1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. dotyczy wyjazdów od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy rozumieć: a) USTAWA Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz z późniejszymi zmianami), b) ORGANIZATOR - LEKIER Sp. z o.o., będący organizatorem turystyki w rozumieniu USTAWY i posiadający zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych poz. Nr 812, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego, numer w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych 05462/ rejestr jest jawny i dostępny na stronie: oraz NIP: , c) WARUNKI UCZESTNICTWA warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez ORGANIZATORA, d) IMPREZA impreza turystyczna w rozumieniu USTAWY, organizowana przez ORGANIZATORA, e) UMOWA ZGŁOSZENIE NA IMPREZĘ formularz przygotowany przez ORGANIZATORA, zawierający szczegółowy zakres usług wchodzących w skład IMPREZY, na podstawie którego KLIENT składa ORGANIZATOROWI ofertę zawarcia UMOWY. f) AGENT agent turystyczny w rozumieniu USTAWY, uprawniony przez ORGANIZATORA przedsiębiorca, działający w imieniu ORGANIZATORA, g) KLIENT osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła UMOWĘ o IMPREZĘ na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej UMOWY nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której UMOWA została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą UMOWĄ, 1.2. Katalogi i inne informacje pisemne ORGANIZATORA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia UMOWY i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w katalogu Biura, podpisaniu UMOWA ZGŁOSZENIE NA IMPREZĘ (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki i jej przyjęcia przez ORGANIZATORA. ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie oferty niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania oferty. Dotyczy to głównie rezerwacji hoteli i innych świadczeń dla klientów podróżujących samodzielnie Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT W przypadku zawarcia UMOWY na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich), osoba zawierająca UMOWĘ wskazuje tę osobę/osoby w momencie składania oferty zawarcia UMOWY. Jeżeli KLIENT nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy Szczegółowe warunki realizacji IMPREZ organizowanych przez ORGANIZATORA określane są w aktualnych informacjach przygotowanych przez ORGANIZATORA, a w szczególności broszurach, folderach i katalogach a także w innych postanowieniach indywidualnie wynegocjowanych z KLIENTEM ORGANIZATOR oświadcza, że posiada stosowną gwarancję ubezpieczeniową w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, wymaganą przez art. 5. ust. 1. pkt 2a USTAWY w zakresie pokrycia kosztów powrotu KLIENTA do kraju, w wypadku gdy ORGANIZATOR wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez KLIENTÓW w razie niewykonania zobowiązań umownych. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. W przypadku mało prawdopodobnej konieczności skorzystania przez KLIENTA z wyżej wymienionego ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, tel.: lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej Składając zapytanie lub ofertę zawarcia UMOWY osobiście, pisemnie lub drogą mailową, KLIENT tym samym automatycznie wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia, 1997r. (tekst. jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późna. zm.) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji UMOWY Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 USTAWY, kategoria obiektu zakwaterowania podana jest według przepisów kraju pobytu. 2. ZAWARCIE UMOWY. WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY. CENA 2.1. Zawarcie UMOWY następuje każdorazowo po zapoznaniu się KLIENTA z ofertą zawartą w katalogu ORGANIZATORA i podpisaniu UMOWY-ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki do 30% ceny. Zawarcie UMOWY na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Podpisując UMOWĘ-ZGŁOSZENIE NA IMPREZĘ KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy. Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej winna być wpłacona przez KLIENTA w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwiązania UMOWY z KLIENTEM, którego wpłaty nie zostaną przekazane na konto ORGANIZATORA w ustalonych terminach. W przypadku zawierania UMOWY w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy należy wpłacić całość ustalonej ceny, chyba, że UMOWA stanowi inaczej. W przypadku rezerwacji hoteli i imprez oraz świadczeń na specjalne zamówienie indywidualne lub grupowe obowiązuje wpłata minimum do 30% wartości usługi lub jednorazowa wpłata całości usługi określana każdorazowo przy podpisywaniu umowy W przypadku zakupu u Organizatora biletu lotniczego na imprezę samolotową, KLIENT zobowiązany jest wpłacić oprócz ok. 30% zaliczki za imprezę dodatkowo wartość biletu lotniczego (wartość tę potwierdza biuro Lekier Sp. z o.o.). 2.3 ORGANIZATOR dopuszcza następujący sposób zapłaty za IMPREZĘ: a) gotówką w kasie lub kartą płatniczą w siedzibie ORGANIZATORA. b) gotówką w kasie AGENTA, c) przelewem na konto ORGANIZATORA. Konto bankowe Raiffeisen Bank Polska: PLN Prosimy o podanie na przelewie nazwiska uczestnika, terminu i symbolu wybranej imprezy. W przypadku płatności w sposób określony w pkt. 2.1.c., za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto ORGANIZATORA, a koszty operacji bankowych ponosi KLIENT Ceny świadczeń usług turystycznych dla KLIENTA podane są w PLN (złotych polskich), z reguły dotyczą 1 osoby, chyba, że UMOWA stanowi inaczej. Ceny zawierają podatek od towarów i usług. ORGANIZATOR może podwyższyć cenę IMPREZY jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: a) wzrostu kosztów transportu, b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, c) wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny, o którym mowa w pkt 2.4. może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem IMPREZY, po uprzednim pisemnym powiadomieniu klienta. 3. PRAWA l OBOWIĄZKI KLIENTA 3.1. KLIENT ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w UMOWIE W czasie trwania IMPREZY, KLIENT ma prawo do korzystania z pomocy i opieki pilota, rezydenta lub pracownika lokalnego przedstawiciela ORGANIZATORA, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji UMOWY KLIENT ma prawo wziąć ze sobą bagaż zgodnie z obowiązującymi przepisami linii lotniczej, na którą został wykupiony bilet. Klient jest zobowiązany do dokonania wszelkich opłat za posiadany bagaż zgodnie z ofertą biura Lekier Sp. z o.o W przypadku imprez z wykorzystaniem transportu autokarowego, KLIENT ma prawo bezpłatnie przewieźć następujące ilości bagażu: a) podręcznego jedną sztukę do 5 kg/osobę, b) zasadniczego jedną sztukę do 20 kg/osobę; w wymiarach nieprzekraczających zwyczajowych norm (łącznie 170 cm). Każda sztuka bagażu musi być podpisana imieniem i nazwiskiem KLIENTA. 3.5 W czasie jazdy autokaru dopuszczalne jest spożywanie wyłącznie niewielkich przekąsek. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu, gorących posiłków i napojów.

2 3.6. W sezonie 2015/2016 część wyjazdów na trasie z Polski do Paryża i z powrotem będzie realizowana autokarami linii Sindbad, w niektórych przypadkach bez udziału pilota-przewodnika, z którym spotkanie nastąpi w Paryżu. Obowiązywać wtedy będzie rozkład jazdy i regulamin przewoźnika. KLIENCI Lekier Sp. z o.o. w sprawie numerów autokarów lub potwierdzenia godzin wyjazdów zobowiązani są dzwonić wyłącznie na infolinię Sindbada pod nr: nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed wyjazdem z Polski. Infolinia przewoźnika Sindbad nr jest czynna 24 godz., dostępna w kraju, informuje np. o opóźnieniu autokaru. Dopuszczalny bagaż w autokarach linii Sindbad: 2 szt. o wymiarach łącznych 165cm i łącznej wadze do 30kg, podręczny 1szt. o wadze do 5kg - mieszczący się na półce autokaru. Nadbagaż i bagaż ponadgabarytowy: zabierany w miarę wolnych miejsc, płatny: 4zł/kg. (1 ). Każda sztuka bagażu musi być podpisana imieniem i nazwiskiem i opatrzona banderolą linii Sindbad. Miejsca w autokarach linii Sindbad zajmowane są w porozumieniu z pilotem linii Sindbad. Może zdarzyć się przypadkowa kolejność bez gwarancji siedzenia obok siebie. Biuro zastrzega sobie możliwość zmian oraz wprowadzenia przesiadek ze względów logistycznych. Warunkiem przejazdu jest posiadanie ważnego biletu oraz potwierdzonej i opłaconej rezerwacji. W szczególnych przypadkach KLIENT wyjeżdżając z jednego miasta, wrócić może do innego miasta. KLIENT o takim fakcie zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie KLIENT może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w IMPREZIE wszystkie przysługujące mu z tytułu UMOWY uprawnienia, zawiadamiając o tym ORGANIZATORA, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od rozpoczęcia IMPREZY. Osoba ta przejmuje wszystkie obowiązki KLIENTA oraz zobowiązana jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany. Za nieuiszczoną część ceny IMPREZY oraz koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zamiany uczestnika, KLIENT osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie KLIENT potwierdza otrzymanie aktualnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w IMPREZIE a także informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Jeżeli KLIENT podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie ORGANIZATORA, który udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdowych, które będą Go obowiązywały KLIENT ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumentami podróży (paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy, wymagane wizy, świadectwa szczepień itp.) a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi mu przez ORGANIZATORA. W krajach Unii Europejskiej obywatele polscy nie potrzebują wiz ani paszportów, wystarczy dowód osobisty. Dzieci do lat 18 obowiązane są posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Do przekraczania granicy nie upoważnia żaden inny dokument KLIENT zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym KLIENT zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia podróży określone w ZGŁOSZENIU-UMOWIE. W przypadku imprez autokarem na 20 minut przed wyjazdem, w przypadku imprez samolotem do odprawy na minimum 2 godziny przed wylotem. Zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży na inne niż określone w ZGŁOSZENIU-UMOWIE nawet, jeśli znajduje się na trasie przejazdu/przelotu wymaga zgody ORGANIZATORA. W przypadku IMPREZY z wykorzystaniem transportu lotniczego rozpoczęcie podróży w punkcie przesiadkowym lub niewykorzystanie któregokolwiek odcinka podróży wymaga zgody ORGANIZATORA i możliwe jest tylko wtedy, gdy odpowiednia taryfa lotnicza na to zezwala W trakcie trwania IMPREZY, KLIENT zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pilota, rezydenta lub pracownika lokalnego przedstawiciela ORGANIZATORA dotyczących realizacji programu, w szczególności przestrzegać godzin zbiorki uczestników Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach organizowanych przez ORGANIZATORA bez udziału ich rodziców lub opiekunów, pod warunkiem, że przebywać będą pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej notarialnie poświadczone upoważnienie do tej opieki udzielone przez rodziców lub opiekunów dziecka. Dzieciom do lat 18 musi towarzyszyć, co najmniej jedna osoba dorosła. W wycieczkach zorganizowanych - grupowych mogą brać udział dzieci od minimum ukończonych 5 lat. W imprezach indywidualnych w stosunku do dzieci nie stosuje się ograniczeń wiekowych. 4. UBEZPIECZENIE KLIENTA 4.1. ORGANIZATOR zawiera na rzecz KLIENTA umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie: KL do euro, NNW do euro, NNW śmierć euro, BP do 200 euro O ile szczegółowe warunki UMOWY nie stanowią inaczej - stronami umowy ubezpieczenia są: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. oraz KLIENT. Siedziba Centrali AXA S.A. mieści się przy ul. Chłodnej 51, Warszawa, tel. (22) KLIENT może wykupić dodatkowe ubezpieczenie Kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych. Ubezpieczeniem mogą być objęte straty finansowe wynikające z odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej na terytorium RP tj. rezygnacji z uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego np. nieszczęśliwy wypadek, śmierć KLIENTA lub członka jego najbliższej rodziny, poważna szkoda w miejscu zamieszkania KLIENTA np. kradzież. Umowa na tego rodzaju ubezpieczenie musi być zawarta nie później niż 5 dni od daty podpisania umowy na imprezę turystyczną. Koszt ubezpieczenia jest uzależniony od ceny imprezy turystycznej i z reguły wynosi 3% ceny podstawowej. Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR AXA S.A., zawierające m.in. zakres ubezpieczenia oraz sposób likwidacji szkody oraz warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy, są dostępne na stronie pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Informacja ta przekazana jest KLIENTOWI przy zawieraniu UMOWY. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia Zawierając UMOWĘ-ZGŁOSZENIE NA IMPREZĘ, KLIENT deklaruje (w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników z tej umowy), że stan jego zdrowia umożliwia udział w IMPREZIE, a w przypadku zachorowania w trakcie IMPREZY zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia TU AXA SA. Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, sprzętu profesjonalnego: audio, telefonu komórkowego, foto-video lub komputerowego, oprogramowania komputerowego, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowego itp. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 5.1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania IMPREZY w każdej chwili z powodu zdarzeń mających znamiona siły wyższej. ORGANIZATOR powołując się na siłę wyższą zawiadamia niezwłocznie KLIENTA na piśmie o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powoływania się na nią Odwołanie IMPREZY z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem IMPREZY. Minimalna liczba uczestników przy zorganizowanych grupowych wyjazdach katalogowych wynosi: 10 osób przy imprezach lotniczych, 40 osób przy imprezach autokarowych, chyba, że umowa stanowi inaczej. KLIENT o takim fakcie zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie W sytuacjach opisanych w pkt. 5.1 i 5.2 ORGANIZATOR przedstawi KLIENTOWI ofertę zastępczą. W przypadku, gdy KLIENT jej nie zaakceptuje ORGANIZATOR zwróci niezwłocznie całość wpłaconej kwoty KLIENT ma prawo odstąpić od UMOWY w każdym czasie. Zastrzega się formę pisemną odstąpienia od UMOWY. Wówczas KLIENT ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez ORGANIZATORA dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu indywidualnie rozliczonych kosztów, faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA. ORGANIZATOR podaje jedynie w celach informacyjnych, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, że średnie koszty związane z organizacją imprezy mogą wynosić: a) 20% ustalonej ceny (od osoby) w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 44. a 36. dniem przed rozpoczęciem imprezy, b) 30% ustalonej ceny (od osoby) w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 35. a 21. dniem przed rozpoczęciem imprezy, c) 50% ustalonej ceny (od osoby) w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 20. a 15. dniem przed rozpoczęciem imprezy, d) 70% ustalonej ceny (od osoby) w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 14. a 8. dniem przed rozpoczęciem imprezy, e) 80% ustalonej ceny (od osoby) w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 7. a 2. dniem przed rozpoczęciem imprezy,

3 f) 90% ustalonej ceny (od osoby) w przypadku odstąpienia na 1 dzień przed dniem wyjazdu lub później. ORGANIZATOR zaleca zatem zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w IMPREZIE, o której mowa w pkt Wskazane stawki procentowe mają jedynie za zadanie poinformować KLIENTA, jeszcze przed odstąpieniem od umowy, z jakiego rzędu kosztami może się liczyć w przypadku rozwiązania UMOWY. Wskazują procentowo średnie koszty, które ponieść może KLIENT odstępujący w określonym czasie od UMOWY. Podkreślamy przy tym, iż potrącanie poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów w wypadku rezygnacji KLIENTA, nie jest automatycznym pobieraniem procentowo określonych stawek ale odbywa się w każdym przypadku po indywidualnym rozliczeniu poniesionych faktycznie kosztów Zwrotu wpłaconych kwot dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu faktycznie poniesionych kosztów w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie UMOWY. W przypadku odstąpienia od UMOWY na żądanie KLIENTA następuje zwrot kwoty wpłaconej kartą płatniczą zgodnie z paragrafem 5 punkt 4 pomniejszony o koszty manipulacyjne Operatora portalu w wysokości 3% wpłaconej kwoty Wysokość potrącenia, o którym mowa w punkcie 5.5. jest niezależna od terminu zawarcia UMOWY, a zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie umowy. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 6.1. ORGANIZATOR zobowiązuje się zrealizować UMOWĘ z zachowaniem należytej staranności kupieckiej i ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie IMPREZY, staranny dobór podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w UMOWIE ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem KLIENTA, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w UMOWIE, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialność za treść przygotowanych przez siebie opisów obiektów hotelarskich oraz tych prospektów i folderów, przygotowanych przez inne osoby, które zostały włączone do UMOWY ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia wizy przez placówki konsularne państw, do których nie obowiązuje ruch bezwizowy oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe służby imigracyjne, a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, o której mowa wyżej chyba, że opóźnienie to można przypisać ORGANIZATOROWI ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie IMPREZY, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotności ceny IMPREZY względem każdego KLIENTA ORGANIZATOR ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną KLIENTOWI wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji z dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197), w Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), wraz z Konwencją z dnia 18 września 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, poz. 167), w Konwencji montrealskiej z dnia 28 maja 1999 roku, która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002), w Konwencji ateńskiej z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108), w Konwencji z dnia 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158), zmienioną protokołem oraz poprawkami berneńskimi z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 37, poz. 225). 7. REKLAMACJE 7.1. Jeżeli w trakcie IMPREZY, KLIENT stwierdza wadliwe wykonywanie UMOWY powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz ORGANIZATORA a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód Jeżeli usterka w realizacji UMOWY nie zostanie naprawiona KLIENT ma prawo złożyć reklamację u pilota (przy IMPREZACH, w których pilot uczestniczy), rezydenta lub u lokalnego przedstawiciela ORGANIZATORA a także po powrocie do kraju nie później niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy w miejscu zawarcia UMOWY lub bezpośrednio u ORGANIZATORA. Do reklamacji zgłoszonej po zakończeniu IMPREZY, KLIENT może dołączyć zgłoszenie wadliwego wykonywania UMOWY złożone w miejscu jego powstania, którego przyjęcie pokwitował pilot lub rezydent ORGANIZATORA a w przypadku IMPREZ indywidualnych, oraz grupowych, w których nie uczestniczy pilot lub rezydent lokalny przedstawiciel ORGANIZATORA. Reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania KLIENTA Nazwisko pilota lub rezydenta lub nazwa lokalnego przedstawiciela ORGANIZATORA, do których KLIENT może się zwracać w razie trudności, podana jest w dokumentach podróży wydawanych KLIENTOWI przed rozpoczęciem IMPREZY Pilot, rezydent i lokalny przedstawiciel ORGANIZATORA nie są uprawnieni do uznawania roszczeń KLIENTA, ale mają obowiązek pisemnie potwierdzić przyjęcie reklamacji na wniosek KLIENTA Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji ORGANIZATOR szczegółowo uzasadni na piśmie przyczyny odmowy. 8. PODSTAWY PRAWNE UMOWY, KONSEKWENCJE PRAWNE WYNIKAJĄCE Z UMOWY, POSTANOWIENIA KOŃCOWE Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA nie narusza ważności pozostałych postanowień W sprawach nie uregulowanych niniejszymi WARUNKAMI UCZESTNICTWA mają zastosowanie przepisy: - USTAWY, - kodeksu cywilnego, - rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych, a także inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej UMOWY, strony będą rozstrzygały polubownie lub przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Ja niżej podpisany/a Oświadczam, że jest mi znana treść Informacji niezbędnych dla Turysty i Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. Ich znajomość i akceptację potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej na rzecz, których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Nr 1/25/09/2009 z dnia roku, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez LEKIER Sp. z o.o. umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Zostałem/am poinformowany/a że, Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się na stronie Obowiązkowy podpis klienta. W imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

4 INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA TURYSTY KONIECZNIE PRZECZYTAJ poniższy tekst stanowi uzupełnienie WARUNKÓW UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. Dotyczy wyjazdów od lutego 2015r. do stycznia 2016 r. Autokar Lekier Sp. z o.o. korzysta z autokarów własnych i wyspecjalizowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyposażony jest w klimatyzację, video, barek, WC. Każdy autokar spoza naszych zasobów, wyjeżdzający na wycieczkę naszego biura jest opisany za przednią szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Lekier Sp. z o. o. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego środka transportu. Miejsca w autokarze przyznawane są zawsze według kolejności zgłoszeń. Oznaczone są na liście u pilota. Przykład-2L-drugi rząd za kierowcą. 2P-drugi rząd za pilotem, itp. Klient ma prawo zgłosić swoje preferencje w tym względzie, ale biuro nie ma obowiązku dostosować się do życzenia Klienta. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za samowolną zamianę miejsc przez współpasażerów. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać do pilota. W autokarach linii Sindbad turyści zajmują miejsca wskazane przez obsługę. Nie obowiązuje wtedy zasada oznaczania miejsc wg kolejności zgłoszeń. Każdemu klientowi przysługuje jedno miejsce w autokarze. Wolne miejsca zająć można wyłącznie za pozwoleniem pilota, gdyż pozostają one do dyspozycji biura i biuro rozporządza nimi według swoich potrzeb. Samowolne zajęcie tych miejsc jest niedopuszczalne i skutkuje koniecznością powrotu na swoje przydzielone miejsce. Klient nie rości żadnych praw do wolnych miejsc i zobowiązany jest dostosować się do decyzji pilota aż do konsekwencji opuszczenia autokaru. W takim przypadku biuro Lekier nie zwraca poniesionych kosztów. Warunkiem przejazdu jest posiadanie ważnego biletu ( w przypadku przejazdu liniami Sindbad) oraz potwierdzonej i opłaconej rezerwacji. Przypominamy, że: 1/ pasażerowie autokaru za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa mogą zostać ukarani przez policję mandatem 2/ podczas dłuższych przerw w pracy kierowców autokar jest zamknięty Transfery krajowe Trasy krajowe wykonywane są mikrobusami lub autokarami innymi niż docelowe. W niektórych przypadkach transport przez Polskę do Paryża odbywa się autokarami linii Sindbad. Tym samym należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się kilka różnych autokarów i oczekiwaniem na współpasażerów. W przypadku zwózek autokarami Sindbada przesiadka na docelowy autokar odbywa się z reguły w Słubicach. Informacje o odebraniu turystów z danego miasta podajemy po ostatecznym zamknięciu list, co może nastąpić na 2 dni przed wyjazdem. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo do bez kosztowej rezygnacji z wycieczki, gdyż zasady transferów znane są mu przed podpisaniem umowy. Standard pojazdów transferowych odbiegać może od przeznaczonych na trasę wycieczki. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami wykonywania transferów przed podpisaniem umowy, która jest równoczesną akceptacją warunków uczestnictwa i informacji niezbędnych dla Turysty. Zwracamy uwagę, że toalety autokarowe ze względu na niewielką, pojemność, służą wyłącznie w przypadkach awaryjnych i bardzo prosimy, aby nie korzystać z nich bez nagłej potrzeby. Co kilka godzin autokar zatrzymuje się w miejscach, gdzie skorzystać można z płatnych toalet. Prosimy, aby w czasie jazdy nie poruszać się po autokarze. W przypadku gwałtownego hamowania może dojść do wypadku. Podobnie należy zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, jeżeli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni. W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy w tunelach. Transfery miejscowe w Paryżu Transfery paryskie wykonywane są minibusami, autokarami lub miejscowymi środkami lokomocji, takimi jak autokary lotniskowe, metro, kolejki podmiejskie RER lub SNCF. Klimatyzacja Klimatyzacja w autokarze może być typową klimatyzacją lub turbo nawiewem. Oba warianty są dopuszczalne. Mimo tego w miesiącach najwyższych upałów schłodzenie autokaru może być dla niektórych osób niewystarczające. Nie oznacza to wadliwej pracy klimatyzacji czy jej braku. W trakcie zwiedzania miasta, wolnej jazdy w korkach, wielokrotnego wsiadania i wysiadania osób, w pełnym słońcu, standardowa klimatyzacja autokarowa nie jest w stanie utrzymać temperatury w okolicach 23 stopni. Nie jest to spowodowane awarią czy też wyłączeniem klimatyzacji a po prostu nie wystarczającą wydolnością techniczną klimatyzacji w ekstremalnych warunkach pogodowych i eksploatacyjnych. W niektórych hotelach klimatyzacja włączana jest centralnie (często z indywidualną regulacją) lub w pokojach znajdują się oddzielne agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Należy pamiętać, że klimatyzacja jest włączana okresowo (tylko w miesiącach najwyższych upałów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez obsługę godzinach. Godziny i miejsca zbiórek Prosimy o potwierdzenie godzin wyjazdu na dzień przed wyjazdem oraz o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 20 minut przed wyjazdem, dla imprez lotniczych samodzielna odprawa na minimum 2 godz. przed wylotem). Jest to konieczne ze względu na planową i terminową realizację programu. Organizator nie ma obowiązku czekania na spóźnionych uczestników. Jeśli uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, prawdopodobnie nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń. Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Klientem przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą taką zmianę należy uzgodnić z Organizatorem pod rygorem odmowy realizacji świadczeń i zwrotu wpłat. Bagaż KLIENT ma prawo wziąć ze sobą bagaż zgodnie z obowiązującymi przepisami linii lotniczej, na którą został wykupiony bilet. Klient jest zobowiązany do dokonania wszelkich opłat za posiadany bagaż zgodnie z ofertą biura Lekier Sp. z o.o. Przewoźnik może zabrać nadbagaż tylko i wyłącznie w przypadku wolnej pojemności bagażowej. W przypadku imprez autokarowych dopuszcza się jedną walizkę lub torbę (max 20 kg) i niewielkiego, mieszczącego się pod siedzeniem bagażu podręcznego. W autobusie nie ma możliwości dopłat za nadbagaż, w takim wypadku obsługa odmówi zabrania dodatkowego bagażu. W przypadku wyjazdu autokarem liniowym Sindbad nadbagaż można zabrać zgodnie z warunkami przewoźnika. Przeloty Biuro korzysta z różnych linii lotniczych: linie regularne Air France, LOT a także tzw. tanie linie typu Wizz Air, Ryanair. Odprawa z Polski do Paryża i z powrotem, samodzielna z numerem rezerwacji lub elektronicznym biletem. Do odprawy należy stawić się na minimum 2 godziny przed odlotem. Na lotnisku w Paryżu oczekuje przedstawiciel biura z tabliczką LFT lub LEKIER. Należy skontaktować się z nim SMS podając numer bramki, pod którą się oczekuje. Ułatwi to kontakt i usprawni transfer. W zależności od programu kierowca odwozi Turystów do hotelu, dołącza do grupy autokarowej lub realizuje część programu w drodze do hotelu. Spotkanie z pilotemprzewodnikiem na lotnisku w Paryżu lub częściej następnego dnia w hotelu. W dzień wylotu z Paryża spotkanie z przedstawicielem biura w recepcji hotelu z reguły na 3 godziny przed wylotem. Realizacja programu w imprezie lotniczej Na około 2 dni przed wylotem Turyści otrzymują informacje wraz z numerem rezerwacji lotu lub z biletem elektronicznym, jeśli biuro uczestniczy w zakupie biletu. Otrzymują również nazwisko pilota oraz nazwę hotelu, gdyż w ofercie podana jest tylko jego kategoria i przykładowa sieć. W sezonie grupy samolotowe dołączane są z reguły na realizację programu do grupy autokarowej. Na opóźnienia wylotów i zmiany godzin lotów rejsowych Biuro nie ma wpływu. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które Biuro nie ma wpływu (strajki Obsługi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość nasi pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali Państwu pomóc. Pomoc pasażerom i zasady odszkodowań znajdują się w polskiej ustawie o Prawie Lotniczym i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej a w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania może złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Żelazna 59, Warszawa). Utratę lub zniszczenie bagażu należy kierować bezpośrednio do linii lotniczych. Po zauważeniu szkody należy wypełnić odpowiedni druk i złożyć go niezwłocznie w okienku reklamacji na lotnisku dla właściwych linii lotniczych przed opuszczeniem lotniska. Dodatkowe usługi Koszty związane z korzystaniem z dodatkowych usług np. (kodowane programy w hotelu, korzystanie z telefonu, napoje z lodówki pokojowej, dodatkowe napoje w restauracjach itp.) ponosi Klient, bezpośrednio po skorzystaniu z nich. Nie uiszczona należność przez Klienta dochodzona będzie prawnie. Niektóre hotele, a w szczególności hotele kategorii 3*, 4* i 5* pobierają w dniu zameldowania depozyt (w gotówce lub z karty kredytowej) na poczet ewentualnych usług dodatkowych (mini bar, garaż i inne). Depozyt jest zwracany w przypadku, gdy klient nie skorzystał z dodatkowych usług. Tour guide system i Audioguide Tour guide jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na czas zwiedzania otrzymają Pastwo niewielki indywidualny odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika mikrofonu, docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników imprezy. System

5 wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. Audioguide po polsku do Luwru, bazyliki Sacre Coeur, katedry Notre Dame oraz do parku Francja w Miniaturze tylko u nas. Przygotowaliśmy dla Państwa teksty po polsku do najczęściej odwiedzanych obiektów paryskich. Nagrane przez polskich aktorów i wzbogacone muzyką sprawiają, że zwiedzanie jest bardziej satysfakcjonujące. Odbierając do użytku urządzenie audioguide lub tourguide klient przyjmuje do wiadomości, że zniszczenie lub zagubienie urządzenia skutkuje koniecznością zapłaty 50 euro. Wyżywienie Śniadanie kontynentalne podawane jest w większości hoteli francuskich, w których kwaterowani są klienci biura Lekier na papierowych serwetkach i składa się przeważnie z pieczywa, porcji dżemu i masła; jednej filiżanki kawy lub soku. We wszystkich hotelach istnieje bezwzględny zakaz wynoszenia potraw poza teren restauracji. Obiadokolacja 2 daniowa w restauracji self-service składa się z dania głównego i przystawki lub deseru. Napoje i kawa nie są wliczone do ceny. W trakcie imprezy pilot zawsze przeznacza czas wolny na posiłek. Obiadokolacje mogą być organizowane na mieście lub w parkach rozrywki. W parku Asterix i Thoiry ciepły posiłek zjeść można wyłącznie w godzinach 12:00-14:00. Doba hotelowa Doba hotelowa trwa od godziny 16 w dniu zakwaterowania do godziny 10:00 rano w dniu wykwaterowania, chyba że umowa stanowi inaczej. Bagaże do momentu opuszczenia hotelu można złożyć w specjalnie do tego celu wyznaczonym pomieszczeniu. Wybór pokoju w hotelu Organizator umożliwia Klientowi wybór pokoju w hotelu typu: double jedno duże łóżko, twin dwa łóżka rozdzielne, triple - 2 osobowy z nadstawką lub dostawką na życzenie klienta. Single, czyli jednoosobowy wyłącznie za dopłatą w ramach ich dostępności w hotelu zakwaterowania grupy. Dostawka to z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko. Nadstawka to łóżko zamocowane nad podwójnym łóżkiem. Wstawienie na życzenie Klienta dodatkowego, składanego łóżka do pokoju 2 osobowego znacznie zmniejsza wolną przestrzeń w pokoju. Warunkiem otrzymania typowego pokoju 3 osobowego jest ich dostępność w danym hotelu. W przypadku braku możliwości wstawienia tzw. dostawki lub nadstawki, hotelarz może zaproponować pokój 2 osobowy i 1 osobowy. Zdarza się również, iż zamówiony pokój 3-osobowy jest w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką lub z nadstawką. Dotyczy to z reguły hoteli o standardzie ** i ***. Impreza z dojazdem własnym W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować się do podanych w umowie godzin przyjazdu do hotelu. Jeśli przyjazd będzie opóźniony powyżej godziny 18:00, należy bezwzględnie powiadomić telefonicznie recepcję hotelu, aby miejsce Państwa nie zostało sprzedane. Uwaga! Przy ofertach z dojazdem własnym należy pamiętać by w hotelu nie było zakwaterowanych więcej osób niż określa to voucher. Ilość faktyczna niezgodna z voucherem pociągnie za sobą konieczność dopłaty za nadliczbowe osoby lub odmowę zakwaterowania bez zwrotu kosztów. Rodziny lub grupki 3 osobowe kwaterowane są na życzenie w pokojach typu triple (jedno duże łóżko + dostawka lub nadstawka) bez zniżek z tego tytułu. Turyści podróżujący bez pary Turystów podróżujących bez pary kwaterujemy w zależności od możliwości w pok. 2 lub 2 osobowych z dostawką. Pokój jednoosobowy na życzenie Klienta możliwy jest wyłącznie za dodatkową opłatą. Osoba podróżująca bez pary chcąc uniknąć obowiązkowej dopłaty do pokoju 1 os. może starać się za zgodą Organizatora o dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 os. Uwaga! W niektórych hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z nadstawką lub dostawką. Organizator z przyczyn od niego niezależnych takiego rozwiązania nie jest w stanie Klientowi zagwarantować w momencie podpisywania umowy, ani potem, jeśli nie zgłosi się druga samotna osoba. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest w momencie podpisywania umowy do uiszczenia obowiązkowej dopłaty do pokoju jednoosobowego w wysokości określonej przy wybranej imprezie. Ograniczenia wieku Wycieczki z naszej oferty charakteryzują się intensywnym programem. Wymagają czasem kilkugodzinnych przejazdów lub pieszych spacerów. Z tej przyczyny zdecydowaliśmy się na udział w nich dzieci od ukończonego 5-ego roku życia. Dla turystów z młodszymi dziećmi przygotowaliśmy oferty indywidualne, gdzie nie obowiązuje ograniczenie wiekowe. Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne wybierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro, o stopniu niepełnosprawności. Biuro jest zobowiązane do przekazania takich informacji obsłudze lotnisk, które zapewniają specjalne środki opieki osobom podróżującym na wózku inwalidzkim lub poruszającym się o kulach. Cenne rzeczy Kosztowności, pieniądze, sprzęt fotograficzny, aparat komórkowy itp., Klient zabiera na wycieczkę na własną odpowiedzialność. Większość hoteli nie dysponuje sejfem, aby złożyć w nim cenne rzeczy. Przedmioty te nie są objęte ubezpieczeniem i nie można dochodzić za ich utratę zwrotu kosztów. Dokumenty podróżne W przypadku rezerwacji hoteli i imprez oraz świadczeń na specjalne zamówienie indywidualne i grupowe, Klient otrzymuje dokumenty podróżne po wniesieniu całkowitej zapłaty za imprezę, nie później jednak niż na 2 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator zastrzega sobie prawo dostarczenia dokumentów podróżnych w terminie późniejszym. Dokumenty podróżne Klient może odebrać osobiście w biurze organizatora lub u Agenta, u którego podpisał umowę, może otrzymać je pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób odbioru dokumentów Klient ustala z Organizatorem lub Agentem. Ceny imprez Ceny podane są w złotych i dotyczą 1 osoby, chyba, że zapis wskazuje inaczej. Mogą być zróżnicowane w zależności od terminu, ilości, daty wpłaty kupującego, promocji sezonowych i okazjonalnych, kursu walut. Zakup biletów wstępu Polecamy zakup wycieczek, które bilety wstępów mają wliczone w cenę. Jest to bardzo wygodne w przypadku, kiedy Klient chce zobaczyć proponowane w programie obiekty. Nie martwi się wtedy koniecznością zakupu biletów wstępu, a kieszonkowe może przeznaczyć na pamiątki. W Paryżu można zakupić bilety wstępu na atrakcje zawarte w programie, pojedynczo, w euro za pośrednictwem pilota grupy, zgodnie z cennikiem Lekier France Tours. Zwracamy uwagę iż granica wieku dzieci jest zróżnicowana w zależności od zakupionej atrakcji. W niektórych przypadkach dziecko 10 letnie traktowane jest jako osoba dorosła. Lekier Spółka z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za ceny proponowanych świadczeń. Niektóre francuskie muzea państwowe oferują darmowe bilety dla obywateli Unii Europejskiej do lat 25, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem bezpłatnego wejścia w takim przypadku jest pobranie bezpłatnej wejściówki i oczekiwanie w kolejce po jej odbiór. Bez kolejki do tych muzeów wchodzą wyłącznie osoby z biletami wstępu w ręku. Program imprezy Kolejność zwiedzania może ulec zmianom, co do dnia i godziny, ale gwarantujemy zrealizowanie wszystkich świadczeń zawartych w cenie. W programach podajemy ilość dni od wyjazdu lub wylotu z Polski do przyjazdu lub przylotu do Polski. Oznacza to, że podróż wliczona jest w czas trwania imprezy. Na podróż z reguły przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień wycieczki, a rozkłady wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na stronie internetowej Pilot-przewodnik Pilot opiekuje się turystami tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wycieczki, nie zawsze towarzyszy grupie. Nie oprowadza po muzeach, nie towarzyszy turystom w parkach rozrywki typu: np. Disneyland, Asterix, Thoiry, Aquaboulevard, Francja w Miniaturze itp. oraz w większości pałaców, muzeów, zamków np. muzeum Grevin, katedrach, kościołach. Obsługa przewodnika licencjonowanego w muzeach jest usługą dodatkowo płatną. W naszych imprezach nie występuje. Polecamy audioguidy w języku polskim do wypożyczenia za pośrednictwem pilota.

6 Wycieczki fakultatywne Są to dodatkowo płatne wycieczki dla uczestników imprez zorganizowanych, nie są objęte ceną podstawową. Są płatne na miejscu. Cena uzależniona jest od ilości chętnych. Organizowane są od minimum 6-20 osób w zależności od typu wycieczki. Dotyczy to biletów wstępu do niektórych obiektów, wyjazdów poza miasto lub wstępów do parków rozrywki i kabaretów. Większość opłat związanych z wyjazdem dokonuje się w biurze w Polsce uiszczając cenę za wycieczkę. Jednak część kosztów turysta pokrywa na miejscu sam w kasach obiektów turystycznych lub za pośrednictwem pilotów wg cennika Lekier France Tours. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): imprezy fakultatywne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Zwracamy uwagę, że brak zakupu biletów wstępu spowoduje niemożliwość wstępu do danego obiektu lub skorzystania z danego świadczenia czy wyjazdu fakultatywnego a tym samym brak możliwości realizacji programu. Osoby spóźniające się Grupa nie czeka na spóźnialskich, gdyż ich zachowanie jest sprzeczne z zasadami obowiązującymi w grupie. Osoby spóźniające się na zbiórki w czasie zwiedzania i na trasie wycieczki nie zostają zabierane po upływie 10 minut od wyznaczonego czasu zbiórki. Konieczność oczekiwania na spóźnionych, dezorganizuje pracę pilota i zubaża program. Spóźnieni do hotelu lub do grupy dołączają na własny koszt. Nie roszczą z tego tytułu pretensji do pilota i do Organizatora. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego porządku imprezy w istotny sposób zagrażającego przeprowadzeniu imprezy w sposób odpowiadający Warunkom Uczestnictwa lub Umowie z Klientami, Organizator może, bez ponoszenia przez siebie konsekwencji finansowej z tego tytułu rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Klient. Obowiązki Klienta W trakcie trwania imprezy Klient jest zobowiązany podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Pracowników Organizatora, niezbędnym do przeprowadzenia imprezy zgodnie z Warunkami Uczestnictwa lub Umową z Klientem. W szczególności Klient jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w autokarze zakazu palenia wyrobów tytoniowych i spożywania alkoholu. Realizacja programu z parkami rozrywki W wycieczkach z parkami rozrywki, pobyt w parku Asterix trwa do godziny 17, a w parku Disneyland do godziny 21:00 w sezonie i do 19:00 poza sezonem. Czas pobytu w pozostałych parkach rozrywki określa pilot - przewodnik w zależności od parku i sytuacji na miejscu Gwarancja zwrotu kosztów rezygnacji Decydując się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia Kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych Klient uzyskuje gwarancję zwrotu kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja z imprezy turystycznej wynika z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. Koszt gwarancji wynosi 3% ceny wykupionej imprezy. W takim przypadku zwracane są koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, nagła poważna choroba, śmierć Uczestnika, osoby towarzyszącej w wyjeździe albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od Klienta biegłych specjalistów. Gwarancję zwrotu kosztów rezygnacji należy wykupić nie później niż do 5 dnia od daty zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki). W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowa o gwarancję zwrotu kosztów rezygnacji musi być zawarta w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie! Pełne warunki gwarancji zwrotu kosztów rezygnacji dostępne są na stronie Podział imprez Każda nasza impreza autokarowa i samolotowa ma swój kod. Te kody, inaczej zwane opcjami to np.: PR, PG itd. Mogą zdarzyć się terminy, gdy w jednym autokarze występować będą różne warianty wycieczek. Dla przykładu: PG razem z PR itp. Realizacja programu jest tak zorganizowana, że żadna opcja ze sobą nie koliduje. Kiedy jedna opcja przykładowo zwiedza, druga w tym czasie bawi się samodzielnie w parku rozrywki lub ma wolny dzień. Zdarzyć się mogą wspólne transfery lub podwiezienie jednej opcji do określonego miejsca, a potem kontynuacja programu drugiej Zakwaterowanie dla wycieczek z działu grupowego. W naszych wycieczkach oferujemy hotele francuskie na przedmieściach Paryża lub w samym Paryżu zależnie od wariantu. Są to hotele z sieci np: Ibis, Kyriad, Premiere Classe, Appart City, Balladins. Na terenie innych krajów oferujemy hotele zgodnie z kategorią określoną w ofercie. Ja niżej podpisany/a Oświadczam, że jest mi znana treść Informacji niezbędnych dla Turysty i Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. Ich znajomość akceptację i potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej na rzecz, których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Nr 1/25/09/2009 z dnia roku, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez LEKIER Sp. z o.o. umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Zostałem/am poinformowany/a że, Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się na stronie Obowiązkowy podpis klienta. W imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Każdy uczestnik imprezy lotniczej obowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki oraz limitu bagażu na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych Scan Holiday

Warunki Imprez Turystycznych Scan Holiday Warunki Imprez Turystycznych Scan Holiday 6. wydanie, obowiazuje od 05.01.2007 Szeczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo