niebezpieczeństwo eksplozji! Ryzyko pożaru! Wyciek gorącego, toksycznego medium! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie konserwować uszczelnienie wału. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w wyniku nagrzewania się łożysk lub uszkodzenia uszczelnień łożysk Niebezpieczeństwo eksplozji! Ryzyko pożaru! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie sprawdzać poziom środków smarnych. Regularnie sprawdzać odgłosy pracy łożysk tocznych. UWAGA Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Nigdy nie zamykać podczas pracy zaworu odcinającego na przewodzie ssawnym oraz/lub doprowadzającym. UWAGA Przekroczenie dozwolonej temperatury tłoczonego medium Uszkodzenie pompy! Dłuższa eksploatacja przy zamkniętym zaworze odcinającym jest niedozwolona (nagrzewanie się tłoczonego medium). Przestrzegać wskazówek dot. temperatury w karcie danych oraz granic zakresu eksploatacji. ( Rozdział 6.2 Strona 35) Podczas eksploatacji należy przestrzegać następujących punktów i sprawdzać je: Pompa powinna pracować stale spokojnie i bez wstrząsów. W przypadku smarowania olejowego zwracać uwagę na prawidłowy poziom oleju. ( Rozdział Strona 30) Sprawdzać uszczelnienie wału. ( Rozdział Strona 34) Sprawdzać uszczelnienia statyczne pod kątem wycieków. 40 z 66 Etaprime L

41 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Sprawdzać odgłosy pracy łożysk tocznych. Przy niezmienionych warunkach eksploatacji wibracje, odgłosy i zwiększony pobór prądu wskazują na zużycie. Sprawdzić działanie ew. zamontowanych przyłączy dodatkowych. Sprawdzać pompę rezerwową. Aby zapewnić gotowość pompy rezerwowej do eksploatacji, należy ją uruchamiać raz w tygodniu. Sprawdzać temperaturę łożysk. Nie wolno przekraczać temperatury łożysk 90 C (mierzonej na zewnątrz na koźle łożyskowym). UWAGA Eksploatacja poza dozwolonym zakresem temperatury łożyskowania Uszkodzenie pompy! Temperatura łożyskowania pompy/agregatu pompowego nie może przekraczać 90 C (mierzona poza kozłem łożyskowym). WSKAZÓWKA Po pierwszym uruchomieniu w przypadku smarowanych smarem stałym łożysk tocznych mogą wystąpić podwyższone temperatury, których przyczyną są procesy docierania. Końcowa temperatura łożysk stabilizuje się dopiero po pewnym czasie eksploatacji (w zależności od warunków do 48 godzin) Prace inspekcyjne NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w następstwie tarcia, uderzania lub iskrzenia w wyniku tarcia Niebezpieczeństwo eksplozji! Ryzyko pożaru! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie sprawdzać osłonę sprzęgła, elementy z tworzywa sztucznego oraz inne osłony obracających się elementów pod względem odkształceń oraz odstępu od obracających się elementów Kontrola sprzęgła Sprawdzić elastyczne elementy sprzęgła. W przypadku oznak zużycia wymieniać odpowiednie elementy w stosownym czasie Sprawdzanie luzu szczelin W celu sprawdzenia luzu szczelin, jeśli to konieczne, wyjąć koło wirnikowe. ( Rozdział Strona 46) Jeśli dopuszczalny osiowy luz szczelin jest za duży lub za mały (patrz poniższa tabela), ustawić na nowo wg poniższej tabeli. Podane wymiary szczelin odnoszą się do osiowego odstępu pomiędzy łopatkami koła wirnikowego a korpusem pompy. Tabela 13: Luzy szczelin pomiędzy czołem koła wirnikowego a ścianką korpusu spiralnego. Etaprime GL Etaprime CL Nowa wartość 0,2 mm 0,2-0,3 mm Maks. wartość 0,5 mm 0,7 mm W przypadku przekroczenia maks. wartości umieścić podkładkę o grubości 0,1 mm i ustawić luz szczeliny na nowy wymiar. Etaprime L 41 z 66

42 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Czyszczenie filtra UWAGA Niewystarczające ciśnienie dopływu ze względu na zatkany filtr w przewodzie ssawnym Uszkodzenie pompy! Monitorować zanieczyszczenie filtra za pomocą odpowiednich środków (np. manometru różnicowego). Czyścić filtr w odpowiednich odstępach czasu Kontrola uszczelnienia łożysk NIEBEZPIECZEŃSTWO Powstawanie zbyt wysokich temperatur z powodu mechanicznego kontaktu Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Zamontowane na wale osiowe pierścienie uszczelniające sprawdzić pod kątem prawidłowego osadzenia. Krawędź uszczelki może tylko lekko przylegać Smarowanie oraz wymiana środka smarnego w przypadku łożysk tocznych NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w wyniku nagrzewania się łożysk lub uszkodzenia uszczelnień łożysk Niebezpieczeństwo eksplozji! Ryzyko pożaru! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie sprawdzać stan środków smarnych Smarowanie olejowe Smarowanie łożysk tocznych odbywa się z reguły przy zastosowaniu oleju mineralnego Okresy Tabela 14: Okresy wymiany oleju Wymiana oleju Okres Pierwsza wymiana oleju po 300 godz. pracy Kolejne wymiany oleju po 3000 godz. pracy 7) Jakość oleju Tabela 15: Jakość oleju 8) Oznaczenie Olej smarowy C 46 CL 46 CLP 46 Symbol wg DIN Właściwości Lepkość kinematyczna w temp. 40 C Temperatura zapłonu (wg testu Cleveland) 46 ± 4 mm²/s +175 C 7) przynajmniej raz w roku 8) wg DIN z 66 Etaprime L

43 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Oznaczenie Symbol wg DIN Temperatura krzepnięcia (Pourpoint) Temperatura robocza 9) Właściwości -15 C Temperatura łożyska wyższa niż dopuszczalna Ilość oleju Tabela 16: Ilość oleju dla łożyska kulkowego poprzecznego DIN 625 przy smarowaniu olejowym Nr części Oznaczenie Zespół wału 10) Skrót Ilość oleju na kozioł łożyskowy [l] 321 Łożysko kulkowe poprzeczne C3 0, C3 0, Wymiana oleju OSTRZEŻENIE Zagrażające zdrowiu smary płynne Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Podczas spuszczania smaru płynnego zadbać o środki zapewniające bezpieczeństwo ludziom i środowisku. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji cieczy niebezpiecznych dla zdrowia Rysunek 14: Kozioł łożyskowy z regulatorem poziomu oleju 1 Regulator poziomu oleju 2 Śruba zamykająca 3 Kozioł łożyskowy Przygotować odpowiedni pojemnik na zużyty olej. 1. Podstawić pojemnik pod śrubę zamykającą. 2. Wykręcić śrubę zamykającą (2) z kozła łożyskowego (3) i spuścić olej. 3. Po opróżnieniu kozła łożyskowego (3) ponownie wkręcić śrubę zamykającą (2). 4. Ponownie wlać olej. ( Rozdział Strona 30) Smarowanie smarem stałym Łożyska są fabrycznie napełniane wysokiej jakości smarem litowym. 9) W przypadku temperatur otoczenia poniżej -10 C należy zastosować odpowiedni gatunek oleju smarowego. Niezbędna konsultacja. 10) odpowiedni zespół wału, patrz Karta danych Etaprime L 43 z 66

44 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Okresy W normalnych warunkach eksploatacji napełnienie wystarczy na roboczogodzin lub na dwa lata. W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji (np. wysoka temperatura pomieszczenia, wysoka wilgotność powietrza, zapylenie powietrza, agresywne otoczenie przemysłowe) należy odpowiednio wcześniej przeprowadzić kontrolę i w razie potrzeby oczyścić i na nowo nasmarować Jakość smaru Optym alne wła ściwości smaru do łożysk tocznych Smar do łożysk odporny na wysoką temperaturę, na bazie mydła litowego bez zawartości żywic i kwasów nie może stać się kruchy zabezpiecza przed rdzą klasa penetracji pomiędzy 2 i 3 (odpowiada penetracji smaru od 220 do 295 mm/ 10) punkt skroplenia 175 C Jeśli to konieczne, istnieje możliwość smarowania łożysk także smarami na bazie innych substancji zmydlających. Należy przy tym pamiętać, aby dokładnie oczyścić i umyć łożyska ze zużytego smaru Ilość smaru Tabela 17: Ilość smaru dla łożyska kulkowego poprzecznego DIN 625 przy smarowaniu smarem stałym Nr części Oznaczenie Zespół wału 11) Skrót Ilość smaru na łożysko [g] Łożysko kulkowe C3 2,5 poprzeczne Łożysko kulkowe poprzeczne R9 2,5 321 Łożysko kulkowe poprzeczne Z C Z C Wymiana smaru UWAGA Mieszanie smarów na bazie różnych substancji zmydlających Zmiana właściwości smarnych! Wyczyścić łożysko. Ponowne smarowanie wykonać zgodnie z typem zastosowanego smaru. 1. Puste przestrzenie łożyska napełnić smarem tylko do połowy. 11) odpowiedni zespół wału, patrz karta danych 44 z 66 Etaprime L

45 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7.3 Opróżnianie/utylizacja OSTRZEŻENIE Media zagrażające zdrowiu Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący jak również pozostałą ciecz i zutylizować. W razie potrzeby nosić odzież ochronną oraz maskę ochronną. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji cieczy niebezpiecznych dla zdrowia. 1. Do zlania tłoczonego medium należy użyć przyłączy 6B (patrz Schemat połączeń). 2. W przypadku szkodliwych, wybuchowych, gorących i innych groźnych mediów, gruntownie wypłukać i oczyścić pompę. Przed przetransportowaniem do warsztatu dokładnie przepłukać i oczyścić pompę. Dodatkowo dołączyć do pompy certyfikat czystości. 7.4 Demontaż agregatu pompowego Wskazówki ogólne/dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Prace wykonywane przy pompie/agregacie pompowym przez niewykwalifikowany personel Niebezpieczeństwo zranienia! Naprawy i konserwację mogą wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy. OSTRZEŻENIE Gorąca powierzchnia Niebezpieczeństwo zranienia! Pozostawić agregat pompowy celem ostygnięcia do temperatury otoczenia. Bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa. ( Rozdział 7.1 Strona 39) W przypadku prac dotyczących silnika zawsze stosować się do wskazówek producenta silnika. W przypadku demontażu i montażu zwracać uwagę na rysunki w rozłożeniu lub na rysunki złożeniowe. ( Rozdział 9.1 Strona 58) WSKAZÓWKA Serwis firmy KSB jest do dyspozycji w przypadku wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz montażowych. Adresy kontaktowe zamieszczono w załączonej broszurze adresowej: Adresy lub w Internecie pod adresem NIEBEZPIECZEŃSTWO Praca przy pompie/agregacie pompowym bez dostatecznego przygotowania Niebezpieczeństwo zranienia! Prawidłowo wyłączyć pompę/agregat pompowy. ( Rozdział Strona 34) Zamknąć zawory odcinające na przewodzie ssawnym i tłocznym. Opróżnić pompę i doprowadzić do stanu bezciśnieniowego. ( Rozdział 7.3 Strona 45) Zamknąć ew. przyłącza dodatkowe. Pozostawić agregat pompowy celem ostygnięcia do temperatury otoczenia. Etaprime L 45 z 66

46 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej WSKAZÓWKA Po dłuższym czasie eksploatacji zdejmowanie niektórych części z wału może stanowić problem. W takim przypadku należy zastosować jeden ze środków do usuwania rdzy lub, o ile to możliwe, odpowiednie ściągacze Przygotowanie agregatu pompowego 1. Przerwać dopływ prądu (np. odłączyć zaciski silnika). 2. Zdemontować przyłącza dodatkowe. 3. Zdjąć osłonę sprzęgła. 4. Jeśli została zamontowana, wymontować tuleję pośrednią sprzęgła. 5. W przypadku smarowania olejowego spuścić olej. ( Rozdział Strona 43) Demontaż silnika WSKAZÓWKA W przypadku agregatów pompowych z tuleją redukcyjną silnik podczas demontażu zespołu wirnika może pozostać przykręcony na podstawie. 1. Odłączyć zaciski silnika. 2. Odkręcić śruby mocujące silnik na podstawie. 3. Poprzez przesunięcie silnika rozłączyć pompę oraz silnik. OSTRZEŻENIE Przechylanie silnika Przygniecenia dłoni i stóp! Zabezpieczyć silnik poprzez podwieszenie lub podparcie Demontaż zespołu wsuwanego Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 45) do ( Rozdział Strona 46). W wersji bez sprzęgła z tuleją pośrednią silnik jest wymontowany. OSTRZEŻENIE Przechylenie zespołu wirnika Przygniecenia dłoni i stóp! Podwiesić lub podeprzeć kozioł łożyskowy po stronie pompy. 1. W razie potrzeby wspornik łożyska 330 lub korpus łożyska 350 zabezpieczyć przed przechyleniem, np. podeprzeć lub podwiesić. 2. Jeśli jest, odkręcić stopkę podporową 183 od podstawy. 3. Odkręcić nakrętkę na korpusie spiralnym. 4. Zespół wsuwany wyjąć z korpusu spiralnego. 5. Pierścień samouszczelniający wyjąć i wyrzucić. 6. Odstawić zespół wsuwany na czyste i płaskie miejsce Demontaż koła wirnikowego Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 45) do ( Rozdział Strona 46). Zespół wsuwany znajduje się na czystym i równym miejscu montażowym. 1. Odkręcić nakrętkę koła wirnikowego (gwint prawoskrętny!). 46 z 66 Etaprime L

47 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 2. Za pomocą ściągacza zdjąć koło wirnikowe Koło wirnikowe 230 odłożyć na czyste i płaskie miejsce. 4. Wyjąć wpusty pasowane z wału Wyjąć podkładki dystansowe z wału Demontaż ślizgowego pierścienia uszczelniającego Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 45) do ( Rozdział Strona 46). Zespół wsuwany znajduje się na czystym i równym miejscu montażowym. 1. Zdjąć obracającą się część uszczelnienia ślizgowego (pierścień ślizgowy) z tulei wału Jeśli występują, odkręcić nakrętki przy pokrywie korpusu Jeśli występuje, odkręcić pokrywę korpusu 161 od wspornika łożyska Wyjąć stacjonarną część uszczelnienia ślizgowego (przeciwpierścień) z pokrywy korpusu 161 lub korpusu łożyska Jeśli występuje, zdjąć tuleję wału 523 z wału Pierścień samouszczelniający wyjąć i wyrzucić Demontaż łożyska Smaro wanie ole jowe Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 45) do ( Rozdział Strona 47). Wspornik łożyska znajduje się na czystym i równym miejscu. 1. Odkręcić śrubę z łbem o gnieździe sześciokątnym w piaście sprzęgła. 2. Za pomocą ściągacza zdjąć piastę sprzęgła z wału pompy Wyjąć wpust pasowany Zdjąć odrzutnik Zdjąć pokrywę łożyska od strony pompy i silnika. 6. Wyjąć śruby sześciokątne i uszczelki płaskie Wycisnąć wał 210 z miejsca jego osadzenia. 8. Łożysko kulkowe poprzeczne 321 odłożyć na czyste i płaskie miejsce. 9. Wyrzucić uszczelki płaskie Smaro wanie sma rem stał ym Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 45) do ( Rozdział Strona 47). Wspornik łożyska znajduje się na czystym i równym miejscu. 1. Odkręcić śrubę z łbem o gnieździe sześciokątnym w piaście sprzęgła. 2. Za pomocą ściągacza zdjąć piastę sprzęgła z wału pompy Wyjąć wpust pasowany Jeśli występują, wyjąć osiowe pierścienie uszczelniające i Jeśli występuje, wyjąć odrzutnik Zdjąć pokrywę łożyska i Zdjąć pierścienie zabezpieczające 932 i ew Wycisnąć wał 210 z miejsca osadzenia łożysk. 9. Łożysko kulkowe poprzeczne 321 odłożyć na czyste i płaskie miejsce. Etaprime L 47 z 66

48 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7.5 Montaż agregatu pompowego Wskazówki ogólne/dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Nieprawidłowy montaż Uszkodzenie pompy! Montaż pompy/agregatu pompowego należy wykonać zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie budowy maszyn. Zawsze stosować oryginalne części zamienne. Kolejność Uszczelki Montaż pompy należy wykonywać tylko na podstawie odpowiedniego rysunku złożeniowego lub też rysunku w rozłożeniu na części. Sprawdzić pierścienie samouszczelniające pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić na nowe. Zasadniczo należy stosować nowe uszczelki płaskie, przestrzegając przy tym zawsze dokładnie grubości starej uszczelki. Montować uszczelki płaskie z materiału bez zawartości azbestu lub grafitu i zasadniczo bez stosowania smarów (np. smaru łożyskowego, pasty grafitowej). Pomoce montażowe Jeśli to możliwe zrezygnować z pomocy montażowych. Jeśli mimo to pomoce montażowe są niezbędne, stosować typowe kleje stykowe (np. Pattex) lub środki uszczelniające (np. HYLOMAR lub Epple 33). Nakładać klej tylko punktowo i cienką warstwą. Nigdy nie stosować kleju błyskawicznego (cyjanoakrylowego). Miejsca pasowane poszczególnych elementów oraz połączeń śrubowych należy posmarować grafitem lub podobnym materiałem. Momenty dokręcenia Wszystkie śruby należy podczas montażu dokręcić zgodnie z zaleceniami. ( Rozdział 7.6 Strona 52) Montaż łożyska Smaro wanie ole jowe Poszczególne elementy znajdują się na czystym i równym miejscu montażowym. Wszystkie zdemontowane części są oczyszczone i sprawdzone pod względem zużycia. Uszkodzone lub zużyte części wymieniono na oryginalne części zamienne. Powierzchnie uszczelniające są oczyszczone. 1. Wcisnąć łożysko kulkowe poprzeczne 321 na wał Wstępnie zmontowany wał wsunąć w kozioł łożyskowy Założyć nową uszczelkę płaską Pokrywę łożyska przymocować za pomocą śrub sześciokątnych 901.1, uważać na promieniowe uszczelnienie wału Osadzić odrzutnik Włożyć wpusty pasowane Naciągnąć połówkę sprzęgła na czop wału od strony silnika. 8. Zabezpieczyć piastę sprzęgła za pomocą śruby imbusowej. 48 z 66 Etaprime L

49 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Smaro wanie sma rem stał ym a) 1 b) Rysunek 15: Montaż łożyska kulkowego poprzecznego a) Zespół wału 25 i 35 b) Zespół wału 17 1 Kozioł łożyskowy 2 Pokrywa 3 Łożysko kulkowe poprzeczne 4 Wał 5 Korpus łożyska Poszczególne elementy znajdują się na czystym i równym miejscu montażowym. Wszystkie zdemontowane części są oczyszczone i sprawdzone pod względem zużycia. Uszkodzone lub zużyte części wymieniono na oryginalne części zamienne. Powierzchnie uszczelniające są oczyszczone. 1. Łożysko kulkowe poprzeczne 321 wcisnąć na wał 210. Bok łożyska z pokrywą musi przylegać na odsadzeniu wału (patrz ilustracja: Montaż łożyska kulkowego poprzecznego). 2. Wstępnie zmontowany wał wsunąć we kozioł łożyskowy 330 lub korpus łożyska Zamontować pierścienie zabezpieczające Jeśli występuje, zamontować pokrywę łożyska Osadzić osiowe pierścienie uszczelniające Włożyć wpusty pasowane Naciągnąć połówkę sprzęgła na czop wału od strony silnika. 8. Zabezpieczyć piastę sprzęgła za pomocą śruby imbusowej. Montaż uszczelnienia mechanicznego Montaż ślizgowego pierścienia uszczelniającego Podczas montażu ślizgowego pierścienia uszczelniającego należy pamiętać o następujących zasadach: Pracę wykonywać czysto i dokładnie. Osłonę chroniącą przed dotknięciem powierzchni ślizgowych usunąć bezpośrednio przed montażem. Unikać uszkodzenia powierzchni uszczelniających lub pierścieni samouszczelniających. Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 48) do ( Rozdział Strona 48). Zmontowane łożysko oraz poszczególne elementy znajdują się na czystym i równym miejscu montażowym. Wszystkie zdemontowane części są oczyszczone i sprawdzone pod względem zużycia. Uszkodzone lub zużyte części wymieniono na oryginalne części zamienne. Powierzchnie uszczelniające są oczyszczone. Etaprime L 49 z 66

50 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 1. Jeśli występuje, oczyścić tuleję wału 523, w razie konieczności wypolerować wyżłobienia i zarysowania za pomocą tkaniny polerskiej. Jeśli nadal występują wyżłobienia i zagłębienia, wymienić tuleję wału Jeśli występuje, nasunąć tuleję wału 523 z nową uszczelką płaską na wał Oczyścić miejsce osadzenia przeciwpierścienia w pokrywie korpusu 161. UWAGA Kontakt elastomerów z olejem/smarem Awaria uszczelnienia wału! Zastosować wodę jako pomoc montażową. Nigdy nie stosować oleju lub smaru jako środka montażowego. 4. Ostrożnie osadzić przeciwpierścień. Nacisk wywierać równomiernie. 5. Zamontować pokrywę korpusu 161 w miejsce pasowane wspornika łożyska 330 lub korpusu łożyska Jeśli występują, założyć i dokręcić nakrętki WSKAZÓWKA Aby zredukować siły tarcia podczas montażu uszczelnienia, opłukać wodą tuleję wału i miejsce osadzenia przeciwpierścienia. 7. Zamontować obracającą się część uszczelnienia ślizgowego (pierścień ślizgowy) na tulei wału 523. d 1 L UG :063/ Rysunek 16: Komora ślizgowego pierścienia uszczelniającego 1 Koło wirnikowe 2 Podkładki dystansowe 3 Tuleja wału 4 Ślizgowy pierścień uszczelniający 5 Pokrywa korpusu Tabela 18: Wymiary montażowe ślizgowych pierścieni montażowych Zespół wału 12) Wymiar montażowy d 1 Długość montażowa L mm l 1K = mm I 1N = mm I 1N = Montaż koła wirnikowego Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 48) do ( Rozdział Strona 49). Zmontowany wstępnie wspornik łożyska oraz poszczególne elementy znajdują się na czystym i równym miejscu montażowym. 12) odpowiedni zespół wału, patrz karta danych 50 z 66 Etaprime L

51 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Wszystkie zdemontowane części są oczyszczone i sprawdzone pod względem zużycia. Uszkodzone lub zużyte części wymieniono na oryginalne części zamienne. Powierzchnie uszczelniające są oczyszczone. 1. Podkładki dystansowe nasunąć na wał. (Koniecznie ponownie użyć podkładek dystansowych w tej samej liczbie i rodzaju, jak zamontowane fabrycznie!) 2. Wsadzić wpust i wsunąć koło wirnikowe 230 na wał Zamocować nakrętkę koła wirnikowego z zabezpieczeniem oraz ewentualnie podkładka (patrz tabela: Momenty dokręcania połączeń śrubowych pompy ( Rozdział 7.6 Strona 52)). 4. Przestrzegać, kontrolować i odpowiednio ustawiać osiowy luz szczelin. ( Rozdział Strona 41) NIEBEZPIECZEŃSTWO Powstawanie zbyt wysokich temperatur z powodu mechanicznego kontaktu Niebezpieczeństwo eksplozji! Uszkodzenie agregatu pompowego! Zamontowane na wale osiowe pierścienie uszczelniające sprawdzić pod kątem prawidłowego osadzenia. Krawędź uszczelki może tylko lekko przylegać. Przestrzegać, kontrolować i odpowiednio ustawiać osiowy luz szczelin. ( Rozdział Strona 41) UWAGA Uruchamianie koła wirnikowego w korpusie spiralnym Uszkodzenie koła wirnikowego, korpusu, ślizgowego pierścienia uszczelniającego i łożyska! Przestrzegać, kontrolować i odpowiednio ustawiać osiowy luz szczelin. ( Rozdział Strona 41) WSKAZÓWKA Zawsze sprawdzać luz szczelin Montaż zespołu wsuwanego OSTRZEŻENIE Przechylenie zespołu wirnika Przygniecenia dłoni i stóp! Podwiesić lub podeprzeć kozioł łożyskowy po stronie pompy. Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 48) do ( Rozdział Strona 50). Uszkodzone lub zużyte części wymieniono na oryginalne części zamienne. Powierzchnie uszczelniające są oczyszczone. Jeśli zespół wirnika nie jest wyposażony w sprzęgło, należy je zamontować według wskazówek producenta. 1. Zespół wirnika, jeśli to konieczne, zabezpieczyć przed przechyleniem, np. przez podparcie lub podwieszenie, i wsunąć z nowym pierścieniem samouszczelniającym w korpus spiralny Dokręcić nakrętkę na korpusie spiralnym. 3. Jeśli jest, zamocować stopkę podporową 183 na podstawie za pomocą śruby mocującej. Etaprime L 51 z 66

52 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Montaż silnika WSKAZÓWKA W przypadku wersji z tuleją pośrednią kroki 1 i 2 są zbędne. 1. Poprzez przesunięcie silnika połączyć pompę oraz silnik. 2. Zamocować silnik na podstawie. 3. Ustawić pompę. ( Rozdział 5.7 Strona 25) 4. Podłączyć zaciski silnika (patrz dokumentacja producenta). 7.6 Momenty dokręcania śrub Momenty dokręcania śrub pompy X B A A C X Rysunek 17: Miejsca dokręcania śrub D Tabela 19: Momenty dokręcania połączeń śrubowych pompy Pozycja Rozmiar gwintu Wartość nominalna [Nm] A M10 M B M12 x 1,5 M24 x 1,5 M30 x 1, C M8 M D M E M8 M10 M12 M z 66 Etaprime L

53 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Pozycja Rozmiar gwintu Wartość nominalna [Nm] F M6 M8 M10 M X 1/8 1/4 3/8 1/2 3/ Momenty dokręcania śrub agregatu pompowego Rysunek 18: Miejsca dokręcania śrub agregatu pompowego Tabela 20: Miejsca dokręcania śrub agregatu pompowego Pozycja Rozmiar gwintu Wartość nominalna 1 M12 M16 [Nm] M M M24 x 1,5 140 M36 x 1,5 4 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 5 M6 M Uwagi Pompa na podstawie śruby nastawcze w podstawie silnik na podstawie lub M M6 10 Osłona sprzęgła 18 silnik na śrubach nastawczych lub podkładkach sprzęgło (tylko w przypadku sprzęgła z tuleją pośrednią, wyrób firmy Flender) Etaprime L 53 z 66

54 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7.7 Zapas części zamiennych Zamawianie części zamiennych Do zamawiania części zapasowych i zamiennych niezbędne są następujące informacje: Seria Wersja materiałowa Wielkość konstrukcyjna Kod uszczelnienia numer zamówienia KSB Numer pozycji zlecenia Liczba porządkowa Rok produkcji Wszystkie informacje należy sprawdzić na tabliczce znamionowej. ( Rozdział 4.3 Strona 16) Dane wymagane dodatkowo: Nazwa części Nr części Liczba sztuk części zamiennych Adres dostawy Sposób wysyłki (spedycja, poczta, przesyłka ekspresowa, transport lotniczy) Nazwę części oraz nr części należy sprawdzić na rysunku w rozłożeniu na części i rysunku złożeniowym. ( Rozdział 9.1 Strona 58) Zalecany zapas części zamiennych do pracy przez okres dwóch lat wg DIN Tabela 21: Liczba sztuk części dla zalecanego zapasu części zamiennych Nr części Nazwa części Liczba pomp (włącznie z pompami rezerwowymi) i 7 8 i 9 10 i więcej 210 Wał % 230 Wirnik % /.02 Łożysko kulkowe zwykłe (zestaw) % ) Kozioł łożyskowy ) Korpus łożyska ) Uszczelka płaska % /.65 13) Pierścień samouszczelniający % Ślizgowy pierścień uszczelniający % ) Tuleja wału % Wymienność elementów pompy między Etaprime L i B/BN W obrębie pionowej kolumny części o tym samym numerze są wymienne. 13) przy zespole wału 25 i 35 (odpowiedni zespół wału, patrz karta danych) 14) przy zespole wału 17 (odpowiedni zespół wału, patrz karta danych) 54 z 66 Etaprime L

55 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Tabela 22: Wymienność elementów pompy między Etaprime L i Etaprime B/BN oraz elementów między sobą Wielkość konstrukcyjna Zespół wału Nazwa części Korpus spiralny Pokrywa korpusu Numer części * X* 1 * * X * X* 1 * * X * X* 1 * * X * * 2 * X 3 X 2* 1* * * 2 * X 3 X 2* 1* * * 2 * X 3 X 2* 1* * * 2 * X 3 X 2* 1* * * 3 * X 4 X 3* 2* * * 3 * X 4 X 3* 2* * * 3 * X 4 X 3* 2* * * 3 * X 4 X 3* 2* * * 3 * X 4 X 3* 2* ) 1 3 X 4 X ) 3 X 4 X 3 2 Tabela 23: Objaśnienie znaków Znak Wał 210 Wirnik 230 Łożysko kulkowe poprzeczne Wyjaśnienie * Element jest wymienny z Etaprime B/BN Różne elementy X Element niedostępny Łożysko kulkowe poprzeczne Korpus łożyska 350 Ślizgowy pierścień uszczelniający Tuleja wału ) niedostarczana jako Etaprime B/BN Etaprime L 55 z 66

56 8 Zakłócenia: przyczyny i usuwanie A B C D E F G H 8 Zakłócenia: przyczyny i usuwanie zbyt niska wydajność tłoczenia pompy Przeciążenie silnika zbyt wysokie ciśnienie końcowe pompy podwyższona temperatura łożysk wycieki z pompy Za duży wyciek z uszczelnienia wału Nierównomierna praca pompy niedozwolony wzrost temperatury w pompie Tabela 24: Usuwanie zakłóceń A B C D E F G H Możliwa przyczyna Usuwanie 16) X Pompa tłoczy przy zbyt dużym ciśnieniu Ustawić na nowo punkt znamionowy pracy Sprawdzić pod względem zanieczyszczeń Montaż większego koła wirnikowego 17) Zwiększyć prędkość obr. (turbina, silnik spalinowy) X X X Pompa wzgl. przewód rurowy nie są Odpowietrzyć lub napełnić całkiem odpowietrzone wzgl. nie są napełnione X Zatkany przewód dopływowy lub wirnik Usunąć osady z pompy oraz/lub przewodów rurowych X Powstawanie pęcherzy powietrza w przewodzie rurowym Zmienić przewód rurowy Zamontować zawór odpowietrzający X X X Zbyt duża wysokość ssania/ NPSH instal (dopływ) za małe X Zasysanie powietrza na uszczelnieniu wału Skorygować poziom cieczy Zamontować pompę głębiej Całkowicie otworzyć zawór odcinający na na przewodzie dopływowym W razie potrzeby zmienić przewód dopływowy, jeśli opory w przewodzie są zbyt duże Sprawdzić zamontowane sita/otwór ssawny Przestrzegać dozwolonej prędkości spadku ciśnienia Oczyścić kanał cieczy płuczącej ewent. doprowadzić ciecz z zewnątrz lub zwiększyć jej ciśnienie Wymienić uszczelnienie wału X Nieprawidłowy kierunek obrotu Zamienić 2 fazy przyłącza elektrycznego X Zbyt niska prędkość obrotowa 17) - przy pracy przetwornicy częstotliwości - bez pracy przetwornicy częstotliwości - Zwiększyć napięcie/częstotliwość na przetwornicy częstotliwości w dopuszczalnym zakresie - Sprawdzić napięcie X X Zużycie części wewnętrznych Wymienić zużyte części X X Przeciwciśnienie pompy jest niższe od określonego w zamówieniu X Wyższa gęstość lub lepkość tłoczonego medium niż określono w zamówieniu X Zastosowanie nieprawidłowych materiałów uszczelnienia wału Dokładnie wyregulować punkt znamionowy pracy W przypadku stałego przeciążenia ew. przetoczyć koło wirnikowe 17) Niezbędna konsultacja Zmienić dobór materiałów 17) 16) W przypadku usuwania zakłóceń dot. części znajdujących się pod ciśnieniem doprowadzić pompę do stanu bezciśnieniowego. 17) Niezbędna konsultacja 56 z 66 Etaprime L

57 8 Zakłócenia: przyczyny i usuwanie A B C D E F G H Możliwa przyczyna Usuwanie 16) X X Zbyt wysoka prędkość obrotowa Zmniejszyć prędkość obrotową 17) X Uszkodzone śruby łączące/uszczelnienie Wymienić uszczelnienie pomiędzy korpusem pompy a pokrywą korpusu/ pokrywą hermetyczną Dokręcić śruby łączące X Zużyte uszczelnienie wału Wymienić uszczelnienie wału Sprawdzić ciecz płuczącą/zaporową X X Wyżłobienia oraz szorstkość tulei wału Wymienić tuleję wału Wymienić uszczelnienie wału X Ustalić w ramach demontażu Usunąć błąd ewentualnie wymienić uszczelnienie wału X Nierównomierna praca pompy Poprawić parametry zasysania Wypoziomować agregat pompy Wyważyć koło wirnikowe Zwiększyć ciśnienie na króćcu ssawnym pompy X X X Źle wypoziomowany agregat pompy Wypoziomować agregat pompy X X X Pompa zbyt naprężona lub drgania rezonansowe przewodów rurowych Sprawdzić przyłącza przewodów rurowych oraz mocowanie pompy i w razie potrzeby zmniejszyć odstępy obejm rur Zamocować przewody rurowe przy użyciu materiału tłumiącego drgania Uzupełnić, zmniejszyć wzgl. zmienić środki smarowe X Zbyt mało, zbyt dużo lub nieodpowiednie środki smarowe X Nieprawidłowy odstęp sprzęgła Skorygować odstęp wg planu ustawienia X X Bieg na dwóch fazach Wymienić uszkodzony bezpiecznik Sprawdzić przyłącza przewodów elektrycznych X Zbyt niskie napięcie robocze Zwiększyć napięcie X Niewyważenie wirnika Oczyścić koło wirnikowe Dociążyć koło wirnikowe X Wadliwe łożysko Wymienić X X X Zbyt mała wydajność tłoczenia Zwiększyć min. wydajność tłoczenia X Błąd doprowadzania cieczy obiegowej Zwiększyć wolny przekrój 16) W przypadku usuwania zakłóceń dot. części znajdujących się pod ciśnieniem doprowadzić pompę do stanu bezciśnieniowego. Etaprime L 57 z 66

58 9 Załączone dokumenty 9 Załączone dokumenty 9.1 Przekrój/wykaz pojedynczych części Etaprime GL i CL z przyłączem gwintowanym i korpusem łożyska (WE 17) UG :002/1 Rysunek 19: Wersja: Pojedynczy ślizgowy pierścień uszczelniający UG :001/1 [ Dostarczane tylko łącznie w opakowaniu Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części 102 Korpus spiralny /.03/.04 Podkładka 210 Wał Śruba dwustronna 230 Wirnik /.02/.03/.04/.06/.08 Śruba zamykająca /.02 Łożysko kulkowe poprzeczne /.95 Nakrętka 350 Korpus łożyska Pierścień zabezpieczający Pierścień uszczelniający /.02 Wpust Pierścień samouszczelniający Ślizgowy pierścień Dodatkowe przyłącza uszczelniający 504 Pierścień dystansowy 6 B Spust tłoczonego medium /.02 Odrzutnik 6 D Napełnić tłoczone medium i odpowietrzyć UG :003/1 UG :055/1 Rysunek 20: Wersja: Pojedynczy ślizgowy pierścień uszczelniający z płukaniem 58 z 66 Etaprime L

59 9 Załączone dokumenty Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części Ślizgowy pierścień uszczelniający /.03 Kształtka (pierwszy) Ślizgowy pierścień uszczelniający Śruba zamykająca (drugi) 504 Pierścień dystansowy /.02 Zatyczka /.04 Podkładka Etaprime GL i CL z przyłączem kołnierzowym i wspornikiem łożyska/ smarowanie smarem stałym (WE 25 i WE 35) UG :017/1 UG :018/1 a) UG :019/1 b) Rysunek 21: Wykonanie: Pojedynczy ślizgowy pierścień uszczelniający; a) Przykręcana pokrywa korpusu, b) Mocowanie koła wirnikowego w WE 35 [ Dostarczane tylko łącznie w opakowaniu Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części 102 Korpus spiralny ) Podkładka 161 Pokrywa korpusu /.04/.17 Podkładka 18) tylko w WE 25, odpowiedni zespół wału, patrz karta danych Etaprime L 59 z 66

60 9 Załączone dokumenty Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części Pokrywa otworu Osłona blaszana wyczystkowego 183 Stopka podporowa /.02/.03 Śruba z łbem sześciokątnym 210 Wał /.17/.18/.19/.24 Śruba dwustronna 230 Koło wirnikowe /.02/.03/.04 Śruba zamykająca /.02 Łożysko kulkowe /.05/.17/.18/.19/.24/.95 Nakrętka poprzeczne 330 Wspornik łożyska Zabezpieczenie /.02 Pokrywa łożyska /.03/.04/.05 Pierścień osadczy sprężynujący Uszczelka płaska /.02 Wpust /.02/.03 Pierścień uszczelniający /.65 Pierścień Dodatkowe przyłącza: samouszczelniający Ślizgowy pierścień 6 B Spust tłoczonego medium uszczelniający 523 Tuleja wału 6 D Napełnić tłoczone medium i odpowietrzyć ) Tuleja dystansowa UG :024/1 Rysunek 22: Wykonanie: Pojedynczy ślizgowy pierścień uszczelniający z płukaniem UG :023/1 Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części 161 Pokrywa korpusu Śrubunek 210 Wał /.02 Osłona blaszana Uszczelka płaska Śruba z łbem sześciokątnym Ślizgowy pierścień uszczelniający Śruba zamykająca 523 Tuleja wału Zatyczka /.02 Kształtka Blaszka zabezpieczająca 19) tylko w WE 35 (nie ma na rysunku); odpowiedni zespół wału, patrz karta danych 60 z 66 Etaprime L

61 9 Załączone dokumenty Etaprime GL i CL z przyłączem kołnierzowym i wspornikiem łożyska/ smarowanie olejem (WE 25 i WE 35) Wykonanie pompy i ślizgowych pierścieni uszczelniających wg poniższego opisu ( Rozdział Strona 59). Różnica: Tu kozły łożyskowe smarowane olejem a nie smarem 1211:172 B Rysunek 23: Regulator poziomu oleju [ Dostarczane tylko w zestawach Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części 183 Stopka podporowa ) Podkładka 932 Pierścień zabezpieczający 210 Wał 638 Regulator poziomu Wpust oleju 321 Łożysko kulkowe 672 Odpowietrznik Wpust poprzeczne 330 Kozioł łożyskowy Osłona blaszana Pokrywa łożyska Śruba z łbem 8B Spust wycieku sześciokątnym Uszczelka płaska Śruba zamykająca 13B Spust oleju 421 Promieniowy pierścień uszczelniający 507 Odrzutnik ) Zabezpieczenie 920.1/.5 Nakrętka 13D Wlewanie oleju i odpowietrzanie 20) Nie ma na rysunku Etaprime L 61 z 66

62 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Producent: Niniejszym producent oświadcza, że produkt: KSB ITUR Camino de Urteta, s/n Zarautz (Gipuzkoa) (Hiszpania) Etaprime L, Etaprime B/BN numer zamówienia KSB:... odpowiada wszystkim wymogom następujących wytycznych w ich obowiązującym brzmieniu: Pompa/agregat pompowy: dyrektywa 2006/42/WE Maszyny Ponadto producent oświadcza, że: zastosowane zostały następujące międzynarodowe normy zharmonizowane: ISO 12100, EN 809 Osoba upoważniona do zestawienia dokumentacji technicznej: Dr Lutz Urban Kierownik ds. rozwoju produktów, znormalizowane pompy wodne KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Niemcy) Deklaracja zgodności WE została wystawiona: Miejscowość, data... 27)... Nazwisko Funkcja Firma Adres 27) Podpisana i tym samym ważna deklaracja zgodności jest dostarczana łącznie z produktem.

63 11 Zaświadczenie o braku zastrzeżeń 11 Zaświadczenie o braku zastrzeżeń Typ... Numer zlecenia/ Numer pozycji zlecenia 21)... Data dostawy... Zakres zastosowania:... Tłoczone medium 21) :... Odpowiednie zakreślić 21) : radioaktywne wybuchowe żrące trujące szkodliwe dla zdrowia niebezpieczne dla środowiska łatwo zapalne bez zastrzeżeń naturalnego Przyczyna zwrotu 21) :... Uwagi: Pompa/wyposażenie zostały przed wysłaniem/udostępnieniem starannie opróżnione oraz wyczyszczone na zewnątrz i wewnątrz. W przypadku pomp bez uszczelnienia wału wirnik został w celu oczyszczenia wyjęty z pompy. W przypadku dalszego postępowania nie są niezbędne żadne szczególne środki bezpieczeństwa. Następujące środki bezpieczeństwa są niezbędne w odniesieniu do mediów płuczących, pozostałości cieczy oraz ich utylizacji: Zapewniamy, iż powyższe informacje są prawidłowe i kompletne, oraz że wysyłka odbywa się zgodnie z przepisami Miejscowość, data i podpis Adres Pieczęć firmy 21) Pola obowiązkowe Etaprime L 63 z 66

64 Indeks haseł Indeks haseł B Bezpieczeństwo 8 błędne zastosowanie 9 budowa 17 C częstość załączania 36 D demontaż 45 dopuszczalne siły na króćcach pompy 23 E erodujące media tłoczone 37 F filtr 42 K kierunek obrotu 29 konserwacja 39 konserwowanie na czas składowania 38 kontrola końcowa 31 korpus pompy 17 ł łożyskowanie 17 L luzy szczelin 41 M momenty dokręcania śrub 53 montaż 45, 48 N napełnianie i odpowietrzanie 31 natężenie hałasu 18 niekompletne maszyny 6 numer zlecenia 6 O ochrona antykorozyjna 14 ochrona przeciwwybuchowa 11, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 51 odgłosy pracy 40 ograniczenia zakresu roboczego 35 oznaczenie 16 P ponowny rozruch 38 praca ze znajomością wymagań BHP 9 przewody rurowe 21 przynależna dokumentacja 6 R regulator poziomu oleju 30 rysunek złożeniowy 58, 59 S składowanie 14, 38 smarowanie olejowe ilość oleju 43 jakość oleju 42 okresy wymiany oleju 42 smarowanie smarem stałym ilość smaru 44 jakość smaru 44 okresy 44 sposób działania 17 sprzęgło 41 T tabliczka znamionowa 16 temperatura łożysk 41 temperatury graniczne 11 transportowanie 13 typ konstrukcji 16 U uruchamianie 30 urządzenia monitorujące 12 ustawienie bez fundamentu 20 ustawienie na fundamencie 20 ustawienie/montaż 19 Uszczelnienie mechaniczne 34 uszczelnienie wału 17 utylizacja 15 W włączanie 32 wyłączenie z eksploatacji 38 wymienność elementów pompy 54, 55 wyrównanie sprzęgła z 66 Etaprime L

65 Indeks haseł Z zakłócenia 56 zakres dostawy 18 zamawianie części zamiennych 54 zapas części zamiennych 54 zastosowania 8 zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 8 Zaświadczenie o braku zastrzeżeń 63 zwrot do producenta 14 Etaprime L 65 z 66

66 KSB ITUR Spain, S.A. Camino de Urteta, s/n Zarautz (Gipuzkoa) Spain Tel.: Fax /09-PL ( )

Etanorm-R. Pompa o korpusie spiralnym w zabudowie procesowej. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Etanorm-R. Pompa o korpusie spiralnym w zabudowie procesowej. Instrukcja eksploatacji/ montażu Etanorm-R Pompa o korpusie spiralnym w zabudowie procesowej Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Etanorm-R Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Znormalizowana pompa wodna. Etanorm. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Znormalizowana pompa wodna. Etanorm. Instrukcja eksploatacji/ montażu Znormalizowana pompa wodna Etanorm Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Etanorm Oryginalna instrukcja eksploatacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody

Bardziej szczegółowo

Pompa procesowa RPH. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompa procesowa RPH. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa procesowa RPH Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu RPH Oryginalna instrukcja eksploatacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa z korpusem spiralnym do montażu suchego Sewabloc 50/60 Hz Silniki IEC / DIN Instrukcja eksploatacji/ montażu Numer materiału: 01202022 Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Sewabloc Oryginalna

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733

Bardziej szczegółowo

Etaseco/Etaseco I. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Etaseco/Etaseco I. Instrukcja eksploatacji/ montażu Znormalizowana pompa wodna Etaseco/Etaseco I Z silnikiem hermetycznym Bez uszczelnienia wału Instrukcja eksploatacji/ montażu Numer zlecenia: Metryka Instrukcja eksploatacji/montażu Etaseco/Etaseco I Oryginalna

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Pompa liniowa. Etaline Z. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompa liniowa. Etaline Z. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa liniowa Etaline Z Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Etaline Z Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etanorm SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etanorm SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wody Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wodne marki MEYLE innowacyjna technika zamiast technicznego zastoju Co moja bryczka nosi pod spodem? Tylko najlepsze części. Prawidłowy dobór wysokowartościowych

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Pompa liniowa. Etaline-R. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompa liniowa. Etaline-R. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa liniowa Etaline-R Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Etaline-R Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE HZS / HZSA SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE Ogólnie Pompy wielostopniowe samozasysające HZS/HZSA są przewidziane do pompowania węglowodorów i innych cieczy lotnych. Pompa typu HZS stosowana jest w bazach

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CM PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Autoryzowany przedstawiciel firmy TRANSTECNO w Polsce: Wiecheć, Labacki 60-185 Skórzewo k/poznania ul. Kolejowa 16 B tel: +48 / 61 8143928, 61 8946503,

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody użytkowej. Riotherm. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompy do wody użytkowej. Riotherm. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompy do wody użytkowej Riotherm Instrukcja eksploatacji/ montażu Metryka Instrukcja eksploatacji/montażu Riotherm Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Z pomp DE można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompa zanurzeniowa. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa zanurzeniowa Ama-Drainer N 301/302/303/358 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Ama-Drainer N 301/302/303/358 Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40 POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40 Ogólnie Pompy DICKOW typu SC są pompami poziomymi, samozasysającymi, bocznokanałowymi. Przy małych wydatkach i dużych wysokościach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL 01/2013 Spis treści SPIS TREŚCI Zastosowanie... Dane techniczne... Konstrukcja... Oznaczenie i struktura indeksu... Wykonanie materiałowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokociśnieniowa pompa Inline Movitec Wersja ATEX Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Movitec Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa wirnikowa Multi Eco Multi Eco Multi Eco-Pro Multi Eco-Top Instrukcja eksploatacji/ montażu Metryka Instrukcja eksploatacji/montażu Multi Eco Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi INSTALACJI, OBSŁUGI I UTRZYMANIA http://www.wszystkodobasenow.pl Serwis pomp basenowych: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych Tel:

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 0H[m] 280 240 200 160 120 80 40 1 2 3 4 5 10 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q[m³/h] Budowa Pompa głębinowa, wielostopniowa Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern

Bardziej szczegółowo

SOLARNA GRUPA POMPOWA

SOLARNA GRUPA POMPOWA Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Dwa termometry w pokrętłach zaworów

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie Siłownik membranowy 423... Siłownik membranowy do hamulców krzywkowych do hamulców tarczowych Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Przyczepy z dyszlem i naczepy siodłowe z więcej niż jedną

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE Typ INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Nazw. DTR Strona 1 z 7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZASTOSOWANIE... 3 3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Silnik Clio II 1,6 16V- w różnych wariantach pojemnościowych

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji i montażu

Instrukcja eksploatacji i montażu Wydanie 05.2016 Instrukcja eksploatacji i montażu hamulca sprężynowego FDW Klasa ochrony IP 65 wersja z ochroną przed pyłem strefa 22, kategoria 3D, T 125 C (pył nieprzewodzący) Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Typ NCT/NMT Ogólnie Pompy zanurzeniowe DICKOW typu NCT dla przemysłu chemicznego są pompami pionowymi z oddzielną rurą tłoczącą. Maksymalna wydajność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

SCHMITTKreiselpumpen

SCHMITTKreiselpumpen SCHMIKreiselpumpen Pompy odporne na media agresywne, korozyjne oraz o wysokiej czystości Instrukcja obsługi/konserwacji/montażu Pompy serii Pompy głębinowe materiały: PP lub PVDF SCHMI - Kreiselpumpen

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Pompa ze sprzęgłem magnetycznym. Magnochem. Instrukcja eksploatacji/ montażu

Pompa ze sprzęgłem magnetycznym. Magnochem. Instrukcja eksploatacji/ montażu Pompa ze sprzęgłem magnetycznym Magnochem Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Magnochem Oryginalna instrukcja eksploatacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Napełnianie płynem chłodzącym

Napełnianie płynem chłodzącym Praca przy układzie chłodzenia pojazdu Praca przy układzie chłodzenia pojazdu OSTRZEŻENIE! Dokonując modyfikacji układu chłodzenia, należy poddać go opróżnieniu, ponownemu napełnieniu i próbie ciśnieniowej.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etabloc SYT/ Etaline SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji Rozłączanie sprzęgła MTES przy pomocy dźwigni (rozmiary MTES )

Instrukcja montażu i konserwacji Rozłączanie sprzęgła MTES przy pomocy dźwigni (rozmiary MTES ) Instrukcja montażu i konserwacji Rozłączanie MTES przy pomocy dźwigni (rozmiary MTES 42-280) Oznaczenie: 1) Piasta (strona silnika) 2) Piasta (strona napędzana) 3) Tuleja 4) Pokrywa 5) Pierścień 6) Pierścień

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

SVA SAMOZASYSAJĄCE POMPY Samozasysające pompy SVA

SVA SAMOZASYSAJĄCE POMPY Samozasysające pompy SVA SAMOZASYSAJĄCE POMPY SVA 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy samozasysające SVA sią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zasuw nożowych ZW-2/RD. Spis treści 1. PRZEZNACZENIE PRZECIWWSKAZANIA MAGAZYNOWANIE...

Instrukcja obsługi i konserwacji zasuw nożowych ZW-2/RD. Spis treści 1. PRZEZNACZENIE PRZECIWWSKAZANIA MAGAZYNOWANIE... Instrukcja obsługi i konserwacji zasuw nożowych ZW-2/RD Spis treści 1. PRZEZNACZENIE...1 2. PRZECIWWSKAZANIA...2 3. MAGAZYNOWANIE...2 4. OPIS BUDOWY...2 5. MONTAŻ ZASUWY...2 5.1. Przygotowanie do montażu

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe. Instrukcja instalacji. do wentylatorów kanałowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym

Wentylatory kanałowe. Instrukcja instalacji. do wentylatorów kanałowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym Wentylatory kanałowe Grupa artykułów 1.60 Instrukcja instalacji do wentylatorów kanałowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym Ważna dokumentacja! Chronić przed zniszczeniem! I212/06/02/0.1PL 1.60 Wentylatory

Bardziej szczegółowo

Typowe uszkodzenia przy pompach wody i ich przyczyny

Typowe uszkodzenia przy pompach wody i ich przyczyny Typowe uszkodzenia przy pompach wody i ich przyczyny www.meyle.com Pompy wodne marki MEYLE innowacyjna technika zamiast technicznego zastoju Prawidłowy dobór wysokowartościowych poszczególnych elementów

Bardziej szczegółowo