JAKOŚĆ NASZYM NAJWAśNIEJSZYM CELEM (QUALITY IS OUR JOB #1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ NASZYM NAJWAśNIEJSZYM CELEM (QUALITY IS OUR JOB #1)"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Amepox sp. z o.o. powstało w 1988 roku na bazie kadry wywodzącej się głównie z pracowników Politechniki Łódzkiej. Działalność nasza od początku koncentrowała się w zakresie produkcji materiałów chemoodpornych na potrzeby przemysłu budowlanego który stawia niezwykle wysokie wymagania oferowanym wyrobom tak poprzez normy jak i bezpośrednich uŝytkowników wyrobów. Specjalizacja naszego Przedsiębiorstwa dotyczy produkcji róŝnego typu materiałów podłogowych, głównie do zastosowań nietypowych oraz dla pracy w "trudnych" przypadkach, takich jak: Bezspoinowe posadzki przemysłowe odporne na najwyŝsze obciąŝenia mechaniczne, Bezspoinowe posadzki przemysłowe o podwyŝszonej chemoodporności, Bezspoinowe posadzki antybakteryjne, Bezspoinowe posadzki "przewodzące" antystatyczne, Bezspoinowe posadzki grubowarstwowe - o właściwościach "nieiskrzących", Bezspoinowe posadzki samopoziomujące, Bezspoinowe posadzki antypoślizgowe, Bezspoinowe posadzki zbrojone siatką nylonowo-szklaną Bezspoinowe posadzki do zastosowań spoŝywczych. Wszystkie oferowane rodzaje pokryć są zgodne z wymaganiami EU i moŝna je wykonać (z wyjątkiem "nieiskrzących") w technice zabezpieczeniowej - cienkowarstwowej jak i w powłokach grubowarstwowych - zbrojonych na najwyŝsze obciąŝenia jednostkowe. Produkcja nasza oparta jest w większości o importowane surowce (Ŝywice epoksydowe, utwardzacze, modyfikatory itp.), a standardy i metody pomiarowe są takie same jak stosowane przez firmy zachodnie np.garland (USA), United Resin (USA), Shell (z którymi utrzymujemy bliskie kontakty). Szczególną zaletą oferowanych wyrobów jest to, Ŝe propozycja nasza ma kompleksowy charakter, gdyŝ oferujemy wszystkie niezbędne materiały do wykonania dowolnego typu podłóg: Farby podkładowe, Kity Masy do napraw uszkodzeń w betonach, Masy do wykonania podłóg o charakterze samonośnym, Masy dylatacyjne, Masy szpachlowe chemoodporne, Wszystkie nasze wyroby są tak pomyślane, Ŝe wywodzą się z tej samej rodziny surowcowej, a więc są kompatybilne do siebie co gwarantuje, Ŝe nie wystąpią jakiekolwiek rozwarstwienia w trakcie eksploatacji wykonanych powierzchni. Aktualnie Przedsiębiorstwo AMEPOX jest jednym z największych w kraju producentów materiałów podłogowych o niekwestionowanej jakości i doświadczeniu. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną, dobrze wyposaŝonym laboratorium kontrolnym i badawczo-rozwojowym, własnym Zakładem produkcyjnym o bardzo duŝej zdolności wytwórczej. Mamy własną stronę w Internecie i zapraszamy Państwa do jej odwiedzenia pod adresem: 1

2 Współpracujemy z wieloma duŝymi Przedsiębiorstwami budowlanymi tak krajowymi jak i zagranicznymi i wspólnie prowadzimy realizacje kontraktowe. Przywiązujemy najwyŝszą wagę do jakości produkowanych wyrobów w myśl zasady: JAKOŚĆ NASZYM NAJWAśNIEJSZYM CELEM (QUALITY IS OUR JOB #1) Nasi pracownicy są w kaŝdej chwili do Państwa dyspozycji odnośnie dodatkowych wyjaśnień, zmiany albo uzupełnienia ostatecznej koncepcji podłogi w Państwa Zakładzie tak w fazie projektu jak i realizacji zadania. Mając nadzieję na nawiązanie obopólnie satysfakcjonującej i korzystnej współpracy, zapraszamy Państwa do niej, pozostając z szacunkiem. Nasze starania dotyczące jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów zostały docenione przez Rzeczoznawców i Jury I konkursu Łódź Proponuje w 1994 roku, w ramach którego Amepox otrzymał jedno z głównych wyróŝnień za Posadzkę samopoziomującą PLASTIPOX 5FI. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w w/w konkursie są: oryginalność rozwiązania i jego parametry techniczne, jakość wyrobu, powtarzalność produkcji, zgodność z Normami. Uzyskanie wyróŝnienia w niezwykle silnej konkurencji świadczy niewątpliwie o jakości na-szych wyrobów. 2

3 MATERIAŁY PODKŁADOWE PLASTIPOX serii 5P Jednym z najwaŝniejszych warunków wieloletniej i bezawaryjnej pracy posadzek tworzywowych jest ich pełna adhezja z podłoŝami, którymi najczęściej są wylewki betonowe. Pełne zespolenie tworzywa z podłoŝem powoduje Ŝe posadzka jest w stanie przenosić tak duŝe obciąŝenia mechaniczne jak te, na które została zaprojektowana nośność podłoŝa. Parametry fizykochemiczne materiałów podkładowych powinny umoŝliwiać ich łatwą penetrację w przypowierzchniowe warstwy porowatych podłoŝy betonowych, związanie ich słabszych frakcji, zamknięcie mikroporów struktury betonu i tym samym przygotowanie jego powierzchni do aplikacji posadzki właściwej. Jednocześnie samo tworzywo podkładowe nie moŝe zawierać składników wywołujących utlenianie betonu a tym samym osłabienie jego parametrów mechanicznych. Podstawowymi - standartowymi rodzajami tworzyw podkładowych dla większości aplikacji są: PLASTIPOX 5P - tworzywo podkładowe uelastycznione. PLASTIPOX 5PD - tworzywo podkładowe penetrujące. PLASTIPOX 5PD-L - tworzywo podkładowe głęboko penetrujące. PLASTIPOX 5PD-w - tworzywo podkładowe tolerujące zwiększoną wilgotność otoczenia Dla uzyskania dokładniejszych informacji technicznych jak i danych dotyczących szczegółów aplikacyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Przedsiębiorstwem. Uwaga: Oprócz standartowych rodzajów - mamy do dyspozycji Państwa specjalne wersje materiałów podkładowych np.: tolerujące wilgotne lub lekko mokre podłoŝa (po zakończonym procesie wyługowania betonu), lekko zatłuszczone podłoŝa, niskie temperatury otoczenia w trakcie prac wykonawczych, itp. BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE GŁADKIE serii 5FI. Pokrycia nawierzchniowe "gładkie" są grupą materiałów które po aplikacji tworzą spójną i gładką powierzchnię uŝytkową posadzki. Parametry tego typu materiałów są praktycznie niezmienne w bardzo szerokim zakresie temperatur jak i w obecności róŝnych naraŝeń zewnętrznych. MoŜliwości stosowania tych tworzyw są niezwykle szerokie, od najprostszych typu zapleczy serwisowo-socjalnych, powłok zabezpieczeniowych w garaŝach wielopoziomowych, poprzez hale produkcyjne i magazynowe dla najwyŝszych obciąŝeń i naraŝeń, do powłok dla pomieszczeń zagroŝonych wybuchem. Podstawowymi rodzajami tworzyw nawierzchniowych serii PLASTIPOX 5FI są: PLASTIPOX 5FI tworzywo do wykonania posadzek samopoziomujących - grubowarstwowych. PLASTIPOX 5FI-m tworzywo do wykonania posadzek cienkowarstwowych - metodą malowania. 3

4 PLASTIPOX 5FI-P tworzywo do wykonania posadzek grubowarstwowych metodą rozkładania packą. PLASTIPOX 5FI-s modyfikacja tworzywa PLASTIPOX 5FI-P (o tych samych parametrach technicznych i uŝytkowych) lecz zwiększonej czystości surowcowej - do wykonywania posadzek grubowarstwowych w pomieszczeniach o najwyŝszych wymaganiach zdrowotnych (szpitale, Ŝłobki, sanatoria, itp.). MoŜliwości kolorystyczne w kaŝdym przypadku są praktycznie nieograniczone - do uzgodnienia z producentem AMEPOX Sp. z o.o.. Materiały serii 5FI tworzą powierzchnię spójną, bezspoinową o wysokiej odporności na róŝne typowe chemikalia i czynniki eksploatacyjne. Wykonane posadzki są łatwe w utrzymaniu czystości i dla codziennej konserwacji. Instalacja posadzek bezspoinowych gładkich z typów 5FI zawsze musi być poprzedzona "zagruntowaniem" powierzchni betonowych jedną z mas podkładowych. BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE ANTYSTATYCZNE ESD Tworzywa nawierzchniowe antystatyczne są grupą materiałów o niezwykle duŝym i wciąŝ rosnącym znaczeniu tak z powodu wzrastających wciąŝ wymagań BHP i PpoŜ, jak i pojawienia się nowych dziedzin przemysłu które wymagają likwidacji ładunków powierzchniowych (statycznych) np. przy produkcji elementów elektronicznych, komputerów lub w salach obsługi komputerów. Posadzki antystatyczne i nieiskrzące mają wciąŝ rosnące znaczenie, tak w przypadku przechowywania produktów łatwopalnych i wybuchowych jak i przy ich produkcji, oraz w aplikacjach takich jak lakiernie, produkcja przy uŝyciu materiałów łatwopalnych np. mebli, okien, płyt pilśniowych, chemikaliów, rozpuszczalników, lakierów i innych. Przedsiębiorstwo nasze oferuje dwa rodzaje materiałów o cechach antystatycznych, oraz ewentualnie tworzywo podkładowe PLASTIPOX ESD 100SL nakładane metodą malarską: PLASTIPOX ESD 100SL "farba" podkładowa przewodząca prąd elektryczny lub taśma miedziana przylepna do wykonania szyn zbiorczych odprowadzających ładunki. PLASTIPOX ESD 5FI-P tworzywo do wykonywania posadzek grubowarstwowych PLASTIPOX ESD 5FI-m tworzywo do wykonywania posadzek cienkowarstwowych. Wykonanie posadzki o właściwościach antystatycznych wymaga utworzenia struktury wielowarstwowej, a mianowicie: 4

5 BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE ANTYBAKTERYJNE Bezspoinowe tworzywo podłogowe PLASTIPOX 5FI-nano o właściwościach antybakteryjnych poprzez zastosowanie substancji bakteriobójczej jaką jest proszek srebra w tym przypadku o rozdrobnieniu atomowym. W chwili obecnej dzięki rozwojowi nowych dziedzin nauki nanotechnologii moŝliwe jest uzyskanie ekstremalnie drobnych cząstek niektórych metali. PoniewaŜ oddziaływanie bakteriobójcze srebra związane jest z jego działaniem powierzchniowym, zastosowano proszek srebra o moŝliwie najmniejszych (w chwili obecnej) wymiarach 3-8 nanometrów, co sprawia Ŝe jego powierzchnia czynna jest najbardziej rozwinięta z moŝliwych, w związku z największą ilością drobin srebra w jednostce objętości. Fakt ten wielokrotnie zwiększa oddziaływanie bakteriobójcze. MoŜna wyobrazić sobie, Ŝe kulkę o określonych wymiarach (np. kulkę łoŝyskową) dzielimy w myślach na miliony części. Oczywiście jest to w dalszym ciągu kulka o tej samej objętości i cięŝarze ale sumaryczna powierzchnia podzielonych jej części jest wielokrotnie większa niŝ przed podziałem. Przykładowy zakres zastosowań tworzywa PLASTIPOX 5FI-nano obejmuje między innymi aplikacje: podłogi antybakteryjne specjalnego przeznaczenia dla szpitali i przychodni leczniczych, Ŝłobków, podłogi antybakteryjne w pomieszczeniach produkcyjno - magazynowych przy produkcji leków, podłogi antybakteryjne w halach produkcyjnych i magazynach przy produkcji Ŝywności, podłogi antybakteryjne w magazynach spoŝywczych dla sklepów i marketów, itp. Przedstawione zastosowania obejmują tylko typowe przykłady uŝycia materiałów PLASTIPOX 5FI-nano. Tworzywa te raz spolimeryzowane (utwardzone) nie zmieniają swoich właściwości fizycznych z upływem czasu i w szerokim zakresie temperatur (-40 C do 110 C). Je st to jedna z najwaŝniejszych cech tego typu materiałów, co pozwala na ich bezpieczną eksploatację wewnątrz budynków nawet przy duŝych lokalnych nagrzaniach (np. słońcem poprzez świetliki dachowe), w chłodniach oraz innych ekstremalnie trudnych warunkach przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet materiału. BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE ZIARNISTE typu BDE. Grupą materiałów o duŝym znaczeniu ze względu na niepowtarzalne moŝliwości kolorystyczne i kompozycyjne są bezspoinowe posadzki z barwionego kwarcu o róŝnej i uzgodnionej granulacji. Posadzki te z załoŝenia mają charakter antypoślizgowy, gdyŝ są mieszaniną selekcjonowanych ziaren kwarcowych wraz z lepiszczem epoksydowym lub akrylowym (tynki strukturalne). 5

6 Przedsiębiorstwo Amepox oferuje kilka rodzajów tworzyw ziarnistych, a mianowicie: PLASTIPOX BDE - tworzywo o standartowej granulacji mm, PLASTIPOX BDE - gr ; schodowe o granulacji mm, PLASTIPOX BDE - MINI BRUK na podjazdy o granulacji mm, PLASTIPOX BDE - TYNK AKRYLOWY o granulacji lub mm. Instalowanie posadzek typu "ziarnistego" jest podobne w przybliŝeniu do procedury zacierania tynku. Na zagruntowaną tworzywami podkładowymi powierzchnię betonu, "rozciąga" się na określoną grubość wymieszane tworzywo PLASTIPOX BDE po czym "zaciera" się go pacą metalową do uzyskania równej i spójnej powierzchni (patrz zdjęcie). Posadzki wykonane z tworzyw "ziarnistych" odznaczają się niezwykle bogatą kolorystyką i moŝliwościami kompozycyjnymi (np. wykonanie w posadzce logo firmy, napisy informacyjne, itp), oraz antypoślizgową strukturą zewnętrzną. WODOODPORNE ZABEZPIECZAJĄCE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE Tworzywa o handlowej nazwie PLASTIPOX 5P-h, 5P-hydro są dwuskładnikowymi kompozycjami epoksydowymi. Powłoki z w/w tworzyw mają za zadanie zabezpieczać podłoŝa betonowe i metalowe naraŝone na długotrwałe działania środowisk wodnych lub o zwiększonej wilgoci, przed oddziaływaniem korozyjnym oraz oddziaływaniem agresywnych środowisk (np. ścieków miejskich - do ochrony powierzchni basenów w oczyszczalniach ścieków). PLASTIPOX 5P-h oraz 5P-hydro słuŝą równieŝ do zabezpieczania konstrukcji podpór mostowych lub wiaduktów w terenach podmokłych (np. przy budowie mostów, wiaduktów i przepustów autostrad). Prawidłowo wykonana powłoka z materiałów PLASTIPOX 5P-h lub 5P-hydro jest całkowicie wodoszczelna, a koszt wykonania zabezpieczenia niewielki. Tworzywa podkładowo-ochronne są niezwykle odpowiedzialną grupą materiałów dla wieloletniej i bezawaryjnej pracy konstrukcji hydrologicznych i mostowo-drogowych. Koszt dobrego (nawet przewymiarowanego) wykonania zabezpieczenia jest bowiem wielokrotnie mniejszy od kosztów napraw konstrukcji w trakcie ich eksploatacji. 6

7 Tworzywa PLASTIPOX 5P-h oraz 5P-hydro charakteryzują się silnymi właściwościami hydrofobowymi które polegają na braku zwilŝalności powierzchni tworzyw przez wodę (lub inne ciecze polarne). Ta właśnie cecha predestynuje w/w tworzywa do pewnej ochrony zabezpieczanych elementów przed działaniem wody i wilgoci w kaŝdej postaci. Typowy widok powierzchni zabezpieczonych tworzywami PLASTIPOX 5P-h lub 5P-hydro poddanej działaniu wody deszczowej. Widoczne jest gromadzenie się wody w postaci kropli typowe dla powierzchni o charakterze hydrofobowym. TWORZYWA PRZYGOTOWAWCZE DO REPERACJI PODŁOśY BETONOWYCH. Jak juŝ wspomnieliśmy odpowiednie przygotowanie podłoŝy przed instalacją posadzki właściwej w kaŝdym przypadku stanowi klucz do sukcesu przez uzyskanie pełnych jej parametrów i estetycznego wyglądu. Niezwykle częstymi bowiem przypadkami są remonty starych i zniszczonych powierzchni. Zastosowanie tradycyjnej technologii reperacyjnej poprzez usunięcie starego betonu, wywóz gruzu i wykonanie nowej wylewki jest niezwykle długotrwałym i kosztownym sposobem choć naleŝy przyznać Ŝe skutecznym. Aplikacja szeroko znanych samopoziomujących mas wyrównawczych, równieŝ często daje złe efekty, gdyŝ twardość i parametry mechaniczne mas wyrównawczych znacznie odbiegają od parametrów mas nawierzchniowych przez co naraŝone na duŝe obciąŝenia mechaniczne pękają i powodują uszkodzenia właściwych powłok podłogowych. Dla wykonania doraźnych napraw podłoŝy, w naszym Przedsiębiorstwie opracowano kilka wariantów tworzyw regeneracyjnych. Ich jedynym celem jest wypełnienie ubytków, dziur i wy-równanie powierzchni właściwej. Materiały te wykonane na bazie tej samej rodziny Ŝywic epoksydowych, są w pełni kompatybilne do wszystkich innych tworzyw PLASTIPOX co znacznie ogranicza moŝliwości powstania rozwarstwień w trakcie eksploatacji posadzek. Typowy schemat wykonywania napraw uszkodzonych podłoŝy betonowych przedstawia szkicowy rysunek. Warstwę betonu pomalowaną tworzywem podkładowym uzupełnia się do wyrównania poziomu masą naprawczą (np. DZE-r), zacierając ją pacą do uzyskania gładkiej powierzchni a następnie pokrywa się ją dowolnym rodzajem posadzki właściwej (np. 5FI-m). MASY DYLATACYJNE I SZPACHLÓWKI CHEMOODPORNE. Grupa wyrobów do wypełniania nacięć dylatacyjnych, materiałów o konsystencji zapraw murarskich np. do wklejania glazur chemoodpornych lub wykonywania uszczelnień a takŝe szpachlówek uzupełnia ofertę naszego Przedsiębiorstwa. Wyroby te, dodatkowo zbrojone odpowiednimi napełniaczami o włóknistej strukturze są niezwykle odporne na naraŝenia mechaniczne. Podstawowymi wyrobami w tej grupie są: PLASTIPOX 5D - masa dylatacyjna o lejnej konsystencji. 7

8 PLASTIPOX 5DS - masa dylatacyjna zbrojona o lejnej konsystencji. PLASTIPOX 50D - masa dylatacyjna o gęstej konsystencji. PLASTIPOX masa epoksydowa o konsystencji półpłynnej szpachlówki. PLASTIPOX masa epoksydowa o konsystencji szpachlówki lub kitu. UWAGA: Dla uzyskania lepszej adhezji do podłoŝy, przed aplikacją mas wskazane jest zagruntowanie podłoŝa materiałem podkładowym. Po szczegółowe dane, lub po pomoc w zaprojektowaniu własnego systemu posadzkowego według indywidualnych wymagań, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Przedsiębiorstwem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji tak podczas doboru tworzyw, szkolenia jak i nadzoru autorskiego podczas prac instalacyjnych. Uwaga: Nadzór prowadzony jest odpłatnie na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia (zlecenia). śyczymy PAŃSTWU ZADOWOLENIA ZE WSPÓŁPRACY I UśYTKOWANIA WYROBÓW Przedsiębiorstwa AMEPOX. Informacje zamieszczone w opracowaniu podane są według naszej najlepszej wiedzy a pomiary przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi Normami. Uzyskane i przedstawione wyniki dotyczą omawianych materiałów i nie mogą być podstawą do roszczeń reklamacyjnych na skutek jakichkolwiek wad wykonawczych lub prowadzenia prac instalacyjnych w nieodpowiednich warunkach. 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Epoksydowe innowacje dla Twojego garażu, kotłowni

Epoksydowe innowacje dla Twojego garażu, kotłowni Przyjrzyjmy się dziś bliżej naszym podłogom w garażach,pomieszczeniach gospodarczych i kotłowniach - zazwyczaj będą to płytki z gresu technicznego przyklejone klejem cementowym. I. tu często mamy typowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Concrete. Step inside and get inspired!

Concrete. Step inside and get inspired! Concrete Step inside and get inspired! BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Beton świetnie sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych. Doskonale prezentować

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe OFERTA Jak żaden inny element budowlany posadzki przemysłowe wywierają ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub magazynu z uwagi na ekstremalne obciążenia jakim są poddawane. Aby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe Zasilacze typu ADAPTER I DESKTOP (moc 6W-120W) Zasilacze tego typu stosuje się do urządzeń, w których zarówno moc jak i konstrukcja nie umoŝliwiają uŝycia zasilacza wewnętrznego (do zabudowy). Zasilacze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-9 POSADZKI PRZEMYSŁOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...243 1.1. Przedmiot SST...243 1.2. Zakres stosowania ST...243 1.3. Określenia podstawowe...243

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M-15.01.03. POWŁOKA OCHRONNA ELEMENTÓW BETONO- WYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M-15.01.03. POWŁOKA OCHRONNA ELEMENTÓW BETONO- WYCH. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M-15.01.03. POWŁOKA OCHRONNA ELEMENTÓW BETONO- WYCH. Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 2 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Systemy posadzek na bazie żywic, opracowane według zaawansowanej technologii, o wysokich parametrach do stosowania w przemyśle spożywczym, zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

A member of the Biesterfeld Group

A member of the Biesterfeld Group A member of the Biesterfeld Group Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych.

Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych. Tytuł: Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych. Systemy transportu międzyoperacyjnego są jednym z najwaŝniejszych elementów linii malarskich mimo, Ŝe nie mają znaczenia

Bardziej szczegółowo

Powłoki do posadzek przemysłowych

Powłoki do posadzek przemysłowych Powłoki do posadzek przemysłowych Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 118 M-20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Posadzki Przemysłowe przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Spis treści Strona 4 Posadzki przemysłowe Strona 7 Posadzki antyelektrostatyczne Strona 8 Posadzki dekoracyjne Strona 9 Systemy uszczelniania

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne czystość i zdrowie Czym są produkty fotokatalityczne? Z wyglądu i w sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o nas. Nasze usługi to najwyższa jakość potwierdzona Certyfikatem Jakości ISO 9001 1/8

Kilka słów o nas. Nasze usługi to najwyższa jakość potwierdzona Certyfikatem Jakości ISO 9001 1/8 Kilka słów o nas Nasza firma istnieje od 1986 roku. Mamy więc za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń, których owocem jest ceniona za wysoką jakość usługa. Profesjonalny personel jest w stanie doradzić oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Klej. TarkoSpray Pro. Rewolucja w montaŝu podłóg

Klej. TarkoSpray Pro. Rewolucja w montaŝu podłóg Klej TarkoSpray Pro Rewolucja w montaŝu podłóg Kompletne rozwiązanie do montaŝu podłóg oferowane przez Tarkett TarkoSpray jest nowym, rewolucyjnym klejem w aerozolu, który przewyŝsza tradycyjne produkty

Bardziej szczegółowo

OFERTA BRANŻOWA: FARBY DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

OFERTA BRANŻOWA: FARBY DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OFERTA BRANŻOWA: FARBY DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO Mięso jako pokarm i towar eksportowy zajmuje wiodącą pozycję w Europie. Przemysł przetwórstwa mięsnego musi charakteryzować się wysoką jakością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA KONSTRUKCJA ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne LOKALIZACJA: śłobek NR 10 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6 47-200 KĘDZIERZYN KOŹLE

Bardziej szczegółowo

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący 1 Gruntowanie 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący Do stosowania wewnątrz Na podłoża chłonne - betony, jastrychy, tynki cementowe, wapienne, gipsowe Nakładać pędzlem, szczotką, miotłą Koncentrat - zawsze

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/04/05/P

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/04/05/P Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/04/05/P 1. Producent wyrobu budowlanego/ zakład produkcyjny: KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań Zakład Produkcyjny nr I, ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

Powłoki cementowo-polimerowe

Powłoki cementowo-polimerowe Powłoki cementowo-polimerowe POWŁOKI dekoracyjne GEOTEXTURE Jednoskładnikowa powłoka cementowopolimerowa jest produktem gotowym do użycia i łatwym w aplikacji na różnych powierzchniach budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Jesteśmy przedsiębiorstwem usługowo-produkcyjnym posiadającym bogate doświadczenie w pracach spawalniczoślusarskich, wyniesione z wieloletniej pracy w tej branŝy. Zapewniamy: bardzo korzystne ceny szeroki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJ

ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJ ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. KOD CPV. 45442000 Nazwa zadania:,,badania archeologiczno- architektoniczne oraz prace zabezpieczające i budowlane zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

Jako spoiwo szpachli epoksydowych.

Jako spoiwo szpachli epoksydowych. Instrukcja Techniczna Strona 1/6 Charakterystyka Funkcja śywica epoksydowa o duŝej odporności mechanicznej i chemicznej. Odporna na ścieranie. Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej. Odporna na działanie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe L P I C Farby na elewacje akrylowe A I N E E krzemianowe (silikatowe) F A R B Y T Y N I K O polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe Jakość warstwa po warstwie 9m 2 1l 6m 2 1l 8m 2 1l TRADYCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do remontu tarasów, spocznika i schodów zewnętrznych Inwestor : Ochotnicze Hufce Pracy Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Roskosz 21-500 Biała Podlaska Lokalizacja: Roskosz, dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT

FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT HADROGRUNT alkidowo akrylowa modyfikowana farba podkładowa jednoskładnikowa antykorozyjna. Przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych, środków transportu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego - zmieniona 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3 Zadanie : Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3 Podstawowe dane dotyczące opisu konstrukcji : - rok budowy : 1960 - rodzaj konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Specialchem. www.specialchem.pl

Specialchem. www.specialchem.pl Specialchem www.specialchem.pl Impregnacja i czyszczenie Katalog 2016 Specialchem Specialchem to marka produktów profesjonalnych przeznaczonych dla domu i inwestycji. Znakomity stosunek jakości do ceny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

Unikalne zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco

Unikalne zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco Unikalne zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco Linoleum zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco Fabrycznie naniesiona powłoka chroni wykładzinę przed nadmiernym brudzeniem, ułatwia jej czyszczenie

Bardziej szczegółowo

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem.

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem. KARTA TECHNICZNA, 30.10.2013r STYROMAL 10 STYROMAL 10 Opis Produktu Cechy wyrobu i zalecane zastosowanie: Emalia styrenowana STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6c)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6c) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6c) Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

WYROBY FTALOWE Cennik z dn. 9.04.2015r. Wyd.1

WYROBY FTALOWE Cennik z dn. 9.04.2015r. Wyd.1 Kod kreskowy Kraj Firma Asort. k POLIFARB-ŁÓDŻ Sp. z o.o. 90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102; Opak. Cena CENA Symbol KTM Kolor wyrobu Nr RAL [dm3] Netto za 1 szt. opak. [zł] [zł/dm3] netto brutto WYROBY

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1)

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/03/05/P

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/03/05/P Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/03/05/P 1. Producent wyrobu budowlanego/ zakład produkcyjny: KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań Zakład Produkcyjny nr I, ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Kleje do płytek ceramicznych

ROZDZIAŁ XV. Kleje do płytek ceramicznych ROZDZIAŁ XV Kleje do płytek ceramicznych 1. Norma PN-EN 12004-2008, Kleje do płytek, klasyfikacja i oznaczenie opisuje wymagania stawiane przed klejami do mocowania okładzin ceramicznych. Kleje te słuŝą

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD DACHY Pokrycia dachowe ELASTAR to systemy bezspoinowych pap nowej generacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, niewątpliwym walorom estetycznym i przystępnej cenie ELASTAR zyskał już znaczną

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

Hygenic Solutions. Każdy przemysł staje w obliczu coraz bardziej rygorystycznych norm i regulacji.

Hygenic Solutions. Każdy przemysł staje w obliczu coraz bardziej rygorystycznych norm i regulacji. Hygenic Solutions Każdy przemysł staje w obliczu coraz bardziej rygorystycznych norm i regulacji. Pomieszczenia w przemyśle spożywczym, rolnictwie i medycynie często wymagają utrzymania w nich wysokich

Bardziej szczegółowo

Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych. Trwałe i wszechstronne

Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych. Trwałe i wszechstronne Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych Trwałe i wszechstronne Nowość dla pokryć dachówkowych Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych, dopełnia szeroki asortyment

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

WIEDZA WARTOŚCI JAKOŚĆ OPTYMALIZACJA PROCESÓW DORADZTWO TECHNOLOGICZNE WYKŁADY SZKOLENIA

WIEDZA WARTOŚCI JAKOŚĆ OPTYMALIZACJA PROCESÓW DORADZTWO TECHNOLOGICZNE WYKŁADY SZKOLENIA WIEDZA WYKŁADY JAKOŚĆ WARTOŚCI SZKOLENIA DORADZTWO TECHNOLOGICZNE OPTYMALIZACJA PROCESÓW Program szkoleń 2014 2014 szkoleń Program przegląd informacyjny produkty marketing systemy dozujące badania & rozwój

Bardziej szczegółowo

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze!

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą klejów Ceresit, przeznaczonych do mocowania glazury i terakoty. Spośród całej gamy produktów z pewnością wybiorą Państwo najbardziej właściwe kleje do łazienki,

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 147 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH (renowacja z całkowitym usunięciem starych powłok)

MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH (renowacja z całkowitym usunięciem starych powłok) MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH (renowacja z całkowitym usunięciem starych powłok) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych HEMPACORE Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Trwałość Duża wytrzymałość farb minimalizuje uszkodzenia, które mogą powstać podczas transportu, przeładunku lub pod wpływem czynników pogodowych.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180236-2015 z dnia 2015-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

POSSEHL - usługi budowlane i produkty do powierzchni komunikacyjnych, powierzchni przemysłowych i zakładowych, płyt lotniskowych

POSSEHL - usługi budowlane i produkty do powierzchni komunikacyjnych, powierzchni przemysłowych i zakładowych, płyt lotniskowych POSSEHL - usłui budowlane i produkty do powierzchni komunikacyjnych, powierzchni przemysłowych i zakładowych, płyt lotniskowych NAWIERZCHNIE DROGOWE POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE I ZAKŁADOWE PŁYTY LOTNISKOWE

Bardziej szczegółowo

SCHOMBURG POLSKA. Pracujemy w systemie indywidualnej obsługi Klienta, w oparciu o rzetelność, wiedzę i duże doświadczenie. Dzięki kompetentnemu

SCHOMBURG POLSKA. Pracujemy w systemie indywidualnej obsługi Klienta, w oparciu o rzetelność, wiedzę i duże doświadczenie. Dzięki kompetentnemu SCHOMBURG POLSKA Nie budujemy na piasku SCHOMBURG Polska to solidny dostawca systemów z jakością, dla pewnych osiągnięć budowlanych. Wieloletnia produkcja i ciągły rozwój, ugruntowały na stałe w kulturze

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY cz. I PODSTAWOWY

CENNIK DETALICZNY cz. I PODSTAWOWY CENNIK DETALICZNY cz. I PODSTAWOWY str 1. Ilość opakowań na 1 palecie za 1 kg za opakowanie Produkty sypkie 25 kg 50/paleta 1,94 48,38 1 CE 68 Gładź gipsowa 15 kg 80/paleta 2,09 31,35 5 kg 160/paletaEUR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.00 POSADZKI BETONOWE I IZOLACJE

SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.00 POSADZKI BETONOWE I IZOLACJE SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.00 POSADZKI BETONOWE I IZOLACJE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

FF FotoFloor INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA PODŁÓG. dekoracyjne posadzki żywiczne. www.fotofloor.pl biuro@fotofloor.

FF FotoFloor INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA PODŁÓG. dekoracyjne posadzki żywiczne. www.fotofloor.pl biuro@fotofloor. FF FotoFloor dekoracyjne posadzki żywiczne INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA PODŁÓG www.fotofloor.pl biuro@fotofloor.pl 695 77 74 30 Posadzki epoksydowe stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech. Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.pl Wstęp: PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE NIESZKODLIWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 02.01.00 Prace wykończeniowe dotyczące robót zewnętrznych. ST 02.01.03. Wymagania dotyczące wykonania i ułoŝenia nawierzchni typu poliuretan na boisku wielofunkcyjnym i tartanowej bieŝni 2 torowej ze

Bardziej szczegółowo

MONTAś PŁYTEK I PANLI WINYLOWYCH

MONTAś PŁYTEK I PANLI WINYLOWYCH MONTAś PŁYTEK I PANLI WINYLOWYCH WSTĘP Wielu instalatorów uznaje instalację winylowych płytek jako łatwiejsze od instalacji winylowych wykładzin rulonowych. Twierdzenie takie jest błędne, gdyŝ instalacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona metalu

Profesjonalna ochrona metalu Profesjonalna ochrona metalu CHLOROKAUCZUK emalia do metalu i betonu Chlorokauczuk to wysokiej klasy emalia wyprodukowana na bazie żywicy chlorokauczukowej, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET 1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych PodłoŜe, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące

Bardziej szczegółowo

EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH

EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH KARTA TECHNICZNA EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA: OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014 / AKSIL 2 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: PN-C-81916 i PN-EN 13813 OPIS PRODUKTU: EKO-DUR

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PAKOWANIA RĘCZNEGO TAŚMĄ POLIESTROWĄ (PES)

ZESTAW DO PAKOWANIA RĘCZNEGO TAŚMĄ POLIESTROWĄ (PES) ZESTAW DO PAKOWANIA RĘCZNEGO TAŚMĄ POLIESTROWĄ (PES) Jednym z niezawodnych rozwiązań w dziedzinie pakowania ładunków o duŝych gabarytach i cięŝarze, jest uŝycie taśmy poliestrowej. Wytrzymałość jej, porównywalna

Bardziej szczegółowo

Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia... 3 1. Informacje podstawowe:...

Bardziej szczegółowo

Parametry podłoży budowlanych

Parametry podłoży budowlanych Parametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Bardziej szczegółowo

Zalety: Zastosowanie: Aplikacja: Czas schnięcia: Wydajność: Opakowania:

Zalety: Zastosowanie: Aplikacja: Czas schnięcia: Wydajność: Opakowania: www.sopur.pl 1 2 www.sopur.pl 3 4 www.sopur.pl 5 Zalety: przeznaczona do uzyskania efektu decape na nowych powłokach lakierniczych pozostając wyłącznie w porach drewna daje wyrazisty efekt jego postarzenia,

Bardziej szczegółowo

Katalog farb dekoracyjnych

Katalog farb dekoracyjnych Katalog farb dekoracyjnych Katalog farb dekoracyjnych FARBY DO POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH KIRJO... 3 KIRJO PRO HS... 3 NORDICA EKO... 3 NORDICA PRIMER... 4 SAKU... 4 SILOKSAN... 4 SILOKSAN Żel... 4 SILOKSAN

Bardziej szczegółowo

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław. tel. 502-518-779 szymanskimaciej@interia.pl http://www.ral-wroclaw.pl

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław. tel. 502-518-779 szymanskimaciej@interia.pl http://www.ral-wroclaw.pl Szanowni Państwo, lakiernia proszkowa składa Państwu ofertę w zakresie profesjonalnej usługi malowania proszkowego elementów stalowych, aluminiowych, ze stali ocynkowanej i nierdzewnej (chromoniklu). O

Bardziej szczegółowo