WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW FL, OX, AT, EX/II i EX /III Z UWZGĘDNIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW FL, OX, AT, EX/II i EX /III Z UWZGĘDNIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW FL, OX, AT, EX/II i EX /III Z UWZGĘDNIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH Przepisy przejściowe zawarte w ADR 2005 Pojazdy zarejestrowane lub dopuszczone do eksploatacji przed dniem 1 stycznia 2003r., których wyposaŝenie elektryczne nie spełnia wymagań podanych pod 9.2.2, lub 9.7.8, lecz spełnia odpowiednie wymagania obowiązujące do dnia 30 czerwca 2001r., mogą być nadal uŝywane.. Jesteśmy tutaj odesłani do przepisów obowiązujący do 30 czerwca 2001 jest to ADR W tych to przepisach po raz pierwszy: - pojawiły się definicje pojazdów FL, OX, AT, EX/II oraz EX/III; - pojawił się Regulamin EKG Nr 105 (dotyczący homologacji); - pojawiła się norma IEC 529 (dotycząca urządzeń elektrycznych hermetycznych); - pojawiła się norma EN i EN (dotycząca obwodów stale zasilanych i urządzeń w obwodach stale zasilanych) aktualnie zastąpiona normą IEC ADR Średnice przewodów powinny być na tyle duŝe, aby nie dochodziło do ich przegrzewania. Przewody powinny być naleŝycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następujących obwodów: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłącznika pracy silnika; - od akumulatora do alternatora; - od alternatora do skrzynki bezpieczników lub skrzynki wyłączników automatycznych; - od akumulatora do rozrusznika; - od akumulatora do zespołu sterowania układem zwalniacza (patrz ), w przypadku, gdy zwalniacz jest urządzeniem elektrycznym lub elektromagnetycznym; oraz - od akumulatora do elektrycznego mechanizmu podnoszenia osi składowej. Wymienione powyŝej, niezabezpieczone obwody, powinny być moŝliwie najkrótsze. Wiązki przewodów powinny być pewnie umocowane i poprowadzone w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. ADR 1999 lm Średnice przewodów powinny być wystarczająco duŝe, aby nie dochodziło do ich przegrzewania. Przewody powinny być odpowiednio izolowane. Wszystkie dowody powinny być zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami automatycznymi, z wyjątkiem następujących przewodów: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłączenia silnika, - od akumulatora do alternatora, - od alternatora do bezpiecznika topikowego skrzynki wyłącznika automatycznego, - od akumulatora do rozrusznika, - od akumulatora do sterowanej obudowy zwalniacza (patrz lm ), jeŝeli zwalniacz jest elektryczny lub elektromagnetyczny,

2 - od akumulatora do urządzenia elektrycznego do podnoszenia osi składowej. WyŜej wymienione obwody powinny być moŝliwie najkrótsze. Kable powinny być pewnie zamocowane i umieszczone w taki sposób, aby poszczególne przewody były odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. ADR 1997 lm (a) Przewody powinny być umieszczone w sposób zapobiegający nagrzewaniu się. Powinny być one odpowiednio izolowane. Elektryczne obwody powinny być zabezpieczone przed zwiększonymi prądami za pomocą bezpieczników topikowych lub automatycznych wyłączników. Przewody powinny być trwale zamocowane i rozmieszczone w taki sposób, aby nie mogły być naraŝone na wstrząsy, uderzenia kamieni i na ciepło wydzielane przez układ wydechowy. ADR Wyłącznik przerywający pracę obwodów elektrycznych powinien być umieszczony moŝliwie najbliŝej akumulatora. JeŜeli uŝywany jest wyłącznik pojedynczy powinien być umieszczony na przewodzie zasilającym, a nie na przewodzie uziemiającym (masa) ostatnie zdanie dla pojazdów zarejestrowanych od Urządzenie sterujące, umoŝliwiające rozłączenie/załączenie wyłącznika przerywającego pracę obwodów elektrycznych powinno być umieszczone w kabinie kierowcy. Powinno być ono łatwo dostępne dla kierowcy, wyraźnie oznaczone i zabezpieczone przed przypadkowym uŝyciem poprzez zastosowanie: pokrywy ochronnej, dwustopniowego sposobu przełączania lub innego odpowiedniego rozwiązania. Dopuszcza się zainstalowanie dodatkowych urządzeń sterujących, pod warunkiem, Ŝe są one wyraźnie oznaczone i zabezpieczone przed przypadkowym uŝyciem. Przewody urządzeń sterujących powinny spełniać wymagania (dla obwodów stale zasilanych), jeŝeli urządzenia te są sterowane elektrycznie. Główny wyłącznik akumulatora powinien być umieszczony w obudowie o stopniu ochrony IP 65, zgodnie z normą IEC 529. Złącza przewodów przy głównym wyłączniku powinny posiadać stopień ochrony IP 54. Nie dotyczy to złącz znajdujących się w obudowie, w tym takŝe w obudowie, w której umieszczono akumulator. W takim przypadku, wystarczające jest zabezpieczenie złącz przed zwarciem, np. za pomocą osłony gumowej. ADR 1999 lm Wyłącznik przerywający obwody elektryczne powinien być umieszczony moŝliwie najbliŝej akumulatora. Urządzenia sterujące bezpośrednio lub pośrednio powinny być zainstalowane tak, aby jedno znajdowało się w kabinie kierowcy, a drugie na zewnątrz pojazdu. Powinny być one łatwo dostępne i wyraźnie oznaczone. Urządzenie sterujące umieszczone w kabinie kierowcy powinno być łatwo dostępne z siedzenia kierowcy. Powinno być ono zabezpieczone przed przypadkowym uŝyciem poprzez zastosowanie pokrywy ochronnej, urządzenia wymagającego wykonania dwóch czynności przy przełączaniu lub w inny odpowiedni sposób. UŜycie wyłącznika powinno być moŝliwe w czasie pracy silnika, bez powodowania niebezpiecznych przepięć. Działanie wyłącznika w atmosferze wybuchowej nie powinno stwarzać zagroŝenia poŝarowego; moŝe być to zapewnione poprzez uŝycie wyłącznika z obudową o stopniu ochrony IP65 zgodnie z normą IEC 529. Połączenia kablowe głównego wyłącznika powinny posiadać stopień ochrony IP54. Nie jest to wymagane, jeŝeli połączenia te znajdują się w obudowie, którą moŝe być obudowa

3 akumulatora. W tym przypadku wystarczy zabezpieczyć te połączenia przed zawarciem, np. gumową osłoną. ADR 1997 lm (b) Dla pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach (stałych lub odejmowalnych) i w bateriach naczyń odłącznik pozwalający wyłączyć całą sieć elektryczną powinien znajdować się moŝliwie najbliŝej akumulatora. Sterowanie odłącznikiem bezpośrednio lub z odległości powinno znajdować się w kabinie kierowcy i na zewnątrz pojazdu. Powinno być ono łatwo dostępne i wyraźnie oznaczone. Uruchomienie odłącznika powinno być moŝliwe pod obciąŝeniem w czasie pracy silnika i nie moŝe powodować niebezpiecznego przepięcia w instalacji. Praktyczne znaczenie normy IEC

4 Punkt sterowania wyłącznikiem głównym akumulatora Dodatkowy punkt sterowania wyłącznikiem głównym akumulatora

5 Dodatkowy punkt sterowania wyłącznikiem głównym akumulatora ADR Zaciski akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie lub zabezpieczone izolującą pokrywą obudowy, w której są one umieszczone. JeŜeli akumulatory nie znajdują się pod pokrywą przedziału silnikowego, to powinny być umieszczone w wentylowanej obudowie. ADR 1999 lm Elektrody akumulatorów powinny być odizolowane elektrycznie albo zakryte izolującą pokrywą obudowy akumulatora. JeŜeli akumulator nie jest umieszczony pod pokrywą przedziału silnikowego, to powinien być umieszczony w wentylowanej obudowie. ADR 1997 lm (b) JeŜeli akumulatory nie znajdują się pod maską silnika, powinny być one umieszczone w metalowej skrzyni z otworami lub z innego materiału o podobnej wytrzymałości i z wewnętrznymi izolującymi ściankami. ADR Części instalacji elektrycznej zawierające przewody, które pozostają zasilane po odłączeniu akumulatora wyłącznikiem głównym, powinny być przygotowane do pracy strefach niebezpiecznych. WyposaŜenie takie powinno spełniać wymagania ogólne normy IEC 60079, części 0 i 14 oraz odpowiednie wymagania dodatkowe normy IEC 60079, części 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 lub

6 W przypadku zastosowania normy IEC 60079, część 141, naleŝy uŝyć następującej klasyfikacji: - Stale zasilane wyposaŝenie elektryczne, łącznie z przewodami, które nie jest objęte wymaganiami przepisów odnośnie głównego wyłącznika akumulatora i akumulatora, powinno spełniać wymagania dla Strefy 1 w zakresie ogólnego wyposaŝenia elektrycznego lub wymagania dla Strefy 2 w zakresie wyposaŝenia elektrycznego umieszczonego w kabinie kierowcy. Powinny być równieŝ spełnione wymagania dla grupy wybuchowości IIC i klasy temperaturowej T6. - JednakŜe, dla stale zasilanego wyposaŝenia elektrycznego zainstalowanego w środowisku, w którym temperatura wywoływana przez wyposaŝenie nieelektryczne znajdujące się w tym środowisku przekracza wartość graniczną klasy temperaturowej T6, klasyfikacja temperaturowa stale zasilanego wyposaŝenia elektrycznego powinna odnosić się co najmniej do klasy temperaturowej T4. - Przewody przeznaczone do zasilania urządzeń instalacji stale zasilanych powinny spełniać wymagania normy IEC 60079, część 7 ( Zwiększone bezpieczeństwo ) i być zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami automatycznymi, umieszczonymi moŝliwie najbliŝej źródła zasilania lub w przypadku urządzenia iskrobezpiecznego powinny być zabezpieczone przez obudowy ochronne umieszczone moŝliwie blisko źródła zasilania. ADR 1999 lm i Tachograf powinien być zasilany poprzez bezpiecznik, przyłączony bezpośrednio do akumulatora. Tachograf i bezpiecznik powinny spełniać wymagania dla wyposaŝenia elektrycznego towarzyszącego zgodnie z normą europejską EN Te części instalacji elektrycznej, poza tachografem, które pozostają nadal zasilane, gdy akumulator jest odłączony wyłącznikiem głównym, powinny być odpowiednie do uŝycia w strefie niebezpiecznej oraz spełniać stosowne wymagania normy europejskiej EN i jednej z norm europejskich EN do lub EN Powinny one spełniać równieŝ wymagania dla odpowiedniej grupy gazowej stosownie do przewoŝonego ładunku. ADR 1997 lm (b) JednakŜe zasilanie tachografu moŝe być dokonywane za pomocą przewodu połączonego bezpośrednio z akumulatorem. Aparat ten i jego instalacja powinny zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu mieszaniny składającej się z 20% wodoru i 80% powietrza

7 Tachograf VDO Kinzle w wersji ADR Tachograf VDO Kinzle w wersji ADR

8 Tachograf VDO Kinzle w wersji ADR Tachograf VEEDER-ROOT serii 8400 w wersji ADR

9 Tachograf MOTOMETER serii EGK100 w wersji ADR ADR Wymagania dotyczące części instalacji elektrycznej umieszczonej za tylną ścianą kabiny kierowcy Cała instalacja powinna być zaprojektowana, wykonana i zabezpieczona w taki sposób, aby w normalnych warunkach uŝytkowania pojazdu nie była przyczyną zwarcia lub poŝaru oraz, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takich zdarzeń w przypadku uderzenia lub deformacji. W szczególności powinny być spełnione następujące wymagania: Przewody Przewody umieszczone za tylną ścianą kabiny kierowcy powinny być zabezpieczone przed zgnieceniem, zerwaniem lub przetarciem podczas normalnej eksploatacji pojazdu. Przykłady odpowiednich zabezpieczeń podane są na rysunkach 1, 2, 3 i 4 poniŝej. Przewody czujników urządzenia przeciwblokującego nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia

10 Oświetlenie Nie dopuszcza się stosowania Ŝarówek z gwintem. Połączenia elektryczne Połączenia elektryczne pomiędzy pojazdami silnikowymi, a przyczepami powinny posiadać stopień ochrony IP 54, zgodnie z normą IEC 529 oraz powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zerwaniem. Przykłady właściwych połączeń podano w normach ISO 12098:1994 i ISO 7638:1985. ADR 1999 lm Cała ta instalacja powinna być zaprojektowana, wykonana i zabezpieczona w taki sposób, aby w normalnych warunkach uŝytkowania pojazdu nie mogła powodować zapalenia się lub zawarcia oraz, aby zmniejszyć do minimum ryzyko powstania takich zdarzeń w przypadku zderzenia lub innego rodzaju kształcenia

11 W szczególności: Przewody Przewody umieszczone za kabiną kierowcy powinny być zabezpieczone przed zerwaniem lub przetarciem w czasie normalnej pracy pojazdu. Przykłady odpowiedniego zabezpieczenia przewodów podane są na rys. 1, 2, 3 i 4 poniŝej. Przewody czujników urządzenia przeciwpoślizgowego nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia Oświetlenie Nie dopuszcza się uŝywania Ŝarówek z gwintem. Połączenia elektryczne Połączenia elektryczne pomiędzy pojazdami silnikowymi i przyczepami powinny posiadać stopień zabezpieczenia IP54 zgodnie z normą IEC 529 oraz powinny być zaprojektowane w sposób zabezpieczający je przed przypadkowym rozłączeniem. Przykłady właściwych połączeń podane są w normach ISO :1994 oraz ISO 7638:1985. ADR 1997 lm (c) Przepisy mające zastosowanie do części instalacji elektrycznej umieszczonej z tyłu kabiny kierowcy. Cała ta instalacja powinna być zaprojektowana, wykonana i zabezpieczona w taki sposób, aby w normalnych warunkach eksploatacji pojazdów nie mogła powodować ona ani zapalenia się, ani zwarcia i aby zmniejszyć tę moŝliwość w razie wstrząsu lub odkształcenia. W szczególności: Przewody Przewody [patrz (2 a)] powinny być wykonane z kabli zabezpieczonych osłoną bez szwu i nie podlegającą korozji. Oświetlenie Nie mogą być stosowane Ŝarówki z cokołem gwintowanym. JeŜeli lampy umieszczone wewnątrz nadwozia pojazdu nie są umocowane we wgłębieniach ścian lub sufitu, chroniących je przed jakimkolwiek uszkodzeniem mechanicznym, naleŝy je zabezpieczyć mocną siatką lub kratą. Gniazdo w wersji ADR

12 Połączenie gniazdo-wtyczka w wersji ADR ADR (dla EX/II) Nominalne napięcie instalacji elektrycznej nie powinno przekraczać 24 V. Oświetlenie w przedziale ładunkowym pojazdów EX/II powinno być zainstalowane na suficie i być zakryte tj. bez wystających przewodów lub Ŝarówek. W przypadku grupy zgodności J, instalacja elektryczna powinna mieć stopień ochrony, co najmniej IP65 (tj. ognioodporność EEx d). Wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz przedziału ładunkowego powinny być wystarczająco chronione przed mechanicznymi uderzeniami z wewnątrz. ADR (dla EX/III) Nominalne napięcie instalacji elektrycznej nie powinno przekraczać 24 V. Instalacja elektryczna pojazdów EX/III powinna spełniać wymagania podane pod ; ; ; oraz Instalacja elektryczna wewnątrz przedziału ładunkowego powinna być pyłoszczelna (stopień ochrony co najmniej IP54 lub równowaŝny), a w przypadku grupy zgodności J, co najmniej IP65 (np. ognioodporność EEx d). ADR 1999 lm (dla EX/II i EX/III) Nominalne napięcie instalacji elektrycznej nie powinno przekraczać 24 V

13 Instalacja elektryczna w pomieszczeniu ładunkowym powinna być pyłoszczelna (stopień ochrony co najmniej IP54 lub równowaŝny), albo w przypadku grupy zgodności J powinna być zgodna z ognioodpornością Ex d (co najmniej IP65 lub równowaŝne). ADR 1997 lm (1) Nominalne napięcie oświetlenia elektrycznego nie powinno przekraczać 24 V. (2) Wewnątrz nadwozia jednostek transportowych podkategorii B.II i B.III nie powinno być jakichkolwiek połączeń elektrycznych. (3) Postanowienia lm (2) dodatku B.2 nie mają zastosowania do wyposaŝenia elektrycznego pojazdów przewoŝących przedmioty wymienione w punktach 1a) i 3 klasy 1c lub przedmioty wymienione w punkcie 1b) tej samej klasy w ilości nie większej niŝ 500 kg. (4) Postanowienia zawarte pod lm (2) a) i c) dodatku B.2 nie mają zastosowania do wyposaŝenia elektrycznego pojazdów przewoŝących materiały niebezpieczne wymienione w punktach 2, 5 do 20, 24, 25 i 27 klasy 1c lub przedmioty wymienione w punkcie 1b) tej samej klasy w ilościach większych niŝ 500 kg

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo

Dział V. Przepisy ogólne

Dział V. Przepisy ogólne DZ.U.z 2012 r. poz.996 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja klimatyzacyjna w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy wstępne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy wstępne Dz.U.03.169.1650 2007.06.21 zm. Dz.U.07.49.330 1 2008.07.09 zm. Dz.U.08.108.690 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski 14.09.2009 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia 1. Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

ZLECENIODAWCA. Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA

ZLECENIODAWCA. Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA ZLECENIODAWCA Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA OBIEKT Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 Symbol Dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla pomieszczeń z kotłami na olej opałowy

Wymagania dla pomieszczeń z kotłami na olej opałowy Wymagania dla pomieszczeń z kotłami na olej opałowy Lokalizacja. Wysokość pomieszczenia nie moŝe być mniejsza niŝ 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niŝ 8 m3. Kotły olejowe o mocy do 30 kw mogą być instalowane

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3 Zawartość I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Części funkcjonalne wchodzące w skład instalacji elektrycznej... 3 3. Ze względu na miejsce zamontowania przewodów rozróżnia się następujące

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zm. Dz.U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2010 r.)

Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2010 r.) mgr inż. Fryderyk Łasak Członek Oddziału Nowohuckiego SEP Zakład Badań Elektrycznych El-Fred 31-621 Kraków oś. Bohaterów Września 61A/23 tel./fax (0-12) 6811541 kom 0-503 750306 e-mail: flasak@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 50-375 Wrocław Przedsięwzięcie Pałac wraz z Zabytkowum Parkiem Przypałacowym przy ul. Pawłowickiej we Wrocławiu Adres ul. Pawłowicka działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU CPV 45333000-0

Bardziej szczegółowo