Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie projektu i zabudowy stoiska wystawienniczo promocyjnego Miasta Rzeszowa o powierzchni 28,5 m², dostawa, transport, montaż i demontaż ( podczas międzynarodowych targów Paris Air Show 2011 w dniach r.) udział w targach Gminy Miasta Rzeszów będzie przedmiotem projektu finansowanego z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , nr działania 1.4 A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa Adres: Rynek 1, Rzeszów Telefon kontaktowy: tel. +48/ , faks +48/ adres strony internetowej: Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 4) Informacje uzupełniające 1

2 a) Zadanie realizowane będzie w ramach : Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Podkarpackiego na lata , nazwa projektu; Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej Paris Air Show b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. e) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 5) Udzielanie wyjaśnień zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu numer Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 2

3 a) Paweł Wasilewski Wydział Promocji, Urząd Miasta Rzeszowa,ul.Rynek11, pok. 16, tel. (0-17) sprawy merytoryczne b) Aleksandra Kuczałek Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 17, tel. (0-17) sprawy proceduralne, B. Przedmiot zamówienia WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Główny przedmiot zamówienia wg CPV: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw Dodatkowe przedmioty zamówienia wg CPV: Specjalne usługi projektowe Przedmiot Zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i zabudowy stoiska wystawienniczego Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy (będący złącznikiem nr 2 do SIWZ), podczas Międzynarodowych Targów Paris Air Show, w dniach czerwca 2011 r., udział w których jest przedmiotem projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , nr działania 1.4, w tym: a) wykonanie projektu i zabudowy stoiska Miasta Rzeszowa, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na powierzchni wystawienniczej 28,5 m kw., w obrębie hali wystawienniczej nr 6 Lotniska le Bourget, b) wykonanie zabudowy stoiska miasta Rzeszowa według zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu, c) zabezpieczenie sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego, d) montaż i demontaż stoiska, 3

4 e) przewiezienie elementów ekspozycji, w tym: modelu samolotu i silnika lotniczego z Rzeszowa do Paryża, na miejsce realizacji zamówienia oraz dowóz tych modeli z Paryża do Rzeszowa pod adres wskazany przez Zamawiającego. f) ubezpieczenie stoiska na targach, w tym: modeli przeznaczonych do prezentacji podczas targów. g) zapewnienie pełnej funkcjonalności stoiska i zadbanie o jego techniczną infrastrukturę, w tym dokonanie niezbędnych zamówień od organizatora Paris Air Show, jeśli nastąpi taka potrzeba, aby Zamawiający mógł w niezakłócony sposób realizować swoje zadania podczas trwania Targów. Szczegółowy zakres usług objętych niniejszym zamówieniem określają załącznik nr 1 do SIWZ wzór umowy oraz załącznik nr 2 do SIWZ będący załącznikiem nr 1 do umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających. C. Terminy 1) Oferty należy składać do dnia 09 maja 2011r. do godz w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 maja 2011r o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4, pok. nr 3. 4) Termin wykonania zamówienia : wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnym staraniem i na własny koszt w następujących terminach: a) wykonanie projektu zabudowy stoiska Miasta Rzeszowa, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na powierzchni wystawienniczej 28,5 m kw., w obrębie Hali nr 6 lotniska le Bourget w czasie 10 dni od daty podpisania umowy, 4

5 b) wykonanie zabudowy stoiska Miasta Rzeszowa wraz z niezbędną infrastrukturą według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego najpóźniej do 16 czerwca 2011 r., c) dokonanie niezbędnych zamówień od organizatora Paris Air Show, w celu zapewnienie pełnej funkcjonalności stoiska najpóźniej do 16 czerwca 2011 r. d) odbiór stoiska odbędzie się 19 czerwca 2011 r., e) zabezpieczenie sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego w dniach czerwca 2011 r., f) demontażu stoiska po 26 czerwca 2011 r., ale nie później niż 27 lipca 2011 r., g) przewiezienie elementów ekspozycji, w tym: modelu samolotu z Rzeszowa do Paryża najpóźniej do 16 czerwca 2011 r., na miejsce realizacji zamówienia oraz dowóz modelu samolotu z Paryża do Rzeszowa pod adres wskazany przez Zamawiającego - nie później niż do 4 lipca 2011 r., h) ubezpieczenie ekspozycji oraz stoiska na targach, w tym: modeli przeznaczonych do prezentacji podczas targów - przez cały okres ich trwania. 5) Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert. 6) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. D. Wadium Nie dotyczy E. Zabezpieczenie 1) Zasady wnoszenia zabezpieczenia Nie dotyczy. 2) Zasady zwrotu zabezpieczenia 5

6 Nie dotyczy. F. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,: polegających na wykonaniu dwóch stoisk na targach w tym co najmniej 1 stoiska wykonanego za granicą RP, na kwotę co najmniej zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każde stoisko. G. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie należy dołączyć do oferty. I. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia są: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, II. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.2 niniejszej specyfikacji są: 1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 6

7 okresie, zawierający co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu stoiska na targach w tym co najmniej 1 stoiska wykonanego za granicą RP, na kwotę co najmniej zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każde stoisko, z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (opis i zakres usług), dat wykonania rozpoczęcia i zakończenia oraz odbiorców (m in. nazwy i adresu zamawiającego). Wykaz należy przedstawić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; 2) dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, np. tzw. referencje. III. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, 2) w przypadku wykonawców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej zaleca się dołączenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Uwaga: - Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. - Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. - Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 7

8 - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Informacja dla Podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie G. I. 3), niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2) stosuje się odpowiednio. Dokumenty, o których mowa w punktach 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 8

9 H. Opis sposobu obliczania ceny Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku Oferta, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2.Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji oraz we wzorze umowy. I. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, b) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. d) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. f) Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w informacjach wstępnych do niniejszej specyfikacji. g) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. i) Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. j) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie pod rygorem nieważności w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem. 9

10 k) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. l) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie. Winna również posiadać napis: Wykonanie projektu i zabudowy stoiska wystawienniczo promocyjnego Miasta Rzeszowa o powierzchni 28,5 m², dostawa, transport, montaż i demontaż ( podczas międzynarodowych targów Paris Air Show 2011 w dniach r.) udział w targach Gminy Miasta Rzeszów będzie przedmiotem projektu finansowanego z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych ul. Joselewicza 4, Rzeszów - NIE OTWIERAĆ PRZED 09 maja 2011r GODZ. 11:00. W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. m) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza. n) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. o) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby lub osób podpisujących ofertę. K. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 1) Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w 09 maja 2011r. o godz. 11:00 w Wydziale Zamówień Publicznych UM Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 3. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. 2) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria 10

11 Cena ofertowa 100 % Oferty oceniane będą według wzoru: Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb cena oferty rozpatrywanej, 100 wskaźnik stały, 100% procentowe znaczenie kryterium ceny. Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. M. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej 2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 Nr 48, poz. 280); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238). N. Lista załączników Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) projekt umowy 11

12 2) załącznik nr 1 do umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z 5 załącznikami) 3) wzór formularza ofert 4) wykaz usług 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt umowy UMOWA (projekt) w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów, Rynek 1, NIP: , reprezentowaną przez:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu i zabudowy stoiska wystawienniczego Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podczas Międzynarodowych Targów Paris Air Show, w dniach czerwca 2011 r., udział w których jest przedmiotem projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , nr działania 1.4, w tym: a) wykonania projektu i zabudowy stoiska Miasta Rzeszowa, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na powierzchni wystawienniczej 28,5 m kw., w obrębie hali wystawienniczej nr 6 Lotniska le Bourget, b) wykonania zabudowy stoiska miasta Rzeszowa według zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu, c) zabezpieczenie sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego, d) montaż i demontaż stoiska, e) przewiezienie elementów ekspozycji, w tym: modelu samolotu i silnika lotniczego z Rzeszowa do Paryża, na miejsce realizacji zamówienia oraz dowóz tych modeli z Paryża do Rzeszowa pod adres wskazany przez Zamawiającego. f) ubezpieczenie stoiska na targach, w tym: modeli przeznaczonych do prezentacji podczas targów. 13

14 g) zapewnienie pełnej funkcjonalności stoiska i zadbanie o jego techniczną infrastrukturę, w tym dokonanie niezbędnych zamówień od organizatora Paris Air Show, jeśli nastąpi taka potrzeba, aby Zamawiający mógł w niezakłócony sposób realizować swoje zadania podczas trwania Targów Wykonawca stwierdza, że posiada kwalifikacje i odpowiedni sprzęt do realizacji zamówienia i przyjmuje je do wykonania na warunkach ustalonych niniejszą umową. 2. W terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zabudowy stoiska Zamawiającego, o którym mowa w 1, a Zamawiający w ciągu 5 dni, licząc od daty przedstawienia projektu przez Wykonawcę dokona jego akceptacji lub wniesie uwagi. 3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zabudowy stoiska, o którym mowa w 1 z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przedmiotowych uwag. 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie zaakceptowanego projektu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnym staraniem i na własny koszt w następujących terminach: a) wykonania projektu zabudowy stoiska Miasta Rzeszowa, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na powierzchni wystawienniczej 28,5 m kw., w obrębie Hali nr 6 lotniska le Bourget w czasie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, b) wykonania zabudowy stoiska Miasta Rzeszowa wraz z niezbędną infrastrukturą według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego najpóźniej do 16 czerwca 2011 r., c) dokonanie niezbędnych zamówień od organizatora Paris Air Show, w celu zapewnienie pełnej funkcjonalności stoiska najpóźniej do 16 czerwca 2011 r. d) odbiór stoiska odbędzie się 19 czerwca 2011 r., e) zabezpieczenia sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego w dniach czerwca 2011 r., f) demontażu stoiska po 26 czerwca 2011 r., ale nie później niż 27 lipca 2011 r., g) przewiezienia elementów ekspozycji, w tym: modelu samolotu z Rzeszowa do Paryża najpóźniej do 16 czerwca 2011 r., na miejsce realizacji zamówienia oraz dowóz modelu samolotu z Paryża do Rzeszowa pod adres wskazany przez Zamawiającego - nie później niż do 4 lipca 2011 r., h) ubezpieczenia ekspozycji oraz stoiska na targach, w tym: modeli przeznaczonych do prezentacji podczas targów - przez cały okres ich trwania. 14

15 6. Z odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT lub rachunku. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy, Wykonawca dokona niezwłocznie jego poprawek własnym staraniem i na własny koszt. 8. W razie nie dokonania poprawek, o których mowa w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania kar umownych Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w umowie, w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną wysokości 5% wartości umowy. 3. Zamawiający może potrącić wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego oświadczenia. 4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 4 Za czynności wymienione w 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości łącznej zł brutto (słownie:.. złotych brutto) płatne przelewem, po odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem, o którym mowa w 2 ust.6, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do siedziby Zamawiającego. 5 Do bieżącej współpracy z Wykonawcą upoważnia się pracownika Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej (tel ) Urzędu Miasta Rzeszowa. 15

16 6 Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 7 Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami na tle umowy strony zgodnie poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 9 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie stoiska wystawienniczo-promocyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa na Targach Paris Air Show 2011, w tym: projekt, wykonanie, transport, montaż i demontaż stoiska. 1. Przygotowanie co najmniej dwóch różnych projektów stoiska wystawienniczego, wraz z zapleczem technicznym, viproomem oraz wyposażeniem dodatkowym. 2. Stoisko ma na celu promocję atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Rzeszowa ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego. 3. Stoisko ma charakter otwarty z dwóch stron, co obrazują plany, stanowiące Załącznik nr 1,2 i Projekt stoiska musi spełniać następujące wymagania: być dostosowany do warunków technicznych i organizacyjnych obowiązujących na targach oraz powierzchni wystawienniczej wynajętej przez Zamawiającego, uwzględniać w swojej kolorystyce niebieskie i białe barwy miasta oraz elementy pomarańczowe, zawierać herb Rzeszowa oraz logo miasta: Rzeszów capital of innovation, zgodnie z projektami graficznymi, stanowiącymi Załącznik nr 4 i 5, musi zawierać logotyp projektu opracowany zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronie internetowej: wraz z tekstem w języku angielskim: Project co-financed by the European Union from the European Regional Develompent Fund within Regional Operational Programme for the Podkarpackie Region for the years zawierać zaplecze magazynowe, z uwzględnieniem miejsca na zlew, wyposażone w wieszak na odzież, apteczkę, kosz na śmieci, czajnik i zestaw kawowy oraz regały umożliwiające składowanie materiałów promocyjnych, zawierać viproom, z kanapą, 2 fotelami i stolikiem, umożliwiający prowadzenie poufnych rozmów i negocjacji, 17

18 zapewniać minimum 4 miejsca siedzące przy 2 stolikach dla odwiedzających, w miejscu wyznaczonym do prowadzenia rozmów, zawierać miejsce na ekspozycję materiałów promocyjnych - minimum 2 standy reklamowe, umożliwiające ekspozycję ulotek i folderów reklamowych, zawierać punkt informacyjny, z ladą wystawienniczą, stanowiącą integralny elementem stoiska, z dwoma krzesłami barowymi dla przedstawicieli Zamawiającego, zawierać instalację elektryczną i oświetleniową Stoiska, zawierać wykładzinę dywanową w kolorze szarym, zawierać inne elementy wystroju wynikające z projektu Wykonawcy i sugestii Zamawiającego oraz wymogów Organizatorów Targów, uwzględniać miejsce na ekspozycję modelu silnika lotniczego o wymiarach podstawy: 2x1 m oraz wysokości 110 cm oraz modelu samolotu o wymiarach: 2x1,5x1 m i wadze ok. 10 kg) zawierać sprzęt multimedialny (składający się z laptopa oraz co najmniej 1 telewizora LCD, o wymiarach min. 42 ), wraz ze stosownym oprogramowaniem, umożliwiającym odtwarzanie prezentacji multimedialnych, filmów oraz plików dźwiękowych oraz innych materiałów promocyjnych o Rzeszowie i regionie, 5. Wszystkie projekty muszą zostać sporządzone i dostarczone do siedziby Zleceniodawcy w wersji papierowej i elektronicznej. 6. Każdy projekt musi zawierać wizualizację stoiska z podanymi wymiarami poszczególnych elementów ekspozycji. 7. Zamawiający w terminie do 5 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę propozycji projektów dokona wyboru projektu stoiska. 8. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu stoiska, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia sugerowanych zmian do planu ekspozycji, w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia (telefonicznie, droga owa lub fax-em). 9. Wykonawca wykona elementy stoiska, dostarczy je na miejsce realizacji zlecenia i dokona ich montażu, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego, z materiałów Wykonawcy, własnym staraniem i na własny koszt. 10. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem zabudowy targowej zostaną zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami obowiązującymi na Lotnisku le Bourget. 11. Elementy stoiska oraz jego wyposażenie dodatkowe (w tym: silnik lotniczy, model samolotu, meble, sprzęt multimedialny, oświetlenie itp.) zostaną dostarczone przez Wykonawcę na stoisko targowe miasta Rzeszowa do Hali nr 6 Lotniska le Bourget. 12. Stoisko musi zostać wykonane i zmontowane do 16 czerwca 2011 r. 13. Odbiór stoiska nastąpi 19 czerwca 2011 r. 18

19 14. Wykonawca, po zakończeniu imprezy, dokona demontażu stoiska, własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z warunkami i zasadami obowiązującymi na Lotnisku le Bourget. 15. Wykonawca zobowiązuje się do: a) transportu modelu silnika lotniczego, modelu samolotu oraz innych elementów ekspozycji z Rzeszowa, na miejsce realizacji zamówienia w Paryżu, najpóźniej do 16 czerwca 2011 r., b) transportu modelu silnika lotniczego, modelu samolotu oraz innych elementów ekspozycji z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Paryżu pod adres wskazany przez Zamawiającego, najpóźniej do 4 lipca 2011 r. 16. Wykonawca zapewni obsługę techniczną stoiska podczas trwania Targów i pokryje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: transport, opłaty parkingowe i postojowe, ubezpieczenie ekspozycji podczas transportu oraz trwania targów, zakwaterowanie oraz bilety wstępu na targi, a także inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia. 19

20 Załącznik 1 20

21 Załącznik 2 21

22 Załącznik 3 22

23 Załącznik 4 23

24 Załącznik 5 24

25 Załącznik nr 3 do SIWZ OFERTA Nazwa i siedziba wykonawcy: Województwo:... NIP: numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres Wykonawcy: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1, Rzeszów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Wykonanie projektu i zabudowy stoiska wystawienniczo promocyjnego Miasta Rzeszowa o powierzchni 28,5 m², dostawa, transport, montaż i demontaż ( podczas międzynarodowych targów Paris Air Show 2011 w dniach r.) 25

26 udział w targach Gminy Miasta Rzeszów będzie przedmiotem projektu finansowanego z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: a) cena brutto:... zł słownie złotych:... b) podatek VAT w wysokości %:... zł słownie złotych:... c) cena netto:... zł słownie złotych:... Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu opisany w punkcie F.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej podstawą do złożenia niniejszej oferty. Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie, są załącznikami do niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 26

27 5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.. Oświadczenie to obejmuje również w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym: 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a) wykonanie... b) wykonanie... c) wykonanie... d) wykonanie... e) wykonanie... Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego druku OFERTA musi złożyć każdy ze wspólników (konsorcjum) - w przypadku składania oferty wspólnej - zgodnie z UWAGĄ zawartą w punkcie G specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 27

28 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ USŁUG Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu/fax Lp. Miejsce wykonania usługi (należy także wskazać państwo w którym odbywały się targi) Przedmiot opis i zakres usług zawierający co najmniej dane niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie F2. specyfikacji ( usługi polegające na wykonaniu dwóch stoisk na targach w tym co najmniej 1 stoiska wykonanego za granicą RP, na kwotę co najmniej zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każde stoisko. Termin rozpocz ęcia i zakoń czenia realizac ji usług Wartość brutto zrealizowa nych usług Odbiorca zamawiają cy (nazwa, adres, ) 1 Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 28

29 UWAGA: W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: GM.I.271.7.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo