Ogólne Warunki Handlowe Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei Wydanie z 12/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei Wydanie z 12/2011"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe Görlitzer Hanf und Drahtseilerei Wydanie z 12/2011 I. Zakres obowiązywania 1. Następujące Ogólne Warunki Handlowe obejmują stosunki handlowe pomiędzy firmą Görlitzer Hanf und Drahtseilerei, właściciel Helmut Goltz (w dalszej części Sprzedający), a klientami lub zleceniodawcami (w dalszej części Kupujący). Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu 14 akapit 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego wówczas obowiązują dodatkowe warunki zawarte w akapicie XIII. 2. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Kupującego będą brane pod uwagę tylko w przypadku wyraźnych pisemnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 3. Negocjacje kontraktowe oraz zawarcie umowy realizowane są w języku niemieckim. II. Oferta, akceptacka, umowa 1. W zakładzie Sprzedającego konfekcjonuje się liny z włókien sztucznych i naturalnych, liny stalowe oraz produkuje się sznurki. Sprawdzane są i dokonywane przeglądy różnego rodzaju podnośników oraz dźwignic. Ponadto prowadzona jest sprzedaż artykułów powroźniczych oraz wyposażenie dodatkowe, jak np.: zawiesi pasowe, ochrona kantowa, zawiesia wężowe, zawiesia wielocięgnowe, zabezpieczenie ładunków, opakowania, sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokościach, siatki, zawiesia linowe, liny nośne, specjalne liny stalowe, liny z włókien sztucznych i naturalnych, liny ze stali szlachetnej, osprzęt do lin, zawiesia łańcuchowe, podnośniki. 2. Oferty Sprzedającego są niewiążące. Prezentacje zawierające informacje cenowe produktów, towarów oraz pozostałych świadczeń przedstawionych w katalogach, prospektach i pozostałych prezentacjach produktów, jak i w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu 145 BGB, lecz wezwaniem do przedłożenia oferty. 3. Oferta prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru (w dalszej części Zamówienie) w sklepie internetowym Sprzedającego zostanie oddana, gdy Kupujący wybierze ikonę Zamów. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po przesłaniu zamówienia automatycznie wygenerowanym em. Potwierdzenie odbioru zawiera szczegóły dotyczące zamówienia oraz warunki umowy, jednak nie przedstawia przyjęcia umowy. Zamówienie zawierające informacje dotyczące wysyłki towaru oraz komunikacji z Kupującym zachowywane są przez Sprzedającego i mogą zostać zmienione lub skorygowane do chwili ukończenia procesu składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia poprzez wybór ikony zamów dostęp do zamówienia lub jego zmiany włącznie z podanymi przez Kupującego danymi nie będzie możliwy na stronie internetowej. 4. Akceptacja oferty nastąpi, gdy Sprzedający wyśle oświadczenie drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub poprzez dostarczenie towaru. III. Prawo odstąpienia od umowy 1. W trakcie zawierania umowy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (umowa na odległość) konsumentom w rozumieniu 13 BGB przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującym pouczeniem dotyczącym odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie dostosowanych do osobistych potrzeb Kupującego. Pouczenie dot. odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy

2 Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np.: list, faks, ) lub, o ile rzecz zostanie przekazana Państwu przed upływem terminu, poprzez odesłanie rzeczy. Termin liczony jest od dnia otrzymania niniejszego pouczenia na piśmie, ale nie przed dostawą towaru do odbiorcy (w przypadku powtarzającej się dostawy towarów tego samego rodzaju obowiązuje od dostarczenia pierwszej dostawy), jak również nie przed wypełnieniem obowiązku poinformowania zgodnie z artykułem w połączeniu z 1 ustęp 1 i 2 Niemieckiej Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie odstąpienia lub odesłać rzecz w terminie. Odstąpienie od umowy należy kierować do: Görlitzer Hanf und Drahtseilerei Inhaber Helmut Goltz Am Flugplatz 9 D02828 Görlitz Telefax: (0049) 3581/ Skutki odstąpienia od umowy W przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy obustronnie otrzymane świadczenia ulegają zwrotowi, zarówno jak i ewentualnie przypadające korzyści (np.: odsetki). Jeśli odebrane świadczenie nie może zostać zwrócone w całości, częściowo lub tylko w pogorszonym stanie, należy wówczas uiścić odpowiedni ekwiwalent wartości. Nie dotyczy to rzeczy zwróconych, których pogorszony stan jest wynikiem ich kontroli, którą mogliby Państwo przeprowadzić dokonując zakupu w sklepie. W pozostałych przypadkach mogą Państwo uniknąć obowiązku uiszczenia wartości za użycie rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną one potraktowane jak własność osób trzecich i zaniechane zostaną wszelkie czynności prowadzące do obniżenia wartości. Rzeczy nadające się do wysyłki w paczce zwracane są na nasze ryzyko. Koszty zwrotu pokrywają Państwo, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, oraz gdy cena rzeczy będącej przedmiotem zwrotu nie przekracza 40, euro oraz w przypadku, gdy cena rzeczy jest wyższa, ale w chwili odstąpienia nie wykonano świadczenia wzajemnego lub nie uiszczono zapłaty częściowej wynikającej z ustaleń zawartych w umowie. W pozostałych przypadkach nie ponoszą Państwo kosztów zwrotu. Rzeczy, które nie nadają się do wysyłki w paczce zostaną od Państwa odebrane. Zobowiązania do zwrotu zapłaty muszą zostać spełnione w terminie 30 dni. Dla Państwa termin ten liczony jest od złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy lub odesłania rzeczy, dla nas liczy się data odbioru. Koniec pouczenia dot. odstąpienia od umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi koszty odesłania towaru, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu oraz gdy cena za zwracaną rzecz nie przekracza kwoty 40, oraz w przypadku wyższej ceny towaru w chwili odstąpienia od umowy Kupujący nie wykonał świadczenia wzajemnego lub nie uregulował innej zapłaty częściowej wynikającej z ustaleń w umowie. IV. Ceny 1. Ceny sprzedającego obowiązują, o ile nie wskazano lub ustalono inaczej, od zakładu sprzedającego i nie uwzględniają kosztów opakowania oraz wysyłki, dodatkowo powiększone o podatek VAT. 2. Ceny w sklepie internetowym podane są bez podatku VAT (ceny podane bez nawiasów) oraz z uwzględnieniem ustawowego podatku VAT (ceny podane w nawiasach) i obejmują koszty opakowania. Koszty wysyłki nie są uwzględnione i są określane podczas składania zamówienia i wynoszą z reguły na terenie Niemiec (bez wysp) do 0,5 kg 1,95, powyżej 0,5 kg, do 1 kg 2,70 i powyżej 1 kg do 30 kg 8,90. Koszty wysyłki za pobraniem do 30 kg wynoszą 15,00. W przypadku towarów zajmujących dużo miejsca lub wysyłek powyżej 30 kg oraz wysyłek zagranicznych obowiązkiem Kupującego jest ustalenie oraz dodatkowe uzgodnienie sposobu i kosztów wysyłki przed zawarciem umowy.

3 V. Płatność i rozliczenie 1. Faktury Sprzedającego, z wyjątkiem wysyłki za pobraniem, należy uiścić w okresie 30 dni od daty otrzymania faktury. Data dostarczenia faktury liczona jest trzy dni 3 dni od daty nadania wysyłki (uwzględniane są również prywatne firmy kurierskie). Liczy się data stempla pocztowego. Obowiązek przedłożenia dowodu wysyłki oraz dostarczenia faktur dla Sprzedającego pozostają nienaruszone. Celem uiszczenia płatności czeki przyjmowane są wyłącznie na podstawie szczególnych ustaleń. 2. Sprzedający udziela 2% skonto od wartości netto towaru doliczając VAT na wartość towaru netto, o ile Kupujący nie zalega z pozostałymi zobowiązaniami względem Sprzedającego, a uregulowanie faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 3. W przypadku prywatnych i nowych odbiorców lub Kupujących, którzy zalegają z płatnościami względem Sprzedającego, lub, którzy złożyli oświadczenie pod przysięgą dotyczące sytuacji majątkowej, lub względem, których otwarto postępowanie upadłościowe lub z barku płynności finansowej zostało oddalone, Kupujący może wymagać zapłatę gotówką z góry lub opłatę za pobraniem. 4. Sprzedający nie udziela skonta na zamówienia dokonane przez onlineshop. Zapłatę za zamówienia dokonane przez onlineshop, o ile nie ustalono inaczej, należy uiścić z góry lub za pobraniem. 5. Kupującemu nie przysługuje prawo do zatrzymania, o ile roszczenie wzajemne nie wynika z tego samego stosunku umownego. 6. Prawo do potrącenia przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenia są prawomocne, niepodważalne oraz zostały uznane przez Sprzedającego. 7. Jeśli Kupujący zalega z zapłatą, jest zobowiązany względem Sprzedającego do uiszczenia odsetek z tytułu zwłoki w wysokości 5 punktów procentowych naliczonych do stopy ustawowej oraz opłaty zryczałtowanej za wezwanie do zapłaty w wysokości 5,00 za każde pisemne lub elektroniczne wezwanie do zapłaty, maksymalnie 3 wezwań. Obowiązek przedłożenia dowodu no to, że nie powstały żadne lub nieznaczne koszty wezwania do zapłaty, spoczywają po stronie Kupującego, natomiast Sprzedający zobowiązany jest do przedłożenia dowodu na powstanie wyższych kosztów wezwania do zapłaty lub dalsze straty wynikające ze zwłoki. 8. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie Sprzedającego z tytułu uregulowania zapłaty jest zagrożone ze wzlgędu na brak wierzytelności płatniczej Kupującego, Sprzedającemu przysługuje prawo wynikające z 321 BGB (zarzut niepewności). Sprzedający ma wówczas prawo domagać się spłaty wszystkich wierzytelności, które nie uległy przedawnieniu z bieżących kontaktów handlowych z Kupującym, jak i domagać się zwrotu towaru po upływie stosownie przedłużonego terminu, zakazania dalszej odsprzedaży oraz dalszej obróbki. Zwrot towaru nie stanowi odstąpienia od umowy. Kupujący może zapobiec niniejszym krokom prawnym poprzez uregulowanie płatności lub przedłożenie zabezpieczenia w wysokości kwoty zagrożonych wierzytelności Sprzedającego. Powyższe postanowienia nie naruszają przepisów ustawy o postępowaniu upadłościowym. VI. Terminy dostaw 1. Wiążące terminy dostaw należy ustalić w formie pisemnej. Obowiązek spełnienia dostawy przez Sprzedającego jest uwarunkowany prawidłowym i terminowym zaopatrzeniem Sprzedającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedający ponosi winę za nieprawidłową lub opóźnioną dostawę. 2. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o stosowny okres czasu w przypadku wystąpienia sporów pracowniczych, w szczególności strajków lokautu, jak również ze względu na wystąpienie nieoczekiwanych utrudnień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o ile takie utrudnienia mają znaczący wpływ na produkcję lub realizację przedmiotu dostawy. Powyższe obowiązuje również, w przypadku wystąpienia takich okoliczności u dostawcy Sprzedającego. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o wystąpieniu powyższych okoliczności. Jeśli ze względu na opóźnienia realizacja umowy okaże się niestosowna dla jednej ze stron, wówczas może ona odstąpić od umowy. 3. Jeśli terminy dostaw nie zostały określone, wówczas Kupujący jest upoważniony do odstąpienia od umowy lub wycofania zamówienia w przypadku towarów standardowych z asortymentu Sprzedającego najwcześniej po upływie 4 tygodni, natomiast w przypadku realizacji

4 produktów pod zamówienie lub towarów, które nie należą do standardowego asortymentu Sprzedającego i dopiero muszą zostać nabyte najwcześniej po upływie 6 tygodni od wpłynięcia zamówienia oraz ustalenia dodatkowego terminu dostawy przynajmniej 2 tygodni w formie pisemnej lub elektronicznej. Nie narusza to prawa odstąpienia dla konsumentów ujętego w akapicie III. 4. Termin dostawy zostaje dotrzymany, gdy do momentu realizacji towar opuści zakład Sprzedającego VII. Zastrzeżenie własności 3. Dostawy towarów przez Sprzedającego realizowane są w oparciu o zastrzeżenie własności. Własność towarów przechodzi na Kupującego dopiero, gdy wszystkie roszczenia Sprzedającego względem Kupującego włączając w to wierzytelności poboczne, roszczenia o odszkodowanie, oraz realizację czeków zostały spełnione. Kupujący może zbywać towar zastrzeżony w zwykłym obrocie handlowym lub przetwarzać go, o ile nie zalega z zobowiązaniami wobec Sprzedającego. Przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw towaru zastrzeżonego jest niedozwolone. 4. Obróbka, przetwarzanie, montaż lub inne użytkowanie towaru zastrzeżonego przez Kupującego traktowane jest jak na zlecenie Sprzedającego. Jeśli zastrzeżony towar zostanie zmieszany lub połączony z innymi przedmiotami, Kupujący przelewa prawo własności do zmieszanego zasobu lub do nowego przedmiotu w wysokości wartości rachunkowej towaru zastrzeżonego na rzecz Sprzedającego i zachowuje go nieodpłatnie dla Sprzedającego z obowiązującą w handlu starannością. Sprzedający akceptuje przelew prawa własności. Sprzedającemu przysługuje własność lub współwłasność przedmiotów do wysokości wartość towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenie. 5. W przypadku, gdy Kupujący zbył towar zastrzeżony lub inne przedmioty pochodne, wówczas Kupujący przelewa roszczenia względem swojego nabywcy już w chwili zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w wysokości wartości rachunkowej towaru zastrzeżonego na rzecz Sprzedającego. Sprzedający akceptuje przelew prawa własności. Na życzenie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do udzielenia informacji o nabywcy oraz wysokości jego roszczeń wobec nabywcy. Kupujący jest upoważniony do ściągnięcia roszczeń od nabywcy. Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od niniejszego upoważnienia. Kupujący jest w obowiązku do przekazania ściągniętej kwoty Kupującemu w wysokości wartości rachunkowej 4. W przypadku montażu towaru zastrzeżonego lub przedmiotu pochodnego na działce budowlanej, Kupujący przelewa na Sprzedającego już w chwili zawarcia umowy między Kupującym i Sprzedającym wszystkie wynikające z tej umowy roszczenia do wynagrodzenia do wysokości wartości towaru zastrzeżonego względnie wartości udziałów współwłasności wraz z wszystkimi prawami ubocznymi włączając prawo do hipoteki zabezpieczającej z pierwszeństwem przed innymi. Sprzedający akceptuje przelew prawa własności. 5. Sprzedający uwalnia prawa zabezpieczające według własnego wyboru do wysokości stosownej granicy pokrycia, jeśli wartość praw zabezpieczających przyznanych przez Kupującego przekracza 20% należności Sprzedającego wobec Kupującego 6. W przypadku zwłoki w zapłacie w wysokości minimum 30% wartości netto towaru zastrzeżonego towaru oraz pozostałego niezgodnego z umową zachowania, które zagraża osiągnięcie celu umowy, pozostałego niezgodnego z umową zachowania lub znaczącego pogorszenia sytuacji majątkowej Kupującego jest on zobowiązany do wydania towaru zastrzeżonego. Koszty wydania oraz odbioru towaru zastrzeżonego pokrywa Kupujący. VIII. Realizacja dostaw 1. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana do miejsca dostawy wskazanego przy złożeniu wiążącego zamówienia przez Kupującego lub miejsca uzgodnionego przez strony. Jeśli miejsce dostawy nie zostało uzgodnione bądź wskazane, wówczas miejscem dostawy staje się adres wskazany przez kupującego w chwili złożenia zamówienia. Kupujący ponosi wszelkie koszty dodatkowe powstałe w wyniku późniejszych zmian miejsca dostawy. 2. Sprzedający ma prawo do dostaw częściowych w rozsądnym zakresie. Dodatkowe koszty wynikające z częściowych dostaw pokrywa Sprzedający, chyba, że realizacja dostaw częściowych przebiega na wyraźne życzenie Kupującego. 3. W przypadku zlecenia na żądanie Sprzedający jest zobowiązany wyprodukować/ dostarczyć w całości zamówioną ilość lub zlecić produkcję/ dostawę. Ewentualne zmiany po złożeniu zamówienia nie będą uwzględnione, chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione. Żądane terminy dostawy na zamówione ilości towaru będą dotrzymane i ile nie podjęto wiążących postanowień odpowiednio do

5 możliwości dostawczych i produkcyjnych Sprzedającego. Jeśli towar żądany jest niezgodnie z umową, po upłynięciu przedłużonego terminu dostawy Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury tak, jakby towar został dostarczony. IX. Rękojmia 1. Wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne cechy towaru, w szczególności ich jakość, rodzaj oraz wymiary i wagę, określa się w oparciu o uzgodnione standardy, a w przypadku braku uzgodnień w oparciu o obowiązujące po zawarciu umowy normy DIN i EN, a w przypadku ich braku w oparciu o istniejące zwyczaje handlowe. Powołanie się na normy i podobne regulacje, jak również dane dotyczące jakości, rodzaju, wymiaru, wagi i zakresu zastosowania, dane na rysunkach i ilustracjach oraz wypowiedzi w reklamach nie stanowią przyrzeczeń ani gwarancji, dopóki nie zostaną one wyraźnie jako takie określone na piśmie. To samo obowiązuje również w przypadku deklaracji zgodności, odpowiednich oznakowań jak CE i GS. Ryzyko zdatności oraz zastosowalności ponosi Kupujący. 2. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupującemu przysługuje prawo z tytułu rękojmi stosownie do przepisów prawa zawartych w BGB. 3. Sprzedający gwarantuje brak wad w przypadku nowo wyprodukowanych rzeczy w okresie dwóch lat, a dla rzeczy używanych w okresie jednego roku od przekazania towaru, o ile prawo nie określa dłuższych terminów (np.: 5 lat dla obiektów budowlanych lub rzeczy, które odpowiednio do zastosowania przeznaczone są do użytku w obiektach budowlanych a wbudowane rzeczy wpłynęły na ich wadliwość). X. Ogólne postanowienia dot. Odpowiedzialności 1. W przypadku naruszenia pozostałych obowiązków wynikających z umowy lub pozaumownych, w szczególności ze względu na niemożność, opóźnienie, błędnie udzieloną poradę, winy poniesionej przy inicjacji umowy oraz czynów niedozwolonych Sprzedającego, ustawowych przedstawicieli Sprzedającego lub osoby wykonującej zobowiązania dłużnika Sprzedającego odpowiada Sprzedający tylko w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, ogranicza się w przypadku zawarcia umowy do szkód przewidywalnych i typowych dla danego rodzaju umowy. Nie narusza to roszczeń z tytułu rękojmi. 2. Niniejsze ograniczenia nie obowiązują w przypadku zawinionego naruszenia ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia oraz gdy wady na danej rzeczy zostały podstępnie przemilczane lub, gdy gwarantowano ich brak. Nie narusza to przepisów dotyczących ciężaru dowodu. 3. W przypadku roszczenia o odszkodowanie Sprzedającego wobec Kupującego zamiast usługi zostaje ustalona ryczałtowa stawka z tytułu roszczenia o odszkodowanie w wysokości 20% uzgodnionej ceny. Kupujący jest obowiązany do przedłożenia dowodu na brak lub tylko niewielką obecność uszkodzeń, natomiast Sprzedający obowiązany jest do przedłożenia dowodu poświadczającego powstanie wyższych szkód. XI. Artykuły próbne, formy, narzędzia 1. Gdy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia części koniecznych do realizacji zamówienia, części te powinny zostać dostarczone do miejsca produkcji nieodpłatnie, w ustalonej lub odpowiednio większej ilości w celu zastąpienia wybrakowanego towaru, w ustalonym terminie i bez uszkodzeń. W razie niewypełnienia obowiązków Kupujący zostanie obciążony powstałymi kosztami i innymi konsekwencjami. 2. Kupujący ponosi koszty sporządzenia artykułów próbnych, łącznie z kosztami form i narzędzi. 3. Prawo własności do form, narzędzi i innych przyrządów koniecznych do produkcji zamówionego towaru jest określane zgodnie z podjętymi ustaleniami. Sprzedający ponosi koszty wymiany przyrządów, w razie, gdy nie będą się one nadwały do użytku przed wykonaniem ustalonej ilości towaru. Sprzedający zobowiązuje się do przechowania tych przyrządów na okres, co najmniej dwóch lat od ostatniego zastosowania. 4. Odpowiedzialność Sprzedającego za dostarczone przez Kupującego narzędzia, formy i pozostałe przyrządy ogranicza się do zachowania ich w stanie jak we własnej sprawie. Koszty ich konserwacji i utrzymania ponosi Kupujący. Obowiązek przechowania spoczywający na

6 Sprzedającemu niezależnie od praw własności Kupującego upływa najpóźniej po dwóch latach po ostatnim zastosowaniu form lub przyrządów w celach produkcyjnych. XII. Pozostałe postanowienia 1. Ustne ustalenia są wiążące wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu. Obowiązuje to również w przypadku, gdy ze względu na na ustalenia ustne powinno dojść do odstąpienia od żądania potwierdzenia w formie pisemnej 2. W przypadku unieważnienia poszczególnych części/klauzul niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostałe Warunki Handlowe zachowują swoją ważność. 3. Wszystkie stosunki prawne między Sprzedającym i Kupującym podlegają, w uzupełnieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, prawu niemieckiemu z włączeniem zasady Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) 4. Rozstrzygającą interpretacją klauzul handlowych jak np. EXW, FOB i CIF są INCOTERMS według aktualnego wydania. 5. W przypadku wątpliwości obowiązuje niemiecka wersja niniejszych Warunków. XIII. Szczególne Warunki dla Przedsiębiorców Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu 14 akapit 1 BGB, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego wówczas obowiązują uzupełniająco/ modyfikująco następujące. 1. Niniejsze Ogólne Warunki handlowe obowiązują również dla wszystkich pozostałych transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym bez obowiązku wskazania osobnej informacji. 2. Treść umowy stanowi miarodajne, o ile obecne, pisemne lub elektroniczne potwierdzenie zlecenia Sprzedającego, o ile nie zostanie niezwłocznie wniesiony sprzeciw lub Sprzedający nie musiał się liczyć ze sprzeciwem. 3. W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący jest zobowiązania do uiszczenia odsetek z tytułu zwłoki, częściowo zmodyfikowanej przez postanowienia zawarte w akapicie 7, w wysokości 8 punktów procentowych naliczonych do stopy ustawowej z zastrzeżeniem prawa do przedłożenia dowodu o powstaniu szkody o wyższej kwocie. 4. Wraz z przekazaniem towaru firmie spedycyjnej lub przewoźnikowi, jednak najpóźniej w chwili opuszczenia magazynu lub w przypadku umów zawartych na odległość zakładu wysyłki, ryzyko związane ze wszystkimi transakcjami przechodzi na Kupującego, również, gdy Sprzedający ponosi koszty transportu. Kupujący jest zobowiązany do rozładowania towaru oraz ponosi jego koszty. Ubezpieczenie jest aranżowane przez Sprzedającego na polecenie i koszt Kupującego. 5. Sprawdzenie towaru i wskazanie wad włącznie z wadami stwierdzonymi (ponownymi) po przeprowadzeniu poprawki podlega aktom prawnym Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) z wskazaniem, że informacja dotycząca wady towaru dostarczone przez sprzedającego musi zostać przekazana w formie pisemnej lub elektronicznej. 6. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi Sprzedający, w ramach zasad słuszności, ma prawo do wyboru pomiędzy poprawką a wymianą towaru. W przypadku niewielkich (nieznacznych) wad Kupujący jest upoważniony jedynie do redukcji ceny zakupu (obniżenie z tytułu wady na produkcie). 7. Przedawnieniu ulegają roszczenia z tytułu rękojmi dla rzeczy nowowyprodukowanych z częściową modyfikacją regulacji w akapicie IX.3. Po okresie jednego roku, o ile ustawowo nie określono bezwzględnie obowiązujących dłuższych terminów. Roszczenie regresowe według 478 BGB nie podlega skróceniu terminu przedawnienia. 8. Miejscem realizacji dostaw Sprzedającego jest jego zakład w Görlitz. Jeśli Kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego, wówczas obowiązuje właściwość miejscowa sądu w Görlitz dla wszelkich sporów między Sprzedającym i Kupującym

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego

Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego Stan na dzień 03.06.2010 -/- Ogólne warunki sprzedaży, płatności i dostawy dla przedsiębiorstw DLK Ventilatoren GmbH, Berlichingen i Pollrich

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług)

Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług) Drogi Kliencie, poniższa polskojęzyczna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych ma charakter czysto informacyjny i została opracowana, aby ułatwić Państwu kontakty z nami. W kontaktach handlowych i

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Następujące Ogólne Warunki Umowy zastępują Ogólne Warunki Umowy z dnia 15.04.2011, godz. 16:00 i wchodzą w życie od dnia 02.08.2013, godz. 16:00. I. Warunki ogólne, prawo właściwe 4. Prawo właściwe Znajduje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

3 Pouczenie dotyczące odstąpienia od umów zawieranych na odległość Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy

3 Pouczenie dotyczące odstąpienia od umów zawieranych na odległość Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy I. Ogólne warunki handlowe MAGIX Software GmbH (OWH) Stan: czerwiec 2014 1 Ogólne warunki 1. Dostawy, usługi i oferty MAGIX Software GmbH, dalej jako "MAGIX", opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA Ogólne warunki sprzedaży Leann Stańczyk SA z siedzibą w Słupsku przy ul. Konarskiego 6 I. WPROWADZENIE 1. Poniższe warunki sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, zwane dalej:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-24-25-936 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-24-25-936 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-24-25-936 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej OWS lub warunkami sprzedaży ) stanowiące

Bardziej szczegółowo

A. Informacje przed zawarciem umowy przy umowach dot. Systemu wysyłkowego

A. Informacje przed zawarciem umowy przy umowach dot. Systemu wysyłkowego A. Informacje przed zawarciem umowy przy umowach dot. Systemu wysyłkowego Strony Umowy Stroną umowy we wszystkich umowach kupna-sprzedaży, które zostają zawarte przez tą stronę internetową, jest Epson

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo