Przetarg nieograniczony. o wartości poniżej euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony. o wartości poniżej 130 000 euro"

Transkrypt

1 Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, Gdańsk 17 tel. centrali (58) , faks (58) , Przetarg nieograniczony o wartości poniżej euro DOSTAWA JEDNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ TYPU PODUSZKOWIEC PRZEZNACZONEJ DO DZIAŁAŃ W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ Sprawa nr 19/ZP/2012 Załączniki: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Nr 2: Wzór formularza oferty Nr 3: Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 4: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Nr 5: Wzór oświadczenia dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Nr 6: Wzór wykazu wykonanych dostaw jednostek pływających Nr 7: Projekt umowy 1 z 10

2 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Obowiązujące przepisy Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą przepisy Kodeksu cywilnego Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Korespondencja z Zamawiającym przekazywana faksem lub pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii ogólnej i faksu ogólnego, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona. Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco: Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych dotyczy sprawy nr 19/ZP/2012 dostawa jednej jednostki pływającej typu poduszkowiec przeznaczonej do działań w ochronie granicy państwowej. Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu należy przesyłać wyłącznie pod numery: lub Faks czynny jest całą dobę. Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: - starszy specjalista Sekcji Zamówień Publicznych Katarzyna Michalska, tel. (58) , specjalista Sekcji Zamówień Publicznych Katarzyna Szudy, tel. (58) Godziny urzędowania Zamawiającego Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) (w godzinach od kancelaria nieczynna) Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) (w środy kasa nieczynna) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2 z 10

3 ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej jednostki pływającej typu poduszkowiec przeznaczonej do działań w ochronie granicy państwowej. Dostawa obejmuje jedną nową jednostkę pływającą typu poduszkowiec wraz z przyczepą podłodziową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Jednostka przeznaczona będzie do skutecznego wykrywania, rozpoznawania działań patrolowo- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2003r. w sprawie uznania za obowiązujące w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej przepisów technicznych z zakresu budowy i wyposażenia statków wydanych przez polską instytucję klasyfikacyjną w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej w trakcie ich budowy uznaje się za obowiązujące odpowiednio przepisy techniczne z zakresu budowy i wyposażenia statków wydane przez Polski Rejestr Statków S.A., zwany dalej PRS. Prace podlegające odbiorom zgodnie z przepisami PRS muszą być wykonywane przez Wykonawców posiadających Świadectwo Uznania PRS lub innego uznanego przez International Maritime Organization (IMO) Towarzystwa Klasyfikacyjnego zwanego dalej innym Towarzystwem Klasyfikacyjnym. Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej gwarancją określoną w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Miejsce realizacji zamówienia: jednostkę pływającą typu poduszkowiec należy dostarczyć na przyczepie podłodziowej do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte ul. Sucharskiego Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do r Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień łodzie specjalistyczne 2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3.1. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy co najmniej trzech jednostek pływających typu poduszkowiec; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt poprzez analizę treści złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 4 pkt ppkt. 1) i pkt ppkt. 2) Specyfikacji. 3 z 10

4 ROZDZIAŁ 4. WYMAGANE DOKUMENTY Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Ustawy, oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z poniższymi dokumentami Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 44 Ustawy Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 3 do Specyfikacji. 2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 4 do Specyfikacji. Powyższe oświadczenie muszą być przedstawione w formie oryginału Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw jednostek pływających typu poduszkowiec, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 6 do Specyfikacji). 3) dotyczy Wykonawców polegających na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Dokumentacja techniczna ofertowa Dokumentacja techniczna ofertowa jednostki pływającej typu poduszkowiec powinna uwzględniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zawierać co najmniej: 1) informację opisująca oferowany typ jednostki pływającej typu poduszkowiec w formie materiału promocyjnego, 2) opis techniczny oferowanego typu jednostki pływającej typu poduszkowiec, 3) plan ogólny oferowanego typu jednostki pływającej typu poduszkowiec i zamocowanego na nim wyposażenia (rzut z boku, góry, od dziobu). Dokumentacja techniczna ofertowa musi być dostosowana do potrzeb Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski. Dokumentacja techniczna ofertowa musi być podpisana lub poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę określoną w rozdziale 5. pkt 5.2. Specyfikacji. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1, muszą być przedstawione w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt 1), musi być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt. 2), musi zostać przedstawiony w formie oryginału zaś dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt. 3) musi być przedstawione w formie oryginału. Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale. 4 z 10

5 Sposób poświadczania dokumentów: Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające. Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły za zgodność z oryginałem lub równoważnej. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć zarówno oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski. Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 4.2. ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty mają być zgodne z wymogami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma organu wydającego powyższe dokumenty, to można go zastąpić np.: oświadczeniem Wykonawcy w formie określonej poniżej. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 4.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być wystawione w terminach ważności dokumentów określonych odpowiednio w punkcie 4.2. Pozostałe wymogi dotyczące składania dokumentów zagranicznych są zgodne z zapisami pktu 4.2 i Wykonawcy występujący wspólnie oraz wspólnicy spółek cywilnych: 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4. Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania: 1) powinna być sporządzona zgodnie ze Specyfikacją, 2) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 3) dokumenty wspólne tj. np. oferta cenowa, wykaz wykonanych dostaw, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 4) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą) Wykonawcy składający ofertą wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5 z 10

6 ROZDZIAŁ 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1. Sposób przygotowania oferty Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej. 2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 5) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis: OFERTA NA DOSTAWĘ JEDNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ TYPU PODUSZKOWIEC PRZEZNACZONEJ DO DZIAŁAŃ W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ SPRAWA NR 19/ZP/ NIE OTWIERAĆ W KANCELARII Sposób podpisania oferty 1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi: a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d) i e), Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c). Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c) albo notariusza. 2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować korespondencję. 3) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu) Treść oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W razie braku wpisu lub zaznaczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. 6) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty Sposób obliczenia ceny oferty Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) W ofercie należy podać cenę za dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 6 z 10

7 2) Cena jednostkowa oferowanej jednostki pływającej typu poduszkowiec musi ujmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, a w szczególności: a) koszt w pełni ukompletowanej jednostki pływającej typu poduszkowiec wraz z pełnymi zbiornikami paliwa i wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi oraz wyposażeniem, częściami serwisowymi i zapasowymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Specyfikacji), b) koszty opracowania i zatwierdzenia przez PRS lub inne Towarzystwo Klasyfikacyjne, wszelkiej dokumentacji technicznej, c) koszt rejestracji jednostki pływającej typu poduszkowiec w budowie i inne koszty związane z budową jednostki związane z wymaganiami miejscowej administracji morskiej, d) koszt wszystkich ubezpieczeń jednostki pływającej typu poduszkowiec związanych z realizacją umowy do chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, e) koszty prób zdawczo-odbiorczych (w tym ewentualnych prób powtórzonych), f) koszty szkoleń, o których mowa w 2 projektu umowy, g) koszty nadzoru PRS lub innego Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz uzyskania Tymczasowego Świadectwa Klasy wydanego przez PRS, h) koszty wykonania w języku polskim lub tłumaczenia na język polski dokumentacji, instrukcji obsługi, tabliczek informacyjnych i materiałów szkoleniowych, i) wymagane podatki i opłaty celne, j) koszty oddelegowania osób występujących po stronie Zamawiającego na wszelkie odbiory oraz szkolenia w przypadku ich realizacji poza m. Gdańsk, k) prawo do korzystania z dokumentacji technicznej, o którym mowa w 13 ust. 3 projektu umowy. 3) Oferta (tabela wyceny) musi zawierać wszystkie wymagane ceny. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisu cena do negocjacji. Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanej cenie jednostkowej. 4) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 5) Cenę oferty należy podać: a) wliczając w cenę oferty podatek VAT - dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Do wyliczenia ceny Wykonawca musi przyjąć 23% stawkę podatku od towarów i usług. b) bez podatku VAT dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) Ceny należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu,- (np. 120,-). 8) Cena będzie mogła ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości, oraz zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym i przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty. UWAGA! Jeżeli treść oferty jest niezgodna z ustawą, nie odpowiada treści Specyfikacji, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, zawiera błędy w obliczeniu ceny, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający odpowiednio zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty Tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7 z 10

8 Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, a także innych informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych Zmiany w ofercie i wycofanie oferty. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 5 pkt. 5.1 ppkt. 5), z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ 6. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć nie później niż do r. godz. 9:00 w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej Gdańsk 17 ul. Oliwska 35, kancelaria II piętro, pok Uwaga: teren zamknięty obowiązują przepustki. Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 9:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, w pok O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie. ROZDZIAŁ 8. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT 8.1. Kryterium oceny ofert Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 100% Sposób oceny i badania ofert Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto x 100 = ilość punktów cena brutto danej oferty Ilość punków zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8 z 10

9 Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie (Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej) przy ul. Oliwskiej 35 w Gdańsku. Zamawiający powiadomi również o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o terminie, po którego upływie umowa w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta. ROZDZIAŁ 9. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 9.1. Zawarcie umowy Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (tj. faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób niż określony wyżej. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) została złożona tylko jedna oferta; 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji. Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy. Umowa zostanie zawarta po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy, dopuszcza następujące formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) pieniądz, b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancje bankowe, d) gwarancje ubezpieczeniowe, e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a upływ terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po upływie terminu realizacji umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 10 % ceny ofertowej Wykonawcy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy, w związku z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego należy złożyć przed podpisaniem umowy w kasie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 pok. 3 (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz , w środy kasa jest nieczynna). 9 z 10

10 9.3. Zmiany zawartej umowy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym: 1) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości, 2) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty, 3) dostosowania jednostki pływającej typu poduszkowiec do obowiązujących przepisów i wymagań klasyfikacyjnych, jeżeli weszły one w życie po dniu zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (w związku z 7 ust. 8 projektu umowy). ROZDZIAŁ 10. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ZATWIERDZAM Z-ca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej /-/ kmdr SG Roman Słowiński Gdańska, dnia r. 10 z 10

11 załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZATWIERDZAM OPIS OGÓLNY 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej jednostki pływającej typu poduszkowiec wraz z przyczepą podłodziową. Poduszkowiec musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z przepisami polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna i musi posiadać świadectwo klasy. Oznaczenie wymaganej klasy: *bkm IV pat x lub bkm IV pat x lub równorzędną potwierdzoną przez inne uznane towarzystwo klasyfikacyjne. Jeżeli poduszkowiec posiada klasę niezatapialności dopuszcza się oznaczenie klasy: *bkm IV pat x n lub bkm IV pat x n lub równorzędną potwierdzoną przez inne uznane towarzystwo klasyfikacyjne. Wymaga się by poduszkowiec był zbudowany i jego eksploatacja była zgodna z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującymi w Polsce. Wszelkie podmioty, które będą wykonywać badania poduszkowca muszą posiadać aktualną na dzień badań akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wymagane jest by w dniu dostarczenia poduszkowca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadziły działalność punkty serwisowe świadczące usługi z zakresu serwisu, naprawy i legalizacji: - silnika/silników napędowych; - środków ratunkowych; - wyposażenia radiowego; - wyposażenia nawigacyjnego. 2. Przeznaczenie Jednostka przeznaczona będzie do skutecznego wykrywania, rozpoznawania i zapobiegania w okresie ochronnym nielegalnemu połowowi ryb naruszającego normy połowowe a także reagowania na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi polskich obszarów morskich, działań patrolowo-interwencyjnych i ratowniczych w warunkach zimowych na lodzie (stałym i pokruszonym) i śniegu oraz w okresie letnim na wodzie, a także na piasku i w rejonach porośniętych sitowiem i w terenie bagnistym, w porze dziennej i nocnej przy ograniczonej widoczności, w przedziale temperatur powietrza - 30 C do +35 C, na akwenach morskich w odległości do 6 mil morskich od brzegu oraz wodach śródlądowych. Ponadto jednostka musi być: przystosowana do bezpiecznego podejmowania ludzi z wody (dowolne rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające bezpieczne podjęcie rozbitka z wody); zdolna do uprawiania żeglugi w stanie wypornościowym. 3. Podstawowe parametry i wymiary W czasie eksploatacji poduszkowiec wraz z przyczepą ma być przystosowany do transportu z wykorzystaniem samochodu Land Rover Defender model 110 jego wymiary zewnętrzne oraz waga liczone wraz z przyczepą muszą spełniać wymagania polskiego kodeksu drogowego 1. Dopuszcza się rozwiązania konstrukcyjne ograniczające wymiary zewnętrzne poduszkowca, przez które należy rozumieć składanie lub demontaż elementów poduszkowca, które są możliwe do wykonania przez etatową załogę poduszkowca wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi będących na wyposażeniu poduszkowca i przyczepy. 1 Przez kodeks drogowy należy rozumieć ustawę prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm. 1 z 15

12 Poduszkowiec musi charakteryzować się poniższymi parametrami technicznymi: - ilość załogi 2 1 osoba; - ilość pasażerów 3 minimum 3 osoby; - ładowność nie mniej niż 100 kg (dodatkowy bagaż, nie wliczając załogi, wszystkich pasażerów, paliwa i wyposażenia poduszkowca gotowego do eksploatacji); - wysokość pokonywanej przeszkody przy prędkości maksymalnej nie mniej niż 0,30m; - autonomiczność nie mniej niż 5 godz., przy prędkości maksymalnej na wodzie; - prędkość maksymalna: - nie mniej niż 20 węzłów na wodzie (przy stanie morza minimum 2, siła wiatru minimum 3 B); - nie mniej niż 15 węzłów na stałym podłożu (piasek, beton itp.). - poduszkowiec musi posiadać zdolność manewrowania w miejscu i przy małych prędkościach na wysokiej poduszce. Przez wysoką poduszkę należy rozumieć takie napompowanie poduszki by zapewniało one pokonywanie przeszkody o wysokości minimum 0,25m bez dotykania jej dnem poduszkowca na płaskim podłożu i przy prędkości ok. 2 węzłów. Prędkość maksymalna będzie oceniana w trakcie prób zdawczych w następujących warunkach: Na wodzie; stan morza nie mniej niż 1, siła wiatru nie mniej niż 1,6 m/s; 100 % zapasów (paliwo); kompletne wyposażenie; waga bagażu 100 kg; załoga plus 3 pasażerów; akwen Zalew Wiślany lub Zatoka Gdańska; minimalny czas prób nie mniej niż 2 godziny. KADŁUB, NADBUDÓWKA I FARTUCH 4. Wymagania ogólne Konstrukcja kadłuba, system poduszki powietrznej, fundamenty napędu i napęd jednostki nie będzie prototypem. Sposób oznakowania poduszkowca znakami Straży Granicznej musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych SG (Dz. U nr 85, poz. 463 z późn. zm.). Kadłub musi mieć kolor niebieski (RAL-5005), pokład i konsola zielony (RAL-6002). Burtowy znak Straży Granicznej kolory: czerwony (RAL-3001), żółty (RAL-1023). RAL system kolorów opracowany przez Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.v. Poduszkowiec musi być wyposażony w rozwiązania techniczne umożliwiające jego trymowanie w czasie ruchu. Trymowanie to musi zapewniać bezpieczną eksploatację poduszkowca w warunkach określonych w świadectwie klasy. Kadłub i napęd poduszkowca muszą zapewniać jego bezpieczne wejście na ląd slipem o nachyleniu minimum 1:15, szerokości 7,5m oraz długości minimum 40m. 5. Kadłub Poduszkowiec musi charakteryzować się sztywnym i mocnym kadłubem oraz fundamentami pod napęd/napędy spełniającymi przepisy PRS. Część maszynowa, w której znajdują się mechanizmy główne i pomocnicze, musi znajdować się poza przedziałem sterowania. 2 Ilość załogi to maksymalna liczba osób koniecznych do sterowania poduszkowcem wymagana w instrukcji obsługi i użytkowania poduszkowca. 3 Ilość pasażerów to liczba osób, która zgodnie z instrukcja obsługi i użytkowania poduszkowca może w bezpieczny sposób być przewożona w poduszkowcu. Do tej liczby nie wlicza się załogi poduszkowca. 2 z 15

13 Na pokładzie muszą być usytuowane: polery, knagi lub inne rozwiązania techniczne umożliwiające bezpieczne cumowanie i holowanie poduszkowca przez inną jednostkę; uchwyty umożliwiające bezpieczne podnoszenie i opuszczanie poduszkowca przez dźwig przy zastosowaniu atestowanych zawiesi; luki umożliwiające przeprowadzenie inspekcji przestrzeni zamkniętych. Pokład zewnętrzny oraz pokłady wszystkich przedziałów muszą być pokryte warstwą antypoślizgową. Konstrukcja masztu musi zapewniać możliwość podwieszania bandery, flag sygnałowych (minimum 3 flaglinki), oznakowania nawigacyjnego i znaków dziennych oraz zielonego pulsującego światła Straży Granicznej. Dopuszcza się zainstalowanie anten urządzeń radiowych i nawigacyjnych poza masztem. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zostanie ustalone z Zamawiającym przed ich montażem. Zielone pulsujące światło Straży Granicznej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów zapobiegania zdarzeniom na morzu (Dz. U nr 156 poz z późn. zm.). Maszt poduszkowca musi być konstrukcji składanej. Składanie masztu musi odbywać się przez etatową załogę wyłącznie przy pomocy narzędzi wchodzących w skład wyposażenia poduszkowca. Wszelkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. W przypadku braku możliwości zakupu lub wykonania elementów z takich materiałów dopuszcza się stosowanie powłok ochronnych. Powłoki ochronne muszą zapewnić zabezpieczenie antykorozyjne na minimum 3 lata. Wszystkie połączenia śrubowe i nierozłączne muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych. 6. Przedział sterowania (sterówka) Konstrukcja sterówki powinna być typu zamkniętego. Przedział sterowania musi być strugoszczelny. Wymagane jest spełnienie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopuszcza się wygłuszenie sterówki za pomocą materiałów dźwiękochłonnych. Jednakże materiały te nie mogą chłonąć wilgoci i muszą posiadać atesty niepalności. W przypadku przekroczenia limitu hałasu w przedziale sterowania ponad poziom 65dB (przy maksymalnej prędkości na wodzie) wymaga się wyposażenia poduszkowca w urządzenie typu intercom. Intercom w takim przypadku musi również spełniać wymagania jak dla indywidualnych środków ochrony słuchu. Maksymalny hałas panujący w przedziale sterowania nie może być wyższy niż 96dB. Nie dopuszcza się stosowania dachu i burt/ścian z materiałów miękkich (tkanin). Przedział sterowania musi umożliwiać sternikowi swobodną obserwację wzrokową widnokręgu w sektorze minimum 0º - 90º na każdą burtę licząc od dziobu jednostki bez konieczności wstawania z fotela. Wymaga się wyposażenia poduszkowca w lusterka wsteczne po obu burtach. Lusterka te powinny zapewniać obserwację rufowej części poduszkowca oraz mieć możliwość regulacji. Przedział musi być wyposażony w atestowane szyby bezpieczne 4 lub inne rozwiązania dopuszczone przez PRS. Szyba przednia musi być podgrzewana elektrycznie oraz posiadać skuteczną instalację oczyszczania szyby. Dopuszcza się zastosowanie wycieraczek lub innego rozwiązania konstrukcyjnego. Wymagana jest instalacja zapobiegająca parowaniu wszystkich szyb. Panele sterowania i umiejscowienie przyrządów kontrolno-pomiarowych muszą zapewnić dobrą ich obserwację przez kierującego. W konsoli muszą znajdować się wskaźniki monitorujące pracę układów zgodnie z wymaganiami PRS. Dodatkowo na pulpicie przyrządów w przedziale sterowania wymaga się zamontowania wskaźników: A. wskaźniki eksploatacyjne: - ciśnienie oleju smarnego silnika/silników spalinowych; - obroty wału korbowego silnika/silników spalinowych; - temperaturę cieczy chłodzącej silnika/silników; - panel kontrolny stanu baterii akumulatorowych. Dopuszcza się wspólny panel dla akumulatorów radiowo-nawigacyjnych i rozruchowych; - licznik przepracowanych godzin silnika/silników spalinowych; 4 Atestowane szyby bezpieczne to szyby, które posiadają odpowiednie atesty/dopuszczenia jakie obowiązują dla pojazdów mechanicznych przewożących osoby zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym. 3 z 15

14 - wyżej wymienione wskaźniki muszą mieć podświetlane tarcze by możliwy był ich prawidłowy odczyt z warunkach nocnych. Intensywność podświetlenia musi być regulowana przez załogę. B. wskaźniki ostrzegawczo-sygnalizacyjne: - niski poziom paliwa w zbiorniku/zbiornikach paliwa (załączenie stanu niskiego poziomu paliwa musi odbywać się przy ilości paliwa zapewniającej 1 godzinę żeglugi w warunkach dopuszczonych klasa towarzystwa klasyfikacyjnego na wodzie i przy pełnych ilościach załogi, pasażerów, wyposażenia poduszkowca i bagażu); - wysoka temperatura płynu chłodzącego; - niskie ciśnienie oleju smarnego; - wysoki poziom wody w przedziale maszynowym (zgodnie z PRS); - Ogień/Pożar/Dym w przedziale maszynowym (zgodnie z PRS). W przedziale sterowania, w bezpośrednim sąsiedztwie z włazem 5, należy umieścić przełączniki/cięgna awaryjnego wyłączenia zasilania paliwem i energią elektryczną 6. Fotele w ilości wystarczającej dla załogi i wszystkich pasażerów muszą być budowy zapewniającej bezpieczną pod względem BHP eksploatację i uniemożliwić wypadnięcie lub zsunięcie się przebywającej w nim osoby w trakcie eksploatacji poduszkowca. Jeżeli drgania przenoszone na ciało osoby będącej w fotelu w czasie eksploatacji poduszkowca przekroczą dopuszczalną granicę niezbędne jest wyposażenie foteli w takie rozwiązania techniczne, które spowodują zmniejszenie drgań do granic opisanych w polskim prawie. Rozwiązania te muszą zapewniać regulację tłumienia w funkcji wagi siedzącego. Niezbędnym jest wyposażenie każdego z foteli w atestowane pasy bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne ich użytkowanie. Umiejscowienie fotela sternika musi zapewniać sprawne manewrowanie poduszkowcem oraz zapewniać łatwy odczyt urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz radiowych i nawigacyjnych w warunkach dziennych i nocnych. W przedziale sterowania muszą znajdować się zamykane miejsca do przechowywania pirotechnicznych środków sygnałowych, sprzętu ratunkowego dla etatowej załogi i wszystkich pasażerów (minimum 4kpl.), map i pomocy nawigacyjnych oraz pozostałego wyposażenia ruchomego. Zamykane miejsca muszą zapewniać takie zabezpieczenia by przedmioty w nich transportowane/przechowywane nie ulegały przemieszczeniu lub wypadnięciu w trakcie ruchu poduszkowca. Zamocowanie wszelkich urządzeń będących na wyposażeniu musi uniemożliwiać ich przemieszczanie się oraz bezpieczną eksploatację zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń. Poduszkowiec musi być zamykany na klucz by uniemożliwić dostanie się do jego wnętrza osób postronnych. Wymaga się zainstalowania przy jednym z foteli blatu zapewniającego wypełnianie dokumentacji. Dopuszcza się zainstalowanie składanego lub demontowalnego blatu. Minimalne wymiary blatu to 300x400mm. Konstrukcja przedziału sterowania musi zapewniać możliwość szybkiej zmiany konfiguracji części pasażerskiej na towarową przez etatową załogę. Dopuszcza się rozwiązania polegające na podniesieniu lub złożeniu foteli niewykorzystywanych przez pasażerów. Pokład przedziału musi posiadać w podłodze i w burtach uchwyty umożliwiające zabezpieczenie przewożonych towarów przed przemieszczeniem w trakcie ruchu poduszkowca. Rozmieszczenie uchwytów, ich rodzaj oraz ilość zostanie ustalona z Zamawiającym po zapoznaniu się Zamawiającego z konstrukcją poduszkowca. Jako wyposażenie należy dołączyć pasy zabezpieczające ładunek lub elastyczne siatki mocujące. Wymagane jest zainstalowanie w przedziale sterowania centralnego światła na suficie oraz dwa punktowe oświetlenia, których kierunek padania światła może być dowolnie ustawiony przez załogę lub pasażerów. Przedział sterowania musi być wyposażony w instalację zapewniającą odprowadzenie wody zgodnie z przepisami PRS. 5 Przez określenie w bezpośrednim sąsiedztwie z włazem należy rozumieć takie umiejscowienie przełączników by możliwe było ich uruchomienie przez osobę będącą na zewnątrz poduszkowca. 6 Przez awaryjne przełączniki/cięgna rozumie się takie rozwiązanie techniczne które w przypadku instalacji paliwowej uniemożliwi wypływ paliwa ze zbiornika lub zbiorników paliwa, a w przypadku zasilania energią elektryczną odcięcie wszystkich poborów prądu z baterii akumulatorów (oddzielnie dla akumulatorów rozruchowych i zasilających urządzenia radiowo-nawigacyjne). 4 z 15

15 Jednostka musi zostać oznakowana zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przykładowy wzór (rysunek) (wysokość tabliczki: 120mm, szerokość tabliczki: 85mm). 7. Przedział maszynowy Rozmieszczenie wszystkich urządzeń napędu głównego, oraz urządzeń pomocniczych poduszkowca musi umożliwiać wykonanie ich obsługi i drobnych napraw bez ich demontażu z poduszkowca. Część maszynowa, w której znajdują się mechanizmy główne i pomocnicze, musi znajdować się poza przedziałem sterowania. Instalacje, urządzenia przedziału maszynowego jak i sam przedział muszą spełniać wymagania PRS. Silnik/silniki i inne urządzenia maszynowe powinny być zbudowane z materiałów odpornych na korozyjne oddziaływanie wody morskiej. W przypadku braku możliwości zakupu lub wykonania elementów z takich materiałów dopuszcza się stosowanie powłok ochronnych. Powłoki te muszą zapewnić zabezpieczenie antykorozyjne na okres minimum 3 lat. Pokrywa przedziału maszynowego musi chronić silnik i urządzenia pomocnicze przed działaniem warunków atmosferycznych. 8. Fartuch Fartuch poduszkowca musi być odporny na uszkodzenia, wodę morską, substancje ropopochodne, niskie temperatury. Budowa fartucha powinna umożliwiać doraźną naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów przez etatową załogę (bez konieczności podnoszenia poduszkowca np. w czasie postoju na twardym lądzie, asfalt, beton, piasek). Dopuszcza się segmentową jak i jednoczęściową budowę fartucha. Wymagany jest zestaw naprawczy do doraźnych napraw fartucha. Zestaw musi uwzględniać możliwość naprawy rozdarcia fartucha na długości minimum 1m oraz uszczelnienia przetarcia fartucha o wymiarach minimum 0,25x0,25m. 9. Przyczepa do transportu poduszkowca Z jednostką pływającą zostanie dostarczona przyczepa do transportu poduszkowca (z homologacją wymaganą do użytkowania na rogach publicznych) zapewniająca bezpieczny transport poduszkowca. W skład wyposażenia przyczepy muszą wejść: faktura VAT z uwzględnioną ceną przyczepy i jej nr VIN, wyciąg ze świadectwa homologacji oryginał, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, instrukcje obsługi, oświadczenie producenta o przeznaczeniu przyczep do transportu poduszkowca, gwarancja z podaniem miejsca wykonania obsługi gwarancyjnej na terenie Polski oraz inne dokumenty zapewniające rejestrację przyczepy zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym. Wymagane jest przeszkolenie trzech pracowników OSO MOSG do wykonania obsług przyczepy. Opony przyczepy nie mogą być starsze niż rok (liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 5 z 15

16 Przyczepa musi być wyposażona w: - hak kulowy, - zaczep do haka kulowego, - hamulec najazdowy z funkcją wyłączenia, - wyciągarka (do wciągania poduszkowca), - koło podporowe manewrowe oraz koło zapasowe. Powyższe musi zapewnić bezpieczną eksploatację po drogach publicznych zgodną z polskim kodeksem drogowym 7. W przypadku koniecznego dodatkowego wyposażenia samochodu Land Rover Defender model 110 celem zgodnego z prawem ciągnięcia przyczepy wraz z poduszkowcem należy dołączyć to wyposażenie. Dopuszczalne parametry techniczne przyczepy liczonej wraz z poduszkowcem oraz wszelkim wyposażeniem wchodzącym w skład przyczepy i poduszkowca: - dopuszczalna masa całkowita (przyczepa z hamulcem): 3500kg; - dopuszczalna masa całkowita (przyczepa bez hamulca): 750kg; - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (wraz z samochodem LR Defender): 6550kg; - dopuszczalna długość zespołu pojazdów (LR Defender plus przyczepa z poduszkowcem): nie może przekraczać 18,75m; - dopuszczalna szerokość zespołu pojazdów 8 (LR Defender plus przyczepa z poduszkowcem): nie może przekraczać 2,55m. Parametry techniczne samochodu Land Rover Defender model 110: - maksymalna masa całkowita pojazdu: 3050kg; - dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3050kg - masa własna: 2099kg; - wysokość haka holowniczego od podłoża jest regulowana i wynosi odpowiednio 0,45m, 050m lub 0,55m. Rozwiązania techniczne przyczepy i poduszkowca muszą zapewniać załadunek i wyładunek poduszkowca przez nie więcej niż trzy osoby i wyłącznie z wykorzystaniem wyposażenia przyczepy i poduszkowca. Ponadto przyczepa musi być wyposażona w zabezpieczenia poduszkowca przed przemieszczeniem się względem przyczepy i zapewniać jego bezpieczny transport. Konstrukcja poduszkowca, przyczepy jak i techniczne rozwiązania mocowania poduszkowca do przyczepy powinny uniemożliwić uszkodzenia tych przedmiotów podczas transportu załadunku, transportu i wyładunku poduszkowca. Jeżeli do transportu stosuje się częściowy demontaż poduszkowca należy przewidzieć takie zamocowanie zdemontowanych elementów by spełniało ono powyższe założenia dotyczące bezpiecznego transportu jak i uniemożliwić powstanie uszkodzeń. Demontaż i/lub składanie elementów oraz ich mocowanie musi odbywać się wyłącznie przy udziale maksimum trzech osób oraz być wykonywane wyłącznie za pomocą urządzeń i narzędzi będących na wyposażeniu przyczepy i poduszkowca. Do jednostki pływającej należy dostarczyć komplet atestowanych zawiesi umożliwiających ich bezpieczne podnoszenie przez urządzenie dźwigowe. 10. Instalacja napędowa i instalacja sterowania poduszkowcem Jednostka musi być wyposażona w silnik spalinowy (lub silniki) napędzający pędnik (lub pędniki). Zamawiający dopuszcza różne konfiguracje układu napędowego. Uruchamianie, zatrzymanie oraz sterowanie napędem musi odbywać się z przedziału sterowania bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. 7 Przez kodeks drogowy należy rozumieć ustawę prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm. 8 Dopuszcza się możliwość składania bądź demontażu elementów poduszkowca celem zmniejszenia szerokości. 6 z 15

17 GŁÓWNE INSTALACJE PODUSZKOWCA 11. Instalacja paliwowa Instalacja paliwowa musi spełniać wymagania PRS i producenta silnika/silników. Instalacja paliwowa musi dodatkowo uwzględniać następujące elementy: ręczną pompę transportową umożliwiającą zdanie paliwa z poduszkowca (dopuszcza się stosowanie pompy przenośnej nie będącej na stałe zamocowanej do poduszkowca). Wspomniana pompa powinna być wyposażeniem poduszkowca; Minimalna pojemność zbiornika/zbiorników paliwa musi zapewniać zasięg poduszkowca nie mniejszy niż 100Mm przy prędkości maksymalnej na wodzie. Dodatkowo pojemność zbiornika nie może być mniejsza niż 70 litrów. 12. Instalacja zasilania energią elektryczną Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania PRS. Zasilanie energią elektryczną w czasie ruchu musi odbywać się z alternatora/ów zamontowanych na silniku głównym. Praca alternatora musi zapewnić również skuteczne ładowanie baterii akumulatorów 9 rozruchowych i radiowo-nawigacyjnych. Zasilanie poduszkowca w czasie postoju w porcie musi odbywać się poprzez rozwiązanie techniczne, będące jego wyposażeniem, które pozwoli na zasilanie wszelkich urządzeń poduszkowca przy założeniu, że do poduszkowca dostarcza się napięcie 230V 50Hz. Wymaga się zainstalowania niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych zapewniających bezpieczną eksploatację poduszkowca. Podłączenie to musi zapewniać zasilanie wszystkich odbiorów elektrycznych poduszkowca jak również ładowania baterii akumulatorów. Przy zasilaniu elektrycznym z lądu w czasie postoju poduszkowca w porcie ładowanie wszystkich akumulatorów musi odbywać się automatycznie. Rozwiązanie to musi również zapewniać zabezpieczenie akumulatorów przez ich przeładowaniem. Gniazdo podłączeniowe do przewodu zasilania z lądu zainstalowane na poduszkowcu musi być typu 2P+E IP57 rodzaju męskiego. Dopuszcza się by samo gniazdo posiadało współczynnik ochrony niższy niż IP57 ale w takim wypadku wymagane jest by zamknięcie (drzwiczki lub inne rozwiązanie techniczne) gniazda posiadało współczynnik ochrony nie niższy niż IP57. Podłączenie przewodu zasilania z lądu musi odbywać się przy zamkniętych wszystkich otworach (włazach, oknach itp.) przedziału sterowania. Do zestawu zasilania z lądu należy dołączyć przewód elektryczny do podłączenia jednostki do zasilania z lądu o długości minimum 50m i przyłączy elektrycznych typu: - 2P+E IP 46 rodzaju męskiego pierwszy koniec przewodu; - 2P+E IP 46 rodzaju żeńskiego drugi koniec przewodu. - o przekroju poprzecznym uwzględniającym pobór prądu przez wszystkie urządzenia elektryczne zamontowane na poduszkowcu w tej samej chwili. Przekrój musi być tak dobrany by nie było konieczne uruchomianie silnika/silników celem wspomagania zasilania zewnętrznego alternatorem/i. Napięcie zasilania prądem stałym musi być tak dobrane by zapewniało zasilanie wszystkich odbiorów elektrycznych na poduszkowcu łącznie z ładowarkami do ładowania urządzeń przenośnych (latarki, radia itp.). Jeśli warunek powyższy nie może być spełniony należy wyposażyć poduszkowiec w niezbędne przetwornice. Jako podstawowe napięcie stałe dopuszcza się napięcia o wartościach 12V lub 24V. W pomieszczeniu sterowania musi być umieszczona tablica zasilania z lądu prądem zmiennym oraz tablica rozdzielcza prądu stałego 12V (lub 24V) zasilająca poszczególne obwody urządzeń zamontowanych na jednostce oraz rezerwę 3 zabezpieczonych obwodów o wartości po 15A na podłączenie urządzeń dodatkowych. 9 Przez skuteczne ładowanie baterii akumulatorów należy rozumieć ich pełne naładowanie ze stanu rozładowania w czasie nie przekraczającym 8 godzin. 7 z 15

18 Konieczne jest wyposażenie przedziału sterowania w: - gniazda zapalniczkowe (samochodowe) w ilości 2 szt. przewidzianych i zabezpieczonych dla poboru prądu o wartości 10A; - gniazda 230V 50Hz w ilości 2 szt. przewidzianych i zabezpieczonych dla poboru prądu o wartości 16A. Gniazda 230V 50Hz muszą być zasilane wyłącznie przy podłączonym zasilaniu z lądu. Ilość akumulatorów rozruchowych oraz ich pojemność muszą być dobrane zgodnie z przepisami PRS oddzielne dla urządzeń radiowo-nawigacyjnych i rozruchu silnika/silników napędowych. Należy wyposażyć poduszkowiec w instalację awaryjnego rozruchu silnika/ów napędowych z baterii akumulatorów przeznaczonych do urządzeń radiowo-nawigacyjnych oraz awaryjne zasilanie urządzeń radiowo-nawigacyjnych z akumulatorów rozruchowych. W skład instalacji elektryczne muszą wchodzić: - oświetlenie pokładu, zamocowanego do nadbudówki, oświetlającego część dziobową i rufową poduszkowca, załączane na pulpicie; - reflektor-szperacz zamocowany na dachu nadbudówki w części dziobowej o obrocie minimum od 0 do 135 stopni na każdą burtę licząc od dziobu jednostki w poziomie oraz -45 do +45 stopni w pionie. Reflektor powinien być sterowany z kabiny, załączany na pulpicie. - oświetlenie przeciwmgłowe ledowe zamocowane na dziobie jednostki lub do nadbudówki w ilości minimum 2 lampy pozwalające na bezpieczne poruszanie się jednostką pływającą w warunkach nocnych oraz o ograniczonej widzialności, załączane na pulpicie o jasności nie mniejszej niż 250 lumenów; 13. Instalacja chłodzenia silnika/silników głównych Instalacja/je chłodzenia musi zapewniać prawidłową pracę silnika w zakresie zewnętrznych temperatur powietrza od -30 C do +35 C. W przypadku instalacji chłodzenia silnika/silników cieczą wymagane jest wstępne elektryczne podgrzewanie silnika przed uruchomieniem. Wydajność tego ogrzewania musi zapewniać wstępne ogrzanie silnika do temperatury minimum 10 C przy temperaturze zewnętrznej powietrza -30 C. Zasilanie tej instalacji musi odbywać się z sieci 230V 50Hz wyłącznie przy podłączonym zasilaniu z lądu. Wymagane jest zainstalowanie oddzielnego wyłącznika ogrzewania. 14. Instalacja ogrzewania i wentylacji Przedział sterowania musi być wyposażony w skutecznie działający system ogrzewania i wentylacji. System ogrzewania i wentylacji musi zapewniać wewnątrz przedziału zakres temperatur co najmniej od +15 C do +25 C przy zakresie zewnętrznych temperatur od -30 C do +35 C. Instalacja ogrzewania może być wykonana w połączeniu z instalacją chłodzenia silnika/instalacją wstępnego podgrzewania silnika/silników. Dodatkowo wymaga się by instalacja ogrzewania zapewniała ogrzewanie wnętrza przedziału sterowania bez podłączenia zasilania z lądu i z unieruchomionym silniku/silnikach do temperatury minimum +15 C przy temperaturze zewnętrznej powietrza -30 C. Zaproponowane rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 15. Instalacja osuszania Instalacja osuszania musi odpowiadać przepisom PRS. 16. Instalacja wylotu spalin Instalacja wylotu spalin musi skutecznie redukować poziom hałasu pochodzący z silnika/silników. Konstrukcja poduszkowca musi być tak rozwiązana by uniemożliwić zasysanie spalin do wnętrza przedziału sterowania podczas działającej instalacji ogrzewania i wentylacji. 17. Instalacja wykrywania pożaru i/lub instalacja przeciwpożarowa Poduszkowiec należy wyposażyć w instalację wykrywania pożaru i/lub w instalację przeciwpożarową zgodnie z przepisami PRS. 8 z 15

19 18. Wyposażenie Rozmieszczenie urządzeń do sterowania poduszkowcem jak i obsługę urządzeń radiowych i nawigacyjnych musi uwzględniać usytuowanie ich w zasięgu ramion załoganta bez wstawania z fotela (rozpinania pasa bezpieczeństwa). Ergonomia rozmieszczenia poszczególnych urządzeń i wskaźników zostanie ustalona po zapoznaniu się zleceniodawcy z budową sterówki. Wszystkie urządzenia muszą być dostosowane do napięć zasilających z sieci elektrycznej poduszkowca, w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie przetwornice napięć. Wyposażenie musi odpowiadać wymogom określonym poniżej. 19. Urządzenia nawigacyjne, radiowe, radiolokacyjne oraz środki sygnałowe Wyposażenie określone w tym punkcie musi spełniać wymagania zawarte w ustawie o wyposażeniu morskim z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 93 poz. 899 z późn. zm.) i wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 103 poz z poźń. zm.), wymaganiami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz z późn. zm.). Zestawienie niezbędnych urządzeń radiowych wraz z wymogami techniczno-eksploatacyjnymi Radiotelefon stacjonarny VHF do łączności służbowej 1 kpl. Wymagania techniczno funkcjonalne dla zainstalowanego radiotelefonu: a) ogólne cechy użytkowe: praca w standardach: cyfrowym ETSI TS oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks, musi umożliwiać pracę analogową i w standardzie DMR, możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy, czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym, programowanie wyświetlanej nazwy kanału min. 14 znaków, praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału, programowe ograniczanie czasu nadawania, możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, wbudowany odbiornik GPS, wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe w trybie cyfrowym z możliwością identyfikacji na wyświetlaczu abonenta wywołującego wraz z sygnalizacją akustyczną, zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalny monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu, kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym, możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, konfigurowane MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski, wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, złącze akcesoryjne - umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, itp., skaning w trybie analogowym i cyfrowym -mieszany, funkcja VOX, wywołania alarmowe, 9 z 15

20 zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, wbudowany wewnętrzny głośnik, możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, menu radiotelefonu w języku polskim. b) wymagane parametry techniczne pasmo częstotliwości pracy MHz, modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E), modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos), odstęp międzykanałowy programowalny - 12,5 / 25 khz, napięcie zasilania dostosowane do sieci jednostki pływającej (np. poprzez zastosowanie odpowiednich zasilaczy lub przetwornic) z zabezpieczeniem przepięciowym, moc wyjściowa nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy (moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale, maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości 2,5 khz, dla odstępu 12,5 khz, odstęp od zakłóceń min. 40 db, wokoder cyfrowy AMBE++, protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS , czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 µv przy SINAD wynoszącym 12 db, czułość cyfrowa 5% BER/0,3 µv, przydźwięki i szumy nie więcej niż 40 db dla odstępu 12,5 khz., środowisko i klimatyczne warunki pracy: -minimalny zakres temperatury pracy zespołu N/ C, -klasa odporności na warunki środowiskowe minimum IP 54. c) wymagania uzupełniające: radiotelefon musi być w pełni kompatybilny z radiotelefonem DM 3601, radiotelefon musi być wyposażony w mikrofon z klawiaturą, do radiotelefonu musi być dostarczone oprogramowanie i osprzęt zapewniający możliwość zaprogramowania wszystkich funkcji radiotelefonu za pomocą komputera klasy PC wyposażonego w złącze typu USB 2.0, dostarczone oprogramowanie musi zapewnić możliwość programowania radiotelefonu w środowisku Windows np. (Windows XP, Wista, Windows 7) certyfikat CE, d) Antena radiowa VHF z GPS do radiotelefonu służbowego spełniająca warunki: Antena VHF pasmo częstotliwości pracy min MHz, WFS 2 (w pełnym paśmie), zysk 0 dbd, dopuszczalna moc min. 20 W, impedancja 50 Ω, polaryzacja pionowa, zakres temperatury pracy -30 C +45 C. Antena GPS: częstotliwość pracy 1575 MHz, typ aktywna WFS 2 (w pełnym paśmie), zysk 20 dbd, impedancja 50 Ω, wbudowany wzmacniacz 20 dbic, zakres temperatury pracy -30 C +45 C. 10 z 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Olej napędowy 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gdańsk: Olej napędowy 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205050-2013:text:pl:html PL-Gdańsk: Olej napędowy 2013/S 120-205050 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów 1 z 5 2014-02-12 10:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa najmu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.10wpsam.wp.mil.pl Warszawa: Dostawa, montaż depozytorów kluczowych wraz z kompletnym oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak sprawy: ZGOK.ZP 14/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo