Przetarg nieograniczony. o wartości poniżej euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony. o wartości poniżej 130 000 euro"

Transkrypt

1 Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, Gdańsk 17 tel. centrali (58) , faks (58) , Przetarg nieograniczony o wartości poniżej euro DOSTAWA JEDNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ TYPU PODUSZKOWIEC PRZEZNACZONEJ DO DZIAŁAŃ W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ Sprawa nr 19/ZP/2012 Załączniki: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Nr 2: Wzór formularza oferty Nr 3: Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 4: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Nr 5: Wzór oświadczenia dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Nr 6: Wzór wykazu wykonanych dostaw jednostek pływających Nr 7: Projekt umowy 1 z 10

2 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Obowiązujące przepisy Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą przepisy Kodeksu cywilnego Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Korespondencja z Zamawiającym przekazywana faksem lub pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii ogólnej i faksu ogólnego, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona. Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco: Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych dotyczy sprawy nr 19/ZP/2012 dostawa jednej jednostki pływającej typu poduszkowiec przeznaczonej do działań w ochronie granicy państwowej. Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu należy przesyłać wyłącznie pod numery: lub Faks czynny jest całą dobę. Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: - starszy specjalista Sekcji Zamówień Publicznych Katarzyna Michalska, tel. (58) , specjalista Sekcji Zamówień Publicznych Katarzyna Szudy, tel. (58) Godziny urzędowania Zamawiającego Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) (w godzinach od kancelaria nieczynna) Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) (w środy kasa nieczynna) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2 z 10

3 ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej jednostki pływającej typu poduszkowiec przeznaczonej do działań w ochronie granicy państwowej. Dostawa obejmuje jedną nową jednostkę pływającą typu poduszkowiec wraz z przyczepą podłodziową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Jednostka przeznaczona będzie do skutecznego wykrywania, rozpoznawania działań patrolowo- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2003r. w sprawie uznania za obowiązujące w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej przepisów technicznych z zakresu budowy i wyposażenia statków wydanych przez polską instytucję klasyfikacyjną w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej w trakcie ich budowy uznaje się za obowiązujące odpowiednio przepisy techniczne z zakresu budowy i wyposażenia statków wydane przez Polski Rejestr Statków S.A., zwany dalej PRS. Prace podlegające odbiorom zgodnie z przepisami PRS muszą być wykonywane przez Wykonawców posiadających Świadectwo Uznania PRS lub innego uznanego przez International Maritime Organization (IMO) Towarzystwa Klasyfikacyjnego zwanego dalej innym Towarzystwem Klasyfikacyjnym. Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej gwarancją określoną w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Miejsce realizacji zamówienia: jednostkę pływającą typu poduszkowiec należy dostarczyć na przyczepie podłodziowej do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte ul. Sucharskiego Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do r Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień łodzie specjalistyczne 2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3.1. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy co najmniej trzech jednostek pływających typu poduszkowiec; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt poprzez analizę treści złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 4 pkt ppkt. 1) i pkt ppkt. 2) Specyfikacji. 3 z 10

4 ROZDZIAŁ 4. WYMAGANE DOKUMENTY Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Ustawy, oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z poniższymi dokumentami Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 44 Ustawy Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 3 do Specyfikacji. 2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 4 do Specyfikacji. Powyższe oświadczenie muszą być przedstawione w formie oryginału Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw jednostek pływających typu poduszkowiec, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 6 do Specyfikacji). 3) dotyczy Wykonawców polegających na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Dokumentacja techniczna ofertowa Dokumentacja techniczna ofertowa jednostki pływającej typu poduszkowiec powinna uwzględniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zawierać co najmniej: 1) informację opisująca oferowany typ jednostki pływającej typu poduszkowiec w formie materiału promocyjnego, 2) opis techniczny oferowanego typu jednostki pływającej typu poduszkowiec, 3) plan ogólny oferowanego typu jednostki pływającej typu poduszkowiec i zamocowanego na nim wyposażenia (rzut z boku, góry, od dziobu). Dokumentacja techniczna ofertowa musi być dostosowana do potrzeb Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski. Dokumentacja techniczna ofertowa musi być podpisana lub poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę określoną w rozdziale 5. pkt 5.2. Specyfikacji. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1, muszą być przedstawione w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt 1), musi być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt. 2), musi zostać przedstawiony w formie oryginału zaś dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt. 3) musi być przedstawione w formie oryginału. Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale. 4 z 10

5 Sposób poświadczania dokumentów: Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające. Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły za zgodność z oryginałem lub równoważnej. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć zarówno oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski. Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 4.2. ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty mają być zgodne z wymogami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma organu wydającego powyższe dokumenty, to można go zastąpić np.: oświadczeniem Wykonawcy w formie określonej poniżej. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 4.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być wystawione w terminach ważności dokumentów określonych odpowiednio w punkcie 4.2. Pozostałe wymogi dotyczące składania dokumentów zagranicznych są zgodne z zapisami pktu 4.2 i Wykonawcy występujący wspólnie oraz wspólnicy spółek cywilnych: 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4. Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania: 1) powinna być sporządzona zgodnie ze Specyfikacją, 2) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 3) dokumenty wspólne tj. np. oferta cenowa, wykaz wykonanych dostaw, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 4) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą) Wykonawcy składający ofertą wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5 z 10

6 ROZDZIAŁ 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1. Sposób przygotowania oferty Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej. 2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 5) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis: OFERTA NA DOSTAWĘ JEDNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ TYPU PODUSZKOWIEC PRZEZNACZONEJ DO DZIAŁAŃ W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ SPRAWA NR 19/ZP/ NIE OTWIERAĆ W KANCELARII Sposób podpisania oferty 1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi: a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d) i e), Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c). Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c) albo notariusza. 2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować korespondencję. 3) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu) Treść oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W razie braku wpisu lub zaznaczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. 6) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty Sposób obliczenia ceny oferty Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) W ofercie należy podać cenę za dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 6 z 10

7 2) Cena jednostkowa oferowanej jednostki pływającej typu poduszkowiec musi ujmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, a w szczególności: a) koszt w pełni ukompletowanej jednostki pływającej typu poduszkowiec wraz z pełnymi zbiornikami paliwa i wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi oraz wyposażeniem, częściami serwisowymi i zapasowymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Specyfikacji), b) koszty opracowania i zatwierdzenia przez PRS lub inne Towarzystwo Klasyfikacyjne, wszelkiej dokumentacji technicznej, c) koszt rejestracji jednostki pływającej typu poduszkowiec w budowie i inne koszty związane z budową jednostki związane z wymaganiami miejscowej administracji morskiej, d) koszt wszystkich ubezpieczeń jednostki pływającej typu poduszkowiec związanych z realizacją umowy do chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, e) koszty prób zdawczo-odbiorczych (w tym ewentualnych prób powtórzonych), f) koszty szkoleń, o których mowa w 2 projektu umowy, g) koszty nadzoru PRS lub innego Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz uzyskania Tymczasowego Świadectwa Klasy wydanego przez PRS, h) koszty wykonania w języku polskim lub tłumaczenia na język polski dokumentacji, instrukcji obsługi, tabliczek informacyjnych i materiałów szkoleniowych, i) wymagane podatki i opłaty celne, j) koszty oddelegowania osób występujących po stronie Zamawiającego na wszelkie odbiory oraz szkolenia w przypadku ich realizacji poza m. Gdańsk, k) prawo do korzystania z dokumentacji technicznej, o którym mowa w 13 ust. 3 projektu umowy. 3) Oferta (tabela wyceny) musi zawierać wszystkie wymagane ceny. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisu cena do negocjacji. Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanej cenie jednostkowej. 4) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 5) Cenę oferty należy podać: a) wliczając w cenę oferty podatek VAT - dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Do wyliczenia ceny Wykonawca musi przyjąć 23% stawkę podatku od towarów i usług. b) bez podatku VAT dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) Ceny należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu,- (np. 120,-). 8) Cena będzie mogła ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości, oraz zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym i przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty. UWAGA! Jeżeli treść oferty jest niezgodna z ustawą, nie odpowiada treści Specyfikacji, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, zawiera błędy w obliczeniu ceny, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający odpowiednio zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty Tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7 z 10

8 Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, a także innych informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych Zmiany w ofercie i wycofanie oferty. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 5 pkt. 5.1 ppkt. 5), z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ 6. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć nie później niż do r. godz. 9:00 w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej Gdańsk 17 ul. Oliwska 35, kancelaria II piętro, pok Uwaga: teren zamknięty obowiązują przepustki. Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 9:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, w pok O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie. ROZDZIAŁ 8. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT 8.1. Kryterium oceny ofert Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 100% Sposób oceny i badania ofert Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto x 100 = ilość punktów cena brutto danej oferty Ilość punków zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8 z 10

9 Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie (Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej) przy ul. Oliwskiej 35 w Gdańsku. Zamawiający powiadomi również o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o terminie, po którego upływie umowa w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta. ROZDZIAŁ 9. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 9.1. Zawarcie umowy Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (tj. faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób niż określony wyżej. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) została złożona tylko jedna oferta; 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji. Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy. Umowa zostanie zawarta po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy, dopuszcza następujące formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) pieniądz, b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancje bankowe, d) gwarancje ubezpieczeniowe, e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a upływ terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po upływie terminu realizacji umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 10 % ceny ofertowej Wykonawcy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy, w związku z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego należy złożyć przed podpisaniem umowy w kasie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 pok. 3 (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz , w środy kasa jest nieczynna). 9 z 10

10 9.3. Zmiany zawartej umowy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym: 1) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości, 2) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisów do niej wykonawczych mających wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty, 3) dostosowania jednostki pływającej typu poduszkowiec do obowiązujących przepisów i wymagań klasyfikacyjnych, jeżeli weszły one w życie po dniu zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (w związku z 7 ust. 8 projektu umowy). ROZDZIAŁ 10. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ZATWIERDZAM Z-ca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej /-/ kmdr SG Roman Słowiński Gdańska, dnia r. 10 z 10

11 załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZATWIERDZAM OPIS OGÓLNY 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej jednostki pływającej typu poduszkowiec wraz z przyczepą podłodziową. Poduszkowiec musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z przepisami polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna i musi posiadać świadectwo klasy. Oznaczenie wymaganej klasy: *bkm IV pat x lub bkm IV pat x lub równorzędną potwierdzoną przez inne uznane towarzystwo klasyfikacyjne. Jeżeli poduszkowiec posiada klasę niezatapialności dopuszcza się oznaczenie klasy: *bkm IV pat x n lub bkm IV pat x n lub równorzędną potwierdzoną przez inne uznane towarzystwo klasyfikacyjne. Wymaga się by poduszkowiec był zbudowany i jego eksploatacja była zgodna z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującymi w Polsce. Wszelkie podmioty, które będą wykonywać badania poduszkowca muszą posiadać aktualną na dzień badań akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wymagane jest by w dniu dostarczenia poduszkowca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadziły działalność punkty serwisowe świadczące usługi z zakresu serwisu, naprawy i legalizacji: - silnika/silników napędowych; - środków ratunkowych; - wyposażenia radiowego; - wyposażenia nawigacyjnego. 2. Przeznaczenie Jednostka przeznaczona będzie do skutecznego wykrywania, rozpoznawania i zapobiegania w okresie ochronnym nielegalnemu połowowi ryb naruszającego normy połowowe a także reagowania na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi polskich obszarów morskich, działań patrolowo-interwencyjnych i ratowniczych w warunkach zimowych na lodzie (stałym i pokruszonym) i śniegu oraz w okresie letnim na wodzie, a także na piasku i w rejonach porośniętych sitowiem i w terenie bagnistym, w porze dziennej i nocnej przy ograniczonej widoczności, w przedziale temperatur powietrza - 30 C do +35 C, na akwenach morskich w odległości do 6 mil morskich od brzegu oraz wodach śródlądowych. Ponadto jednostka musi być: przystosowana do bezpiecznego podejmowania ludzi z wody (dowolne rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające bezpieczne podjęcie rozbitka z wody); zdolna do uprawiania żeglugi w stanie wypornościowym. 3. Podstawowe parametry i wymiary W czasie eksploatacji poduszkowiec wraz z przyczepą ma być przystosowany do transportu z wykorzystaniem samochodu Land Rover Defender model 110 jego wymiary zewnętrzne oraz waga liczone wraz z przyczepą muszą spełniać wymagania polskiego kodeksu drogowego 1. Dopuszcza się rozwiązania konstrukcyjne ograniczające wymiary zewnętrzne poduszkowca, przez które należy rozumieć składanie lub demontaż elementów poduszkowca, które są możliwe do wykonania przez etatową załogę poduszkowca wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi będących na wyposażeniu poduszkowca i przyczepy. 1 Przez kodeks drogowy należy rozumieć ustawę prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm. 1 z 15

12 Poduszkowiec musi charakteryzować się poniższymi parametrami technicznymi: - ilość załogi 2 1 osoba; - ilość pasażerów 3 minimum 3 osoby; - ładowność nie mniej niż 100 kg (dodatkowy bagaż, nie wliczając załogi, wszystkich pasażerów, paliwa i wyposażenia poduszkowca gotowego do eksploatacji); - wysokość pokonywanej przeszkody przy prędkości maksymalnej nie mniej niż 0,30m; - autonomiczność nie mniej niż 5 godz., przy prędkości maksymalnej na wodzie; - prędkość maksymalna: - nie mniej niż 20 węzłów na wodzie (przy stanie morza minimum 2, siła wiatru minimum 3 B); - nie mniej niż 15 węzłów na stałym podłożu (piasek, beton itp.). - poduszkowiec musi posiadać zdolność manewrowania w miejscu i przy małych prędkościach na wysokiej poduszce. Przez wysoką poduszkę należy rozumieć takie napompowanie poduszki by zapewniało one pokonywanie przeszkody o wysokości minimum 0,25m bez dotykania jej dnem poduszkowca na płaskim podłożu i przy prędkości ok. 2 węzłów. Prędkość maksymalna będzie oceniana w trakcie prób zdawczych w następujących warunkach: Na wodzie; stan morza nie mniej niż 1, siła wiatru nie mniej niż 1,6 m/s; 100 % zapasów (paliwo); kompletne wyposażenie; waga bagażu 100 kg; załoga plus 3 pasażerów; akwen Zalew Wiślany lub Zatoka Gdańska; minimalny czas prób nie mniej niż 2 godziny. KADŁUB, NADBUDÓWKA I FARTUCH 4. Wymagania ogólne Konstrukcja kadłuba, system poduszki powietrznej, fundamenty napędu i napęd jednostki nie będzie prototypem. Sposób oznakowania poduszkowca znakami Straży Granicznej musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych SG (Dz. U nr 85, poz. 463 z późn. zm.). Kadłub musi mieć kolor niebieski (RAL-5005), pokład i konsola zielony (RAL-6002). Burtowy znak Straży Granicznej kolory: czerwony (RAL-3001), żółty (RAL-1023). RAL system kolorów opracowany przez Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.v. Poduszkowiec musi być wyposażony w rozwiązania techniczne umożliwiające jego trymowanie w czasie ruchu. Trymowanie to musi zapewniać bezpieczną eksploatację poduszkowca w warunkach określonych w świadectwie klasy. Kadłub i napęd poduszkowca muszą zapewniać jego bezpieczne wejście na ląd slipem o nachyleniu minimum 1:15, szerokości 7,5m oraz długości minimum 40m. 5. Kadłub Poduszkowiec musi charakteryzować się sztywnym i mocnym kadłubem oraz fundamentami pod napęd/napędy spełniającymi przepisy PRS. Część maszynowa, w której znajdują się mechanizmy główne i pomocnicze, musi znajdować się poza przedziałem sterowania. 2 Ilość załogi to maksymalna liczba osób koniecznych do sterowania poduszkowcem wymagana w instrukcji obsługi i użytkowania poduszkowca. 3 Ilość pasażerów to liczba osób, która zgodnie z instrukcja obsługi i użytkowania poduszkowca może w bezpieczny sposób być przewożona w poduszkowcu. Do tej liczby nie wlicza się załogi poduszkowca. 2 z 15

13 Na pokładzie muszą być usytuowane: polery, knagi lub inne rozwiązania techniczne umożliwiające bezpieczne cumowanie i holowanie poduszkowca przez inną jednostkę; uchwyty umożliwiające bezpieczne podnoszenie i opuszczanie poduszkowca przez dźwig przy zastosowaniu atestowanych zawiesi; luki umożliwiające przeprowadzenie inspekcji przestrzeni zamkniętych. Pokład zewnętrzny oraz pokłady wszystkich przedziałów muszą być pokryte warstwą antypoślizgową. Konstrukcja masztu musi zapewniać możliwość podwieszania bandery, flag sygnałowych (minimum 3 flaglinki), oznakowania nawigacyjnego i znaków dziennych oraz zielonego pulsującego światła Straży Granicznej. Dopuszcza się zainstalowanie anten urządzeń radiowych i nawigacyjnych poza masztem. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zostanie ustalone z Zamawiającym przed ich montażem. Zielone pulsujące światło Straży Granicznej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów zapobiegania zdarzeniom na morzu (Dz. U nr 156 poz z późn. zm.). Maszt poduszkowca musi być konstrukcji składanej. Składanie masztu musi odbywać się przez etatową załogę wyłącznie przy pomocy narzędzi wchodzących w skład wyposażenia poduszkowca. Wszelkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. W przypadku braku możliwości zakupu lub wykonania elementów z takich materiałów dopuszcza się stosowanie powłok ochronnych. Powłoki ochronne muszą zapewnić zabezpieczenie antykorozyjne na minimum 3 lata. Wszystkie połączenia śrubowe i nierozłączne muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych. 6. Przedział sterowania (sterówka) Konstrukcja sterówki powinna być typu zamkniętego. Przedział sterowania musi być strugoszczelny. Wymagane jest spełnienie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopuszcza się wygłuszenie sterówki za pomocą materiałów dźwiękochłonnych. Jednakże materiały te nie mogą chłonąć wilgoci i muszą posiadać atesty niepalności. W przypadku przekroczenia limitu hałasu w przedziale sterowania ponad poziom 65dB (przy maksymalnej prędkości na wodzie) wymaga się wyposażenia poduszkowca w urządzenie typu intercom. Intercom w takim przypadku musi również spełniać wymagania jak dla indywidualnych środków ochrony słuchu. Maksymalny hałas panujący w przedziale sterowania nie może być wyższy niż 96dB. Nie dopuszcza się stosowania dachu i burt/ścian z materiałów miękkich (tkanin). Przedział sterowania musi umożliwiać sternikowi swobodną obserwację wzrokową widnokręgu w sektorze minimum 0º - 90º na każdą burtę licząc od dziobu jednostki bez konieczności wstawania z fotela. Wymaga się wyposażenia poduszkowca w lusterka wsteczne po obu burtach. Lusterka te powinny zapewniać obserwację rufowej części poduszkowca oraz mieć możliwość regulacji. Przedział musi być wyposażony w atestowane szyby bezpieczne 4 lub inne rozwiązania dopuszczone przez PRS. Szyba przednia musi być podgrzewana elektrycznie oraz posiadać skuteczną instalację oczyszczania szyby. Dopuszcza się zastosowanie wycieraczek lub innego rozwiązania konstrukcyjnego. Wymagana jest instalacja zapobiegająca parowaniu wszystkich szyb. Panele sterowania i umiejscowienie przyrządów kontrolno-pomiarowych muszą zapewnić dobrą ich obserwację przez kierującego. W konsoli muszą znajdować się wskaźniki monitorujące pracę układów zgodnie z wymaganiami PRS. Dodatkowo na pulpicie przyrządów w przedziale sterowania wymaga się zamontowania wskaźników: A. wskaźniki eksploatacyjne: - ciśnienie oleju smarnego silnika/silników spalinowych; - obroty wału korbowego silnika/silników spalinowych; - temperaturę cieczy chłodzącej silnika/silników; - panel kontrolny stanu baterii akumulatorowych. Dopuszcza się wspólny panel dla akumulatorów radiowo-nawigacyjnych i rozruchowych; - licznik przepracowanych godzin silnika/silników spalinowych; 4 Atestowane szyby bezpieczne to szyby, które posiadają odpowiednie atesty/dopuszczenia jakie obowiązują dla pojazdów mechanicznych przewożących osoby zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym. 3 z 15

14 - wyżej wymienione wskaźniki muszą mieć podświetlane tarcze by możliwy był ich prawidłowy odczyt z warunkach nocnych. Intensywność podświetlenia musi być regulowana przez załogę. B. wskaźniki ostrzegawczo-sygnalizacyjne: - niski poziom paliwa w zbiorniku/zbiornikach paliwa (załączenie stanu niskiego poziomu paliwa musi odbywać się przy ilości paliwa zapewniającej 1 godzinę żeglugi w warunkach dopuszczonych klasa towarzystwa klasyfikacyjnego na wodzie i przy pełnych ilościach załogi, pasażerów, wyposażenia poduszkowca i bagażu); - wysoka temperatura płynu chłodzącego; - niskie ciśnienie oleju smarnego; - wysoki poziom wody w przedziale maszynowym (zgodnie z PRS); - Ogień/Pożar/Dym w przedziale maszynowym (zgodnie z PRS). W przedziale sterowania, w bezpośrednim sąsiedztwie z włazem 5, należy umieścić przełączniki/cięgna awaryjnego wyłączenia zasilania paliwem i energią elektryczną 6. Fotele w ilości wystarczającej dla załogi i wszystkich pasażerów muszą być budowy zapewniającej bezpieczną pod względem BHP eksploatację i uniemożliwić wypadnięcie lub zsunięcie się przebywającej w nim osoby w trakcie eksploatacji poduszkowca. Jeżeli drgania przenoszone na ciało osoby będącej w fotelu w czasie eksploatacji poduszkowca przekroczą dopuszczalną granicę niezbędne jest wyposażenie foteli w takie rozwiązania techniczne, które spowodują zmniejszenie drgań do granic opisanych w polskim prawie. Rozwiązania te muszą zapewniać regulację tłumienia w funkcji wagi siedzącego. Niezbędnym jest wyposażenie każdego z foteli w atestowane pasy bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne ich użytkowanie. Umiejscowienie fotela sternika musi zapewniać sprawne manewrowanie poduszkowcem oraz zapewniać łatwy odczyt urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz radiowych i nawigacyjnych w warunkach dziennych i nocnych. W przedziale sterowania muszą znajdować się zamykane miejsca do przechowywania pirotechnicznych środków sygnałowych, sprzętu ratunkowego dla etatowej załogi i wszystkich pasażerów (minimum 4kpl.), map i pomocy nawigacyjnych oraz pozostałego wyposażenia ruchomego. Zamykane miejsca muszą zapewniać takie zabezpieczenia by przedmioty w nich transportowane/przechowywane nie ulegały przemieszczeniu lub wypadnięciu w trakcie ruchu poduszkowca. Zamocowanie wszelkich urządzeń będących na wyposażeniu musi uniemożliwiać ich przemieszczanie się oraz bezpieczną eksploatację zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń. Poduszkowiec musi być zamykany na klucz by uniemożliwić dostanie się do jego wnętrza osób postronnych. Wymaga się zainstalowania przy jednym z foteli blatu zapewniającego wypełnianie dokumentacji. Dopuszcza się zainstalowanie składanego lub demontowalnego blatu. Minimalne wymiary blatu to 300x400mm. Konstrukcja przedziału sterowania musi zapewniać możliwość szybkiej zmiany konfiguracji części pasażerskiej na towarową przez etatową załogę. Dopuszcza się rozwiązania polegające na podniesieniu lub złożeniu foteli niewykorzystywanych przez pasażerów. Pokład przedziału musi posiadać w podłodze i w burtach uchwyty umożliwiające zabezpieczenie przewożonych towarów przed przemieszczeniem w trakcie ruchu poduszkowca. Rozmieszczenie uchwytów, ich rodzaj oraz ilość zostanie ustalona z Zamawiającym po zapoznaniu się Zamawiającego z konstrukcją poduszkowca. Jako wyposażenie należy dołączyć pasy zabezpieczające ładunek lub elastyczne siatki mocujące. Wymagane jest zainstalowanie w przedziale sterowania centralnego światła na suficie oraz dwa punktowe oświetlenia, których kierunek padania światła może być dowolnie ustawiony przez załogę lub pasażerów. Przedział sterowania musi być wyposażony w instalację zapewniającą odprowadzenie wody zgodnie z przepisami PRS. 5 Przez określenie w bezpośrednim sąsiedztwie z włazem należy rozumieć takie umiejscowienie przełączników by możliwe było ich uruchomienie przez osobę będącą na zewnątrz poduszkowca. 6 Przez awaryjne przełączniki/cięgna rozumie się takie rozwiązanie techniczne które w przypadku instalacji paliwowej uniemożliwi wypływ paliwa ze zbiornika lub zbiorników paliwa, a w przypadku zasilania energią elektryczną odcięcie wszystkich poborów prądu z baterii akumulatorów (oddzielnie dla akumulatorów rozruchowych i zasilających urządzenia radiowo-nawigacyjne). 4 z 15

15 Jednostka musi zostać oznakowana zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przykładowy wzór (rysunek) (wysokość tabliczki: 120mm, szerokość tabliczki: 85mm). 7. Przedział maszynowy Rozmieszczenie wszystkich urządzeń napędu głównego, oraz urządzeń pomocniczych poduszkowca musi umożliwiać wykonanie ich obsługi i drobnych napraw bez ich demontażu z poduszkowca. Część maszynowa, w której znajdują się mechanizmy główne i pomocnicze, musi znajdować się poza przedziałem sterowania. Instalacje, urządzenia przedziału maszynowego jak i sam przedział muszą spełniać wymagania PRS. Silnik/silniki i inne urządzenia maszynowe powinny być zbudowane z materiałów odpornych na korozyjne oddziaływanie wody morskiej. W przypadku braku możliwości zakupu lub wykonania elementów z takich materiałów dopuszcza się stosowanie powłok ochronnych. Powłoki te muszą zapewnić zabezpieczenie antykorozyjne na okres minimum 3 lat. Pokrywa przedziału maszynowego musi chronić silnik i urządzenia pomocnicze przed działaniem warunków atmosferycznych. 8. Fartuch Fartuch poduszkowca musi być odporny na uszkodzenia, wodę morską, substancje ropopochodne, niskie temperatury. Budowa fartucha powinna umożliwiać doraźną naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów przez etatową załogę (bez konieczności podnoszenia poduszkowca np. w czasie postoju na twardym lądzie, asfalt, beton, piasek). Dopuszcza się segmentową jak i jednoczęściową budowę fartucha. Wymagany jest zestaw naprawczy do doraźnych napraw fartucha. Zestaw musi uwzględniać możliwość naprawy rozdarcia fartucha na długości minimum 1m oraz uszczelnienia przetarcia fartucha o wymiarach minimum 0,25x0,25m. 9. Przyczepa do transportu poduszkowca Z jednostką pływającą zostanie dostarczona przyczepa do transportu poduszkowca (z homologacją wymaganą do użytkowania na rogach publicznych) zapewniająca bezpieczny transport poduszkowca. W skład wyposażenia przyczepy muszą wejść: faktura VAT z uwzględnioną ceną przyczepy i jej nr VIN, wyciąg ze świadectwa homologacji oryginał, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, instrukcje obsługi, oświadczenie producenta o przeznaczeniu przyczep do transportu poduszkowca, gwarancja z podaniem miejsca wykonania obsługi gwarancyjnej na terenie Polski oraz inne dokumenty zapewniające rejestrację przyczepy zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym. Wymagane jest przeszkolenie trzech pracowników OSO MOSG do wykonania obsług przyczepy. Opony przyczepy nie mogą być starsze niż rok (liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 5 z 15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. centrali (58) 30-77-545, faks (58) 30-77-325 www.gdansk.uw.gov.pl e-mail: woa_adm@gdansk.uw.gov.pl na rzecz i w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU Postępowanie nr: OL ZP/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej

Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej Nr referencyjny: NZ-092/2/ME-14/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430

Bardziej szczegółowo