REGULAMIN PROMOCJI. prowadzonej pod nazwą: Rabat na paliwo i myjnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. prowadzonej pod nazwą: Rabat na paliwo i myjnie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Rabat na paliwo i myjnie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Rabat na paliwo i myjnie (zwana dalej Promocją ). 2. Organizatorem Promocji jest Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: (zwana dalej Organizatorem ). 3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Promocja prowadzona jest na stacjach paliw Organizatora prowadzonych, pod szyldem Statoil oraz na stacjach paliw prowadzonych przez Franczyzobiorców Organizatora (zwane dalej łącznie: Stacjami Paliw ) wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Stacje biorące udział w promocji oznaczone są materiałami reklamowymi umieszczonymi na witrynie. 5. Z promocji wyłączone są stacje samoobsługowe działające pod logo 123 oraz Statoil Promocja jest realizowana w okresie od dnia 15 września 2014 r. (godz. 0:00:00) do dnia 15 maja 2015 r. (godz. 23:59:59) na Stacjach Paliw. 7. Celem Promocji jest czasowe obniżenie cen Paliw i Gazu (LPG) wskazanych w 1 pkt 9 niniejszego Regulaminu dostępnych do nabycia na Stacjach Paliw w czasie trwania Promocji na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie oraz czasowe obniżenie cen myjni Premium. 8. Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik ) jest wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania promocji spełni łącznie poniższe warunki: - dokona zakupu produktu marki Energizer lub Wilkinson Sword (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi ) oznaczonych specjalnymi naklejkami / wkładkami promocyjnymi dot. Promocji (zwane dalej: Kuponami ) w dowolnym punkcie sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - dokona zakupu co najmniej 1 litra dowolnego paliwa lub gazu na Stacji Paliw według zasad określonych w Regulaminie lub myjni Premium, - okaże przed dokonaniem płatności z tytułu zakupu paliwa lub myjni, oryginalnego, nieuszkodzonego Kuponu dołączonego do Produktu Promocyjnego (tzn. naklejka/wkładka

2 promocyjna znajdująca się na/w Produkcie Promocyjnym, wraz z nienaruszonym kodem EAN oraz zabezpieczeniem gwarantującym oryginalność dowodu zakupu). 9. Promocją objęte są następujące paliwa dostępne na Stacjach Paliw: EuroSuper 95, Suprema 98, Supra Diesel, Diesel Gold, Diesel Gold Arktyczny (zwane każde z osobna: Paliwem, a łącznie: Paliwami ) oraz gaz płynny LPG SupraGaz (zwany dalej: Gazem ) oraz myjnia Premium (zwana dalej: Myjnia ). 10. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika rabatu od ceny zakupu Paliw i/lub Gazu oraz Myjni na Stacji Paliw (zwanego dalej: Rabatem ), w wysokości szczegółowo określonej w Regulaminie oraz, w zamian za okazanie i oddanie pracownikowi Stacji Paliw Kuponu. 11. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie. 12. Promocja ma charakter otwarty i powszechny. 13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w Regulaminie. II. WARUNKI PROMOCJI 1. W okresie trwania Promocji Uczestnik dokonujący Zakupu Paliw lub Gazu uprawniony jest do uzyskania rabatów w zależności od zakupionego Produktu Promocyjnego w wysokości: a) 20 groszy za każdy litr paliwa premium (Suprema 98, DieselGold, DieselGold Arktyczny) zakupionego na wybranych Stacjach Paliw z zastrzeżeniem, iż w przypadku zatankowania większej niż 100 liczby litrów, Uczestnik otrzyma rabat 20 gr do każdego ze 100 zatankowanych litrów (łącznie maksymalnie 20 zł), a za każdy litr ponad 100, Uczestnik zapłaci 100% ceny. b) 15 groszy za każdy litr paliwa bazowego (Eurosuper 95, SupraDiesel, SupraGaz) zakupionego na wybranych Stacjach Paliw z zastrzeżeniem, iż w przypadku zatankowania większej niż 100 liczby litrów, Uczestnik otrzyma rabat 15 gr do każdego ze 100 zatankowanych litrów (łącznie maksymalnie 15zł), a za każdy litr ponad 100, Uczestnik zapłaci 100% ceny. c) 10 groszy za każdy litr paliwa bazowego (Eurosuper 95, SupraDiesel, SupraGaz) zakupionego na wybranych stacjach Paliw z zastrzeżeniem, iż w przypadku zatankowania większej niż 50 liczby litrów, Uczestnik otrzyma rabat 10 gr do każdego z 50

3 zatankowanych litrów (łącznie maksymalnie 5zł), a za każdy litr ponad 50, Uczestnik zapłaci 100% ceny. d) w zależności od zakupionego produktu 30% lub 15% na myjnię Premium na wybranych stacjach Statoil. 2. Wysokość rabatów, jakie są przyznawane Uczestnikom określają wyłącznie Kupony dołączone do sprzedawanych Produktów Promocyjnych. 3. Rabat nalicza się do każdego pełnego litra. Przykładowo, jeśli uczestnik korzystając z rabatu 20 gr za litr Paliwa, zatankuje 20,6 litra oleju napędowego DieselGold, otrzyma rabat o łącznej wysokości 4 zł (0,20 gr x 20 litrów = 4 zł). 4. Rabat nie jest naliczany, jeżeli Uczestnik zatankuje mniej niż 1 litr. 5. Do udziału w Promocji uprawnia Zakup Paliwa lub Gazu lub Myjni dokonany w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, z wyjątkiem płatności dokonywanych za pomocą kart paliwowych (np. Routex, DKV, UTA) oraz bonów wartościowych STATOIL. 6. Do udziału w Promocji nie uprawnia zakup produktów marki Energizer i Wilkinson Sword, które nie są oznaczone naklejkami/wkładkami promocyjnymi. 7. Uczestnicy są zobowiązani do potwierdzenia chęci skorzystania z Promocji poprzez okazanie Kuponu po dokonaniu tankowania, a przed dokonaniem płatności za Paliwo lub przed dokonaniem płatności za Myjnię. Okazanie Kuponu po dokonaniu płatności nie uprawnia do udzielenia Rabatu w danym Zakupie Paliwa lub Gazu lub Myjni. 10. Organizator zastrzega, iż Kupony uszkodzone lub niezawierające znaków gwarantujących ich oryginalność, nie są akceptowane przez Organizatora i nie uprawniają do udziału w Promocji. 11. Rabat nie podlega sumowaniu, tzn. że przedstawienie podczas Zakupu na Stacjach Paliw więcej niż jednego Kuponu w czasie jednej transakcji uprawnia Uczestnika do jednokrotnego nabycia prawa do Rabatu. 12. Kupony podlegają jednokrotnemu wykorzystaniu. Po przedstawieniu i wykorzystaniu przez Uczestnika danego Kuponu, Uczestnik powinien oddać go pracownikowi Stacji Paliw. Odmowa oddania pracownikowi Stacji Paliw oryginalnego Kuponu nie uprawnia do nabycia Rabatu. 13. Równowartość uzyskanego przez Uczestnika Rabatu nie podlega wypłacie w pieniądzu, ani nie jest przeliczana na punkty w programie Premium Club. Uczestnik nie może domagać się także zamiany otrzymanego Rabatu na inne nagrody rzeczowe lub towar lub usługę. 14. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. 15. Przy skorzystaniu z Promocji nie są naliczane punkty programu Premium Club.

4 III. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, Warszawa, z dopiskiem na kopercie Reklamacja Rabat na paliwo i myjnie w okresie trwania Promocji oraz w okresie 30 dni od dnia jej zakończenia (liczy się data stempla pocztowego). 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Dane osobowe udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art Kodeksu Cywilnego). IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno organizacyjnych, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stacjach Paliw w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne. 4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz ze zm.).

5 5. Regulamin Promocji, jest dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej w siedzibie Organizatora oraz na Stacjach Paliw. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny. 7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. ORGANIZATOR

6 Lp Załącznik nr 1 1. Lista stacji biorących udział w promocji realizujących rabat paliwowy. Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Wojska Polskiego Aleksandrów Łódzki ul. Lipowa Bełchatów ul. Słonecznikowa Białystok Al. Jana Pawła II Białystok ul. Poleska Białystok ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8C Białystok Al. Piłsudskiego Bielsk Podlaski ul. Partyzantów Bielsko-Biała Al. Andersa Bielsko-Biała ul. Kościuszki Bolesławiec Łąka Bolesławiecka 29B Bolesławiec ul. Wspólna Bońki Zawady ul. Sądowa Brodnica Zasieki Brody Żarskie ul. Kościuszki 66E Brzesko ul. Jagiellońska Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20D Bydgoszcz ul. Solskiego Bydgoszcz ul. Zabrzańska Bytom ul. Hutnicza Bytom Krzywa 69A Chojnów ul. Katowicka Chorzów ul. Batorego Chorzów Chyżne Chyżne ul. Kolejowa Cieszyn Jurków Czchów ul. Staszica Czeladź ul. Gdyńska Czerwonak Al. Wyzwolenia Częstochowa ul. Bardowskiego Częstochowa Al. Wojska Polskiego Częstochowa ul. Karpin 1B Dąbrówka Dłużniewo 46B Dłużniewo ul. Opolska Dobrzeń Wielki ul. Płońska Drobin Pl. Grunwaldzki Elbląg Kazimierzowo 7C Elbląg ul. Przemysłowa Ełk ul. Marynarki Polskiej Gdańsk Al. Zwycięstwa Gdynia

7 ul. Morska 78A Gdynia ul. Unruga Gdynia ul. Olsztyńska Gietrzwałd Al. Wolności Głogów Suchatówka Gniewkowo ul. Żwirki I Wigury Gniezno ul. Sportowa Gorlice ul. Piłsudskiego Gorzów Wielkopolski ul. Warszawska Gorzów Wielkopolski Janówek Grójec ul. Piłsudskiego Grudziądz ul. Jeleniogórska 7E Gryfów Śląski ul. Harklowa Harklowa Czyżówek Iłowa ul. Kozubek Jabłonka ul. 3-go Maja 85A Jarosław ul. Kruhel Pełkiński Jarosław Al. Piłsudskiego Jastrzębie Zdrój ul. Bielska Jaworze Al. Piłsudskiego Jaworzno ul. Grunwaldzka Jelenia Góra ul. Sudecka Jelenia Góra Juszczyn Juszczyn ul. Podmiejska 22B Kalisz ul. Warszawska Kielce ul. Źródłowa Kielce ul. Moniuszki Kluczbork ul. Szczecińska Kołobrzeg ul. Sikorskiego Kostrzyn Nad Odrą ul. Krakusa I Wandy Koszalin ul. Morska Koszalin Gręzów 1B Kotuń ul. Rejtana 3A Kowary ul. Warszawska Kozienice Kraczkowa Kraczkowa ul. Wielicka Kraków ul. Powstańców Wielkopolskich Kraków Al. Jana Pawła II Kraków ul. Armii Krajowej Kraków os. Dywizjonu A Kraków ul. Lublańska 16A Kraków ul. Mogilska Kraków ul. Podkarpacka 3A Krosno

8 ul. Koźmińska Krotoszyn ul. Krze Duże 22A Krze Duże ul. Słone 131A Kudowa Zdrój ul. Gwarna/Muzealna Legnica ul. Baworowo 51A Leśna ul. Abrahama Lębork ul. Skępska Lipno ul. Piłsudskiego Lubin Al. Kraśnicka Lublin Al. Tysiąclecia Lublin ul. Jana Pawła II Lublin ul. Łęczyńska Lublin ul. Kunickiego 141A Lublin Mostki Lubrza Rakowice Wielkie 1D Lwówek Śląski ul. Kępińska 1A Łęka Opatowska Al. Legionów Łomża ul. Prądzyńskiego Łódź ul. Przybyszewskiego Łódź Al. Piłsudskiego Łódź Al. Wyszyńskiego Łódź ul. Rzgowska Łódź Al. Włókniarzy Łódź ul. Zgierska Łódź ul. Zgierska Łódź ul. Gdańska Łysomice ul. Kopernika Malbork ul. Brzeska Międzyrzec Podlaski ul. Nowomyśliwska Międzyzdroje ul. Przemysłowa Mińsk Mazowiecki Al. Wojska Polskiego 1A Mirsk ul. Kielecka Morawica Raba Niżna Mszana Dolna ul. Bieszczadzka Nowa Dęba ul. Kilińskiego Nowy Sącz ul. Przyłęk 113A Nowy Tomyśl ul. Sławkowska Olkusz ul. Rabsztyńska 2B Olkusz ul. Leonharda Olsztyn ul. Śliwy Olsztyn ul. Pstrowskiego Olsztyn ul. Lubelska 10A Olsztyn ul. Poprzeczna 11D Olsztyn Olszyny Olszyny Wojnowice Opalenica

9 ul. Sosnkowskiego Opole Osła 1F Osła ul. Żebrowskiego Ostrołęka ul. Obozowa Ostrołęka Ostrowiec ul. Zagłoby Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski Al. Jana Pawła II Grabin Ostróda Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska ul. Sikorskiego 41C Ostrzeszów ul. Dąbrowskiego Oświęcim ul. Szosa Lubelska Otwock ul. Łaska Pabianice Słupia 135A Pacanów ul. Górnośląska Piasek Kolonia Siedliszczki 5B Piaski Piotrków Al. Armii Krajowej Trybunalski ul. Bielska 61A Płock ul. Otolińska Płock ul. Konie Pniewy Połupin Krosno ul. Widok Odrzańskie ul. Wojciechowskiego Poznań ul. Chartowo Poznań ul. Piłsudskiego Poznań ul. Bobrzańska Poznań ul. Czechosłowacka Poznań ul. Wrocławska Prochowice ul. Wrocławska Prochowice ul. Wiejska Prudnik Pl. Unii Brzeskiej Przemyśl ul. Wilsona Przemyśl Nowa Niedrzwica Przytoczna Rdzawka Rabka ul. Plac Mostowy Racibórz ul. Jana Pawła II Radom ul. Czarnieckiego Radom ul. Struga Radom Gręblin 55A Rudno ul. Wodzisławska Rybnik ul. Kotucza Rybnik Al. Rejtana Rzeszów Pakoszówka Sanok

10 ul. Wesoła 12A Sędziszów Małopolski ul. Lewandowskiego Siemiatycze ul. Krakowska 144C Skarżysko- Kamienna ul. 1 Maja 23A Słubice ul. Gdańska/Kozietulskiego Słupsk Al. 600-lecia Sochaczew ul. Kujawska Solec Kujawski Al. Niepodległości Sopot ul. Wawel Sosnowiec ul. Piłsudskiego Sosnowiec ul. Okulickiego 140A Stalowa Wola Al. Wyzwolenia Starachowice ul. Świecka Stare Marzy ul. Szczecińska Stargard Szczeciński ul. Sikorskiego Starogard Gdański ul. Piłsudskiego 1A Stąporków ul. Stok Stok ul. Starogardzka Straszyn ul. Stryszawa 32D Stryszawa Korytnica Sulejów ul. Pułaskiego/Reja Suwałki ul. Gryfińska Szczecin Al. Bohaterów Warszawy 37G Szczecin ul. Cieślaka Szczecinek ul. Grunwaldzka Śrem ul. Sienkiewicza Tarnobrzeg ul. Warszawska Tarnobrzeg ul. Klikowska Tarnów Al. Matki Bożej Fatimskiej Tarnów Janów 39A Tczów ul. Szosa Lubicka Toruń Strzeszowice Trzebiel ul. Budowlanych Tychy Uzdowo Uzdowo ul. Piłsudskiego Wadowice ul. Wrocławska Wałbrzych ul. Armii Krajowej 7A Wałbrzych ul. Puławska Warszawa ul. Jugosłowiańska Warszawa ul. Modlińska Warszawa ul. Radzymińska Warszawa ul. Grochowska Warszawa Al. Rodowicza "Anody" Warszawa

11 ul. Połczyńska Warszawa ul. Krasnobrodzka Warszawa ul. Powstańców Śląskich Warszawa ul. Nowoursynowska Warszawa Al. Krakowska Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Conrada 29B Warszawa ul. Towarowa Warszawa ul. Dzika Warszawa ul. Kondratowicza Warszawa ul. Wał Miedzeszyński Warszawa ul. Płochocińska Warszawa Al. Jerozolimskie Warszawa ul. Woronicza Warszawa ul. Rzeźbiarska Warszawa ul. Ochocza Warszawa ul. Płochocińska Warszawa ul. Europejska Warszawa ul. Głowackiego Wieluń ul. Starowiejska Władysławowo ul. Okrzei Włocławek Włostów Włostów ul. Witosa Wodzisław Śląski ul. 26-go Marca Wodzisław Śląski Łopoń Wojnicz Kargał Las 2A Wola Krzysztoporska Proszenie 1C Wolbórz ul. Żeromskiego Wolsztyn Berzyna Wolsztyn Al. Krakowska 81A Wólka Kosowska ul. Sucha 15C Wrocław ul. Dmowskiego Wrocław ul. Braniborska Wrocław ul. Karkonoska Wrocław ul. Działkowców Września ul. Wolności Zabrze ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym ul. Doranta Zakroczym ul. Peowiaków 9A Zamość ul. Wyszyńskiego Zamość ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Zawiercie ul. Przysiółki Zbąszyń ul. Łaska Zduńska Wola ul. Wyszyńskiego Zielona Góra

12 Al. 3-go Maja Zielona Góra Al. Zjednoczenia 104A Zielona Góra ul. Ułańska Żary ul. Wodzisławska Żory ul. Katowicka Żory ul. Wesoła Żywiec 2. Lista stacji biorących udział w promocji realizujących rabat na myjnie. Lp Nr Kod Adres stacji pocztowy Miejscowość ul. Wojska Polskiego Aleksandrów Łódzki ul. Lipowa Bełchatów ul. Słonecznikowa Białystok Al. Jana Pawła II Białystok ul. Poleska Białystok ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8C Białystok ul. Partyzantów Bielsko-Biała ul. Sądowa Brodnica Zasieki Brody Żarskie ul. Kościuszki 66E Brzesko ul. Jagiellońska Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20D Bydgoszcz ul. Solskiego Bydgoszcz ul. Zabrzańska Bytom ul. Hutnicza Bytom ul. Katowicka Chorzów ul. Batorego Chorzów ul. Kolejowa Cieszyn ul. Staszica Czeladź Al. Wyzwolenia Częstochowa ul. Bardowskiego Częstochowa Al. Wojska Polskiego Częstochowa Pl. Grunwaldzki Elbląg ul. Przemysłowa Ełk ul. Marynarki Polskiej Gdańsk Al. Zwycięstwa Gdynia ul. Morska 78A Gdynia ul. Unruga Gdynia Al. Wolności Głogów ul. Żwirki I Wigury Gniezno ul. Sportowa Gorlice ul. Piłsudskiego Gorzów

13 Wielkopolski ul. Warszawska Gorzów Wielkopolski ul. Piłsudskiego Grudziądz ul. 3-go Maja 85A Jarosław Al. Piłsudskiego Jastrzębie Zdrój Al. Piłsudskiego Jaworzno ul. Grunwaldzka Jelenia Góra ul. Sudecka Jelenia Góra ul. Podmiejska 22B Kalisz ul. Warszawska Kielce ul. Źródłowa Kielce ul. Sikorskiego Kostrzyn Nad Odrą ul. Morska Koszalin ul. Warszawska Kozienice ul. Wielicka Kraków ul. Powstańców Wielkopolskich Kraków Al. Jana Pawła II Kraków ul. Armii Krajowej Kraków os. Dywizjonu A Kraków ul. Lublańska 16A Kraków ul. Mogilska Kraków ul. Podkarpacka 3A Krosno ul. Gwarna/Muzealna Legnica ul. Abrahama Lębork ul. Skępska Lipno ul. Piłsudskiego Lubin Al. Kraśnicka Lublin Al. Tysiąclecia Lublin ul. Jana Pawła II Lublin ul. Kunickiego 141A Lublin Al. Legionów Łomża ul. Prądzyńskiego Łódź ul. Przybyszewskiego Łódź Al. Piłsudskiego Łódź Al. Wyszyńskiego Łódź ul. Rzgowska Łódź Al. Włókniarzy Łódź ul. Zgierska Łódź ul. Zgierska Łódź ul. Kopernika Malbork ul. Nowomyśliwska Międzyzdroje ul. Kielecka Morawica ul. Kilińskiego Nowy Sącz ul. Sławkowska Olkusz

14 ul. Rabsztyńska 2B Olkusz ul. Leonharda Olsztyn ul. Śliwy Olsztyn ul. Pstrowskiego Olsztyn ul. Lubelska 10A Olsztyn ul. Sosnkowskiego Opole ul. Zagłoby Ostrowiec Świętokrzyski Al. Jana Pawła II Ostrowiec Świętokrzyski ul. Raszkowska Ostrów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego Oświęcim ul. Łaska Pabianice Al. Armii Krajowej Piotrków Trybunalski ul. Bielska 61A Płock ul. Wojciechowskiego Poznań ul. Chartowo Poznań ul. Piłsudskiego Poznań ul. Bobrzańska Poznań ul. Wiejska Prudnik Pl. Unii Brzeskiej Przemyśl ul. Wilsona Przemyśl ul. Plac Mostowy Racibórz ul. Jana Pawła II Radom ul. Struga Radom ul. Wodzisławska Rybnik ul. Kotucza Rybnik Al. Rejtana Rzeszów ul. Krakowska 144C Skarżysko-Kamienna ul. Gdańska/Kozietulskiego Słupsk Al. Niepodległości Sopot ul. Wawel Sosnowiec ul. Piłsudskiego Sosnowiec ul. Okulickiego 140A Stalowa Wola ul. Szczecińska Stargard Szczeciński ul. Sikorskiego Starogard Gdański ul. Pułaskiego/Reja Suwałki ul. Gryfińska Szczecin Al. Bohaterów Warszawy 37G Szczecin ul. Cieślaka Szczecinek ul. Grunwaldzka Śrem ul. Klikowska Tarnów Al. Matki Bożej Fatimskiej Tarnów ul. Szosa Lubicka Toruń

15 ul. Budowlanych Tychy ul. Piłsudskiego Wadowice ul. Wrocławska Wałbrzych ul. Armii Krajowej 7A Wałbrzych ul. Puławska Warszawa ul. Jugosłowiańska Warszawa ul. Modlińska Warszawa ul. Radzymińska Warszawa Al. Rodowicza "Anody" Warszawa ul. Połczyńska Warszawa ul. Krasnobrodzka Warszawa ul. Powstańców Śląskich Warszawa ul. Nowoursynowska Warszawa Al. Krakowska Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Conrada 29B Warszawa ul. Towarowa Warszawa ul. Dzika Warszawa ul. Kondratowicza Warszawa ul. Wał Miedzeszyński Warszawa Al. Jerozolimskie Warszawa ul. Głowackiego Wieluń ul. Starowiejska Władysławowo ul. Okrzei Włocławek ul. Witosa Wodzisław Śląski ul. Żeromskiego Wolsztyn ul. Sucha 15C Wrocław ul. Dmowskiego Wrocław ul. Karkonoska Wrocław ul. Peowiaków 9A Zamość ul. Łaska Zduńska Wola Al. 3-go Maja Zielona Góra ul. Wesoła Żywiec

Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Premium CoCo Al.

Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Premium CoCo Al. Nr stacji Format Adres Kod pocztowy 70201 Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 4105-170 70210 Premium CoCo Al. Krakowska 81A 05-552 70211 Premium CoCo ul. Puławska 274 02-819 70212

Bardziej szczegółowo

Stacje STATOIL dokonujące rejestracji numerów na kartę Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej

Stacje STATOIL dokonujące rejestracji numerów na kartę Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Stacje STATOIL dokonujące rejestracji numerów na kartę Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3 ul.

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy Adres Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bełchatów ul.

Lp Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy Adres Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bełchatów ul. 1 70519 Aleksandrów Łódzki 95-070 ul. Wojska Polskiego 62-64 2 70377 Bełchatów 97-400 ul. Lipowa 53 3 70311 Białystok 15-703 Al. Jana Pawła II 56 4 70578 Białystok 15-476 ul. Poleska 11 5 70287 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. prowadzonej pod nazwą: Taniej zasilasz bak

REGULAMIN PROMOCJI. prowadzonej pod nazwą: Taniej zasilasz bak REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Taniej zasilasz bak I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 50% rabatu na myjnię Premium I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN PROMOCJI 50% rabatu na myjnię Premium I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN PROMOCJI 50% rabatu na myjnię Premium I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą 50% rabatu na myjnię Premium.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Kup mycie i odbierz rabat 10 gr/l na paliwo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Kup mycie i odbierz rabat 10 gr/l na paliwo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Kup mycie i odbierz rabat 10 gr/l na paliwo 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 75106 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 75106 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 75106 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny 70377 ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów 70287 ul. Słonecznikowa 2 15-660 Białystok 70311 Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista stacji. Kod pocztowy. Lp Miejscowość Adres

Załącznik nr 1 Lista stacji. Kod pocztowy. Lp Miejscowość Adres Załącznik nr 1 Lista stacji Lp Miejscowość Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 2 Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny 107 16-320 3 Bełchatów ul. Lipowa 53 97-400 4 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista stacji Statoil oferujących milesplus diesel arktyczny. Stan na dzień

Lista stacji Statoil oferujących milesplus diesel arktyczny. Stan na dzień Lista stacji Statoil oferujących milesplus diesel arktyczny. Stan na dzień 23.12.2016. Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 2 75106 ul.

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowosc Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny Bełchatów

Lp Miejscowosc Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny Bełchatów Lp Miejscowosc Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 2 Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny 107 16-320 3 Bełchatów ul. Lipowa 53 97-400 4 Białystok ul. Słonecznikowa 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą 10 gr rabatu na każdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji "Rabaty na paliwo za punkty Premium C L. p. Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 ul.

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji Rabaty na paliwo za punkty Premium C L. p. Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 ul. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji "Rabaty na paliwo za punkty Premium C L. p. Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 Al.

Bardziej szczegółowo

Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy. Adres

Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy. Adres 70519 Aleksandrów Łódzki 95-070 Ul. Wojska Polskiego 62-64 75106 Bargłów Dworny 16-320 Ul. Bargłów Dworny 107 70377 Bełchatów 97-400 Ul. Lipowa 53 70311 Białystok 15-703 Al. Jana Pawła II 56 70578 Białystok

Bardziej szczegółowo

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 70377 ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów 70311 Al. Jana Pawła II 56 15-703 Białystok 70578 ul. Poleska 11 15-476 Białystok 70287 ul. Słonecznikowa

Bardziej szczegółowo

Lista stacji, na których obowiązuje program Circle K EXTRA Club

Lista stacji, na których obowiązuje program Circle K EXTRA Club 70519 95-070 Aleksandrów Łódzki Ul. Wojska Polskiego 62-64 70377 97-400 Bełchatów Ul. Lipowa 53 70311 15-703 Białystok Al. Jana Pawła II 56 70578 15-476 Białystok Ul. Poleska 11 70287 15-660 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista stacji Statoil posiadających w ofercie paliwo milesplus diesel arktyczny do -32 st.c Lp Nr stacji Format Adres Kod Miejscowosc Premium

Lista stacji Statoil posiadających w ofercie paliwo milesplus diesel arktyczny do -32 st.c Lp Nr stacji Format Adres Kod Miejscowosc Premium Lista stacji Statoil posiadających w ofercie paliwo milesplus diesel arktyczny do -32 st.c Lp Nr stacji Format Adres Kod Miejscowosc 1 70519 Premium CoCo ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym

Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 70201 Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 70210 Premium CoCo Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3 70211

Bardziej szczegółowo

Stacje Statoil z Arktycznym DieselGold do -32 st. C (sezon 2012/2013) L.p. Miasto Adres Kod pocztowy

Stacje Statoil z Arktycznym DieselGold do -32 st. C (sezon 2012/2013) L.p. Miasto Adres Kod pocztowy Stacje Statoil z Arktycznym DieselGold do -32 st. C (sezon 2012/2013) L.p. Miasto Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 62/64 95-070 2 Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny 107 16-320

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI realizowanej pod nazwą Rabat na paliwo z kuponem promocyjnym Sodexo

REGULAMIN PROMOCJI realizowanej pod nazwą Rabat na paliwo z kuponem promocyjnym Sodexo REGULAMIN PROMOCJI realizowanej pod nazwą Rabat na paliwo z kuponem promocyjnym Sodexo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich realizowana jest promocja

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym Al. Krakowska 81A

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym Al. Krakowska 81A Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Byłych Więźniów Twierdzy 1 70201 Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 70210 Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3 70211 ul. Puławska 274 02-819 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Rabat na paliwo DLA POSIADACZY KARTY SELGROS

REGULAMIN PROMOCJI Rabat na paliwo DLA POSIADACZY KARTY SELGROS REGULAMIN PROMOCJI Rabat na paliwo DLA POSIADACZY KARTY SELGROS POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja RABAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Rabat na paliwo DLA POSIADACZY KARTY SELGROS

REGULAMIN PROMOCJI Rabat na paliwo DLA POSIADACZY KARTY SELGROS REGULAMIN PROMOCJI Rabat na paliwo DLA POSIADACZY KARTY SELGROS POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja RABAT

Bardziej szczegółowo

Samoobsługa LPG - rabat 10 gr na litr - ZESTAWIENIE STACJI - zał. nr 2

Samoobsługa LPG - rabat 10 gr na litr - ZESTAWIENIE STACJI - zał. nr 2 1 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 Aleksandrów Łódzki 2 71088 ul. Piłsudskiego 103 Będzin 3 71086 ul. Łomaska 2A Biała Podlaska 4 71011 ul. Drzymały 31 Białogard 5 70287 ul. Słonecznikowa 2 Białystok 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą Z rankomat.pl oszczędzasz dwa razy

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą Z rankomat.pl oszczędzasz dwa razy REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą Z rankomat.pl oszczędzasz dwa razy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc Wojewodztwo 1 70201 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym mazowieckie 2 70210

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc Wojewodztwo 1 70201 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym mazowieckie 2 70210 Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc Wojewodztwo 1 70201 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym mazowieckie 2 70210 Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska mazowieckie 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Letnie Kupony

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Letnie Kupony REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Letnie Kupony I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Letnie

Bardziej szczegółowo

LISTA STACJI STATOIL

LISTA STACJI STATOIL LISTA STACJI STATOIL Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki łódzkie 2 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny podlaskie 3 ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

LISTA STACJI STATOIL

LISTA STACJI STATOIL LISTA STACJI STATOIL Lp Nr stacji Kod pocztowy Miejscowość Województwo 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki łódzkie 2 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny podlaskie 3 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Lokalizacje stacji benzynowych STATOIL

Lokalizacje stacji benzynowych STATOIL Lokalizacje stacji benzynowych STATOIL L.P. Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 STATOIL ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 STATOIL Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą Z rankomat.pl oszczędzasz dwa razy

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą Z rankomat.pl oszczędzasz dwa razy REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą Z rankomat.pl oszczędzasz dwa razy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Lp. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Lp. Adres Kod pocztowy Miejscowość Lp. Adres Kod pocztowy Miejscowość Możliwość dokonania wpłaty na Konto Klienta 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki TAK 2 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny 3 ul. Lipowa 53

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Miejscowość

Kod pocztowy. Miejscowość Lp. Adres Kod pocztowy Miejscowość Możliwość dokonania wpłaty na Konto Klienta 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki TAK 2 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny 3 ul. Lipowa 53

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 25 zł na paliwo za zakup polisy online

REGULAMIN PROMOCJI 25 zł na paliwo za zakup polisy online REGULAMIN PROMOCJI 25 zł na paliwo za zakup polisy online I. Organizator Promocji 1. Promocja 25 zł na paliwo za zakup polisy online, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Rankomat Sp. z o.o. Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KORZYSTNIE Z CIRCLE K I STATOIL DLA POSIADACZY KARTY KREDYTOWEJ 123

REGULAMIN PROMOCJI KORZYSTNIE Z CIRCLE K I STATOIL DLA POSIADACZY KARTY KREDYTOWEJ 123 1 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Korzystnie z Circle K i Statoil ( Promocja ). 2. Organizatorem promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą:

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą: REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą: Latem oczekuj więcej - Okazja XL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich prowadzona jest promocja pod nazwą Latem

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TELEKART ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN PROMOCJI TELEKART ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN PROMOCJI TELEKART ELEKTRONICZNYCH I. Organizator Promocji; miejsce i okres trwania Promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji telekart elektronicznych, której organizatorem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Z tym kuponem rabat -20% na wszystkie programy myjni automatycznej

Z tym kuponem rabat -20% na wszystkie programy myjni automatycznej REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Z tym kuponem rabat -20% na wszystkie programy myjni automatycznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod pocztowy miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Grupa FINANSET sp. z o.o. 80-890 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 36x0%z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony Regulamin Promocji 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr

REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr. (dalej Promocja). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK / ZAWADY BIELSK PODLASKI BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA BUKOWINA TATRZAŃSKA BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA EŁK GDAŃSK GDYNIA GLIWICE GŁOGÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WELM CENTRUM AUTO KOZA BIERANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Komunikat aktualizujący nr z dnia 0 kwietnia 07 r. do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. ( Spółka ) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 07 r. decyzją nr DPI/WE/40/4/5/7

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji -20% - Selgros

Regulamin Akcji -20% - Selgros Regulamin Akcji -20% - Selgros I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja 20%- Selgros (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo