Ogólne Warunki Handlowe Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei Wydanie z 12/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei Wydanie z 12/2011"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe Görlitzer Hanf und Drahtseilerei Wydanie z 12/2011 I. Zakres obowiązywania 1. Następujące Ogólne Warunki Handlowe obejmują stosunki handlowe pomiędzy firmą Görlitzer Hanf und Drahtseilerei, właściciel Helmut Goltz (w dalszej części Sprzedający), a klientami lub zleceniodawcami (w dalszej części Kupujący). Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu 14 akapit 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego wówczas obowiązują dodatkowe warunki zawarte w akapicie XIII. 2. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Kupującego będą brane pod uwagę tylko w przypadku wyraźnych pisemnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 3. Negocjacje kontraktowe oraz zawarcie umowy realizowane są w języku niemieckim. II. Oferta, akceptacka, umowa 1. W zakładzie Sprzedającego konfekcjonuje się liny z włókien sztucznych i naturalnych, liny stalowe oraz produkuje się sznurki. Sprawdzane są i dokonywane przeglądy różnego rodzaju podnośników oraz dźwignic. Ponadto prowadzona jest sprzedaż artykułów powroźniczych oraz wyposażenie dodatkowe, jak np.: zawiesi pasowe, ochrona kantowa, zawiesia wężowe, zawiesia wielocięgnowe, zabezpieczenie ładunków, opakowania, sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokościach, siatki, zawiesia linowe, liny nośne, specjalne liny stalowe, liny z włókien sztucznych i naturalnych, liny ze stali szlachetnej, osprzęt do lin, zawiesia łańcuchowe, podnośniki. 2. Oferty Sprzedającego są niewiążące. Prezentacje zawierające informacje cenowe produktów, towarów oraz pozostałych świadczeń przedstawionych w katalogach, prospektach i pozostałych prezentacjach produktów, jak i w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu 145 BGB, lecz wezwaniem do przedłożenia oferty. 3. Oferta prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru (w dalszej części Zamówienie) w sklepie internetowym Sprzedającego zostanie oddana, gdy Kupujący wybierze ikonę Zamów. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po przesłaniu zamówienia automatycznie wygenerowanym em. Potwierdzenie odbioru zawiera szczegóły dotyczące zamówienia oraz warunki umowy, jednak nie przedstawia przyjęcia umowy. Zamówienie zawierające informacje dotyczące wysyłki towaru oraz komunikacji z Kupującym zachowywane są przez Sprzedającego i mogą zostać zmienione lub skorygowane do chwili ukończenia procesu składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia poprzez wybór ikony zamów dostęp do zamówienia lub jego zmiany włącznie z podanymi przez Kupującego danymi nie będzie możliwy na stronie internetowej. 4. Akceptacja oferty nastąpi, gdy Sprzedający wyśle oświadczenie drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub poprzez dostarczenie towaru. III. Prawo odstąpienia od umowy 1. W trakcie zawierania umowy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (umowa na odległość) konsumentom w rozumieniu 13 BGB przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującym pouczeniem dotyczącym odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie dostosowanych do osobistych potrzeb Kupującego. Pouczenie dot. odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy

2 Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np.: list, faks, ) lub, o ile rzecz zostanie przekazana Państwu przed upływem terminu, poprzez odesłanie rzeczy. Termin liczony jest od dnia otrzymania niniejszego pouczenia na piśmie, ale nie przed dostawą towaru do odbiorcy (w przypadku powtarzającej się dostawy towarów tego samego rodzaju obowiązuje od dostarczenia pierwszej dostawy), jak również nie przed wypełnieniem obowiązku poinformowania zgodnie z artykułem w połączeniu z 1 ustęp 1 i 2 Niemieckiej Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie odstąpienia lub odesłać rzecz w terminie. Odstąpienie od umowy należy kierować do: Görlitzer Hanf und Drahtseilerei Inhaber Helmut Goltz Am Flugplatz 9 D02828 Görlitz Telefax: (0049) 3581/ Skutki odstąpienia od umowy W przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy obustronnie otrzymane świadczenia ulegają zwrotowi, zarówno jak i ewentualnie przypadające korzyści (np.: odsetki). Jeśli odebrane świadczenie nie może zostać zwrócone w całości, częściowo lub tylko w pogorszonym stanie, należy wówczas uiścić odpowiedni ekwiwalent wartości. Nie dotyczy to rzeczy zwróconych, których pogorszony stan jest wynikiem ich kontroli, którą mogliby Państwo przeprowadzić dokonując zakupu w sklepie. W pozostałych przypadkach mogą Państwo uniknąć obowiązku uiszczenia wartości za użycie rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną one potraktowane jak własność osób trzecich i zaniechane zostaną wszelkie czynności prowadzące do obniżenia wartości. Rzeczy nadające się do wysyłki w paczce zwracane są na nasze ryzyko. Koszty zwrotu pokrywają Państwo, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, oraz gdy cena rzeczy będącej przedmiotem zwrotu nie przekracza 40, euro oraz w przypadku, gdy cena rzeczy jest wyższa, ale w chwili odstąpienia nie wykonano świadczenia wzajemnego lub nie uiszczono zapłaty częściowej wynikającej z ustaleń zawartych w umowie. W pozostałych przypadkach nie ponoszą Państwo kosztów zwrotu. Rzeczy, które nie nadają się do wysyłki w paczce zostaną od Państwa odebrane. Zobowiązania do zwrotu zapłaty muszą zostać spełnione w terminie 30 dni. Dla Państwa termin ten liczony jest od złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy lub odesłania rzeczy, dla nas liczy się data odbioru. Koniec pouczenia dot. odstąpienia od umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi koszty odesłania towaru, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu oraz gdy cena za zwracaną rzecz nie przekracza kwoty 40, oraz w przypadku wyższej ceny towaru w chwili odstąpienia od umowy Kupujący nie wykonał świadczenia wzajemnego lub nie uregulował innej zapłaty częściowej wynikającej z ustaleń w umowie. IV. Ceny 1. Ceny sprzedającego obowiązują, o ile nie wskazano lub ustalono inaczej, od zakładu sprzedającego i nie uwzględniają kosztów opakowania oraz wysyłki, dodatkowo powiększone o podatek VAT. 2. Ceny w sklepie internetowym podane są bez podatku VAT (ceny podane bez nawiasów) oraz z uwzględnieniem ustawowego podatku VAT (ceny podane w nawiasach) i obejmują koszty opakowania. Koszty wysyłki nie są uwzględnione i są określane podczas składania zamówienia i wynoszą z reguły na terenie Niemiec (bez wysp) do 0,5 kg 1,95, powyżej 0,5 kg, do 1 kg 2,70 i powyżej 1 kg do 30 kg 8,90. Koszty wysyłki za pobraniem do 30 kg wynoszą 15,00. W przypadku towarów zajmujących dużo miejsca lub wysyłek powyżej 30 kg oraz wysyłek zagranicznych obowiązkiem Kupującego jest ustalenie oraz dodatkowe uzgodnienie sposobu i kosztów wysyłki przed zawarciem umowy.

3 V. Płatność i rozliczenie 1. Faktury Sprzedającego, z wyjątkiem wysyłki za pobraniem, należy uiścić w okresie 30 dni od daty otrzymania faktury. Data dostarczenia faktury liczona jest trzy dni 3 dni od daty nadania wysyłki (uwzględniane są również prywatne firmy kurierskie). Liczy się data stempla pocztowego. Obowiązek przedłożenia dowodu wysyłki oraz dostarczenia faktur dla Sprzedającego pozostają nienaruszone. Celem uiszczenia płatności czeki przyjmowane są wyłącznie na podstawie szczególnych ustaleń. 2. Sprzedający udziela 2% skonto od wartości netto towaru doliczając VAT na wartość towaru netto, o ile Kupujący nie zalega z pozostałymi zobowiązaniami względem Sprzedającego, a uregulowanie faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 3. W przypadku prywatnych i nowych odbiorców lub Kupujących, którzy zalegają z płatnościami względem Sprzedającego, lub, którzy złożyli oświadczenie pod przysięgą dotyczące sytuacji majątkowej, lub względem, których otwarto postępowanie upadłościowe lub z barku płynności finansowej zostało oddalone, Kupujący może wymagać zapłatę gotówką z góry lub opłatę za pobraniem. 4. Sprzedający nie udziela skonta na zamówienia dokonane przez onlineshop. Zapłatę za zamówienia dokonane przez onlineshop, o ile nie ustalono inaczej, należy uiścić z góry lub za pobraniem. 5. Kupującemu nie przysługuje prawo do zatrzymania, o ile roszczenie wzajemne nie wynika z tego samego stosunku umownego. 6. Prawo do potrącenia przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenia są prawomocne, niepodważalne oraz zostały uznane przez Sprzedającego. 7. Jeśli Kupujący zalega z zapłatą, jest zobowiązany względem Sprzedającego do uiszczenia odsetek z tytułu zwłoki w wysokości 5 punktów procentowych naliczonych do stopy ustawowej oraz opłaty zryczałtowanej za wezwanie do zapłaty w wysokości 5,00 za każde pisemne lub elektroniczne wezwanie do zapłaty, maksymalnie 3 wezwań. Obowiązek przedłożenia dowodu no to, że nie powstały żadne lub nieznaczne koszty wezwania do zapłaty, spoczywają po stronie Kupującego, natomiast Sprzedający zobowiązany jest do przedłożenia dowodu na powstanie wyższych kosztów wezwania do zapłaty lub dalsze straty wynikające ze zwłoki. 8. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie Sprzedającego z tytułu uregulowania zapłaty jest zagrożone ze wzlgędu na brak wierzytelności płatniczej Kupującego, Sprzedającemu przysługuje prawo wynikające z 321 BGB (zarzut niepewności). Sprzedający ma wówczas prawo domagać się spłaty wszystkich wierzytelności, które nie uległy przedawnieniu z bieżących kontaktów handlowych z Kupującym, jak i domagać się zwrotu towaru po upływie stosownie przedłużonego terminu, zakazania dalszej odsprzedaży oraz dalszej obróbki. Zwrot towaru nie stanowi odstąpienia od umowy. Kupujący może zapobiec niniejszym krokom prawnym poprzez uregulowanie płatności lub przedłożenie zabezpieczenia w wysokości kwoty zagrożonych wierzytelności Sprzedającego. Powyższe postanowienia nie naruszają przepisów ustawy o postępowaniu upadłościowym. VI. Terminy dostaw 1. Wiążące terminy dostaw należy ustalić w formie pisemnej. Obowiązek spełnienia dostawy przez Sprzedającego jest uwarunkowany prawidłowym i terminowym zaopatrzeniem Sprzedającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedający ponosi winę za nieprawidłową lub opóźnioną dostawę. 2. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o stosowny okres czasu w przypadku wystąpienia sporów pracowniczych, w szczególności strajków lokautu, jak również ze względu na wystąpienie nieoczekiwanych utrudnień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o ile takie utrudnienia mają znaczący wpływ na produkcję lub realizację przedmiotu dostawy. Powyższe obowiązuje również, w przypadku wystąpienia takich okoliczności u dostawcy Sprzedającego. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o wystąpieniu powyższych okoliczności. Jeśli ze względu na opóźnienia realizacja umowy okaże się niestosowna dla jednej ze stron, wówczas może ona odstąpić od umowy. 3. Jeśli terminy dostaw nie zostały określone, wówczas Kupujący jest upoważniony do odstąpienia od umowy lub wycofania zamówienia w przypadku towarów standardowych z asortymentu Sprzedającego najwcześniej po upływie 4 tygodni, natomiast w przypadku realizacji

4 produktów pod zamówienie lub towarów, które nie należą do standardowego asortymentu Sprzedającego i dopiero muszą zostać nabyte najwcześniej po upływie 6 tygodni od wpłynięcia zamówienia oraz ustalenia dodatkowego terminu dostawy przynajmniej 2 tygodni w formie pisemnej lub elektronicznej. Nie narusza to prawa odstąpienia dla konsumentów ujętego w akapicie III. 4. Termin dostawy zostaje dotrzymany, gdy do momentu realizacji towar opuści zakład Sprzedającego VII. Zastrzeżenie własności 3. Dostawy towarów przez Sprzedającego realizowane są w oparciu o zastrzeżenie własności. Własność towarów przechodzi na Kupującego dopiero, gdy wszystkie roszczenia Sprzedającego względem Kupującego włączając w to wierzytelności poboczne, roszczenia o odszkodowanie, oraz realizację czeków zostały spełnione. Kupujący może zbywać towar zastrzeżony w zwykłym obrocie handlowym lub przetwarzać go, o ile nie zalega z zobowiązaniami wobec Sprzedającego. Przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw towaru zastrzeżonego jest niedozwolone. 4. Obróbka, przetwarzanie, montaż lub inne użytkowanie towaru zastrzeżonego przez Kupującego traktowane jest jak na zlecenie Sprzedającego. Jeśli zastrzeżony towar zostanie zmieszany lub połączony z innymi przedmiotami, Kupujący przelewa prawo własności do zmieszanego zasobu lub do nowego przedmiotu w wysokości wartości rachunkowej towaru zastrzeżonego na rzecz Sprzedającego i zachowuje go nieodpłatnie dla Sprzedającego z obowiązującą w handlu starannością. Sprzedający akceptuje przelew prawa własności. Sprzedającemu przysługuje własność lub współwłasność przedmiotów do wysokości wartość towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenie. 5. W przypadku, gdy Kupujący zbył towar zastrzeżony lub inne przedmioty pochodne, wówczas Kupujący przelewa roszczenia względem swojego nabywcy już w chwili zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w wysokości wartości rachunkowej towaru zastrzeżonego na rzecz Sprzedającego. Sprzedający akceptuje przelew prawa własności. Na życzenie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do udzielenia informacji o nabywcy oraz wysokości jego roszczeń wobec nabywcy. Kupujący jest upoważniony do ściągnięcia roszczeń od nabywcy. Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od niniejszego upoważnienia. Kupujący jest w obowiązku do przekazania ściągniętej kwoty Kupującemu w wysokości wartości rachunkowej 4. W przypadku montażu towaru zastrzeżonego lub przedmiotu pochodnego na działce budowlanej, Kupujący przelewa na Sprzedającego już w chwili zawarcia umowy między Kupującym i Sprzedającym wszystkie wynikające z tej umowy roszczenia do wynagrodzenia do wysokości wartości towaru zastrzeżonego względnie wartości udziałów współwłasności wraz z wszystkimi prawami ubocznymi włączając prawo do hipoteki zabezpieczającej z pierwszeństwem przed innymi. Sprzedający akceptuje przelew prawa własności. 5. Sprzedający uwalnia prawa zabezpieczające według własnego wyboru do wysokości stosownej granicy pokrycia, jeśli wartość praw zabezpieczających przyznanych przez Kupującego przekracza 20% należności Sprzedającego wobec Kupującego 6. W przypadku zwłoki w zapłacie w wysokości minimum 30% wartości netto towaru zastrzeżonego towaru oraz pozostałego niezgodnego z umową zachowania, które zagraża osiągnięcie celu umowy, pozostałego niezgodnego z umową zachowania lub znaczącego pogorszenia sytuacji majątkowej Kupującego jest on zobowiązany do wydania towaru zastrzeżonego. Koszty wydania oraz odbioru towaru zastrzeżonego pokrywa Kupujący. VIII. Realizacja dostaw 1. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana do miejsca dostawy wskazanego przy złożeniu wiążącego zamówienia przez Kupującego lub miejsca uzgodnionego przez strony. Jeśli miejsce dostawy nie zostało uzgodnione bądź wskazane, wówczas miejscem dostawy staje się adres wskazany przez kupującego w chwili złożenia zamówienia. Kupujący ponosi wszelkie koszty dodatkowe powstałe w wyniku późniejszych zmian miejsca dostawy. 2. Sprzedający ma prawo do dostaw częściowych w rozsądnym zakresie. Dodatkowe koszty wynikające z częściowych dostaw pokrywa Sprzedający, chyba, że realizacja dostaw częściowych przebiega na wyraźne życzenie Kupującego. 3. W przypadku zlecenia na żądanie Sprzedający jest zobowiązany wyprodukować/ dostarczyć w całości zamówioną ilość lub zlecić produkcję/ dostawę. Ewentualne zmiany po złożeniu zamówienia nie będą uwzględnione, chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione. Żądane terminy dostawy na zamówione ilości towaru będą dotrzymane i ile nie podjęto wiążących postanowień odpowiednio do

5 możliwości dostawczych i produkcyjnych Sprzedającego. Jeśli towar żądany jest niezgodnie z umową, po upłynięciu przedłużonego terminu dostawy Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury tak, jakby towar został dostarczony. IX. Rękojmia 1. Wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne cechy towaru, w szczególności ich jakość, rodzaj oraz wymiary i wagę, określa się w oparciu o uzgodnione standardy, a w przypadku braku uzgodnień w oparciu o obowiązujące po zawarciu umowy normy DIN i EN, a w przypadku ich braku w oparciu o istniejące zwyczaje handlowe. Powołanie się na normy i podobne regulacje, jak również dane dotyczące jakości, rodzaju, wymiaru, wagi i zakresu zastosowania, dane na rysunkach i ilustracjach oraz wypowiedzi w reklamach nie stanowią przyrzeczeń ani gwarancji, dopóki nie zostaną one wyraźnie jako takie określone na piśmie. To samo obowiązuje również w przypadku deklaracji zgodności, odpowiednich oznakowań jak CE i GS. Ryzyko zdatności oraz zastosowalności ponosi Kupujący. 2. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupującemu przysługuje prawo z tytułu rękojmi stosownie do przepisów prawa zawartych w BGB. 3. Sprzedający gwarantuje brak wad w przypadku nowo wyprodukowanych rzeczy w okresie dwóch lat, a dla rzeczy używanych w okresie jednego roku od przekazania towaru, o ile prawo nie określa dłuższych terminów (np.: 5 lat dla obiektów budowlanych lub rzeczy, które odpowiednio do zastosowania przeznaczone są do użytku w obiektach budowlanych a wbudowane rzeczy wpłynęły na ich wadliwość). X. Ogólne postanowienia dot. Odpowiedzialności 1. W przypadku naruszenia pozostałych obowiązków wynikających z umowy lub pozaumownych, w szczególności ze względu na niemożność, opóźnienie, błędnie udzieloną poradę, winy poniesionej przy inicjacji umowy oraz czynów niedozwolonych Sprzedającego, ustawowych przedstawicieli Sprzedającego lub osoby wykonującej zobowiązania dłużnika Sprzedającego odpowiada Sprzedający tylko w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, ogranicza się w przypadku zawarcia umowy do szkód przewidywalnych i typowych dla danego rodzaju umowy. Nie narusza to roszczeń z tytułu rękojmi. 2. Niniejsze ograniczenia nie obowiązują w przypadku zawinionego naruszenia ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia oraz gdy wady na danej rzeczy zostały podstępnie przemilczane lub, gdy gwarantowano ich brak. Nie narusza to przepisów dotyczących ciężaru dowodu. 3. W przypadku roszczenia o odszkodowanie Sprzedającego wobec Kupującego zamiast usługi zostaje ustalona ryczałtowa stawka z tytułu roszczenia o odszkodowanie w wysokości 20% uzgodnionej ceny. Kupujący jest obowiązany do przedłożenia dowodu na brak lub tylko niewielką obecność uszkodzeń, natomiast Sprzedający obowiązany jest do przedłożenia dowodu poświadczającego powstanie wyższych szkód. XI. Artykuły próbne, formy, narzędzia 1. Gdy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia części koniecznych do realizacji zamówienia, części te powinny zostać dostarczone do miejsca produkcji nieodpłatnie, w ustalonej lub odpowiednio większej ilości w celu zastąpienia wybrakowanego towaru, w ustalonym terminie i bez uszkodzeń. W razie niewypełnienia obowiązków Kupujący zostanie obciążony powstałymi kosztami i innymi konsekwencjami. 2. Kupujący ponosi koszty sporządzenia artykułów próbnych, łącznie z kosztami form i narzędzi. 3. Prawo własności do form, narzędzi i innych przyrządów koniecznych do produkcji zamówionego towaru jest określane zgodnie z podjętymi ustaleniami. Sprzedający ponosi koszty wymiany przyrządów, w razie, gdy nie będą się one nadwały do użytku przed wykonaniem ustalonej ilości towaru. Sprzedający zobowiązuje się do przechowania tych przyrządów na okres, co najmniej dwóch lat od ostatniego zastosowania. 4. Odpowiedzialność Sprzedającego za dostarczone przez Kupującego narzędzia, formy i pozostałe przyrządy ogranicza się do zachowania ich w stanie jak we własnej sprawie. Koszty ich konserwacji i utrzymania ponosi Kupujący. Obowiązek przechowania spoczywający na

6 Sprzedającemu niezależnie od praw własności Kupującego upływa najpóźniej po dwóch latach po ostatnim zastosowaniu form lub przyrządów w celach produkcyjnych. XII. Pozostałe postanowienia 1. Ustne ustalenia są wiążące wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu. Obowiązuje to również w przypadku, gdy ze względu na na ustalenia ustne powinno dojść do odstąpienia od żądania potwierdzenia w formie pisemnej 2. W przypadku unieważnienia poszczególnych części/klauzul niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostałe Warunki Handlowe zachowują swoją ważność. 3. Wszystkie stosunki prawne między Sprzedającym i Kupującym podlegają, w uzupełnieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, prawu niemieckiemu z włączeniem zasady Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) 4. Rozstrzygającą interpretacją klauzul handlowych jak np. EXW, FOB i CIF są INCOTERMS według aktualnego wydania. 5. W przypadku wątpliwości obowiązuje niemiecka wersja niniejszych Warunków. XIII. Szczególne Warunki dla Przedsiębiorców Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu 14 akapit 1 BGB, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego wówczas obowiązują uzupełniająco/ modyfikująco następujące. 1. Niniejsze Ogólne Warunki handlowe obowiązują również dla wszystkich pozostałych transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym bez obowiązku wskazania osobnej informacji. 2. Treść umowy stanowi miarodajne, o ile obecne, pisemne lub elektroniczne potwierdzenie zlecenia Sprzedającego, o ile nie zostanie niezwłocznie wniesiony sprzeciw lub Sprzedający nie musiał się liczyć ze sprzeciwem. 3. W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący jest zobowiązania do uiszczenia odsetek z tytułu zwłoki, częściowo zmodyfikowanej przez postanowienia zawarte w akapicie 7, w wysokości 8 punktów procentowych naliczonych do stopy ustawowej z zastrzeżeniem prawa do przedłożenia dowodu o powstaniu szkody o wyższej kwocie. 4. Wraz z przekazaniem towaru firmie spedycyjnej lub przewoźnikowi, jednak najpóźniej w chwili opuszczenia magazynu lub w przypadku umów zawartych na odległość zakładu wysyłki, ryzyko związane ze wszystkimi transakcjami przechodzi na Kupującego, również, gdy Sprzedający ponosi koszty transportu. Kupujący jest zobowiązany do rozładowania towaru oraz ponosi jego koszty. Ubezpieczenie jest aranżowane przez Sprzedającego na polecenie i koszt Kupującego. 5. Sprawdzenie towaru i wskazanie wad włącznie z wadami stwierdzonymi (ponownymi) po przeprowadzeniu poprawki podlega aktom prawnym Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) z wskazaniem, że informacja dotycząca wady towaru dostarczone przez sprzedającego musi zostać przekazana w formie pisemnej lub elektronicznej. 6. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi Sprzedający, w ramach zasad słuszności, ma prawo do wyboru pomiędzy poprawką a wymianą towaru. W przypadku niewielkich (nieznacznych) wad Kupujący jest upoważniony jedynie do redukcji ceny zakupu (obniżenie z tytułu wady na produkcie). 7. Przedawnieniu ulegają roszczenia z tytułu rękojmi dla rzeczy nowowyprodukowanych z częściową modyfikacją regulacji w akapicie IX.3. Po okresie jednego roku, o ile ustawowo nie określono bezwzględnie obowiązujących dłuższych terminów. Roszczenie regresowe według 478 BGB nie podlega skróceniu terminu przedawnienia. 8. Miejscem realizacji dostaw Sprzedającego jest jego zakład w Görlitz. Jeśli Kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego, wówczas obowiązuje właściwość miejscowa sądu w Görlitz dla wszelkich sporów między Sprzedającym i Kupującym

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Zakupu Ogólne Warunki Zakupu 1 Zakres obowiązywania (1) Wszystkie sprzedaże, dostawy, usługi oraz oferty naszych Dostawców podlegają niniejszym ogólnym warunkom dostawy. Ogólne Warunki Zakupu są integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein Warunki Zakupu firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein 1 Warunki ogólne i zakres obowiązywania (1) Zamówienie BTN następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie b) Sprzedający odrzuca warunki ogólne kupującego, jeśli są w sprzeczności

a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie b) Sprzedający odrzuca warunki ogólne kupującego, jeśli są w sprzeczności Warunki dostaw i płatności 1. Zakres obowiązywania warunków a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie na podstawie niniejszych warunków dostaw i płatności. Mają one zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Ogólne Warunki Sprzedaży Instytutu Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o.

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY LUMENIA D.O.O. Definicje i interpretacje: Sprzedawca lub dostawca oznacza Lumenia d.o.o. Nabywca lub klient oznacza firmę kupującą produkt od Lumenia d.o.o. Produkt oznacza

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ALU-S.V. Sp. z o. o. 55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d

ALU-S.V. Sp. z o. o. 55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW ALU - S.V. Spółka z o.o. w Mirkowie Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane w dalszej części OWSiD stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kc i są

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy: Albeco Sp. z o.o. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMÓW 1 Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży 2 Zawarcie umowy 3 Dostępność oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Ogólne Warunki Handlowe 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami.

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami. Ogólne Warunki Zakupu spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWU ) spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. oraz. Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. oraz. Biesterfeld Polska Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. oraz Biesterfeld Polska Sp. z o.o. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej: OWS) obowiązują w odniesieniu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ARTYKUŁ 1 - Definicje a. Kupujący każdy podmiot zamierzający

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG

Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie wobec osób fizycznych lub prawnych lub wobec spółek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMOWE24 - KONSUMENCI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMOWE24 - KONSUMENCI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMOWE24 - KONSUMENCI Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez klientów będących konsumentami w sklepie internetowym Reklamowe24 prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT SŁOWNICZEK: Kupujący - Nabywca materiału, Nabywca usługi, Umowa Sprzedaży - Umowa na sprzedaż usług lub usług z materiałem zawarta pomiędzy P.P.H.U. Stal-Komfort

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Ogó lne warunki sprzedaz y

Ogó lne warunki sprzedaz y Ogó lne warunki sprzedaz y Szczecin, 2 stycznia 2012 1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży w ANG Wentylacja Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży w ANG Wentylacja Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży w ANG Wentylacja Sp. z o.o. 1. WSTĘPNE INFORMACJE 1.1. Ogólne warunki sprzedaży OWS regulują zasady sprzedaży towarów przez ANG Wentylacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży, płatności i gwarancji. stosowane przez Sprzedawcę spółkę MDH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki sprzedaży, płatności i gwarancji. stosowane przez Sprzedawcę spółkę MDH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Postanowienia ogólne Ogólne warunki sprzedaży, płatności i gwarancji stosowane przez Sprzedawcę spółkę MDH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1 Postanowienia ogólne 1. MDH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: Sprzedawca)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w odpowiedni sposób.

przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w odpowiedni sposób. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. STOSOWANIE 1.1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży, dostawy lub podobnych, których przedmiotem będzie przeniesienie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o. 1. Definicje Sprzedający - Strateg Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU POLIAMID PLASTICS S.C.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU POLIAMID PLASTICS S.C. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU POLIAMID PLASTICS S.C. I. Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (w dalszej części jako OWZ ) mają zastosowanie do zamówień składanych przez POLIAMID PLASTICS

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops)

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops) Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops) 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane również dalej OWSD) są wiążące, o

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

STOEBER POLSKA - Precyzyjna Technika Napędowa

STOEBER POLSKA - Precyzyjna Technika Napędowa Ogólne Warunki Sprzedaży firmy STOEBER POLSKA I. USTALENIA OGÓLNE: II. OFERTA: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają wzajemne relacje handlowe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki sprzedaży krajowej Relpol S.A. Relpol S.A. ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary Tel. (68) 47 90 822, 850; fax. (68) 47 90 824 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Ogólne Warunki Sprzedaży Krajowej Relpol

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo