CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPO-ROWEJ. im. J6zefa Tu~iszkows kiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPO-ROWEJ. im. J6zefa Tu~iszkows kiego"

Transkrypt

1 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPO-ROWEJ im. J6zefa Tu~iszkows kiego

2 NBQP DANE TECHNlQPlE IDENPIFIKUJ~CE ~ 6 0 Centrals sherum unpdzedaniddymcajqcyml typ RZW w - W * / - M S, RZN 43m-E

3 Centrala oddvmiania RZN 4408-K kompaktowe umdrenie sterujqce systemami oddymiania i pnewiehania dla mdych i Srednlch obiekbdw budowlanych komforbwe funkcje w cadzhnnej wentylacjt EleMryune w n l e steruhm ystmarnl oddymlania RZN 44- nedaje slq sr~dnie do stasowania w budowlanych obiektach przemyslowych lub blurowych, szklanych przybud6wkacr Iub Mach. Uklady stew- dysponuk W r n standardem wyposatenla zapewnlajqc kornfort obstugl. Zintegrowany Wcg tlmer poewalr na k#ntrolg mqstowdd pfzeglqdh konserwaeyjnych. W standardtie istnieje rbtnych funkcll: np. dla alarrnu i uszk-ia o w limbwanego czasu we-i l wyww. appticable in the AdComNetQB SH W bus system B flexible smoke and he& vent compact control jl for small up to medium skd building mlcroproegssor based control panel # 1 line, 2 groups h 8Aactuating cument B comfott functions for daily ventllatlon Electricsmoke vent control systems RzN 44084, is mainly pmvided in building obj& as e.0. Industrial and oi3-m bulldlngs, glms axtensions or atrlums. The controllers convince as thy offer a hih equipment standard and oprat(on comfort. An integrated tlmw for monttorlng of the maintenance rate, numerws oonnectibk functions for alarm and bult and adjustatule funetions Ike time Iirnlt for ventilation and slroke-amsting device are just as well pm of ths standard ofthis system as Internal faulvand dlagnostk indicators. Smoke- and W V at Sygtsms F h Alan Systems W w ~ m FlrdmrmSys4em Natural Venaiatbn Systems

4 ;, J RZN 4408-K. 1 -*. - kb da8 & & naw ( ~ f m e ~ W m J eprread+h) k P - m d - m - ~ m B M S kk-i-wwyw - ---z-szrxpleeo=zarnykanymi drtwrczkaml -i W n y awnego zasllania w prrypadku pnemy w dmawb msilania sieclowgo - kontmla ternperawry tadowanh akumulatw6w - kontrda ladowania i stanu akumrlatw6w - wymagane 2 x Akku Typ 34 (4408K) - regulowany czrrs i wysuw dla prrewletmnla - rnotllwo8c-cagd-krbf hez- m W - m-i -napedyddema,- w - - u ~ - ~ w w w - cwn- style, for 8A actoatlng arrrent - stamw output whtage - cem with 1 plug-in slot for qplemmtary module - mn. 06 man. 8 smoke vent buttons + 14 Rre ddectors per line (only D+H approved deteetors permissible) llne rnonlt- for short drcuit and intmptlon - swltchame smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke vent resetti- and smoke detector remote raset pomhlllty of cornblnatlon of smoke vent I BMS fundlon - plastk Wing. surface type or flush mwnted. with lodtabls steel sheet door - comacibn possiblltiy fw optlcal and acwstkal alarm devlces - 72 h m emergency supply h case of o f r failure - aemperalure-controlled accumulator charging - accumulator charging and oooditian eonlrol - 2 x accumulators of type 34 (440BK) requlmd - ventilating time and Wne ddth adjustable - posdbitity of eonnew rain detectors or windlraln detectors without supphmentary mdule - mdte verrl and vent buttons, windaw drive% aumlic fire detectars including wlnd, raln and r m temperature i ~ ~ w ~ controls ~ 8vaiCble w as acesssories ~ e In D*Kprograrn ~. - system mnltomwada prrewod6w pod lqtern wystqpowarria marcla t pnerwanla.

5 Przvciski oddvmiania I dh -1 oddymlanir 24 VDC finny D+H mblnie wytrrymala alumlnlowa obudowa modubwa konskukcja dla tndywldualnych a for 24 V D+H smoke vent control panels I particularly rugged aluminium housing Integrated ventilation button In 5 powder-coated colours available exchangeable smoke vent sign in 32 Modular construction for individual completions Przydski oddymlanfa siosuje siq w powlqanlu z lnstelaejq In case of fire the smoke vent buttons RT are used for the oddymiania D+H typu RZN. w celu rmepo wytwalanla sysbmu manual releatie of the system, in conneetian with DM smke w rade posaru. Sygmallzwvane tu dodatkowo stany r w v d qstms af the RW. In ad&n the operation and i alarmowe. Duty wybbr zaspakaja nlemal wshystkle wymagania alarm dklons am displayed. Due to the large range of types. alw every structural budowlane. requirement Ls fulfilled. S~W~RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSP-~~ %-Wmm I= SySImyblolgdMml m m j ~ Smoke- end HealVem %terns Rre Alarm SpMm OrtrsSyetems F l r s d o o r ~ ~ Nalwal~Sysh

6 Parametry,;?-,. 5.-,,:+,,:,-,,. -, r.i,:.- - :..,, +., -,.,.., r.,,..,, y:: -,,av:- M -' - atest wg W VdS 25R2 (tylko RT45 i obudowa z RT BE45-1 -lt) - dost pny w wykonaniu standardowym lub na zapytanie ]ako ind ywlzualne zestawjanie obudowy I panela obshgl - ramykana obudowa wykonana z odlewu alurniniowego z ybijanq srybkq kluczem I etykietami opisawymi w3 jqzykach - funkcje: - OTWARCIE-ZAMKUIE$IE (przycisk ZAMK. przykryty) WySwktlacz alarmu, kontrolki, awarii - RT BE45-ST dodatkowo z odtqczanq akustycmq sygnalizacjq awarii - zintegrowanq opcjonahie z pnycishem wenfytacj~ (-LT) - przyclsk funkcyjny: OTWARCIE -ZAMKNIGCIE z niebieskq diodq sygnalizacji otwarcia - approval according to pr EN and VdS 2592 requested (only RT 45 and orange housing with RT BE45-141) - available as standardize-conforma1 standard design or housing and operating panel individually arranged - surface type aluminium die cast housing with break-type glass, key and designation labels In 32 languages - fundons: OPEN-CLOSE (CLOSE-button concealed) alarm dlsplay, pllot light and fault Indication - RT BE45-ST with additional acoustical fault signal disconnectable - optionally with integrated vent button (-LT) functions: OPEN -CLOSE button with blue light when open standardowy kolor: pomarailca = RAL 201 I na zapyianie. szarylgrsy = RAL 7036 aenvlred = RAC3000 nlebhiue = PA5009 idtybellow = RAL 10Dd * W a poj. przyclslru RT z prrydshm went. Z zastneteniem zmian technicznych. RlgM ta kchrrical mpdf&iiom rwwued D+H ~echahnfc, ~rnrnersbek Mi

7 r lnformacja o produkcie-. $-, + + = product Information ,.. - do wszystkich typow okien kontrolowany mikroprocesorem elektroniczny silnik I indywidualne programowanie przez PLP zastosowanie do systemow oddymiania i naturalnej wentylacji duia ssila pchania i ciqgnigcia, ai do 500 N 8 dtugosd wysuwu az do 1300 mrn 8 for all types of windows R microproassor-controlled motor electronic I individual programmable via PLP applicable for smoke and natural ventilation high pressure and tensile force, up to 500 N stroke lengths, up to 1300 rnm Napqdy hhcuchowe KA rnajq zastosowanie jako zdalne sterowanle 1 Chain drives KA are applicable as electric remote control for rnos' elektryczne do prawie wsrystkich typh okien. Dzigki dutej common types of wlndow. Wlth a particularly compact design an{ sprawnckci i kompamowej konstrukcji wymagajqone niewiele miejsca high efficiency, the drives require only a small amount of space for w kakdej sytuaqi montatowej. Zastosowanie wysokiej jakosci mounting posltlon. rnaterialdw i specjalnego lahcucha o duiej ~matoryma(osa zapewnia High quality materials and diligent engineering facilitates a rellaate diugqtywotnosc 1 niezawodnqeksploatacj~. and unobstrusive system. RbznorodnoSC konsol mocujqcych umo2llwia prawle katde A variety of fastening brackets allows for different applications and zastosowanle i wiele rodzajdw rnontatu numerous typesof mounting Systemy oddymiania Smoke- and Heat Vent Systems Fire Alarm Systems jysiemy napqdbw Systemy naturalnaj wentylacji Drive Systems Firs-door Control Syslerns Natural Ventilation Systems

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

0 9 / 10. Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10

0 9 / 10. Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10 Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10 0 9 / 10 Inteligentne instalacje Gira w budynkach: System Instabus KNX / EIB System domofonowy Inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

11 / 12. Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12

11 / 12. Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12 Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12 11 / 12 Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira: System KNX / EIB System domofonowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ogólna firmy S.A.

Prezentacja ogólna firmy S.A. Prezentacja ogólna firmy S.A. Warszawa, 26.09.2011 Kim jesteśmy Techmadex S.A. jest prywatną polską firmą handlowo usługową istniejącą nieprzerwanie od 1989 roku. Roczny obrót: ok. 15 mln zł. Zatrudnienie:

Bardziej szczegółowo

12 / 13. Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13

12 / 13. Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13 Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13 12 / 13 Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira: System KNX / EIB System domofonowy Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers only for winners ECOFLOW Heating & Cooling Systems jest producentem urządzeń grzewczych i chłodzących dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS indeks index nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life new Quality of life 03 comfort 04 engergy efficiency 05 SecuRity 06 flexibility

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

www.modecom.eu INDEX XINO PRO notebook

www.modecom.eu INDEX XINO PRO notebook INDEX Notes for this manual 4 Chapter 1 Learning the parts 4 Left view and Front view 4 Right view and rear view 5 Bottom Items 6 Chapter 2 Using your Notebook PC 6 External power supply 6 Opening the

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information SPIS TREÂCI / INDEX O firmie / Profile...Ð 3 LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow...4 Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104 User s manual (short form) NDR-EA4104 NDR-EA4104 User s manual - 1.0 version COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann DS-6 Intercom System Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann Decentralized communication system for intercom, PA, general alarm and telephone

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

VIRTUAL TERMINAL. Seria Przemysłowa. Industrial Series

VIRTUAL TERMINAL. Seria Przemysłowa. Industrial Series VIRTUAL TERMINAL Seria Przemysłowa Industrial Series VIRTUAL TERMINAL SERIA PRZEMYSŁOWA - INDUSTRIAL SERIES Jedno rozwiązanie, wiele zalet Monitorowanie i sterowanie Terminale wirtualne nowej generacji

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D NV-DVR4608(S)/D and NV-DVR4616(S)/D 1.3 version. - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P

User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P NVIP-1DN5000H/IR-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Features. Preparation. Safety Precautions

Features. Preparation. Safety Precautions Contents Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Package Contents... 4 Remote Control Buttons... 5 TV and Operating Buttons... 6 Viewing the Connections - Back Connectors...

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

User s manual NVC-DN6118SD/IR

User s manual NVC-DN6118SD/IR User s manual NVC-DN6118SD/IR NVC-DN6118SD/IR User s manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o.

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. Fandstan Electric Group Szynoprzewody w wersji nieobudowanej Open Conductor Lines Izolowane szyny pràdowe Insulated Conductor Bar System Szynoprzewody Multipole Conductor Lines

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo