Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego paralizator elektryczny TASER X26 cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego paralizator elektryczny TASER X26 cz. I"

Transkrypt

1 Szkoła Policji w Katowicach Zakład Wyszkolenia Specjalnego Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego paralizator elektryczny TASER X26 cz. I Opracowanie: nadkom. mgr Marek Sulikowski nadkom. mgr Grzegorz Patrzek mł asp. mgr Tomasz Popczyński SZKOŁA POLICJI Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach

2 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Policji w Katowicach 2011 Książki nie wolno reprodukować (adaptować) ani w całości, ani w części, niezależnie od zastosowanej techniki (druk, fotografia, komputer, kserograf, fonografia itd.), bez pisemnej zgody Wydawcy. Druk i oprawa: Szkoła Policji w Katowicach 2

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Wyciągi z podstawowych przepisów prawnych dotyczących paralizatora elektrycznego jako środka przymusu bezpośredniego 5 3. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego Historia powstania urządzenia marki TASER Specyfikacja techniczna Zasada działania paralizatora elektrycznego TASER X Budowa paralizatora elektrycznego TASER X Kartridż 30 budowa kartridża 30 rodzaje kartridży 34 zasada działania kartridża Sondy 41 rozstaw między sondami 42 trajektoria lotu sond Kabura Słownik terminów TASER X Literatura 49 3

4 1. WSTĘP Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, kursów specjalistycznych oraz policjantów pełniących służbę w jednostkach terenowych Policji. Bezpieczeństwo policjanta w służbie jest rzeczą najważniejszą, dlatego też powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe, między innymi w zakresie stosowania technicznych środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu Policji. Przedmiotowa publikacja stanowi kompendium wiedzy z tematu warunków, zasad oraz przypadków stosowania przez policjantów paralizatora elektrycznego. Poszczególne rozdziały publikacji zawierają dane dotyczące paralizatora elektrycznego, których znajomość wymagana jest od użytkownika (policjanta), między innymi w zakresie: zachowania zasad bezpieczeństwa oraz taktyki i technik posługiwania się tym środkiem przymusu bezpośredniego, danych technicznych, niezbędnych czynności po jego użyciu, technik stosowania do jednej lub wielu osób. Ponadto w skrypcie zawarto również treści dotyczące: zasad i warunków prawidłowego strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego, podstawowe informacje dotyczące elektryczności oraz słowniczek terminów policyjnych. Zamierzeniem niniejszego opracowania jest przedstawienie w możliwie prostej i przystępnej formie stosowania technicznego środka przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator elektryczny TASER X26. W tym celu opisy stosowania paralizatora zostały zaczerpnięte z dostępnej, fachowej literatury, własnych spostrzeżeń i doświadczeń autorów, dodatkowo wzbogacony ilustracjami przedstawiającymi poszczególne fazy czynności. Praca ta powinna ułatwić przyszłym policjantom opanowanie wiedzy i umiejętności stosowania paralizatora elektrycznego oraz wskazać sposoby skutecznego zastosowania go w codziennej służbie, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz bezpieczeństwa własnego i innych osób. 4

5 2. WYCIĄGI Z PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PARALIZATORA ELEKTRYCZNEGO JAKO ŚRODKA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) Rozdział 3 Zakres uprawnień Policji Art W razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy, policjanci mogą stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 1) fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, 2) pałki służbowe, 3) wodne środki obezwładniające, 4) psy i konie służbowe, 5) pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej. 2. Policjanci mogą stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. 3. (skreślony). 4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe przypadki oraz warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1. 5

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz.410 z późn. zm.) Policjant może stosować środki przymusu bezpośredniego z zachowaniem zasad określonych w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz uprzedzeniu o użyciu środków przymusu bezpośredniego, a w przypadku pocisków niepenetracyjnych dodatkowo po uprzednim oddaniu strzału ostrzegawczego. 3. Policjant może odstąpić od wzywania osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o użyciu środków przymusu bezpośredniego lub oddania strzału ostrzegawczego pociskami niepenetracyjnymi, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia Policjant powinien stosować środki przymusu bezpośredniego w taki sposób, aby osiągnięcie podporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość dla osoby, wobec której zastosowano środki przymusu bezpośredniego. 2. Odstępuje się od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom. 3. Można stosować jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. 3. Policjant ma prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 1) siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku, 2) urządzenia techniczne w postaci kajdanek, prowadnic, kaftanów bezpieczeństwa, pasów i siatek obezwładniających, paralizatorów elektrycznych, a także kolczatek drogowych i innych przeszkód umożliwiających zatrzymanie pojazdu. 6

7 4. 1. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o widocznym kalectwie stosuje się wyłącznie chwyty obezwładniające. 2. Wobec osób, o których mowa w ust. 1, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia można stosować inne środki przymusu bezpośredniego w sposób określony w rozporządzeniu, jeżeli zastosowanie chwytów obezwładniających okazało się nieskuteczne dla osiągnięcia podporządkowania się poleceniom wydanym na podstawie prawa Kaftan bezpieczeństwa, pasy lub siatkę obezwładniającą albo paralizator elektryczny stosuje się wobec osób, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia, jeżeli zastosowanie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo okazało się bezskuteczne. 3. Paralizator elektryczny można stosować w celu: 1) obezwładnienia osoby niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia niebezpiecznego narzędzia, 2) odparcia czynnej napaści lub pokonania czynnego oporu, 3) zatrzymania osoby albo udaremnienia ucieczki osoby skazanej, tymczasowo aresztowanej bądź zatrzymanej z powodu podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 4) przeciwdziałania niszczenia mienia, 5) obezwładnienia agresywnych lub niebezpiecznych zwierząt 3. Przy stosowaniu paralizatora elektrycznego należy zachować ostrożność, uwzględniając jego właściwości mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego Jeżeli wskutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby, policjant jest obowiązany natychmiast udzielić tej osobie pierwszej 7

8 pomocy, a w razie potrzeby - spowodować podjęcie wobec niej medycznych działań ratowniczych w rozumieniu przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 2. Kobiecie ciężarnej, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego, zawsze zapewnia się pomoc lekarską. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz gdy w wyniku zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć osoby albo szkoda w mieniu, policjant, po udzieleniu pierwszej pomocy oraz spowodowaniu podjęcia ratowniczych działań medycznych, jest obowiązany kolejno do: 1) zabezpieczenia śladów w miejscu zdarzenia i niedopuszczenia osób postronnych w to miejsce, 2) ustalenia świadków zdarzenia, jeżeli jest to możliwe, 3) powiadomienia o zdarzeniu dyżurnego właściwej terytorialnie komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz swojego bezpośredniego przełożonego Fakt zastosowania środka przymusu bezpośredniego policjant dokumentuje zapisem w notatniku służbowym. 2. W przypadkach, o których mowa w 16, policjant składa szczegółowy pisemny raport bezpośredniemu przełożonemu. 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności: 1) stopień służbowy, imię i nazwisko policjanta, 2) czas i miejsce zastosowania środka przymusu bezpośredniego, 3) dane osoby, wobec której zastosowano środek przymusu bezpośredniego, 4) powody i rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego, 5) opis postępowania poprzedzającego zastosowanie środka przymusu bezpośredniego, 6) skutki zastosowania środka przymusu bezpośredniego, 7) w razie potrzeby określenie sposobu realizacji przepisów 1 ust. 2 i 3 oraz 16, 8) inne ważne okoliczności zdarzenia, 8

9 9) dane ustalonych świadków zdarzenia, 10) podpis policjanta. 4. Jeżeli w wyniku użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć człowieka, bezpośredni przełożony policjanta niezwłocznie powiadamia o tym wyższego przełożonego oraz właściwego miejscowo prokuratora rejonowego. Decyzja Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X26 (Dz. Urz. KGP, Nr 2, poz. 8) Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1142) postanawia się, co następuje: 1. Wprowadza się na uzbrojenie Policji paralizator elektryczny TASER X26. 9

10 3. ZASADY UŻYCIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Zasada celowości Oznacza, że zastosowanie przymusu bezpośredniego w ogóle, bądź w postaci konkretnego środka musi wynikać z uzasadnionej okolicznościami potrzeby (naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego) oraz zmierzać do osiągnięcia określonego celu (zmuszenia do podporządkowania się poleceniom Policji wydanym na podstawie prawa). Jeżeli sytuacja tego wymaga, mogą być stosowane jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego (Art.16 ust. 2 ustawy o Policji oraz 2 ust. 3 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). Zasada ostrzeżenia Polega na obowiązku wcześniejszego wezwania przez policjanta do zachowania się zgodnego z prawem a następnie uprzedzenia o użyciu przymusu bezpośredniego, gdy wezwanie to okaże się bezskuteczne. Zasada ta nie obowiązuje, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego działania, tzn., jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego a w wypadku użycia innych niż broń środków, także dla mienia ( 1 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). Zasada niezbędności Nakazuje stosowanie przymusu tylko w granicach niezbędnych do usunięcia zagrożeń. Odstępuje się od użycia środków przymusu, gdy zagrożenie minęło (osoba podporządkowała się poleceniu) albo gdy użycie przymusu nie przyniosło i wiadomo, że nie przyniesie pożądanego skutku (art.16 ust. 2 ustawy o Policji oraz 2 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). Zasada minimalizacji skutków Formułuje obowiązek używania środków przymusu bezpośredniego w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą dolegliwość w szczególności niepowodujący uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ( 2 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 17 września 1990 r. z późn. zm.). 10

11 4. HISTORIA POWSTANIA URZĄDZENIA MARKI TASER TASER jest marką broni obezwładniających. Określenie to jest nieoficjalnym skrótem od Thomas A. Swift's Electric Rifle (Karabin elektryczny Thomasa A. Swifta). Pochodzi od imienia głównego bohatera serii książek Thomasa Appletona, będącego ulubieńcem wynalazcy TASERA - Jacka Covera. Obecnie terminem TASER określa się wszystkie rodzaje broni przewodzących energię elektryczną. Pierwsza generacja broni obezwładniającej TASER STUN FIREARM WEAPON: 1974 R. Oryginalny TASER pierwszej generacji został wprowadzony na rynek w 1974 r. Używał siedmiowatowej energii pulsacyjnej wyładowywanej, aby obezwładnić przeciwnika, wywołując zakłócenia w jego systemie nerwowym. Mięśnie stymulowane przez energię elektryczną były ogłuszone i cel zwykle poddawał się w związku z uczuciem ogromnego dyskomfortu, jakie towarzyszyło jego użycie. Jednakże systemy te miały skuteczność od 33% do 86%. Napastnicy silnie zdeterminowani lub będący pod wpływem narkotyków, które zwiększają poziom tolerancji bólu, mogli kontynuować stawianie oporu pomimo efektów użycia broni TASER pierwszej generacji. Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r., s. 11. Druga generacja broni obezwładniającej AIR TASER: 1995 R. TASER International przedstawił drugą generację technologii TASER w 1995 r. Również ta wersja wykorzystywała siedmiowatowe impulsy. Urządzenia 11

12 drugiej generacji, należące do serii były ulepszeniem generacji pierwszej. Ich rozmiar i waga zostały zmniejszone o 50%, dodano wskaźnik naładowania baterii i funkcje automatycznego rozładowywania po określonym czasie. Jednakże, choć AIR TASER serii był pod wieloma względami lepszy od oryginalnego TASERA, siedmiowatowy impuls wciąż był nieskuteczny przeciwko agresywnym i zdeterminowanym osobom. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 4. Trzecia generacja broni obezwładniającej ADVANCED TASER M26 EMD: 1999 R. W 1999 r. TASER International zademonstrował trzecią generację technologii TASERA wprowadzając model ADVANCED TASER M26. W przeciwieństwie do poprzednich siedmiowatowych urządzeń model M26 korzystał z impulsów 26-watowych oraz z wynalezionej technologii zwanej EMD (Elektro Muscular - Disruption - zakłócanie pracy mięśni prądem elektrycznym). Systemy wyposażone w tego rodzaju technologię EMD ogłuszały przeciwnika, ale dodatkowo poprzez stymulowanie mięśni powodowały ich niekontrolowane skurcze. Dzięki temu technologia EMD pozwoliła TASEROWI M26 unieruchamiać cel bez względu na poziom tolerancji bólu czy determinacji z 94% skutecznością obezwładnienia. Poprzednie generacje broni przewodzącej energię elektryczną używały tępego impulsu (Blunt Pulse), aby przedostać się przez ubranie i skórę, które służyły jako naturalny pancerz chroniący ciało. Ponad 90% energii było traconej w czasie penetracji tych warstw. Z tego powodu, urządzenia wykorzystujące 26-watowy impuls, który miał wywołać efekt EMD, musiały być wyposażane w duże baterie. Zwiększało to wagę i rozmiar modelu TASER M26. 12

13 Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 4. Czwarta generacja broni obezwładniającej TASER X26 EMD SHAPED PULSE TECHNOLOGY: 2003 R. Generator Shaped Pulse (Kształtowanego Impulsu) jest rewolucyjną technologią, która umożliwiła powstanie TASERA X26. Podobnie jak wcześniejsze jednostki broni marki TASER, model X26 wystrzeliwuje dwie elektrody na różne odległości do 10,6 metra. Następnie TASER X26 przesyła poprzez kable impuls elektryczny, który tafia do centralnego układu nerwowego, powodując natychmiastowe obezwładnienie. Opatentowana technologia Shaped Pulse, zastosowana w urządzeniach czwartej generacji, używa silne skoncentrowanej energii, która najpierw wysyła małą porcję prądu, który ma przeniknąć przez barierę, aby następnie duża porcja energii mogła swobodnie przez nią przepłynąć. Kształtowany Impuls Shaped Pulse składa się więc z dwóch faz. Celem pierwszej fazy, zwanej fazą łuku elektrycznego Arc Phase, jest spenetrowanie ubrania, skóry i innych barier przy pomocy wysokiego napięcia. faza łuku to bardzo krótki impuls o wysokim napięciu, który może przeniknąć przez 5-centymetrową warstwę ubrania lub inne przeszkody tego typu. Gdy stworzony zostanie tzw. łuk elektryczny, powietrze wokół niego jonizuje się i staje się przewodnikiem o niskim oporze elektrycznym, który przenosi drugą fazę do organizmu. Impuls wysyłany w drugiej fazie Stim Phase nie musi już przenikać przez barierę, ponieważ zostało to już zrobione w fazie pierwszej. Prąd 13

14 swobodnie przepływa przez łuk elektryczny. Zatem celem fazy drugiej jest zapewnienie maksymalnego efektu obezwładnienia przy niewielkich poborach prądu. Cały proces dzieje się tak szybko, że dla większości obserwatorów i elektronicznych urządzeń pomiarowych kształtowany impuls wydaje się być po prostu jednym impulsem. Dzięki zastosowaniu technologii (Shaped Pulse EMD) uzyskano efektywną broń obezwładniającą, która jest o 5% skuteczniejsza od TASERA M26. Jednocześnie jest o 60% mniejsza, o 60% lżejsza i zużywa o 1/5 mniej energii. Impuls ostry o wysokim napięciu przenika przez barierę, aby energia mogła swobodnie przez nią przepłynąć, stymulując układ nerwowy napastnika. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s

15 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiary TASERA X26: długość rozładowanego 153 mm, długość załadowanego 183 mm, wysokość 82 mm, szerokość przy kartridżu 33 mm, szerokość przy uchwycie 23 mm. Źródło: Ciężar: 175 gram. Siła obezwładniania: 105 MDU (Muscular Disruplon Unrts) - zdolność urządzenia do zakłócania pracy mięśni. Moc użyteczna: Kształtowany Impuls Elektryczny. Napięcie szczytowe U PEAK V; średni prąd w obwodzie IśR - 2,1 ma (0,0021 A). Wartość średniokwadratowa natężenia prądu I RMS - 151mA (0,151 A). Zasięg rażenia: z przyłożenia jako kontaktowej broni obezwładniającej, w zależności od typu kartridża: 4,6 m; 6,4 m; 7,6 m; 10,6 m. Cyfrowe źródło zasilania (DPM): ogniwo litowe z pamięcią cyfrową o napięciu U = 6 V, okres trwałości 10 lat, co pozwala na oddanie ok. 260 strzałów w temperaturze 25 C. 15

16 Wskaźnik pozostałego poziomu energii: wyświetlacz podający poziom naładowania baterii w zakresie od 99% do 00%. Cyfrowa Kontrola Impulsu (DPC): automatyczne wyzwalanie serii impulsów o czasie trwania 5 sekund cyklu pracy (z możliwością przerwania lub przedłużenia) o częstotliwości 19 impulsów na sekundę. Zdolność penetracji przez warstwę odzieży: sygnał obezwładniający pokonuje barierę odzieży o grubości do 5 cm. Zakres temperatur pracy urządzenia: od -20 C do 50 C. System gromadzenia danych: USB data - port system - rejestrujący godzinę, datę, czasy trwania serii impulsów, temperaturę oraz stan baterii dla ponad 1500 strzałów. Dostęp do zaszyfrowanych danych zapisanych w formacie X26, poprzez port USB na komputerach pracujących pod kontrolą sytemu MS Windows (Windows* 2000, XP lub ME). Oświetlenie taktyczne celu: celownik laserowy z laserem 650 nm, skalibrowany dla celu oddalonego o 4 m oraz dwie białe super jasne diody LED dla oświetlania celu w trudnych warunkach oświetleniowych. Kartridże: odległość rażenia celu od 4,6 do 7,6 m oraz dodatkowa możliwość stosowania z przyłożenia. Czynnik miotający w kartridżu to sprężony azot pod ciśnieniem 1800 psi, obudowa symetryczna, kąt pomiędzy torami lotu sond to 8 stopni. Dostępne są kartridże o podwyższonej zdolności penetracji do 10,6 m, których kąt pomiędzy torami lotu sond wynosi 4 stopnie oraz kartridże treningowe i demonstracyjne. Centralny wyświetlacz (CID): dwucyfrowy wyświetlacz LED, który wskazuje poziom pozostałej w baterii energii, czas trwania serii impulsów, okres gwarancji oraz status oświetlenia taktycznego. Przełącznik bezpieczeństwa: dwustronny przełącznik dwupozycyjny z oznaczeniami S - Safe (zabezpieczone) oraz F - Fire (oddanie strzału). Kabura: typu exoskeleton - bardzo lekka i wytrzymała, wykonana z polimerów i stali nierdzewnej, standardowo w zestawie z każdym TASEREM X26, obustronna - dla osób prawo - i leworęcznych (fabrycznie w konfiguracji dla osób praworęcznych). Gwarancja: standardowo 1 rok (istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji). 16

17 6. ZASADA DZIAŁANIA PARALIZATORA ELEKTRYCZNEGO Paralizator to urządzenie, które ładunkiem elektrycznym dezorientuje system nerwowy napastnika nie wyrządzając mu przy tym żadnej trwałej szkody. Wykorzystuje przy tym fakt, że ciało człowieka składa się w przeważającej części z wody i dlatego jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu. Przytknięcie do ciała stałych lub wystrzeliwanych elektrod powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego. Razi przy tym szczególnym rodzajem prądu o napięciu 1200 V. Szczytowe napięcie wynosi V, przy bardzo niskim natężeniu. Wystarczy dosłownie kilka sekund, żeby obezwładnić każdego napastnika. Źródłem elektryczności są baterie. Najważniejszą częścią paralizatora są obwody elektryczne, które obniżają natężenie prądu i zwiększają jego napięcie. Taki prąd zostaje zmagazynowany w kondensatorach. Opatentowana technologia Shaped Pulse, stosowana w zdalnym paralizatorze TASER X26, wykorzystuje wyładowanie, które koncentruje niewielką porcję energii w celu przebicia bariery ochronnej, a następnie pozostała, większa część energii trzymana w rezerwie przepływa swobodnie przez barierę. Kształtowane wyładowanie składa się z dwóch faz. W fazie pierwszej, zwanej fazą łuku, generowane jest bardzo wysokie napięcie, aby przebić ubranie, skórę lub inne bariery. Faza łuku trwa bardzo krótko, lecz wytworzony łuk elektryczny przebija się przez przeszkodę do 5 7 cm grubości. Gdy tylko łuk zostaje wytworzony, powietrze w nim ulega jonizacji i jego odporność gwałtownie spada, co z kolei otwiera drogę dla wyładowania drugiej fazy. Faza druga jest określana jako faza stymulacji. Wyładowanie w tej fazie nie musi przebijać się przez barierę izolatora, gdyż uczynił to łuk w fazie pierwszej. Prąd w fazie stymulującej ma jedynie przepłynąć przez dobrze przewodzące kanały ze zjonizowanego powietrza, powstałe w fazie łuku. Dzięki temu fazę stymulacji można było zoptymalizować tak, aby umożliwiała jak najskuteczniejsze obezwładnienie człowieka. Fazy następują po sobie tak szybko, że przez wszystkich obserwatorów, i większość przyrządów elektronicznych były postrzegane jako jedno wyładowanie. 17

18 7. BUDOWA PARALIZATORA ELEKTRYCZNEGO Paralizator elektryczny TASER X26 składa się z następujących elementów: 1) korpus, 2) chwyt, 3) bezpiecznik skrzydełkowy obustronny, 4) spust, 5) przyrządy celownicze : muszka szczerbinka, 6) przełącznik wyboru oświetlenia celu, 7) tabliczka z numerem seryjnym, 8) zatrzask baterii (przycisk zwalniający baterię), 9) bateria jednostka zasilająca DMM/XDPM/VDPM, 10) płytki ochronne ze stali nierdzewnej, 11) diody oświetleniowe LED, 12) zintegrowany celownik laserowy 13) elektrody, 14) centralny wyświetlacz informacyjny (CID), 15) cyfrowy kontroler impulsu (DPC), 16) port transmisji danych, 17) kartridż Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 9,

19 1. Korpus: odporny na uszkodzenia mechaniczne wykonany z polimerów. 2. Chwyt: odpowiednio wyprofilowany i porowaty dzięki czemu wygodnie układa się w dłoni, co gwarantuje prawidłowe trzymanie broni podczas strzelania. Strefy wygodnego chwytu zostały rozmieszczone w miejscach największego kontaktu TASERA z dłonią. Po obu stronach chwytu znajdują się płytki ochronne ze stali nierdzewnej. W chwycie znajduje się wsuwana od dołu bateria DPM, XDPM lub VDPM (TASER CAM). Z lewej, tylnej, dolnej strony znajduje się zatrzask (przycisk) baterii. 3. Bezpiecznik skrzydełkowy obustronny: przełączniki bezpieczeństwa TASERA X26 mają dwa położenia - zabezpieczony S (Safe) i uzbrojony F (Fire). Przełącznik może wskazywać zielone S, gdy broń jest w bezpiecznej (dolnej) pozycji i czerwone F, gdy jest w uzbrojonej (górnej pozycji). Gdy przełącznik znajduje się w pozycji dolnej, prąd jest odcinany od urządzenia. Natomiast gdy przełącznik znajduje się w pozycji uzbrojony, spust jest aktywny, CID (Centralny Wyświetlacz Informacyjny) świeci się, a światła i celownik laserowy działają. Bezpiecznikiem można regulować długość cyklu pracy paralizatora, który może być przerwany w każdej chwili poprzez ustawienia bezpiecznika w pozycję zabezpieczony. 4. Spust: język spustowy paralizatora jest aktywny w momencie odbezpieczenia broni. Jest bardzo delikatny i lekkie naciśnięcie powoduje głębokie jego przesunięcie 19

20 w tył i zainicjowanie łuku elektrycznego. Jedno naciśnięcie powoduje pięciosekundowy cykl pracy z 19 impulsami na sekundę. Po naciśnięciu spustu należy go natychmiast puścić ponieważ dalsze trzymanie wywoła następne cykle pracy. W przypadku gdy bezpiecznik jest w pozycji zabezpieczony, spust jest nieaktywny (zablokowany) i nie można go przycisnąć. 5. Przyrządy celownicze: (muszka i szczerbinka) znajdują się w górnej części urządzenia. Muszka i szczerbinka wykonane są z polimerów w kolorze żółtym, co ułatwia korzystanie z nich. W zależności od zaistniałych okoliczności celuje się, wykorzystując przyrządy celownicze lub zintegrowanym celownik laserowy o wiązce światła w kolorze czerwonym. 6. Przełącznik wyboru oświetlenia celu: przełącznik ma kolor żółty i znajduje się w górnej tylnej części urządzenia pomiędzy tabliczką znamionową z numerem seryjnym, a szczerbinką. Na przełączniku widnieje symbol żarówki. Przełącznik służy do wyboru rodzaju oświetlenia oraz do włączania lub wyłączania celownika laserowego. Aby zmienić oświetlenie należy obustronny bezpiecznik skrzydełkowy ustawić w położeniu zabezpieczony S, a następnie przytrzymać przełącznik przez 2 sekundy, aby aktywować wyświetlacz CID, na którym ukaże się jeden z czterech kodów informujących, który rodzaj oświetlenia został wybrany: LF - celownik laserowy jak i lampki są włączone, LO - celownik laserowy jest włączony, 20

21 OF - lampki są włączone, OO - celownik laserowy jak i lampki są wyłączone. Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 8. Aby przełączyć się między ustawieniami należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru oświetlenia celu i śledząc wskazania wyświetlacza zwolnić przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się szukane ustawienie. TASER X26 pokaże wybrane ustawienie przez 5 sekund, a następnie przejdzie w tryb zabezpieczony. 7. Tabliczka z numerem seryjnym: w górnej środkowej części urządzenia pomiędzy muszką, a przyciskiem zmiany oświetlenia znajduje się tabliczka ze stali nierdzewnej na której wybite jest numer fabrycznym paralizatora. 8. Zatrzask baterii (przycisk zwalniający baterię): umieszczony jest w chwycie paralizatora z jego dolnej lewej strony. Służy do zamontowania i wymontowania jednostki zasilającej. Jeżeli zaistnieje okoliczność wypięcia baterii z urządzenia należy: zabezpieczyć paralizator, wypiąć kartridż (o ile jest zamontowany), głęboko wcisnąć przycisk po czym odciągnąć w dół baterię. Po wyciągnięciu DPM zatrzask baterii z głębokiego położenia samoczynnie powróci do położenia pierwotnego. Przed ponownym zamontowaniem baterii należy odczekać minimum 21

22 5 sekund, po czym wsunąć baterię do chwytu urządzenia do usłyszenia wyraźnego kliknięcia zatrzasku baterii. Nie ma możliwości odwrotnego zamontowania DPM ponieważ posiada ona odpowiednie prowadzenie. Po wymianie baterii lub jej chwilowym wypięciu należy odczekać minimum 45 sekund, aby program rozpoznał DPM i zapisał aktualną wersję oprogramowania. Na wyświetlaczu CID pojawi się literka P informująca o rozpoczętej procedurze startowej. W tym czasie nie wolno włączać urządzenia, ani usuwać DPM ponieważ uszkodzi to TASER X26 i na wyświetlaczu pojawi się wówczas kod E lub H albo pozostanie pusty. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem w celu naprawy urządzenia. Po zainstalowaniu DPM w mechanizmie uruchomi się procedura diagnostyki systemu. Na wyświetlaczu CID pojawią się informacje: data zakończenia gwarancji (rok, miesiąc, dzień), aktualna data i czas (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty), aktualna temperatura wewnątrz urządzenia (miganie wartości na urządzeniu oznacza temperaturę ujemną), wersja oprogramowania. 9. Bateria - jednostka zasilająca DPM/XDPM lub VDPM (TASER CAM): jest specjalnie zaprojektowaną baterią litową z pamięcią cyfrową o napięciu U= 6V (dwie sztuki 3V ogniw litowych), która dostarcza energii urządzeniu TASER X26. Jednostka zasilająca posiada 10 letnią gwarancję. W zależności od rodzaju baterii tj.: DPM na jej spodzie znajdują się płytki przeciwdziałające wstrząsom i uszkodzeniom mechanicznym. W XDPM znajduje się uchwyt na wpięcie zapasowego kartridża natomiast TASER CAM posiada 22

23 kamerę uruchamianą automatycznie po odbezpieczeniu TASERA. Poza litowymi ogniwami elektrycznymi, które zasilają TASERA X26, DPM zawiera również chip z pamięcią, która przechowuje informacje o pozostałej w jednostce rezerwie energii. W pamięci tej znajdują się również szczegółowe dane dotyczące zachowania się jednostki zasilającej w różnych temperaturach i pod różnym obciążeniem. TASER X26 cały czas monitoruje ustawienia broni, które mają wpływ na tan baterii i odpowiednie informacje zapisuje w pamięci DPM. Nie przechowuje DPM w miejscu, gdzie styki urządzenia mogłyby dotykać metalowych obiektów. Może to spowodować spięcie, które wyczerpie energię z jednostki zasilającej. Pomimo tego, wskaźnik poziomu baterii wciąż będzie pokazywał 99%. Wskaźnik zużycia energii rejestruje tylko energię spożytkowaną przez TASER X26. Jeżeli dojdzie do spięcia, jednostka zasilająca może ulec uszkodzeniu, a strata energii nie zostanie odnotowana przez pamięć DPM. Pojemność DPM jest obecnie określona na 260 wystrzałów (pełnych 5-sekundowych porażeń) w temperaturze pokojowej (25 C). Liczba wystrzałów zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury i zmniejsza wraz z jej spadkiem. Wbudowany w TASER X26 czujnik temperatury przystosuje wskazania poziomu naładowania jednostki zasilającej do aktualnej temperatury otoczenia. Strzały podczas niskich temperatur spożytkują więcej energii niż strzały w wyższych temperaturach. Gdy przełącznik bezpieczeństwa znajduje się w pozycji uzbrojony" na wyświetlaczu pojawia się poziom energii w DPM wyrażony w procentach od 99% do 0%. Wskazanie utrzymuje się przez 5 sekund. Po ich upływie wyświetlacz pokaże dwie kropki informując, że urządzenie jest uzbrojone. Jeżeli wyświetlacz CID wskazuje: 99% do 20% ( przeznaczony jest do służby - akcji), 19% do 1% ( przeznaczony jest tylko do szkolenia), 0% (baterię należy wymienić ponieważ dalsze jej używanie spowoduje uszkodzenie TASERA). 23

24 Należy pamiętać, że w modelu X26 bateria musi być zamontowana przez cały czas. Wypięcie DPM na czas dłuższy niż 4 godziny skutkuje: rozregulowaniem wewnętrznego zegara, awarią oprogramowania. Jeżeli bezpiecznik jest w pozycji S odbezpieczony i paralizator nie jest używany przez dłuższy czas niż 20 minut urządzenie samoczynnie przejdzie w stan czuwania, aby oszczędzać baterię. W przypadku ponownego uruchomienia paralizatora należy bezpiecznik skierować w położenie F zabezpieczony i ponownie odbezpieczyć S. 10. Płytki ochronne ze stali nierdzewnej: umieszczone są na bocznych stronach chwytu TASERA. Przeciwdziałają one mechanicznym uszkodzeniom zewnętrznym i chronią podzespoły znajdujące się wewnątrz chwytu tj. jednostkę zasilającą i wewnętrzny port USB. 11. Diody oświetleniowe LED: w dolnej przedniej części znajdują się dwie diody LED dające światło białe, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie w warunkach braku światła. Ma to pomóc użytkownikowi w obserwacji terenu i zachowań osób przy złej przejrzystości powietrza oraz daje możliwość oślepienia napastnika. Diody włączają się automatycznie, gdy przełącznik bezpieczeństwa urządzenia znajduje się w pozycji uzbrojony", chyba że zostają wyłączone wcześniej przełącznikiem wyboru oświetlenia celu. 12. Zintegrowany celownik laserowy: znajduje się w dolnej przedniej części TASERA X26, pomiędzy dwoma diodami 24

25 LED. Celownik włącza się automatycznie, gdy broń zostaje uzbrojona. Funkcja celownika laserowego może być wyłączona za pośrednictwem przełącznika wyboru oświetlenia celu. Celownik laserowy w postaci czerwonego strumienia światła wskazuje miejsce trafienia górnej elektrody w cel. 13. Elektrody: urządzenie elektryczne TASER X26 w swojej przedniej części konstrukcyjnie przygotowanej do zamontowania kartridża posiada dwie elektrody. Są one zamontowane na stałe na osi pionowej w stosunku do TASER X26. Po odbezpieczeniu i naciśnięciu spustu pomiędzy elektrodami powstaje i przepływa łuk elektryczny. Po wpięciu kartridża elektrody TASERA stykają się z elektrodami tylnymi kartridża dzięki czemu do kartridża dostarczane jest energia uruchamiająca wystrzelenie sond. Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s Centralny wyświetlacz informacyjny (CID): znajduje się w tylnej części TASERA tuż pod szczerbinką. Po odbezpieczeniu wyświetlacz dwucyfrowy TASERA może wskazywać następujące informacje: procentowy poziom energii DPM wyświetla tylko przez 5 s. po czym wskazanie to zanika i widoczne są dwie kropki, Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s

26 czas trwania impulsu, wybrany rodzaj oświetlenia. Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 7. Po wymianie DPM lub powyżej 5-sekundowym wypięciu i ponownym wpięciu DPM centralny wyświetlacz informacyjny wskazuje: (pierwsze 3 kolejne liczby) datę upływu gwarancji; Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 7 rok miesiąc dzień (następne 5 liczb) bieżącą datę; rok miesiąc dzień godzina minuta Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s. 7. (9 liczba) temperatura w stopniach Celsjusza; 26

27 (ostatnia liczba) wersja oprogramowania Źródło: Operating Manual TASER X26E. TASER International 2006, s Cyfrowy kontroler impulsu (DPC): jest układem scalonym zawierającym mikroprocesor sterujący pracą TASERA X26 oraz inne, dodatkowe układy. W czasie użycia TASERA X26 kontroler mierzy odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi impulsami elektrycznymi wysyłanymi przez urządzenie oraz reguluje moc impulsów za pośrednictwem ich generatora. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 9. Automatycznie wysyła i kontroluje 5-sekundowy cykl pracy za każdym naciśnięciem spustu. W przedziale czasowym: 0-2 s (występuje 19 impulsów na sekundę), 3-5 s (występuje 15 impulsów na sekundę). Jeżeli spust zostanie naciśnięty i przytrzymany dłużej niż 5 sekund, generowanych będzie 15 impulsów na sekundę. 27

28 Kontroler umieszczony w TASERZE X26 dostosowuje moc do warunków zewnętrznych, aby zapewnić stałą moc impulsów i doskonałe właściwości obezwładniające w zakresie temperatur od -20 C do 50 C. 16. Port transmisji danych: TASER X26 posiada zaawansowany system rejestracji i transmisji informacji o czasie, dacie i długości trwania porażeń. Ma to zabezpieczyć przedstawicieli prawa przed oskarżeniami o nadużycia siły, dzięki możliwości całkowitej weryfikacji użycia urządzenia. Port USB, jest również potężnym narzędziem, które pozwala śledzić, w jaki sposób urządzenie jest używane oraz zapobiegać nieprawidłowemu posługiwaniu się bronią. Źródło: Instrukcja obsługi TASER X26, wersja X (PL 1.3). TASER International 2004, Technologie Militarne i Policyjne Bezpieczeństwo Biznesu UMO Sp. z o.o., s. 11. TASER X26 wykorzystuje połączenie USB Plug and Play (adapter sprzedawany oddzielnie). Prostota portu USB powoduje, że przesył danych jest łatwy i szybki. W modelu X26 port danych znajduje się w wewnątrz rękojeści (tam, gdzie znajduje się DPM ). Dostęp do niego możliwy jest dopiero po wyjęciu DPM. Zmniejsza to ryzyko dostania się wilgoci do środka urządzenia. Informacje zapisywane są w postaci szyfrowanych plików, co zabezpiecza je przed odczytaniem przez osoby trzecie. Ten sposób szyfrowania pozwala również wykorzystać dane w problemowych sytuacjach. Przechowywane dane zawierają informację o ponad 1500 wystrzałach. Baza danych przechowuje informacje nie tylko o dacie i czasie impulsu, ale również o czasie jego trwania i wewnętrznej temperaturze systemu w czasie strzału. Jeżeli po wystrzale spust zostanie 28

29 naciśnięty ponownie lub jest trzymany dłużej niż 5 sekund, liczy się to jako jeden cykl. Jeżeli natomiast po zakończeniu pierwszego cyklu spust zostanie naciśnięty ponownie, system odnotuje dwa oddzielne wystrzały. 17. Kartridż: to konstrukcyjnie złożony element, zespolony wymiennie z paralizatorem TASER X26. Montowany zatrzaskowo i wypinany poprzez naciśnięcie punktu F, przeznaczony do rażenia celów znajdujących się w różnej odległości. 29

30 8. KARTRIDŻ 8.1. Budowa zewnętrzna kartridża ( przykład ostrego- bojowego żółtego ); Kartridż z zewnątrz składa się z następujących elementów: PANEL ELEKTRODY CZOŁOWE OBUDOWA METRYCZKA INFORMACYJNA ELEKTRODY TYLNE ZATRZASK ZAŚLEPKA ELEKTROD TYLNYCH 30

31 Obudowa: jest obudową symetryczną odwracalną w osi poziomej jeżeli chodzi o podłączenie do paralizatora (uzbrojenie). Kaseta kartridża została tak zaprojektowana że wewnątrz znajdują się podzespoły wzajemnie od siebie zależne, by kartridż spełniał swoje przeznaczenie. Panel: w zależności od rodzaju kartridża to znaczy jego zasięgu i przeznaczenia panel ma kolor: żółty, srebrny, zielony, pomarańczowy jak również niebieski. Przez panel przedni do spłonki przepływa łuk elektryczny uruchamiający spłonkę. Elektrody czołowe: wykonane są z metalu i przewodzą prąd. Umieszczone są symetrycznie na wzdłużnych bocznych zewnętrznych ścianach obudowy. W swojej dolnej części noszą nazwę elektrod dolnych i po wpięciu kartridża do paralizatora stykają się z elektrodami TASER X26. Służą do przepływu energii potrzebnej do odpalenia kartridża jak również do rażenia obiektu z przyłożenia. Elektrody tylne: znajdują się w tylnej części kartridża. Zaślepione są plastikowymi zaślepkami, a w środkowej ich powierzchni znajdują się prostokątne szczeliny odsłaniające metalową część elektrody. Poprzez tylnie elektrody prąd z paralizatora przedostaje się do elektrod czołowych. Do elektrod tylnych przymocowane są przewody wysokiego napięcia sond do których po wystrzeleniu jest doprowadzany impuls obezwładniający napastnika. Zaślepki elektrod tylnych: symetrycznie umieszczone w obudowie kartridża dwie zaślepki osłaniające metalowe elektrody tylne. Zaślepki zapobiegają wypadnięciu wsuniętych w obudowę kartridża elektrod przednich, które z elektrodami czołowymi tworzą jedną całość. W środkowej części zaślepek znajdują się prostokątne szczeliny umożliwiające mostkowanie elektrod tylnych z elektrodami paralizatora po wpięciu do niego kartridża. 31

32 Zatrzaski F : w kartridżu znajdują się dwa zatrzaski po obu jego stronach z wytłoczoną litera F. Służą one do mocowania kartridża z paralizatorem. Metryczka informująca AFID: do dolnej części obudowy kartridża przyklejona jest naklejka z informacjami dotyczącymi: producenta, datę przydatności do użytku (od daty zakupu kartridż jest ważny 5 lat.), nr patentu, kod kreskowy, nr seryjny, nazwę przeznaczenia np. 15 FEET lub TRAINING. W kartridżu demonstracyjnym nie ma takiej metryczki. Kartridż wewnątrz składa się z następujących elementów: OTWORY NA SONDY PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA PROWADNICE SOND IGLICA SPŁONKI 32

33 POJEMNIK ZE SPRĘŻONYM AZOTEM SPŁONKA KANAŁY PRZEPŁYWOWE GAZU SONDY Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 50,51. Otwory na sondy: w których znajdują się sondy połączone z przewodem wysokiego napięcia. Kanały dostarczają do otworów sprężony gaz. Przewody wysokiego napięcia: przewody wysokiego napięcia lub przewody nie przewodzące prądu w zależności od typu kartridża odpowiednio zwinięte i dodatkowo izolowane paskiem przeźroczystej folii włożone są do szczeliny na 33

34 przewody wysokiego napięcia. Przewody połączone są z elektrodami dolnymi i sondami. Sondy: w otworach na sondy znajdują się dwie sondy. Sondy połączone są przewodami wysokiego napięcia z elektrodami tylnymi. Igła sondy zapatrzona jest w plastikową prowadnicę igły. W otworze sondy poniżej sondy znajduje się krążek uszczelniający, a tuż pod nim znaczniki AFID. Prowadnice sond: każda z sond ma w swojej górnej części po jednej plastikowej prowadnicy. Prowadnica kształtuje kierunek igły sondy w otworze sondy w trakcie wydmuchania jej z otworu przez sprężony gaz. Iglica spłonki: nieruchoma metalowa iglica spłonki przewodząca prąd do spłonki ferromagnetycznej. Spłonka: spłonka kartridża jest podzespołem elektronicznym który po dostarczeniu do niego napięcia zwiększa swoją objętość i przesuwa w dół na sztycy pojemnik ze sprężonym azotem. Pojemnik ze sprężonym azotem: w środkowej części kasety kartridża tuż za spłonką, a ponad sztycą znajduje się pojemnik z czynnikiem miotającym (azotem) pod ciśnieniem 1800 psi tj. 126,54 at. Pojemnik przesuwany jest przez spłonkę w dół w kierunku sztycy, która przebija pojemnik uwalniając sprężony gaz. Kanały przepływowe gazu: kaseta kartridża wyposażona jest w dwa kanały przepływowe gazu uwolnionego z pojemnika. Przepływający kanałami sprężony gaz wydmuchuje z otworów sondy wraz ze znacznikami AFID i krążkami uszczelniającymi. Wraz z sondami z pojemników rozwijają się połączone z nimi przewody wysokiego napięcia Rodzaje kartridży 34

35 Kartridże dzieli się na: szkoleniowe (fot. 1) oraz ostre bojowe (fot. 2). 2 Kartridż szkoleniowy, jest kartridżem przeznaczonym do szkolenia. Posiada symbole 21 FT SYM co oznacza zasięg: 6,4 m i przeznaczenie jako symulacyjny do nauki celności strzału. Kartridż ma zarówno obudowę jak i panel w kolorze niebieskim (fot. 3). Zaślepki tylne znajdujące się w środkowej części obudowy i wykonane są w kolorze białym. Zaślepka jest atrapą ponieważ nie osłania metalowych elektrod. Posiada sondy z krótką igłą tj. 0,64 cm (fot. 4). Przewody łączące kartridż (fot. 6) wykonane są z tworzywa sztucznego (żyłki) w kolorze niebieskim, nie przewodzącej prądu o grubość 0,5 mm i długości 7,10 m. W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna (fot. 5). Kartridż jest jednorazowego użytku. Przy załadunku do paralizatora jest odwracalny w osi poziomej. Nie posiada znaczników AFID

36 6 Kartridż szkoleniowy - demonstracyjny z klipsami - jest kartridżem przeznaczonym do szkolenia. Nie posiada metryczki informującej oraz symboli. Kartridż ze spinkami połączony jest przewodami elektrycznymi w osłonie koloru czarnego na której znajdują się białe oznaczenia: CAROL A 20 AWM / AWM 105C VW-1 600V E CSA TEW 105C LL MADE IN USA. Przewody mają długość 3,6 m. Kartridż służy do demonstracji działania paralizatora. Za pomocą przewodów i klipsów do ciała dostarczane jest napięcie i energia impulsów. Kardridż demonstracyjny posiada obudowę w kolorze czarnym oraz panel stały i zaślepki tylne w kolorze żółtym (fot. 1, 3). W tym typie w przedniej bocznej części kartridża zamiast elektrod posiada zamontowany przewód (fot. 2) zakończony metalowymi klipsami (fot. 4). Po naciśnięciu spustu paralizatora pomiędzy klipsami 36

37 występuje łuk elektryczny. Kartridż jest wielorazowego użytku. Przy załadunku do paralizatora jest odwracalny w osi poziomej. Nie działa z przyłożenia oraz nie posiada znaczników AFID Kartridż ostry (bojowy) koloru żółtego - oznaczony symbolem 15 FEET, co oznacza jego zasięg: 4,6 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze żółtym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna (fot. 3) wskazująca: producenta, datę przydatności do użytku, numer patentu, kod kreskowy, numer seryjny oraz nazwę przeznaczenia 15 FEET. Posiada sondy ze standardową długością igły tj. 1,02 cm. (fot. 4) oraz przewody wysokiego napięcia łączące kartridż z sądami. Przewody mają grubość 0,33 mm, wykonane są z miedzi i pokryte przeźroczystą izolacją (fot. 5). Całkowita długość przewodów wynosi 5,40 m. Kartridż jednorazowego użytku. Przy załadunku do paralizatora jest odwracalny w osi poziomej. Po wystrzeleniu elektrod może działać z przyłożenia ponieważ w bocznej części obudowy ma metalowe elektrody. Posiada znaczniki AFID (fot. 6)

38 4 5 6 Kartridż ostry (bojowy) koloru srebrnego - oznaczony symbolem 21 FEET, co oznacza jego zasięg: 6,4 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze srebrnym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna (fot. 3) wskazująca producenta, datę przydatności do użytku, numer patentu, kod kreskowy, numer seryjny oraz nazwę przeznaczenia 21 FEET. Całkowita długość przewodów łączących sondy z kartridżem wynosi 7,20 m. Pozostałe elementy identyczne jak w kartridżu żółtym Kartridż ostry (bojowy) koloru zielonego - oznaczony symbolem 25 FEET, co oznacza jego zasięg: 7,6 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze zielonym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna wskazująca: producenta, datę przydatności do użytku (od daty zakupu kartridż jest ważny 5 lat.), nr patentu, kod kreskowy, nr seryjny, nazwę przeznaczenia 25 FEET (fot. 3). Należy do grupy kartridży, które posiadają sondy o długości 1,40 cm. 38

39 Całkowita długość przewodów elektrycznych łączących kartridż z sondami wynosi 8,20 m. Pozostałe elementy podobnie jak we wcześniej omawianych Kartridż ostry (bojowy) koloru pomarańczowego - oznaczony symbole 35 FEET, co oznacza jego zasięg: 10,6 m i przeznaczony jest do obezwładniania na odległość. Posiada obudowę w kolorze czarnym natomiast panel i zaślepki tylne w kolorze pomarańczowym (fot. 1, 2). W dolnej części kartridża znajduje się metryczka informacyjna wskazująca: producenta, datę przydatności do żytku (od daty zakupu kartridż jest ważny 5 lat.), nr patentu, kod kreskowy, nr seryjny, nazwę przeznaczenia 35 FEET (fot. 3). Należy do grupy kartridży, które posiadają sondy o długości 1,40 cm. Całkowita długość przewodów elektrycznych łączących kartridż z sondami wynosi 12 m. Aby uniknąć pomyłki podczas jego załadunku kartridż w bocznej przedniej części obudowy posiada oznaczenie w postaci trzech strzałek w kolorze pomarańczowym (fot. 3). Pozostałe elementy kartridża identyczne jak we wcześniej omawianych

40 Zasada działania kartridża Kartridż należy wpiąć do paralizatora (załadować). Następnie bezpiecznikiem skrzydełkowym obustronnym odbezpieczyć paralizator. Nacisnąć spust, co spowoduje wyładowanie elektryczne. Impuls elektryczny wytworzony przez paralizator jest przenoszony przez elektrody paralizatora do elektrod tylnych kartridża, skąd dociera do szczytu elektrod czołowych i przebiega w skos przez panel. Panel na składaniu swojej wewnętrznej części ma blaszki przewodzące prąd. Stąd łuk elektryczny dociera do iglicy spłonki elektronicznej. Spłonka, zwiększając swoją objętość, przesuwa pojemnik ze sprężonym azotem w tył gdzie nabija się na ostrą sztycę. Pojemnik zostaje przebity, a znajdujący się wewnątrz sprężony gaz azot przemieszcza się kanałami i wydmuchuje sondy wraz ze znacznikami AFID, krążkami uszczelniającymi, paskami folii przeźroczystej i przewodami wysokiego napięcia. Gdy sondy wbiją się w cel pomiędzy nimi przepływa prąd stymulujący pracę mięśni szkieletowych z odpowiednią częstotliwością powodując obezwładnienia osoby. 40

41 9. SONDY Sonda jest jednym z elementów składowych kartridża bejowego oraz szkoleniowego. Sonda z kartridżem jest połączona za pomocą miedzianego przewodu wysokiego napięcia (kartridż bojowy) oraz żyłką plastikową (kartridż szkolny). Sonda wykonana jest z metalu w kształcie wałka. Z jednej strony zakończona jest igłą przypominającą harpun (fot. 1). Igły montowane do kartridża są sterylne. Z drugiej strony sonda posiada otwór przez który przeciągnięty jest przewód (fot. 2). Aby przewód nie wysunął się z sondy jego koniec posiada węzeł (fot. 3) c b a Sondy mają różną długość igieł w zależności od typu kartridża. Kartridż szkoleniowy - niebieski (21SYM) posiada sondę krótką długości 3,43 cm (długość igły 0,64 cm) (fot.4a). 2 41

42 Kartridże ostre (bojowe) żółte (15FT), srebrne (21FT) posiadają sondy standardowe długości 3,81 cm i długość igieł 1,02 cm (fot. 4a,b). Kartridże ostre (bojowe) zielone (25XP), pomarańczowe (35XP) posiadają sondy długie o długości 3,81 cm i długość igieł 1,40 cm (fot. 4c) Rozstaw między sondami Pod pojęciem rozstaw między sondami rozumie się odpowiedni kąt ułożenia sond w kartridżu biorąc pod uwagę przeznaczenie kartridża, to jest na jaką odległość strzelania jest przeznaczony. Jeżeli kartridż jest przeznaczony do strzelania na odległość 4,6 m. (żółty), 6,4 m (srebrny i niebieski szkoleniowy), 7,6 m. (zielony) to kąt między sondami wynosi 8 stopni. Świadczy to o tym, że gdy kartridż jest wpięty do paralizatora to komora górnej sondy w kartridżu, jest ustawiona równolegle do osi poziomej paralizatora, a dolna komora odchylona o kąt 8 stopni w dół. Kartridż jest odwracalny. Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 46. Jeżeli kartridż jest przeznaczony do strzelania na odległość 10,6 m. 42

43 (pomarańczowy) z pomarańczowymi wypukłymi strzałkami na obudowie wskazującymi grę przy montażu do paralizatora. to kąt między sondami wynosi 4 stopnie (fot. 2). Komora górna sondy w kartridżu, jest ustawiona pod kątem 1 stopnia w górę, a dolna komora odchylona o kąt 4 stopni w dół. Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 47. Rozstaw między sondami wynosi 4 stopnie. Takie ustawienie sond ma zmniejszyć rozstaw miejsc trafienia przy użyciu na dużych odległościach. Kartridż nie jest odwracalny Trajektoria lotu sond Rozstaw między sondami ma ścisły związek z trajektorią lotu sond. Im większy kąt między sondami tym kartridż przeznaczony jest do strzelania na mniejszą odległość i odwrotnie im mniejszy kąt między sondami to kartridż przeznaczony jest do strzelania na większą odległość. Podczas strzelania z kartridża: 4,6 m, 6,4 m, 7,6 m przyjmuje się na każdy metr 15 cm rozstawu wbicia sond w cel. Odległość do celu Rozstaw między sondami w celu 0,6 m 1,5 m 2,1 m 3 m 4,5 m 4,6 m 7,6 m 10 cm 23 cm 33 cm 46 cm 66 cm 76 cm 109 cm Przeciętna trajektoria lotu sond w odniesienie do linii celowania laserowego dla kartridża z panelem koloru srebrnego o zasięgu 6,4 m (15FT) (fot. 1). 1 43

44 Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 53. Przeciętna trajektoria lotu sond w odniesienie do linii celowania laserowego dla kartridża z panelem koloru zielonego o zasięgu 7,6 m (25FT) (fot. 2). 2 Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s. 53. Przeciętna trajektoria lotu sond w odniesienie do linii celowania laserowego dla kartridża z panelem koloru zielonego o zasięgu 10,6 m (XP35) (fot. 3). 3 44

45 Źródło: Codziennie ratujemy życie ludzkie. Materiały instruktorskie kursu certyfikacyjnego. Paralizatory elektryczne TASER X26 i TASER M26, TASER International, wersja 13.2 PL, opublikowana 17 kwietnia 2006 r. s KABURA Kabura przeznaczona jest do bezpiecznego i wygodnego noszenia paralizatora elektrycznego TASER X26 (fot.1, 2) oraz sprawnego jego dobywania. STRONA ZEWNĘTRZNA STRONA WEWNĘTRZNA W komplecie z paralizatorem elektrycznym znajduje się kabura firmy TASER EXOSKELETON. Kabura jest wykonana z polimerów i stali nierdzewnej, dzięki czemu jest lekka i bardzo wytrzymała. Posiada zatrzask górny (1), pasek zabezpieczający paralizator przed wypadnięciem zakończony zatrzaskiem (2) oraz uchwyt umożliwiający mocowanie na pas pasie, który jest regulowany w zależności od szerokości pasa oraz odwracalny dla prawo i lewo ręcznych użytkowników (3)

46 Do przełożenia ustawienia kabury z obsługi leworęcznej na praworęczną i odwrotnie służy dostarczony w komplecie klucze imbusowe. Ponadto w zestawie znajdują się części zapasowe. Elementy składowe kabury EXOSKELETON 1. Korpus kabury - 1 szt. 2. Płytka ze stali nierdzewnej - 1 szt. 3. Podkładki - 3 szt. 4. Zaczep do uchwytu na pasek - 1 szt. 5. Wkręty do montowania kabury - 6 szt. 6. Nakrętki do wkręcenia wkrętów - 6 szt. 7. Płytka ochronna - 1 szt. 8. Pasek do którego przyczepia się kaburę - 1 szt. 9. Nap do którego przyczepia się zaczep kabury - 1 szt. 10. Uchwyt na pasek - 1 szt. 11. Regulator grubości paska - 1 szt. 12. Wkręty do montowania uchwytu na pasek - 1 szt. 46

Projekt z dnia 6 lipca 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ

Projekt z dnia 6 lipca 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ Projekt z dnia 6 lipca 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ 1 SPIS TREŚCI: 1. Aktualny stan stosunków społecznych w zakresie użycia środków przymusu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE To urządzenie może być używane wyłącznie przez upoważniony personel. Rejestracja urządzenia Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Podręcznik użytkownika AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION NACIŚNIJ PRZYCISK "ON" 1 NAŁÓŻ ELEKTRODY PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowny użytkowniku. Cechy OSD. Wstęp

Szanowny użytkowniku. Cechy OSD. Wstęp Szanowny użytkowniku Wstęp Dziękujemy za zakup i gratulujemy wyboru zaawansowanego rozwiązania. W celu pełnego wykorzystania możliwości OSD, dostosowania do indywidualnych preferencji oraz zachowania bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) środki przymusu bezpośredniego używane lub wykorzystywane przez

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny

AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 2.07.XX Lipiec, 2009 9650-0145-04 Rev. A ii Welch Allyn AED 10 Automatyczny defibrylator zewnętrzny 2009 Welch Allyn.

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Dziękujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej firmy Nikon. Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy dokładnie przeczytać niniejszą

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI UPRAWNIENIA FUNKCJONARIUSZA POLICJI W ZAKRESIE UŻYCIA LUB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ SPIS TREŚCI Wstęp. 3 Zasady

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

mgr Piotr Błaszyk Stowarzyszenie EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KRS 0000269731 www.edukacjadlabezpieczenstwa.com.pl

mgr Piotr Błaszyk Stowarzyszenie EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KRS 0000269731 www.edukacjadlabezpieczenstwa.com.pl Stowarzyszenie EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KRS 0000269731 www.edukacjadlabezpieczenstwa.com.pl 61-817 Poznań, ul. Garncarska 2 tel. 61-8 537 905, 603 869 330 mgr Piotr Błaszyk Materiały szkoleniowe Zmiana

Bardziej szczegółowo

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi T11-IO-5808-8017 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi OSTRÓW MAZOWIECKA 2 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZEZNACZENIE 3 3. ZASADA DZIAŁANIA 4 4. DANE TECHNICZNE 6 5. BUDOWA 7 5.1.

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo