WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II

2 Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl I-III Informacje wstępne 1. Obowiązuje skala ocen: 1, 2, 3, 4, 5, W ciągu semestru ocenia się: a) prace klasowe po zakończonym dziale, b) kartkówki, c) odpowiedzi ustne oceny bieżące d) pracę domową, e) aktywność na lekcji (plusy i oceny) zgodnie z wymogami nauczyciela f) udział w imprezach pozalekcyjnych: projekty, konkursy związane z przedmiotem ( w zależności od poziomu i wkładu pracy ocena od 4 do 6). 3. Informacje: a) sprawdziany pisemne oddawane maksymalnie po dwóch tygodniach, ocenione i omówione w klasie, są do wglądu przez rodziców podczas zebrań, konsultacji, lub indywidualnych spotkań. b) jawna ocena na lekcji bezpośrednio po prezentacji c) wszystkie oceny w dzienniku lekcyjnym w odpowiedniej rubryce 4. Poprawianie. W wypadku dłuższej nieobecności lub niepowodzeń istnieje możliwość poprawienia oceny i uzupełnienie braków poprzez: a) wyznaczenie terminu (do 2 tygodni) b) wyznaczenie zakresu materiału i sposobu sprawdzenia (ustnie lub pisemnie) Szczegółowe kryteria oceniania w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności i ich poprawnego stosowania są zgodne z wymaganiami programu Matematyka z Plusem wydawnictwa GWO w klasie I oraz Matematyka 2001 wydawnictwa WSiP w klasach II-III.

3 Matematyka 2001 Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: MATEMATYKA KLASA II Dopuszczający: Odczytać informacje z tabeli Odczytać informacje z diagramu Przedstawić iloczyn potęg o tych samych podstawach w postaci potęgi jednej liczby Przedstawić iloraz potęg o tych samych podstawach w postaci potęgi jednej liczby Przedstawić potęgę potęgi w postaci potęgi jednej liczby Wyznaczyć iloczyn potęg o takim samym wykładniku Wyznaczyć iloraz potęg o takim samym wykładniku Rozpoznać wielokąty wpisane w okrąg Rozpoznać na rysunku styczne i sieczne Rozpoznać wielokąty opisane na okręgu Określić zależność pomiędzy obwodem koła a jego promieniem Zredukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej Dostateczny: Obliczyć średnią arytmetyczną Sporządzić diagram słupkowy na podstawie tabeli Uprościć wyrażenie korzystając ze wzorów na iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach oraz potęgę potęgi Obliczyć wartość wyrażenia stosując wzory dotyczące działań na potęgach Obliczyć potęgę danej liczby także o wykładniku ujemnym Wskazać środek okręgu opisanego na trójkącie Opisać okrąg na trójkącie Wskazać środek okręgu opisanego na czworokącie Opisać okrąg na czworokącie

4 Wskazać środek okręgu wpisanego w trójkąt Wyznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt Wyznaczyć środek okręgu wpisanego w czworokąt Obliczyć pole koła Obliczyć długość okręgu Pomnożyć dwie sumy algebraiczne Dobry: Wyznaczyć medianę danych wyników Wyznaczyć modę danych wyników Zapisać związki pomiędzy jednostkami metrycznymi wykorzystując potęgi Stosować działania na potęgach o wykładniku dodatnim do przekształcania wyrażeń arytmetycznych Przedstawić liczbę w postacie potęgi Skorzystać z poznanych wzorów dotyczących potęg Wyznaczyć liczbę zapisaną w postaci wykładniczej Skorzystać z własności wielokątów wpisanych w okrąg Skorzystać z własności stycznych i siecznych w różnych sytuacjach Skorzystać z własności wielokątów opisanych na okręgu Obliczyć i oszacować z zadaną dokładnością długość okręgu, gdy dany jest jego promień Obliczyć z zadaną dokładnością długość promienia, gdy dana jest długość okręgu Obliczyć z zadaną dokładnością pole koła, gdy dany jest jego promień Zapisać kwadrat sumy dwóch wyrażeń w postaci sumy algebraicznej Zapisać kwadrat różnicy dwóch wyrażeń w postaci sumy algebraicznej Skorzystać ze wzoru na różnicę kwadratów dwóch wyrażeń Wyznaczyć określoną wielkość z podanego wzoru Bardzo dobry: Odczytać z diagramu słupkowego modę wyników Stosować działania na potęgach o wykładniku dodatnim do przekształcania wyrażeń algebraicznych Zapisać związki pomiędzy jednostkami metrycznymi wykorzystując potęgi o wykładnikach ujemnych Zapisać liczby dziesiętne wykorzystując potęgi o wykładnikach ujemnych Zapisać liczby dziesiętne w notacji wykładniczej Skonstruować sześciokąt foremny wpisany w okrąg

5 Skonstruować styczną do okręgu przechodzącą przez dany punkt Obliczyć pole wycinka kołowego Obliczyć pole pierścienia kołowego Pomnożyć przez siebie więcej niż dwie sumy algebraiczne Uprościć wyrażenia, w których występuje kwadrat sumy dwóch wyrażeń Uprościć wyrażenia, w których występuje kwadrat różnicy dwóch wyrażeń Skorzystać z wzorów skróconego mnożenia Celujący: Odczytać z diagramu słupkowego medianę wyników Uzasadniać prawa działań na potęgach Uzasadnić poprawność konstrukcji stycznej do okręgu Wyprowadzić wzór na pole trójkąta o danym obwodzie opisanego na okręgu o danym promieniu Rozpoznać odcinki kołowe Obliczyć pole odcinka kołowego, na przykład, gdy dany jest promień i kąt o 30,45,60,90 stopni. Przekształcić sumę algebraiczną na iloczyn Uprościć wyrażenia, w których występuje sześcian sumy dwóch wyrażeń Uprościć wyrażenia, w których występuje sześcian różnicy dwóch wyrażeń Przekształcić wyrażenie algebraiczne wykorzystując wzór na różnicę sześcianów dwóch wyrażeń algebraicznych Szczegółowe kryteria oceniania po drugim półroczu klasy II: Dopuszczający: Otrzymuje uczeń/uczennica, który potrafi: Obliczyć pole kwadratu zbudowanego na jednym z boków trójkąta prostokątnego Wskazać liczbę taką, że po podniesieniu jej do kwadratu, otrzymamy daną liczbę Wskazać liczbę taką, że po podniesieniu jej do kwadratu, otrzymamy daną liczbę Wskazać liczbę taką, że po podniesieniu jej do sześcianu otrzymamy daną liczbę Podnosić pierwiastek do potęgi równej stopniowi pierwiastka Obliczać wartości kwadratów i pierwiastków kwadratowych Zaznaczać punkty o podanych współrzędnych w układzie współrzędnych

6 Wskazywać wartości przyporządkowania dla konkretnego argumentu Określać dziedzinę, przeciwdziedzinę i zbiór wartości funkcji Obliczać wartości funkcji dla danego argumentu Sprawdzać, czy punkty o danych współrzędnych należą do wykresu funkcji Odczytywać z wykresów funkcji miejsca zerowe funkcji Sprawdzać, czy podana para liczb jest rozwiązaniem układu równań Rozpoznawać wśród danych brył graniastosłupy i ostrosłupy Rysować ostrosłupy Obliczać objętości ostrosłupów Stosować twierdzenie Pitagorasa Przewidywać wyniki doświadczenia losowego Poszukiwać i porządkować informacje Dostateczny: Sprawdzić, czy trójkąt jest prostokątny Rozpoznać liczbę niewymierną Zamieniać iloczyn pierwiastków na pierwiastek iloczynu Zamieniać iloraz pierwiastków na pierwiastek ilorazu Stosować reguły kolejności wykonywania działań Zastosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości boków trójkąta prostokątnego Rozstrzygać na podstawie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, czy trójkąt o podanych długościach boków jest trójkątem prostokątnym Stosować twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania zadań Obliczać długości przekątnej prostokąta Obliczać odległość punktu o podanych współrzędnych od początku układu Przedstawiać przyporządkowania na różne sposoby Określać dziedzinę i przeciwdziedzinę przyporządkowania Rozpoznawać, które przyporządkowanie jest, a które nie jest funkcją Odczytywać z wykresu funkcji wartości funkcji dla danego argumentu i odwrotnie, znajdywać argumenty dla danej wartości funkcji Opisywać funkcję na różne sposoby: słownie (algorytmicznie), za pomocą grafu, tabeli, wykresu. Rozpoznawać na podstawie wykresu funkcje rosnące, malejące, stałe Rozpoznawać i rysować wykresy proporcjonalności prostych Sprawdzać, czy punkt należy do wykresu Sprawdzać, czy para liczb spełnia równanie stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi Sprawdzać, czy podana para liczb jest rozwiązaniem układu równań Rozwiązywać układy równań metodą podstawiania

7 Rysować siatki ostrosłupów Obliczać pola powierzchni ostrosłupów Wskazywać trójkąty prostokątne w przekrojach graniastosłupów i ostrosłupów Stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa Przedstawiać na schematach przebieg doświadczenia losowego Określać szanse w typowych grach i doświadczeniach losowych Obliczać należne odsetki po roku oszczędzania Dobry: Obliczać wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia Wyłączać czynnik przed znak pierwiastka Stosować wzór na długość przekątnej kwadratu Stosować wzór na długość wysokości trójkąta równobocznego Obliczać pola danych trójkątów i czworokątów korzystać z twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego Korzystać z poznanych wzorów przy wyliczaniu długości odcinka Wyznaczać długość odcinka o podanych współrzędnych jego końców Opisywać przyporządkowania na podstawie rysunków, grafów, tabelek, wykresów Rozpoznawać, czy dany wykres jest wykresem funkcji Rysować wykresy funkcji na podstawie informacji o jej monotoniczności i miejscach zerowych Wyznaczać wzory proporcjonalności prostych Rysować wykresy funkcji liniowych Wyznaczać miejsce zerowe funkcji Rozwiązywać graficzne równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi Wyznaczać ilości ścian, krawędzi, wierzchołków, wielokąta będącego podstawą ostrosłupa na podstawie podanej własności ostrosłupa Wykorzystywać wzory na pole i objętości ostrosłupów Wskazywać opisany przekrój na rysunku bryły Obliczać długości przekątnej sześcianu, prostopadłościanu Bardzo dobry: udowodnić twierdzenie Pitagorasa oszacować pierwiastek danej liczby z zadaną dokładnością szacować wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki włączać czynnik pod znak pierwiastka szacować wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki

8 rysować odcinki o długościach wyrażonych pierwiastkiem kwadratowym z liczby naturalnej sprawdzać zależności analogiczne do twierdzenia Pitagorasa sprawdzać, czy trójkąty o podanych współrzędnych wierzchołków są prostokątne odczytywać z wykresów funkcji przedziały dziedziny, w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała określać położenie wykresu proporcjonalności prostych w zależności od współczynnika proporcjonalności wyznaczać równanie funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dane punkty określać własności funkcji liniowej rozwiązywać układy równań metodą graficzną rozpoznawać i nazywać typy układów równań szkicować bryły z zaznaczeniem na rysunkach odpowiednich odcinków i przekrojów porównywać i analizować dane przedstawione w różny sposób planować i stosować obliczenia na kalkulatorze Celujący: zbudować twierdzenie odwrotne do danego sformułować i udowodnić twierdzenia analogiczne do twierdzenia Pitagorasa dla innych figur niż kwadraty, zbudowanych na jego bokach usuwać niewymierność z mianownika ułamka wyznaczyć wzór na pole trójkąta równobocznego o dowolnej długości boków rysować wykres funkcji na podstawie jej różnych opisów opisywać sytuację za pomocą równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi rozpoznawać i nazywać typy układów równań korzystać z wzoru Eulera dla ostrosłupów tworzyć modele probabilistyczne dla typowych doświadczeń losowych W rezultacie realizacji modułu uczeń potrafi: Dopuszczający: czytać dane przedstawione na diagramach i w tabelach sporządzać diagramy słupkowe przekształcać równania liniowe na równania równoważne przekształcać układy równań na równoważne układy równań

9 rozwiązywać proste układy równań liniowych metodą przeciwnych współczynników i metodą podstawiania graficznie rozwiązywać układy równań liniowych rozwiązywać proste zadania tekstowe za pomocą równań rozwiązywać proste zadania tekstowe za pomocą układów równań budować tabelki liczbowe przedstawiające podane zależności rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne sporządzać wykresy funkcji nieliniowych, wykorzystując tabele sporządzać wykresy funkcji nieliniowych podanych wzorem odczytywać z wykresów podstawowe własności funkcji sprawdzać, czy dane liczby tworzą proporcję wskazywać wyrazy skrajne i wyrazy środkowe w podanych proporcjach zastosować twierdzenie Talesa dzielić konstrukcyjnie odcinki na równe części rysować figury zgodnie z podanymi zasadami rysować figury jednokładne rozpoznawać figury przekształcane przez jednokładność o skali dodatniej lub ujemnej obliczać długości odcinków jednokładnych rysować figury o podanych współrzędnych wierzchołków rysować figury jednokładne obliczać długości odcinków jednokładnych porównywać ilorazowo rysować figury i ich obrazy w przekształceniach, takich jak: symetria osiowa, symetria środkowa, obrót o dany kąt, jednokładność wyznaczać skale podobieństw rysować figury podobne rozpoznawać trójkąty podobne w oparciu o poznane cechy podobieństwa trójkątów wyznaczać długości odpowiednich boków trójkątów podobnych wyznaczać miary kątów trójkątów podobnych stosować cechy podobieństwa trójkątów do uzasadniania, że dane trójkąty są podobne rysować kąty ostre i trójkąty prostokątne na podstawie podanych zależności obliczać długości boków trójkątów prostokątnych na podstawie podanych zależności stosować cechy podobieństwa trójkątów do uzasadniania, że dane trójkąty są [podobne szkicować bryły obrotowe powstałe z obrotu wskazanych wielokątów względem zadanych osi obrotu

10 wskazywać figury, z których na skutek obrotu względem danej osi można otrzymać daną bryłę obrotową obliczać pola powierzchni bocznych i całkowitych walców obliczać objętości walców wskazywać figury z których na skutek obrotu względem danej osi można otrzymać stożki podawać wymiary stożków na podstawie długości boków trójkątów prostokątnych, w wyniku obrotu których powstały te stożki obliczać pola powierzchni bocznych i całkowitych stożków obliczać objętości stożków Wskazywać figury, z których na skutek obrotu względem danej osi można otrzymać kulę Obliczać pola powierzchni kul Obliczać objętości kul Rozpoznawać i wyznaczać w bryłach trójkąty prostokątne, których bokami są odpowiednie odcinki Rozróżniać wielościany foremne Rysować wielościany foremne Rozpoznawać bryły podobne zgodnie z podanymi zasadami Obliczać wymiary brył podobnych do danych Obliczać pola powierzchni i objętości brył podobnych do danych Wyznaczać skale podobieństw brył podobnych Dodawać i mnożyć liczby naturalne korzystać z praw działań Samodzielnie poszukiwać odpowiednich materiałów informacyjnych Przedstawiać zdobyte informacje Analizować treści zadań Wybierać właściwe strategie przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru Rozwiązywać zadania zamknięte na dobieranie Rozwiązywać zadania otwarte Analizować treści zadań otwartych Wybierać metody rozwiązywania zadań otwartych Czytać teksty matematyczne ze zrozumieniem Dostrzegać w treściach zadań związki między występującymi tam wielkościami Przedstawiać związki między wielkościami w postaci równań lub układów równań Rozwiązywać układy równań wybraną metodą Sprawdzać rozwiązania z warunkami zadań Odczytywać kąty między prostymi a płaszczyznami Odczytywać kąt między płaszczyznami.

11 Dostateczny: Ocenę otrzymuje uczeń/uczennica, który: Interpretować dane przedstawione na diagramach i w tabelach Czytać dane zilustrowane piramidą ludności Rozpoznawać układy równań oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych Rozwiązywać układy równań liniowych metodą przeciwnych współczynników Przekształcać wyrażenia algebraiczne Rozwiązywać proste zadania tekstowe Zapisywać zależności występujące w zadaniach Opisywać przyporządkowania za pomocą wzorów Określać dziedziny i zbiory wartości przykładowych funkcji nieliniowych Rozwiązywać równania podane w postaci proporcji Znajdować skale jednokładności Wyznaczać skale, w jakich występują figury i ich obrazy Wyznaczać skale podobieństw Porównywać pola trójkątów podobnych Wyznaczać figury tworzące siatkę walca Rysować siatki walców Wskazywać przekroje walców Wyznaczać figury tworzące siatkę stożka Rysować siatki stożków i ich przekroje Szkicować bryły obrotowe powstałe z obrotu wskazanych wielokątów względem zadanych osi obrotu Obliczać długości odcinków brył niezbędne do obliczania ich pól powierzchni i objętości z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa Przedstawiać dowolne liczby naturalne w postaci sum potęg liczby 2 Dobry: Interpretować dane zilustrowane piramidą ludności Graficznie interpretować układy równań oznaczonych, nieoznaczonych, i sprzecznych Rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań Rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą układów równań Opisywać wzorem przedstawione zależności Stosować wiadomości o proporcjach do rozwiązywania zadań Opisywać własności funkcji nieliniowych na podstawie ich wykresów Sporządzać wykresy funkcji nieliniowych

12 Określać własności funkcji na podstawie wykresów Rozwiązywać równania nieliniowe metodą graficzną Określać liczby rozwiązań równań na podstawie interpretacji graficznej Zapisywać równania na podstawie graficznej interpretacji ich rozwiązań Rozwiązywać proste zadania tekstowe z zależnościami podanymi w postaci proporcji Stosować twierdzenie Talesa w sytuacjach realistycznych Dostrzegać pewne zależności między odpowiednimi odcinkami i kątami w rysowanych figurach według podanej instrukcji Obliczać pola i obwody wielokątów jednokładnych Znajdować skale jednokładności Obliczać współrzędne obrazów punktów powstałych w przekształceniu przez jednokładność o środku w początku układu współrzędnych i danej skali jednokładności Rozpoznawać figury przekształcane przez jednokładność o skali dodatniej lub ujemnej Uzasadniać, że dane figury są podobne Dostrzegać związki między kątami w trójkątach prostokątnych a stosunkami długości boków Stosować poznane zależności do wyznaczania długości boków w trójkątach prostokątnych Odczytywać z tablic wartości tangensa i cotangensa dla miar podanych kątów ostrych Odczytywać z tablic miary kątów dla podanych wartości tangensa i cotangensa Obliczać pola i obwody podanych wielokątów Rysować kąty ostre i trójkąty prostokątne na podstawie podanego cosinusa i sinusa kąta ostrego Stosować podane zależności do wyznaczania długości boków trójkątów prostokątnych Obliczać długości boków trójkątów prostokątnych na podstawie cosinusa i sinusa kąta ostrego Dostrzegać związki między kątami w trójkątach prostokątnych a stosunkami długości boków Odczytywać z tablic wartości sinusa i cosinusa dla miar podanych kątów ostrych Odczytywać z tablic miary kątów dla podanych wartości sinusa i cosinusa Obliczać pola i obwody wielokątów Stosować zależności trygonometryczne do wyznaczania długości odcinków w wielokątach Wyznaczać wartości zależności trygonometrycznych kątów 30, 45, 60 Przekształcać wzory

13 Obliczać długości odcinków brył niezbędne do obliczania ich pól powierzchni i objętości z zastosowaniem zależności trygonometrycznych Wyznaczać przekroje wielościanów foremnych Obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych Stosować różnorodne formy przekazu Składać symetrie osiowe Analizować teksty matematyczne Wyznaczać przybliżenia z niedomiarem lub nadmiarem Wyznaczać błędy przybliżeń Stosować reguły zaokrąglania Przedstawiać dane algorytmy w postaci schematów blokowych Wyznaczać błędy zaokrągleń Wyznaczać błędy względne Przedstawiać błędy względne w postaci procentowej Wyznaczać kąty między prostymi a płaszczyznami Wyznaczać kąt między dwoma płaszczyznami Korzystać z podanej instrukcji wyznaczania kąta między płaszczyznami Stosować narzędzia matematyczne do rozwiązywania problemów z życia codziennego Bardzo dobry: Sporządzać histogramy Dostrzegać prawidłowości i formułować spostrzeżenia Dostrzegać prawidłowości i je uzasadniać Formułować hipotezy i je weryfikować układać proporcje na podstawie tekstów zadań rozwiązywać zadania tekstowe z zależnościami podanymi w postaci proporcji przekształcać wzory zapisane w postaci proporcji schematyzować i matematyzować formułować twierdzenia i twierdzenia do nich odwrotne korzystać z kalkulatora posiadającego funkcję wyznaczania wartości tangens dla podanych kątów ostrych stosować zależności trygonometryczne do rozwiązywania zdań realistycznych określać zależności między danymi wielkościami rozumować przez analogię uzasadniać dostrzeżone prawidłowości prowadzić dowody matematyczne

14 Celujący: uzasadniać prawidłowości badać własności funkcji nieliniowych stosować proporcje złożone rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem proporcji złożonej przekształcać wzory zapisane w postaci proporcji złożonych badać stosunki pól figur analizować dowody twierdzeń argumentować uzasadniać prawidłowości dostrzegać i wykorzystywać analogie dostrzegać prawidłowości formułować hipotezy i weryfikować je zapisywać dostrzeżone prawidłowości wskazywać figury, z których na skutek obrotu względem danych osi można otrzymać stożki ścięte wyznaczać figury tworzące siatkę stożka ściętego szkicować siatki stożków ściętych obliczać objętości stożków ściętych zapisywać liczby w różnych systemach liczenia odczytywać liczby zapisane w różnych systemach liczenia zamieniać liczby z systemu dziesiątkowego na dwójkowy zamieniać liczby z systemu dwójkowego na dziesiątkowy porównywać liczby zapisane w systemach dziesiątkowym i dwójkowym analizować treści zadań zapisywać zależności pomiędzy danymi a szukanymi w postaci równań opisywać treści zadań za pomocą ułamków trzech równań z trzema niewiadomymi rozwiązywać układy równań z trzema niewiadomymi różnymi metodami sprawdzać poprawność otrzymanych wyników z warunkami zadań korzystać z podanej instrukcji rozwiązywania układów równań z trzema niewiadomymi

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl I-III Informacje wstępne 1. Obowiązuje skala ocen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. W ciągu semestru ocenia się: a) prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJACE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. czytać dane przedstawione na diagramach i w tabelach przekształcać równania liniowe na równania równoważne ekształcać układy równań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum na podstawie programu MATEMATYKA 2001

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum na podstawie programu MATEMATYKA 2001 Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum na podstawie programu MATEMATYKA 2001 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: czytać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu MATEMATYKA 2001 klasa 3 gimnazjum

Plan wynikowy do programu MATEMATYKA 2001 klasa 3 gimnazjum Plan wynikowy do programu MATEMATYKA 2001 klasa 3 gimnazjum Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności podstawowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki dla klasy III gimnazjum. Osiągnięcia przedmiotowe

Kryteria ocen z matematyki dla klasy III gimnazjum. Osiągnięcia przedmiotowe umiejętności konieczne ocena dopuszczający umiejętności podstawowe ocena dostateczny umiejętności rozszerzające ocena dobry umiejętności dopełniające ocena bardzo dobry umiejętności wykraczające ocena

Bardziej szczegółowo

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające. tworzyć teksty w stylu matematycznym

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające. tworzyć teksty w stylu matematycznym 14 OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 3 uczeń potrafi: czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji nowych treści W rezultacie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. prowadzić rozumowania matematyczne sprawnie posługiwać się językiem matematycznym

Strona 1 z 9. prowadzić rozumowania matematyczne sprawnie posługiwać się językiem matematycznym Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 3 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe KONIECZNE( 2) PODSTAWOWE (3) ROZSZERZAJĄCE (4) DOPEŁNIAJACE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 3 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające 12 OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu tworzyć teksty w stylu wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA klasy trzecie Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA klasy trzecie Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA klasy trzecie Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ TREŚCI KSZTAŁCENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Liczby wymierne i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z matematyki dla gimnazjum

Kryteria oceny z matematyki dla gimnazjum Kryteria oceny z matematyki dla gimnazjum 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe, sprawdziany (kartkówki) i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 3. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe. Osiągnięcia przedmiotowe

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe. Osiągnięcia przedmiotowe ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 3A, 3B, 3C, 3D GIMNAZJUM ROK SZK.2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 3A, 3B, 3C, 3D GIMNAZJUM ROK SZK.2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 3A, 3B, 3C, 3D GIMNAZJUM ROK SZK.2015/2016 Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: KLASA II GIMNAZJUM Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne rozpoznaje figury podobne zna własności figur podobnych rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne Rozdział 6. Figury podobne zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych podobnych podaje skalę podobieństwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Wymagania na poszczególne oceny,,liczy się matematyka

Przedmiotowy system oceniania Wymagania na poszczególne oceny,,liczy się matematyka Przedmiotowy system oceniania Wymagania na poszczególne oceny,,liczy się matematyka I. Potęgi i pierwiastki. Klasa II 1. Zapisuje w postaci potęgi iloczyn tych samych czynników i odwrotnie. 2. Oblicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I, II i III gimnazjum spójny z programem nauczania matematyki nr 9M/09 zatwierdzonym dnia 27.08.2009 r. przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie: 1.zapisywać potęgi w postaci iloczynów 2. zapisywać iloczyny jednakowych

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Iwona Śliczner

Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Iwona Śliczner Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Iwona Śliczner Semestr I Rozdział: Potęgi i pierwiastki zapisuje w postaci potęgi iloczyn tych samych

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z MATEMATYKI GIMNAZJUM NR 19 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z MATEMATYKI GIMNAZJUM NR 19 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z MATEMATYKI GIMNAZJUM NR 19 W KRAKOWIE I. Szkolne zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych: Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagań edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) D dopełniający (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III FUNKCJE rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porówna ć informacje z kilku wykresów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY Potęgi i pierwiastki Uczeń: Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz: posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: edukacyjne z matematyki dla kl. 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 mgr Dorota Maj PODRĘCZNIK: Liczy się matematyka WYD. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY Z MATEMATYKI W KLASIE 2 GIMNAZJUM wg programu Matematyka 2001 na rok szkolny 2010/11

PLAN DYDAKTYCZNY Z MATEMATYKI W KLASIE 2 GIMNAZJUM wg programu Matematyka 2001 na rok szkolny 2010/11 PLAN DYDAKTYCZNY Z MATEMATYKI W KLASIE 2 GIMNAZJUM wg programu Matematyka 200 na rok szkolny 200/ TYTUŁ MODUŁU Temat lekcji Ilość godzin Osiągnięcia uczniów: podstawowe ponadpodstawowe Zapoznanie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowane do programu Matematyka na czasie, Wydawnictwo Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowane do programu Matematyka na czasie, Wydawnictwo Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowane do programu Matematyka na czasie, Wydawnictwo Nowa Era POTĘGI I PIERWIASTKI POTĘGI Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna i rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Gimnazjum. Klasa 1 Liczby i działania Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglenia liczb. Szacowanie wyników Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYTKA 2001 KLASA II GIMNAZJUM ROK SZK. 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYTKA 2001 KLASA II GIMNAZJUM ROK SZK. 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYTKA 2001 KLASA II GIMNAZJUM ROK SZK. 2016/2017 Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL I NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ RUDKACH Marzena Zbrożyna

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL I NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ RUDKACH Marzena Zbrożyna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KL I NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytywać informacje przedstawione w tabelach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodawać, odejmować,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem POTĘGI POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca zapisać potęgę w postaci iloczynu zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę w postaci potęgi o wykładniku ujemnym porządkuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego)

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne, - szacować wartości

Bardziej szczegółowo

Orientacyjnie 140 godzin lekcyjnych, tj. 35 tygodni po 4 godziny lekcyjne tygodniowo.

Orientacyjnie 140 godzin lekcyjnych, tj. 35 tygodni po 4 godziny lekcyjne tygodniowo. 6 Orientacyjnie 40 godzin lekcyjnych, tj. 35 tygodni po 4 godziny lekcyjne tygodniowo.. Śmietankowe ponad wszystko Statystyka. Powtórzenie wiadomości ze statystyki 3 Czytanka. O języku matematyki, czyli

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM Ocena dopuszczająca: Uczeń: Zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Umie zapisać potęgi w postaci iloczynów

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA DRUGA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA DRUGA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA DRUGA GIMNAZJUM I. POTĘGI. 1. Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym. 2. Umie zapisać potęgę w postaci iloczynu. 3. Umie zapisać iloczyn jednakowych

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych 1. Liczby naturalne 1. Cechy podzielności 1. Działania na liczbach naturalnych 1. Algorytmy działań pisemnych odczytywać informacje przedstawione w tabelach

Bardziej szczegółowo

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA 1. FUNKCJE 2. POTĘGI I PIERWIASTKI NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wiem, co to jest układ współrzędnych, potrafię nazwać osie układu. 2. Rysuję układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Potęgi

Semestr Pierwszy Potęgi MATEMATYKA KL. II 1 Semestr Pierwszy Potęgi zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, umie zapisać potęgę w postaci iloczynu, umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi, umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem GWO Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I - III gimnazjum Klasa I Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Wymagania edukacyjne dla klasy I - III gimnazjum Klasa I Na ocenę dopuszczającą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klasy I - III gimnazjum Klasa I Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II. Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I:

Matematyka z plusem Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II. Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: Matematyka z plusem Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: DZIAŁ 1. POTĘGI zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna i rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2010/2011

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2010/2011 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2010/2011 Uczeń chcąc uzyskać daną ocenę musi spełnić również wymagania na oceny niższe. Uczeń na ocenę: DOPUSZCZAJĄCY: zna i rozumie pojęcie potęgi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II POTĘGI umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi umie obliczyć potęgę o wykładniku

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM IM. K. WIELKIEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM IM. K. WIELKIEGO SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM IM. K. WIELKIEGO OBOWIĄZUJE: PODRĘCZNIK: Matematyka 2001, praca zbiorowa, wyd. WSiP 4 godziny tygodniowo ok. 136 godzin rocznie Nauczyciele uczący:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. Klasa II: DZIAŁ 1. POTĘGI Lekcja organizacyjna. Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. Działania na potęgach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4)

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Wydawnictwo GWO 4 GODZ. TYGODNIOWO

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II POTĘGI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych

Bardziej szczegółowo

KLASA II POTĘGI. 20) umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej,

KLASA II POTĘGI. 20) umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej, KLASA II POTĘGI 1) zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, 2) umie zapisać potęgę w postaci iloczynów, 3) umie zapisać iloczyny jednakowych czynników w postaci potęgi, 4) umie obliczyć potęgi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA II GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA -pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, -wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach, -wzór na potęgowanie iloczynu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo dobra (5); (6)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Dopuszczający Uczeń z potrafi : -zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie -rozróżnia liczby wymierne i niewymierne -zna definicję liczby

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.ii

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.ii Matematyka klasa II kryteria oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowano na podstawie programu MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ 1. POTĘGI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h)

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) TEMAT ZAJĘĆ 1. Lekcja organizacyjna. 2-3. Potęga o wykładniku naturalnym. 4-5. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 6. Potęgowanie potęgi. 7-8. Potęgowanie iloczynu i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I Okres POTĘGI zapisać potęgę w postaci iloczynu liczb, zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo