Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):"

Transkrypt

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, Warszawa (NIP: , REGON: ) uprzejmie zaprasza do składania oferty w ramach procedury zamówienia publicznego do euro na wykonanie usługi obejmującej obsługę organizacyjno-transportową dla uczestników wyjazdu studyjnego do Francji z MNiSW. Oferty prosimy składać do dnia 28 października 2010 r. do godz Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi lotnicze kod CPV , usługi hotelarskie kod CPV , usługi transportowe kod CPV , usługi tłumaczeń ustnych kod CPV usługi restauracyjne kod CPV Opis zamówienia 1. Miejsce: Francja: Sèvres, 92, 1, avenue Léon Journault, Paris 5 ème 1, rue Descartes, Paris 5 ème 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève, Chatenay-Malabry, 92 Grande Voie des Vignes, (ostateczne adresy spotkań oraz ich ilość mogą ulec zmianie; szczegółowy harmonogram spotkań Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem; w załączeniu przekazujemy wstępny harmonogram spotkań). 2. Termin wyjazdu: listopada 2010 roku (preferowany wylot do Polski z lotniska Orly). 3. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego: 7.

2 4. Szczegółowy zakres zamówienia: Organizacja będzie dotyczyła 4-dniowego wyjazdu studyjnego do Francji z udziałem 7 uczestników z MNiSW, który odbędzie się w dniach listopada 2010 roku. Podczas pobytu uczestników wyjazdu studyjnego przewidziane są spotkania na terenie Paryża i w jego okolicy w instytucjach odpowiedzialnych we Francji za finansowanie szkolnictwa wyższego. Wykonawca zapewnić powinien obsługę organizacyjną wyjazdów, obejmującą: 1) rezerwację, zakup oraz dostarczenie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co najmniej na 6 dni przed wyjazdem biletów lotniczych dla 7 osób na bezpośredni przelot z Warszawy do Paryża i z powrotem w klasie ekonomicznej; wylot w dniu 21 listopada 2010 r. powinien nastąpić między godz a 20.00, natomiast wylot z Paryża w dniu 24 listopada br. powinien nastąpić nie wcześniej jak o 18.00; 2) rezerwację, zakup oraz dostarczenie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 6 dni przed wyjazdem biletu lotniczego dla jednej osoby na bezpośredni przelot z Warszawy do Krakowa w klasie ekonomicznej; wylot w dniu 24 listopada 2010 r. powinien nastąpić w możliwie najszybszym czasie po wylądowania w Warszawie samolotu z Paryża; 3) zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych w hotelu trzy- lub czterogwiazdkowym, położonym w części Paryża, umożliwiającej dogodne przemieszczanie się do miejsc spotkań; cena hotelu nie może przekroczyć 120 euro za osobę na dobę; 4) zapewnienie całodziennego wyżywienia wraz z napojami (kawa, herbata, soki), obejmującego śniadania, obiady dwa dania ciepłe (w tym danie jarskie) i kolacji w godzinach i w miejscach dostosowanych do harmonogramu spotkań (przy czym śniadania i kolacje powinny być w miejscu zakwaterowania lub w jego najbliższym otoczeniu); 5) zapewnienie przewozu uczestników spotkań w Paryżu z lotniska do hotelu (w dniu przylotu) oraz z hotelu na lotnisko (w dniu wylotu); 6) zapewnienie transportu w czasie pobytu z hotelu do miejsc spotkań (oraz miejsc posiłków) i z powrotem (zgodnie z harmonogramem);

3 7) sprzedaż i dostarczenie polis ubezpieczeniowych dla wyjeżdżających; 8) zapewnienie usługi tłumaczenia (tłumaczenie konsekutywne) z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski; tłumacz powinien bardzo dobrze znać tematykę finansowo-księgową; prosimy uwzględnić całkowity koszt usługi tłumaczenia (biorąc pod uwagę, że spotkania merytoryczne będą się odbywały w dniach listopada, a także koszt przelotu, zakwaterowania, wyżywienia itp.). 5. Oferta powinna zawierać cenę brutto. Prosimy o przedstawienie całościowej oferty, obejmującej cenę brutto cenę końcową, zawierającą wszystkie koszty. Jednocześnie w załączeniu przekazane są istotne postanowienia umowy (załącznik nr 1).

4 Załącznik nr 1 Istotne postanowienia umowy 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi związane z obsługą organizacyjno-transportową wyjazdu studyjnego w dniach roku zgodnie oferta Wykonawcy 2 1. Zamówienie, o którym mowa w 1 obejmuje następujące usługi: rezerwację, zakup oraz dostarczenie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co najmniej na 6 dni przed wyjazdem biletów lotniczych dla 7 osób na bezpośredni przelot z Warszawy do Paryża i z powrotem w klasie ekonomicznej; wylot w dniu 21 listopada 2010 r. powinien nastąpić między godz a 20.00, natomiast wylot z Paryża w dniu 24 listopada br. powinien nastąpić nie wcześniej jak o 18.00; rezerwację, zakup oraz dostarczenie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 6 dni przed wyjazdem biletu lotniczego dla jednej osoby na bezpośredni przelot z Warszawy do Krakowa w klasie ekonomicznej; wylot w dniu 24 listopada 2010 r. powinien nastąpić w możliwie najszybszym czasie po wylądowania w Warszawie samolotu z Paryża; zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych w hotelu trzy- lub czterogwiazdkowym, położonym w części Paryża, umożliwiającej dogodne przemieszczanie się do miejsc spotkań; cena hotelu nie może przekroczyć 120 euro za osobę na dobę; zapewnienie całodziennego wyżywienia wraz z napojami (kawa, herbata, soki), obejmującego śniadania, obiady dwa dania ciepłe (w tym danie jarskie) i kolacji w godzinach i w miejscach dostosowanych do harmonogramu spotkań (przy czym śniadania i kolacje powinny być w miejscu zakwaterowania lub w jego najbliższym otoczeniu);

5 zapewnienie przewozu uczestników spotkań w Paryżu z lotniska do hotelu (w dniu przylotu) oraz z hotelu na lotnisko (w dniu wylotu); zapewnienie transportu w czasie pobytu z hotelu do miejsc spotkań (oraz miejsc posiłków) i z powrotem (zgodnie z harmonogramem); sprzedaż i dostarczenie polis ubezpieczeniowych dla wyjeżdżających; zapewnienie usługi tłumaczenia (tłumaczenie konsekutywne) z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski; tłumacz powinien bardzo dobrze znać tematykę finansowo-księgową; prosimy uwzględnić całkowity koszt usługi tłumaczenia (biorąc pod uwagę, że spotkania merytoryczne będą się odbywały w dniach listopada, a także koszt przelotu, zakwaterowania, wyżywienia itp.) Strony uzgadniają, iż wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy tytułem realizacji niniejszej umowy wyniesie. brutto (słownie:.): - ze środków europejskich w łącznej kwocie nieprzekraczającej.pln (słownie: ), - ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej..pln (słownie: ). Zadanie realizowane jest w ramach IV Priorytetu Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po jej realizacji, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:..., w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 2. Wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 4

6 1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy lub opóźnienia w wykonaniu, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Kara umowna nie wyklucza dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara ta nie pokryje wyrządzonej Zamawiającemu szkody. 3. Powyższa kara nie ma uzasadnienia w przypadku zdarzeń powstałych w przypadku wystąpienia siły wyższej W sytuacjach nie dających się wcześniej przewidzieć a wymagających zmiany rezerwacji lub trasy przelotu, strony zobowiązują się dokonać rekalkulacji ceny usługi. 2. Zamawiający może, bez ponoszenia kosztów wyjazdu, odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie do 7 dni przed momentem rozpoczęcia podróży. 3. W pozostałych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania kosztów: a) które poniósł Wykonawca do momentu otrzymania informacji od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy w całości lub części, oraz jednocześnie b) co do których Wykonawca nie ma prawa zwrotu. 6 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ze szczególną starannością i poufnością, zgodnie z obowiązującymi standardami, gwarantując jednocześnie na zasadzie ryzyka najwyższy poziom tych usług. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji umowy, 7

7 2) udostępnienia informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, których realizacja nie jest regulowana niniejszą umową w zakresie koniecznym dla należytej realizacji zobowiązań przez Zamawiającego. 8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Wykonawcy powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 9 Zamawiający będzie miał możliwość stałego nadzorowania przygotowań i realizacji umowy przez Wykonawcę Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy stronami oraz do podejmowania wiążących decyzji związanych z realizacją niniejszej umowy upoważnione są: ze strony Zleceniodawcy ze strony Zleceniobiorcy. 2. Każda korespondencja pisemna wynikająca z umowy uważana będzie za doręczoną prawidłowo, w przypadku doręczenia osobiście, wysłania faksem, pocztą bądź e- mailem na odpowiedni adres W szczególności dopuszcza się możliwość zmian umowy jeżeli dotyczą one przedmiotu świadczenia Wykonawcy, nie naruszają istotnych interesów Zamawiającego oraz są korzystne z punktu widzenia ochrony finansów publicznych. 3. W razie nieuregulowania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie ust. 1, za 14 dniowym wypowiedzeniem.

8 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w szczególności dotyczące dzieła. 13 Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

9 Wstępny harmonogram wyjazdu studyjnego Lundi 22 novembre 2010 Centre international d'études pédagogiques (CIEP) Café d accueil. 10h00 12h00 Entretien avec Mme Myriam LEROUX, responsable de la Cellule d accueil des délégations étrangères : «introduction au système éducatif français». Sèvres, 92 1, avenue Léon Journault Salle Voltaire 1 Mardi 23 novembre h30 16h00 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Direction générale pour l'enseignement supérieur et l insertion professionnelle (D.G.E.S.I.P.). Entretien avec : - M. Jean-Yves DELONGUEAU, sous-directeur de l égalité des chances et de la vie étudiante ; - M. Didier ROUX, chef de Département de la vie des étudiants (bourses). Paris, 5 ème 1, rue Descartes Mme Cazenave attendra la délégation à l accueil Salle L215 Mercredi 24 novembre h00 11h00 Ministère de l Enseignement supérieur et de la Recherche Direction des affaires financières (DAF) Entretien avec Mme Chantal CHAMBELLAN-LE LEVIER, sousdirectrice du budget de la mission «recherche et enseignement supérieur». Paris 5 ème 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève A l accueil : remise d un badge contre une pièce d identité Bâtiment Langevin 2 ème étage - salle L210 14h00 16h00 19h30 Ecole Centrale Paris Entretien avec : - M. Marc ZOLVER, directeur adjoint des Relations internationales ; - Mme Véronique DZIWNIEL, coordinatrice Europe Centrale et Orientale pour le groupe des Ecoles Centrales, et EC Lille en particulier. Départ de l aéroport Chatenay-Malabry, 92 Grande Voie des Vignes

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu gościa zagranicznego w Polsce w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu gościa zagranicznego w Polsce w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-06-22 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Organizację pobytu gościa zagranicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: Łęczyca 10.06.2013r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez: UMOWA NR 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie pomiędzy:.. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:. a:.. zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w Warszawie., posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB

Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB Kierujący zapytanie: Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB Warszawa, 22.10.2012 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 01-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 25 maja 2015 r. ZATWIERDZAM ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014 Warszawa, dnia.16.01.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na usługę:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo