Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego paralizator elektryczny TASER X26 cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego paralizator elektryczny TASER X26 cz. I"

Transkrypt

1 Szkoła Policji w Katowicach Zakład Wyszkolenia Specjalnego Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego paralizator elektryczny TASER X26 cz. I Opracowanie: nadkom. mgr Marek Sulikowski nadkom. mgr Grzegorz Patrzek mł asp. mgr Tomasz Popczyński SZKOŁA POLICJI Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach

2 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Policji w Katowicach 2011 Książki nie wolno reprodukować (adaptować) ani w całości, ani w części, niezależnie od zastosowanej techniki (druk, fotografia, komputer, kserograf, fonografia itd.), bez pisemnej zgody Wydawcy. Druk i oprawa: Szkoła Policji w Katowicach 2

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Wyciągi z podstawowych przepisów prawnych dotyczących paralizatora elektrycznego jako środka przymusu bezpośredniego 5 3. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego Historia powstania urządzenia marki TASER Specyfikacja techniczna Zasada działania paralizatora elektrycznego TASER X Budowa paralizatora elektrycznego TASER X Kartridż 30 budowa kartridża 30 rodzaje kartridży 34 zasada działania kartridża Sondy 41 rozstaw między sondami 42 trajektoria lotu sond Kabura Słownik terminów TASER X Literatura 49 3

4 1. WSTĘP Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, kursów specjalistycznych oraz policjantów pełniących służbę w jednostkach terenowych Policji. Bezpieczeństwo policjanta w służbie jest rzeczą najważniejszą, dlatego też powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe, między innymi w zakresie stosowania technicznych środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu Policji. Przedmiotowa publikacja stanowi kompendium wiedzy z tematu warunków, zasad oraz przypadków stosowania przez policjantów paralizatora elektrycznego. Poszczególne rozdziały publikacji zawierają dane dotyczące paralizatora elektrycznego, których znajomość wymagana jest od użytkownika (policjanta), między innymi w zakresie: zachowania zasad bezpieczeństwa oraz taktyki i technik posługiwania się tym środkiem przymusu bezpośredniego, danych technicznych, niezbędnych czynności po jego użyciu, technik stosowania do jednej lub wielu osób. Ponadto w skrypcie zawarto również treści dotyczące: zasad i warunków prawidłowego strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego, podstawowe informacje dotyczące elektryczności oraz słowniczek terminów policyjnych. Zamierzeniem niniejszego opracowania jest przedstawienie w możliwie prostej i przystępnej formie stosowania technicznego środka przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator elektryczny TASER X26. W tym celu opisy stosowania paralizatora zostały zaczerpnięte z dostępnej, fachowej literatury, własnych spostrzeżeń i doświadczeń autorów, dodatkowo wzbogacony ilustracjami przedstawiającymi poszczególne fazy czynności. Praca ta powinna ułatwić przyszłym policjantom opanowanie wiedzy i umiejętności stosowania paralizatora elektrycznego oraz wskazać sposoby skutecznego zastosowania go w codziennej służbie, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz bezpieczeństwa własnego i innych osób. 4

5 2. WYCIĄGI Z PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PARALIZATORA ELEKTRYCZNEGO JAKO ŚRODKA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) Rozdział 3 Zakres uprawnień Policji Art W razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy, policjanci mogą stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 1) fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, 2) pałki służbowe, 3) wodne środki obezwładniające, 4) psy i konie służbowe, 5) pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej. 2. Policjanci mogą stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. 3. (skreślony). 4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe przypadki oraz warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1. 5

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz.410 z późn. zm.) Policjant może stosować środki przymusu bezpośredniego z zachowaniem zasad określonych w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz uprzedzeniu o użyciu środków przymusu bezpośredniego, a w przypadku pocisków niepenetracyjnych dodatkowo po uprzednim oddaniu strzału ostrzegawczego. 3. Policjant może odstąpić od wzywania osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o użyciu środków przymusu bezpośredniego lub oddania strzału ostrzegawczego pociskami niepenetracyjnymi, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia Policjant powinien stosować środki przymusu bezpośredniego w taki sposób, aby osiągnięcie podporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość dla osoby, wobec której zastosowano środki przymusu bezpośredniego. 2. Odstępuje się od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom. 3. Można stosować jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. 3. Policjant ma prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 1) siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku, 2) urządzenia techniczne w postaci kajdanek, prowadnic, kaftanów bezpieczeństwa, pasów i siatek obezwładniających, paralizatorów elektrycznych, a także kolczatek drogowych i innych przeszkód umożliwiających zatrzymanie pojazdu. 6

7 4. 1. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o widocznym kalectwie stosuje się wyłącznie chwyty obezwładniające. 2. Wobec osób, o których mowa w ust. 1, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia można stosować inne środki przymusu bezpośredniego w sposób określony w rozporządzeniu, jeżeli zastosowanie chwytów obezwładniających okazało się nieskuteczne dla osiągnięcia podporządkowania się poleceniom wydanym na podstawie prawa Kaftan bezpieczeństwa, pasy lub siatkę obezwładniającą albo paralizator elektryczny stosuje się wobec osób, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia, jeżeli zastosowanie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo okazało się bezskuteczne. 3. Paralizator elektryczny można stosować w celu: 1) obezwładnienia osoby niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia niebezpiecznego narzędzia, 2) odparcia czynnej napaści lub pokonania czynnego oporu, 3) zatrzymania osoby albo udaremnienia ucieczki osoby skazanej, tymczasowo aresztowanej bądź zatrzymanej z powodu podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 4) przeciwdziałania niszczenia mienia, 5) obezwładnienia agresywnych lub niebezpiecznych zwierząt 3. Przy stosowaniu paralizatora elektrycznego należy zachować ostrożność, uwzględniając jego właściwości mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego Jeżeli wskutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby, policjant jest obowiązany natychmiast udzielić tej osobie pierwszej 7

8 pomocy, a w razie potrzeby - spowodować podjęcie wobec niej medycznych działań ratowniczych w rozumieniu przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 2. Kobiecie ciężarnej, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego, zawsze zapewnia się pomoc lekarską. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz gdy w wyniku zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć osoby albo szkoda w mieniu, policjant, po udzieleniu pierwszej pomocy oraz spowodowaniu podjęcia ratowniczych działań medycznych, jest obowiązany kolejno do: 1) zabezpieczenia śladów w miejscu zdarzenia i niedopuszczenia osób postronnych w to miejsce, 2) ustalenia świadków zdarzenia, jeżeli jest to możliwe, 3) powiadomienia o zdarzeniu dyżurnego właściwej terytorialnie komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz swojego bezpośredniego przełożonego Fakt zastosowania środka przymusu bezpośredniego policjant dokumentuje zapisem w notatniku służbowym. 2. W przypadkach, o których mowa w 16, policjant składa szczegółowy pisemny raport bezpośredniemu przełożonemu. 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności: 1) stopień służbowy, imię i nazwisko policjanta, 2) czas i miejsce zastosowania środka przymusu bezpośredniego, 3) dane osoby, wobec której zastosowano środek przymusu bezpośredniego, 4) powody i rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego, 5) opis postępowania poprzedzającego zastosowanie środka przymusu bezpośredniego, 6) skutki zastosowania środka przymusu bezpośredniego, 7) w razie potrzeby określenie sposobu realizacji przepisów 1 ust. 2 i 3 oraz 16, 8) inne ważne okoliczności zdarzenia, 8

9 9) dane ustalonych świadków zdarzenia, 10) podpis policjanta. 4. Jeżeli w wyniku użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć człowieka, bezpośredni przełożony policjanta niezwłocznie powiadamia o tym wyższego przełożonego oraz właściwego miejscowo prokuratora rejonowego. Decyzja Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X26 (Dz. Urz. KGP, Nr 2, poz. 8) Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1142) postanawia się, co następuje: 1. Wprowadza się na uzbrojenie Policji paralizator elektryczny TASER X26. 9

10 3. ZASADY UŻYCIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Zasada celowości Oznacza, że zastosowanie przymusu bezpośredniego w ogóle, bądź w postaci konkretnego środka musi wynikać z uzasadnionej okolicznościami potrzeby (naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego) oraz zmierzać do osiągnięcia określonego celu (zmuszenia do podporządkowania się poleceniom Policji wydanym na podstawie prawa). Jeżeli sytuacja tego wymaga, mogą być stosowane jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego (Art.16 ust. 2 ustawy o Policji oraz 2 ust. 3 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). Zasada ostrzeżenia Polega na obowiązku wcześniejszego wezwania przez policjanta do zachowania się zgodnego z prawem a następnie uprzedzenia o użyciu przymusu bezpośredniego, gdy wezwanie to okaże się bezskuteczne. Zasada ta nie obowiązuje, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego działania, tzn., jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego a w wypadku użycia innych niż broń środków, także dla mienia ( 1 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). Zasada niezbędności Nakazuje stosowanie przymusu tylko w granicach niezbędnych do usunięcia zagrożeń. Odstępuje się od użycia środków przymusu, gdy zagrożenie minęło (osoba podporządkowała się poleceniu) albo gdy użycie przymusu nie przyniosło i wiadomo, że nie przyniesie pożądanego skutku (art.16 ust. 2 ustawy o Policji oraz 2 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). Zasada minimalizacji skutków Formułuje obowiązek używania środków przymusu bezpośredniego w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą dolegliwość w szczególności niepowodujący uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ( 2 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). 10

11 4. HISTORIA POWSTANIA URZĄDZENIA MARKI TASER TASER jest marką broni obezwładniających. Określenie to jest nieoficjalnym skrótem od Thomas A. Swift's Electric Rifle (Karabin elektryczny Thomasa A. Swifta). Pochodzi od imienia głównego bohatera serii książek Thomasa Appletona, będącego ulubieńcem wynalazcy TASERA - Jacka Covera. Obecnie terminem TASER określa się wszystkie rodzaje broni przewodzących energię elektryczną. Pierwsza generacja broni obezwładniającej TASER STUN FIREARM WEAPON: 1974 R. Oryginalny TASER pierwszej generacji został wprowadzony na rynek w 1974 r. Używał siedmiowatowej energii pulsacyjnej wyładowywanej, aby obezwładnić przeciwnika, wywołując zakłócenia w jego systemie nerwowym. Mięśnie stymulowane przez energię elektryczną były ogłuszone i cel zwykle poddawał się w związku z uczuciem ogromnego dyskomfortu, jakie towarzyszyło jego użycie. Jednakże systemy te miały skuteczność od 33% do 86%. Napastnicy silnie zdeterminowani lub będący pod wpływem narkotyków, które zwiększają poziom tolerancji bólu, mogli kontynuować stawianie oporu pomimo efektów użycia broni TASER pierwszej generacji. Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r., s. 11. Druga generacja broni obezwładniającej AIR TASER: 1995 R. TASER International przedstawił drugą generację technologii TASER w 1995 r. Również ta wersja wykorzystywała siedmiowatowe impulsy. Urządzenia 11

12 drugiej generacji, należące do serii były ulepszeniem generacji pierwszej. Ich rozmiar i waga zostały zmniejszone o 50%, dodano wskaźnik naładowania baterii i funkcje automatycznego rozładowywania po określonym czasie. Jednakże, choć AIR TASER serii był pod wieloma względami lepszy od oryginalnego TASERA, siedmiowatowy impuls wciąż był nieskuteczny przeciwko agresywnym i zdeterminowanym osobom. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 4. Trzecia generacja broni obezwładniającej ADVANCED TASER M26 EMD: 1999 R. W 1999 r. TASER International zademonstrował trzecią generację technologii TASERA wprowadzając model ADVANCED TASER M26. W przeciwieństwie do poprzednich siedmiowatowych urządzeń model M26 korzystał z impulsów 26-watowych oraz z wynalezionej technologii zwanej EMD (Elektro Muscular - Disruption - zakłócanie pracy mięśni prądem elektrycznym). Systemy wyposażone w tego rodzaju technologię EMD ogłuszały przeciwnika, ale dodatkowo poprzez stymulowanie mięśni powodowały ich niekontrolowane skurcze. Dzięki temu technologia EMD pozwoliła TASEROWI M26 unieruchamiać cel bez względu na poziom tolerancji bólu czy determinacji z 94% skutecznością obezwładnienia. Poprzednie generacje broni przewodzącej energię elektryczną używały tępego impulsu (Blunt Pulse), aby przedostać się przez ubranie i skórę, które służyły jako naturalny pancerz chroniący ciało. Ponad 90% energii było traconej w czasie penetracji tych warstw. Z tego powodu, urządzenia wykorzystujące 26-watowy impuls, który miał wywołać efekt EMD, musiały być wyposażane w duże baterie. Zwiększało to wagę i rozmiar modelu TASER M26. 12

13 Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 4. Czwarta generacja broni obezwładniającej TASER X26 EMD SHAPED PULSE TECHNOLOGY: 2003 R. Generator Shaped Pulse (Kształtowanego Impulsu) jest rewolucyjną technologią, która umożliwiła powstanie TASERA X26. Podobnie jak wcześniejsze jednostki broni marki TASER, model X26 wystrzeliwuje dwie elektrody na różne odległości do 10,6 metra. Następnie TASER X26 przesyła poprzez kable impuls elektryczny, który tafia do centralnego układu nerwowego, powodując natychmiastowe obezwładnienie. Opatentowana technologia Shaped Pulse, zastosowana w urządzeniach czwartej generacji, używa silne skoncentrowanej energii, która najpierw wysyła małą porcję prądu, który ma przeniknąć przez barierę, aby następnie duża porcja energii mogła swobodnie przez nią przepłynąć. Kształtowany Impuls Shaped Pulse składa się więc z dwóch faz. Celem pierwszej fazy, zwanej fazą łuku elektrycznego Arc Phase, jest spenetrowanie ubrania, skóry i innych barier przy pomocy wysokiego napięcia. faza łuku to bardzo krótki impuls o wysokim napięciu, który może przeniknąć przez 5-centymetrową warstwę ubrania lub inne przeszkody tego typu. Gdy stworzony zostanie tzw. łuk elektryczny, powietrze wokół niego jonizuje się i staje się przewodnikiem o niskim oporze elektrycznym, który przenosi drugą fazę do organizmu. Impuls wysyłany w drugiej fazie Stim Phase nie musi już przenikać przez barierę, ponieważ zostało to już zrobione w fazie pierwszej. Prąd 13

14 swobodnie przepływa przez łuk elektryczny. Zatem celem fazy drugiej jest zapewnienie maksymalnego efektu obezwładnienia przy niewielkich poborach prądu. Cały proces dzieje się tak szybko, że dla większości obserwatorów i elektronicznych urządzeń pomiarowych kształtowany impuls wydaje się być po prostu jednym impulsem. Dzięki zastosowaniu technologii (Shaped Pulse EMD) uzyskano efektywną broń obezwładniającą, która jest o 5% skuteczniejsza od TASERA M26. Jednocześnie jest o 60% mniejsza, o 60% lżejsza i zużywa o 1/5 mniej energii. Impuls ostry o wysokim napięciu przenika przez barierę, aby energia mogła swobodnie przez nią przepłynąć, stymulując układ nerwowy napastnika. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s

15 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiary TASERA X26: długość rozładowanego 153 mm, długość załadowanego 183 mm, wysokość 82 mm, szerokość przy kartridżu 33 mm, szerokość przy uchwycie 23 mm. Źródło: Ciężar: 175 gram. Siła obezwładniania: 105 MDU (Muscular Disruplon Unrts) - zdolność urządzenia do zakłócania pracy mięśni. Moc użyteczna: Kształtowany Impuls Elektryczny. Napięcie szczytowe U PEAK V; średni prąd w obwodzie IśR - 2,1 ma (0,0021 A). Wartość średniokwadratowa natężenia prądu I RMS - 151mA (0,151 A). Zasięg rażenia: z przyłożenia jako kontaktowej broni obezwładniającej, w zależności od typu kartridża: 4,6 m; 6,4 m; 7,6 m; 10,6 m. Cyfrowe źródło zasilania (DPM): ogniwo litowe z pamięcią cyfrową o napięciu U = 6 V, okres trwałości 10 lat, co pozwala na oddanie ok. 260 strzałów w temperaturze 25 C. 15

16 Wskaźnik pozostałego poziomu energii: wyświetlacz podający poziom naładowania baterii w zakresie od 99% do 00%. Cyfrowa Kontrola Impulsu (DPC): automatyczne wyzwalanie serii impulsów o czasie trwania 5 sekund cyklu pracy (z możliwością przerwania lub przedłużenia) o częstotliwości 19 impulsów na sekundę. Zdolność penetracji przez warstwę odzieży: sygnał obezwładniający pokonuje barierę odzieży o grubości do 5 cm. Zakres temperatur pracy urządzenia: od -20 C do 50 C. System gromadzenia danych: USB data - port system - rejestrujący godzinę, datę, czasy trwania serii impulsów, temperaturę oraz stan baterii dla ponad 1500 strzałów. Dostęp do zaszyfrowanych danych zapisanych w formacie X26, poprzez port USB na komputerach pracujących pod kontrolą sytemu MS Windows (Windows* 2000, XP lub ME). Oświetlenie taktyczne celu: celownik laserowy z laserem 650 nm, skalibrowany dla celu oddalonego o 4 m oraz dwie białe super jasne diody LED dla oświetlania celu w trudnych warunkach oświetleniowych. Kartridże: odległość rażenia celu od 4,6 do 7,6 m oraz dodatkowa możliwość stosowania z przyłożenia. Czynnik miotający w kartridżu to sprężony azot pod ciśnieniem 1800 psi, obudowa symetryczna, kąt pomiędzy torami lotu sond to 8 stopni. Dostępne są kartridże o podwyższonej zdolności penetracji do 10,6 m, których kąt pomiędzy torami lotu sond wynosi 4 stopnie oraz kartridże treningowe i demonstracyjne. Centralny wyświetlacz (CID): dwucyfrowy wyświetlacz LED, który wskazuje poziom pozostałej w baterii energii, czas trwania serii impulsów, okres gwarancji oraz status oświetlenia taktycznego. Przełącznik bezpieczeństwa: dwustronny przełącznik dwupozycyjny z oznaczeniami S - Safe (zabezpieczone) oraz F - Fire (oddanie strzału). Kabura: typu exoskeleton - bardzo lekka i wytrzymała, wykonana z polimerów i stali nierdzewnej, standardowo w zestawie z każdym TASEREM X26, obustronna - dla osób prawo - i leworęcznych (fabrycznie w konfiguracji dla osób praworęcznych). Gwarancja: standardowo 1 rok (istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji). 16

17 6. ZASADA DZIAŁANIA PARALIZATORA ELEKTRYCZNEGO Paralizator to urządzenie, które ładunkiem elektrycznym dezorientuje system nerwowy napastnika nie wyrządzając mu przy tym żadnej trwałej szkody. Wykorzystuje przy tym fakt, że ciało człowieka składa się w przeważającej części z wody i dlatego jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu. Przytknięcie do ciała stałych lub wystrzeliwanych elektrod powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego. Razi przy tym szczególnym rodzajem prądu o napięciu 1200 V. Szczytowe napięcie wynosi V, przy bardzo niskim natężeniu. Wystarczy dosłownie kilka sekund, żeby obezwładnić każdego napastnika. Źródłem elektryczności są baterie. Najważniejszą częścią paralizatora są obwody elektryczne, które obniżają natężenie prądu i zwiększają jego napięcie. Taki prąd zostaje zmagazynowany w kondensatorach. Opatentowana technologia Shaped Pulse, stosowana w zdalnym paralizatorze TASER X26, wykorzystuje wyładowanie, które koncentruje niewielką porcję energii w celu przebicia bariery ochronnej, a następnie pozostała, większa część energii trzymana w rezerwie przepływa swobodnie przez barierę. Kształtowane wyładowanie składa się z dwóch faz. W fazie pierwszej, zwanej fazą łuku, generowane jest bardzo wysokie napięcie, aby przebić ubranie, skórę lub inne bariery. Faza łuku trwa bardzo krótko, lecz wytworzony łuk elektryczny przebija się przez przeszkodę do 5 7 cm grubości. Gdy tylko łuk zostaje wytworzony, powietrze w nim ulega jonizacji i jego odporność gwałtownie spada, co z kolei otwiera drogę dla wyładowania drugiej fazy. Faza druga jest określana jako faza stymulacji. Wyładowanie w tej fazie nie musi przebijać się przez barierę izolatora, gdyż uczynił to łuk w fazie pierwszej. Prąd w fazie stymulującej ma jedynie przepłynąć przez dobrze przewodzące kanały ze zjonizowanego powietrza, powstałe w fazie łuku. Dzięki temu fazę stymulacji można było zoptymalizować tak, aby umożliwiała jak najskuteczniejsze obezwładnienie człowieka. Fazy następują po sobie tak szybko, że przez wszystkich obserwatorów, i większość przyrządów elektronicznych były postrzegane jako jedno wyładowanie. 17

18 7. BUDOWA PARALIZATORA ELEKTRYCZNEGO Paralizator elektryczny TASER X26 składa się z następujących elementów: 1) korpus, 2) chwyt, 3) bezpiecznik skrzydełkowy obustronny, 4) spust, 5) przyrządy celownicze : muszka szczerbinka, 6) przełącznik wyboru oświetlenia celu, 7) tabliczka z numerem seryjnym, 8) zatrzask baterii (przycisk zwalniający baterię), 9) bateria jednostka zasilająca DMM/XDPM/VDPM, 10) płytki ochronne ze stali nierdzewnej, 11) diody oświetleniowe LED, 12) zintegrowany celownik laserowy 13) elektrody, 14) centralny wyświetlacz informacyjny (CID), 15) cyfrowy kontroler impulsu (DPC), 16) port transmisji danych, 17) kartridż Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 9,

19 1. Korpus: odporny na uszkodzenia mechaniczne wykonany z polimerów. 2. Chwyt: odpowiednio wyprofilowany i porowaty dzięki czemu wygodnie układa się w dłoni, co gwarantuje prawidłowe trzymanie broni podczas strzelania. Strefy wygodnego chwytu zostały rozmieszczone w miejscach największego kontaktu TASERA z dłonią. Po obu stronach chwytu znajdują się płytki ochronne ze stali nierdzewnej. W chwycie znajduje się wsuwana od dołu bateria DPM, XDPM lub VDPM (TASER CAM). Z lewej, tylnej, dolnej strony znajduje się zatrzask (przycisk) baterii. 3. Bezpiecznik skrzydełkowy obustronny: przełączniki bezpieczeństwa TASERA X26 mają dwa położenia - zabezpieczony S (Safe) i uzbrojony F (Fire). Przełącznik może wskazywać zielone S, gdy broń jest w bezpiecznej (dolnej) pozycji i czerwone F, gdy jest w uzbrojonej (górnej pozycji). Gdy przełącznik znajduje się w pozycji dolnej, prąd jest odcinany od urządzenia. Natomiast gdy przełącznik znajduje się w pozycji uzbrojony, spust jest aktywny, CID (Centralny Wyświetlacz Informacyjny) świeci się, a światła i celownik laserowy działają. Bezpiecznikiem można regulować długość cyklu pracy paralizatora, który może być przerwany w każdej chwili poprzez ustawienia bezpiecznika w pozycję zabezpieczony. 4. Spust: język spustowy paralizatora jest aktywny w momencie odbezpieczenia broni. Jest bardzo delikatny i lekkie naciśnięcie powoduje głębokie jego przesunięcie 19

20 w tył i zainicjowanie łuku elektrycznego. Jedno naciśnięcie powoduje pięciosekundowy cykl pracy z 19 impulsami na sekundę. Po naciśnięciu spustu należy go natychmiast puścić ponieważ dalsze trzymanie wywoła następne cykle pracy. W przypadku gdy bezpiecznik jest w pozycji zabezpieczony, spust jest nieaktywny (zablokowany) i nie można go przycisnąć. 5. Przyrządy celownicze: (muszka i szczerbinka) znajdują się w górnej części urządzenia. Muszka i szczerbinka wykonane są z polimerów w kolorze żółtym, co ułatwia korzystanie z nich. W zależności od zaistniałych okoliczności celuje się, wykorzystując przyrządy celownicze lub zintegrowanym celownik laserowy o wiązce światła w kolorze czerwonym. 6. Przełącznik wyboru oświetlenia celu: przełącznik ma kolor żółty i znajduje się w górnej tylnej części urządzenia pomiędzy tabliczką znamionową z numerem seryjnym, a szczerbinką. Na przełączniku widnieje symbol żarówki. Przełącznik służy do wyboru rodzaju oświetlenia oraz do włączania lub wyłączania celownika laserowego. Aby zmienić oświetlenie należy obustronny bezpiecznik skrzydełkowy ustawić w położeniu zabezpieczony S, a następnie przytrzymać przełącznik przez 2 sekundy, aby aktywować wyświetlacz CID, na którym ukaże się jeden z czterech kodów informujących, który rodzaj oświetlenia został wybrany: LF - celownik laserowy jak i lampki są włączone, LO - celownik laserowy jest włączony, 20

21 OF - lampki są włączone, OO - celownik laserowy jak i lampki są wyłączone. Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 8. Aby przełączyć się między ustawieniami należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru oświetlenia celu i śledząc wskazania wyświetlacza zwolnić przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się szukane ustawienie. TASER X26 pokaże wybrane ustawienie przez 5 sekund, a następnie przejdzie w tryb zabezpieczony. 7. Tabliczka z numerem seryjnym: w górnej środkowej części urządzenia pomiędzy muszką, a przyciskiem zmiany oświetlenia znajduje się tabliczka ze stali nierdzewnej na której wybite jest numer fabrycznym paralizatora. 8. Zatrzask baterii (przycisk zwalniający baterię): umieszczony jest w chwycie paralizatora z jego dolnej lewej strony. Służy do zamontowania i wymontowania jednostki zasilającej. Jeżeli zaistnieje okoliczność wypięcia baterii z urządzenia należy: zabezpieczyć paralizator, wypiąć kartridż (o ile jest zamontowany), głęboko wcisnąć przycisk po czym odciągnąć w dół baterię. Po wyciągnięciu DPM zatrzask baterii z głębokiego położenia samoczynnie powróci do położenia pierwotnego. Przed ponownym zamontowaniem baterii należy odczekać minimum 21

22 5 sekund, po czym wsunąć baterię do chwytu urządzenia do usłyszenia wyraźnego kliknięcia zatrzasku baterii. Nie ma możliwości odwrotnego zamontowania DPM ponieważ posiada ona odpowiednie prowadzenie. Po wymianie baterii lub jej chwilowym wypięciu należy odczekać minimum 45 sekund, aby program rozpoznał DPM i zapisał aktualną wersję oprogramowania. Na wyświetlaczu CID pojawi się literka P informująca o rozpoczętej procedurze startowej. W tym czasie nie wolno włączać urządzenia, ani usuwać DPM ponieważ uszkodzi to TASER X26 i na wyświetlaczu pojawi się wówczas kod E lub H albo pozostanie pusty. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem w celu naprawy urządzenia. Po zainstalowaniu DPM w mechanizmie uruchomi się procedura diagnostyki systemu. Na wyświetlaczu CID pojawią się informacje: data zakończenia gwarancji (rok, miesiąc, dzień), aktualna data i czas (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty), aktualna temperatura wewnątrz urządzenia (miganie wartości na urządzeniu oznacza temperaturę ujemną), wersja oprogramowania. 9. Bateria - jednostka zasilająca DPM/XDPM lub VDPM (TASER CAM): jest specjalnie zaprojektowaną baterią litową z pamięcią cyfrową o napięciu U= 6V (dwie sztuki 3V ogniw litowych), która dostarcza energii urządzeniu TASER X26. Jednostka zasilająca posiada 10 letnią gwarancję. W zależności od rodzaju baterii tj.: DPM na jej spodzie znajdują się płytki przeciwdziałające wstrząsom i uszkodzeniom mechanicznym. W XDPM znajduje się uchwyt na wpięcie zapasowego kartridża natomiast TASER CAM posiada 22

23 kamerę uruchamianą automatycznie po odbezpieczeniu TASERA. Poza litowymi ogniwami elektrycznymi, które zasilają TASERA X26, DPM zawiera również chip z pamięcią, która przechowuje informacje o pozostałej w jednostce rezerwie energii. W pamięci tej znajdują się również szczegółowe dane dotyczące zachowania się jednostki zasilającej w różnych temperaturach i pod różnym obciążeniem. TASER X26 cały czas monitoruje ustawienia broni, które mają wpływ na tan baterii i odpowiednie informacje zapisuje w pamięci DPM. Nie przechowuje DPM w miejscu, gdzie styki urządzenia mogłyby dotykać metalowych obiektów. Może to spowodować spięcie, które wyczerpie energię z jednostki zasilającej. Pomimo tego, wskaźnik poziomu baterii wciąż będzie pokazywał 99%. Wskaźnik zużycia energii rejestruje tylko energię spożytkowaną przez TASER X26. Jeżeli dojdzie do spięcia, jednostka zasilająca może ulec uszkodzeniu, a strata energii nie zostanie odnotowana przez pamięć DPM. Pojemność DPM jest obecnie określona na 260 wystrzałów (pełnych 5-sekundowych porażeń) w temperaturze pokojowej (25 C). Liczba wystrzałów zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury i zmniejsza wraz z jej spadkiem. Wbudowany w TASER X26 czujnik temperatury przystosuje wskazania poziomu naładowania jednostki zasilającej do aktualnej temperatury otoczenia. Strzały podczas niskich temperatur spożytkują więcej energii niż strzały w wyższych temperaturach. Gdy przełącznik bezpieczeństwa znajduje się w pozycji uzbrojony" na wyświetlaczu pojawia się poziom energii w DPM wyrażony w procentach od 99% do 0%. Wskazanie utrzymuje się przez 5 sekund. Po ich upływie wyświetlacz pokaże dwie kropki informując, że urządzenie jest uzbrojone. Jeżeli wyświetlacz CID wskazuje: 99% do 20% ( przeznaczony jest do służby - akcji), 19% do 1% ( przeznaczony jest tylko do szkolenia), 0% (baterię należy wymienić ponieważ dalsze jej używanie spowoduje uszkodzenie TASERA). 23

24 Należy pamiętać, że w modelu X26 bateria musi być zamontowana przez cały czas. Wypięcie DPM na czas dłuższy niż 4 godziny skutkuje: rozregulowaniem wewnętrznego zegara, awarią oprogramowania. Jeżeli bezpiecznik jest w pozycji S odbezpieczony i paralizator nie jest używany przez dłuższy czas niż 20 minut urządzenie samoczynnie przejdzie w stan czuwania, aby oszczędzać baterię. W przypadku ponownego uruchomienia paralizatora należy bezpiecznik skierować w położenie F zabezpieczony i ponownie odbezpieczyć S. 10. Płytki ochronne ze stali nierdzewnej: umieszczone są na bocznych stronach chwytu TASERA. Przeciwdziałają one mechanicznym uszkodzeniom zewnętrznym i chronią podzespoły znajdujące się wewnątrz chwytu tj. jednostkę zasilającą i wewnętrzny port USB. 11. Diody oświetleniowe LED: w dolnej przedniej części znajdują się dwie diody LED dające światło białe, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie w warunkach braku światła. Ma to pomóc użytkownikowi w obserwacji terenu i zachowań osób przy złej przejrzystości powietrza oraz daje możliwość oślepienia napastnika. Diody włączają się automatycznie, gdy przełącznik bezpieczeństwa urządzenia znajduje się w pozycji uzbrojony", chyba że zostają wyłączone wcześniej przełącznikiem wyboru oświetlenia celu. 12. Zintegrowany celownik laserowy: znajduje się w dolnej przedniej części TASERA X26, pomiędzy dwoma diodami 24

25 LED. Celownik włącza się automatycznie, gdy broń zostaje uzbrojona. Funkcja celownika laserowego może być wyłączona za pośrednictwem przełącznika wyboru oświetlenia celu. Celownik laserowy w postaci czerwonego strumienia światła wskazuje miejsce trafienia górnej elektrody w cel. 13. Elektrody: urządzenie elektryczne TASER X26 w swojej przedniej części konstrukcyjnie przygotowanej do zamontowania kartridża posiada dwie elektrody. Są one zamontowane na stałe na osi pionowej w stosunku do TASER X26. Po odbezpieczeniu i naciśnięciu spustu pomiędzy elektrodami powstaje i przepływa łuk elektryczny. Po wpięciu kartridża elektrody TASERA stykają się z elektrodami tylnymi kartridża dzięki czemu do kartridża dostarczane jest energia uruchamiająca wystrzelenie sond. Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s Centralny wyświetlacz informacyjny (CID): znajduje się w tylnej części TASERA tuż pod szczerbinką. Po odbezpieczeniu wyświetlacz dwucyfrowy TASERA może wskazywać następujące informacje: procentowy poziom energii DPM wyświetla tylko przez 5 s. po czym wskazanie to zanika i widoczne są dwie kropki, Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s

26 czas trwania impulsu, wybrany rodzaj oświetlenia. Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 7. Po wymianie DPM lub powyżej 5-sekundowym wypięciu i ponownym wpięciu DPM centralny wyświetlacz informacyjny wskazuje: (pierwsze 3 kolejne liczby) datę upływu gwarancji; Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 7 rok miesiąc dzień (następne 5 liczb) bieżącą datę; rok miesiąc dzień godzina minuta Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 7. (9 liczba) temperatura w stopniach Celsjusza; 26

27 (ostatnia liczba) wersja oprogramowania Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s Cyfrowy kontroler impulsu (DPC): jest układem scalonym zawierającym mikroprocesor sterujący pracą TASERA X26 oraz inne, dodatkowe układy. W czasie użycia TASERA X26 kontroler mierzy odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi impulsami elektrycznymi wysyłanymi przez urządzenie oraz reguluje moc impulsów za pośrednictwem ich generatora. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 9. Automatycznie wysyła i kontroluje 5-sekundowy cykl pracy za każdym naciśnięciem spustu. W przedziale czasowym: 0-2 s (występuje 19 impulsów na sekundę), 3-5 s (występuje 15 impulsów na sekundę). Jeżeli spust zostanie naciśnięty i przytrzymany dłużej niż 5 sekund, generowanych będzie 15 impulsów na sekundę. 27

28 Kontroler umieszczony w TASERZE X26 dostosowuje moc do warunków zewnętrznych, aby zapewnić stałą moc impulsów i doskonałe właściwości obezwładniające w zakresie temperatur od -20 C do 50 C. 16. Port transmisji danych: TASER X26 posiada zaawansowany system rejestracji i transmisji informacji o czasie, dacie i długości trwania porażeń. Ma to zabezpieczyć przedstawicieli prawa przed oskarżeniami o nadużycia siły, dzięki możliwości całkowitej weryfikacji użycia urządzenia. Port USB, jest również potężnym narzędziem, które pozwala śledzić, w jaki sposób urządzenie jest używane oraz zapobiegać nieprawidłowemu posługiwaniu się bronią. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 11. TASER X26 wykorzystuje połączenie USB Plug and Play (adapter sprzedawany oddzielnie). Prostota portu USB powoduje, że przesył danych jest łatwy i szybki. W modelu X26 port danych znajduje się w wewnątrz rękojeści (tam, gdzie znajduje się DPM ). Dostęp do niego możliwy jest dopiero po wyjęciu DPM. Zmniejsza to ryzyko dostania się wilgoci do środka urządzenia. Informacje zapisywane są w postaci szyfrowanych plików, co zabezpiecza je przed odczytaniem przez osoby trzecie. Ten sposób szyfrowania pozwala również wykorzystać dane w problemowych sytuacjach. Przechowywane dane zawierają informację o ponad 1500 wystrzałach. Baza danych przechowuje informacje nie tylko o dacie i czasie impulsu, ale również o czasie jego trwania i wewnętrznej temperaturze systemu w czasie strzału. Jeżeli po wystrzale spust zostanie 28

29 naciśnięty ponownie lub jest trzymany dłużej niż 5 sekund, liczy się to jako jeden cykl. Jeżeli natomiast po zakończeniu pierwszego cyklu spust zostanie naciśnięty ponownie, system odnotuje dwa oddzielne wystrzały. 17. Kartridż: to konstrukcyjnie złożony element, zespolony wymiennie z paralizatorem TASER X26. Montowany zatrzaskowo i wypinany poprzez naciśnięcie punktu F, przeznaczony do rażenia celów znajdujących się w różnej odległości. 29

30 8. KARTRIDŻ 8.1. Budowa zewnętrzna kartridża ( przykład ostrego- bojowego żółtego ); Kartridż z zewnątrz składa się z następujących elementów: PANEL ELEKTRODY CZOŁOWE OBUDOWA METRYCZKA INFORMACYJNA ELEKTRODY TYLNE ZATRZASK ZAŚLEPKA ELEKTROD TYLNYCH 30

31 Obudowa: jest obudową symetryczną odwracalną w osi poziomej jeżeli chodzi o podłączenie do paralizatora (uzbrojenie). Kaseta kartridża została tak zaprojektowana że wewnątrz znajdują się podzespoły wzajemnie od siebie zależne, by kartridż spełniał swoje przeznaczenie. Panel: w zależności od rodzaju kartridża to znaczy jego zasięgu i przeznaczenia panel ma kolor: żółty, srebrny, zielony, pomarańczowy jak również niebieski. Przez panel przedni do spłonki przepływa łuk elektryczny uruchamiający spłonkę. Elektrody czołowe: wykonane są z metalu i przewodzą prąd. Umieszczone są symetrycznie na wzdłużnych bocznych zewnętrznych ścianach obudowy. W swojej dolnej części noszą nazwę elektrod dolnych i po wpięciu kartridża do paralizatora stykają się z elektrodami TASER X26. Służą do przepływu energii potrzebnej do odpalenia kartridża jak również do rażenia obiektu z przyłożenia. Elektrody tylne: znajdują się w tylnej części kartridża. Zaślepione są plastikowymi zaślepkami, a w środkowej ich powierzchni znajdują się prostokątne szczeliny odsłaniające metalową część elektrody. Poprzez tylnie elektrody prąd z paralizatora przedostaje się do elektrod czołowych. Do elektrod tylnych przymocowane są przewody wysokiego napięcia sond do których po wystrzeleniu jest doprowadzany impuls obezwładniający napastnika. Zaślepki elektrod tylnych: symetrycznie umieszczone w obudowie kartridża dwie zaślepki osłaniające metalowe elektrody tylne. Zaślepki zapobiegają wypadnięciu wsuniętych w obudowę kartridża elektrod przednich, które z elektrodami czołowymi tworzą jedną całość. W środkowej części zaślepek znajdują się prostokątne szczeliny umożliwiające mostkowanie elektrod tylnych z elektrodami paralizatora po wpięciu do niego kartridża. 31

32 Zatrzaski F : w kartridżu znajdują się dwa zatrzaski po obu jego stronach z wytłoczoną litera F. Służą one do mocowania kartridża z paralizatorem. Metryczka informująca AFID: do dolnej części obudowy kartridża przyklejona jest naklejka z informacjami dotyczącymi: producenta, datę przydatności do użytku (od daty zakupu kartridż jest ważny 5 lat.), nr patentu, kod kreskowy, nr seryjny, nazwę przeznaczenia np. 15 FEET lub TRAINING. W kartridżu demonstracyjnym nie ma takiej metryczki. Kartridż wewnątrz składa się z następujących elementów: OTWORY NA SONDY PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA PROWADNICE SOND IGLICA SPŁONKI 32

33 POJEMNIK ZE SPRĘŻONYM AZOTEM SPŁONKA KANAŁY PRZEPŁYWOWE GAZU SONDY Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 50,51. Otwory na sondy: w których znajdują się sondy połączone z przewodem wysokiego napięcia. Kanały dostarczają do otworów sprężony gaz. Przewody wysokiego napięcia: przewody wysokiego napięcia lub przewody nie przewodzące prądu w zależności od typu kartridża odpowiednio zwinięte i dodatkowo izolowane paskiem przeźroczystej folii włożone są do szczeliny na 33

34 przewody wysokiego napięcia. Przewody połączone są z elektrodami dolnymi i sondami. Sondy: w otworach na sondy znajdują się dwie sondy. Sondy połączone są przewodami wysokiego napięcia z elektrodami tylnymi. Igła sondy zapatrzona jest w plastikową prowadnicę igły. W otworze sondy poniżej sondy znajduje się krążek uszczelniający, a tuż pod nim znaczniki AFID. Prowadnice sond: każda z sond ma w swojej górnej części po jednej plastikowej prowadnicy. Prowadnica kształtuje kierunek igły sondy w otworze sondy w trakcie wydmuchania jej z otworu przez sprężony gaz. Iglica spłonki: nieruchoma metalowa iglica spłonki przewodząca prąd do spłonki ferromagnetycznej. Spłonka: spłonka kartridża jest podzespołem elektronicznym który po dostarczeniu do niego napięcia zwiększa swoją objętość i przesuwa w dół na sztycy pojemnik ze sprężonym azotem. Pojemnik ze sprężonym azotem: w środkowej części kasety kartridża tuż za spłonką, a ponad sztycą znajduje się pojemnik z czynnikiem miotającym (azotem) pod ciśnieniem 1800 psi tj. 126,54 at. Pojemnik przesuwany jest przez spłonkę w dół w kierunku sztycy, która przebija pojemnik uwalniając sprężony gaz. Kanały przepływowe gazu: kaseta kartridża wyposażona jest w dwa kanały przepływowe gazu uwolnionego z pojemnika. Przepływający kanałami sprężony gaz wydmuchuje z otworów sondy wraz ze znacznikami AFID i krążkami uszczelniającymi. Wraz z sondami z pojemników rozwijają się połączone z nimi przewody wysokiego napięcia Rodzaje kartridży 34

35 Kartridże dzieli się na: szkoleniowe (fot. 1) oraz ostre bojowe (fot. 2). 2 Kartridż szkoleniowy, jest kartridżem przeznaczonym do szkolenia. Posiada symbole 21 FT SYM co oznacza zasięg: 6,4 m i przeznaczenie jako symulacyjny do nauki celności strzału. Kartridż ma zarówno obudowę jak i panel w kolorze niebieskim (fot. 3). Zaślepki tylne znajdujące się w środkowej części obudowy i wykonane są w kolorze białym. Zaślepka jest atrapą ponieważ nie osłania metalowych elektrod. Posiada sondy z krótką igłą tj. 0,64 cm (fot. 4). Przewody łączące kartridż (fot. 6) wykonane są z tworzywa sztucznego (żyłki) w kolorze niebieskim, nie przewodzącej prądu o grubość 0,5 mm i długości 7,10 m. W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna (fot. 5). Kartridż jest jednorazowego użytku. Przy załadunku do paralizatora jest odwracalny w osi poziomej. Nie posiada znaczników AFID

36 6 Kartridż szkoleniowy - demonstracyjny z klipsami - jest kartridżem przeznaczonym do szkolenia. Nie posiada metryczki informującej oraz symboli. Kartridż ze spinkami połączony jest przewodami elektrycznymi w osłonie koloru czarnego na której znajdują się białe oznaczenia: CAROL A 20 AWM / AWM 105C VW-1 600V E CSA TEW 105C LL MADE IN USA. Przewody mają długość 3,6 m. Kartridż służy do demonstracji działania paralizatora. Za pomocą przewodów i klipsów do ciała dostarczane jest napięcie i energia impulsów. Kardridż demonstracyjny posiada obudowę w kolorze czarnym oraz panel stały i zaślepki tylne w kolorze żółtym (fot. 1, 3). W tym typie w przedniej bocznej części kartridża zamiast elektrod posiada zamontowany przewód (fot. 2) zakończony metalowymi klipsami (fot. 4). Po naciśnięciu spustu paralizatora pomiędzy klipsami 36

37 występuje łuk elektryczny. Kartridż jest wielorazowego użytku. Przy załadunku do paralizatora jest odwracalny w osi poziomej. Nie działa z przyłożenia oraz nie posiada znaczników AFID Kartridż ostry (bojowy) koloru żółtego - oznaczony symbolem 15 FEET, co oznacza jego zasięg: 4,6 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze żółtym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna (fot. 3) wskazująca: producenta, datę przydatności do użytku, numer patentu, kod kreskowy, numer seryjny oraz nazwę przeznaczenia 15 FEET. Posiada sondy ze standardową długością igły tj. 1,02 cm. (fot. 4) oraz przewody wysokiego napięcia łączące kartridż z sądami. Przewody mają grubość 0,33 mm, wykonane są z miedzi i pokryte przeźroczystą izolacją (fot. 5). Całkowita długość przewodów wynosi 5,40 m. Kartridż jednorazowego użytku. Przy załadunku do paralizatora jest odwracalny w osi poziomej. Po wystrzeleniu elektrod może działać z przyłożenia ponieważ w bocznej części obudowy ma metalowe elektrody. Posiada znaczniki AFID (fot. 6)

38 4 5 6 Kartridż ostry (bojowy) koloru srebrnego - oznaczony symbolem 21 FEET, co oznacza jego zasięg: 6,4 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze srebrnym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna (fot. 3) wskazująca producenta, datę przydatności do użytku, numer patentu, kod kreskowy, numer seryjny oraz nazwę przeznaczenia 21 FEET. Całkowita długość przewodów łączących sondy z kartridżem wynosi 7,20 m. Pozostałe elementy identyczne jak w kartridżu żółtym Kartridż ostry (bojowy) koloru zielonego - oznaczony symbolem 25 FEET, co oznacza jego zasięg: 7,6 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze zielonym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna wskazująca: producenta, datę przydatności do użytku (od daty zakupu kartridż jest ważny 5 lat.), nr patentu, kod kreskowy, nr seryjny, nazwę przeznaczenia 25 FEET (fot. 3). Należy do grupy kartridży, które posiadają sondy o długości 1,40 cm. 38

39 Całkowita długość przewodów elektrycznych łączących kartridż z sondami wynosi 8,20 m. Pozostałe elementy podobnie jak we wcześniej omawianych Kartridż ostry (bojowy) koloru pomarańczowego - oznaczony symbole 35 FEET, co oznacza jego zasięg: 10,6 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze pomarańczowym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna wskazująca: producenta, datę przydatności do żytku (od daty zakupu kartridż jest ważny 5 lat.), nr patentu, kod kreskowy, nr seryjny, nazwę przeznaczenia 35 FEET (fot. 3). Należy do grupy kartridży, które posiadają sondy o długości 1,40 cm. Całkowita długość przewodów elektrycznych łączących kartridż z sondami wynosi 12 m. Aby uniknąć pomyłki podczas jego załadunku kartridż w bocznej przedniej części obudowy posiada oznaczenie w postaci trzech strzałek w kolorze pomarańczowym (fot. 3). Pozostałe elementy kartridża identyczne jak we wcześniej omawianych

40 Zasada działania kartridża Kartridż należy wpiąć do paralizatora (załadować). Następnie bezpiecznikiem skrzydełkowym obustronnym odbezpieczyć paralizator. Nacisnąć spust, co spowoduje wyładowanie elektryczne. Impuls elektryczny wytworzony przez paralizator jest przenoszony przez elektrody paralizatora do elektrod tylnych kartridża, skąd dociera do szczytu elektrod czołowych i przebiega w skos przez panel. Panel na składaniu swojej wewnętrznej części ma blaszki przewodzące prąd. Stąd łuk elektryczny dociera do iglicy spłonki elektronicznej. Spłonka, zwiększając swoją objętość, przesuwa pojemnik ze sprężonym azotem w tył gdzie nabija się na ostrą sztycę. Pojemnik zostaje przebity, a znajdujący się wewnątrz sprężony gaz azot przemieszcza się kanałami i wydmuchuje sondy wraz ze znacznikami AFID, krążkami uszczelniającymi, paskami folii przeźroczystej i przewodami wysokiego napięcia. Gdy sondy wbiją się w cel pomiędzy nimi przepływa prąd stymulujący pracę mięśni szkieletowych z odpowiednią częstotliwością powodując obezwładnienia osoby. 40

41 9. SONDY Sonda jest jednym z elementów składowych kartridża bejowego oraz szkoleniowego. Sonda z kartridżem jest połączona za pomocą miedzianego przewodu wysokiego napięcia (kartridż bojowy) oraz żyłką plastikową (kartridż szkolny). Sonda wykonana jest z metalu w kształcie wałka. Z jednej strony zakończona jest igłą przypominającą harpun (fot. 1). Igły montowane do kartridża są sterylne. Z drugiej strony sonda posiada otwór przez który przeciągnięty jest przewód (fot. 2). Aby przewód nie wysunął się z sondy jego koniec posiada węzeł (fot. 3) c b a Sondy mają różną długość igieł w zależności od typu kartridża. Kartridż szkoleniowy - niebieski (21SYM) posiada sondę krótką długości 3,43 cm (długość igły 0,64 cm) (fot.4a). 2 41

42 Kartridże ostre (bojowe) żółte (15FT), srebrne (21FT) posiadają sondy standardowe długości 3,81 cm i długość igieł 1,02 cm (fot. 4a,b). Kartridże ostre (bojowe) zielone (25XP), pomarańczowe (35XP) posiadają sondy długie o długości 3,81 cm i długość igieł 1,40 cm (fot. 4c) Rozstaw między sondami Pod pojęciem rozstaw między sondami rozumie się odpowiedni kąt ułożenia sond w kartridżu biorąc pod uwagę przeznaczenie kartridża, to jest na jaką odległość strzelania jest przeznaczony. Jeżeli kartridż jest przeznaczony do strzelania na odległość 4,6 m. (żółty), 6,4 m (srebrny i niebieski szkoleniowy), 7,6 m. (zielony) to kąt między sondami wynosi 8 stopni. Świadczy to o tym, że gdy kartridż jest wpięty do paralizatora to komora górnej sondy w kartridżu, jest ustawiona równolegle do osi poziomej paralizatora, a dolna komora odchylona o kąt 8 stopni w dół. Kartridż jest odwracalny. Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 46. Jeżeli kartridż jest przeznaczony do strzelania na odległość 10,6 m. 42

43 (pomarańczowy) z pomarańczowymi wypukłymi strzałkami na obudowie wskazującymi grę przy montażu do paralizatora. to kąt między sondami wynosi 4 stopnie (fot. 2). Komora górna sondy w kartridżu, jest ustawiona pod kątem 1 stopnia w górę, a dolna komora odchylona o kąt 4 stopni w dół. Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 47. Rozstaw między sondami wynosi 4 stopnie. Takie ustawienie sond ma zmniejszyć rozstaw miejsc trafienia przy użyciu na dużych odległościach. Kartridż nie jest odwracalny Trajektoria lotu sond Rozstaw między sondami ma ścisły związek z trajektorią lotu sond. Im większy kąt między sondami tym kartridż przeznaczony jest do strzelania na mniejszą odległość i odwrotnie im mniejszy kąt między sondami to kartridż przeznaczony jest do strzelania na większą odległość. Podczas strzelania z kartridża: 4,6 m, 6,4 m, 7,6 m przyjmuje się na każdy metr 15 cm rozstawu wbicia sond w cel. Odległość do celu Rozstaw między sondami w celu 0,6 m 1,5 m 2,1 m 3 m 4,5 m 4,6 m 7,6 m 10 cm 23 cm 33 cm 46 cm 66 cm 76 cm 109 cm Przeciętna trajektoria lotu sond w odniesienie do linii celowania laserowego dla kartridża z panelem koloru srebrnego o zasięgu 6,4 m (15FT) (fot. 1). 1 43

44 Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 53. Przeciętna trajektoria lotu sond w odniesienie do linii celowania laserowego dla kartridża z panelem koloru zielonego o zasięgu 7,6 m (25FT) (fot. 2). 2 Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 53. Przeciętna trajektoria lotu sond w odniesienie do linii celowania laserowego dla kartridża z panelem koloru zielonego o zasięgu 10,6 m (XP35) (fot. 3). 3 44

45 Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s KABURA Kabura przeznaczona jest do bezpiecznego i wygodnego noszenia paralizatora elektrycznego TASER X26 (fot.1, 2) oraz sprawnego jego dobywania. STRONA ZEWNĘTRZNA STRONA WEWNĘTRZNA W komplecie z paralizatorem elektrycznym znajduje się kabura firmy TASER EXOSKELETON. Kabura jest wykonana z polimerów i stali nierdzewnej, dzięki czemu jest lekka i bardzo wytrzymała. Posiada zatrzask górny (1), pasek zabezpieczający paralizator przed wypadnięciem zakończony zatrzaskiem (2) oraz uchwyt umożliwiający mocowanie na pas pasie, który jest regulowany w zależności od szerokości pasa oraz odwracalny dla prawo i lewo ręcznych użytkowników (3)

46 Do przełożenia ustawienia kabury z obsługi leworęcznej na praworęczną i odwrotnie służy dostarczony w komplecie klucze imbusowe. Ponadto w zestawie znajdują się części zapasowe. Elementy składowe kabury EXOSKELETON 1. Korpus kabury - 1 szt. 2. Płytka ze stali nierdzewnej - 1 szt. 3. Podkładki - 3 szt. 4. Zaczep do uchwytu na pasek - 1 szt. 5. Wkręty do montowania kabury - 6 szt. 6. Nakrętki do wkręcenia wkrętów - 6 szt. 7. Płytka ochronna - 1 szt. 8. Pasek do którego przyczepia się kaburę - 1 szt. 9. Nap do którego przyczepia się zaczep kabury - 1 szt. 10. Uchwyt na pasek - 1 szt. 11. Regulator grubości paska - 1 szt. 12. Wkręty do montowania uchwytu na pasek - 1 szt. 46

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 66 DECYZJA NR 337 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 66 DECYZJA NR 337 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 12 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 66 DECYZJA NR 337 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

KARBON MPID KARTA GWARANCYJNA PARALIZATOR KARBON MPID. Urządzenie: data sprzedaży podpis sprzedawcy pieczątka sklepu PARALIZATOR

KARBON MPID KARTA GWARANCYJNA PARALIZATOR KARBON MPID. Urządzenie: data sprzedaży podpis sprzedawcy pieczątka sklepu PARALIZATOR KARTA GWARANCYJNA Urządzenie: PARALIZATOR KARBON MPID Instrukcja obsługi karta gwarancyjna data sprzedaży podpis sprzedawcy pieczątka sklepu PARALIZATOR KARBON MPID Data przyjęcia Data wydania Rodzaj uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Instrukcja obsługi

Tablet bezprzewodowy QIT30. Instrukcja obsługi Tablet bezprzewodowy QIT30 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Zawartość opakowania... 4 3. Budowa tabletu... 5 3.1 Widok z przodu... 5 3.2 Widok od spodu... 5 3.3 Odbiornik radiowy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji. Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- o zmianie ustawy o Policji. Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję w granicach obszarów i obiektów :

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję w granicach obszarów i obiektów : Uprawnienia pracowników ochrony Uprawnienia wynikają z : 1. pełnienia ochrony w granicach obszarów i obiektów dla posiadających licencję 2. poza granicami dla posiadających licencję 3. nie posiadania licencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZEZNACZONE DO OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZEDMIOTY PRZEZNACZONE DO OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Biblioteka Policjanta Prewencji Krzysztof Plumbaum PRZEDMIOTY PRZEZNACZONE DO OBEZWŁADNIANIA OSÓB ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Słupsk 2015 Szkoła Policji w Słupsku Publikacja stanowi materiał dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Instrukcja obsługi

Tablet bezprzewodowy QIT30. Instrukcja obsługi Tablet bezprzewodowy QIT30 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Zawartość opakowania... 4 3. Budowa tabletu... 5 3.1 Widok z przodu... 5 3.2 Widok od spodu... 5 3.3 Odbiornik radiowy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa LED, solarna

Lampa ogrodowa LED, solarna INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa LED, solarna Nr produktu 572635 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt spełnia funkcję dekoracyjną, wprowadza szczególną atmosferę w ogrodzie oraz służy do orientacji. Lampa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6 SYSTEM PARKOWANIA Instrukcja obsługi-montażu MaxiCar E9-6 / C9-6 1. PARAMETRY URZĄDZENIA Zasilanie: +12V ± 2V (DC) Pobór mocy: max 3,5W Zakres temperatury pracy: - 40 ~ +80 C Zasięg działania sensorów:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Laser FLS 90. Instrukcja obsługi

Laser FLS 90. Instrukcja obsługi Laser FLS 90 pl Instrukcja obsługi L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10. Dla oświetlenia LED RGB. wersja oprogramowania: 1.7

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10. Dla oświetlenia LED RGB. wersja oprogramowania: 1.7 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10 Dla oświetlenia LED RGB wersja oprogramowania: 1.7 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik EC-10 to zmontowana i uruchomiona płytka PCB, zawierająca poza elektroniką

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Kompaktowe lampy fluorescencyjne... 140 Żarówki halogenowe... 142 Lampy LED... 143 Sznury diodowe... 147 Diody oświetleniowe (LED)... 151 Latarki, lampy warsztatowe... 152 Lampy rowerowe... 155 Reflektory

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Szybki start Skrócona instrukcja obsługi. 6000-QS Rev P 12/11

Szybki start Skrócona instrukcja obsługi. 6000-QS Rev P 12/11 Szybki start Co znajdziemy w pudełku W opakowaniu fabrycznym urządzenia znajdują się następujące przedmioty: Terminal Dolphin 6000 Rysik z uchwytem i elastyczną smyczą Akumulator Litowo-Ionowy 3,7V /1530mAh

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo