JAKOŚĆ NASZYM NAJWAśNIEJSZYM CELEM (QUALITY IS OUR JOB #1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ NASZYM NAJWAśNIEJSZYM CELEM (QUALITY IS OUR JOB #1)"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Amepox sp. z o.o. powstało w 1988 roku na bazie kadry wywodzącej się głównie z pracowników Politechniki Łódzkiej. Działalność nasza od początku koncentrowała się w zakresie produkcji materiałów chemoodpornych na potrzeby przemysłu budowlanego który stawia niezwykle wysokie wymagania oferowanym wyrobom tak poprzez normy jak i bezpośrednich uŝytkowników wyrobów. Specjalizacja naszego Przedsiębiorstwa dotyczy produkcji róŝnego typu materiałów podłogowych, głównie do zastosowań nietypowych oraz dla pracy w "trudnych" przypadkach, takich jak: Bezspoinowe posadzki przemysłowe odporne na najwyŝsze obciąŝenia mechaniczne, Bezspoinowe posadzki przemysłowe o podwyŝszonej chemoodporności, Bezspoinowe posadzki antybakteryjne, Bezspoinowe posadzki "przewodzące" antystatyczne, Bezspoinowe posadzki grubowarstwowe - o właściwościach "nieiskrzących", Bezspoinowe posadzki samopoziomujące, Bezspoinowe posadzki antypoślizgowe, Bezspoinowe posadzki zbrojone siatką nylonowo-szklaną Bezspoinowe posadzki do zastosowań spoŝywczych. Wszystkie oferowane rodzaje pokryć są zgodne z wymaganiami EU i moŝna je wykonać (z wyjątkiem "nieiskrzących") w technice zabezpieczeniowej - cienkowarstwowej jak i w powłokach grubowarstwowych - zbrojonych na najwyŝsze obciąŝenia jednostkowe. Produkcja nasza oparta jest w większości o importowane surowce (Ŝywice epoksydowe, utwardzacze, modyfikatory itp.), a standardy i metody pomiarowe są takie same jak stosowane przez firmy zachodnie np.garland (USA), United Resin (USA), Shell (z którymi utrzymujemy bliskie kontakty). Szczególną zaletą oferowanych wyrobów jest to, Ŝe propozycja nasza ma kompleksowy charakter, gdyŝ oferujemy wszystkie niezbędne materiały do wykonania dowolnego typu podłóg: Farby podkładowe, Kity Masy do napraw uszkodzeń w betonach, Masy do wykonania podłóg o charakterze samonośnym, Masy dylatacyjne, Masy szpachlowe chemoodporne, Wszystkie nasze wyroby są tak pomyślane, Ŝe wywodzą się z tej samej rodziny surowcowej, a więc są kompatybilne do siebie co gwarantuje, Ŝe nie wystąpią jakiekolwiek rozwarstwienia w trakcie eksploatacji wykonanych powierzchni. Aktualnie Przedsiębiorstwo AMEPOX jest jednym z największych w kraju producentów materiałów podłogowych o niekwestionowanej jakości i doświadczeniu. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną, dobrze wyposaŝonym laboratorium kontrolnym i badawczo-rozwojowym, własnym Zakładem produkcyjnym o bardzo duŝej zdolności wytwórczej. Mamy własną stronę w Internecie i zapraszamy Państwa do jej odwiedzenia pod adresem: 1

2 Współpracujemy z wieloma duŝymi Przedsiębiorstwami budowlanymi tak krajowymi jak i zagranicznymi i wspólnie prowadzimy realizacje kontraktowe. Przywiązujemy najwyŝszą wagę do jakości produkowanych wyrobów w myśl zasady: JAKOŚĆ NASZYM NAJWAśNIEJSZYM CELEM (QUALITY IS OUR JOB #1) Nasi pracownicy są w kaŝdej chwili do Państwa dyspozycji odnośnie dodatkowych wyjaśnień, zmiany albo uzupełnienia ostatecznej koncepcji podłogi w Państwa Zakładzie tak w fazie projektu jak i realizacji zadania. Mając nadzieję na nawiązanie obopólnie satysfakcjonującej i korzystnej współpracy, zapraszamy Państwa do niej, pozostając z szacunkiem. Nasze starania dotyczące jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów zostały docenione przez Rzeczoznawców i Jury I konkursu Łódź Proponuje w 1994 roku, w ramach którego Amepox otrzymał jedno z głównych wyróŝnień za Posadzkę samopoziomującą PLASTIPOX 5FI. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w w/w konkursie są: oryginalność rozwiązania i jego parametry techniczne, jakość wyrobu, powtarzalność produkcji, zgodność z Normami. Uzyskanie wyróŝnienia w niezwykle silnej konkurencji świadczy niewątpliwie o jakości na-szych wyrobów. 2

3 MATERIAŁY PODKŁADOWE PLASTIPOX serii 5P Jednym z najwaŝniejszych warunków wieloletniej i bezawaryjnej pracy posadzek tworzywowych jest ich pełna adhezja z podłoŝami, którymi najczęściej są wylewki betonowe. Pełne zespolenie tworzywa z podłoŝem powoduje Ŝe posadzka jest w stanie przenosić tak duŝe obciąŝenia mechaniczne jak te, na które została zaprojektowana nośność podłoŝa. Parametry fizykochemiczne materiałów podkładowych powinny umoŝliwiać ich łatwą penetrację w przypowierzchniowe warstwy porowatych podłoŝy betonowych, związanie ich słabszych frakcji, zamknięcie mikroporów struktury betonu i tym samym przygotowanie jego powierzchni do aplikacji posadzki właściwej. Jednocześnie samo tworzywo podkładowe nie moŝe zawierać składników wywołujących utlenianie betonu a tym samym osłabienie jego parametrów mechanicznych. Podstawowymi - standartowymi rodzajami tworzyw podkładowych dla większości aplikacji są: PLASTIPOX 5P - tworzywo podkładowe uelastycznione. PLASTIPOX 5PD - tworzywo podkładowe penetrujące. PLASTIPOX 5PD-L - tworzywo podkładowe głęboko penetrujące. PLASTIPOX 5PD-w - tworzywo podkładowe tolerujące zwiększoną wilgotność otoczenia Dla uzyskania dokładniejszych informacji technicznych jak i danych dotyczących szczegółów aplikacyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Przedsiębiorstwem. Uwaga: Oprócz standartowych rodzajów - mamy do dyspozycji Państwa specjalne wersje materiałów podkładowych np.: tolerujące wilgotne lub lekko mokre podłoŝa (po zakończonym procesie wyługowania betonu), lekko zatłuszczone podłoŝa, niskie temperatury otoczenia w trakcie prac wykonawczych, itp. BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE GŁADKIE serii 5FI. Pokrycia nawierzchniowe "gładkie" są grupą materiałów które po aplikacji tworzą spójną i gładką powierzchnię uŝytkową posadzki. Parametry tego typu materiałów są praktycznie niezmienne w bardzo szerokim zakresie temperatur jak i w obecności róŝnych naraŝeń zewnętrznych. MoŜliwości stosowania tych tworzyw są niezwykle szerokie, od najprostszych typu zapleczy serwisowo-socjalnych, powłok zabezpieczeniowych w garaŝach wielopoziomowych, poprzez hale produkcyjne i magazynowe dla najwyŝszych obciąŝeń i naraŝeń, do powłok dla pomieszczeń zagroŝonych wybuchem. Podstawowymi rodzajami tworzyw nawierzchniowych serii PLASTIPOX 5FI są: PLASTIPOX 5FI tworzywo do wykonania posadzek samopoziomujących - grubowarstwowych. PLASTIPOX 5FI-m tworzywo do wykonania posadzek cienkowarstwowych - metodą malowania. 3

4 PLASTIPOX 5FI-P tworzywo do wykonania posadzek grubowarstwowych metodą rozkładania packą. PLASTIPOX 5FI-s modyfikacja tworzywa PLASTIPOX 5FI-P (o tych samych parametrach technicznych i uŝytkowych) lecz zwiększonej czystości surowcowej - do wykonywania posadzek grubowarstwowych w pomieszczeniach o najwyŝszych wymaganiach zdrowotnych (szpitale, Ŝłobki, sanatoria, itp.). MoŜliwości kolorystyczne w kaŝdym przypadku są praktycznie nieograniczone - do uzgodnienia z producentem AMEPOX Sp. z o.o.. Materiały serii 5FI tworzą powierzchnię spójną, bezspoinową o wysokiej odporności na róŝne typowe chemikalia i czynniki eksploatacyjne. Wykonane posadzki są łatwe w utrzymaniu czystości i dla codziennej konserwacji. Instalacja posadzek bezspoinowych gładkich z typów 5FI zawsze musi być poprzedzona "zagruntowaniem" powierzchni betonowych jedną z mas podkładowych. BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE ANTYSTATYCZNE ESD Tworzywa nawierzchniowe antystatyczne są grupą materiałów o niezwykle duŝym i wciąŝ rosnącym znaczeniu tak z powodu wzrastających wciąŝ wymagań BHP i PpoŜ, jak i pojawienia się nowych dziedzin przemysłu które wymagają likwidacji ładunków powierzchniowych (statycznych) np. przy produkcji elementów elektronicznych, komputerów lub w salach obsługi komputerów. Posadzki antystatyczne i nieiskrzące mają wciąŝ rosnące znaczenie, tak w przypadku przechowywania produktów łatwopalnych i wybuchowych jak i przy ich produkcji, oraz w aplikacjach takich jak lakiernie, produkcja przy uŝyciu materiałów łatwopalnych np. mebli, okien, płyt pilśniowych, chemikaliów, rozpuszczalników, lakierów i innych. Przedsiębiorstwo nasze oferuje dwa rodzaje materiałów o cechach antystatycznych, oraz ewentualnie tworzywo podkładowe PLASTIPOX ESD 100SL nakładane metodą malarską: PLASTIPOX ESD 100SL "farba" podkładowa przewodząca prąd elektryczny lub taśma miedziana przylepna do wykonania szyn zbiorczych odprowadzających ładunki. PLASTIPOX ESD 5FI-P tworzywo do wykonywania posadzek grubowarstwowych PLASTIPOX ESD 5FI-m tworzywo do wykonywania posadzek cienkowarstwowych. Wykonanie posadzki o właściwościach antystatycznych wymaga utworzenia struktury wielowarstwowej, a mianowicie: 4

5 BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE ANTYBAKTERYJNE Bezspoinowe tworzywo podłogowe PLASTIPOX 5FI-nano o właściwościach antybakteryjnych poprzez zastosowanie substancji bakteriobójczej jaką jest proszek srebra w tym przypadku o rozdrobnieniu atomowym. W chwili obecnej dzięki rozwojowi nowych dziedzin nauki nanotechnologii moŝliwe jest uzyskanie ekstremalnie drobnych cząstek niektórych metali. PoniewaŜ oddziaływanie bakteriobójcze srebra związane jest z jego działaniem powierzchniowym, zastosowano proszek srebra o moŝliwie najmniejszych (w chwili obecnej) wymiarach 3-8 nanometrów, co sprawia Ŝe jego powierzchnia czynna jest najbardziej rozwinięta z moŝliwych, w związku z największą ilością drobin srebra w jednostce objętości. Fakt ten wielokrotnie zwiększa oddziaływanie bakteriobójcze. MoŜna wyobrazić sobie, Ŝe kulkę o określonych wymiarach (np. kulkę łoŝyskową) dzielimy w myślach na miliony części. Oczywiście jest to w dalszym ciągu kulka o tej samej objętości i cięŝarze ale sumaryczna powierzchnia podzielonych jej części jest wielokrotnie większa niŝ przed podziałem. Przykładowy zakres zastosowań tworzywa PLASTIPOX 5FI-nano obejmuje między innymi aplikacje: podłogi antybakteryjne specjalnego przeznaczenia dla szpitali i przychodni leczniczych, Ŝłobków, podłogi antybakteryjne w pomieszczeniach produkcyjno - magazynowych przy produkcji leków, podłogi antybakteryjne w halach produkcyjnych i magazynach przy produkcji Ŝywności, podłogi antybakteryjne w magazynach spoŝywczych dla sklepów i marketów, itp. Przedstawione zastosowania obejmują tylko typowe przykłady uŝycia materiałów PLASTIPOX 5FI-nano. Tworzywa te raz spolimeryzowane (utwardzone) nie zmieniają swoich właściwości fizycznych z upływem czasu i w szerokim zakresie temperatur (-40 C do 110 C). Je st to jedna z najwaŝniejszych cech tego typu materiałów, co pozwala na ich bezpieczną eksploatację wewnątrz budynków nawet przy duŝych lokalnych nagrzaniach (np. słońcem poprzez świetliki dachowe), w chłodniach oraz innych ekstremalnie trudnych warunkach przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet materiału. BEZSPOINOWE POKRYCIA NAWIERZCHNIOWE ZIARNISTE typu BDE. Grupą materiałów o duŝym znaczeniu ze względu na niepowtarzalne moŝliwości kolorystyczne i kompozycyjne są bezspoinowe posadzki z barwionego kwarcu o róŝnej i uzgodnionej granulacji. Posadzki te z załoŝenia mają charakter antypoślizgowy, gdyŝ są mieszaniną selekcjonowanych ziaren kwarcowych wraz z lepiszczem epoksydowym lub akrylowym (tynki strukturalne). 5

6 Przedsiębiorstwo Amepox oferuje kilka rodzajów tworzyw ziarnistych, a mianowicie: PLASTIPOX BDE - tworzywo o standartowej granulacji mm, PLASTIPOX BDE - gr ; schodowe o granulacji mm, PLASTIPOX BDE - MINI BRUK na podjazdy o granulacji mm, PLASTIPOX BDE - TYNK AKRYLOWY o granulacji lub mm. Instalowanie posadzek typu "ziarnistego" jest podobne w przybliŝeniu do procedury zacierania tynku. Na zagruntowaną tworzywami podkładowymi powierzchnię betonu, "rozciąga" się na określoną grubość wymieszane tworzywo PLASTIPOX BDE po czym "zaciera" się go pacą metalową do uzyskania równej i spójnej powierzchni (patrz zdjęcie). Posadzki wykonane z tworzyw "ziarnistych" odznaczają się niezwykle bogatą kolorystyką i moŝliwościami kompozycyjnymi (np. wykonanie w posadzce logo firmy, napisy informacyjne, itp), oraz antypoślizgową strukturą zewnętrzną. WODOODPORNE ZABEZPIECZAJĄCE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE Tworzywa o handlowej nazwie PLASTIPOX 5P-h, 5P-hydro są dwuskładnikowymi kompozycjami epoksydowymi. Powłoki z w/w tworzyw mają za zadanie zabezpieczać podłoŝa betonowe i metalowe naraŝone na długotrwałe działania środowisk wodnych lub o zwiększonej wilgoci, przed oddziaływaniem korozyjnym oraz oddziaływaniem agresywnych środowisk (np. ścieków miejskich - do ochrony powierzchni basenów w oczyszczalniach ścieków). PLASTIPOX 5P-h oraz 5P-hydro słuŝą równieŝ do zabezpieczania konstrukcji podpór mostowych lub wiaduktów w terenach podmokłych (np. przy budowie mostów, wiaduktów i przepustów autostrad). Prawidłowo wykonana powłoka z materiałów PLASTIPOX 5P-h lub 5P-hydro jest całkowicie wodoszczelna, a koszt wykonania zabezpieczenia niewielki. Tworzywa podkładowo-ochronne są niezwykle odpowiedzialną grupą materiałów dla wieloletniej i bezawaryjnej pracy konstrukcji hydrologicznych i mostowo-drogowych. Koszt dobrego (nawet przewymiarowanego) wykonania zabezpieczenia jest bowiem wielokrotnie mniejszy od kosztów napraw konstrukcji w trakcie ich eksploatacji. 6

7 Tworzywa PLASTIPOX 5P-h oraz 5P-hydro charakteryzują się silnymi właściwościami hydrofobowymi które polegają na braku zwilŝalności powierzchni tworzyw przez wodę (lub inne ciecze polarne). Ta właśnie cecha predestynuje w/w tworzywa do pewnej ochrony zabezpieczanych elementów przed działaniem wody i wilgoci w kaŝdej postaci. Typowy widok powierzchni zabezpieczonych tworzywami PLASTIPOX 5P-h lub 5P-hydro poddanej działaniu wody deszczowej. Widoczne jest gromadzenie się wody w postaci kropli typowe dla powierzchni o charakterze hydrofobowym. TWORZYWA PRZYGOTOWAWCZE DO REPERACJI PODŁOśY BETONOWYCH. Jak juŝ wspomnieliśmy odpowiednie przygotowanie podłoŝy przed instalacją posadzki właściwej w kaŝdym przypadku stanowi klucz do sukcesu przez uzyskanie pełnych jej parametrów i estetycznego wyglądu. Niezwykle częstymi bowiem przypadkami są remonty starych i zniszczonych powierzchni. Zastosowanie tradycyjnej technologii reperacyjnej poprzez usunięcie starego betonu, wywóz gruzu i wykonanie nowej wylewki jest niezwykle długotrwałym i kosztownym sposobem choć naleŝy przyznać Ŝe skutecznym. Aplikacja szeroko znanych samopoziomujących mas wyrównawczych, równieŝ często daje złe efekty, gdyŝ twardość i parametry mechaniczne mas wyrównawczych znacznie odbiegają od parametrów mas nawierzchniowych przez co naraŝone na duŝe obciąŝenia mechaniczne pękają i powodują uszkodzenia właściwych powłok podłogowych. Dla wykonania doraźnych napraw podłoŝy, w naszym Przedsiębiorstwie opracowano kilka wariantów tworzyw regeneracyjnych. Ich jedynym celem jest wypełnienie ubytków, dziur i wy-równanie powierzchni właściwej. Materiały te wykonane na bazie tej samej rodziny Ŝywic epoksydowych, są w pełni kompatybilne do wszystkich innych tworzyw PLASTIPOX co znacznie ogranicza moŝliwości powstania rozwarstwień w trakcie eksploatacji posadzek. Typowy schemat wykonywania napraw uszkodzonych podłoŝy betonowych przedstawia szkicowy rysunek. Warstwę betonu pomalowaną tworzywem podkładowym uzupełnia się do wyrównania poziomu masą naprawczą (np. DZE-r), zacierając ją pacą do uzyskania gładkiej powierzchni a następnie pokrywa się ją dowolnym rodzajem posadzki właściwej (np. 5FI-m). MASY DYLATACYJNE I SZPACHLÓWKI CHEMOODPORNE. Grupa wyrobów do wypełniania nacięć dylatacyjnych, materiałów o konsystencji zapraw murarskich np. do wklejania glazur chemoodpornych lub wykonywania uszczelnień a takŝe szpachlówek uzupełnia ofertę naszego Przedsiębiorstwa. Wyroby te, dodatkowo zbrojone odpowiednimi napełniaczami o włóknistej strukturze są niezwykle odporne na naraŝenia mechaniczne. Podstawowymi wyrobami w tej grupie są: PLASTIPOX 5D - masa dylatacyjna o lejnej konsystencji. 7

8 PLASTIPOX 5DS - masa dylatacyjna zbrojona o lejnej konsystencji. PLASTIPOX 50D - masa dylatacyjna o gęstej konsystencji. PLASTIPOX masa epoksydowa o konsystencji półpłynnej szpachlówki. PLASTIPOX masa epoksydowa o konsystencji szpachlówki lub kitu. UWAGA: Dla uzyskania lepszej adhezji do podłoŝy, przed aplikacją mas wskazane jest zagruntowanie podłoŝa materiałem podkładowym. Po szczegółowe dane, lub po pomoc w zaprojektowaniu własnego systemu posadzkowego według indywidualnych wymagań, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Przedsiębiorstwem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji tak podczas doboru tworzyw, szkolenia jak i nadzoru autorskiego podczas prac instalacyjnych. Uwaga: Nadzór prowadzony jest odpłatnie na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia (zlecenia). śyczymy PAŃSTWU ZADOWOLENIA ZE WSPÓŁPRACY I UśYTKOWANIA WYROBÓW Przedsiębiorstwa AMEPOX. Informacje zamieszczone w opracowaniu podane są według naszej najlepszej wiedzy a pomiary przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi Normami. Uzyskane i przedstawione wyniki dotyczą omawianych materiałów i nie mogą być podstawą do roszczeń reklamacyjnych na skutek jakichkolwiek wad wykonawczych lub prowadzenia prac instalacyjnych w nieodpowiednich warunkach. 8

Budowlana i sanitarna. ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl. Adres budowy: ul. Tysiąclecia 6

Budowlana i sanitarna. ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl. Adres budowy: ul. Tysiąclecia 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH W NOWYM TOMYŚLU BranŜa: Inwestor: Budowlana i sanitarna Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne posadzki przemysłowe

Współczesne posadzki przemysłowe Współczesne posadzki przemysłowe Dr inż. Wojciech Drozd, mgr inż. Marcin Kowalik, Politechnika Krakowska 34 1. Wprowadzenie Jednym z ważniejszych elementów budynku jest podłoga i jej warstwa wierzchnia,

Bardziej szczegółowo

www.megachemie.com POSADZKI PRZEMYSŁOWE

www.megachemie.com POSADZKI PRZEMYSŁOWE www.megachemie.com POSADZKI PRZEMYSŁOWE Firma MEGACHEMIE jest producentem zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Specjalistyczne technologie, które powstają

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. ul. Proletariatczyków 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. ul. Proletariatczyków 9 Obiekt: Temat: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie robót budowlano-wykończeniowych termomodernizacji budynku Specjalnego

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) Wydanie 2 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. marzec 2012

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. marzec 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1.0. Wstęp. 2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 4.0.

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJEATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH Kod CPV-45442200-9 nr. SST B.09.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJEATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH Kod CPV-45442200-9 nr. SST B.09. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJEATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH Kod CPV-45442200-9 nr. SST B.09.00 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 1.1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA Wymiana wykładziny podłogowej PCV wraz z podłożem na korytarzu i w pokojach na III piętrze w budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02

Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Pierzchalski Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA P A K Z P R O J E K T, mgr inŝ. bud. KRZYSZTOF ZUBCZYŃSKI ul. SOSNOWA nr 19, 18-210 SZEPIETOWO, tel. 086 4760 018, 697 689 739 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. RODZAJ : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW POWIAT WSCHOWSKI PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2011-2032 Wschowa, lipiec 2011 r. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA UL. PIOTRKOWSKA 28 OPOCZNO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) NA: REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ: WYKONANIE DOCIEPLENIA I ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B0.6SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH Warszawa 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SPOŁECZNE Wspieramy domy opieki społecznej, hospicja i ośrodki MONAR. SPORT Wspieramy lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe.

DZIAŁANIA SPOŁECZNE Wspieramy domy opieki społecznej, hospicja i ośrodki MONAR. SPORT Wspieramy lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe. katalog 2015 PIGMENT jest niezależnym polskim producentem chemii budowlanej z bogatym asortymentem produktów wysokiej jakości, które zdobywają coraz większe uznanie klientów w kraju i za granicą. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH Warszawa 2005 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP...3 2. ZAKRES STOSOWANIA...3 3. SKŁAD ZESTAWÓW...4 3.1. Płyty styropianowe...4 3.2. Płyty z wełny mineralnej...5 3.3.

1. WSTĘP...3 2. ZAKRES STOSOWANIA...3 3. SKŁAD ZESTAWÓW...4 3.1. Płyty styropianowe...4 3.2. Płyty z wełny mineralnej...5 3.3. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 2. ZAKRES STOSOWANIA...3 3. SKŁAD ZESTAWÓW...4 3.1. Płyty styropianowe...4 3.2. Płyty z wełny mineralnej....5 3.3. Zaprawa klejąca PromaTerm:...5 3.4. Siatki zbrojące:...5 3.5.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Budynek remizy straŝackiej z salą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032 Zał. do uchwały Nr XVI/124/2012 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl www.polskabezazbestu.pl NIP: 645-19-95-494 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE

CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE PROJEKT Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami

Bardziej szczegółowo