Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie."

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M... WK-I Zamawiający: Adres: os. Zgody 18, Kraków REGON: NIP: Telefon: Fax.: Strona internetowa: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. nr sprawy WK-I Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Lp. Imię i nazwisko Funkcja w komisji Podpis 1. st. kpt. mgr inż. Krzysztof Kłuś Przewodniczący 2. st. kpt. mgr inż. Janusz Chorobik V-ce Przewodniczący 3. st. kpt. mgr Mariusz Grzesik Członek 4. inż. Mateusz Stanek Członek 5. mł. asp. Paweł Zelek Sekretarz Kraków, dnia r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 2 z 36 SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH...4 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM...6 TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO...6 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ...7 OFERTA...7 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE INFORMACJE O TRYBIE SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ METODYKA OCENY OFERT OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA I OFERT TRYB UDOSTĘPNIANIA UMÓW W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZMIANY W UMOWIE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY PODWYKONAWCY UWAGI KOŃCOWE Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr 3A Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 3 z 36 Rozdział I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Numer sprawy: WK-I Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy. Termin realizacji zamówienia: do dnia r. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ, jako załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości: 8% - na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.) - załącznik nr 3, pozycja 129. Rozdział IIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie, co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że ta dostawa została wykonana należycie (zgodnie z załącznikiem nr 6) o wartości co najmniej ,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00 groszy) lub jej równowartość w innej walucie. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż polska (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym NBP). 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2), są poświadczenia, lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 2), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 ppkt. 2) oraz w pkt. 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 4 z 36 w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz wymaganych dokumentów dołączonych do oferty, a w przypadku ujawnienia podstaw do ich wykluczenia, wykonawcy ci zostaną wykluczeni. Rozdział IIB WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH 1. Wykaz dokumentów: 1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 5 z Informacje dodatkowe dla wykonawców, dotyczące dokumentów. 1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty o których mowa w pkt. 1 muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 2) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1. 4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a) o których mowa w pkt. 1. ppkt 2), 3), 4) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; b) o których mowa w pkt. 1. ppkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy. 6) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 5) lit. a) tiret pierwszy i trzeci oraz lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 5) lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 2 ppkt. 6) stosuje się odpowiednio. 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 6 z 36 11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Rozdział III INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający. Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Adres: os. Zgody 18, Kraków NIP: REGON: Internet: Tel.: Fax.: Sposób porozumiewania się stron Wszelkie pisma w sprawie postępowania, również ofertę, wykonawca adresuje: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków, os. Zgody 18 (sekretariat Komendanta Szkoły pokój 200, II piętro, bud. A) Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na adres podany w SIWZ i opatrzone zostały numerem sprawy Sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego. Pracownikami zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: st. kpt. inż. Mariusz Grzesik, inż. Mateusz Stanek, - w sprawach związanych z SIWZ: st. kpt. mgr inż. Janusz Chorobik, mł. asp. Paweł Zelek. 2.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający przekazuje wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną oraz pisemnie. Wykonawca na żądanie zamawiającego potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. 2.4 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje wykonawca przekazuje zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną oraz pisemnie. Zamawiający na żądanie wykonawcy potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. 2.5 Korespondencję prosimy kierować na nr faksu lub adres - sekretariat Komendanta szkoły oraz pisemnie na adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków, os. Zgody Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z wykonawcami Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom oraz umieści na własnej stronie internetowej (www.sapsp.pl) - pod warunkiem, że wniosek wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej, na której umieszczono SIWZ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Rozdział IV TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 7 z 36 Rozdział V ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla danej czynności. Na czynności o których mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Rozdział VI OFERTA 1. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (wykonawca) lub jej pełnomocnika/pełnomocników lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te osoby W przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w sposób wskazany w pkt. 10, w związku z art. 23 Ustawy Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 8 z 36 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z załączonych dokumentów uprawniających do występowania w obrocie prawnym Druki urzędowe podpisuje pracownik urzędu wystawiającego dany dokument Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata, zgodnie z rozdziałem III pkt. 2 ppkt 2.1 oraz powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. napis: Nie otwierać przed r. godz Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ppkt 1.11., zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę. 2. Dokumenty, które składają się na ofertę Dokumenty, o których mowa w Rozdziale II A i II B Streszczenie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 3A do SIWZ Rysunki poglądowe oferowanego kontenera (boki, przód, tył oraz dachu) - wraz z wymiarami Oświadczenie wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ; 2.7. Aktualne Świadectwo homologacji /Jeśli dotyczy/ Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VI pkt SIWZ /Jeśli dotyczy/ Wystąpienie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 11 SIWZ. 3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku Streszczenie oferty (załącznik nr 3) Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich cyfrą/liczbą i słownie W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne.

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 9 z Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny. 4. Opis kryteriów i ich znaczenie Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: Lp. OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE 1. Cena 90% 2. Okres gwarancji 10% 5. Tryb wprowadzania zmian. Razem: 100% 5.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pisemnie zgłosili chęć udziału w postępowaniu oraz umieści na stronie internetowej na której umieszczono SIWZ (www.sapsp.pl). Zmiana, o której mowa powyżej będzie dla wszystkich wiążąca. 6. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany muszą zostać złożone w opakowaniu/kopercie, jak o tym stanowi Rozdział VI pkt. 1 ppkt 1.11 SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem ZMIANA Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu/kopercie jak o tym stanowi pkt. 1 ppkt 1.11 Rozdziału VI SIWZ, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANIE. 7. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci po upływie terminu do wniesienia odwołania. 8. Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SIWZ Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla obliczenia go uwzględnia się ten dzień Przed upływem terminu związania ofertą, wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wymagania dotyczące wadium Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysiące złotych 00 groszy) Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VII pkt. 1 SIWZ Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 10 z 36 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego - sekretariat Komendanta Szkoły pokój 200, II piętro, bud. A W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Wymagany termin ważności poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty wynosi 60 dni, tj. przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 8 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającego w Rozdziale I pkt. 1 SIWZ Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. NBP o/o Kraków nr Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł go zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Oferty wspólne W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wskazujące grupę wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także

11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 11 z 36 podmiot uprawniony do podejmowania oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia, w tym do: a) podpisywania oferty, b) podpisania umowy Z dołączonego do oferty pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, winno wynikać, że podmioty występujące wspólnie, po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy z zamawiającym, zawrą umowę konsorcjum, która stanowić będzie załącznik do umowy W przypadku podmiotów ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia zobowiązanych do uzyskania od właściwych instytucji uprawnień, bez których nie może legalnie wykonywać określonego rodzaju działalności lub czynności do oferty należy dołączyć dokumenty regulujące współpracę podmiotów oraz reprezentację wspólników. 11. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie Do oferty należy dołączyć wystąpienie wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 1) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie. Uwaga: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Rozdział VII SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 18, Kraków - sekretariat Komendanta Szkoły, pokój 200, II piętro, bud. A, nie później niż do dnia r. godz Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj.: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 18, Kraków, sala tradycji, II piętro, bud. A, w dniu r. o godz Informacje o trybie otwarcia ofert Otwarcie ofert jest jawne - wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane z druków Streszczenie oferty nazwy i siedziby wykonawców oraz wartość przedmiotu zamówienia, termin realizacji, okres gwarancji oraz warunki płatności Informacje, o których mowa w pkt. 3.1 zostaną doręczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. Rozdział VIII SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu omyłki zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została

12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 12 z 36 poprawiona. W przypadku gdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 3, oferta jego zostanie odrzucona. 2. Zamawiający uzna, i poprawi, w szczególności: 2.1. Omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT, przy założeniu, że stawka VAT została właściwie określona przez wykonawcę Pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę, a sposób ich poprawienia będzie jednoznaczny. Rozdział IX INFORMACJE O TRYBIE SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ, a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ. 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. 1. Wzory: A. Cena: max 90 pkt, wg wzoru: Rozdział X METODYKA OCENY OFERT najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie A = x 90% (waga kryterium) cena brutto oferty badanej B. Okres gwarancji*: max 10 pkt. wg wzoru: Okres gwarancji badanej oferty B = x 10% (waga kryterium) maksymalny okres gwarancji z ofert * Uwaga: Oferowane okresy gwarancji równe lub dłuższe niż 60 miesięcy punktowane są maksymalną ilością punktów w tym kryterium. 2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja powołana przed terminem składania ofert przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 5. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. Rozdział XI OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;

13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 13 z Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Rozdział XII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% (pięciu procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj.: NBP o/o Kraków nr ; 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Rozdział XIII TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA I OFERT Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu z postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz ze zm.), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Rozdział XIV TRYB UDOSTĘPNIANIA UMÓW W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Rozdział XV ZMIANY W UMOWIE 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego

14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 14 z 36 wynagrodzenia wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie wykonawcy), zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez wykonawcę; 2) zmniejszenia przez zamawiającego realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o niezrealizowaną część umowy, przy czym zamawiający zapłaci wykonawcy za dotychczas dostarczony przedmiot umowy; 3) zmiany producenta dostarczanego przedmiotu zamówienia na wniosek wykonawcy pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany; 4) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego; 5) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6) inne niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy; Dla skorzystania z uprawnień w tym przedmiocie wykonawca musi udowodnić. 7) zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 8) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Zmiany postanowień zawartej umowy określone w pkt. 1 ppkt 1), nie wymagają zachowania formy pisemnej. 4. Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez wykonawcę. 6. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907 ze zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział XVI WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w Rozdziale III pkt SIWZ, albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli: 1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 2) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylał się od zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi go zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie umowy konsorcjum.

15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 15 z Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozdział XVII PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. Rozdział XVIII UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania wykonawcy jeżeli nie spełnią wymagań określonych w ustawie lub SIWZ, a także wykonawcy wymienieni w art. 24 ustawy. 5. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 6. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy. 7. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Streszczenie oferty - załącznik nr 3 do SIWZ; 4. Zestawienie asortymentowo - ilościowo - cenowe - załącznik nr 3A do SIWZ; 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust załącznik nr 4 do SIWZ; 6. Wykaz - załącznik nr 5 do SIWZ; 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 6 do SIWZ; 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ;

16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 16 z 36 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 2. Numer sprawy: WK-I Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy; 4. Termin realizacji zamówienia: do dnia r. 5. Specyfika techniczna SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametry/wymagania dla naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru DANE TECHNICZNE 1.1 Dopuszczalna masa całkowita min kg 1.2 Masa własna /bez masy windy/ min kg 1.3 Nacisk na siodło min kg 1.4 Długość zewnętrzna min mm 1.5 Wysokość siodła min mm 1.6 Wysokość zewnętrzna min mm 1.7 Wysokość wewnętrzna min mm 1.8 Powierzchnia ładunkowa min. 34 europalety 2 PODWOZIE 2.1 Konstrukcja stalowa wykonana ze stali wysokogatunkowej. 2.2 Trzy osie hamulce tarczowe 2.3 Zawieszenie pneumatyczne 2.4 Oś pierwsza podnoszona 2.5 Układ automatyczny zmniejszający ciśnienie amortyzatorów powietrznych ostatniej osi przy nierównomiernym rozłożeniu ładunku a także przy manewrowaniu do prędkości 40 km/h. 2.6 Bezazbestowe okładziny hamulcowe 2.7 Odboje tylne gumowe 2 szt Błotniki na każde koło naczepy w kolorze czarnym z chlapaczami za ostatnią osią Bezobsługowe mechaniczne nogi podporowe z dwubiegową przekładnią obsługiwaną jednostronnie Naczepa wyposażona w kosz na min 34 szt. europalet. Kosze zamontowane do podwozia naczepy Kosze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo Klapy kosza lakierowane w kolorze białym.

17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 17 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru UKŁAD HAMULCOWY 3.1 Dwuobwodowy układ powietrzny 3.2 System antyblokujący EBS lub równoważny 3.3 Gniazda złączne znormalizowane na ścianie czołowej wraz z przewodami 3.4 Automatyczny hamulec postojowy 4 SKRZYNIA ŁADUNKOWA 4.1 Podłoga ze sklejki wodoodpornej min. 27 mm 4.2 Nacisk wózka widłowego min kg 4.3 Dodatkowe uchwyty na ładunki z możliwością mocowania ładunku typu Multi Lock lub równoważne. 4.4 Kłonice przesuwne 4.5 Burty aluminiowe z krawędzią zaczepową do naciągu pionowego plandeki min. 500 mm 4.6 Deski boczne aluminiowe, wyjmowane 4.7 Belka rozporowa na burty szt Naczepa musi być oznakowana napisem PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA oraz numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Plandeka /opończa/ (wyposażona w zamknięcie celne) naczepy w kolorze RAL Dach oraz każda ze stron naciągana lub zsuwane niezależnie. Tylne zamknięcie-pełne drzwi dwustronne aluminiowe w kolorze RAL Ściana czołowa-aluminiowa RAL Słupki narażone aluminiowe przykręcane w kolorze RAL PODEST RUCHOMY 5.1 Naczepa musi być wyposażona w wysuwną platformę 2 częściową, raz składaną. 5.2 Platforma wykonana z aluminium Zamontowany mechanizm wstępnego wysuwu z siłownikiem podwójnego działania. Obsługa ze sterownika zewnętrznego oraz 2-punktowego sterowania nożnego Agregat napędowy 24 V zamontowany z boku naczepy po prawej stronie. Agregat zamontowany w części tylnej naczepy. 5.6 Mechanizm podnoszenia i siłowniki w kolorze RAL Platforma nie lakierowana 5.8 Prowadnice mechanizmu wysuwu w kolorze czarnym

18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 18 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Udźwig min kg w odległości min. 750 mm od początku platformy Montaż windy z dokumentacją wymaganą UDT Rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT Rollstopy na 2 wózki Dodatkowa skrzynia na akumulatory 2x225 Ah. Na skrzyni zamontowana sygnalizacja poziomu naładowania akumulatorów. Zestaw do zasilania windy z własnych akumulatorów montowany do naczepy Kabel spiralny Zestaw do bezpośredniego zasilania windy z akumulatorów pojazdu Możliwość ładowania akumulatorów bezpośrednio z sieci 230 V za pomocą dołączonego do zestawu przewodu elektrycznego o długości 3 m. 6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 6.1 Lampy tylne zespolone ze światłami wstecznymi i przeciwmgielnymi 6.2 Światła gabarytowe boczne 6.3 Światła obrysowe 6.4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 6.5 Oświetlenie przestrzeni ładunkowej wykonane w technologii LED 6.6 Znormalizowane gniazda wtykowe na ścianie czołowej wraz z przewodami 6.7 Napięcie robocze 24V Dwie lampy błyskowe w kolorze niebieskim wykonane w technologii LED zamontowane w tylnej części poniżej skrzyni ładunkowej po obu 6.8 stronach z instalacją elektryczną wraz z przewodami na ścianie czołowej naczepy. 7 OGUMIENIE 7.1 Ogumienie o wymiarach 385/65/R22,5-6 szt. 7.2 Koło zapasowe 385/65/R22,5 - min. 1 szt. przewożone w koszu. 7.3 Felgi stalowe dla wszystkich kół 8 WYPOSAŻENIE DODATKOWE Gaśnica proszkowa 6 kg zamocowana na ścianie czołowej / 8.1 podporach bocznych w skrzynce 2 szt. 8.2 Drabina aluminiowa i/lub stalowa wejściowa w tylnej części pojazdu 8.3 Kliny pod koła z mocowaniem szt Skrzynki narzędziowe 4 szt. po 2 szt. na stronę zamykane kluczykiem 8.5 Wózek paletowy ręczny typu paleciak o udźwigu min kg 8. 6 Długość wideł wózka paletowego min mm 8.7 Pasy transportowe z napinaczem wykonane zgodnie z PN EN do mocowania ładunku o masie kg i dł. 10 m min. 30 szt. 8.8 Narożniki zabezpieczające pasy transportowe przed przetarciem. min. 60 szt. 8.9 Siatki zabezpieczające ładunek o wymiarach min. 2,0 x 2,0 m., przystosowane do mocowania na skrzyni ładunkowej naczepy. 2 szt.

19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 19 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Trójkąt ostrzegawczy 1 szt Podnośnik hydrauliczny o udźwigu min. 10 ton 2 szt Klucz do kół 1 szt. Mechanizm umożliwiający szybkie uniesienie dachu naczepy na wysokość min. 160 mm np. za pomocą rękawa powietrznego 8.13 biegnącego pod dachem naczepy w celu usunięcia wody / śniegu z dachu naczepy. 9 INFORMACJE DODATKOWE 9.1 Jednolita gwarancja min. 24 miesiące Minimum jeden punkt serwisowy naczepy / maksymalnie do 200 km w jedna stronę od siedziby zamawiającego/, Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmuje się w formie faxu/ 9.4 Instrukcja obsługi naczepy w języku polskim Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji naczepy dla min. 15 osób w trakcie odbioru faktycznego naczepy. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania naczepy w wydziale komunikacji zamawiającego i na rzecz zamawiającego. Naczepa zarejestrowana jako przeznaczona do celów specjalnych. 9.7 Odbiór naczepy w siedzibie zamawiającego.

20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 20 z 36 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 2 zawarta w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa: st. bryg. dr inż. Bogusław KOGUT - Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków, os. Zgody 18, NIP , REGON zwaną dalej zamawiającym, a -.., zamieszkałym w, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:... adres:..., NIP..., REGON..., działającą na podstawie wpisu do... nr..., z dnia..., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. a) Przedmiotem umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez sprzedającego na kupującego za ustaloną w umowie cenę, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /Nr sprawy WK-I / oraz ofertą wykonawcy z dnia r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. b) Sprzedawca sprzedaje, a kupujący kupuje naczepę transportową z podestem ruchomym /marka, typ, model, itp./.. 1 szt., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy i stanowi jej integralną treść. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia wykonawcy ceny, o której mowa w 3 ust. 1, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 4. 2 TERMINY OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Wydanie towaru określonego w 1 ust. 1 umowy następuje do dnia r. w godz /w dniu roboczym/, a jego niedostarczenie przez sprzedającego upoważnia kupującego do zastosowania procedury określonej w 8 ust. 1 umowy. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy. 2. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie zamawiającego o zaistniałych przeszkodach w realizacji umowy oraz o przyczynach ich powstania. Zamawiający oświadczy wykonawcy na piśmie, czy uwzględnia przyczyny podane w zawiadomieniu, czy też będzie domagał się terminowej realizacji zamówienia. 3. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 3 powinno być dokonane najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu o którym mowa w ust W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego przyczyn opóźnienia w wykonaniu umowy zapisu 8 ust. 4 umowy nie stosuje się, lecz zgoda zamawiającego na przedłużenie terminu wykonania umowy przez wykonawcę winna pod rygorem nieważności zawierać warunek wniesienia przez wykonawcę nowego zabezpieczenia, a warunek ten winien być spełniony w trybie 9 ust. 4 umowy. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy, wykonawca dostarczy zamawiającemu do jego siedziby tj.: Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, Kraków - sekretariat Komendanta Szkoły.

21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 21 z 36 3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wartość całkowita przedmiotu umowy (cena) wynosi brutto: (słownie: ), netto: (słownie: ). 2. Ustala się 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i pod warunkiem uprzedniego odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 3. Płatnikiem wynagrodzenia po zakończeniu realizacji umowy będzie zamawiający tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, Kraków, NIP , Regon , na którego wykonawca wystawi fakturę z tego tytułu. 4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku zamawiającego kwotą zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 4 ODBIÓR I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiorem jakościowo-ilościowym będzie objęty cały przedmiot umowy. 2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy: a) Przedmiotem odbioru będzie potwierdzenie ilości zamówionego przedmiotu umowy oraz zgodności z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie wykonawcy. W razie możliwości w toku odbioru zostanie organoleptycznie dokonany także odbiór jakościowy, a ujawnione wady zewnętrzne opisane będą w protokole odbioru. b) Z zastrzeżeniem 4 ust. 4 pkt. b umowy, zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia w trakcie odbioru specjalistycznych badań przedmiotu umowy - który objęty jest stosownymi oświadczeniami i gwarancją producenta. 3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez przedstawicieli stron. 4. Wyłącznie podpisanie protokołu odbioru jakościowo - ilościowego oraz odbioru faktycznego przez Strony bez zastrzeżeń upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur w sposób opisany w W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakościowo - ilościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie wykonawcy stanowiących integralną część do niniejszej umowy, lub posiada wady, wykonawca zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego do zamiany na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego od umowy odstąpi. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. 6. Ustala się, że w przypadku wystąpienia w trakcie odbioru przedmiotu umowy, wątpliwości co do jego jakości i parametrów gwarantowanych przez producenta zamawiający może zlecić w tym zakresie badania specjalistyczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku badań odstępstw od norm oraz złożonej oferty - koszty badań zobowiązuje się pokryć wykonawca, a zamawiający wezwie wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i wyznaczy do wykonania tego obowiązku odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nie dotrzymania od umowy odstąpi. Zapisy umowy o karach umownych stosuje się odpowiednio. 7. Terminy na usunięcie odstępstw w przedmiocie umowy od opisu zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy stanowiącej integralna część umowy oraz usunięcie wad nie mogą być dłuższe niż 14 dni. 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny ze złożoną ofertą lub posiada wady, zamawiającemu (działającemu poprzez pracowników upoważnionych do odbioru) przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu zamówienia. W przypadku takim Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru. Za okres opóźnienia w odbiorze zapisy 8 mają zastosowanie odpowiednio.

22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 22 z 36 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Dokumentacja techniczna jest składowa częścią przedmiotu umowy opisanego w Do przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się dołączyć: - instrukcję obsługi kontenera wraz z wyposażeniem w języku polskim, - karty gwarancyjne wyposażenia. - aktualne świadectwo homologacji. 6 RĘKOJMIE, GWARANCJA I REKLAMACJA 1. Wykonawca gwarantuje, iż użyte w przedmiocie umowy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach i udziela na przedmiot umowy.. gwarancję. Ustala się, że zamawiającemu oprócz udzielanej gwarancji i w czasie jej trwania przysługuje także rękojmia i prawo do dowolnego wyboru uprawnień z poszczególnych instytucji. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 2. W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej lub faksowej na adresy: Zamawiający: nr faksu: Wykonawca: nr faksu: 3. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od wad. 4. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uznaje się, że reklamacja została uznana przez wykonawcę, co upoważnia zamawiającego (wg wyboru) do skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji, a w szczególności do odstąpienia od umowy. 5. Termin do usunięcia wad i usterek objętych reklamacją ustala się, na 7 dni kalendarzowych. W przypadku uznania reklamacji /także milczącego/ i nie usunięcie zgłoszonych wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych przez wykonawcę/gwaranta, zamawiającemu przysługuje prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko wykonawcy przez siebie wybranej osobie trzeciej. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku nie wykonania w terminie zobowiązania zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić kosztów, jakie poniósł wykonawca w związku z wykonywaniem umowy. 2. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli sytuacja finansowa wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez wykonawcę b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca będzie mógł żądać jedynie udokumentowanych kosztów, które poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy c) wykonawca wykonuje świadczenia niezgodnie z niniejszą umową d) wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z 1, 2 i 4. 8 KARY UMOWNE 1. Z tytułu opóźnień w wykonaniu, niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań umowy, strony będą naliczać kary umowne w wysokości i na zasadach określonych w ust. 2-7.

23 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 23 z Jeżeli wykonawca nie wykona umowy w terminie i zamawiający odstąpi od niej wykonawcy zostanie potrącona kara umowna w wysokości wartości złożonego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przedmiotu umowy, odstępstw od opisu zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie wykonawcy lub wad i udzielenia wykonawcy przez zamawiającego dodatkowego terminu, o którym mowa w 4 ust. 5 zamawiający będzie naliczać i potrącać kary umowne z należności wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru na podstawie protokołu odbioru. 4. Z tytułu nie wykonania umowy w ustalonym terminie zamawiający będzie naliczać i potrącać kary umowne z należności wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru na podstawie protokołu odbioru. 5. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne, liczone od wynagrodzenia umownego brutto w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od zamawiającego. 6. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy w trybie o którym mowa w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy tj. w kwocie. zł. (słownie: złotych.. groszy). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 4. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna to ważność dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi obejmować okres obowiązywania umowy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 najpóźniej w dniu odbioru, a w sytuacji opóźnienia realizacji umowy, na trzy dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wykonawca wnosi nowe zabezpieczenie, ważne do upływu nowego terminu wyznaczonego przez zamawiającego. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zasadami określonymi w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zamówienia podstawowego oraz zamówień realizowanych na podstawie prawa opcji) i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na konto wykonawcy ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddadzą rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 11 ZMIANY W UMOWIE 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:

24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 24 z 36 1) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie wykonawcy), zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez wykonawcę; 2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego; 3) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4) inne niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy; Dla skorzystania z uprawnień w tym przedmiocie wykonawca musi je udowodnić. 5) zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 6) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Zmiany postanowień zawartej umowy określone w ust. 1 pkt 1), nie wymagają zachowania formy pisemnej. 4. Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez wykonawcę. 6. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu. 3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 4. W przypadku rozwiązania umowy za wspólnym porozumieniem, strony zobowiązane są do skwitowania na piśmie wykonywania wzajemnych obowiązków z umowy do dnia jej rozwiązania. *Załącznik nr 1 do niniejszej umowy będzie stanowiło wypełnione parametrów technicznych dołączone do oferty sporządzone na podstawie załącznika nr 3A do SIWZ Załączniki: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Oferta wykonawcy z dnia r. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 25 z 36 Załącznik Nr 3... pieczęć wykonawcy..., dnia... - STRESZCZENIE OFERTY - Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (Nr sprawy WK- I ). Nazwa wykonawcy:... Adres:... Kod:... Miejscowość:... Województwo:... Telefon:... Fax:... REGON:... NIP: Internet Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na konto nr:.... oferujemy dostawę naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zgodną z opisem przedmiotu zamówienia określonym w rozdziale I i w załączniku nr 1 siwz oraz w załącznikach do oferty. LP. ASORTYMENT ILOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO a b c d Naczepa transportowa z podestem ruchomym /marka, model, typ, itp./ Razem: 1 szt. Wartość słownie:... Okres gwarancji:... miesiące. Zamówienie wykonamy w terminach wskazanych w rozdziale I oraz w załączniku nr 1 siwz.... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 26 z 36 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminach wskazanych w rozdziale I SIWZ oraz w załączniku nr 1 SIWZ. Oświadczam, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i normatywami. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i akceptujemy je w całości. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym oraz do wniesienia na dzień zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty. Termin zapłaty faktury po dostawie i odbiorze faktycznym przedmiotu dostawy wynosić będzie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu. Załącznikami do oferty są: Streszczenie oferty... str str str str str str str str str str str str str str str str.... Oferta została złożona na... kolejno ponumerowanych i podpisanych (parafowanych) przez osoby upoważnione stronach.... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

27 Załącznik Nr 3A L.p. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym 1 szt... /marka, model, typ, itp./ Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Propozycje wykonawcy DANE TECHNICZNE 1.1 Dopuszczalna masa całkowita min kg 1.2 Masa własna /bez masy windy/ min kg 1.3 Nacisk na siodło min kg 1.4 Długość zewnętrzna min mm 1.5 Wysokość siodła min mm 1.6 Wysokość zewnętrzna min mm 1.7 Wysokość wewnętrzna min mm 1.8 Powierzchnia ładunkowa min. 34 europalety 2 PODWOZIE 2.1 Konstrukcja stalowa wykonana ze stali wysokogatunkowej. 2.2 Trzy osie hamulce tarczowe 2.3 Zawieszenie pneumatyczne 2.4 Oś pierwsza podnoszona 2.5 Układ automatyczny zmniejszający ciśnienie amortyzatorów powietrznych ostatniej osi przy nierównomiernym rozłożeniu ładunku a także przy manewrowaniu do prędkości 40 km/h.

28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 28 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Propozycje wykonawcy Bezazbestowe okładziny hamulcowe 2.7 Odboje tylne gumowe 2 szt Błotniki na każde koło naczepy w kolorze czarnym z chlapaczami za ostatnią osią Bezobsługowe mechaniczne nogi podporowe z dwubiegową przekładnią obsługiwaną jednostronnie Naczepa wyposażona w kosz na min 34 szt. europalet. Kosze zamontowane do podwozia naczepy Kosze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo Klapy kosza lakierowane w kolorze białym. 3 UKŁAD HAMULCOWY 3.1 Dwuobwodowy układ powietrzny 3.2 System antyblokujący EBS lub równoważny 3.3 Gniazda złączne znormalizowane na ścianie czołowej wraz z przewodami 3.4 Automatyczny hamulec postojowy 4 SKRZYNIA ŁADUNKOWA 4.1 Podłoga ze sklejki wodoodpornej min. 27 mm 4.2 Nacisk wózka widłowego min kg 4.3 Dodatkowe uchwyty na ładunki z możliwością mocowania ładunku typu Multi Lock lub równoważne. 4.4 Kłonice przesuwne 4.5 Burty aluminiowe z krawędzią zaczepową do naciągu pionowego plandeki min. 500 mm 4.6 Deski boczne aluminiowe, wyjmowane 4.7 Belka rozporowa na burty szt Naczepa musi być oznakowana napisem PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA oraz numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego

29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 29 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Propozycje wykonawcy Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Plandeka /opończa/ (wyposażona w zamknięcie celne) naczepy w kolorze RAL Dach oraz każda ze stron naciągana lub zsuwane niezależnie Tylne zamknięcie-pełne drzwi dwustronne aluminiowe w kolorze RAL Ściana czołowa-aluminiowa RAL Słupki narażone aluminiowe przykręcane w kolorze RAL PODEST RUCHOMY 5.1 Naczepa musi być wyposażona w wysuwną platformę 2 częściową, raz składaną. 5.2 Platforma wykonana z aluminium 5.3 Zamontowany mechanizm wstępnego wysuwu z siłownikiem podwójnego działania. 5.4 Obsługa ze sterownika zewnętrznego oraz 2-punktowego sterowania nożnego 5.5 Agregat napędowy 24 V zamontowany z boku naczepy po prawej stronie. Agregat zamontowany w części tylnej naczepy. 5.6 Mechanizm podnoszenia i siłowniki w kolorze RAL Platforma nie lakierowana 5.8 Prowadnice mechanizmu wysuwu w kolorze czarnym 5.9 Udźwig min kg w odległości min. 750 mm od początku platformy Montaż windy z dokumentacją wymaganą UDT Rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT.

30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 30 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Propozycje wykonawcy Rollstopy na 2 wózki Dodatkowa skrzynia na akumulatory 2x225 Ah. Na skrzyni zamontowana sygnalizacja poziomu naładowania akumulatorów Zestaw do zasilania windy z własnych akumulatorów montowany do naczepy Kabel spiralny Zestaw do bezpośredniego zasilania windy z akumulatorów pojazdu Możliwość ładowania akumulatorów bezpośrednio z sieci 230 V za pomocą dołączonego do zestawu przewodu elektrycznego o długości 3 m. 6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 6.1 Lampy tylne zespolone ze światłami wstecznymi i przeciwmgielnymi 6.2 Światła gabarytowe boczne 6.3 Światła obrysowe 6.4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 6.5 Oświetlenie przestrzeni ładunkowej wykonane w technologii LED 6.6 Znormalizowane gniazda wtykowe na ścianie czołowej wraz z przewodami 6.7 Napięcie robocze 24V 6.8 Dwie lampy błyskowe w kolorze niebieskim wykonane w technologii LED zamontowane w tylnej części poniżej skrzyni ładunkowej po obu stronach z instalacją elektryczną wraz z przewodami na ścianie czołowej naczepy. 7 OGUMIENIE 7.1 Ogumienie o wymiarach 385/65/R22,5-6 szt. 7.2 Koło zapasowe 385/65/R22,5 - min. 1 szt. przewożone w koszu. 7.3 Felgi stalowe dla wszystkich kół 8 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 8.1 Gaśnica proszkowa 6 kg zamocowana na ścianie czołowej / podporach bocznych w skrzynce 2 szt.

31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 31 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Propozycje wykonawcy Drabina aluminiowa i/lub stalowa wejściowa w tylnej części pojazdu 8.3 Kliny pod koła z mocowaniem szt Skrzynki narzędziowe 4 szt. po 2 szt. na stronę zamykane kluczykiem 8.5 Wózek paletowy ręczny typu paleciak o udźwigu min kg 8. 6 Długość wideł wózka paletowego min mm 8.7 Pasy transportowe z napinaczem wykonane zgodnie z PN EN do mocowania ładunku o masie kg i dł. 10 m min. 30 szt. 8.8 Narożniki zabezpieczające pasy transportowe przed przetarciem. min. 60 szt. 8.9 Siatki zabezpieczające ładunek o wymiarach min. 2,0 x 2,0 m., przystosowane do mocowania na skrzyni ładunkowej naczepy. 2 szt Trójkąt ostrzegawczy 1 szt Podnośnik hydrauliczny o udźwigu min. 10 ton 2 szt Klucz do kół 1 szt Mechanizm umożliwiający szybkie uniesienie dachu naczepy na wysokość min. 160 mm np. za pomocą rękawa powietrznego biegnącego pod dachem naczepy w celu usunięcia wody / śniegu z dachu naczepy. 9 INFORMACJE DODATKOWE 9.1 Jednolita gwarancja min. 24 miesiące Minimum jeden punkt serwisowy naczepy / maksymalnie do 200 km w jedna stronę od siedziby zamawiającego/, Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmuje się w formie faxu/ 9.4 Instrukcja obsługi naczepy w języku polskim. 9.5 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji naczepy dla min. 15 osób w trakcie odbioru faktycznego naczepy. 9.6 Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania naczepy w wydziale

32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 32 z 36 L.p. Wymagania w zakresie parametrów technicznych Minimalne wymagania parametru Propozycje wykonawcy komunikacji zamawiającego i na rzecz zamawiającego. Naczepa zarejestrowana jako przeznaczona do celów specjalnych. 9.7 Odbiór naczepy w siedzibie zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

33 Załącznik Nr 4... /pieczęć wykonawcy/... /adres wykonawcy/ O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nr sprawy WK-I Ja (imię i nazwisko):... zamieszkały:... reprezentujący firmę (nazwa firmy):... jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze:... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), tzn. spełniamy warunki: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 34 z /pieczęć wykonawcy/ Załącznik Nr 5 W Y K A Z * W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu pn.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nr sprawy WK-I Wykaz co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że ta dostawa została wykonana należycie o wartości co najmniej ,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00 groszy) lub ich równowartość w innej walucie. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż polska (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym NBP). Lp. Rodzaj dostawy Data realizacji Wartość wykonanej Dostawy w PLN Zamawiający (firma, adres, nr telefonu, nr faksu) * do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

35 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 35 z 36 Załącznik Nr 6... /pieczęć wykonawcy/ O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nr sprawy WK-I Ja (imię i nazwisko):... zamieszkały:... reprezentujący firmę (nazwa firmy):... jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze:... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

36 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 36 z 36 Załącznik Nr 7... /pieczęć wykonawcy/ O Ś W I A D C Z E N I E o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nr sprawy WK-I Przedkładam informację w trybie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), że: Ja (imię i nazwisko):... reprezentujący firmę (nazwa firmy):... 1) nie należę do grupy kapitałowej* 2) należę do grupy kapitałowej* (w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) * niepotrzebne skreślić... /data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ Uwaga: w przypadku wykonawców u biegających się wspólnie o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pakowarek do piasku 5 szt. dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pieczywa dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa rękawic specjalnych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Kraków: Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Budowa stanowisk badawczych SB 1 i SB 2 oraz stanowiska treningowego ST 3 wraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Przebudowa sali kinowej oraz przynależnych jej pomieszczeń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Z A T W I E R D Z A M... WK-I.2370.14.4.2016 Zamawiający: Adres: os. Zgody 18, 31-951 Kraków REGON: 000173427 NIP: 678-002-92-86 Telefon: 12-64-60-100 Fax: 12-64-60-199 Strona internetowa: www.sapsp.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-07-14 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzd.bielsko.pl Bielsko-Biała: Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Bielsko Biała: DZIERŻAWA URZĄDZEŃ MOBILNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO OBSŁUGI PARKINGÓW W BIELSKU BIAŁEJ.

Bielsko Biała: DZIERŻAWA URZĄDZEŃ MOBILNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO OBSŁUGI PARKINGÓW W BIELSKU BIAŁEJ. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzd.bielsko.pl Bielsko Biała: DZIERŻAWA URZĄDZEŃ MOBILNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Naprawa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia pod drogą krajową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo