INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA EKSPLOATACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wentylator z wirnikiem promieniowym z wbudowanym silnikiem z wirującą obudową, regulowanym napięciowo do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej wyciąg ze strefy 1, kategoria 2G oraz ze strefy 2 kategoria 3G. Spis treści Rozdział str Aplikacja 1 Informacje odnośnie bezpieczeństwa 1 Transport, przechowywanie 2 Instalacja 3 Warunki eksploatacji 3 Uruchomienie 4 Obsługa, serwis 4 Producent 4 Dane kontaktowe serwisu 4 Aplikacja produktu Wentylator promieniowy serii RVK z kompaktowym wentylatorem promieniowym wykonanym w technologii przeciwwybuchowej zgodnie z ATEX, kategoria EEX e II nie jest produktem gotowym do użytku, ale jest produktem przeznaczonym do wbudowania w nadrzędną instalację wentylacyjną. Wentylator może być używany tylko wtedy, gdy jest wbudowany zgodnie z przeznaczeniem oraz gdy zastosowane są wszystkie elementy zabezpieczające zgodnie z EN 294 albo zastosowane inne adekwatne środki zabezpieczające. Wentylatory Systemair spełniają projekt normy N107-2:2003(E) w zakresie doboru materiałów na elementy składowe w ten sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo w razie teoretycznie możliwego uderzenia albo tarcia tych elementów o siebie. Wentylaotry Systemair z oznaczeniem Y na końcu symbolu typu (RVK Y-...) z wbudowanym kompaktowym wentylatorem (MK Y-...) są zaprojektowane zgodnie z klasyfikacją EEX e II, T1, T2, T3 albo T4, zgodnie z EN 50014/50019 nie mogą pracować z częściowymi obciążeniami. Dozwolone jest stosowanie elektronicznych albo transformatorowych regulatorów napięciowych. Nie jest dozwolone stosowanie przemienników częstotliwości (falowników). Zaleca się stosownie regulatorów produkcji Systemair. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Wirniki wentylatorów są zaprojektowane do wyciągania powietrza z atmosfery potencjalnie wybuchowej ze strefy 1, kategoria 2G i ze strefy 2, kategoria G3. Wentylatory nie mogą być użyte do powietrza zanieczyszczonego pyłami, w tym pyłami palnymi i wybuchowymi. Nie dozwolone jest stosowanie wentylatora w środowisku zawierającym czynniki agresywne chemicznie, mogące uszkodzić elementy wentylatora. Nie jest dozwolone stosowanie falowników do regulacji wentylatora. Klasa temperaturowa podana na tabliczce znamionowej silnika (EX) musi odpowiadać maksymalnym temperaturom gazów tłoczonych przez wentylator. Wentylator nie może być stosowany poza zakresem dopuszczalnych parametrów określonych na tabliczce znamionowej Parametry znamionowe zostały określone dla powietrza o gęstości 1,2kg/m 3. Instalacja elektryczna, podłączenie oraz uruchomienie może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi Silnik wentylatora bezwzględnie musi być chroniony przed przegrzaniem przez certyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX urządzenie ochronne podłączone do czujnika PTC wbudowanego w silnik. Sygnał przegrzania silnika (nadmierna rezystancja PTC) musi generować alarm termiczny i odłączenie zasilania od wentylatora. Nie jest dopuszczalne stosowanie dodatkowego termicznego zabezpieczenia prądowego (termik z nastawą prądową). W silniku wbudowany jest obwód składający się z 3 czujników PTC połączonych szeregowo. Maksymalne napięcie zasilania czujnika PTC wynosi 2,5V DC. Nie jest dozwolone łączenie szeregowe czujników PTC dwu lub większej liczby silników do jednego urządzenia ochrony termicznej. Silniki Ex mają zewnętrzny punkt masowy do podłączenia przewodów wyrównawczych. Elementy zabezpieczające jak kratki, siatki itp. nie mogą być nigdy usuwane ani rozszczelniane. Projektant instalacji oraz jej wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie całej instalacji, w tym za poprawny dobór wentylatora do przewidywanego zakresu i warunków pracy. Prosimy także zwrócić

2 uwagę na właściwy dobór materiałów zgodnie projektem normy N107-2:2003E Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za właściwy dobór uszczelnień instalacji. Spełnianie przez wentylator wymagań w zakresie EMC (dyrektywa 89/336/EWG) jest gwarantowane tylko przy bezpośrednim włączeniu wentylatora w sieć zasilającą. Jeżeli zasilanie silnika odbywa się za pośrednictwem regulatorów albo podobnych komponentów większej całości (nadrzędny układ sterowania) to za zgodność z dyrektywą EMC odpowiedzialny jest wytwórca tego nadrzędnego systemu, w skład którego wchodzi wentylator. Niniejsza Instrukcja Eksploatacji i Obsługi jest częścią produktu i musi być dokładnie przestrzegana. Transport, przechowywanie. Wentylatory promieniowe Systemair są pakowane fabrycznie zgodnie z wymaganiami określonymi dla uzgodnionych warunków transportu. Wentylatory należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Większe wentylatory są transportowane na paletach transportowych. Do przeładunków używać odpowiednio dobranych zawiesi i innych narzędzi. Używać fabrycznych otworów technologicznych do podnoszenia albo fabrycznie wykonanych zawiesi i uchwytów (ucha, haki itp). Nie wolno podnosić wentylatorów za kable zasilające. Unikać nadmiernych drgań. Nie rzucać wentylatorów. Przy odbiorze z transportu sprawdzać, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzeń w transporcie. W razie uszkodzeń opakowania sprawdzić, czy wentylator nie jest uszkodzony. Unikać ekspozycji wentylatora na ekstremalnie niskie albo wysokie temperatury. Maksymalny czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 1 rok od daty produkcji/dostawy. Przy długim okresie przechowywania sprawdzić stan łożysk silnika przez zamontowaniem go w instalacji. Instalacja Wykonawca całej instalacji albo budowniczy maszyny, w skład której wchodzi wentylator jest odpowiedzialny za zgodność całej instalacji oraz za spełnianie przez całość wymagań w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z normami oraz dyrektywami (EN292/294/60529/N107-2:2003) Nie wolno montować wentylatorów bez właściwego (odpowiedniego do wielkości i masy wentylatora) zawieszenia. Zaleca się stosować wsporniki montażowe Systemair. W komplet dostawy wentylatora RVK 315Y4 nie wchodzi puszka przyłączeniowa. Urządzenia ochronne (U-EK 230E) oraz regulatory do wentylatora (typ RTRD2) nie mogą być montowane w strefie EX. Przy montowaniu wentylatora należy zachować minimalne odstępy montażowe. Minimalna szczelina pomiędzy wirującą a ustaloną częścią musi wynosić co najmniej 1% średnicy nominalnej wirującej części, nie mniej niż 2 mm w kierunku promieniowym albo osiowym. Szczelina nie może przekraczać 20mm. Wentylator bez wspornika montażowego albo bez króćców przyłączeniowych użyć śrub klasy 8.8 zabezpieczonych przed odkręcaniem np. klejem montażowym. Dokręcić momentem M6 = 9,5Nm. M8 23Nm. Praca wentylatora w pewnym zakresie charakterystyki może powodować powstawanie rezonansów w instalacji. Weryfikacja i eliminacja takich obszarów pracy wymaga udziału projektanta oraz wykonawcy instalacji. Zwrócić uwagę, aby w wentylatorach, gdzie wał silnika jest ustawiony pionowo poniżej silnika pozostały wolne otwory do odprowadzenia wody. Podłączenie elektryczne wykonać zgodnie ze schematem połączeniowym na puszce przyłączeniowej. Zabezpieczyć kable zasilające przy pomocy uchwytów oraz dławików. Komponenty instalacji umieszczone w ciągu kanałów (zanurzone w strumieniu powietrza) nie mogą mieć niezabezpieczonych powierzchni aluminiowych albo stalowych. Powierzchnie takie muszą być pomalowane albo pokryte plastikiem zabezpieczonym przed gromadzeniem ładunków elektrostatycznych (norma EN ISO 2409, wartość 2) W systemie kanałowym obowiązkowo należy stosować przewody wyrównawcze (uziom wyrównawczy). Instalacje należy separować od urządzeń radionadwczych. Warunki eksploatacji

3 Wentylator należy zasilać napięciem zgodnym z danymi znamionowymi. Przy obniżaniu napięcia celem obniżenia obrotów wentylatora prąd pobierany przez może przekraczać wartość prądu znamionowego. Certyfikat ATEX określa dopuszczalne zwiększenie wartości pobieranego prądu dla obniżonego napięcia. Należy stosować certyfikowane zgodnie z ATEX urządzenie ochrony termicznej współpracujące z termistorem PTC zbudowanym w silnik (PTC zgodne z DIN M). Termistor reaguje na wzrost temperatury silnika wywołany dowolną przyczyną. UWAGA: stosowanie falowników do regulacji wentylatora nie jest dozwolone. Częstotliwość załączania: - Wentylator przeznaczony do pracy ciągłej, S1 - nie stosować w instalacjach, gdzie załączanie wentylaotra jest bardzo częste. Uruchomienie Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić czy: - Instalacja oraz podłączenie elektryczne zostały wykonane poprawnie. - Zainstalowano poprawnie elementy zabezpieczające - Z instalacji usunięto pozostałości po procesie montażu. - Wirnik nie zawadza o fragmenty instalacji - Podłączony jest przewód ochronny oraz przewód ochronny wyrównawczy. - PTC jest poprawnie podłączone do urządzenia ochronnego. Sprawdzić czy zabezpieczenie odłącza poprawnie silnik wentylatora. - Czy dławiki kabli są poprawnie zamocowane i uszczelnione - Czy umieszczenie wentylatora oraz odprowadzeń wody są zgodne - Uruchomienie można rozpocząć tylko wtedy, gdy wszystkie wskazówki odnośnie bezpieczeństwa zostaną spełnione. - Sprawdzić, czy kierunek obrotów wirnika wentylatora jest zgodny ze strzałką - Sprawdzić płynność obrotów wirnika oraz czy pracy nie towarzyszy nadmierny hałas albo wibracje. Obsługa, serwis. Silnik z wirującą obudową są wyposażone w bezobsługowe łożyska. W razie konieczności wymiany łożysk należy kontaktować się z serwisem autoryzowanym dystrybutora. Wymiana łożysk wymaga specjalnych narzędzi. Na wymianę można używać tylko łożyska oryginalnie dostarczone prze producenta silników (firma Ziehl-Abegg). Wymianę łożysk przeprowadzać w razie zaobserwowania objawów ich zużycia: podwyższony hałas, zwiększone opory obracania albo zadziałanie urządzenia ochrony termicznej powiązane z podwyższonymi oporami obracania. Sposób wykonania instalacji musi umożliwiać łatwy dostęp do wentylatora celem czyszczenia i obsługi. Regularne czyszczenie turbiny wentylatora pozwala uniknąć niewyważenia wentylatora. Do czyszczenia wirnika nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych albo sprężonego powietrza. Przed przystąpieniem do obsługi wentylatora należy: - Odczekać, aż wirnik zatrzyma się - Odciąć zasilanie wentylatora - Sprawdzić i zastosować przepisy odnośnie bezpieczeństwa Zwrócić uwagę na nienaturalne odgłosy pracy albo nadmierny poziom hałasu Wymiary: Producent: Nasze produkty są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi. Producent: Systemair GmbH

4 Seehofer Srt. 45 Idustrivagen 3 D boxberg Tel: Fax: Serwis: Systemair S.A Al. Krakowska Łazy tel: fax:

5 Deklaracja włączenia Jak zdefiniowano w Dyrektywie Maszynowej EC, nr: 98/37/EC, Anex IIB Typ urządzenia: Typ silnika Promieniowy wentylator do zastosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej, typ RVK 315 Asynchroniczny silnik z wirująca obudową albo silnik klasycznej budowy. Jest projektowany i produkowany zgodnie z Dyrektywą maszynową CE, 98/37/EC pod odpowiedzialnością Systemair GmbH Seehoferstrasse 45 D Boxberg-Windischbuch Następujące zharmonizowane normy są zastosowane: EN EN 292 EN 294 Bezpieczeństwo maszyn elektryczny osprzęt maszyn, część 1 wymagania generalne Bezpieczeństwo maszyn podstawowe rozwiązania, generalne wytyczne konstrukcji Bezpieczeństwo maszyn minimalne odległości dla uniknięcia stref niebezpiecznych będących w zasięgu kończyn górnych człowieka. UWAGA: Zgodność z normą EN 294 dotyczy urządzenia z zainstalowanymi osłonami będącymi częścią dostawy Wytwórca systemu nadrzędnego jest odpowiedzialny za zgodność całego sytemu z normą EN 294. Następujące projekty norm są zastosowane: N107-2: 2003(E) Konstrukcja wentylatorów przeznaczonych do eksploatacji w atmosferze potencjalnie niebezpiecznej. UWAGA: Zgodność z projektem normy N107-2:2003(E) dotyczy urządzenia z zamontowanym pierścieniem ekranującym na wylocie wentylatora. Producent maszyny w skład której wchodzi wentylator, jest odpowiedzialny za całkowitą zgodność z projektem normy N107-2:2003(E) jak również za zgodność z wymaganiami odnośnie dopuszczalnego zestawienia materiałów a także za zachowanie minimalnych szczelin pomiędzy elementami wirującymi. Kompletna dokumentacja techniczna jest dostępna To urządzenie nie może być uruchamiane i przeznaczone do eksploatacji dopóki maszyna (instalacja) w skład której zostało ono wbudowane zostanie zadeklarowana jako zgodna z Dyrektywą maszynową CE. Podpisano: Harald Rudelgass Menedżer Techniczny Windischbuch,

6 Deklaracja zgodności typu CE Jak zdefiniowano w dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej EMC, 89/336/EEC i 94/9/EC Urządzenie: Znak: promieniowy wentylator RVK do wyciągania powietrza z przestrzeni z atmosferą potencjalnie wybuchową w strefie 1 kategoria 2G i strefa 2, kategoria 3G, grupa eksplozyjna IIB, silnik wentylatora z wirująca obudową MK... do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem Typ ochrony: c, typ ochrony: wzmocniona bezpieczeństwo e CE0820 Ex II 2G c EExe II t3 Jest projektowany, konstruowany i produkowany zgodnie z dyrektywą EC 89/336/EEC pod odpowiedzialnością Firma: Systemair GmbH Seehofer str. 45 D Windischbuch Następujące normy są zastosowane: EN ; EN ; EN 50021; EN50014; EN 50019; EN ; EN ; pr EN Nazwa i adres instytutu technicznego: Prüf- und Zertifizierungsstelle (ZELM Ex) Siekgraben 56, Braunschweig, Kennummer 0820Pruf und Następujące projekty norm zostały zastosowane: N107-2:2003(E) Konstrukcja wentylatora do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Zgodność z projektem normy N107-2:2003(E) jest zapewniona tylko w wypadku, gdy na wlocie wentylatora zainstalowany jest pierścień ekranujący, jeżeli ta część wchodzi w zakres dostawy. Producent maszyny albo instalacji, w skład której wchodzi wentylator jest odpowiedzialny za całkowitą zgodność z projektem normy N107-2:2003(E) jak również za zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz za zachowanie minimalnych szczelin. Zgodność z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC jest zachowana jeżeli produkt jest podłączony bezpośrednio do zasilania. Jeżeli produkt jest wbudowany w nadrzędny system albo występuje łącznie z innymi produktami (np. z regulatorami obrotów) to wytwórca maszyny (instalacji) jest odpowiedzialny za zgodność z dyrektywą EMC całej maszyny (instalacji). Podpisano: Harald Rudelgass Menedżer Techniczny Windischbuch

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl Strona 1 z 6 Wszystkie wentylatory są produkowane zgodnie z naszym systemem jakości (ISO 9001). Wentylatory są poddawane kontroli jakości przed opuszczeniem fabryki. Widoczne lub ukryte uszkodzenia mogą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 20-960 1 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 20-960.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)

Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R) Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice Spis treści 1.0 Informacje ogólne 1.1 Dane przepustnicy 1.2 Przeznaczenie 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo