Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA. Wydanie I z roku 2010 F.P.H.U. SOLARPOLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA. Wydanie I z roku 2010 F.P.H.U. SOLARPOLSKA"

Transkrypt

1 Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA Wydanie I z rku 010 F.P.H.U. SOLARPOLSKA

2 Spis treści Zasady bezpieczestwa Ryzyk resztkwe Pakwanie, przechwywanie, transprt Mntaż klektrów Mntaż klektrów w pwierzchnię dachu Pdłączanie instalacji Deklaracja zgdnści Gwarancja

3 Zasady bezpieczestwa 3 Prszę uważnie przeczytad OBSŁUGI przed rzpczęciem eksplatacji. Należy prz estrzegad wskazówek raz zasad bezpieczestwa w trakcie eksplatac ji klektra. Używad wyłącznie płynów prz eznacznych d instalacji slarnych na b azie p rpylenu gliklu Należy używad wyłącznie atestwanych zabezpiecze : lin, pasów, uprzęży INSTRUKCJĘ Kntakt z przewdami wyskieg napięcia grzi śmiercią Gdy w pbliżu znajdują się prz ewdy wyskieg napięcia t prac e mntażwe dzwlne są, gdy: wyłączn prąd przewdy zstały dpwiedni zakryte zachwana jest dpwiednia dległśd Odległśd: 1 m przy 1000 wlt 3 m przy 1000 d wlt 4 m przy d 000 wlt 5 m przy 000 d wlt > 5 m przy. nieznanym n apięc iu W czasie wiercenia używad kularó w chrnnych. Przy instalacji klektró w na d achu należy przestrzegad przepisó w dtyczących pracy na wyskściach i prac dekarskich. Przed rzpczęciem pracy rzciągnąd siatkę chrniąc ą przed upadkiem. Nie używad uszkdznych drabin. Nie łatad uszkdznych lub złamanych szczebelkó w drabiny. W czasie mntażu nsid kask chrnny. W czasie mntażu nsid rękawice chrnne. Drabinę ustawid w spsób bezpieczny. Prawid łwy kąt wynsi Drabinę zabezpieczyd prz ed przewrócen iem się lub ześlizgnięcie. Jeśli z jakichś względów niemżliwe jest zastswanie siatki chrniącej przed upadkiem, t n ależy z astswad uprz ęże zabezpieczając e. Drabinę rzstawiad na stabilnych punktach pdparcia. Teren budwy grdzid i znaczyd. W czasie mntażu nsid buwie chrnne Jeśli nie z astswan siatki chrniąc ej p rzed upadkiem, ani uprzęży zab ezpieczających, t grzi t wypadkiem ś miertelnym Grące p wierzchnie parz enia p alcó w lub dłni. Uprzęże zab ezpieczające mcwad d punktó w nśnych znajdujących się nad instalatrem. Oznaczenie miejsca zaczepó w d załadunku. W czasie użycia drabiny mże djśd d niebezpiecznych wyp adków, jeśli drabin a się przewróci lub sunie. Piktgramy umieszczne na klektrze należy utrzymać w czystści i czytelnści a uszkdzne należy wymienić na nw e (d nabycia u prducenta klektra).

4 Zasady bezpieczestwa 4 Przed rzpczęciem użytkwania klektra słneczneg należy zapznad się z instrukcją bsługi i mntażu, raz ze wszystkimi elementami sterwania jak również ich funkcją Instrukcja bsługi i mntażu, stanwi częśd składwą klektra. Znajmśd instrukcji bsługi i zasad w niej pisanych mże zapbiec wypadkm. Przeznaczenie klektra: klektr służy d pdgrzewania wdy użytkwej, grzewania basenów, grzewania pmieszcze lub d innych celów, w których knieczne jest pdgrzanie medium. Klektr należy zamntwad i pdłączyd d instalacji zgdnie z pisem zawartym w instrukcji mntażu. Przy załączaniu i dłączaniu klektra d i d urządze współpracujących z nim należy zachwad szczególną strżnśd (uwaga na dzieci) Przy mntażu i demntażu klektra urządzenia pdprwe, zabezpieczające i drabiny stawiad zawsze na twardym pdłżu płżeniu zabezpieczającym bezpieczestw bsłudze. Przed demntażem klektra należy dczekad, aż temperatura klektra bniży się d temperatury, przy której nie mże wystąpid parzenie palców czy dłni a w szczególnści uważad na mżliwśd wylania się z klektra grąceg płynu. Uważad na strzeżenia przed miejscami zgniatania przy mntażu klektra. Przed rzpczęciem pracy skntrlwad stan klektra i płącze elementów składwych. Mntaż klektra musi dpwiadad miejscwym warunkm i bwiązującym zasadm techniki budwlanej. Należy uwzględnid wszystkie bwiązujące przepisy krajwe, szczególnie w zakresie: dpuszczalneg bciążenia dachu prac mntażwych na dachu pdłączenia slarnych instalacji grzewczych prac elektrycznych wyknania instalacji dgrmwych p przeprwadzeniu prób ciśnieniwych i przepłukaniu układu grzewczeg klektra słneczneg wdą w urządzeniu mże znajdwad się jeszcze wda. W związku z tym knieczne jest szybkie napełnienie instalacji płynem slarnym zalecanym przez prducenta klektra Przy temperaturach grżących zamarznięciem czynnika w klektrze nie wln zstawid w instalacji czystej wdy, należy zamntwad dpwietrznik na najwyższym punkcie instalacji. Przy przemieszczaniu klektra na śrdek transprtwy przy pmcy urządze pdnśnikwych, przebywanie sób pstrnnych w strefie działania jest zabrnine. Klektr należy przemieszczad przy pmcy urządze pdnśnikwych w spsób pisany w instrukcji bsługi chwytając za miejsca wskazane na klektrze. Pdczas mntażu klektra należy zabezpieczyd szybę przed uszkdzeniem. Nie wln chdzid i stawiad ciężkich przedmitów na pwierzchni szklanej klektra słneczneg. Za szkdy spwdwane nieprzestrzeganiem instrukcji bsługi prducent nie pnsi dpwiedzialnści. Instrukcje bsługi należy wręczyd użytkwnikwi instalacji. Na nim spczywa bwiązek staranneg przechwywania instrukcji i udstępniania jej w razie ptrzeby. Ryzyk resztkwe FPHU SOLAR POLSKA bierze dpwiedzialnśd za wzrnictw i knstrukcję swjeg wyrbu klektra słneczneg KS SUNSELEKT 000. Zastswanie nwczesnych materiałów i technlgii pwduje, że knstrukcja klektra jest bezpieczna. Ryzyk resztkwe istnieje w przypadku niedstswania się przez użytkwnika klektra d zalece i wskazówek użytkwych przekazanych przez prducenta, a zawartych w instrukcji bsługi i mntażu, raz strzeżeniach (piktgramach) umieszcznych na klektrze.

5 Pakwanie, przechwywanie, transprt 5 PAKOWANIE Klektry słneczne prdukwane przez SOLAR POLKSA są zabezpieczane d strny szyby tekturą falistą, i klejne taśmą samprzylepną składane na drewnianej ramie. Maksymalna ilśd składwania 10 sztuk. Natmiast klektry d zabudwy w pwierzchnie dachu są dstarczane w elementach, szyby i absrbery zabezpieczne są przed ryswaniem szarym grubym papierem i składwane na specjalnych stjakach lub w skrzyniach drewnianych. PRZECHOWYWANIE Klektry należy przechwywad w pmieszczeniach zamkniętych, wlnych d pyłów, parów kwasów. Klektry mają byd zabezpieczne przed uszkdzeniami mechanicznymi. Magazynwane klektry ustawiad zawsze szybą d góry. TRANSPORT Transprt klektrów w budwach, mże dknywad się jedynie w pzycji pzimej na paletach wstawiając między klektry przekładki drewniane. Klektry przewidziane d wbudwania w pwierzchnię dachwą należy przewzid na specjalnych stjakach zabezpieczających ładunek przed uszkdzeniem (dtyczy szyb i absrbera), Całśd ładunku należy spiąd pasami i zabezpieczyd przed przesuwaniem. Absrbery przensid w dwie sby, używając czystych i miękkich rękawic a szyby przensid za pmcą przyssawek. Klektry na miejscu mntażu, należy przensid ręcznie, używając specjalnych uchwytów zaczepinych w dpwiednich miejscach znacznych na klektrze. Klektrów w budwach nie wln przensid trzymając za rurki przyłączeniwe. Należy uważad na uszkdzenia mechaniczne, szczególnie szyby. Transprt klektrów słnecznych pwinien dbywad się krytymi śrdkami transprtu w spsób zabezpieczający je przed uszkdzeniami. Przy przemieszczaniu klektra słneczneg na śrdek transprtwy przy pmcy urządze pdnśnikwych, przebywanie sób pstrnnych w strefie działania jest zabrnine. Klektry należy przemieszczad przy pmcy urządze pdnśnikwych w spsób pisany w instrukcji bsługi chwytając za miejsca wskazane na klektrze. Nie wln chdzid i stawiad ciężkich przedmitów na pwierzchni szklanej klektra. Niedpuszczalne jest pieranie klektra na przewdach wystających z klektra lub na szybie. Mntaż klektrów Klektr KS - Sunselekt 000, należy mntwad na knstrukcjach stalwych. Knstrukcja jest dstarczana wraz z klektrem lub mżna zlecid jej wyknanie lkalnej firmie ślusarskiej. Rysunek knstrukcji dstępny jest w siedzibie firmy. Każdy klektr mcujemy na 4 sztukach śrub M10 cynkwanych lub ze stali kwasdprnej, długśd śrub dbrad tak, aby wkręciły się w klektr p cm. Śruby przed wkręcaniem psmarwad smarem.

6 WYMIARY KOLEKTORA 6 PRZEKRÓJ KOLEKTORA SŁONECZNEGO NA PRZYKŁADZIE KS - SUNSELEKT ZABUDOWANEGO W POWIERZCHNIE DACHU 1. Szkł slarne pryz matyczn e (hart wan e 4mm) A. Blacha miedziana 0. z pwłką Sunselect. Okucie blacharskie B. Spiw na bazie wyskiej klasy lutu (temp. tpnienia 300st C) 3. Uszczelnienie klektra C. Rura miedzian a ϕ 1 spłaszczna jednstrnnie w c elu zwiększenia pwierzchni styku a) Uszczelka z gumy siliknwej D. Płyn slarny - temp. krzepnięcia - 35st C b) Listwa alumini wa 4. Rama drewn iana 5. Ekran dbijający 6. Izlacja - wełn a min eralna 50mm 7. Absrber MONTAŻ Mntaż mże byd przeprwadzny wyłącznie przez wykwalifikwaną firmę instalatrską i zgdnie z instrukcją mntażu. STATYKA Mntaż mże zstad przeprwadzny na: knstrukcjach dachwych w pwierzchni dachu. knstrukcjach wlnstjących

7 knstrukcjach przykręcanych d ścian. Przed mntażem klektrów na dachu, należy sprawdzid jeg nśnśd (nśnśd nie pwinna byd mniejsza niż 300 kg/m przy klektrach mntwanych w pwierzchni dachu 00 kg/m szczególną uwagę należy zwrócid, na jakśd i wytrzymałśd drewna. Przy mntażu na ścianach, należy upewnid się, c d ich wytrzymałści i nśnści. 7 Przy planwaniu mntażu (szczególnie na dachu i na ścianach), należy uwzględnid również warunki klimatyczne tj. pady śniegu, deszczu, wiatr itp. DANE IDENTYFIKACYJNE KOLEKTORA DANE OGÓLNE Nazwa Typ Ple pwierzchni brutt Ple pwierzchni apretury Ple pwierzchni absrbera Masa próżnineg klektra słneczneg Objętśd cieczy Liczba pkryd Materiał pkrycia Grubśd pkrycia Zalecany płyn przenszący ciepł Zamienne akceptwalne płyny przynszące ciepł Temperatura stagnacji przy 1000w/m i temp. tczenia 30 C Materiał Grubśd blachy Rdzaj pkrycia Współczynnik absrpcji Współczynnik emisji Materiał rur absrbera Liczba rur absrbera Średnica rury absrbera Grubśd ścianki rury absrbera Odstęp pmiędzy rurami absrbera Wymiar kródca przyłączeniweg Grubśd izlacji cieplnej Materiał izlacyjny Materiał budwy Wymiary gabarytwe budwy Materiał uszczelniający Maksymalna chwilwa temperatura pracy Maksymalne ciśnienie pracy Ciśnienie rbcze Zalecane natężenie przepływu W budwie z blachy nierdzewnej płaski.05m 1,96m 1.9m 49 kg 1.6 dm 1 Termiczne hartwane szkł bezpieczne sdw wapniw - krzemwe 4mm Wdny rztwór GLIXOTERM EKO kncentrat 1:1 Wdny rztwór pliprpylenu gliklweg 00 C ABSORBER miedź 0, mm SUNSELECT α=95±0,0% ε=0,05±0,0% miedź 1 szt. (wężwnica, meander) Φ1 mm spłaszczna jednstrnnie 1mm 14,1mm 3/4 GZ IZOLACJA CIEPLNA I OBUDOWA 50 mm Wełna mineralna Plterm Max Stal kwasdprna 00x1010x9 Uszczelka siliknwa, silikn OGRANICZENIA 0 10 C 6 bar 1,5 bara 0-55 kg/h/m 3 D zabudwy w pwierzchnię dachu płaski.07m 1,94m 1.9m 35kg 1.0 dm 1 Termiczne hartwane szkł bezpieczne sdw wapniw - krzemwe 4mm Wdny rztwór GLIXOTERM EKO kncentrat 1:1 Wdny rztwór pliprpylenu gliklweg 00 C miedź 0, mm SUNSELECT α=95±0,0% ε=0,05±0,0% miedź 1 szt. (wężwnica, meander) Φ1 mm spłaszczna jednstrnnie 1mm 14,1mm Φ1 mm 50 mm Wełna mineralna Plterm Max cynk malwany prszkw 055x1050x90 Uszczelka siliknwa, silikn 0 10 C 6 bar 1,5 bara 0-55 kg/h/m 3

8 Mntaż w pwierzchnię dachu Odkryd dpwiednią pwierzchnię dachówki ewentualnie inneg pkrycia dachweg, dkrytą pwierzchnię zaszalwad deskami grubści 0-30mm. Przed mntażem pamiętad, aby instalacja wejścia i wyjścia z klektra nie wypadły w miejscu krkwi. Mntaż listwy A, B, C, D, d dłu szalunku za pmcą wkrętów na całej długści, pamiętając zachwaniu dległści i kątów. Listwę C, D, przymcwad d czła za pmcą wkrętów wkręcając przez listwę A, B. Utwrzna w ten spsób knstrukcja twrzy ramę dla mntażu klektrów. Pla wewnątrz ramy pkryd flią aluminiwą. Włżyd w ramę izlację termiczną. Zamntwad absrber wejście i wyjście absrbera dgiąd 90 za pmcą wyginarki lub sprężyny przewiercid twry średnicy 30mm przez szalunek i izlację dla wejścia i wyjścia instalacji klektra, płżyd absrber na izlację i przykręcid g za pmcą 6 wkrętów d szalunku (przez izlację), UWAGA!!! Uważać na instalację rur Cu klektra. Szybę (wyczyszczną) włżyd w ramę, Zamntwad szynę aluminiwą z uszczelką siliknwą za pmcą wkrętów blacharskich, Zamntwad kucie blacharskie, Szczelinę pmiędzy szybą a blachą wypełnid siliknem. Zabezpieczyd szybę przed wysunięciem wkrętem z pdkładką gumwą

9 Pdłączanie instalacji 9 ŚREDNICA PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH KOLEKTORY POWIERZCHNIA KOLEKTORÓW (m ) ŚREDNICA (mm) UWAGA! Wartści w tabeli mają charakter przykładwy. Jeżeli zastswan różneg rdzaju kmpensacje lub długśd przewdów wynsi pwyżej 0m, t należy dbrad większe parametry rur. CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DLA PRZEPŁYWU WODY O TEMP. 7 C Charakterystyka hydrauliczna klektra y = 1,0374x Spadek ciśnienia [Pa] Przepływ [kg/h]

10 WYNIKI BADAO KOLEKTORA SŁONECZNEGO KS - SUNSELEKT 000 PRZEPROWADZONYCH PRZEZ: LABORATORIUM BADAWCZE INSTUTUTU PALIW I ENERGII ODNAWIALNEJ (WWW.ECBREC.PL) 10 W dniesieniu d pwierzchni absrbera ηa O, Odchylenie standardwe 0,00711 W dniesieniu d pwierzchni apertury ηa 0, Odchylenie standardwe 0,00639 a1a, ,408 a1a, ,364 AA 0, ,55058 Aa 0, ,0939 MOC UŻYTECZNA KOLEKTORA (W) Natężenie prmieniwania (Tm-Ta), K 400 W/m 700 W/m 1000 W/m OCHRONA PRZED WYŁADOWANIAMI ELEKTRYCZNYMI Metalwe przewdy bwdu slarneg należy płączyd przewdem (zieln/żółty) przekrju 16mm Cu z główną szyną chrnną (uziemiającą). Klektry mżna również pdłączyd d pirunchrnu. W innym przypadku należy wyknad uziemienie. Przewód uziemienia należy pprwadzid na zewnątrz biektu. Uziemienie należy ddatkw płączyd z szyną chrnną. Przekrój przewdu łącząceg musi mied c najmniej ten sam wymiar, c przekrój uziemiania. PODŁĄCZENIA Klektry d zabudwy w pwierzchnie dachu łączne są ze sbą za pmcą lutwania lutem twardym, w tym celu należy w rurze zbirczej nawiercid rzgałęzienia. Klektry d mntażu na knstrukcjach wlnstjących należy łączyd za pmcą specjalnych złączek z rury karbwanej, należy zachwad szczególną strżnśd przy dkręcaniu złączek aby pewnie uchwycid kruciec wychdzący z klektra w celu uniknięcia zerwania płącze na wężwnice klektra. Maksymalna liczba klektrów płącznych w szeregu ze sbą t 8 sztuk, przy zastswaniu kmpensatrów tą ilśd mżna zwiększyd NACHYLENIE KOLEKTORÓW Klektry w zależnści d ptrzeb mntwad z nachyleniem d pzimu 0 d 60 CIŚNIENIE Maksymalne ciśnienie rbcze wynsi 6 bar. PŁUKANIE I NA PEŁNIENIE INSTALACJI UWAGA: ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEOSTWA NAPEŁNIENIE KOLEKTORA NALEŻY PRZEPROWADZAD W OKRESIE O MAŁYM NASŁONECZNIENIU LUB PRZY ZAKRYTYCH KOLEKTORACH. W reginie z występującymi mrzami należy zastswad 50% mieszankę wdy i gliklu. UWAGA: Przed napełnieniem instalacji należy ją przedmuchad. Instalacje w czasie napełniania należy przepłukad za pmcą pmpy z układem filtrującym. Jak płyn slarny używad mieszanki Gixterm ek kncentrat z wdą wdciągwą w stsunku 1:1 MONTAŻ CZUJNIKÓW Czujnik temperatury należy zamntwad na wyjściu z klektra (jak najbliżej). By zapewnid ptymalne przewdzenie dcisnąd czujnik d rury klektra taśmą metalwą, ddad pasty przewdzącej ciepł. Używad jedynie czujników dprnych na temperaturę d 00 C

11 CIŚNIENIE Maksymalne ciśnienie rbcze wynsi 6 bar. 11 ODPOWIETRZANIE Instalację należy dpwietrzad: przy uruchmieniu (p napełnieniu) p tygdniach d uruchmienia w razie głśnej pracy pmpy Zawór dpwietrzający twierad tylk, gdy temperatura płynu slarneg jest mniejsza niż 60 C. Przy próżnianiu instalacji klektry nie mgą byd grące! KONTROLA PŁYNU SOLARNEGO Kntrla temperatury zamarzania musi byd przeprwadzana p 4 latach a następnie c lata. Kntrlę temperatury zamarzania przeprwadzad refraktrem. Gdy temperatura zamarzania płynu slarneg spadnie pniżej -6C, t należy g wymienid lub uzupełnid. Zalecana temperatura krzepnięcia t -33C Kntrlę wartści ph przeprwadzad wskaźnikiem ph. Gdy wartśd ph jest mniejsza niż 7, t należy wymienid płyn slarny. KONSERWACJA I PRZEGLĄD KOLEKTORA Pdczas prac knserwacyjnych i innych pracach klektr musi byd w stabilnym płżeniu, aby wykluczyd niebezpieczestw przewrócenia się, padnięcia. Niedpuszczalne jest dknywanie napraw i knserwacji pd uniesinym klektrem i niezabezpiecznym przed samczynnym padnięciem. Przy pracach knserwacyjnych, naprawczych używad dpwiednich narzędzi, rękawic chrnnych raz buwia chrnneg. Przed pracami knserwacyjnymi klektra należy dczekad, aż temperatura klektra bniży się d temperatury, przy której nie mże nastąpid parzenie palców, czy dłni. Przeglądu instalacji słnecznej należy dknywad na pczątku każdeg seznu grzewczeg. Szyby klektra należy myd, c najmniej dwa razy d rku gólndstępnymi śrdkami myjącymi, przed myciem należy dczekad, aż temperatura klektra bniży się d temperatury, przy której nie mże nastąpid parzenie palców, czy dłni zachwując przy tym zasady bezpieczestwa. Należy czyścid z liści i innych zanieczyszcze kucie klektra.

12 Deklaracja zgdnści 1 Nr / My: FPHU SOLAR POLSKA Grzegrz i Eugeniusz Byczek Kryg 7 Deklarujemy na naszą wyłączną dpwiedzialnśd, że prdukt: KOLEKTOR SŁONECZNY KS SUNSELEKT 000 O numerze fabrycznym: wyprdukwany w rku: służący d przetwarzania ciepła z prmieniwania słneczneg na ciepł czynnika,d któreg ta deklaracja się dnsi: - jest zaprjektwany i wyprdukwany zgdnie z art.3pkt 3 Dyrektywy parlamentu eurpejskieg i rady Nr 97/3/WE z dnia 9 maja 1997r.dtyczącej urządze ciśnieniwych, wdrżnej d plskieg prawa Rzprządzeniem ministra gspdarki z dnia 1 grudnia 005r.w sprawie zasadniczych wymaga dla urządze ciśnieniwych i zespłów urządze ciśnieniwych (Dz.U.Nr63pz.00),czyli zgdnie z dbrymi, uznanymi praktykami inżynierskimi w celu zagwarantwania bezpieczneg użytkwania klektra. - ta deklaracja dnsi się również d przepisów bezpieczestwa, zdrwia i chrny śrdwiska zawartych w Dyrektywie 001/95/WE dt. gólneg bezpieczestwa prduktów, wdrżnej d plskieg prawa Ustawą z dnia 1 stycznia 007r. gólnym bezpieczestwie prduktów(dz. U. Nr 35,pz.15) W celu uzupełnienia dpwiednich wymgów bezpieczestwa, zdrwia i chrny śrdwiska, zawartych w Dyrektywie 001/95/WE, uwzględnine są następujące nrmy: PN-EN ISO :007 PN-EN ISO 1975-:007 TA DEKLARACJA ZGODNOŚCI TRACI SWĄ WAŻNOŚD JEŻELI KOLEKTOR SŁONECZNY ZOSTANIE ZMIENIONY LUB PRZEBUDOWANY BEZ NASZEJ ZGODY... Pdpis.. (imię i nazwisk sby upważninej)

13 Gwarancja 13 WARUNKI GWARANCJI 1. Okres gwarancji na klektry słneczne wynsi 5 lat d daty mntażu, lecz nie dłużej ni ż 6 lat d daty prdukcji.. D zgłszenia naprawy gwarancyjnej upważnia klienta w pełni wypełnina karta gwarancyjna wraz z dwdem zakupu. 3. Mntaż jak i pdłączenie klektra musi byd wyknany przez firmę psiadającą dpwiednie uprawnienia jak i przeszklną przez prducenta. 4. Wady klektrów ujawnine w kresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie d 1 dni rbczych d daty zgłszenia reklamacji. Gwarancja zstaje przedłużna kres d dnia zgłszenia usterki d dnia wyknania naprawy 5. Reklamacje należy zgłaszad telefnicznie d sprzedawcy lub instalatra, lub bezpśredni d prducenta pd numerem , lub listwnie na adres prducenta. FPHU SOLARPOLSKA Kryg 7 6. Gwarancją nie są bjęte: a) uszkdzenia spwdwane nieprzestrzeganiem instrukcji mntażu i użytkwania b) mechaniczne uszkdzenia wyrbu i spwdwane nimi wady c) wyrby, w których stwierdzn zmiany knstrukcyjne lub przeróbki wyknane przez sby nie uprawnine przez prducenta 7. a) Utrata gwarancji następuje w wyniku: dknania samwlnej naprawy b) usunięcia tabliczki znaminwej 8. W przypadku nieuzasadninej reklamacji, użytkwnik pnsi kszty związane z transprtem, djazdem serwisanta, raz przeglądem instalacji. Za nieuzasadniną reklamacje uznaje się, gdy: a) Urządzenie jest sprawne, b) Uszkdzenie jest wynikiem złeg mntażu, lub złeg użytkwania. c) Reklamacja dtyczy czynnści bsługwych d) Prducent nie dpwiada za szkdy pwstałe w wyniku niewłaściweg zainstalwania, pdłączenia klektra Okres gwarancji na klektry wynsi 5 lat d daty zakupu. Gwarancja nie jest ważna, gdy zstały wprwadzne zmiany knstrukcyjne, nie stswan się d zalece zawartych w instrukcji lub zastswan płyny nie dpwiednie dla instalacji slarnych, lub w instalacji zastswan rury lub kształtki cynkwane, ewentualnie inne reagujące z miedzią.

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Hewalex 25 lat doświadczenia

Hewalex 25 lat doświadczenia Klektry słneczne Pmpy ciepła Oferta 015 TECHNIKA SOLARNA Infrmatr techniczn - handlwy ZESTAWY SOLARNE KOLEKTORY SŁONECZNE OSPRZĘT INSTALACJI SOLARNYCH Hewalex 5 lat dświadczenia na rynku energii dnawialnej

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12 Instrukcja bsługi Piecyka z termbiegiem RED Grvn Wersja 1.10 RED Grvn 1 / 11 1. Wstęp 1.1 Spis treści 1. Wstęp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 02 Spis treści Budwa piecyka Dane techniczne Zabezpieczenia piecyka Bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl

OGŁOSZENIE. Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl Puławy, dnia 06 października 2011 r. PT 2370/15/2011 OGŁOSZENIE Puławy: DOSTAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PUŁAWACH W ramach realizwaneg zadania pt. Zakup lekkieg samchdu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

SOL 58/20(30) INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi kolektora próżniowego typu SOL 58/20(30)

SOL 58/20(30) INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi kolektora próżniowego typu SOL 58/20(30) Instrukcja obsługi kolektora próżniowego typu SOL 58/20(30) Spis treści 1.DANE TECHNICZNE...3 2.UWAGI...4 3.KOLEKTOR SŁONECZNY...5 3.1 Wymiary kolektora...5 3.2 Budowa kolektora...6 4.INSTALACJA...6 4.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE 1. Wstęp: 1.1. Wyknawca udziela gwarancji jakści na wyknane przez siebie rbty budwlane w pstaci psadzki przemysłwej na warunkach kreślnych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16.

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16. Studnie IAMIR Spis treści Wprwadzenie 46 Studnie IAMIR Charakterystyka Asrtyment 79 10 13 Studnie IAMIR Charakterystyka 14 16 Asrtyment 17 20 Studnie IAMIR 425 Charakterystyka 21 23 Asrtyment 24 28 Studnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIK 9 A Nazwa wyknawcy Adres wyknawcy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I I. Ogniwa ftwltaiczne Minimalne parametry wymagane DANE ELEKTRYCZNE w standardwych warunkach testwania

Bardziej szczegółowo

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com Windy i schdy ruchme www.lift-rzeszw.cm Windy i schdy ruchme Fabryka prdukująca schdy ruchme na nasze ptrzeby jest jednym z największych prducentów. kńcweg mntażu schdów i chdników 2 ruchmych usytuwane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZEMYSŁOWE CENNIK 2015. www.paneltech.pl. wersja 2015.1

DRZWI PRZEMYSŁOWE CENNIK 2015. www.paneltech.pl. wersja 2015.1 CENNIK 015 DRZWI PRZEMYSŁOWE DRZWI WAHADŁOWE DRZWI ROZWIERALNE UNIWERSALNE DRZWI ROZWIERALNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE DRZWI PRZESUWNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE DRZWI PRZESUWNE GAZOSZCZELNE PaNELTECH Sp. z.. 41-508

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl/bip/przetargi Warszawa: Mdernizacja instalacji elektrycznych rzdzielni SN w budynku stacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 131834-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji LOGICA Kcił grzewczy na paliwa stałe LOGICA Dkumentacja techniczn-ruchwa Instrukcja mntażu, bsługi i knserwacji Otrzymują Państw nwczesny i energszczędny kcił c.. Paliw zastswawcze: D ktłów Lgica zalecany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM EGZEMPLARZ 1/5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt budwlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE Temat prjektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM Adres biektu budwlaneg: 72-320 TRZEBIATÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO 67, DZ. NR 135/9,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Usługi serwiswania i naprawy sprzętu medyczneg Numer głszenia: 256658-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim www.heliosin.pl SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo 2. Transport 3. Specyfikacja kolektora AKH 12/18 4. Opakowania i zestawienie elementów montażowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Clean Maxx 10854628. Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi

Clean Maxx 10854628. Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi Clean Maxx 10854628 Ręczne urządzenie d czyszczenia parą Instrukcja bsługi Spis treści Oznaczenie symbli użytych w instrukcji..2 Wskazówki bezpieczeństwa 3 Użycie zgdne z przeznaczeniem 3 Niebezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo