CRH Europa Materiały Zasady bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom śmiertelnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRH Europa Materiały Zasady bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom śmiertelnym"

Transkrypt

1 CRH CRH Eurpa Materiały Zasady bezpieczeństwa zapbiegające wypadkm śmiertelnym Wydanie IV, 2011

2 CRH CRH Eurpa Materiały Uwaga: Spółki w Chinach i Indiach również działają w strukturach EU Materiały.

3 Zasady Bezpieczeństwa Grupy CRH Eurpa Materiały Przedmwa... 2 List Dyrektra Generalneg CRH - Mylesa Lee... 3 Wymgi planu Eliminacji Wypadków Śmiertelnych... 4 Zasada nr 1: Maszyny. Osłny raz zabezpieczenie przed niepwłanym uruchmieniem Zasada nr 2: Wyknawcy. Zatrudnianie. Karta BPW... 8 Zasada nr 3: Maszyny. Przenśniki taśmwe. Wyłączanie awaryjne Zasada nr 4: Transprt. Pdstawwe zasady bezpieczeństwa Zasada nr 5: Kamieniłmy. Wiercenie i dstrzały Zasada nr 6: Organizacja pracy. Bezpieczne krzystanie z telefnów kmórkwych Zasada nr 7: Maszyny. Kntrla systemów zabezpieczeń Zasada nr 8: Organizacja pracy. Prace na wyskści Zasada nr 9: Zakupy. Aspekty bezpieczeństwa Zasada nr 10: Transprt. Zatrudnianie przewźników Zasada nr 11: Organizacja pracy. Praca w przestrzeniach zamkniętych Zasada nr 12: Organizacja pracy. Stanwiska jednsbwe Zasada nr 13: Transprt. Wymagania dtyczące wózków widłwych Zasada nr 14: Transprt. Pdnszenie ładunków / praca dźwigów Zasada nr 15: Organizacja pracy. Praca w pbliżu linii elektrenergetycznych raz instalacji pdziemnych Zasada nr 16: Silsy. Zagrżenia związane z nadciśnieniem pdczas rzładunku

4 Przedmwa W sierpniu 2009 rku, Grupa CRH rzpczęła realizację planu Eliminacji Wypadków Śmiertelnych mająceg zminimalizwać zagrżenia teg typu. Ambitnym celem Grupy jest całkwita eliminacja wypadków śmiertelnych. Plan bejmuje 11 zasad, które muszą być przestrzegane aby w 2011 nie wydarzył się żaden wypadek śmiertelny. W rku 2010 wszyscy w Grupie Eurpa Materiały uczestniczyliśmy w realizacji zadań teg planu ale niestety wypadki śmiertelne znów się wydarzyły. Nasza Grupa staje przed wielma wyzwaniami związanymi ze zdrwiem i bezpieczeństwem. Związane jest t np. z różnicami w prawie czy kulturze bezpieczeństwa pszczególnych państw. Aby siągnąć główny cel - zer wypadków śmiertelnych musimy psiadać precyzyjne zdefiniwane i bwiązujące wszystkich standardy bezpieczeństwa. Stanwią ne uzupełnienie wymagań prawnych w krajach gdzie perujemy. 16 zasad Eurpa Materiały pwstał zstał pracwane przez zespół dbrych praktyk [Best Practice] zajmujący się bezpieczeństwem. Odzwierciedlają ne aktualny stan wiedzy raz pdejście d zasad eliminacji i zarządzania ryzykiem. Implementacja pstanwień dkumentu jest bwiązkwa. Persnel zarządzający wszystkich szczebli jest dpwiedzialny za wdrżenie i egzekwwanie zasad. Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych, który zstał zintegrwany z zasadami w niniejszym pracwaniu wzmacnia i pszerza nasze dtychczaswe działania. Głównymi załżeniami są: Dbra kmunikacja i współpraca z pracwnikami gwarantująca ich dpwiednie zaangażwanie. W 2011 wprwadzny zstanie nwy wskaźnik, którym będziemy starali się zmierzyć % zaangażwanie pracwników w sprawy bezieczeństwa, Wyska jakść szkleń pdnsząca świadmść zagrżeń występujących w miejscu pracy raz metd ich minimalizacji, Zgłaszanie raz analizwanie Obserwacji Pprawiających Bezpieczeństw jak pdstawa działań zapbiegawczych, Audytwanie tak aby upewnić się, że zadania są realizwanie w całej Grupie, Prcedury dyscyplinarne używane wyłącznie w uzasadninych przypadkach, surwe knsekwencje za pważne naruszenia. Jeśli zaczniemy dstrzegać bezpieczeństw innych sób raz znajdziemy czas na chwilę zastanwienia przed rzpczęciem działań i jedncześnie będziemy knsekwentni we wdrażaniu zasad zapbiegania wypadkm t w 2011 rku siągniemy nasz cel czyli ZERO WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH. Z pdziękwaniami za zaangażwanie i siągnięcia w bszarze bezpieczeństwa pracy w rku Henry Mrris Dyrektr Zarządzający Eurpa Materiały Listpad

5 List Dyrektra Generalneg CRH - Mylesa Lee w sprawie: Wdrżenia planu Eliminacji Wypadków Śmiertelnych Dublin, sierpień 2009 Myles Lee Dyrektr Generalny CRH Drgi Pracwniku, Jak zapewne wiesz, zdrwie i bezpieczeństw wszystkich sób pracujących w grupie CRH jest dla nas najważniejsze i znajduje się na 1 miejscu listy prirytetów. Grupa CRH siągnęła grmny pstęp w dziedzinie bezpieczeństwa redukując ilść wypadków d najniższeg pzimu w histrii kncernu. Niestety wypadki śmiertelne nadal się zdarzają, chć wskaźnik częstści ich występwania w CRH jest niższy niż średni wskaźnik dla branży materiałów budwlanych. Chcemy, aby takie zdarzenia zstały zupełnie wyeliminwane! Zarząd Spółki zwraca się więc sbiście d każdeg pracwnika, aby uzyskać pmc w realizacji planu Eliminacji Wypadków Śmiertelnych. Naszym pdstawwym i najważniejszym celem jest zapewnienie aby wszyscy pracwnicy cdziennie bezpiecznie kńczyli swją pracę i mgli wrócić d rdzin czekających w dmach. Eliminacja Wypadków Śmiertelnych t praktyczne stswanie 11 pdstawwych zasad, które wynikły z wiedzy i dświadczenia raz stanwią uzupełnienie inicjatyw bezpieczeństwa becnie realizwanych w spółkach. Zarząd CRH deklaruje pełne wsparcie we wdrżeniu Planu, tak aby siągnąć wspólny cel jakim jest eliminacja wypadków śmiertelnych w spółkach Grupy CRH. Wyknując cdzienną pracę musimy przewidywać i dstrzegać taczające nas zagrżenia raz nigdy ich nie lekceważyć. Każdy z nas dpwiada zarówn za własne bezpieczeństw jak i życie i zdrwie innych pracujących wkół nas sób. Szanwna Pani / Szanwny Panie, bardz liczymy na Twją współpracę i aktywne uczestnictw we wdrażaniu planu Eliminacji Wypadków Śmiertelnych, abyśmy wspólnymi siłami zapewnili wszystkim zatrudninym maksymalne bezpieczeństw w pracy. Z pważaniem, Myles Lee Dyrektr Generalny CRH plc Albert Manifld Dyrektr ds. Operacyjnych CRH plc Henry Mrris Dyrektr Zarządzający CRH Eurpa Materiały - 3 -

6 Wymgi planu Eliminacji Wypadków Śmiertelnych 1. Ocena ryzyka Każda spółka musi psiadać udkumentwaną Ocenę Ryzyka. Z wynikami Oceny Ryzyka należy zapznać wszystkich pracwników. Ocena Ryzyka musi uwzględniać czynnści nierutynwe (np. prace budwlane), prace wyknawców i pdwyknawców, transprt zewnętrzny. Patrz zasady nr: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, Ruch pjazdów i maszyn Dla każdej lkalizacji muszą zstać pracwane pisemne zasady regulujące ruch pjazdów i maszyn. Ocenę ryzyk należy dknać w parciu natężenie i specyfikę ruchu. Zasady bezpieczeństwa pwinny c najmniej uwzględniać: Rzdział ruchu pieszych raz pjazdów/maszyn, Obwałwanie dróg, Regulację ruchu pjazdów znakwanie, dpuszczalne prędkści itp. Wewnętrzne wymagania CRH (w tym wypsażenie techniczne) np. kamery / sygnalizację cfania, testwanie hamulców czy zasady używania telefnów kmórkwych. Wszyscy kierwcy/peratrzy muszą być przeszkleni raz psiadać dpwiednie uprawnienia. Każdy z pjazdów używanych zarówn na terenie firmy jak i pza nim musi przejść cdzienną kntrlę/bsługę techniczną. Kntrle maja być udkumentwane. Pasy bezpieczeństwa muszą być używane przez wszystkich kierwców/peratrów. Przewżny ładunek musi być dpwiedni zabezpieczny, nie mżna przekraczać dpuszczalnej ładwnści pjazdu. Patrz zasady nr: 4, 6, 10, Zabezpieczenie przed niepwłanym uruchmieniem (system LOTO) Każda lkalizacja musi mieć udkumentwaną prcedurę LOTO (zabezpieczenia przed niepwłanym uruchmieniem) uwzględniającą specyfikę używanych urządzeń i maszyn. Pracwnicy muszą przejść gólne szklenie dtyczące systemu LOTO a dpwiedni persnel szklenie szczegółwe z zakresu zabezpieczania używanych maszyn i urządzeń. Każda lkalizacja musi regularnie prwadzić i dkumentwać kntrle w zakresie działania systemu LOTO raz systemu blkad maszyn i urządzeń. Patrz zasady nr: 1, 3, 7 4. Osłny maszyn W każdej lkalizacji należy regularnie kntrlwać stan słn maszyn i urządzeń. Wymagane jest prwadzenie dkumentacji tych przeglądów. Maszyny i urządzenia nie mgą być używane bez dpwiednich, skutecznych słn. P wyknaniu czynnści bsługw-remntwych maszyna mże być włączna d eksplatacji p wydaniu plecenia uruchmienia. Patrz zasada nr: 1, 5. Wykpy i przestrzenie zamknięte Dla każdej lkalizacji należy pracwać pisemne zasady regulujące pracę w przestrzeniach zamkniętych raz psiadać szczegółwe regulacje dtyczące wejścia d każdej psiadanej przestrzeni zamkniętej. Wejście d przestrzeni zamkniętej mże dbywać się wyłącznie na plecenie pisemne zgdnie z zasadami bwiązujący w danej spółce. Ściany wykpów głębszych niż 1 m muszą być właściwie zabezpieczne lub wyknane z dpwiednim pchyleniem. Wszyscy pracwnicy w danej lkalizacji muszą przejść szklenie dnśnie zasad pracy w przestrzeniach zamkniętych - 4 -

7 Patrz zasada nr: 11, 6. Prace na wyskści Każda spółka musi dknać ceny ryzyka prac na wyskści i pracwać pisemne zasady szczegółw dnszące się d prac wyknywanych w danej lkalizacji. Śrdki chrny zbirwej raz/lub chrny sbiste muszą być każdrazw używane pdczas prac na wyskści, dpwiedni d zagrżeń kreślnych w cenie ryzyka. Pracwnicy pracujący na wyskści muszą przejść specjalistyczne szklenia. Patrz zasada nr: 8, 7. Pdnszenie ładunków Wszyscy peratrzy maszyn/urządzeń d pdnszenia ładunków, zarówn stacjnarnych jak i przejezdnych muszą przejść dpwiednie szklenia i psiadać uprawnienia wszędzie tam gdzie jest t wymagane. Obszar pracy sprzętu pdnsząceg musi być w miarę mżliwści tak wyznaczny aby niezwiązani z prcesem pracwnicy nie mieli d nieg wstępu. Należy prwadzić regularne, udkumentwane kntrle dtyczące uprawnień/badań/szkleń bsługi, sprawnści sprzętu, zawiesi itp. zgdnie z zasadami bwiązującymi w spółce. Patrz zasada nr: 14, 8. Pdziemne i napwietrzne instalacje elektrenergetyczne Przed rzpczęciem rbót ziemnych należy dknać pisemnej ceny ryzyka uwzględniającej rzmieszczenie pdziemnych instalacji elektrenergetycznych. Praca maszyn (np. dźwigów, kparek, pmp d betnu itp.) w pbliżu napwietrznych linii energetycznych wymagana dknania pisemnej ceny ryzyka. Patrz zasada nr: 15, 9. Śrdki chrny sbistej Każda spółka musi pisemnie pracwać zasady używania śrdków chrny sbistej dpwiedni d rdzaju prwadznych prac. Zabrania się wyknywania prac bez dpwiednich chrn sbistych tam gdzie są ne wymagane. Należy prwadzić cdzienną wzrkwą cenę stswania przez pracwników śrdków chrny sbistej. Patrz zasady nr: 4, 8, 10, Transprt i składwanie materiałów pd ciśnieniem Systemy składwania i transprtu materiałów pd ciśnieniem (pyły, gazy, ciecze, materiały sypkie) należy wypsażyć w zabezpieczenia chrniące przed nadmiernym wzrstem ciśnienia. Plany bsługw-remntwe muszą uwzględniać regularne kntrle instalacji ciśnieniwych. Wymagane jest prwadzenie dkumentacji kntrli. Żadna instalacja ciśnieniwa nie mże być używana z niesprawnym systemem zabezpieczeń. Patrz zasada nr: 16, 11. Rbty strzałwe Każda spółka, w której wyknywane są rbty strzałwe musi mieć pisemnie pracwane zasady prwadzenia teg typu prac. Wszyscy pracujący związani z rbtami strzałwymi muszą przejść dpwiednie szklenia dnśnie zasad ich wyknywania. Należy prwadzić dkumentację rbót strzałwych Patrz zasada nr: 5, - 5 -

8 Zasada nr 1: Maszyny. Osłny raz zabezpieczenie przed niepwłanym uruchmieniem. Wprwadzenie: Brak lub złe słny maszyn raz niewłaściwe zabezpieczenie przed niepwłanym uruchmieniem były przyczyną wielu wypadków zarówn ciężkich jak i śmiertelnych (na strnie nr 7 pdan pisy kilku z nich) Celem niniejszeg zalecenia jest zapewnienie jednliteg pdejścia d stswania słn/zabezpieczeń we wszystkich spółkach tak aby stswany zabezpieczenia zapewniały najwyższe standardy. Ilustrwana publikacja zatytułwana Osłny/zabezpieczenia maszyn stswane w przemyśle kruszywwym wydana przez Stwarzyszenie Prducentów Kruszyw Wlk. Brytanii [ Cde f Practice fr the Safeguarding f machinery used in the aggregates industry - UK Quarry Prducts Assciatin] stanwi wytyczne d stswania słn. Tłumaczenie pradnika jest dstępne w kilku językach. W spółkach pwinna również zstać wprwadzne prcedury dtyczące zabezpieczania maszyn i urządzeń przed niepwłanym uruchmieniem raz niespdziewanym uwlnieniem energii: elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej lub mechanicznej. Oprócz istniejących zabezpieczeń należy wprwadzić d użycia elementy systemu LOTO (Lck Out/Tag Out Zabezpiecz/Oznakuj) takie jak kłódki, zamki, tagi imienne itp. Trzeba także dpwiedni przeszklić persnel celem właściweg stswania systemu.. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Publikacja Osłny/zabezpieczenia maszyn stswane w przemyśle kruszywwym pwinna być stswana jak pradnik dtyczący słaniania dpwiednich elementów maszyn i urządzeń jak również używana przy dknywaniu ceny ryzyka. Żadna maszyna/urządzenie nie mże być używana bez dpwiednich słn (np. stacji napinających, rlek/wałów, pruszających się elementów, innych punktów pchwycenia) 2. Należy wprwadzić dpwiednie elementy systemu LOTO jak integralny element prcedury zabezpieczania maszyn/urządzeń. 3. Każda lkalizacja musi mieć udkumentwaną prcedurę LOTO (zabezpieczenia przed niepwłanym uruchmieniem) uwzględniającą specyfikę używanych urządzeń i maszyn. 4. Pracwnicy muszą przejść gólne szklenie dtyczące systemu LOTO a dpwiedni persnel szklenie szczegółwe z zakresu zabezpieczania używanych maszyn i urządzeń. 5. P wyknaniu czynnści bsługw-remntwych maszyna mże być włączna d eksplatacji p wydaniu plecenia uruchmienia

9 Zasada nr 1 Październik 2001 Pdilsky, Ukraina Pracwnik zginął w wyniku pchwycenia przez bęben zwrtny. Przenśnik był wyłączne ale nie zabezpieczny i nagle zstał uruchminy. Pracwnik pniósł śmierć na miejscu. Sierpień 2006 Pdilsky, Ukraina Wyknawca wszedł d twartej maszynwni kparki elektrycznej gdzie zstał pchwycny i uduszny przez linę dwiniętą z bębna. Wypadek ciężki w Grupie CRH OKSM, Plska Operatr zstał pchwycny przez bęben zwrtny przenśnika pdczas czyszczenia urządzenia w ruchu. Grudzień 2007 Pdilsky, Ukraina Pracwnik dznał śmiertelnych brażeń w wyniku pchwycenia stacji napędwej przenśnika taśmweg. Przykład zabezpieczenia z użyciem systemu LOTO. Osłny muszą zapbiegać dstępwi d stref niebezpiecznych

10 Zasada nr 2: Wyknawcy. Zatrudnianie. Karta BPW. Wprwadzenie: Wyknawcy stanwią dużą grupę pracwników, ulegających pważnym wypadkm w lkalizacjach Grupy CRH. Większść wypadków bejmuje wyknawców, niedstatecznie przeszklnych w zakresie zagrżeń występujących w miejscu wyknywania prac. System kwalifikacji wyknawców (pd względem BHP) pwinien zstać wprwadzny w każdej ze spółek. Frma kwalifikacji mże przyjmwać jeden z pniższych spsbów: Sprawdzenie uprawnień, akredytacji, certyfikatów przy pracach specjalistycznych gdzie wymagane jest przedstawienie przez wyknawcę teg typu uprawnień. Frmalny system zapewniający, że pmiędzy wyknawcą prac a zlecenidawcą dszł d wymiany infrmacji, pdziału dpwiedzialnści i kmpetencji w zakresie bezpieczeństwa prwadznych prac. Przykładem mże być używana Karta Bezpieczeństwa Pracy Wyknawcy (Karta BPW). Ten 4-strnicwy dkument zapewnia że: Wszyscy wyknawcy raz pdwyknawcy zstali dpwiedni przeszkleni, zapznani z ceną ryzyka zawdweg, psiadają aktualne badania lekarskie, kwalifikacje i uprawnienia dpwiednie d zakresu wyknywanych prac (w szczególnści: prac elektrenergetycznych, prac pżarw niebezpiecznych, prac transprtwych, przemieszczania ładunków z wykrzystaniem urządzeń dźwigwych, prac na wyskści i innych uznanych w zakładzie jak szczególnie niebezpieczne); Wszyscy wyknawcy pracujący na terenie naszych Spółek maja sprawny sprzęt, dpwiednie śrdki chrny sbistej raz dknali ceny ryzyka prwadznych prac; Karta BPW wymaga również d wyknawców dstarczenia infrmacji ilści zaistniałych u nich wypadków (śmiertelnych /ciężkich/zbirwych) raz sankcjach nakładanych przez rgany nadzru państwweg (kary finanswe, zakazy wyknywania prac) Paszprty bezpieczeństwa system umżliwiający łatwą weryfikację przez kierwnictw zakładu czy wyknawca dbył dpwiednie szklenie z zakresu bezpieczeństwa pracy [system stswany w Irlandii, Wlk. Brytanii przyp. tłum.] Każda ze spółek musi zapznać pracwników firm zewnętrznych z zagrżeniami występującymi w miejscu wyknywania pracy. WYMAGANIA: 1. Spółki muszą psiadać frmalny system zapewniający wymianę infrmacji/wymagań z zakresu bezpieczeństwa pmiędzy zlecającym i wyknawcą. 2. Wyknawcy muszą dstarczyć Ocenę Ryzyka prwadznych prac raz dpwiednie prcedury/instrukcje ich wyknywania (dtyczy wszystkich realizwanych zadań)

11 Zasada nr 2 STOP WSTĘP NA TEREN KAMIENIOŁOMU TYLKO DLA WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNĄ PRZEPUSTKĘ - 9 -

12 Zasada nr 3: Maszyny. Przenśniki taśmwe. Wyłączanie awaryjne. Wprwadzenie: W miejscach gdzie dstęp mają pracwnicy, przenśniki taśmwe pwinny być na całej długści wypsażne w linki zatrzymania awaryjneg, płączne z wyłącznikiem krańcwym zamntwanym w miejscu zalecanym przez prducenta i łatw dstępnym dla bsługi. W przypadkach, jeżeli wyłączny przenśnik mże pruszać się siłą bezwładnści, knieczne jest zastswanie urządzenia hamująceg, które będzie uruchamiane w chwili zatrzymania awaryjneg przenśnika. P pciągnięciu za linkę pwinn nastąpić zwarcie/rzwarcie styków sterujących i jednczesna blkada wyłącznika. Pnwne uruchmienie przenśnika jest mżliwe p ręcznym dblkwaniu wyłącznika [RESET] (przykład na zdjęciu niebieski przełącznik). Zarówn, gdy wyłącznik jest uruchamiany przez peratra, jak i wtedy, gdy linka ulegnie zerwaniu lub jest niewystarczając napięta, mechanizm pwinien wyłączyć bwód zasilania energią. Wyłączniki mżemy stswać na bu kńcach linki lub na jednym kńcu używamy wtedy sprężyny napinającej zapewniającej właściwy naciąg linki. Zarządzający lkalizacją jest dpwiedzialny za regularne testwanie skutecznści działania wyłączników linkwych. Linki wyłączania awaryjneg nie są alternatywą dla stswania słn. WYMAGANIA: 1. Kmpletnść i stan techniczny linkwych wyłączników awaryjnych należy sprawdzać minimum jeden raz w miesiącu. 2. C najmniej 4 razy w rku sprawdzamy fizycznie, pciągając za linkę prawidłwść i skutecznść działania wyłączników zatrzymania awaryjneg (sprawdzamy m.in. czy prawidłw działa blkada wyłącznika, czy wyłączniki się nie zacinają itp.)

13 Zasada nr 3 Linkwy wyłącznik awaryjny z funkcją RESET Linka wyłączania awaryjneg bejmuje cały bszar przenśnika

14 Zasada nr 4: Transprt. Pdstawwe zasady bezpieczeństwa. Wprwadzenie: Wypadki związane z ruchem pjazdów i maszyn stanwią pnad 60% wszystkich wypadków śmiertelnych w przemyśle kruszyw. Dwie główne przyczyny t: przejechanie sby przez pjazd raz wypadki związane z wypadnięciem pjazdów z drgi z pwdu braku dpwiednich wałów/nasypów zabezpieczających. Aby pradzić sbie z tym prblemem przyjęt jak minimum, że wszystkie wzidła (sztywne i przegubwe) raz ładwarki w uzupełnieniu d dźwiękwej sygnalizacji cfania pwinny zstać wypsażne w kamery cfania. Dtyczy t zarówn pjazdów własnych jak i wyknawców pracujących w naszych lkalizacjach. Pnadt wszystkie pjazdy ( w tym pjazdy używane przy pracach drgwych jak np. walce) muszą być wypsażne w pasy bezpieczeństwa. Pnadt w celu zmniejszenia ryzyka wymagane jest stswanie dzieży pdwyższnej widzialnści (najlepiej kmbineznów patrz zdjęcie na str. 13). Krawędzie dróg transprtwych pwinny być zabezpieczne dpwiednim bwałwaniem (patrz schemat na następnej strnie). Praca na składwiskach / zwałwiskach pwinna uwzględniać wytyczne Best Practice CRH Eurpa Materiały. Hamulce pjazdów pwinny być regularnie sprawdzane. Wymaganiem jest testwanie hamulców minimum dwa razy w rku. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): Spółki, które nie zastswały jeszcze pwyższych śrdków pwinny: 1. Zainstalwać kamery cfania w ładwarkach i samchdach technlgicznych. Zamntwać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pjazdach. 2. Upewnić się, że bwałwania/zabezpieczenia krawędzi dróg są dpwiednie aby zapbiec wypadnięciu pjazdu. Składwiska / zwałwiska wyknywać zgdnie z wytycznymi Best Practice Grupy CRH. 3. Wdrżyć zasady zbwiązujące pracwników i wyknawców d używania dzieży pdwyższnej widzialnści. 4. Wprwadzić regularne testwanie hamulców (minimum dwa razy w rku). 5. Dla każdej lkalizacji muszą zstać pracwane pisemne zasady regulujące ruch pjazdów i maszyn. Ocenę ryzyk należy dknać w parciu natężenie i specyfikę ruchu. Zasady bezpieczeństwa pwinny c najmniej uwzględniać: Rzdział ruchu pieszych raz pjazdów/maszyn, Obwałwanie dróg, Regulację ruchu pjazdów znakwanie, dpuszczalne prędkści itp. Wewnętrzne wymagania CRH (w tym wypsażenie techniczne) np. kamery / sygnalizację cfania, testwanie hamulców czy zasady używania telefnów kmórkwych. 6. Wszyscy kierwcy/peratrzy muszą być przeszkleni raz psiadać dpwiednie uprawnienia. Każdy z pjazdów używanych zarówn na terenie firmy jak i pza nim musi przejść cdzienną kntrlę/bsługę techniczną. Kntrle takie maja być udkumentwane. 7. Pasy bezpieczeństwa muszą być używane przez wszystkich kierwców/peratrów. 8. Przewżny ładunek musi być dpwiedni zabezpieczny, nie mżna przekraczać dpuszczalnej ładwnści pjazdu

15 Zasada nr Jura, Szwajcaria Kierwnik zakładu dznał śmiertelnych brażeń w wyniku przejechania przez pjazd cfający z wagi pmstwej Oldcastle Materials, USA Brygadzista zstał przejechany przez cfającą wywrtkę. Kamera cfania Zasady wyknania bwałwań Obwałwanie drgi Ubrania pdwyższnej widzialnści Pracwnik w zwykłej dzieży jest niewidczny

16 Zasada nr 5: Kamieniłmy. Wiercenie i dstrzały. Wprwadzenie: W spółkach Grupy dntwan szereg zdarzeń związanych z wyrzuceniem w pwietrze dłamków skalnych pwstających przy kruszeniu warstw złża pprzez detnację ładunków wybuchwych. Każdy z tych wypadków stwarzał pważne zagrżenia i mógł skńczyć się dniesieniem śmiertelnych brażeń nie tylk przez pracwników czy wyknawców prac lecz również przez sby pstrnne. W celu wyeliminwania zagrżeń pwdwanych teg typu zdarzeniami należy przy prwadzeniu prac związanych z wierceniami i dstrzałem przestrzegać pniższych zaleceń: Wiercenie Każdy maszynista wiertnicy musi ukńczyć kurs szkleniwy mawiający m.in.: zagrżenia związane z becnścią wtrąceń w złżu (np. gliny), bsunięciem się ściany, wyknywaniem twrów pd kątem itp. Pnadt pwinien znać pdstawwe zasady dnśnie wyknywania strzelania ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn pwstawania dłamków skalnych. Stan techniczny każdej wiertnicy wraz z zasilającą ją sprężarką musi być sprawdzany przynajmniej raz w rku. Na złączach przewdów wyskieg ciśnienia sprężarek i zasilanych przez nie maszyn należy zamntwać zatrzaski zabezpieczające, zwłaszcza tam gdzie usterka mgłaby spwdwać zagrżenie peratra lub innych sób. Strzelanie Wszyscy pracwnicy wyknujący prace związane z psługiwaniem się bądź detnwaniem ładunków wybuchwych muszą przejść specjalistyczne szklenia dpwiedni d zajmwaneg stanwiska. Każdy dstrzał winien być udkumentwany, dkumentacja taka pwinna c najmniej zawierać następujące: ilść zużytych śrdków strzałwych, rzmieszczenie ładunków (dstępy między nimi) raz ich liczbę, głębkść twrów raz kąt ich nachylenia. Dla każdeg rdzaju strzelania należy kreślić strefę rzrzutu kamienia. Wielkść tej strefy należy udkumentwać w frmie pisemnej. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Spółki muszą zapewnić wszystkim pracwnikm związanym z wierceniem i dstrzałami dbycie dpwiednich szkleń. Pdstawwe parametry dtyczące wiercenia i strzelania muszą być rejestrwane w frmie pisemnej. 2. Każda spółka, w której wyknywane są rbty strzałwe musi mieć pisemnie pracwane i wdrżne zasady prwadzenia teg typu prac. 3. Należy prwadzić dkumentację rbót strzałwych

17 Zasada nr 5 Wypadek w Grupie CRH 2007 Ameryka Materiały, USA Odłamki skalne wyrzucne w pwietrze w wyniku dstrzału przeleciały kł 100 metrów i spadając na biegnącą w pbliżu drgę publiczną uderzyły w szklny autbus raz inny pjazd raniąc 4 sby ( w tym trje dzieci w autbusie). Zdarzenie Ptencjalnie Wypadkwe 2001 Radstne, Irlandia W czasie strzelania dłamki skalne przeleciały k. 300m. Uderzyły i uszkdziły maszyny znajdujące się w kamieniłmie raz spwdwały zniszczenia w pbliskim zakładzie przemysłwym

18 Zasada nr 6: Organizacja pracy. Bezpieczne krzystanie z telefnów kmórkwych. Wprwadzenie: Wypadki z udziałem pjazdów i maszyn stanwią największą część pważnych wypadków w naszej branży. Ddatkwym ryzykiem jakie pjawił się w ciągu statnich lat jest krzystanie z telefnów kmórkwych przez kierwców / peratrów tych urządzeń raz pracwników pruszających się w rejnie ruchu pjazdów. Spółki pwinny wprwadzić zasady regulujące używanie telefnów kmórkwych w zakładzie patrz przykład pracwany przez Grupę Best Practice BHP CRH Eurpa Materiały. Plityka każdej firmy musi zawierać: Zbwiązanie, że wszystkie służbwe pjazdy i telefny będą wypsażne w zestaw głśnmówiący, zestaw słuchawkwy lub system Bluetth. Wymóg, że krzystanie z telefnów kmórkwych w miejscu pracy jest graniczne d minimum. Jasn kreślny zakaz krzystania z telefnów kmórkwych w pbliżu pruszających się maszyn lub w innych bszarach pdwyższneg ryzyka. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Bazując na wytycznych Best Practice sfrmułwać i wprwadzić zasady dtyczącej bezpieczneg użytkwania telefnów kmórkwych. 2. Pinfrmwać wszystkich pracwników i wyknawców stswnych regulacjach bwiązujących w tym bszarze. TAK NIE

19 Zasada nr Jura, Szwajcaria Kierwnik zakładu rzmawiając przez telefn nie zauważył pjazdu cfająceg z wagi pmstwej i zstał przejechany. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH PRZYKŁADOWA POLITYKA KIEROWCY POJAZDÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH Zgdnie z ustawą Praw Ruchu Drgwym, krzystanie z telefnu trzymaneg w ręku w czasie prwadzenia pjazdu stanwi wykrczenie. Wymagane jest zatem psiadanie zestawu głśnmówiąceg lub słuchawkweg np. systemu Bluetth. MIEJSCA PRACY - DO KIEROWNIKÓW OBIEKTU / NADZORU / KADRY WYKONAWCÓW Krzystanie z telefnów kmórkwych d prywatnych rzmów lub wysyłania prywatnych wiadmści pwinn być graniczne d przerw w pracy. Pracwnicy, którzy muszą wyknać / debrać pilną rzmwę telefniczną muszą mieć zapewniną taką mżliwść zasady kreśla kierwnik lkalizacji. Operatrzy maszyn i sby pracujące w ich pbliżu pwinny unikać krzystania z telefnów kmórkwych. ZAKAZ ZAKAZ dbierania telefnu pdczas prwadzenia prcesu / sterwania maszyną / kierwania pjazdem. ZAKAZ dbierania telefnu pdczas kmunikwania się z innymi sbami na terenie pprzez radi np.: hakwy / sygnalista / peratrzy dźwigów. ZAKAZ krzystania z telefnu pdczas wchdzenia p drabinie lub innej pdbnej strukturze. ZAKAZ krzystania z telefnu kmórkweg lub inneg elektryczneg sprzętu w pbliżu pjemników z benzyną lub innych substancji łatwpalnych. ZAKAZ krzystania z telefnu kmórkweg przy wykpach w pbliżu rurciągów gazwych. ZAKAZ krzystania z telefnów kmórkwych w miejscach gdzie przepisy bwiązujące na terenie kategrycznie teg zabraniają. ZAKAZ krzystania z telefnów kmórkwych pdczas przechdzenia przez ulice/drgi zakładwe. ZAKAZ krzystania z telefnów kmórkwych w pbliżu miejsc gdzie prwadzne są prace strzałwe. NALEŻY Nsić telefn kmórkwy pdczas pracy w dległym miejscu czy w pjedynkę. Nsić telefn kmórkwy jeśli bawiasz się swje bezpieczeństw w drdze d i z pracy. Upewnić się, że masz dstępną, szybką i efektywną kmunikację w razie niebezpieczeństwa. Upewnić się, że przed debraniem telefnu znajdujesz się w bezpiecznym miejscu. Pamiętać, że telefny kmórkwe mgą spwdwać zapłn paliwa i parów

20 Zasada nr 7: Maszyny. Kntrla systemów zabezpieczeń. Wprwadzenie: W grupie CRH miały miejsce pważne wypadki, spwdwane bejściem blkad zabezpieczających przez persnel bsługujący / naprawiający maszyny i urządzenia. Spółki muszą regularnie kntrlwać skutecznść działania blkad i innych urządzeń zabezpieczających celem wyeliminwania mżliwści ich minięcia. Gdy przeprwadzane kntrle ujawnią, że blkady maszyn są mijane, należy bezwzględnie zidentyfikwać pwód takieg bejścia. W większści przypadków, służby remntwe tłumaczą bejście blkad kniecznścią ceny pracy maszyny p przeprwadzeniu jej knserwacji lub remntu. Pracwnicy bsługujący maszyny mijają blkady mtywując t działanie ptrzebą bliższej bserwacji prcesu np.: ceny jakści klejnej partii materiału lub skrócenia czasu wyknania prac prządkwych. Mżliwść minięcia systemu blkad pwinna być uwzględnina w cenie ryzyka. Przykładwymi rzwiązaniami zabezpieczającymi są: System jedneg klucza, Osłny blkujące WYMAGANIA: 1. Wszystkie systemy blkujące pwinny być sprawdzane c najmniej raz w miesiącu. Kierujący lkalizacją jest dpwiedzialny za przeprwadzenie kntrli. 2. W miejscach, gdzie systemy blkujące są mijane należy zidentyfikwać pwdy takich działań i uwzględnić je w cenie ryzyka. 3. W przypadku, gdy prblem będzie się pwtarzał należy rzważyć zastswanie nwcześniejszych (trudniejszych d bejścia) systemów zabezpieczających

21 Zasada nr 7 Styczeń 2001 Duch Brick Zakład Jsten Kessel 20-letni pracwnik zginął w wyniku wejścia w bszar pracy maszyn który pwinien być zabezpieczny blkadą (blkada była minięta). Maj 2000 Struyk Verv Grup Mnter zstal zmiażdżny przez przemieszczającą się paletę pdczas przeprwadzania naprawy linii prdukcyjnej

22 Zasada nr 8: Organizacja pracy. Prace na wyskści. Wprwadzenie: Upadki z wyskści stanwią jedną z największych przyczyn wypadków śmiertelnych w Grupie CRH. Niniejsze zalecenia kncentruje się na pniższych bszarach graniczania ryzyka dla teg zagrżenia: Wykrzystanie pdczas prac przejezdnych pdnśników rbczych/sbwych. Urządzenia teg typu mgą być wynajęte lub stanwić własnść firmy jeśli rdzaj, częsttliwść raz ryzyk wyknywanych zadań teg wymagają. Instalacja krat zabezpieczających przed wpadnięciem na zasbnikach, kszach zasypwych itp. urządzeniach gdzie istnieje ryzyk wpadnięcia człwieka. Użycie siatek zabezpieczających przed skutkami upadku pdczas prwadzenia prac budwlanych/remntwych/inwestycyjnych. Instalacja siatek pwinna być przeprwadzna przez wykwalifikwaneg wyknawcę. W wypadku pracwników pracujących na ścianie wyrbiska, wyknujących prace związane z wierceniem i dstrzałami należy minimalizwać ryzyk ich upadku pprzez zastswanie systemu barier zabezpieczających (patrz ftgrafia na str. 21) W sytuacjach, kiedy pracwnik musi wyjść pza barierki zabezpieczające, pwinien być chrniny pprzez szelki i linę bezpieczeństwa. Ocena i minimalizacja ryzyka prac na wyskści musi uwzględniać stswanie wszystkich pisanych pwyżej rzwiązań. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Ryzyk upadku z wyskści mżna zminimalizwać pprzez stałe użycie pdnśników sbwych pdczas wyknywania prac. Osby bsługujące urządzenia muszą być przeszklne w zakresie bsługi i psiadać dpwiednie uprawnienia jeśli są ne wymagane. 2. Otwry które stwarzają zagrżenie wpadnięciem muszą być zabezpieczne kratą. 3. Należy stswać siatki zabezpieczające pdczas prwadzenia prac na wyskści. 4. Pdczas pracy przy krawędzi ściany pracwnicy jak i wyknawcy pwinni stswać system zabezpieczeń pisany pwyżej tj. liny/siatki rzciągnięte pmiędzy słupkami. 5. Każda spółka musi dknać ceny ryzyka prac na wyskści i pracwać pisemne zasady szczegółw dnszące się d prac wyknywanych w danej lkalizacji. 6. Śrdki chrny zbirwej raz/lub chrny sbiste muszą być każdrazw używane pdczas prac na wyskści, dpwiedni d zagrżeń kreślnych w cenie ryzyka. 7. Pracwnicy pracujący na wyskści muszą przejść specjalistyczne szklenia

23 Zasada nr 8 Maj 2006 Oldcastle Grup, USA Pracwnik spadł z betnwej klumny pdczas dkręcenia śrub fundamentwych słupów Biała Cerkiew, Ukraina Pracwnik wyknawcy spadł z pdczas schdzenia. Technlgia mntażu zakładała użycie zwyżki (pdnśnika sbweg) lecz nie zastswan jej w czasie pracy. Wrzesień 2005 OKSM, Plska Pracwnik wpadł d niezabezpieczneg ksza załadwczeg i udusił się przysypany znajdującą się materiałem (pspółką). Przykład zabezpieczenia sób pracujących w kamieniłmie przed upadkiem krawędzi ściany. (ZPW Trzuskawica)

24 Zasada nr 9: Zakupy. Aspekty bezpieczeństwa. Wprwadzenie: Duż wypadków ma miejsce pdczas budwy/przebudwy zakładów. Aby zminimalizwać ich liczbę przygtwane zstał pracwanie dtyczące zakupów maszyn i urządzeń, uwzględniające również aspekty prwadzenia inwestycji (bezpieczeństwa na placu budwy). Dkument dnsi się d zagadnień właściweg prjektwania i dbru maszyny. Wiemy, iż w wielu przypadkach na zaistnienie niebezpieczneg zdarzenia miały wpływ: Braki bezpieczneg dstępu w celu wyknywania czynnści knserwacyjn - bsługwych, c zazwyczaj prwadził d upadków z wyskści; Braki skutecznych słn elementów ruchmych; Ograniczanie pla widzenia kierwcy/peratra pjazdów i maszyn ciężkich. Przed zakupem maszyn i urządzeń należy szczegółw rzważyć wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Aby pmóc w siągnięciu teg celu Grupa CRH pracwała minimalne wewnętrzne wymagania dtyczące zakupów. Wskazówki zstały pracwane w maju 2007 i przetłumaczne na język plski, rsyjski, prtugalski, niemiecki, hiszpański, turecki, francuski, hebrajski, hlenderski i fiński tak aby zapewnić jednlite standardy dla wszystkich maszyn kupwanych w Grupie. WYMAGANIA: 1. Wytyczne CRH dtyczące aspektów bezpieczeństwa przy zakupach pwinny zstać dstarczne sbm dpwiedzialnym za nabywanie maszyn, urządzeń i instalacji w spółkach. 2. Przy zakupie jakichklwiek maszyn/urządzeń należy dnsić się d wytycznych bezpieczeństwa. Pracwnicy służb BHP są również dstępni celem udzielenie wskazówek. 3. Rzdział 19 Wytycznych ds. zakupów dnsi się d zasad bezpieczeństwa w prcesie budwy. Wskazówki tam zawarte muszą być wraz z ceną ryzyka uwzględnine pdczas planwania budwy/przebudwy czy mntażu nwych maszyn

25 Zasada nr 9 Wytyczne dtyczące wymagań bezpieczeństwa przy zakupach maszyn i urządzeń

26 Zasada nr 10: Transprt. Zatrudnianie przewźników. Wprwadzenie: Kierwcy ciężarówek stanwią znaczną część sób pruszających się p terenie firmy raz p drgach publicznych, działając na nasze zlecenie. Dtyczy t zarówn transprtu własneg jak i zewnętrzneg. Celem zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest: Upewnienie się, że wszyscy przewźnicy dbyli frmalne szklenia BHP dpwiednie d rdzaju wyknywaneg transprtu (np. dwóz i wyładunek masy bitumicznej w sąsiedztwie napwietrznych linii elektrycznych, wyładunek wywrtki lub naczepy z kruszywem / urbkiem, transprt i pmpwanie betnu ) Sprawdzenie czy kierwcy psiadają dpwiednią kategrię prawa jazdy raz inne wymagane zaświadczenia raz czy pjazdy mają ważne badania techniczne i są ubezpieczne. Ptwierdzenie zgdnści zestawianymi wymaganiami mże przyjmwać pniższe frmy: SAFEPASS (Irlandia) EPIC Haulier Training - (Wielka Brytania i Irlandia Półncna) Tyturvallisuuskrtti (Finlandia) Frmalne szklenie wewnętrzne dla kierwców WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Wszyscy kierwcy ciężarówek pruszający się p drgach publicznych raz wewnątrzzakładwych pracujący w imieniu lub na zlecenie CRH muszą przejść frmalne szklenie z zakresu bezpieczeństwa pracy. 2. W szkleniu należy uwzględnić specyfikę daneg rdzaju transprtu np. prace pd napwietrznymi liniami elektrycznymi, transprt paliw, transprt i rzładunek pneumatyczny materiałów sypkich, kruszywa czy betnu itp. 3. Spółki muszą w spsób systemwy sprawdzać kwalifikacje, uprawnienia, stan techniczny raz ubezpieczenia (pjazd + OC) zatrudnianych przewźników. 4. Wszyscy kierwcy/peratrzy muszą być przeszkleni raz psiadać dpwiednie uprawnienia. Każdy z pjazdów używanych zarówn na terenie firmy jak i pza nim musi przejść cdzienną kntrlę/bsługę techniczną. Kntrle takie maja być udkumentwane. 5. Pasy bezpieczeństwa muszą być używane przez wszystkich kierwców/peratrów. 6. Przewżny ładunek musi być dpwiedni zabezpieczny, nie mżna przekraczać dpuszczalnej ładwnści pjazdu. 7. Przewźnicy muszą używać dzieży pdwyższnej widzialnści

27 Zasada nr

28 Zasada nr 11: Organizacja pracy. Praca w przestrzeniach zamkniętych. Wprwadzenie: W Plsce prace w przestrzeniach zamkniętych należą d grupy prac szczególnie niebezpiecznych. Każdrazwe wejście d przestrzeni zamkniętej musi być pprzedzne wyknaniem ceny ryzyka. Uzgdnin, że jeśli chdzi działania Grupy Eurpa Materiały w tym bszarze należy uwzględnić dwa kluczwe aspekty: I. Zdefiniwać c uważamy za przestrzeń zamkniętą uwzględnianą w dalszych rzważaniach dtyczących eliminacji zagrżeń. II. Ocenić ryzyk prwadznych prac pamiętając : Odpwiednich prcedurach pracy Wykrzystaniu systemów zabezpieczających przed Przysypaniem / zasypaniem, Pżarem / eksplzją, Uduszeniem, Tksycznymi gazami, Odpwiednim planwaniu prac (śrdkach technicznych i rganizacyjnych); Zakazie pracy w pjedynkę. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Dknać przeglądu prwadznych prac pd kątem zabezpieczenia pracwników przed ryzykiem związanym z pracą przestrzeniach zamkniętych, 2. Dla każdej lkalizacji należy pracwać pisemne zasady regulujące pracę w przestrzeniach zamkniętych raz psiadać szczegółwe regulacje dtyczące wejścia d każdej psiadanej przestrzeni zamkniętej. 3. Wejście d przestrzeni zamkniętej mże dbywać się wyłącznie na plecenie pisemne zgdnie z zasadami bwiązujący w danej spółce. 4. Ściany wykpów głębszych niż 1 m muszą być właściwie zabezpieczne lub wyknane z dpwiednim pchyleniem. 5. Wszyscy pracwnicy w danej lkalizacji muszą przejść szklenie dnśnie zasad pracy w przestrzeniach zamkniętych

29 Zasada nr 11 Sierpień 2007 Secil, Liban Ofiara próbwała usunąć nawisy w silsie zmielnej mączki surwcwej. Jak pmst rbczy zastswała prwizryczną kładkę wyknaną z pjedynczej deski. Pdczas usuwania nawisów, nastąpił derwania się dużej ilści materiału, który strącił pszkdwaneg z kładki i przysypał g pwdując uduszenie. Marzec 2009 Bsta-Betn, Plska Pracwnik zginął w niezabezpiecznym wykpie ziemnym. Część wykpu berwała się i spadła, uderzając pracwnika, c spwdwał jeg śmierć. Wyknywanie wymurówki w piecu cementwym

30 Zasada nr 12: Organizacja pracy. Stanwiska jednsbwe. Wprwadzenie: Praca w pjedynkę jest niedzwlna przy wyknywaniu prac niebezpiecznych takich jak np: prace na wyskści, prace elektrenergetyczne, prace w przestrzeniach zamkniętych, prace pżarw niebezpieczne raz takie, które charakteryzują się wyskim pzimem ryzyka (np. prace wiertnicze, wymiana pn w ciężkim sprzęcie, prace na kruszarce itp.) na pdstawie wcześniej przeprwadznej ceny ryzyka. Pracdawca musi kreślić prace, które muszą być wyknywane c najmniej w dwie sby (wymóg asekuracji).* Rzpatrując aspekty bezpieczeństwa w tym bszarze należy również uwzględnić pracwników wyknujących prace w miejscach dległych d reszty persnelu (nie chdzi tylk prace jednsbwe). Wszystkie pwyższe prace muszą zstać pddane cenie ryzyka: Przy przeprwadzaniu ceny należy uwzględnić pniższe kryteria: Pracwnicy pwinni legitymwać się dpwiednim stanem zdrwia ptwierdznym aktualnymi badaniami lekarskimi; Zapewnić właściwą kmunikację wypsażenie pracwników w skuteczne śrdki łącznści np.: raditelefny, telefny kmórkwy; Przeszklić pracwników w zakresie wyknywanych prac i wydać szczegółwe instrukcje stanwiskwe (np. zasady kmunikacji między pracwnikami bchdwymi) WYMAGANIA: 1. Spółki pwinny kreślić wszystkie prace wyknywane jednsbw raz prwadzne w miejscach dległych. 2. Sprządzić wykaz prac, które muszą być wyknywane c najmniej przez dwie sby. 3. Ocenić ryzyk zawdwe raz zasady bwiązujące na pwyższych stanwiskach. * - UWAGA: Od nie bwiązuje Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rdzajów prac, które pwinny być wyknywane przez c najmniej dwie sby

31 Zasada nr 12 Sierpień 2005 Radstne Prvinces, Irlandia Wyknawca zstał pchwycny prze dlną rlkę przenśnika taśmweg. Samtnie wyknywał czynnści knserwacyjne i następnie uruchmił przesiewacz w celu sprawdzenia pprawnści wyknania bsługi

32 Zasada nr 13: Transprt. Wymagania dtyczące wózków widłwych. Wprwadzenie: W ciągu statnich lat w Grupie CRH miał miejsce kilka śmiertelnych i pważnych wypadków z udziałem wózków widłwych. Przykładw w rku ubiegłym w teg typu wypadkach zginęł dwóch pracwników. Niniejsze zalecenie nakłada na firmy bwiązek uwzględnienia kilku pdstawwych aspektów dtyczących ceniania ryzyka prac w z użyciem wózków widłwych. Aby zmniejszyć zagrżenia związane z pracą wózków należy: Zapewnić dbrą widcznść peratrwi wózka (nie dknywać samdzielnie mdyfikacji związanych np. ze zwiększaniem wyskści kubła załadunkweg, wypełnianiem drzwi bcznych materiałami małej przejrzystści (plexi, flia, płótn).. Standardem CRH jest wypsażenie w pasy bezpieczeństwa, sygnalizację cfania (świetlną i dźwiękwą), lampę błyskwą (kguta), ROPS i FOPS gdzie wymagane. Ocenę spełnienia pwyższych wymagań należy przeprwadzić indywidualnie dla każdeg wózka. Wprwadzić ubrania pdwyższnej widzialnści dla sób przebywających w strefie pracy wózków. Operatrzy wózków widłwych raz serwis muszą psiadać stswne uprawnienia. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Dknać ceny ryzyka pracy wózków widłwych z uwzględnieniem pwyższych kryteriów. 2. Dla każdej lkalizacji muszą zstać pracwane pisemne zasady regulujące ruch pjazdów i maszyn. Ocenę ryzyk należy dknać w parciu natężenie i specyfikę ruchu. Zasady bezpieczeństwa pwinny c najmniej uwzględniać: Rzdział ruchu pieszych raz pjazdów/maszyn, Obwałwanie dróg, Regulację ruchu pjazdów znakwanie, dpuszczalne prędkści itp. Wewnętrzne wymagania CRH (w tym wypsażenie techniczne) np. kamery / sygnalizację cfania, testwanie hamulców czy zasady używania telefnów kmórkwych. 3. Wszyscy kierwcy/peratrzy muszą być przeszkleni raz psiadać dpwiednie uprawnienia. Każdy z pjazdów używanych zarówn na terenie firmy jak i pza nim musi przejść cdzienną kntrlę/bsługę techniczną. Kntrle takie maja być udkumentwane. 4. Pasy bezpieczeństwa muszą być używane przez wszystkich kierwców/peratrów. 5. Przewżny ładunek musi być dpwiedni zabezpieczny, nie mżna przekraczać dpuszczalnej ładwnści pjazdu

33 Zasada 13 Maj 2009: Civil Netwrks Benelux, Belgia Pracwnik idąc w kierunku drzwi, zstał przejechany przez cfający wózek widłwy : B-Cmplex (becnie Plbruk), Plska Kierwca wózka widłweg zginął p tym jak w wózek uderzyła pruszająca się ciężarówka. Pracwnik nie miał zapiętych pasów i zginął wyniku wypadnięcia z kabiny przygniecenia wózkiem. Wrzesień 2004: Secil Quta Cement, Prtugalia Pracwnik wyknawcy zstał przejechany przez wózek widłwy. D wypadku przyczyniły się: graniczna widcznść, braki w świetleniu, nieużywanie dzieży dblaskwej. Czerwiec 2007: Stradal, Francja Pracwnica zginęła w wyniku przejechania przez cfający wózek widłwy. Marzec 2006: Allied Building Prducts, USA Pracwnik dniósł śmiertelne brażenia w wyniku zgniecenia między widłami wózka i stsem płyt ściennych

34 Zasada nr 14: Transprt. Pdnszenie ładunków / praca dźwigów. Wprwadzenie: W Grupie CRH miały miejsce wypadki śmiertelne, które wydarzyły się pdczas prac związanych z pdnszeniem ładunków raz pracą różneg rdzaju dźwigów. Przed użyciem urządzeń dźwignicwych każda firma musi dknać ceny ryzyka, która uwzględniałaby aspekty bezpieczneg użytkwania teg rdzaju sprzętu. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Spółki muszą przeprwadzić cenę ryzyka dla peracji pdnszenia ładunków / przemieszczenia materiałów z użyciem urządzeń dźwignicwych uwzględniając c najmniej: spsób sygnalizacji, sygnalista, nadzór; metdę weryfikacji czy wyknawca psiada sprzęt spełniający wszystkie wymagania prawne, a bsługujący g persnel psiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia; wyznaczenie granic strefy zagrżenia, jej znakwanie i uniemżliwienie przebywania tam sób pstrnnych; właściwy dbór sprzętu d wyknywaneg zadania, m.in. dpwiednią nśnść dźwigu, jeg mżliwści manewrwe raz pracy na danym rdzaju pdłża, 2. Wszyscy peratrzy maszyn/urządzeń d pdnszenia ładunków, zarówn stacjnarnych jak i przejezdnych muszą przejść dpwiednie szklenia i psiadać uprawnienia wszędzie tam gdzie jest t wymagane. 3. Obszar pracy sprzętu pdnsząceg musi być w miarę mżliwści tak wyznaczny aby niezwiązani z prcesem pracwnicy nie mieli d nieg wstępu. 4. Należy prwadzić regularne, udkumentwane kntrle dtyczące uprawnień/badań/szkleń bsługi, sprawnści sprzętu, zawiesi itp. zgdnie z zasadami bwiązującymi w spółce

35 Zasada nr Pdilsky Cement, Ukraina Wyknawca spadł z pmstu pd piecami pdczas jeg pdnszenia w czasie rzbiórki. Październik 2006 Oldcastle Materiale; Pdczas pdnszenia kruszarki pracwnik nadzru zstał zgnieciny pmiędzy pdnsznym ładunkiem a stalwą knstrukcją wsprczą

36 Zasada nr 15: Organizacja pracy. Praca w pbliżu linii elektrenergetycznych raz instalacji pdziemnych. Wprwadzenie: Prace wyknywane w pbliżu linii elektrenergetycznych nisą ze sbą ryzyk kntaktu maszyn i urządzeń z przewdami pd napięciem i w knsekwencji prażeniem prądem. W Grupie CRH wiele takich zdarzeń miał miejsce, a kilka zakńczył się śmiercią pracwników/wyknawców. Zasada dnsząca się d pracy w pbliżu linii / przejazdu pd nimi wymaga dknania ceny ryzyka dla kntaktu używanych maszyn / pjazdów z przewdami pd napięciem. Teren zakładu / plac budwy Jeżeli napwietrzne linie elektrenergetyczne przebiegają przez teren zakładu pracy bądź placu budwy, t w takim wypadku należy pdjąć wszelkie wysiłki zmierzające d teg, by przy współpracy z dstawcą energii elektrycznej zastąpić je kablami pdziemnymi. Jeżeli nie mżemy zrealizwać teg typu rzwiązania t należy zastswać skuteczne systemy chrnne np. bariery / bramki uniemżliwiające przejazd pjazdu pd linią z uniesiną skrzynią ładunkwą (patrz zdjęcie na strnie 35). Rbty drgwe Spółki wyknujące rbty drgwe bwiązane są pracwać i wdrżyć system ceny ryzyka uwzględniający becnść napwietrznych linii elektrenergetycznych na każdym dcinku wyknywania prac. Oceny dknujemy każdrazw przed rzpczęciem rbót. Należy również pracwać prcedurę bezpiecznych metd pracy, która pwinna być stswana w wypadku stwierdzenia becnści linii elektrenergetycznych. Transprt zewnętrzny Zgdnie z zasadą nr 10 kierwcy wszystkich pjazdów pruszających się p drgach publicznych i wyknujących swą pracę na zlecenie przedsiębirstwa Grupy CRH zbwiązani są przejść frmalne szklenie BHP, w ramach któreg mówina zstanie prblematyka zagrżeń związanych z napwietrznymi liniami elektrenergetycznymi raz metdy eliminacji / zmniejszania ryzyka. WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych): 1. Dknać przeglądu prcedur dnśnie ceny ryzyka prac wyknywanych w pbliżu napwietrznych linii elektrenergetycznych. 2. Uwzględnić c najmniej: warunki lkalne panujące w zakładzie, na placu budwy czy w miejscu wyknywania rbót drgwych; użyte śrdki chrny / zabezpieczeń; szklenie persnelu (ze szczególnym uwzględnieniem peratrów / kierwców). 3. Przed rzpczęciem rbót ziemnych należy dknać pisemnej ceny ryzyka uwzględniającej rzmieszczenie pdziemnych instalacji elektrenergetycznych. 4. Praca maszyn (np. dźwigów, kparek, pmp d betnu itp.) w pbliżu napwietrznych linii energetycznych wymagana dknania pisemnej ceny ryzyka

37 Zasada nr 15 Luty 2006 Nrthstne, Irlandia Płn. Wyknawca zstał śmiertelnie prażny prądem, gdy ciężarówka pdająca masę bitumiczną d rzściełacza dtknęła napwietrznych przewdów elektrycznych

38 Zasada nr 16: Silsy. Zagrżenia związane z nadciśnieniem pdczas rzładunku. Wprwadzenie: W Grupie CRH miały miejsce zdarzenia, gdzie nadciśnienie w silsach spwdwał wyrwanie filtrów zamntwanych na górnej pwierzchni silsów i drzucenie ich nawet na kilkanaście metrów d instalacji. Główną przyczyną tych zdarzeń był zanieczyszczenie filtrów i/lub niesprawne zawry bezpieczeństwa raz brak lub zamntwanie zawrów niedpwiednich parametrach technicznych. W celu zminimalizwania zagrżeń związanych z nadciśnieniem w silsach pdczas rzładunku materiałów sypkich Grupa CRH zaleca stswanie rzwiązań BCA - British Cement Assciatin [Brytyjskie Stwarzyszenie Cementu przyp. tłum] zawartych w pracwaniu pt Wytyczne dtyczące zapbieganiu występwania nadciśnienia w silsach pdczas dstaw materiałów sypkich w Przemyśle Cementwym, Betnwym i Wydbywczym Bazując na pwyższej publikacji, należy pdjąć następujące działania: Zabezpieczyć filtr przez przymcwanie łańcuchami d stabilnych elementów knstrukcji (patrz zdjęcie na strnie 37). Prace knserwacyjn kntrlne przeprwadzać c najmniej raz na sześć miesięcy; sprawdzać wtedy stan techniczny elementów układu filtrująceg, zawru bezpieczeństwa, zawru dcinająceg ciśnienie raz innych elementów. Prace takie pwinny być ujęte w rcznym planie BHP. Wkłady filtra należy wymieniać zgdnie z zaleceniami prducenta lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata. Upustwe zawry bezpieczeństwa typu ciężarweg pwinny być wymienine na zawry typu sprężynweg. Ddatkw na rurze transprtującej materiał sypki d silsu należy zainstalwać zawór dcinający ciśnienie pdczas rzładunku, gdy sils jest pełny (patrz zdjęcia na strnie 37) WYMAGANIA (uwzględniające Plan Eliminacji Wypadków Śmiertelnych) *: 1. Przeprwadzić przegląd wszystkich silsów, czy zstały wypsażne w dpwiednie systemy zabezpieczeń przed zagrżeniem związanym z nadciśnienia pdczas rzładunku zgdnie z zaleceniami CRH. 2. Określić zasady bezpieczneg rzładunku materiałów sypkich d silsów w lkalizacjach należących d Grupy CRH. 3. Systemy składwania i transprtu materiałów pd ciśnieniem (pyły, gazy, ciecze, materiały sypkie) należy wypsażyć w zabezpieczenia chrniące przed nadmiernym wzrstem ciśnienia. 4. Plany bsługw-remntwe muszą uwzględniać regularne kntrle instalacji ciśnieniwych z uwzględnieniem wymagań pdanych pwyżej. Obwiązkwe jest prwadzenie dkumentacji kntrli. Żadna instalacja ciśnieniwa nie mże być używana z niesprawnym systemem zabezpieczeń. * UWAGA - cementwnie stsują wymagania dpwiedni d zainstalwaneg zamaszynwienia

39 Zasada nr 16 ZPW w Grupie CRH Przykłady stswanych zawrów styczeń 2009 Radstne, Irlandia Pdczas rzładunku cementsamchdu filtr silsu zstał derwany i spadł w klicach drgi djazdwej. Zabezpieczenie łańcuchem

40 Ntatki:

41

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości)

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości) (standardy nieruchmści) 1.Istta i cele zarządzania nieruchmściami Zawód zarządcy i jeg ewlucja eknm - dyspzytr, nadzrca rbót flwarcznych w kresie feud. i kapitalizmu. eknmia - umiejętnść racjnalneg gspdarwania,

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo