Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA. Wydanie I z roku 2010 F.P.H.U. SOLARPOLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA. Wydanie I z roku 2010 F.P.H.U. SOLARPOLSKA"

Transkrypt

1 Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA Wydanie I z rku 010 F.P.H.U. SOLARPOLSKA

2 Spis treści Zasady bezpieczestwa Ryzyk resztkwe Pakwanie, przechwywanie, transprt Mntaż klektrów Mntaż klektrów w pwierzchnię dachu Pdłączanie instalacji Deklaracja zgdnści Gwarancja

3 Zasady bezpieczestwa 3 Prszę uważnie przeczytad OBSŁUGI przed rzpczęciem eksplatacji. Należy prz estrzegad wskazówek raz zasad bezpieczestwa w trakcie eksplatac ji klektra. Używad wyłącznie płynów prz eznacznych d instalacji slarnych na b azie p rpylenu gliklu Należy używad wyłącznie atestwanych zabezpiecze : lin, pasów, uprzęży INSTRUKCJĘ Kntakt z przewdami wyskieg napięcia grzi śmiercią Gdy w pbliżu znajdują się prz ewdy wyskieg napięcia t prac e mntażwe dzwlne są, gdy: wyłączn prąd przewdy zstały dpwiedni zakryte zachwana jest dpwiednia dległśd Odległśd: 1 m przy 1000 wlt 3 m przy 1000 d wlt 4 m przy d 000 wlt 5 m przy 000 d wlt > 5 m przy. nieznanym n apięc iu W czasie wiercenia używad kularó w chrnnych. Przy instalacji klektró w na d achu należy przestrzegad przepisó w dtyczących pracy na wyskściach i prac dekarskich. Przed rzpczęciem pracy rzciągnąd siatkę chrniąc ą przed upadkiem. Nie używad uszkdznych drabin. Nie łatad uszkdznych lub złamanych szczebelkó w drabiny. W czasie mntażu nsid kask chrnny. W czasie mntażu nsid rękawice chrnne. Drabinę ustawid w spsób bezpieczny. Prawid łwy kąt wynsi Drabinę zabezpieczyd prz ed przewrócen iem się lub ześlizgnięcie. Jeśli z jakichś względów niemżliwe jest zastswanie siatki chrniącej przed upadkiem, t n ależy z astswad uprz ęże zabezpieczając e. Drabinę rzstawiad na stabilnych punktach pdparcia. Teren budwy grdzid i znaczyd. W czasie mntażu nsid buwie chrnne Jeśli nie z astswan siatki chrniąc ej p rzed upadkiem, ani uprzęży zab ezpieczających, t grzi t wypadkiem ś miertelnym Grące p wierzchnie parz enia p alcó w lub dłni. Uprzęże zab ezpieczające mcwad d punktó w nśnych znajdujących się nad instalatrem. Oznaczenie miejsca zaczepó w d załadunku. W czasie użycia drabiny mże djśd d niebezpiecznych wyp adków, jeśli drabin a się przewróci lub sunie. Piktgramy umieszczne na klektrze należy utrzymać w czystści i czytelnści a uszkdzne należy wymienić na nw e (d nabycia u prducenta klektra).

4 Zasady bezpieczestwa 4 Przed rzpczęciem użytkwania klektra słneczneg należy zapznad się z instrukcją bsługi i mntażu, raz ze wszystkimi elementami sterwania jak również ich funkcją Instrukcja bsługi i mntażu, stanwi częśd składwą klektra. Znajmśd instrukcji bsługi i zasad w niej pisanych mże zapbiec wypadkm. Przeznaczenie klektra: klektr służy d pdgrzewania wdy użytkwej, grzewania basenów, grzewania pmieszcze lub d innych celów, w których knieczne jest pdgrzanie medium. Klektr należy zamntwad i pdłączyd d instalacji zgdnie z pisem zawartym w instrukcji mntażu. Przy załączaniu i dłączaniu klektra d i d urządze współpracujących z nim należy zachwad szczególną strżnśd (uwaga na dzieci) Przy mntażu i demntażu klektra urządzenia pdprwe, zabezpieczające i drabiny stawiad zawsze na twardym pdłżu płżeniu zabezpieczającym bezpieczestw bsłudze. Przed demntażem klektra należy dczekad, aż temperatura klektra bniży się d temperatury, przy której nie mże wystąpid parzenie palców czy dłni a w szczególnści uważad na mżliwśd wylania się z klektra grąceg płynu. Uważad na strzeżenia przed miejscami zgniatania przy mntażu klektra. Przed rzpczęciem pracy skntrlwad stan klektra i płącze elementów składwych. Mntaż klektra musi dpwiadad miejscwym warunkm i bwiązującym zasadm techniki budwlanej. Należy uwzględnid wszystkie bwiązujące przepisy krajwe, szczególnie w zakresie: dpuszczalneg bciążenia dachu prac mntażwych na dachu pdłączenia slarnych instalacji grzewczych prac elektrycznych wyknania instalacji dgrmwych p przeprwadzeniu prób ciśnieniwych i przepłukaniu układu grzewczeg klektra słneczneg wdą w urządzeniu mże znajdwad się jeszcze wda. W związku z tym knieczne jest szybkie napełnienie instalacji płynem slarnym zalecanym przez prducenta klektra Przy temperaturach grżących zamarznięciem czynnika w klektrze nie wln zstawid w instalacji czystej wdy, należy zamntwad dpwietrznik na najwyższym punkcie instalacji. Przy przemieszczaniu klektra na śrdek transprtwy przy pmcy urządze pdnśnikwych, przebywanie sób pstrnnych w strefie działania jest zabrnine. Klektr należy przemieszczad przy pmcy urządze pdnśnikwych w spsób pisany w instrukcji bsługi chwytając za miejsca wskazane na klektrze. Pdczas mntażu klektra należy zabezpieczyd szybę przed uszkdzeniem. Nie wln chdzid i stawiad ciężkich przedmitów na pwierzchni szklanej klektra słneczneg. Za szkdy spwdwane nieprzestrzeganiem instrukcji bsługi prducent nie pnsi dpwiedzialnści. Instrukcje bsługi należy wręczyd użytkwnikwi instalacji. Na nim spczywa bwiązek staranneg przechwywania instrukcji i udstępniania jej w razie ptrzeby. Ryzyk resztkwe FPHU SOLAR POLSKA bierze dpwiedzialnśd za wzrnictw i knstrukcję swjeg wyrbu klektra słneczneg KS SUNSELEKT 000. Zastswanie nwczesnych materiałów i technlgii pwduje, że knstrukcja klektra jest bezpieczna. Ryzyk resztkwe istnieje w przypadku niedstswania się przez użytkwnika klektra d zalece i wskazówek użytkwych przekazanych przez prducenta, a zawartych w instrukcji bsługi i mntażu, raz strzeżeniach (piktgramach) umieszcznych na klektrze.

5 Pakwanie, przechwywanie, transprt 5 PAKOWANIE Klektry słneczne prdukwane przez SOLAR POLKSA są zabezpieczane d strny szyby tekturą falistą, i klejne taśmą samprzylepną składane na drewnianej ramie. Maksymalna ilśd składwania 10 sztuk. Natmiast klektry d zabudwy w pwierzchnie dachu są dstarczane w elementach, szyby i absrbery zabezpieczne są przed ryswaniem szarym grubym papierem i składwane na specjalnych stjakach lub w skrzyniach drewnianych. PRZECHOWYWANIE Klektry należy przechwywad w pmieszczeniach zamkniętych, wlnych d pyłów, parów kwasów. Klektry mają byd zabezpieczne przed uszkdzeniami mechanicznymi. Magazynwane klektry ustawiad zawsze szybą d góry. TRANSPORT Transprt klektrów w budwach, mże dknywad się jedynie w pzycji pzimej na paletach wstawiając między klektry przekładki drewniane. Klektry przewidziane d wbudwania w pwierzchnię dachwą należy przewzid na specjalnych stjakach zabezpieczających ładunek przed uszkdzeniem (dtyczy szyb i absrbera), Całśd ładunku należy spiąd pasami i zabezpieczyd przed przesuwaniem. Absrbery przensid w dwie sby, używając czystych i miękkich rękawic a szyby przensid za pmcą przyssawek. Klektry na miejscu mntażu, należy przensid ręcznie, używając specjalnych uchwytów zaczepinych w dpwiednich miejscach znacznych na klektrze. Klektrów w budwach nie wln przensid trzymając za rurki przyłączeniwe. Należy uważad na uszkdzenia mechaniczne, szczególnie szyby. Transprt klektrów słnecznych pwinien dbywad się krytymi śrdkami transprtu w spsób zabezpieczający je przed uszkdzeniami. Przy przemieszczaniu klektra słneczneg na śrdek transprtwy przy pmcy urządze pdnśnikwych, przebywanie sób pstrnnych w strefie działania jest zabrnine. Klektry należy przemieszczad przy pmcy urządze pdnśnikwych w spsób pisany w instrukcji bsługi chwytając za miejsca wskazane na klektrze. Nie wln chdzid i stawiad ciężkich przedmitów na pwierzchni szklanej klektra. Niedpuszczalne jest pieranie klektra na przewdach wystających z klektra lub na szybie. Mntaż klektrów Klektr KS - Sunselekt 000, należy mntwad na knstrukcjach stalwych. Knstrukcja jest dstarczana wraz z klektrem lub mżna zlecid jej wyknanie lkalnej firmie ślusarskiej. Rysunek knstrukcji dstępny jest w siedzibie firmy. Każdy klektr mcujemy na 4 sztukach śrub M10 cynkwanych lub ze stali kwasdprnej, długśd śrub dbrad tak, aby wkręciły się w klektr p cm. Śruby przed wkręcaniem psmarwad smarem.

6 WYMIARY KOLEKTORA 6 PRZEKRÓJ KOLEKTORA SŁONECZNEGO NA PRZYKŁADZIE KS - SUNSELEKT ZABUDOWANEGO W POWIERZCHNIE DACHU 1. Szkł slarne pryz matyczn e (hart wan e 4mm) A. Blacha miedziana 0. z pwłką Sunselect. Okucie blacharskie B. Spiw na bazie wyskiej klasy lutu (temp. tpnienia 300st C) 3. Uszczelnienie klektra C. Rura miedzian a ϕ 1 spłaszczna jednstrnnie w c elu zwiększenia pwierzchni styku a) Uszczelka z gumy siliknwej D. Płyn slarny - temp. krzepnięcia - 35st C b) Listwa alumini wa 4. Rama drewn iana 5. Ekran dbijający 6. Izlacja - wełn a min eralna 50mm 7. Absrber MONTAŻ Mntaż mże byd przeprwadzny wyłącznie przez wykwalifikwaną firmę instalatrską i zgdnie z instrukcją mntażu. STATYKA Mntaż mże zstad przeprwadzny na: knstrukcjach dachwych w pwierzchni dachu. knstrukcjach wlnstjących

7 knstrukcjach przykręcanych d ścian. Przed mntażem klektrów na dachu, należy sprawdzid jeg nśnśd (nśnśd nie pwinna byd mniejsza niż 300 kg/m przy klektrach mntwanych w pwierzchni dachu 00 kg/m szczególną uwagę należy zwrócid, na jakśd i wytrzymałśd drewna. Przy mntażu na ścianach, należy upewnid się, c d ich wytrzymałści i nśnści. 7 Przy planwaniu mntażu (szczególnie na dachu i na ścianach), należy uwzględnid również warunki klimatyczne tj. pady śniegu, deszczu, wiatr itp. DANE IDENTYFIKACYJNE KOLEKTORA DANE OGÓLNE Nazwa Typ Ple pwierzchni brutt Ple pwierzchni apretury Ple pwierzchni absrbera Masa próżnineg klektra słneczneg Objętśd cieczy Liczba pkryd Materiał pkrycia Grubśd pkrycia Zalecany płyn przenszący ciepł Zamienne akceptwalne płyny przynszące ciepł Temperatura stagnacji przy 1000w/m i temp. tczenia 30 C Materiał Grubśd blachy Rdzaj pkrycia Współczynnik absrpcji Współczynnik emisji Materiał rur absrbera Liczba rur absrbera Średnica rury absrbera Grubśd ścianki rury absrbera Odstęp pmiędzy rurami absrbera Wymiar kródca przyłączeniweg Grubśd izlacji cieplnej Materiał izlacyjny Materiał budwy Wymiary gabarytwe budwy Materiał uszczelniający Maksymalna chwilwa temperatura pracy Maksymalne ciśnienie pracy Ciśnienie rbcze Zalecane natężenie przepływu W budwie z blachy nierdzewnej płaski.05m 1,96m 1.9m 49 kg 1.6 dm 1 Termiczne hartwane szkł bezpieczne sdw wapniw - krzemwe 4mm Wdny rztwór GLIXOTERM EKO kncentrat 1:1 Wdny rztwór pliprpylenu gliklweg 00 C ABSORBER miedź 0, mm SUNSELECT α=95±0,0% ε=0,05±0,0% miedź 1 szt. (wężwnica, meander) Φ1 mm spłaszczna jednstrnnie 1mm 14,1mm 3/4 GZ IZOLACJA CIEPLNA I OBUDOWA 50 mm Wełna mineralna Plterm Max Stal kwasdprna 00x1010x9 Uszczelka siliknwa, silikn OGRANICZENIA 0 10 C 6 bar 1,5 bara 0-55 kg/h/m 3 D zabudwy w pwierzchnię dachu płaski.07m 1,94m 1.9m 35kg 1.0 dm 1 Termiczne hartwane szkł bezpieczne sdw wapniw - krzemwe 4mm Wdny rztwór GLIXOTERM EKO kncentrat 1:1 Wdny rztwór pliprpylenu gliklweg 00 C miedź 0, mm SUNSELECT α=95±0,0% ε=0,05±0,0% miedź 1 szt. (wężwnica, meander) Φ1 mm spłaszczna jednstrnnie 1mm 14,1mm Φ1 mm 50 mm Wełna mineralna Plterm Max cynk malwany prszkw 055x1050x90 Uszczelka siliknwa, silikn 0 10 C 6 bar 1,5 bara 0-55 kg/h/m 3

8 Mntaż w pwierzchnię dachu Odkryd dpwiednią pwierzchnię dachówki ewentualnie inneg pkrycia dachweg, dkrytą pwierzchnię zaszalwad deskami grubści 0-30mm. Przed mntażem pamiętad, aby instalacja wejścia i wyjścia z klektra nie wypadły w miejscu krkwi. Mntaż listwy A, B, C, D, d dłu szalunku za pmcą wkrętów na całej długści, pamiętając zachwaniu dległści i kątów. Listwę C, D, przymcwad d czła za pmcą wkrętów wkręcając przez listwę A, B. Utwrzna w ten spsób knstrukcja twrzy ramę dla mntażu klektrów. Pla wewnątrz ramy pkryd flią aluminiwą. Włżyd w ramę izlację termiczną. Zamntwad absrber wejście i wyjście absrbera dgiąd 90 za pmcą wyginarki lub sprężyny przewiercid twry średnicy 30mm przez szalunek i izlację dla wejścia i wyjścia instalacji klektra, płżyd absrber na izlację i przykręcid g za pmcą 6 wkrętów d szalunku (przez izlację), UWAGA!!! Uważać na instalację rur Cu klektra. Szybę (wyczyszczną) włżyd w ramę, Zamntwad szynę aluminiwą z uszczelką siliknwą za pmcą wkrętów blacharskich, Zamntwad kucie blacharskie, Szczelinę pmiędzy szybą a blachą wypełnid siliknem. Zabezpieczyd szybę przed wysunięciem wkrętem z pdkładką gumwą

9 Pdłączanie instalacji 9 ŚREDNICA PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH KOLEKTORY POWIERZCHNIA KOLEKTORÓW (m ) ŚREDNICA (mm) UWAGA! Wartści w tabeli mają charakter przykładwy. Jeżeli zastswan różneg rdzaju kmpensacje lub długśd przewdów wynsi pwyżej 0m, t należy dbrad większe parametry rur. CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DLA PRZEPŁYWU WODY O TEMP. 7 C Charakterystyka hydrauliczna klektra y = 1,0374x Spadek ciśnienia [Pa] Przepływ [kg/h]

10 WYNIKI BADAO KOLEKTORA SŁONECZNEGO KS - SUNSELEKT 000 PRZEPROWADZONYCH PRZEZ: LABORATORIUM BADAWCZE INSTUTUTU PALIW I ENERGII ODNAWIALNEJ (WWW.ECBREC.PL) 10 W dniesieniu d pwierzchni absrbera ηa O, Odchylenie standardwe 0,00711 W dniesieniu d pwierzchni apertury ηa 0, Odchylenie standardwe 0,00639 a1a, ,408 a1a, ,364 AA 0, ,55058 Aa 0, ,0939 MOC UŻYTECZNA KOLEKTORA (W) Natężenie prmieniwania (Tm-Ta), K 400 W/m 700 W/m 1000 W/m OCHRONA PRZED WYŁADOWANIAMI ELEKTRYCZNYMI Metalwe przewdy bwdu slarneg należy płączyd przewdem (zieln/żółty) przekrju 16mm Cu z główną szyną chrnną (uziemiającą). Klektry mżna również pdłączyd d pirunchrnu. W innym przypadku należy wyknad uziemienie. Przewód uziemienia należy pprwadzid na zewnątrz biektu. Uziemienie należy ddatkw płączyd z szyną chrnną. Przekrój przewdu łącząceg musi mied c najmniej ten sam wymiar, c przekrój uziemiania. PODŁĄCZENIA Klektry d zabudwy w pwierzchnie dachu łączne są ze sbą za pmcą lutwania lutem twardym, w tym celu należy w rurze zbirczej nawiercid rzgałęzienia. Klektry d mntażu na knstrukcjach wlnstjących należy łączyd za pmcą specjalnych złączek z rury karbwanej, należy zachwad szczególną strżnśd przy dkręcaniu złączek aby pewnie uchwycid kruciec wychdzący z klektra w celu uniknięcia zerwania płącze na wężwnice klektra. Maksymalna liczba klektrów płącznych w szeregu ze sbą t 8 sztuk, przy zastswaniu kmpensatrów tą ilśd mżna zwiększyd NACHYLENIE KOLEKTORÓW Klektry w zależnści d ptrzeb mntwad z nachyleniem d pzimu 0 d 60 CIŚNIENIE Maksymalne ciśnienie rbcze wynsi 6 bar. PŁUKANIE I NA PEŁNIENIE INSTALACJI UWAGA: ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEOSTWA NAPEŁNIENIE KOLEKTORA NALEŻY PRZEPROWADZAD W OKRESIE O MAŁYM NASŁONECZNIENIU LUB PRZY ZAKRYTYCH KOLEKTORACH. W reginie z występującymi mrzami należy zastswad 50% mieszankę wdy i gliklu. UWAGA: Przed napełnieniem instalacji należy ją przedmuchad. Instalacje w czasie napełniania należy przepłukad za pmcą pmpy z układem filtrującym. Jak płyn slarny używad mieszanki Gixterm ek kncentrat z wdą wdciągwą w stsunku 1:1 MONTAŻ CZUJNIKÓW Czujnik temperatury należy zamntwad na wyjściu z klektra (jak najbliżej). By zapewnid ptymalne przewdzenie dcisnąd czujnik d rury klektra taśmą metalwą, ddad pasty przewdzącej ciepł. Używad jedynie czujników dprnych na temperaturę d 00 C

11 CIŚNIENIE Maksymalne ciśnienie rbcze wynsi 6 bar. 11 ODPOWIETRZANIE Instalację należy dpwietrzad: przy uruchmieniu (p napełnieniu) p tygdniach d uruchmienia w razie głśnej pracy pmpy Zawór dpwietrzający twierad tylk, gdy temperatura płynu slarneg jest mniejsza niż 60 C. Przy próżnianiu instalacji klektry nie mgą byd grące! KONTROLA PŁYNU SOLARNEGO Kntrla temperatury zamarzania musi byd przeprwadzana p 4 latach a następnie c lata. Kntrlę temperatury zamarzania przeprwadzad refraktrem. Gdy temperatura zamarzania płynu slarneg spadnie pniżej -6C, t należy g wymienid lub uzupełnid. Zalecana temperatura krzepnięcia t -33C Kntrlę wartści ph przeprwadzad wskaźnikiem ph. Gdy wartśd ph jest mniejsza niż 7, t należy wymienid płyn slarny. KONSERWACJA I PRZEGLĄD KOLEKTORA Pdczas prac knserwacyjnych i innych pracach klektr musi byd w stabilnym płżeniu, aby wykluczyd niebezpieczestw przewrócenia się, padnięcia. Niedpuszczalne jest dknywanie napraw i knserwacji pd uniesinym klektrem i niezabezpiecznym przed samczynnym padnięciem. Przy pracach knserwacyjnych, naprawczych używad dpwiednich narzędzi, rękawic chrnnych raz buwia chrnneg. Przed pracami knserwacyjnymi klektra należy dczekad, aż temperatura klektra bniży się d temperatury, przy której nie mże nastąpid parzenie palców, czy dłni. Przeglądu instalacji słnecznej należy dknywad na pczątku każdeg seznu grzewczeg. Szyby klektra należy myd, c najmniej dwa razy d rku gólndstępnymi śrdkami myjącymi, przed myciem należy dczekad, aż temperatura klektra bniży się d temperatury, przy której nie mże nastąpid parzenie palców, czy dłni zachwując przy tym zasady bezpieczestwa. Należy czyścid z liści i innych zanieczyszcze kucie klektra.

12 Deklaracja zgdnści 1 Nr / My: FPHU SOLAR POLSKA Grzegrz i Eugeniusz Byczek Kryg 7 Deklarujemy na naszą wyłączną dpwiedzialnśd, że prdukt: KOLEKTOR SŁONECZNY KS SUNSELEKT 000 O numerze fabrycznym: wyprdukwany w rku: służący d przetwarzania ciepła z prmieniwania słneczneg na ciepł czynnika,d któreg ta deklaracja się dnsi: - jest zaprjektwany i wyprdukwany zgdnie z art.3pkt 3 Dyrektywy parlamentu eurpejskieg i rady Nr 97/3/WE z dnia 9 maja 1997r.dtyczącej urządze ciśnieniwych, wdrżnej d plskieg prawa Rzprządzeniem ministra gspdarki z dnia 1 grudnia 005r.w sprawie zasadniczych wymaga dla urządze ciśnieniwych i zespłów urządze ciśnieniwych (Dz.U.Nr63pz.00),czyli zgdnie z dbrymi, uznanymi praktykami inżynierskimi w celu zagwarantwania bezpieczneg użytkwania klektra. - ta deklaracja dnsi się również d przepisów bezpieczestwa, zdrwia i chrny śrdwiska zawartych w Dyrektywie 001/95/WE dt. gólneg bezpieczestwa prduktów, wdrżnej d plskieg prawa Ustawą z dnia 1 stycznia 007r. gólnym bezpieczestwie prduktów(dz. U. Nr 35,pz.15) W celu uzupełnienia dpwiednich wymgów bezpieczestwa, zdrwia i chrny śrdwiska, zawartych w Dyrektywie 001/95/WE, uwzględnine są następujące nrmy: PN-EN ISO :007 PN-EN ISO 1975-:007 TA DEKLARACJA ZGODNOŚCI TRACI SWĄ WAŻNOŚD JEŻELI KOLEKTOR SŁONECZNY ZOSTANIE ZMIENIONY LUB PRZEBUDOWANY BEZ NASZEJ ZGODY... Pdpis.. (imię i nazwisk sby upważninej)

13 Gwarancja 13 WARUNKI GWARANCJI 1. Okres gwarancji na klektry słneczne wynsi 5 lat d daty mntażu, lecz nie dłużej ni ż 6 lat d daty prdukcji.. D zgłszenia naprawy gwarancyjnej upważnia klienta w pełni wypełnina karta gwarancyjna wraz z dwdem zakupu. 3. Mntaż jak i pdłączenie klektra musi byd wyknany przez firmę psiadającą dpwiednie uprawnienia jak i przeszklną przez prducenta. 4. Wady klektrów ujawnine w kresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie d 1 dni rbczych d daty zgłszenia reklamacji. Gwarancja zstaje przedłużna kres d dnia zgłszenia usterki d dnia wyknania naprawy 5. Reklamacje należy zgłaszad telefnicznie d sprzedawcy lub instalatra, lub bezpśredni d prducenta pd numerem , lub listwnie na adres prducenta. FPHU SOLARPOLSKA Kryg 7 6. Gwarancją nie są bjęte: a) uszkdzenia spwdwane nieprzestrzeganiem instrukcji mntażu i użytkwania b) mechaniczne uszkdzenia wyrbu i spwdwane nimi wady c) wyrby, w których stwierdzn zmiany knstrukcyjne lub przeróbki wyknane przez sby nie uprawnine przez prducenta 7. a) Utrata gwarancji następuje w wyniku: dknania samwlnej naprawy b) usunięcia tabliczki znaminwej 8. W przypadku nieuzasadninej reklamacji, użytkwnik pnsi kszty związane z transprtem, djazdem serwisanta, raz przeglądem instalacji. Za nieuzasadniną reklamacje uznaje się, gdy: a) Urządzenie jest sprawne, b) Uszkdzenie jest wynikiem złeg mntażu, lub złeg użytkwania. c) Reklamacja dtyczy czynnści bsługwych d) Prducent nie dpwiada za szkdy pwstałe w wyniku niewłaściweg zainstalwania, pdłączenia klektra Okres gwarancji na klektry wynsi 5 lat d daty zakupu. Gwarancja nie jest ważna, gdy zstały wprwadzne zmiany knstrukcyjne, nie stswan się d zalece zawartych w instrukcji lub zastswan płyny nie dpwiednie dla instalacji slarnych, lub w instalacji zastswan rury lub kształtki cynkwane, ewentualnie inne reagujące z miedzią.

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości)

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości) (standardy nieruchmści) 1.Istta i cele zarządzania nieruchmściami Zawód zarządcy i jeg ewlucja eknm - dyspzytr, nadzrca rbót flwarcznych w kresie feud. i kapitalizmu. eknmia - umiejętnść racjnalneg gspdarwania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo