Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS"

Transkrypt

1 Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL

2 SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI KONSERWACJI Nr Ref.: CHILLER_IOM-0708-PL Niniejsza instrukcja dotyczy następujących serii ZIĘBIAREK CIECZY: Seria ECOLOGIC: WA Seria MCC Seria NEOSYS NAC NAH Specjalne urządzenie nr Nasza firma uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent, wszystkie ziębiarki cieczy LENNOX są testowane i oceniane zgodnie z programem certyfikacji Eurovent. Wyroby naszej firmy spełniają wymagania norm europejskich. Produkt zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z systemem kontroli jakości AFAQ ISO LENNOX dostarcza przyjaznych dla środowiska rozwiązań od 1895 roku, nasza seria chłodzonych powietrzem ziębiarek cały czas spełnia standardy, które uczyniły LENNOX marką rozpoznawalną w każdym domu. Elastyczne rozwiązania projektowe wychodzące naprzeciw TWOIM potrzebom i bezkompromisowa dbałość o szczegóły. Stworzone by służyć przez długie lata, łatwe w konserwacji oraz charakteryzujące się Jakością która wyznacza standard. Informacje o lokalnych przedstawicielach: Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w tej instrukcji, łącznie z rysunkami i opisami technicznymi, stanowią własność firmy Lennox i nie mogą być wykorzystywane (z wyjątkiem obsługi tego produktu), kopiowane, wydawane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Lennox. 1

3 SPIS TREŚCI 1 - WSTĘP... 3 Deklaracja PED... 4 Rozporządzenie dot. Gazów Fluorowych GWARANCJA Zasady bezpieczeństwa MONTAŻ Transport Przenoszenie Dobór miejsca i warunki montażu Połączenia instalacji wodnej Połączenia elektryczne Natężenie hałasu Połączenia urządzeń rozdzielonych Montaż urządzeń podłączonych do kanałów KONTROLA WSTĘPNA Ograniczenia zakresu pracy Sprawdzanie obiegu ziębniczego i zalecenia Kontrole systemu instalacji hydraulicznej Montaż zewnętrznych elementów hydraulicznych (dostarczanych luzem przez LENNOX) Lista kontrolna przed rozruchem ROZRUCH URZĄDZENIA Kontrole podczas rozruchu Napełnienie olejem Napełnienie ziębnikiem OBSŁUGA Sterownik CLIMATIC Obsługa urządzenia KONSERWACJA Konserwacja cotygodniowa Konserwacja coroczna Czyszczenie skraplacza Spust oleju ze sprężarki Ważne ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - NAPRAWY Lista najczęściej występujących problemów Urządzenia sterujące Przeglądy zalecane przez producenta...44 ANEKSY

4 WSTĘP 1 - WSTĘP Przed rozruchem ziębiarki cieczy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Ściśle przestrzegać zamieszczonych instrukcji. Chcemy podkreślić znaczenie odpowiedniego przeszkolenia w zakresie obsługi ziębiarki cieczy. Informacji o możliwości przeprowadzenia szkoleń udzieli firma Lennox. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w stałym miejscu w pobliżu ziębiarki cieczy. Tekst Ważne instrukcje ogólne Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zniszczenia ziębiarki cieczy Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące rozruchu ziębiarki cieczy, jak również dotyczące zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom podczas jej eksploatacji.ponadto, zamieszczono też informacje na temat czynności konserwacyjnych wymaganych do zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ziębiarki, prosimy kontaktować się z naszymi pracownikami. Dokumentacja zamówionego urządzenia jest dostarczana oddzielnie. W skład dokumentacji wchodzą: - Deklaracja CE. - Instrukcja obsługi systemu sterowania. - Instrukcja montażu i obsługi. - Schemat połączeń elektrycznych. - Schemat obiegu czynnika ziębniczego (z wyjątkiem WA-RA-WAH-LCH) - Parametry urządzenia są podane na tabliczce znamionowej. Dane zamieszczone w niniejszej instrukcji są oparte na najnowszych dostępnych informacjach. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania konstrukcji i budowy ziębiarek w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje nie zobowiązują producenta do wprowadzenia podobnych zmian w urządzeniach uprzednio dostarczonych Wszelkie prace przy ziębiarce muszą być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych techników. Urządzenie stwarza następujące zagrożenia: - ryzyko porażenia prądem elektrycznym - ryzyko obrażeń spowodowanych przez elementy wirujące - ryzyko obrażeń spowodowanych przez ostre krawędzie i duży ciężar - ryzyko obrażeń spowodowanych przez sprężony gaz - ryzyko obrażeń spowodowanych elementy o niskich i wysokich temperaturach. Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi, jak również zgodnie z zasadami dobrej praktyki instalatorskiej. 3

5 DEKLARACJA PED Wszystkie urządzenia są zgodne z dyrektywą PED 97-23/CE. Należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń WAŻNE Wszelka obsługa urządzenia musi być prowadzona przez wykwalifikowanego i upoważnionego pracownika. Nie zastosowanie się do następujących instrukcji może spowodować obrażenia lub poważny wypadek. Praca na urządzeniu:. Urządzenie musi być odłączone od zasilania głównego poprzez główny wyłącznik serwisowy.. Pracownicy muszą nosić odpowiednie wyposażenie ochronne (kask, rękawice, okulary itd.) Praca na układzie elektrycznym:. Praca na elementach elektrycznych musi być wykonywana przy wyłączonym zasilaniu (patrz niżej) przez pracowników posiadających ważne uprawnienia elektryczne i upoważnienie. Praca na układach ziębniczych:. Monitorowanie ciśnień, opróżnianie i napełnianie systemu pod ciśnieniem musi być wykonywane przy wykorzystaniu istniejących przyłączy i odpowiedniego sprzętu.. Aby zapobiec ryzyku wybuchu z powodu rozprysku czynnika ziębniczego i oleju, czynnik ziębniczy powinien być usunięty z układu przed jakimkolwiek demontażem lub rozlutowaniem elementów układu ziębniczego.. Istnieje szczątkowe ryzyko wzrostu ciśnienia poprzez odgazowanie oleju lub rozgrzanie nagrzewnic po opróżnieniu układu. Zerowe ciśnienie można utrzymać poprzez odpowietrzenie z zaworu spustowego do atmosfery po stronie niskiego ciśnienia.. Twarde lutowanie musi być wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza. Lutowanie musi być zgodne ze standardem NF EN1044 (minimum 30% srebra). Wymiana komponentów:. W celu zachowania zgodności z wymaganiami CE, stosować wyłącznie oryginalne części zamienne lub elementy zaakceptowane przez firmę Lennox.. Używać wyłącznie czynnika ziębniczego podanego na tablicy znamionowej producenta, nie wolno używać jakichkolwiek innych produktów (mieszanin czynników ziębniczych, węglowodorów, itd.) UWAGA: W wypadku powstania pożaru, układy ziębnicze mogą spowodować wybuch oraz rozprysk czynnika ziębniczego i oleju. 4

6 Rozporządzenie dot. Gazów Fluorowych Rozporządzenie EC Nr 842/2006 dotyczące cieplarnianych gazów fluorowych Osoby obsługujące urządzenia chłodnicze muszą przestrzegać 6 głównych zaleceń określonych w Rozporządzeniu dot. Gazów Fluorowych ZALECENIE Bezpieczne odzyskanie gazów fluorowych podczas prac serwisowych, konserwacyjnych oraz przy wycofaniu z eksploatacji. Montaż, serwisowanie, konserwacja i sprawdzanie szczelności musi być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. NOWY sprzęt musi być oznakowany. Należy przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zapobieżenia wyciekowi gazów fluorowych oraz natychmiastowej naprawy stwierdzonych nieszczelności. Regularne sprawdzanie szczelności. 06 kg lub więcej : co najmniej raz na 12 miesięcy 30 kg lub więcej : co najmniej raz na 6 miesięcy 300 kg lub więcej : co najmniej raz na 3 miesiące Należy prowadzić rejestr urządzeń chłodniczych używających gazów fluorowych (patrz karta rozruchowa i rejestr konserwacji na końcu dokumentu) Zainstalować i sprawdzić automatyczny system wykrywania nieszczelności. Zastosowanie Wszystkie systemy stacjonarne Wszystkie systemy stacjonarne Wszystkie systemy stacjonarne Wszystkie systemy stacjonarne Systemy hermetycznie uszczelnione > 6kg Systemy stacjonarne > 3kg Systemy stacjonarne > 300kg Nie zastosowanie się do tych zaleceń jest wykroczeniem podlegającym karom finansowym. Ponadto, w wypadku wystąpienia problemów konieczne jest wykazanie przed firmą ubezpieczeniową, że sprzęt jest zgodny z Rozporządzeniem dot. Gazów Fluorowych. 5

7 GWARANCJA 2 - GWARANCJA Gwarancja na ziębiarki cieczy jest zgodna z warunkami ustalonymi przy składaniu zamówienia. Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z należytą starannością. Gwarancja ulega unieważnieniu, jeśli: - Prace serwisowe i konserwacyjne nie były wykonywane zgodnie z przepisami, naprawy nie były wykonywane przez pracowników firmy Lennox lub były wykonane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Lennox. - Dokonano modyfikacji urządzenia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Lennox. - Zmodyfikowano nastawy i zabezpieczenia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Lennox. - Zastosowano czynniki ziębnicze lub smary/oleje inne niż zalecane przez producenta. - Urządzenie nie zostało zamontowane i/lub podłączone zgodnie z instrukcją - Urządzenie jest użytkowane niedbale, w sposób nieprawidłowy, niedozwolony lub niezgodny z jego naturą i/lub przeznaczeniem. - Nie zainstalowano zabezpieczenia przepływu. - Nie zastosowano odpowiedniej filtracji przy wlocie wody do ziębiarki. W wymienionych wyżej sytuacjach firma Lennox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzenia. W przypadku zgłaszania roszczeń gwarancyjnych trzeba podać numer seryjny urządzenia oraz numer zamówienia nadany przez Lennox. 2.1 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wytycznych dotyczących bezpieczeństwa montażu. Firma Lennox nie gwarantuje, że informacje te są kompletne i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeoczenia. W ziębiarkach cieczy chłodzonych powietrzem ciepło jest przenoszone przez sprężony czynnik ziębniczy, co jest związane ze zmianami ciśnienia i temperatury. W celu zapewnienia przekazywania ciepła do otoczenia, urządzenie jest wyposażone w wentylatory. Projektując urządzenie szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo osób je obsługujących oraz wykonujących prace konserwacyjne. Obieg ziębniczy jest wyposażony elementy zabezpieczające przed powstawaniem nadmiernego ciśnienia. Metalowe osłony zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem (gorących) rur. Wentylatory są wyposażone w siatki ochronne, a konstrukcja rozdzielni elektrycznej uniemożliwia przypadkowe dotknięcie elementów pod napięciem. Nie dotyczy to elementów zasilanych napięciem bezpiecznym (< 24 V). Panele serwisowe można otwierać tylko przy użyciu specjalnych kluczy. Mimo, że ziębiarki cieczy chłodzone powietrzem są wyposażone w liczne zabezpieczenia, należy je obsługiwać z najwyższą ostrożnością i starannością. Należy stosować wszelkie dostępne zabezpieczenia, takie jak: odzież ochronna (rękawice, okulary, kombinezon, buty ), właściwe narzędzia, łatwo dostępne gaśnice odpowiednie dla danego systemu i czynnika ziębniczego Należy dopilnować, aby technicy obsługujący te urządzenia odbyli właściwe przeszkolenie i posiadali konieczne kwalifikacje (elektryczne, chłodnicze, zgodnie z miejscowymi przepisami...). Poszczególne operacje takie jak spawanie, lutowanie, prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych techników. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ogólnych zaleceń: Nigdy nie dokonywać prac na urządzeniu podłączonym do zasilania. Wszelkie manipulacje (otwieranie lub zamykanie) na zaworze odcinającym muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego i upoważnionego inżyniera. Te czynności należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu. Prace na elementach elektrycznych wykonywać dopiero po odłączeniu głównego zasilania urządzenia. Podczas prac konserwacyjnych, odciąć zasilanie przed urządzeniem. W wypadku przerwanej pracy, przed jej podjęciem należy ponownie sprawdzić odcięcie zasilania. UWAGA: Nawet po wyłączeniu urządzenia, jest ono nadal zasilane, chyba że zostanie ono odłączone lub odcięte od źródła zasilania. Patrz schemat połączeń elektrycznych. Niektóre urządzenia mogą posiadać osobne zasilanie 220V, patrz schemat połączeń elektrycznych W wypadku prac konserwacyjnych na wentylatorach (wymiana kratek ) upewnić się, że zasilanie jest odłączone, aby zapobiec automatycznemu włączeniu. Przed otwarciem obiegu ziębniczego, sprawdzić ciśnienie manometrami lub czujnikami ciśnienia. Nigdy nie pozostawiać urządzenia wyłączonego z zamkniętymi zaworami na linii cieczowej, gdyż uwięziony czynnik ziębniczy może spowodować wzrost ciśnienia. 6

8 Wszystkie elementy instalacji muszą być konserwowane przez odpowiedzialnego pracownika, aby uniknąć usterek materiałowych i obrażeń u obsługi. Usterki i nieszczelności należy bezzwłocznie naprawiać. Upoważniony technik musi odpowiadać za natychmiastową naprawę powstałych defektów. Po każdorazowej naprawie należy sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających. Należy przestrzegać wytycznych i zaleceń zawartych w normach bezpieczeństwa takich jak EN378, ISO5149, itd. Nie używać tlenu do opróżniania linii lub wytwarzania ciśnienia. Tlen wchodzi w gwałtowne reakcje z olejem, smarem i innymi typowymi substancjami. Nigdy nie przekraczać podanych wartości maksymalnego ciśnienia. Sprawdzić dopuszczalne wartości po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia w niniejszej instrukcji oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie używać powietrza do sprawdzania szczelności. Używać jedynie czynnika ziębniczego lub azotu. Nie rozlutowywać ani nie przecinać palnikiem linii ziębniczych lub jakichkolwiek elementów obiegu ziębniczego do czasu usunięcia całego czynnika ziębniczego (w postaci płynnej lub gazowej). Pozostałości gazu należy usunąć przy pomocy azotu. Czynnik ziębniczy w kontakcie z otwartym płomieniem wytwarza trujące gazy. Nie usuwać do atmosfery czynnika ziębniczego. Unikać kontaktu czynnika ziębniczego ze skórą i oczami. Stosować okulary ochronne. Zmyć miejsca na skórze wodą z mydłem. Jeśli czynnik ziębniczy dostanie się do oczu, natychmiast obficie przepłukać oczy wodą i zasięgnąć porady lekarza Normy bezpieczeństwa Ziębiarki cieczy chłodzone powietrzem spełniają następujące normy bezpieczeństwa: - Pr-EN Dyrektywa EU 89/392/EG ( Dyrektywa Maszynowa ). - EN Dyrektywa EMC. - Dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/CE. Posiadają też oznaczenia CE (o ile są obecne konieczne opcje) dalsze informacje zamieszczono w deklaracji II-A Znaki ostrzegawcze Na urządzeniu umieszczono następujące znaki ostrzegawcze, informujące o potencjalnym zagrożeniu (znajdują się na niebezpiecznych elementach lub w ich pobliżu). Wysokie temperatury Wysokie napięcie Wirujące elementy Ostre elementy Regularnie sprawdzać, czy znaki ostrzegawcze znajdują się we właściwych miejscach na urządzeniu. W razie potrzeby umieścić nowe. 7

9 INSTALACJA - TRANSPORT - PRZENOSZENIE 3. MONTAŻ Transport - Przenoszenie Sprawdzenie po dostawie Przy odbiorze nowego sprzętu proszę sprawdzić następujące punkty. Klient ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że produkty są w dobrym stanie technicznym (wypełnić listę na stronie 36): - Zewnętrzna obudowa nie została w jakikolwiek sposób uszkodzona. - Sprzęt do podnoszenia i przeładunku jest właściwy dla urządzenia i zgodny ze specyfikacją zawartą w załączonej tu instrukcji przeładunku. - Akcesoria zamówione do montażu zostały dostarczone i są w dobrym stanie technicznym. - Jeśli urządzenie dostarczane jest napełnione czynnikiem ziębniczym, sprawdzić szczelność (detektorem elektronicznym). - Dostarczone urządzenie jest zgodne z zamówieniem i dowodem dostawy. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy to potwierdzić szczegółowym opisem i wysłać go listem poleconym do spedytora w ciągu 48 godzin (dni robocze). Kopia tego listu musi być wysłana do LENNOX oraz do dostawcy w celach informacyjnych. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje unieważnienie wszelkich roszczeń przeciwko spedytorowi. Proszę pamiętać, że firma LENNOX nie odpowiada za wyładunek i ustawienie urządzenia : Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa podaje kompletny symbol referencyjny modelu i pozwala stwierdzić, że urządzenie jest zgodne z zamówieniem. Podaje pobór prądu przez urządzenie przy uruchomieniu, moc znamionową i napięcie zasilania. Odchylenie napięcia zasilającego nie może przekraczać +10/-10 %. Pobór prądu przy uruchomieniu to prawdopodobna maksymalna wielkość natężenia przy podanym napięciu pracy. Klient musi mieć odpowiednie zasilanie elektryczne. Dlatego ważne jest sprawdzenie, czy napięcie zasilające podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieci zasilającej. Tabliczka znamionowa podaje także rok produkcji, typ użytego czynnika ziębniczego oraz jego ilość dla każdego obiegu. Uwaga: Zgodnie z PED, ciśnienie pracy to maksymalne dozwolone ciśnienie i jest równe nastawie zaworu bezpieczeństwa. Ciśnienie testowe odpowiada nastawie zabezpieczenia, np. presostatu wysokiego ciśnienia. Zatem ciśnienie testowe jest niższe od ciśnienia pracy. 8

10 Składowanie Po dostarczeniu urządzeń na miejsce, nie zawsze są one od razu potrzebne, więc czasami są przechowywane. W wypadku średnio- i długoterminowego przechowywania, zalecamy przestrzeganie następujących procedur: - Upewnić się, że w układach hydraulicznych nie ma wody. - Pozostawić osłony wymienników na swoim miejscu. - Pozostawić na miejscu ochronną folię plastikową. - Upewnić się, że panele elektryczne są zamknięte. - Przechowywać wszystkie dostarczone elementy i akcesoria w suchym, czystym miejscu do późniejszego montażu przed uruchomieniem urządzenia. Zaleca się, aby urządzenie było składowane w suchym, osłoniętym miejscu (zwłaszcza, gdy ma być montowane wewnątrz budynku) PODNOSZENIE URZĄDZENIA Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Nie uwzględnienie czynników specyficznych dla danego systemu, takich jak ciśnienia robocze, warunki pracy elementów elektrycznych, lokalizacja (dachy, tarasy lub inne konstrukcje znajdujące się na pewnej wysokości), może być przyczyną zagrożeń podczas montażu, uruchamiania oraz regulacji urządzenia. Montaż, rozruch urządzenia oraz prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przez osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach. Podczas prac serwisowych trzeba stosować się do zaleceń umieszczonych na urządzeniu lub w jego dokumentacji, jak również przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. - Stosować się do obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa - Używać okularów ochronnych oraz rękawic roboczych - Zachować ostrożność podczas podnoszenia, przenoszenia oraz ustawiania ciężkich urządzeń. UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SERWISOWANIA URZĄDZENIA UPEWNIĆ SIĘ, CZY ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZOSTAŁO PRAWIDŁOWO ODŁĄCZONE. UWAGA: NIEKTÓRE URZĄDZENIA MOGĄ MIEĆ DODATKOWY OBWÓD ZASILANIA 230 V WYMAGAJĄCY ODDZIELNEGO ODŁĄCZNIKA. SPRAWDZIĆ SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH Przenoszenie Wszelkie czynności związane z przenoszeniem urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Urządzenie należy przenosić ostrożnie, aby nie wstrząsać ramą, nie uszkodzić paneli, osprzętu elektrycznego, lameli skraplacza, itp... UWAGA: Wymienniki ciepła skraplaczy są zabezpieczone arkuszami z tworzywa sztucznego. Urządzenie jest też owinięte folią opakunkową. Zaleca się, aby zabezpieczenia te pozostały na miejscu podczas transportu i przenoszenia urządzenia. Arkuszy z tworzywa sztucznego nie wyjmować, aż do uruchomienia urządzenia (folię, w którą owinięto urządzenie zabezpieczyć przed wiatrem!). UWAGA: Gumowe mocowania antywibracyjne (AVM) oraz fabryczne akcesoria znajdują się w panelu sterującym. Urządzenie montuje się na mocowaniach antywibracyjnych, które trzeba założyć przed jego ostatecznym ustawieniem. 9

11 10

12 3.3 - DOBÓR MIEJSCA I WARUNKI MONTAŻU Przed montażem ziębiarki cieczy należy podjąć następujące przygotowania: - Ziębiarki cieczy chłodzone powietrzem, takie jak Ecologic i NEOSYS, są przeznaczone do montażu na zewnątrz. Inne warunki montażu trzeba wcześniej uzgodnić z firmą Lennox. - Urządzenie trzeba ustawić w miejscu, gdzie będzie najmniej narażone na działanie wiatru. (Jeśli oczekiwane prędkości wiatru przekraczają 2,2 m/s, zamontować wiatrochrony). - Podłoże pod urządzeniem musi być płaskie, wypoziomowane. Wytrzymałość podłoża musi być dostosowana do masy urządzenia z pełnym ładunkiem płynów roboczych, jak również do sporadycznego ustawiania typowych urządzeń serwisowych. W miejscach narażonych na działanie mrozu, gdy urządzenie jest instalowane na ziemi, podstawa montażowa musi być zbudowana na betonowych palach, wkopanych na taką głębokość, aby sięgały gruntu normalnie znajdującego się poza warstwą zamarzającą. W celu uniknięcia przenoszenia się drgań, zaleca się, aby podstawa montażowa urządzenia nie była połączona sztywno z konstrukcją budynku. - W przypadku typowych zastosowań, dzięki sztywności urządzenia oraz rozmieszczeniu punktów nacisku nie występują problemy związane z drganiami. W przypadku instalacji wymagających szczególnie niskich poziomów wibracji można zastosować wibroizolatory. - W przypadku użycia wibroizolatorów, TRZEBA KONIECZNIE zainstalować elastyczne złącza rur instalacji wodnej urządzenia. Wibroizolatory muszą być zainstalowane PRZED przymocowaniem urządzenia do podłoża. Firma Lennox nie poznosi odpowiedzialności za dobór wibroizolatorów. Urządzenie musi być przymocowane śrubami do wibroizolatorów, które muszą być trwale przymocowane do betonowej płyty podłożowej. Sprawdzić, czy powierzchnie kontaktowe wibroizolatorów znajdują się dokładnie na poziomie płyty podłogowej. W razie potrzeby zastosować podkładki odległościowe lub poprawić powierzchnię podłoża, jednak zawsze upewnić się, że wibroizolatory spoczywają płasko na płycie. - Wokół urządzeń musi być zapewniona wystarczająca wolna przestrzeń umożliwiająca zarówno prawidłową cyrkulację powietrza wydmuchiwanego ze skraplaczy, jak i łatwy dostęp do wszystkich elementów w czasie serwisowania oraz konserwacji urządzenia. W przypadku, gdy powietrze wydmuchiwane ze skraplaczy napotyka przeszkody, będzie ono ponownie zasysane przez wentylatory. Z tego powodu może dojść do zwiększenia temperatury powietrza chłodzącego skraplacze. Przeszkody znajdujące się w pobliżu wylotu powietrza pogarszają także warunki przepływu powietrza nad całą powierzchnią wymiennika ciepła w skraplaczu. Oba te zjawiska prowadzą do zmniejszenia wydajności wymiany ciepła, a zatem do zwiększenia ciśnienia skraplania. Prowadzi to do zmniejszenia wydajności chłodzenia oraz zwiększenia mocy pobieranej przez sprężarkę. - W celu uniknięcia odwracania przepływu powietrza spowodowanego przez wiatry, urządzenia nie mogą być całkowicie osłonięte wyższym od nich i nie mającym przerw wiatrochronem. Jeżeli konfiguracji takiej nie można uniknąć, to trzeba zainstalować kanały wylotowe powietrza z otworami umieszczonymi na wysokości otaczającego wiatrochronu. Urządzenia muszą być wypoziomowane. Nieprawidłowy montaż urządzenia skutkuje unieważnieniem gwarancji. MINIMALNA WOLNA PRZESTRZEŃ WOKÓŁ URZĄDZENIA Szczegółowe informacje zamieszczono w podręczniku aplikacyjnym oraz na rysunkach dostarczonych wraz z urządzeniem. Seria NEOSYS Urządzenie ze sprężarką śrubową ZAKŁÓCANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA NAD URZĄDZENIEM JEST NIEDOZWOLONE 1,5m 2m 1,5m 1,5m 11

13 Seria ECOLOGIC > 3 metry 2 metry 2 metry Nie zalecane Niedozwolone Dla wszystkich urządzeń chłodzonych powietrzem, odległość między wymiennikiem skraplacza a jakąkolwiek przeszkodą musi wynosić co najmniej 1,5 metra. W przypadku wszystkich ziębiarek cieczy, minimalna odległość umożliwiająca dobry dostęp do rozdzielni elektrycznej wynosi 1 metr POŁĄCZENIA INSTALACJI WODNEJ Połączenia instalacji wodnej - Parownik/Skraplacz Pompa obiegu wody musi być zainstalowana przed parownikiem, tak aby działało na niego dodatnie ciśnienie. Doprowadzenie oraz odprowadzenie wody przedstawiono na rysunku dostarczonym wraz z urządzeniem lub w broszurze handlowej. Rury instalacji wodnej podłączone do urządzenia nie mogą przenosić na wymienniki żadnych sił promieniowych, osiowych ani wibracji. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ogólnych zaleceń: Stosować podłączenia wejścia i wyjścia wody pokazane na urządzeniu. Zainstalować ręczne lub automatyczne zawory odpowietrzające we wszystkich punktach wysokiego ciśnienia. Zainstalować zawór zabezpieczający oraz zbiornik wyrównawczy aby podtrzymać ciśnienie w obiegu. Ta opcja może być zawarta w urządzeniu. Zainstalować termometry na wejściach i wyjściach wody. Zainstalować spusty na wszystkich dolnych punktach systemu, aby umożliwić odprowadzenie wody. Zainstalować zawory odcinające, w pobliżu podłączeń wejścia i wyjścia wody. Używać połączeń elastycznych aby zmniejszyć przenoszenie wibracji. Po sprawdzeniu szczelności zaizolować instalację rurową, aby zmniejszyć ubytki ciepła i zapobiec skraplaniu. Jeśli zewnętrzna instalacja wodna znajduje się w miejscach, gdzie możliwe są spadki temperatur poniżej 0 C, należy zaizolować rury instalacji i dodać kabel grzewczy. W opcji dostępne jest zabezpieczenie instalacji wewnątrz urządzenia. Upewnić się, czy jest zachowana ciągłość uziemienia. W przypadku urządzeń z wymiennikami płaszczowo-rurowymi, korek spustu wody znajduje się w podstawie parownika. Umożliwia on podłączenie rury w celu usunięcia wody z parownika w celu przeprowadzenia prac serwisowych lub na czas okresowego wyłączenia urządzenia. 12

14 Przed wymiennikiem musi być zainstalowany filtr wody. Zastosowane filtry musza usuwać wszystkie zanieczyszczenia o średnicy powyżej 1 mm i muszą być zamontowane nie dalej niż 1 metr od wlotu wymiennika. Filtry mogą być dostarczone przez producenta jako wyposażenie dodatkowe. Filtr zapobiega zatkaniu wymiennika płytowego. BRAK FILTRA NA WLOCIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIEM GWARANCJI. Schematy hydrauliczne zamieszczono w Załącznikach, str. 50 do 54 lub są dostarczane wraz z urządzeniem. NAPEŁNIANIE WYMIENNIKÓW I USUWANIE Z NICH PŁYNÓW POWINNO BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH TECHNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH NA INSTALACJI WODNEJ PRZEZ INSTALATORA. NIGDY NIE UŻYWAĆ WYMIENNIKÓW CIEPŁA W CELU UZUPEŁNIENIA PŁYNU ROBOCZEGO Badania wody Trzeba przeprowadzić badania wody; obieg wody musi zawierać wszystkie elementy potrzebne do uzdatniania wody: filtry, urządzenia dozujące dodatki, wymienniki pośrednie, zawory upustowe, odpowietrzniki, zawory izolujące, itp odpowiednio do wyników badań. Nie zalecamy używania urządzeń przy obiegu otwartym, co może być przyczyną problemów wynikających z natlenienia, ani używania nieuzdatnionej wody gruntowej. Używanie wody nieuzdatnionej lub uzdatnionej w nieodpowiedni sposób może być przyczyną odkładania się kamienia, glonów, mułu jak również korozji lub erozji. Sposób uzdatniania wody powinien być określony przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek używania nieuzdatnionej wody, wody uzdatnionej w nieodpowiedni sposób, wody morskiej lub solanki. Oto kilka ogólnych zaleceń służących jako wskazówki: Brak jonów amonowych NH4+ w wodzie, są one bardzo szkodliwe dla miedzi. <10mg/l Jony chlorkowe Cl- są szkodliwe dla miedzi i stwarzają ryzyko perforacji korozyjnej i nieszczelności. < 10 mg/l. Jony siarczanowe SO42- mogą powodować perforację korozyjną.< 30 mg/l. Brak jonów fluorków (<0.1 mg/l). Brak jonów Fe2+ oraz Fe3+ z rozpuszczonym tlenem. Rozpuszczone żelazo < 5 mg/l z rozpuszczonym tlenem < 5 mg/l. Powyżej tych wartości może nastąpić korozja stali, a następnie części miedzianych pod złogami Fe co ma głównie miejsce w wymiennikach płaszczowo-rurowych. Rozpuszczony krzem: krzem to kwasowy element wody, który także stwarza ryzyko powstania korozji. Zawartość < 1mg/l. Twardość wody: TH >2.8 K. Zaleca się wartości między 10 i 25. Ułatwi to osadzanie się kamienia, który może ograniczyć korozję miedzi. Zbyt wysokie wartości TH mogą z czasem powodować zatkanie rur. TAC< 100. Rozpuszczony tlen: Należy unikać gwałtownych zmian poziomu nasycenia wody tlenem. Szkodliwe jest odtlenianie wody poprzez mieszanie jej z obojętnym gazem, podobnie jak nadmierne natlenienie poprzez mieszanie wody z czystym tlenem. Zaburzenie stanu natlenienia powoduje destabilizację wodorotlenków miedzi i powiększenie się cząsteczek. Opór właściwy przewodność elektryczna: im wyższy opór właściwy, tym mniejsza tendencja do korozji. Pożądane są wartości powyżej 3000 Ohm/cm. Neutralne środowisko sprzyja maksymalnym wartościom oporu właściwego. Dla przewodności elektrycznej zaleca się wartości S/cm. ph: ph neutralne przy 20 C (7 < ph < 8) Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe : Stosowanie wodnego roztworu glikolu STOSOWANIE GLIKOLU JEST JEDYNYM SKUTECZNYM SPOSOBEM OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM Roztwór glikolu i wody musi zapewnić ochronę urządzenia przez powstaniem lodu przy najniższych temperaturach zewnętrznych spodziewanych w miejscu instalacji. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania środków zabezpieczających przez zamarzaniem na bazie glikolu monoetylenowego. Ich zmieszanie z powietrzem może spowodować powstanie korozji : Spuszczanie płynu z instalacji Aby spuścić płyn z systemu sprawdzić, czy wszystkie zawory upustowe zostały zainstalowane we wszystkich niskich punktach. W celu opróżnienia systemu otworzyć zawory, pamiętając o zapewnieniu dopływu powietrza: Uwaga: zawory upustowe nie są przeznaczone do wpuszczania powietrza. USZKODZENIE PAROWNIKA, KTÓRY ZAMARZŁ Z POWODU WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ FIRMY LENNOX. 13

15 Korozja Elektrolityczna Należy zwrócić uwagę na problemy z korozją wynikające z reakcji elektrolitycznej wywołanej przez niezrównoważone uziemienie. USZKODZENIA PAROWNIKA SPOWODOWANE PRZEZ KOROZJĘ ELEKTROLITYCZNĄ NIE SĄ OBJĘTE GAWARANCJĄ Minimalna pojemność obiegu wody Minimalna pojemność obiegu wody lodowej musi być obliczona na podstawie poniższego wzoru. W razie potrzeby należy zainstalować zbiornik buforowy. Prawidłowa praca urządzeń regulacyjnych oraz zabezpieczeń jest możliwa tylko przy wystarczającej ilości wody. Teoretyczną pojemność pętli wodnej umożliwiającą prawidłową pracę klimatyzacji można obliczyć z następującego wzoru: SERIA NEOSYS Vt Q N Dt Minimalna ilość wody w instalacji Moc chłodnicza ziębiarki cieczy w kw Liczba stopni sterowania mocą urządzenia maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury(dt = 6 C dla klimatyzacji) Vmini = 86 x Q / (N x Dt) NAC Wielkość urządzenia Liczba stopni Minimalna ilość wody (L) NAH Wielkość urządzenia Liczba stopni Minimalna ilość wody (L) INNE SERIE Vt Q N Minimalna ilość wody w instalacji Moc chłodnicza ziębiarki cieczy w kw Liczba sprężarek X Liczba zależna od typu sprężarki (ekologiczna spiralna 12, śrubowa 8, odwrotna 10) Vt = 172 x Q/(n x X) litrów Przykład: minimalna objętość wody dla ziębiarki cieczy o mocy 400 kw z 2 sprężarkami śrubowymi wynosi: Vt = 172 x 400/(2 x 8) = 4300 l. Powyższy wzór służy do obliczania minimalnej objętości wody w instalacji, która podczas pracy zabezpieczenia przed krótkimi cyklami sprężarki zapewni wzrost temperatury w pętli wodnej wynoszący 5 C. Wzory te mają zastosowanie tylko dla instalacji klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w przypadku chłodzenia w procesach przemysłowych, gdzie jest wymagana stabilność temperatury. 14

16 T Seria Neosys z modułem hydraulicznym - maksymalna ilość wody Maksymalna ilość wody w instalacji jest zależna od pojemności naczynia wzbiorczego. W przypadku urządzeń wyposażonych w standardowy moduł hydrauliczny istnieje możliwość określenia maksymalnej ilości wody w instalacji. NEOSYS Wielkość urządzenia Pojemnoś ć naczynia wzbiorcze go 50 L 80 L Ciśnienie w naczyniu wzbiorczy m 1,5 bar Maks. ilość czystej wody (L) Maks. ilość wodnego roztworu glikolu (L) Ciśnienie statyczne 5m Ciśnienie statyczne 10m 5230 L 4180 L 2 bar 8370 L 6690 L Ciśnienie statyczne 5m 4020 L 6430 L Ciśnienie statyczne 10m 3210 L 5150 L Czujnik przepływu Aby umożliwić sprawdzenie przepływu wody przez wymiennik ciepła przed uruchomieniem urządzenia, na wlocie wody do parownika (lub wylocie) trzeba zamontować czujnik przepływu. Zabezpieczy to sprężarki przed ewentualnym uderzeniem cieczowym w fazie rozruchu, jak również zapobiegnie powstawaniu lodu w parowniku w przypadku przerwania przepływu wody. Czujniki przepływu są standardowo montowane w urządzeniach NEOSYS, zaś w innych seriach ziębiarek cieczy występują jako opcja. Normalnie otwarty zestyk czujnika przepływu powinien zostać podłączony do odpowiednich zacisków w szafce elektrycznej urządzenia (patrz schemat elektryczny dostarczony wraz z urządzeniem). Normalnie zwarty zestyk czujnika przepływu można wykorzystać do sygnalizowania braku przepływu. Gwarancja ulega unieważnieniu, jeśli czujnik przepływu nie jest prawidłowo zainstalowany i podłączony do sterownika LENNOX. ELEKTRONICZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU Urządzenia NEOSYS są standardowo wyposażone w elektroniczny czujnik przepływu. Jest on wykonany ze stali nierdzewnej i nie ma żadnych ruchomych części. Wykrywa przepływ cieczy w pętlach wodnych dzięki pomiarowi różnic temperatury między końcówką a podstawą czujnika. Dlatego jest absolutnie konieczne, aby podstawa elementu pomiarowego była umieszczona w strumieniu wody. OK NIE T T T T 15

17 3.5 - POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Przede wszystkim należy upewnić się, czy zasilanie urządzenia zostało doprowadzone z budynku w sposób prawidłowy a przekroje przewodów są dostosowane do natężenia prądu występującego przy rozruchu oraz podczas pracy. Sprawdzić zamocowania wszystkich połączeń elektrycznych. Należy KONIECZNIE sprawdzić, czy napięcia zasilania doprowadzone do obwodów mocy oraz sterowania są zgodne z napięciami, do których jest przystosowana rozdzielnia elektryczna. Między końcem kabla zasilania a urządzeniem trzeba zainstalować odłącznik główny, umożliwiający całkowite odcięcie urządzenia od sieci. Ziębiarki cieczy są standardowo dostarczane bez odłącznika głównego, który jest oferowany jako opcja. UWAGA Okablowanie, jak również typ i rozmieszczenie bezpieczników, musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów. Ze względów bezpieczeństwa bezpieczniki powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Trzeba zapewnić pełną ciągłość uziemienia urządzeń. WAŻNE Użytkowanie urządzenia w przypadku zasilania nieodpowiednim napięciem lub przy nadmiernym niezrównoważeniu faz powoduje utratę gwarancji firmy LENNOX. Jeżeli niezrównoważenie faz przekracza 2 % dla napięcia oraz 1 % dla prądu, to przed włączeniem zasilania urządzenia trzeba skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej. Należy zwrócić uwagę także na korekcję współczynnika mocy. Nadmierna centralna korekcja (>0.95) może wywołać powstanie przejściowych zjawisk, które mogą uszkodzić silniki i styczniki podczas włączania i wyłączania. Należy sprawdzić wartości chwilowego napięcia w tych momentach. W razie wątpliwości, skontkaktować się z pomocą techniczną firmy Lennox NATĘŻENIE HAŁASU Ziębiarki cieczy są istotnym źródłem hałasu w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ze względu na ograniczenia techniczne, wynikające z konstrukcji urządzenia oraz jego wykonania, nie ma możliwości znacznego zmniejszenia poziomu hałasu poniżej wartości zamieszczonych w danych technicznych. Występujące natężenie hałasu należy więc zaakceptować, a obszar wokół ziębiarek cieczy powinien zostać dostosowany do istniejących wymagań. Jakość instalacji może poprawić lub pogorszyć nominalne parametry akustyczne urządzenia. Dlatego też może zachodzić potrzeba podjęcia dodatkowych działań, takich jak wyciszanie lub montaż ekranów wokół urządzeń zainstalowanych na zewnątrz. Ze względu na odbicia, pochłanianie oraz przenoszenie drgań, istotną rolę odgrywa też odpowiednie wybranie miejsca montażu urządzenia. Bardzo ważny jest też typ podstawy urządzenia: wnętrze pomieszczenia oraz konstrukcja ścian mogą wpływać na instalację i jej zachowanie. Przed podjęciem dalszych kroków należy najpierw sprawdzić, czy poziom hałasu można w danych warunkach zaakceptować, jakie środki redukowania hałasu są uzasadnione oraz czy nie pociągną za sobą nadmiernych kosztów. Ustalić, w jaki sposób należy wyciszyć urządzenia, instalację (tłumik dźwięków, wibroizolatory, ekrany) oraz budynek (wzmocnienie płyty podłogowej, sufity podwieszane, wyłożenie ścian). Może zajść potrzeba skontaktowania się z firmą specjalizującą się w wyciszaniu. 16

18 3.7 - POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELONYCH SPLIT Połączenia między urządzeniem a agregatem skraplającym muszą być wykonane przez pracownika przeszkolonego w zakresie technik klimatyzacyjnych i wymagają podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych. W szczególności, kształt oraz wymiary linii gazu muszą być starannie dobrane w celu zapewnienia prawidłowego powrotu oleju we wszystkich przypadkach oraz uniemożliwiania powrotu cieczy do głowic cylindrów w przypadku zatrzymania sprężarki. W przypadku urządzeń wyposażonych w ograniczniki wydajności, wymiary rur trzeba obliczyć w taki sposób, aby prędkość gazu była wystarczająco duża również wtedy, gdy urządzenie pracuje ze zmniejszoną wydajnością. Nieprzestrzeganie podanych zaleceń spowoduje utratę gwarancji. Zalecamy przestrzeganie zaleceń ASHARE Wymiary linii cieczy Ustalić wymiary linii cieczy uwzględniając: 1) Warunki pracy pod pełnym obciążeniem. 2) Maksymalny spadek ciśnienia o 100 kpa 3) szybkość przepływu cieczy poniżej 2 m/s (w celu uniknięcia uderzenia cieczowego). 4) W przypadku linii pionowych, upewnić się, czy dochładzanie czynnika jest wystarczające do skompensowania spadku ciśnienia statycznego oraz zapobieżenia powstawania pęcherzyków gazu Linie tłoczenia i ssawna Linie te muszą być zaprojektowane tak, aby uzyskać prędkość przepływu gazu w sekcjach pionowych umożliwiającą migrację oleju ze sprężarki oraz jego stały powrót do sprężarki (tabele C i D - str. 20). Ustalić wymiary linii cieczy uwzględniając dane zamieszczone w tabelach. W celu skompensowania spadku ciśnienia na odcinkach pionowych można zastosować rurociągi poziome o większej średnicy. Łączny spadek ciśnienia w rurach nie może przekraczać w przeliczeniu 1 C przy ciśnieniu nasycenia po stronie ssania. 17

19 URZĄDZENIA ZE ZDALNYM SKRAPLACZEM Urządzenie ze zdalnym skraplaczem bez sterowania wydajnością Urządzenie ze zdalnym skraplaczem oraz ze sterowaniem wydajnością H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H3 : 0,3 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolny syfon z pojedynczą rurą 2 - Syfon z przelewem 3 - Dolny syfon z dwiema rurami 4 - Górny syfon z dwiema rurami UWAGA: spadek ciśnienia na zaworze kontrolnym musi być kompensowany przez poziom cieczy między skraplaczem a zaworem kontrolnym A Opcja ze zbiornikiem cieczy: klasa 3 wg deklaracji PED Opcja bez zbiornika cieczy: klasa 1 wg deklaracji PED 18

20 AGREGATY SKRAPLAJĄCE Agregat skraplający bez redukcji mocy Agregat skraplający z redukcją mocy Nachylenie min. 0,25% Nachylenie min. 0,25% Nachylenie min. 0,25% H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolny syfon z pojedynczą rurą 2 - Syfon z przelewem 3 - Dolny syfon z dwiema rurami 4 - Górny syfon z dwiema rurami Opcja ze zbiornikiem cieczy: klasa 3 wg deklaracji PED Opcja bez zbiornika cieczy: klasa 1 wg deklaracji PED 19

21 Minimalna moc chłodnicza w kw przy porywaniu cząsteczek oleju w pionowych odcinkach linii ssania Czynnik ziębniczy: R407C Tabela C Temperatura nasycenia ( C) -5 5 Temperatura zasysanego gazu ( C) Nominalna zewnętrzna średnica rur, mm ,39 0,71 1,20 2,04 3,88 6,88 11,11 21,31 36,85 55,86 115,24 199, ,37 0,68 1,14 1,94 3,68 6,53 10,54 20,20 34,94 52,95 109,25 189, ,47 0,86 1,45 2,47 4,69 8,33 13,44 25,77 44,58 67,56 139,39 241, ,44 0,81 1,36 2,31 4,39 7,79 12,58 24,13 41,73 63,25 130,49 225,90 Minimalna moc chłodnicza w kw przy porywaniu cząsteczek oleju w pionowych odcinkach linii gorącego gazu Czynnik ziębniczy: R407C Tabela D Temperatura nasycenia ( C) Temperatura zasysanego gazu ( C) Nominalna zewnętrzna średnica rur, mm ,60 1,09 1,84 3,13 5,95 10,55 17,03 32,65 56,47 85,59 176,59 305, ,58 1,06 1,79 3,04 5,78 10,25 16,55 31,74 54,90 83,21 171,67 297, ,57 1,04 1,74 2,96 5,64 10,00 16,14 30,95 53,53 81,13 167,39 289, ,62 1,13 1,90 3,24 6,16 10,93 17,65 33,85 58,55 88,73 183,07 316, ,60 1,10 1,85 3,16 6,00 10,65 17,19 32,96 47,01 86,40 178,26 308, ,58 1,07 1,80 3,07 5,83 10,34 16,70 32,02 55,38 83,94 173,17 299, ,63 1,16 1,94 3,31 6,29 11,16 18,02 34,55 59,77 90,58 186,88 323, ,61 1,12 1,88 3,21 6,10 10,82 17,47 33,50 57,95 87,83 181,21 313, ,60 1,09 1,83 3,13 5,94 10,54 17,02 32,63 56,44 85,53 176,47 305, Mechaniczna izolacja linii czynnika ziębniczego Linie czynnika ziębniczego trzeba odizolować od budynku w celu uniknięcia przenoszenia drgań, które normalnie powstają w liniach. Należy unikać zbyt silnego mocowania linii czynnika ziębniczego lub przewodów elektrycznych, ponieważ osłabia to skuteczność izolacji. Sztywne instalacje rurowe będą przenosić drgania na konstrukcję budynku. Brak izolacji antywibracyjnej doprowadzi do przedwczesnego uszkodzenia rur miedzianych i wycieków gazu Test ciśnieniowy Aby uniknąć utleniania miedzi podczas lutowania, rury należy przedmuchać małą ilością suchego azotu. Instalacja rurowa musi być wykonana z idealnie czystych rur, które były zatkane podczas składowania, jak również w czasie przerw między łączeniem. W czasie wykonywania tych czynności stosować się do następujących zaleceń : 1) Nie wykonywać prac w pomieszczeniach zamkniętych, czynnik ziębniczy może spowodować duszności. Upewnić się, czy jest zapewniona wystarczająca wentylacja. 2) Zamiast czynnika ziębniczego do sprawdzania szczelności instalacji nie wolno używać tlenu lub acetylenu, ponieważ grozi to wybuchem. 3) Test ciśnieniowy systemu zawsze przeprowadzać używając zaworu regulacyjnego, zaworów odcinających oraz manometrów. Nadmierne ciśnienie może spowodować rozerwanie linii, uszkodzenie urządzenia i/lub wybuch a tym samym grozi poważnymi obrażeniami. 20

22 Testy ciśnieniowe linii cieczy oraz linii gazowych muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed uruchomieniem urządzenia należy odwodnić instalację rurową oraz skraplacz. Do odwadniania należy użyć dwustopniowej pompy próżniowej umożliwiającej uzyskanie ciśnienia absolutnego 600 Pa. Najlepsze rezultaty uzyskuje się dla ciśnienia absolutnego 100 Pa. W celu uzyskania takiego ciśnienia w normalnych temperaturach, tzn. 15 C, często zachodzi potrzeba włączenia pompy na 10 do 20 godzin. Skuteczności odwodnienia nie można oceniać na podstawie czasu pracy pompy. Wartość ciśnienia trzeba sprawdzić przed uruchomieniem urządzenia Napełnienie czynnikiem ziębniczym Ziębiarki cieczy pracujące z czynnikiem ziębniczym R407C i R410A muszą być napełniane czynnikiem ziębniczym w fazie ciekłej. Takich urządzeń nie wolno napełniać czynnikiem w fazie gazowej, ponieważ może wówczas zmienić się skład mieszanki. Przy wprowadzaniu ładunku w fazie ciekłej podłączyć się albo do zaworu odcinającego cieczy, albo do szybkozłączki na linii cieczy przy wylocie zaworu. Urządzenia pracujące z czynnikiem ziębniczym R22 można też napełniać czynnikiem w fazie gazowej. W takim przypadku, podłączyć się do zaworu zasysającego. Uwaga: Urządzenia rozdzielone Split są dostarczane z tymczasowym ładunkiem czynnika ziębniczego lub azotu. Przed podłączeniem pompy próżniowej w celu odwodnienia trzeba całkowicie opróżnić urządzenie. Urządzenie należy napełniać aż do zaobserwowania we wzierniku stałego przepływu czynnika ciekłego bez bąbelków, co jest oznaką wystarczającej ilości ziębnika oraz prawidłowego dochładzania. Nie rozpoczynać dodawania czynnika ziębniczego dopóki urządzenie nie zacznie pracować stabilnie. Wprowadzanie nadmiernej ilości czynnika ziębniczego do systemu jest niecelowe, ponieważ może niekorzystnie wpłynąć na pracę urządzenia. Nadmierna ilość jest przyczyną: - zbyt wysokiego ciśnienia tłoczenia, - ryzyka uszkodzenia sprężarki, - nadmiernego poboru mocy Napełnienie olejem Wszystkie urządzenia są dostarczane z pełnym ładunkiem oleju. W przypadku urządzeń rozdzielonych Split, może zachodzić potrzeba, ze względu na długość zamontowanych rur, dodania pewnej ilości oleju odpowiedniego do danego typu sprężarki oraz zastosowanego czynnika ziębniczego. Szczegółowe informacje zamieszczono w tabeli olejów. Uwaga: poniższa tabela dotyczy tylko autonomicznych ziębiarek cieczy (lub ziębiarek instalowanych na odbiornikach) w których temperatura wody wypływającej wynosi co najmniej -5 C. W innych przypadkach trzeba sprawdzić informacje zamieszczone w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem. Oleje zalecane do ziębiarek cieczy produkowanych przez Lennox Ziębnik Typ sprężarki Marka Typ oleju R22 Śrubowa CSH Bitzer B320SH R22 Spiralna SM Maneurop Maneurop 160 P R22 Spiralna ZR Copeland Suniso 3 GS R22 Tłokowa D8 Copeland Suniso 160P R22 Tłokowa MT Maneurop Maneurop 160 P R407C Śrubowa CSH Bitzer BSE170 R407C Spiralna SZ Maneurop Maneurop 160 SZ R407C Spiralna ZR Copeland Copeland 3MA, Mobil EAL, Arctic 22CC, ICI Emkarate, RL32CF R407C Tłokowa D8 Copeland Mobil EAL Arctic 22 R407C Tłokowa MS Maneurop Maneurop 160 SZ R410A Spiralna ZP Copeland ICI EMKARATE RL32-3MAF lub na wymianę MOBIL EAL Arctic 22CC 21

23 Skraplacze chłodzone powietrzem Podłączony do urządzenia skraplacz chłodzony powietrzem musi mieć tyle samo obiegów, co urządzenie. Skraplacz należy dobrać starannie, tak aby umożliwiał wykorzystanie pełnej wydajności chłodzenia nawet w przy najwyższych spodziewanych temperaturach otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia niezależnie od pory roku, trzeba regulować wysokość ciśnienia: Parametry pracy można regulować na różne sposoby, jednakże najprostszym i najskuteczniejszym z nich jest modulowanie prędkości wentylatora w zależności od ciśnienia lub temperatury. W przypadku agregatów skraplających z małą liczbą wentylatorów (1 lub 2) może zajść potrzeba zmiany ich prędkości. Należy unikać systemów regulacji ciśnienia skraplania, których działanie polega na wprowadzaniu do skraplacza płynnego czynnika ziębniczego, ponieważ wymagają stosowania bardzo dużej ilości czynnika ziębniczego, a w przypadku nieprawidłowego sterowania mogą powodować poważne problemy MONTAŻ URZĄDZEŃ PODŁĄCZONYCH DO KANAŁÓW Wylot powietrza Kanał wylotowy Wlot powietrza Urządzenie Pomocnicza tacka ociekowa (urządzenie z pompą ciepła) Kanał wlotowy Uwagi: - Zwrócić uwagę, aby nie dochodziło do ponownego zasysania powietrza wylotowego. - Zaleca się wykonanie oddzielnych kanałów dla poszczególnych wentylatorów. 22

24 KONTROLA WSTĘPNA 4 - KONTROLA WSTĘPNA Przed napełnieniem instalacji wodą, sprawdzić szczelność zamknięcia otworów do opróżniania oraz otworów spustowych OGRANICZENIA Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić ograniczenia warunków pracy, które zamieszczono w ZAŁĄCZNIKACH na końcu niniejszej instrukcji. W tabelach tych są zawarte wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy urządzenia Patrz Analiza ryzyka i sytuacje niebezpieczne według dyrektywy 97/123 podana w ZAŁĄCZNIKACH na końcu niniejszej instrukcji lub dołączona do urządzenia KONTROLE OBIEGU CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO I ZALECENIA W przypadku urządzeń rozdzielonych, sprawdzić, czy prace montażowe wykonano zgodnie z zaleceniami z punktu Montaż. Schematy obiegów czynnika ziębniczego zamieszczono w ZAŁĄCZNIKACH na końcu niniejszej instrukcji lub dołączono do urządzenia KONTROLE SYSTEMU INSTALACJI WODNEJ Schematy instalacji wodnej zamieszczono w ZAŁĄCZNIKACH na końcu niniejszej instrukcji MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW HYDRAULICZNYCH (dostarczanych luzem przez LENNOX). Niektóre elementy hydrauliczne mogą być dostarczane luzem przez Lennox: - Filtry - Naczynia wzbiorcze - Zawory - Manometry - Elementy te znajdują się wewnątrz urządzeń i muszą być zamontowane przez wykwalifikowanego pracownika. Uwaga: w przypadku płytowych wymienników ciepła, przed wlotem wody do wymiennika należy koniecznie zainstalować filtr wody, wychwytujący zanieczyszczenia o średnicy większej niż 1 mm. 23

25 4.5 - LISTA KONTROLNA PRZED ROZRUCHEM Przed uruchomieniem urządzenia, nawet na krótki czas lub w celu sprawdzenia działania, trzeba upewnić się, czy wszystkie zawory obiegu czynnika ziębniczego są całkowicie otwarte (zawory odcinające na tłoczeniu, cieczy i ssaniu), po czym sprawdzić system zgodnie podanymi poniżej punktami. Uruchomienie sprężarki przy zamkniętym zaworze wylotowym spowoduje zadziałanie presostatu wysokiego ciśnienia lub uszkodzenie uszczelki głowicy cylindra lub zadziałanie wewnętrznego zaworu bezpieczeństwa. 1) Pompa(y) cieczy lub inne urządzenia współdziałające z ziębiarką cieczy (wymienniki, centrale klimatyzacyjne, suche chłodnice wentylatorowe, wieże chłodnicze, urządzenia końcowe, takie jak klimakonwektory wentylatorowe, itp.) muszą być sprawne i spełniać wymagania danej instalacji. Otworzyć wszystkie zawory wody oraz czynnika ziębniczego, a następnie uruchomić pompy obiegu wody. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne. Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione oraz zapewnić ciągłość uziemienia. Sprawdzić, czy wibroizolatory są prawidłowo zainstalowane i ustawione. 2) Sprawdzić czystość oraz zamocowanie wszystkich połączeń elektrycznych, zarówno fabrycznych, jak i wykonywanych u użytkownika. Upewnić się, czy wszystkie termostaty są prawidłowo włożone i zamocowane w gniazdach. W razie potrzeby zastosować pastę przewodzącą ciepło. Sprawdzić, czy wszystkie czujniki są prawidłowo zamontowane a wszystkie kapilary zamocowane. Dane techniczne zamieszczone w górnej części schematu elektrycznego powinny zgadzać się z umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia. 3) Upewnić się, czy doprowadzone napięcie zasilania jest zgodne z napięciem roboczym urządzeń oraz czy kolejność faz jest zgodna z kierunkiem obrotów sprężarek (śrubowych i spiralnych). 4) Upewnić się, czy obiegi wody wymienione w punkcie 1 są całkowicie napełnione wodą (lub solanką w zależności od instalacji), odpowietrzone przy użyciu zaworów znajdujących się we wszystkich wysokich punktach, łącznie z parownikiem, jak również czy są idealnie czyste i szczelne. W przypadku urządzeń ze skraplaczami chłodzonymi wodą, obieg wodny skraplacza musi być gotowy do pracy, napełniony wodą, po teście ciśnieniowym, odpowietrzony. Oprócz tego, filtry muszą zostać oczyszczone po 2 godzinach pracy pompy wodnej. Wieża chłodnicza musi być gotowa do pracy, zasilanie wodne oraz przelew sprawdzone, wentylator sprawny. 5) Włączyć wszystkie obsługiwane ręcznie urządzenia zabezpieczające (w razie konieczności). Włączyć zasilanie wszystkich elementów: sprężarek, wentylatorów... 6) Załączyć odłącznik główny urządzenia (opcja). Sprawdzić wizualnie poziom oleju w karterach sprężarek (korzystając z wzierników). Poszczególne sprężarki mogą mieć różne poziomy oleju. Poziom oleju nie może jednak być wyższy niż dwie trzecie skali wziernika. UWAGA: Zasilanie grzałek olejowych sprężarek trzeba włączyć co najmniej na 24 godziny przed uruchomieniem urządzenia. Zapobiegnie to uszkodzeniu sprężarek z powodu braku smarowania, ponieważ czynnik ziębniczy znajdujący się w skrzyniach korbowych zdąży wyparować. 7) Włączyć pompę(y) i sprawdzić przepływ chłodzonej cieczy przez wymienniki ciepła : zanotować ciśnienia na wlocie oraz wylocie wymiennika ciepła, a następnie na podstawie wykresów spadku ciśnienia oraz poniższego wzoru wyznaczyć wartość przepływu cieczy: Rzeczywisty przepływ Q = Q1x P2/P1 Gdzie P2 = P1 = Q1 = Q = spadek ciśnienia zmierzony w miejscu spadek ciśnienia podany przez firmę LENNOX dla przepływu cieczy wynoszącego Q1 przepływ nominalny rzeczywisty przepływ 8) W przypadku urządzeń ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, sprawdzić działanie wentylatorów oraz stan osłon. Upewnić się, czy wentylatory obracają się w prawidłowym kierunku. 24

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR)

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) wydanie I/2014 Typoszereg kotłów wodnych c.o. SEKO o mocy cieplnej 7.5-29 kw Uwaga: przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji kotła użytkownik powinien zapoznać

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 1 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 20-960.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo