Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach"

Transkrypt

1 Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Fundacji dla Śląska w Katowicach (zwanej dalej Fundacją) w zakresie realizacji rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (zwanego dalej FIO) w latach W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 8 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Fundacji w zakresie spraw objętych kontrolą. 1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK

2 2 PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe: I. W zakresie realizacji zakresu rzeczowego programów współfinansowanych ze środków FIO. 1. Fundacja w latach , na podstawie pięciu umów zawartych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 2 (dalej zwany Ministrem), była beneficjentem środków publicznych z FIO w kwocie 624,7 tys. zł 3 na realizację programów Sztuka trzech źródeł i Czuję się bezpiecznie. Jako organizacja pozarządowa i posiadająca status organizacji poŝytku publicznego, w rozumieniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie 4 (dalej zwanej ustawą o dppw), była podmiotem uprawnionym do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ze środków FIO, a dotowane programy mieściły się w zakresie zadań statutowych Fundacji. 2. Fundacja zrealizowała wszystkie z planowanych 49 zadań w ramach ww. pięciu programów w latach (trzy Sztuka trzech źródeł i dwa Czuję się bezpiecznie), co wykazała analiza zapisów na stronie internetowej, przedłoŝone materiały promocyjne, umowy z podwykonawcami, oświadczenia członków zarządu Fundacji oraz zeznania świadków. 3. NIK negatywnie ocenia, brak w Fundacji dokumentów 5 potwierdzających realizację 13 z 49 zadań, w ramach programu Sztuka trzech źródeł w latach , a takŝe 75 konferencji i warsztatów oraz 200 pokazów i festynu w ramach programu Czuję się bezpiecznie w latach , pomimo Ŝe obowiązek załączania do sprawozdań materiałów mogących dokumentować działania faktyczne (np. list uczestników projektu, publikacji wydanych w ramach projektu, raportów, wyników prowadzonych ewaluacji), jak i działania prawne (np. kopii umów, kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych) - wynikał z rozporządzeń Ministra w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 6 2 lub Ministrem Polityki Społecznej 3 w tym: w 2005 r. 209,5 tys. zł, w 2006 r. 331,9 tys. zł i w 2007 r. 83,3 tys. zł, 4 Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm., 5 brak załączników do przedłoŝonych kontrolerom sprawozdań, w postaci kopii dokumentów 6 w okresie od 3 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891); kolejno od dnia 1 stycznia 2006 r. do nadal przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji

3 3 (załącznik nr 3), a Fundacja na podstawie ww. umów z Ministrem była zobowiązana do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją programów przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania. Ponadto analiza porównawcza liczby zadań zawartych w sprawozdaniach Fundacji dla Ministra z realizacji programu Sztuka trzech źródeł w latach i zadań zawartych w harmonogramach (załączonych do umów o dofinansowanie z FIO) wykazała, Ŝe w sprawozdaniach pominięto 10 z 49 zadań 7 (20,4 %) wymienionych w harmonogramach. 4. NIK negatywnie ocenia nieprzestrzeganie zasady bezpośredniej realizacji zadań przez dotowaną ze środków FIO Fundację i zlecenie w latach Wojewódzkiemu Ośrodkowi Metodycznemu w Katowicach (dalej WOM), w ramach programu Czuję się bezpiecznie, zorganizowania konferencji metodycznych bez wymaganej zgody (upowaŝnienia) Ministra. Prawidłowe zlecenie WOM zadania zorganizowania konferencji metodycznych wymagało bowiem uprzedniego wymienienia tego podwykonawcy w umowie z Ministrem, wraz z podaniem jego adresu i określenia części realizowanego przez niego zadania. Wykonanie działań objętych dotowanym zadaniem przez podwykonawców lub partnerów, którzy nie byli przewidziani w umowie lub w zakresie innym niŝ podany w umowie z Ministrem i załącznikach do niej - wykluczały takŝe ogłaszane przez Ministra dokumenty, stanowiące podstawę działania FIO, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji FIO 8 (dalej zwane Zasadami rozliczania FIO). Zdaniem NIK, skutkiem zlecenia realizacji ww. zadań WOM było wykorzystanie środków publicznych w kwocie łącznej 48,5 tys. zł (odpowiednio 25,0 tys. zł i 23,5 tys. zł brutto, tj. 44,6 % udzielonej dotacji 2005 r. i 15,2 % w 2006 r.) przez podmiot, którego wybór nastąpił w sposób naruszający postanowienia umowy z Ministrem i ww. Zasad rozliczania FIO. W toku kontroli Prezes Zarządu Henryka śabicka przyznała, Ŝe WOM nie był przewidywany na etapie tworzenia projektu programu Czuję się bezpiecznie i nie występował w nim jako partner. zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) 7 w tym w 2005 r. 7 z 8, w 2006 r. 8 z 16, a w 2007 r z 25, 8 Były to: a) Podstawowe kierunki działań rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005 oraz dotyczące 2005 r. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, b) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006, c) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007.

4 4 5. NIK negatywnie ocenia sposób dokonania wyboru wykonawców zadań w ramach programów Czuję się bezpiecznie i Sztuka Trzech Źródeł w latach , bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 9 (dalej zwaną ustawą pzp). Zadaniami tymi była organizacja konferencji metodycznych w ramach programu Czuję się bezpiecznie w 2005 r. przez WOM oraz produkcja maskotki dydaktycznej Sznupek przez Zakład Produkcyjno-Handlowy Gonzo s.c. Anna i Krzysztof Łuszcz w 2006 r. (dalej zwany Gonzo). Udzielenie zamówienia ww. wykonawcom nastąpiło z pominięciem ustawy pzp, pomimo Ŝe wartość umów z WOM (25,0 tys. zł 10 ) oraz Gonzo (26,8 tys. zł 11 ) przekroczyła Euro, a takŝe wbrew postanowieniu określonemu w 12 umowy z Ministrem, zgodnie z którym Fundacja zobowiązała się do stosowania ww. ustawy. II. W zakresie prawidłowości ponoszenia i rozliczania kosztów zadań współfinansowanych ze środków FIO oraz wniesienia wkładu własnego. 1. NIK ocenia jako niezgodne, z określonymi przez Ministra Zasadami rozliczania dotacji FIO, poniesienie przez Fundację w 2006 r., w ramach zadania Sztuka trzech źródeł, kosztów w kwocie 8,0 tys. zł na zakup dwóch systemów wystawienniczych. Fundacja wykorzystała środki dotacji FIO na sfinansowanie zakupu ww. systemów, pomimo Ŝe Zasady rozliczania dotacji FIO z 2006 r. uznawały, jako kwalifikowalne, koszty zakupu składnika majątkowego, którego wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł. Jednocześnie zakup ww. systemu wystawienniczego, jako spełniającego kryteria środka trwałego (tj. o wartości powyŝej 3,5 tys. zł, przewidywanym okresie uŝytkowania powyŝej 1 roku oraz kompletnym i gotowym do uŝytkowania), w świetle ww. Zasad rozliczania dotacji FIO, stanowił koszt niekwalifikowalny, albowiem nie dopuszczały one moŝliwości finansowania ze środków dotacji FIO wydatków na zakup środków trwałych. Ww. systemy wystawiennicze zostały prawidłowo ujęte w ewidencji środków trwałych, przez obsługujące Fundację biuro rachunkowe, a udzielone przez Prezes Zarządu Henrykę śabicką wyjaśnienia potwierdzały wielokrotne wykorzystywanie elementów systemu do aranŝacji wnętrz, które mogą być zestawiane w róŝny sposób w zaleŝności od inwencji danej osoby oraz do prezentacji róŝnych wystaw. Wiceprezes Irena Fugalewicz 9 Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz ze zm. 10 WOM wystawił dla Fundacji w dniu 25 października 2005 r. fakturę na kwotę ,00 zł (brutto i netto zwolnienie z VAT) za organizację konferencji szkoleniowych 11 Firma Gonzo wystawiła dla Fundacji 4 faktury o łącznej kwocie ,50 zł brutto ( zł netto) w okresie listopad-grudzień 2006 r. za produkcję psa Sznupek

5 5 przyznała, iŝ Te systemy są wykorzystywane bardzo często. Źle interpretowałam pojęcie środka trwałego. UwaŜałam, Ŝe zestaw wystawienniczy składający się z rurek, śrubek i złączek nie jest środkiem trwałym. Przyznaję jednak, Ŝe po poskładaniu ww. elementów moŝna zbudować z tego kaŝdą formę przestrzenną. NIK stwierdził, Ŝe ww. środki w kwocie 8 tys. zł, przeznaczone na zakup środków trwałych, jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, stosownie do postanowień umowy z Ministrem i art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 12 (dalej ustawa o fp) powinny podlegać zwrotowi na rachunek bankowy Ministra. 2. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe w sprawozdaniach z realizacji programów za lata następowało przekraczanie limitów poszczególnych rodzajów kosztów, przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów oraz zaliczanie wydatków do innych rodzajów kosztów niŝ podano w kosztorysach, i tak np.: w czterech przypadkach poszczególne rodzaje kosztów programu Sztuka trzech źródeł w latach przekroczyły obowiązujące limity procentowe określone w Zasadach rozliczania dotacji FIO (rozdział Koszty kwalifikowane), np. przy limicie 5 % w 2006 r. udział kosztów wyposaŝenia w wartości dotacji stanowił 7,1 %, a w 2007 r. 6 %; w jednym przypadku rodzaj kosztów programu Sztuka trzech źródeł w roku 2007 uległ w sprawozdaniu zmianie o więcej niŝ 5 % w stosunku do kwoty określonej w kosztorysie, tj. koszty wyjazdów słuŝbowych zwiększyły się o 34,8 %; w 2005 r. w pięciu przypadkach, dotyczących programów Czuję się bezpiecznie (dwa) i Sztuka trzech źródeł (trzy), Fundacja zaliczyła w sprawozdaniach z ich realizacji wydatki do innych rodzajów kosztów niŝ wynikało to z kosztorysów, np. faktury za maskotkę Sznupek ujęto w sprawozdaniu w pozycji kosztów Organizacja konferencji i warsztatów, natomiast w kosztorysie w pozycji kosztów Wydawnictwa i produkcja materiałów edukacyjnych; w 2005 r. w sprawozdaniu z realizacji programu Sztuka trzech źródeł Fundacja nie wykazała wydatku z tytułu opłaty dla ZAIKS, pomimo Ŝe w kosztorysie przeznaczono na ten cel 5,8 tys. zł. NIK negatywnie ocenia powyŝsze nieprawidłowości, gdyŝ: Zasady rozliczania dotacji FIO z 2005 r. nie przewidywały moŝliwości przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu (zmiany 12 Dz. U. Nr 249, poz ze zm.

6 6 moŝna było dokonać jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze aneksu do umowy), Zasady rozliczania dotacji FIO z 2006 r. i 2007 r. dopuszczały przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztorysu, jeŝeli nie powodowało to jej zwiększenia o więcej niŝ 5 %, a zwiększana pozycja kosztorysu nie dotyczyła wynagrodzeń, promocji i zakupu wyposaŝenia, umowy o zlecenie realizacji zadań publicznych, dofinansowanych ze środków FIO, zawarte w latach , w sytuacji gdy dany koszt finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji programu nie był równy kosztowi określonemu w kosztorysie, uznawały go za zgodny z kosztorysem tylko wtedy, gdy jego zwiększenie nie nastąpiło o więcej niŝ 5 %. Zdaniem NIK, ww. środki dotacji FIO w kwocie 5,8 tys. zł, przewidziane w kosztorysie programu Sztuka trzech źródeł w 2005 r. na opłaty dla ZAIKS przy uwzględnieniu ww. zasady rozliczania FIO w 2005 r. (nieprzewidującej moŝliwości przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu), jako wykorzystane niezgodnie z umową (kosztorys określał koszty składające się na kwotę dotacji), podlegają zwrotowi Ministrowi. Prezes Zarządu Henryka śabicka wyjaśniła, Ŝe przed podjęciem decyzji o przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysach miały miejsce konsultacje telefoniczne bądź elektroniczne z pracownikami właściwych ministerstw. Taka forma dokonywania uzgodnień była sprzeczna z postanowieniami umów o zlecenie realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków FIO, które stanowią, Ŝe dla zmian, uzupełnień i oświadczeń składanych w związku z umowami, wymagana jest kaŝdorazowo forma pisemna. 3. NIK ocenia jako nierzetelny sposób sporządzania sprawozdań dla Ministra z realizacji programu Sztuka trzech źródeł w latach oraz Czuję się bezpiecznie w 2006 r., biorąc pod uwagę stwierdzenie licznych błędów rachunkowych przy sumowaniu 19 pozycji kosztów (w 11 przypadkach zaniŝonych i w 8 zawyŝonych). 4. Udział wkładu własnego wniesionego do programów Sztuka trzech źródeł i Czuję się bezpiecznie w latach w koszcie całkowitym tych programów wynosił od 71,4 % do 87,0 %, co było zgodne z Zasadami rozliczania dotacji z FIO, obowiązującymi w tym okresie i z kwotami deklarowanymi przez Fundację we wnioskach o przyznanie dotacji FIO.

7 7 III. W zakresie ujmowania w ewidencji księgowej Fundacji operacji związanych z realizacją programów współfinansowanych ze środków FIO oraz sporządzania sprawozdań. 1. NIK negatywnie ocenia sposób prowadzenia ewidencji księgowej Fundacji, która nie spełniała wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 13 oraz ustawy o dppw w zakresie umoŝliwiającym rzetelne rozliczenie środków dotacji FIO. Analiza ewidencji księgowej Fundacji wykazała bowiem brak zamknięcia, do dnia 24 listopada 2008 r., ksiąg rachunkowych za lata 2006 i Ponadto stwierdzono, Ŝe księgi rachunkowe Fundacji w 2007 r. nie były prowadzone na bieŝąco, albowiem dowody księgowe 14 w łącznej kwocie 8 620,1 tys. zł nie zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (pozostawały w tzw. buforze). Stan miał miejsce, pomimo Ŝe przepisy ustawy o rachunkowości wymagają prowadzenia ksiąg rachunkowych na bieŝąco (art. 24 ust. 1) oraz zamknięcia ich na dzień kończący rok obrotowy, nie później niŝ w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia (art. 12 ust. 2 pkt 1), a ostatecznie najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (art. 12 ust. 4). 2. W ocenie NIK, księgi rachunkowe Fundacji w okresie objętym kontrolą były nierzetelne, gdyŝ pomimo wymogu, określonego w art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości, dokonywania zapisów w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, w ewidencji księgowej Fundacji: w 2006 r. nie ujęto 5 dowodów na kwotę 20,3 tys. zł, w latach nie ujęto kwoty 26,4 tys. zł z tytułu 26 umów o dzieło (w tym: 3 w 2005 r. - 2,5 tys. zł, 5 w 2006 r. - 7,7 tys. zł i 18 w 2007 r. - 16,2 tys. zł), w latach ujęto kwotę niŝszą o 0,8 tys. zł w przypadku 5 umów o dzieło (w tym o 0,2 tys. zł w 2006 r. 3 umowy i o 0,6 tys. zł w 2007 r. - 2 umowy), niŝ to wynikało ze stanu faktycznego, w 2005 r. dwukrotnie ujęto 2 faktury VAT w kwocie 0,1 tys. zł Ponadto fakturę VAT nr 254/10/548 na kwotę 1,0 tys. zł, wystawioną w dniu 29 grudnia 2005 r., nie zaksięgowano w 2005 r., lecz dopiero w 2006 r. (zapłata) i w 2007 r. (zarachowanie do kosztów), co było sprzeczne z wymogiem określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, aby do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzać, w postaci zapisu, kaŝde zdarzenie, które nastąpiło w tym 13 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm. 14 Dokumenty z okresu od maja do grudnia 2007 r. oraz cztery za marzec i dwa za kwiecień 2007 r.

8 8 okresie sprawozdawczym. Jednocześnie takie działanie stanowiło naruszenie obowiązującej zasady współmierności przychodów i kosztów w danym okresie rozliczeniowym. Brak ujęcia ww. dowodów księgowych we właściwym okresie sprawozdawczym, w księgach rachunkowych Fundacji był takŝe sprzeczny z art. 24 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeŝeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe. NIK stwierdza, Ŝe skutkiem nieujęcia w listach płac wynagrodzeń z tytułu ww. umów o dzieło w latach w kwocie 26,4 tys. zł, a takŝe z tytułu 4 umów o dzieło nie przedłoŝonych kontrolującym, a ujętych w sprawozdaniach z realizacji zadań przekazanych Ministrowi, Fundacja nie odprowadziła podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2,8 tys. zł. 3. Analiza wydatkowanych przez Fundację środków z pięciu otrzymanych dotacji FIO w kwocie 624,7 tys. zł (100 %), udokumentowanych 427 dowodami księgowymi (w tym 201 w 2005 r., 168 w 2006 r. i 58 w 2007 r.) wykazała brak poprawności w ich opisie, gdyŝ: 168 dowodów z 2006 r. i 33 z 2007 r. - nie opatrzono na odwrocie pieczątką Fundacji, co było sprzeczne z Zasadami rozliczania dotacji FIO w latach , 43 dowody z 2005 r., 9 z 2006 r. i 1 z 2007 r. nie zawierały potwierdzenia ich sprawdzenia pod względem merytorycznym, Ŝaden ze 124 dowodów z 2005 r., 85 z 2006 r. i 2 z 2007 r. nie zawierał potwierdzenia ich sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym, Ŝaden z 6 dowodów z 2005 r., 5 z 2006 r. i 3 z 2007 r. nie zawierał podpisu kierownika jednostki, pomimo Ŝe art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości stanowi, Ŝe dla swojej poprawności dowód księgowy powinien zawierać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Z zeznań członków Zarządu, tj. Henryki śabickiej i Ireny Fugalewicz, wynikało Ŝe Biura rachunkowe nie zwracały uwagi na to, Ŝe dowody nie zawierają potwierdzenia ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i ( ) oczekiwaliśmy, Ŝe biuro rachunkowe dopilnuje aby dowody były sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym ( ).

9 9 NIK krytycznie ocenia brak sprawdzenia dowodów i brak podpisu kierownika jednostki na dowodach będących podstawą rozliczenia dotacji z FIO, gdyŝ zgodnie z umowami zawartymi z biurami rachunkowymi Union i Bufiks, to Fundacja była zobowiązana do sprawdzenia dowodów będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych. W umowie zawartej z firmą Bufiks postanowiono wprawdzie, Ŝe Zleceniobiorca miał dokonywać dodatkowej kontroli formalno-rachunkowej, jednakŝe kontrola ta winna mieć charakter pomocniczy i nie powinna być traktowana jako podstawowa. 4. Analiza ww. 427 dowodów księgowych wykazała, Ŝe zawierały one informację wskazującą, Ŝe źródłem ich finansowania był FIO, co NIK ocenia pozytywnie w świetle wymagań Ministra w tym zakresie określonych w Zasadach rozliczania dotacji FIO w latach Jednocześnie stwierdzono jednak, Ŝe 6 dowodów na kwotę 10,5 tys. zł, dotyczących rozliczenia zadań Sztuka Trzech Źródeł za lata , występowało w dwóch egzemplarzach i w opisach dowodów (na ich odwrotnej stronie) posiadało róŝne kwoty dofinansowania ze środków FIO. Ponadto w opisie tych faktur występowały braki - pieczęci członka Zarządu Fundacji, potwierdzenia sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym, jak równieŝ pieczęci o treści: NaleŜny podatek odprowadzono do właściwego Urzędu Skarbowego i Przy realizacji umowy stosowano zasady ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych. Z zeznań złoŝonych przez członków Zarządu, tj. Henrykę śabicką i Irenę Fugalewicz wynikało, Ŝe na oryginale dowodu przekazywanego do biura rachunkowego, koordynatorzy wpisywali ołówkiem nazwę projektu, którego dotyczył, natomiast na kserokopii dowodu posiadanego przez koordynatora programu, pod koniec okresu sprawozdawczego określano kwotę dofinansowania z FIO i z innych źródeł. Członkowie Zarządu wskazywali biura rachunkowe, jako odpowiedzialne za brak prawidłowo wyodrębnionej ewidencji księgowej zawierającej źródło finansowania, natomiast pracownicy biur odpowiedzialnością obarczali Zarząd wskazując m.in., Ŝe warunkiem otrzymania wydruków odzwierciedlających rozliczenie dotacji otrzymanych na dane zadanie było rzetelne wskazanie źródła finansowania na tych dowodach. 5. Zdaniem NIK, przyjęcie opisanej wyŝej metody postępowania z dowodami księgowymi, słuŝącymi potwierdzeniu wydatkowania środków publicznych, tj. opisywanie wstępnie i prowizorycznie (ołówkiem) źródeł ich finansowania, a dopiero pod koniec okresu

10 10 sprawozdawczego przypisywanie ich do kosztów danej dotacji oraz jednoczesne funkcjonowanie w obiegu oryginałów i kopii faktur, spowodowało szereg niŝej opisanych nieprawidłowości. TakŜe fakt nieuzgadniania sporządzonych przez Fundację rozliczeń z wykorzystania dotacji dla Ministra z ewidencją księgową prowadzoną przez biura rachunkowe powodował, np. dwukrotne wykorzystanie tych samych dowodów księgowych w rozliczeniu dotacji FIO, czy teŝ rozliczanie tych samych dowodów księgowych w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji uzyskanych od róŝnych podmiotów. I tak: a) NIK negatywnie ocenia fakt dwukrotnego wykorzystania przez Fundację tego samego dowodu do rozliczenia tej samej dotacji FIO, co doprowadziło do rozliczenia środków dotacji FIO w kwocie 5,3 tys. zł bez dokumentu potwierdzającego ich poniesienie. W trakcie analizy sprawozdania z realizacji zadania Sztuka trzech źródeł za 2005 r. stwierdzono ujęcie przez Fundację dwa razy umowy o dzieło zawartej z p. J. B. oraz umowy z p. A. S. w łącznej kwocie 2,3 tys. zł oraz w sprawozdaniu z realizacji zadania Sztuka trzech źródeł za 2006 r. dwukrotne ujęcie faktury VAT nr 1286 z 28 grudnia 2006 r., wystawionej przez Katowicki Dom Sztuki Aleksander Harkawy, tj. raz w kwocie 3,0 tys. zł i w innej pozycji w kwocie 1,6 tys. zł dofinansowania z FIO. b) NIK negatywnie ocenia rozliczenie 3 faktur na kwotę 4,4 tys. zł, jednocześnie w sprawozdaniu z wykorzystania środków dotacji FIO w kwocie 4,0 tys. zł, jak i w sprawozdaniach innych podmiotów dotujących Fundację w kwocie 2,8 tys. zł. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe: ww. faktura, wystawiona przez Katowicki Dom Sztuki Aleksander Harkawy, została jednocześnie (obok rozliczenia dotacji FIO) przedłoŝona do rozliczenia dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1,8 tys. zł, dwie faktury, wykazane w sprawozdaniu z realizacji zadania Sztuka trzech źródeł za 2005 r. na kwotę łączną 1,0 tys. zł, zostały jednocześnie przedłoŝone przez Fundację w rozliczeniu dotacji otrzymanych z samorządu Województwa Śląskiego na zadanie Arterie 2005 III festiwal Uczelni Artystycznych Województwa Śląskiego w kwocie 0,2 tys. zł oraz na zadanie Narodowy Program Kultury Znaki Czasu w kwocie 0,7 tys. zł.

11 11 NIK stwierdził, Ŝe pomimo zaistnienia powyŝszych faktów, Fundacja informowała w złoŝonych sprawozdaniach Ministrowi o stu procentowym (100 %) wykorzystaniu dotacji otrzymanych z FIO w latach Na podstawie analizy raportów kasowych oraz wyciągów bankowych Fundacji z grudnia 2005 r., 2006 r. i 2007 r. ustalono, Ŝe pomimo ujęcia w rozliczeniach z wykorzystania dotacji FIO wynagrodzeń w kwocie 13,8 tys. zł do 31 grudnia 2007 r. wypłata tych wynagrodzeń nie znalazła odzwierciedlenia w ww. dokumentach. Fakt wypłacenia wynagrodzeń nie został równieŝ ujęty w księgach rachunkowych Fundacji. Prezes Zarządu Henryka śabicka zeznała, Ŝe płatności te zostały dokonane, nadmieniając jednocześnie, iŝ pracownik prowadzący kasę Fundacji w 2007 r. nie rozliczył się całkowicie z gotówki. Pracownik firmy Bufiks zeznał: Być moŝe pieniądze te zostały wypłacone gotówką, ale nie wiem z jakiego źródła. Ustalenie jednoznacznego stanu faktycznego utrudnił dodatkowo fakt, Ŝe na dzień 31 grudnia 2007 r. nie przeprowadzono inwentaryzacji kasy, a ujawnione róŝnice inwentaryzacyjne dotyczące gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2006 r. nie zostały rozliczone. Brak przeprowadzenia inwentaryzacji, uwzględniając brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednoznacznie zobowiązujące jednostki do jej przeprowadzenia na ostatni dzień kaŝdego roku obrotowego, NIK ocenia negatywnie. 7. NIK negatywnie ocenia brak 7 dowodów księgowych na łączną kwotę 6,4 tys. zł, które zostały ujęte przez Fundację w rozliczeniach z wykorzystania środków dotacji FIO na realizację programu Sztuka trzech źródeł w latach 2006 i W ocenie NIK, nieudokumentowane wydatki środków dotacji FIO, w świetle obowiązku przechowywania dowodów księgowych i dokumentów przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania, określonego w tym zakresie w art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości oraz w umowach zawartych z Ministrem, powinny podlegać, jako koszty niekwalifikowalne, zwrotowi. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, Ŝe Zarząd i pracownicy Fundacji oraz pracownicy obsługujących Fundację biur rachunkowych wzajemnie obwiniają się o zagubienie ww. dokumentów. NIK krytycznie ocenia przekazywanie przez Fundację dokumentów do zaksięgowania firmom Union i Bufiks bez potwierdzenia odbioru, co uniemoŝliwia określenie osób odpowiedzialnych za ich brak. Brak skutecznego nadzoru nad dokumentacją, dotyczącą przepływu środków pienięŝnych w Fundacji, nabiera szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu faktu, Ŝe

12 12 w latach dotacje publiczne stanowiły od 76,9 % do 81,0 % przychodów ogółem Fundacji. 8. W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe Fundacja umieszczała, w zestawieniu faktur i rachunków w rozliczeniach z wykorzystania dotacji FIO, dokumenty księgowe wystawione przed lub po terminie realizacji zadań zawartych w umowach z Ministrem (wszystkie posiadały datę sprzedaŝy taką samą jak data ich wystawienia): w sprawozdaniu z realizacji zadania Sztuka trzech źródeł w 2005 r. wykazano dwie faktury VAT na łączną kwotę dofinansowania z FIO 0,4 tys. zł, które były wystawione w lipcu 2005 r., podczas gdy w umowie określono termin wykonania zadania od 1 sierpnia do 31 grudnia 2005 r., w sprawozdaniu z realizacji zadania Sztuka trzech źródeł w 2007 r. wykazano 13 faktur na 35,6 tys. zł wystawionych po 20 grudnia 2007 r., podczas gdy termin wykonania zadania określono na okres od 11 października do 20 grudnia 2007 r. Prezes Zarządu Henryka śabicka wyjaśniła, Ŝe zgodnie z Zasadami rozliczania FIO w 2007 r. data końcowa rozliczenia przyznanej dotacji moŝe zostać określona najpóźniej na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz Wszystkie dokumenty finansowe były więc datowane z chwilą ich wystawienia, a nie datą faktycznej sprzedaŝy. NIK, w świetle jednoznacznych uregulowań zawartych w umowach z Ministrem co do dopuszczalności dokonywania zmian, w tym dotyczących terminu wykonania zadania, jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i przy jednoczesnym braku aneksów do ww. umów, negatywnie ocenia umieszczanie w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji FIO dowodów księgowych dokumentujących wydatkowanie ich przed lub po terminie realizacji zadań zawartych w umowach. 9. NIK negatywnie ocenia dokonanie przez Fundację płatności z tytułu 7 umów o dzieło w kwocie 11,2 tys. zł i 26 faktur VAT w kwocie 56,2 tys. zł, ujętych w sprawozdaniach z realizacji zadań dofinansowanych z FIO w latach 2005, 2006 i 2007, po terminie, do którego zgodnie z umowami dotacje winny być wykorzystane, tj. odpowiednio po 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006 r. i 20 grudnia 2007 r.. Fundacja nie dokonała zwrotu do budŝetu państwa ww. niewykorzystanych do końca roku budŝetowego środków dotacji w łącznej kwocie 67,4 tys. zł (w tym 24,3 tys. zł za 2005 r., 34,9 tys. zł za 2006 r. i 8,2 tys. zł za 2007 r.), pomimo Ŝe w umowach z Ministrem i w art. 144 ust. 1 ustawy o fp określono obowiązek zwrócenia do budŝetu państwa do dnia 15 lutego następnego roku (po otrzymaniu dotacji) dotacji udzielonej z budŝetu państwa w części

13 13 niewykorzystanej do końca roku budŝetowego. Wskazywanym przez Zarząd Fundacji powodem wydatkowania ww. środków po terminie realizacji zadań był m. in. późny wpływ do Fundacji środków na realizację tych zadań. 10. W toku kontroli ustalono, Ŝe, stosownie do postanowień art. 16 ust. 5 ustawy o dppw, otrzymane dotacje (przychody) ujmowano na specjalnie wyodrębnionych dla poszczególnych programów kontach analitycznych. Jednak, pomimo wymogu wynikającego z art. 132 ust. 1 ustawy o fp, w ewidencji księgowej nie wyodrębniono wszystkich poniesionych kosztów, w sposób umoŝliwiający finansowe rozliczenie poszczególnych umów. Ponadto, pomimo Ŝe uŝywany program Symfonia umoŝliwiał przypisywanie poszczególnym kosztom źródeł ich finansowania, w wyodrębnionej ewidencji księgowej wykazano środki wydatkowane z FIO jedynie w części w stosunku do kwot wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Ministrowi (78,7 tys. zł w 2005 r., 157,9 tys. zł w 2006 r. i 61,2 tys. zł w 2007 r., co stanowiło odpowiednio 37,6 %, 47,6 % i 73,5 % kwot wykazanych w sprawozdaniach). Ponadto, w ww. ewidencji ujęto siedem dowodów w 2005 r. na 11,7 tys. zł, osiem dowodów w 2006 r. na 31,4 tys. zł i trzy dowody w 2007 r. na 14,4 tys. zł, które w całości albo w części nie były finansowane z FIO. Przyczynami powyŝszych nieprawidłowości były, wg pracowników firm Union i Bufiks, prowadzących w okresie objętym kontrolą księgi rachunkowe Fundacji brak wskazywania na fakturach źródeł ich finansowania, nanoszenie opisów faktur ołówkiem, bądź wskazywania źródeł finansowania dowodów księgowych ustnie pracownikom biur rachunkowych. PowyŜsze potwierdziła Wiceprezes Zarządu Irena Fugalewicz, która zeznała, iŝ: Podział dowodów na te które są finansowane z FIO i na te finansowane z innych źródeł, nie następowało na bieŝąco lecz pod koniec okresu sprawozdawczego. W związku z tym biuro rachunkowe nie miało moŝliwości bieŝącego prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze względu na źródło finansowania. Odpowiedzialność za brak rzetelnie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków wydatkowanych z FIO ponoszą członkowie Zarządu Fundacji. Odnosząc się do powyŝszych nieprawidłowości, członkowie Zarządu Fundacji, Henryka śabicka i Irena Fuglewicz wyjaśniły, Ŝe przyczynami nierzetelności ksiąg rachunkowych Fundacji były błędy popełnione przez biura rachunkowe Union i Bufiks. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, ponosi kierownik

14 14 jednostki (Zarząd), równieŝ w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. 11. NIK negatywnie ocenia powiadomienie przez Zarząd z opóźnieniem, w stosunku do 15-dniowego terminu, określonego w art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach o zmianie podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Fundacji 15 oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia ww. organu podatkowego o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, do dnia 24 listopada 2008 r., przez kolejne biuro NIK negatywnie ocenia sposób wywiązywania się Fundacji z obowiązków sprawozdawczych za lata Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2006 r. zostało sporządzone 30 listopada 2007 r., tj. z ośmiomiesięcznym opóźnieniem i zatwierdzone 10 stycznia 2008 r., tj. z ponad sześciomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do terminów określonych w ustawie o rachunkowości (odpowiednio 31 marca oraz 30 czerwca). Sprawozdanie finansowe za 2007 r., sporządzone przez firmę Bufiks w dniu 31 marca 2008 r., zostało zakwestionowane przez Zarząd Fundacji i nie zostało zatwierdzone do dnia zakończenia niniejszej kontroli. NIK przyjęła wyjaśnienia Zarządu Fundacji, Ŝe firma Bufiks do dnia 20 października 2008 r. nie dokonała korekty sprawozdania finansowego za rok 2007, a firma Rachmistrz, której Zarząd Fundacji zlecił audyt księgowy za rok 2007, stwierdziła szereg nieprawidłowości w tym sprawozdaniu i konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów, jednak zgodnie z art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność za terminowe sporządzenie i przedstawienie sprawozdania właściwym organom do zatwierdzenia ponosi Zarząd Fundacji. Ponadto, sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało podpisane przez dwóch z trzech członków, pomimo Ŝe zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, do podpisania sprawozdania finansowego zobowiązani są wszyscy członkowie zarządu. Wiceprezes Zarządu Andrzej Zydorowicz nie podpisał sprawozdania finansowego za 2007 r. i wyjaśnił, Ŝe nie zajmował się sprawami finansowymi Fundacji. Jednocześnie NIK, w toku kontroli ustaliła, Ŝe sprawozdanie finansowe za 2005 r. zostało sporządzone i zatwierdzone terminowo. 15 Zmiana biura rachunkowego Union na Bufiks z siedzibami w Katowicach (termin upłynął 11 czerwca 2007 r., zawiadomienie złoŝono r.), 16 Kancelarię Biegłego Rewidenta Rachmistrz Marta Gawlik z siedzibą w Sosnowcu (termin upłynął 16 września 2008 r.).

15 W latach Fundacja dokonywała zakupu oraz przekazywała nieodpłatnie lub sprzedawała powyŝej ceny zakupu maskotki Sznupek w ramach programu Czuję się bezpiecznie. I tak: w 2005 r. zakupiono 242 szt. maskotek za 5,4 tys. zł, a sprzedano za 6,9 tys. zł, w 2006 r. zakupiono (niemoŝliwą do ustalenia liczbę maskotek) za 6,5 tys. zł, a sprzedano za 9,5 tys. zł, w 2007 r. zakupiono 299 szt. maskotek za 6,3 tys. zł, a sprzedano za 9,7 tys. zł. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe wynagrodzenie otrzymane przez Fundację za sprzedaŝ Sznupka (nie dotyczyło to maskotek dofinansowanych z FIO) było wyŝsze od kosztów jego zakupu o 1,5 tys. zł w 2005 r., o 3,0 tys. zł w 2006 r. i o 3,4 tys. zł w 2007 r. (od wynagrodzenia, które wynikało z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności), co wypełniało dyspozycję art. 9 ust. 1 ustawy o dppw, w zakresie uznawania odpłatnej działalności poŝytku publicznego organizacji pozarządowej za działalność gospodarczą. Stanowiło to naruszenie art. 9 ust. 3 ustawy o dppw, gdyŝ Fundacja nie mogła prowadzić odpłatnej działalności poŝytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Zdaniem NIK, zeznania złoŝone przez członków Zarządu Henrykę śabicką i Irenę Fugalewicz, w których wysunięto argumenty, Ŝe na koszt Sznupka, poza ceną zakupu, składały się koszty własne Fundacji, np. transport, magazynowanie, dystrybucja, nie zasługuje na uznanie, albowiem koszty bezpośrednie obejmują materiały i płace bezpośrednie, a pozostałe składniki stanowią koszty pośrednie Fundacji. 17. NIK negatywnie ocenia równieŝ fakt zlecenia przez Prezesa Zarządu Henrykę śabicką i Wiceprezesa Irenę Fugalewicz, członkowi Rady Fundacji A. Zawadzkiej realizacji umowy zlecenia zawartej w dniu 22 grudnia 2006 r., której przedmiotem było wykonanie weryfikacji rachunków pod względem merytorycznym, wystawianych przez partnerów za wykonane usługi w realizacji programu Czuję się bezpiecznie. Sprawdzenie poprawności określenia produktu lub usługi sprzedaŝy z przedmiotem zawartych umów, za kwotę 1,3 tys. zł i umowy o dzieło zawartej w dniu 11 października 2007 r., której przedmiotem była: obsługa księgowa sporządzenie sprawozdania finansowego Sztuka 3 Źródeł, za 1,5 tys. zł. Było to sprzeczne z 22 Statutu, zgodnie z którym członkowie Rady Fundacji nie mogą, m.in. pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji.

16 16 Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Prawidłowe rozliczenie środków dotacji FIO, wydatkowanych niezgodnie z warunkami określonymi w umowach z Ministrem. 2. Podjęcie działań w celu skorygowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za 2007 r. 3. Zgłoszenie do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego aktualnego miejsca przechowywania ksiąg rachunkowych. 4. Podjęcie działań w celu wyodrębnienia ewidencji księgowej środków wydatkowanych z FIO. 5. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umoŝliwiający rozliczenie dotacji, w tym zamknięcie ksiąg rachunkowych za lata 2006 i Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego osób fizycznych za wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów cywilnoprawnych. 7. Rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji środków pienięŝnych w kasie Fundacji. 8. Prawidłowe opisywanie dowodów księgowych. 9. Zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej do właściwego Urzędu Skarbowego. 10. Doprowadzanie do zgodności kwot wykorzystanych środków dotacji FIO z kwotami dotacji ujętymi w ewidencji księgowej i rozliczeniach wykorzystania dotacji FIO przekazywanych Ministrowi. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Zarząd, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

17 17 W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 12 stycznia 2010 r. LSZ-410-10-03/2009 P/09/001 Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 S/07/007 LKR-41131-1/07 Kraków, dnia czerwca 2008 r. Pan Leszek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Gdańsk,18 sierpnia 2008r. DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/096 LGD-

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

SZA IZBA KONTROLI DELEGATURA

SZA IZBA KONTROLI DELEGATURA NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia października 2008 r. P/08/096 LKR- 41016-2/08 Zarząd

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LWR 41018-3/2008. Pani Renata Berent-Mieszczanowicz Przewodnicząca Rady Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS we Wrocławiu

P/08/096 LWR 41018-3/2008. Pani Renata Berent-Mieszczanowicz Przewodnicząca Rady Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 4 września 2008 r. P/08/096 LWR 41018-3/2008 Pani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach 2007-2011

Bardziej szczegółowo

POPOWO, dn. 22 listopada 2015 r.

POPOWO, dn. 22 listopada 2015 r. Rozliczenie dotacji w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie.

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 17 października 2011 r. LLU-4101-08-04/2011 P/11/143 Pan Cezary Wicha Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Start w Lublinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-02/2010 Pan Piotr Balcerowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE Lublin, dnia 9 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41021-1-07 P/07/001 Pan Jarosław Zdrojkowski Marszałek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia 20 kwietnia 2010 r. Tekst jednolity P/09/001 LKR-4100-16-02/2009 Wystąpienie pokontrolne Ksiądz Bogdan Kordula Dyrektor Caritas Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r.

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. 1 Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/006 LRZ-410-02-9/09 Pan Marek Ćwiąkała Wójt Gminy Jasienica Rosielna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-14/2009 P/09/152 Pan Jarosław KWIATKOWSKI Wójt Gminy Zduny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/005 LOP - 41018-2007 Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007 Warszawa, dnia listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel.: 444-57-72 fax: 444-57-62 I/07/002 LWA 41100-17-2007 tekst ujednolicony Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu PS.I.-5.0932-20/09. Protokół

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu PS.I.-5.0932-20/09. Protokół WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I.-5.0932-20/09 Protokół z kontroli realizacji zadania określonego umową PS I.-3.9016/3-32/08 zawartą 27 maja

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zadań realizowanych w ramach FIO 2014

Rozliczenie zadań realizowanych w ramach FIO 2014 Rozliczenie zadań realizowanych w ramach FIO 2014 Prezentacja na szkolenie dla ekspertów oceniających sprawozdania z realizacji zadań Krzysztof Zawiślak, Paweł Cymer 1 Zasady wykorzystywania dotacji Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, grudnia 2010 r. LWA-4101-24-01/2010 P/10/096 Pani ElŜbieta Bogucka Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/003 Wykorzystanie przez organizacje poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/09/107 LWA-410-17-01/09 Warszawa, dnia 5 czerwca 2009 r. Pan Andrzej Wilk Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Dariusz Latos Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie BoŜe w Mikołowie-Borowej Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice

Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 9 kwietnia 2010 r. LOP-4100-01-02/2010 P/09/163 Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 12 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-04/2010 Pani Janina Ochojska-Okońska Prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Zaremba Dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Poznań, dnia 14 września 2007 r.

Pan Jerzy Zaremba Dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Poznań, dnia 14 września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 14 września 2007 r. P/07/127 LPO-41019-1-2007 Pan Jerzy Zaremba Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu PS.I.-2.0932-8/09. Protokół

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu PS.I.-2.0932-8/09. Protokół WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I.-2.0932-8/09 Protokół kontroli realizacji zadania określonego umową PS I.-3.9016/5-32/08 zawartej 1 lipca 2008 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.52.2012.7 Poznań, 2012-11-21 Ks. Krzysztof Stawski Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 P R O T O K Ó Ł kontroli realizacji zadania pod nazwą Warsztaty artystyczne realizowanego w ramach programu Warsztaty

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia maja 2011 r. Pani dr inŝ. Danuta CIECHAŃSKA Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych LLO-4101-02-02/2011 P/11/159 w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan Jan Chmiel Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Teatr Grodzki w Bielsku-Białej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan Jan Chmiel Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Teatr Grodzki w Bielsku-Białej Pan Jan Chmiel Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Teatr Grodzki w Bielsku-Białej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. P/10/005 KGP-4101-08-02//2010 Pan Witold Sartorius Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 20 stycznia 2010 r. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki P/09/190 LOP-410-14-04/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 6 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-02/2010/P/09/005 Pani ElŜbieta Pękała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31 156 Kraków adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu

Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu Opole, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/150 LOP-410-01-03/2009 Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo