Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Instrukcja obsługi

2 2 PL OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świec. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda lub się na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, na przykład wazonów. Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda elektrycznego. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami na działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła słonecznego, ognia itp. Urządzenie nie jest odłączone od sieci zasilającej, dopóki jest podłączone do gniazda prądu zmiennego, nawet jeżeli zostało wyłączone. Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek lub minisłuchawek może spowodować utratę słuchu. OSTRZEŻENIE W celu uniknięcia obrażeń urządzenie należy bezpiecznie zamocować do podłogi lub ściany, zgodnie z instrukcjami instalacji. OSTRZEŻENIE Korzystanie z przyrządów optycznych w połączeniu z tym urządzeniem może spowodować zwiększone zagrożenie dla oczu. Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Oznaczenie to znajduje się z tyłu obudowy. Uwaga dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, z siedzibą pod adresem Konan, Minatoku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, z siedzibą pod adresem Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. We wszelkich sprawach dotyczących serwisu i gwarancji należy kontaktować się przy użyciu adresów podanych w osobnych dokumentach serwisowych lub gwarancyjnych. Bezprzewodowy system muzyczny NAS-Z200DiR/Z200iR Bezprzewodowy system muzyczny znajdujący się w tym opakowaniu jest przeznaczony do użytku w następujących krajach: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RMF-Z200 Firma Sony Corp. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL: de/ Informacje dla klientów używających niniejszego produktu w następujących krajach: Bezprzewodowy system muzyczny NAS-Z200DiR/Z200iR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RMF-Z200 Norwegia Użycie sprzętu radiowego jest niedozwolone w obszarze geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund, Svalbard (Norwegia). Bezprzewodowy system muzyczny NAS-Z200DiR/Z200iR Francja Funkcja WLAN bezprzewodowego systemu muzycznego powinna być używana wyłącznie w pomieszczeniach. Jakiekolwiek wykorzystanie funkcji WLAN bezprzewodowego systemu muzycznego poza budynkami jest zabronione na terytorium Francji. Przed użyciem funkcji WLAN bezprzewodowego systemu muzycznego na zewnątrz budynku należy się upewnić, że funkcja WLAN urządzeń została wyłączona. (Decyzja ART ze zmianami według decyzji ART związana z ograniczeniem użytkowania częstotliwości radiowych.) Włochy Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej.

3 Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Dostępne akcesoria: pilot Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten, dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. PL

4 Przed uruchomieniem urządzenia Informacje o ochronie praw autorskich Przesłanych/nagranych danych muzycznych nie wolno używać bez zgody posiadacza praw autorskich, z wyjątkiem wykorzystywania wyłącznie do użytku osobistego. Informacje o ilustracjach używanych w niniejszej instrukcji Ilustracje i ekrany w niniejszej instrukcji mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia. Informacje o usługach, z których można korzystać po połączeniu z Internetem Należy pamiętać o tym, że usługi internetowe mogą zostać zmienione lub zakończone bez powiadomienia. Przesyłanie i nagrywanie plików Przed przesłaniem lub nagraniem należy wykonać próbne przesyłanie lub nagrywanie, szczególnie w przypadku ważnego materiału. Firma Sony nie przyznaje żadnej rekompensaty za błędy w przesyłaniu lub nagraniu spowodowane awarią urządzenia. Awarie, które wystąpią podczas normalnego użytkowania urządzenia, zostaną naprawione przez firmę Sony zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji na to urządzenie. Firma Sony nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne skutki wynikające z braku możliwości przesyłania, nagrywania lub odtwarzania spowodowanego uszkodzeniem lub awarią urządzenia. PL

5 Spis treści Przed uruchomieniem urządzenia... 4 Funkcje urządzenia... 7 Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów... 8 Przewodnik po częściach i elementach sterujących...10 Pierwsze kroki Operacje Podłączanie urządzenia...13 Podłączanie anten i przewodu zasilającego (urządzenie główne)...13 Podłączanie zasilacza sieciowego (pilota)...15 Używanie urządzenia ipod...15 Przygotowanie komputera do użycia w roli serwera (VAIO Media plus)...16 Wymagania dotyczące systemu...16 Instalowanie oprogramowania VAIO Media plus na komputerze...17 Uruchamianie oprogramowania VAIO Media plus...17 Podłączanie urządzenia do sieci domowej (ustawienia sieciowe)...18 Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej...18 Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej za pomocą łącza AOSS...20 Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej za pomocą łącza Instant (S-IWS)...21 Ręczna konfiguracja serwera proxy...21 Wybieranie języka wyświetlania...22 Ustawianie zegara...23 Anulowanie automatycznej demonstracji...24 Odtwarzanie płyty CD...25 Słuchanie audycji radiowych...27 Wybieranie stacji radiowej FM/AM/DAB*...27 Programowanie stacji radiowych FM/AM/DAB*...29 Odtwarzanie z urządzenia ipod...30 * Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii PL

6 Słuchanie radia internetowego...33 Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych na komputerze...34 Słuchanie materiałów dźwiękowych z urządzeń zewnętrznych (Audio In)...37 Przed użyciem urządzenia USB podłączonego do tego urządzenia...38 Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych w urządzeniu USB...39 Przesyłanie lub nagrywanie danych dźwiękowych do urządzenia USB...41 Przesyłanie danych dźwiękowych z płyty do urządzenia USB...42 Nagrywanie materiału dźwiękowego w urządzeniu USB...43 Ustawienia jakości dźwięku...45 Wybieranie stylu dźwięku...45 Generowanie bardziej dynamicznego dźwięku (Dynamic Sound Generator X-tra)...45 Korzystanie z programatora...46 Korzystanie z programatora zasypiania...46 Korzystanie z programatora odtwarzania...47 Wyświetlanie informacji o urządzeniu...48 Ustawianie trybu oczekiwania...49 Zmiana ustawień pilota...50 Zmiana jasności wyświetlacza...50 Zmiana stanu podświetlenia...50 Wyłączanie sygnałów dźwiękowych...51 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...52 Komunikaty...62 Środki ostrożności/dane techniczne Środki ostrożności...63 Informacje o płytach CD...66 Dane techniczne...67 Modele urządzenia ipod zgodne z tym urządzeniem...69 Montaż urządzenia na ścianie...70 Wymiary urządzenia po instalacji...77 Słowniczek...78 Indeks...80 PL

7 Funkcje urządzenia Pilot z dużym ekranem LCD Pilot wyposażony w funkcję komunikacji dwukierunkowej i duży ekran LCD umożliwiają łatwe wyświetlanie różnych informacji oraz stanu działania urządzenia głównego podczas zdalnego sterowania. Słuchanie danych dźwiękowych zapisanych na komputerze (funkcja Home Network) To urządzenie obsługuje standard DLNA (Digital Living Network Alliance). Po podłączeniu do komputera zgodnego ze standardem DLNA (serwera) za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN urządzenie umożliwia odtwarzanie danych dźwiękowych przechowywanych na komputerze za pomocą głośników urządzenia głównego (funkcja Home Network). Zainstalowanie na komputerze dostarczonego oprogramowania VAIO Media plus umożliwia wykorzystanie go w roli serwera. Router bezprzewodowy/ punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN Serwer VAIO Media plus Urządzenie główne Pilot zdalnego sterowania Słuchanie radia w Internecie (funkcja Internet Radio) Funkcja ta umożliwia słuchanie audycji radiowych dostępnych w witrynach internetowych Live365 oraz SHOUTcast. Słuchanie z urządzenia ipod (funkcja ipod) Urządzenie jest dostarczane ze stacją dokującą urządzenia ipod, która umożliwia odtwarzanie w tym urządzeniu dźwięku z urządzenia ipod. Przesyłanie, nagrywanie lub usuwanie danych dźwiękowych (funkcja USB) Urządzenie jest dostarczane ze złączem (USB), które umożliwia przesyłanie danych dźwiękowych z płyt CD do podłączonego urządzenia USB oraz nagrywanie w urządzeniu USB materiałów dźwiękowych pochodzących z audycji radiowych FM/AM/DAB lub z podłączonych urządzeń zewnętrznych. Można także słuchać danych dźwiękowych przechowywanych w podłączonym urządzeniu USB lub usuwać je. PL

8 Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów Pilot (1) Antena ramowa AM (1) Ładowarka pilota (1) Antena przewodowa FM (1) Zasilacz sieciowy (1) Modele z wyjątkiem dostępnego w Wielkiej Brytanii Antena przewodowa DAB (1) (tylko do modelu dostępnego w Wielkiej Brytanii) Model dostępny w Wielkiej Brytanii Płyta CD z oprogramowaniem VAIO Media plus (1) Nie należy odtwarzać dostarczonej płyty w odtwarzaczach płyt audio CD. 8 PL

9 Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) Ta instrukcja zawiera pełne opisy różnych ustawień, operacji oraz procedurę podłączania do sieci. Podano tu także środki ostrożności dotyczące bezpiecznego używania urządzenia. Podręcznik instalacji (1) Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące sposobu podłączania anten i przewodu zasilającego, instalowania dostarczonego oprogramowania oraz konfigurowania połączenia sieciowego. Ulotka Radio internetowe w odtwarzaczu NAS-Z200DiR/Z200iR (1) W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakichkolwiek akcesoriów należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony. PL

10 Przewodnik po częściach i elementach sterujących Pilot zdalnego sterowania 10 PL Wskaźnik CHARGE Świeci podczas ładowania pilota w ładowarce. Wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania (strona 15). Okno wyświetlacza Szczegółowe informacje na temat zawartości wyświetlacza można znaleźć na stronie 12. Przycisk (zatrzymanie) Służy do zatrzymywania działania (odtwarzania, nagrywania itp.). Przycisk (odtwarzanie/wstrzymanie) Służy do rozpoczynania lub wstrzymywania odtwarzania. Przycisk HOME Służy do wyświetlania menu HOME (strona 12). Przycisk BACK Powoduje powrót do poprzedniego ekranu. Umożliwia przejście do katalogu wyższego poziomu podczas wyświetlania listy. Przycisk (zasilanie) Służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia głównego i pilota. Przyciski +/ (głośność +/ ) Służą do regulacji głośności. Przyciski sterujące Przyciski i Służą do przesuwania fokusu w górę i w dół oraz do wybierania elementu z listy (listy menu, listy wykonawców, listy utworów itp.). Przyciski i Służą do znajdowania wybranego miejsca w utworze lub początku poprzedniego/ następnego utworu. Służą do strojenia stacji radiowych. Służą do przesuwania fokusu w lewo i prawo. Umożliwiają przechodzenie do poprzedniej lub następnej strony na liście, gdy wybrana jest funkcja Home Network, Internet Radio lub ipod. Przycisk ENTER Służy do wprowadzania wybranego elementu lub ustawienia. Przycisk OPTIONS Służy do wyświetlania menu Options (strona 12).

11 Urządzenie główne Szczelina na płyty CD Ta szczelina służy do wkładania płyt (strona 25). Przycisk (zasilanie) Służy do włączania i wyłączania zasilania. Gniazdo PHONES Służy do podłączania słuchawek. Gniazdo AUDIO IN Służy do łączenia z gniazdem wyjściowym audio urządzenia zewnętrznego (strona 37). Wskaźnik ON/STANDBY Kolor określa stan zasilania urządzenia. Zielony: Urządzenie jest włączone. Czerwony: Urządzenie jest w trybie Power Save (strona 49). Bursztynowy: Urządzenie jest w trybie Quick Start-up (page 49). Przycisk (wysuwania) Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć płytę (strona 26). Stacja dokująca urządzenia ipod Umieść urządzenie ipod w stacji dokującej, aby słuchać dźwięku zapisanego w urządzeniu ipod (strony 15, 30). Złącze (USB) Służy do podłączania urządzenia USB (strony 39, 42). 11 PL

12 Okno wyświetlacza W tej sekcji przedstawiono często używane okna wyświetlacza. Menu Home Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku HOME. W tym menu można wybrać funkcję za pomocą przycisków / / /. Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić wybraną funkcję. Ekran ogólny Poniższy rysunek przedstawia przykładowy wygląd wyświetlacza po wybraniu funkcji. Przykład: Wyświetlacz z wybraną funkcją Home Network. Nazwa funkcji Nazwa utworu Nazwa wykonawcy Nazwa albumu Stan odtwarzania Wyświetla operacje przypisane do przycisków pilota. Na przykład naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje znalezienie początku następnego utworu ( ). Zegar Wskaźnik siły sygnału bezprzewodowej sieci LAN Ikona anteny oznaczająca siłę sygnału bezprzewodowej sieci LAN. Większa liczba segmentów oznacza silniejszy sygnał. Ta ikona miga podczas odbierania i odtwarzania danych z serwera, jak przedstawiono na powyższej ilustracji. Wskaźnik baterii Wyświetla szacowaną ilość energii pozostałą w baterii. (bateria jest w pełni naładowana) (bateria jest wyczerpana) Gdy wbudowana bateria ulegnie wyczerpaniu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Low battery. Please charge the remote control.. Podczas ładowania pilota wyświetlany jest symbol. Tryb odtwarzania Numer bieżącego utworu/łączna liczba utworów Menu Settings Pojawia się po wybraniu opcji [Settings] w menu Home. W tym menu można wprowadzać różne ustawienia systemowe. Menu Options Wyświetla się po naciśnięciu przycisku OPTIONS w trakcie wykonywania funkcji. Umożliwia wprowadzanie ustawień opcjonalnych (takich jak tryb odtwarzania, dźwięk itp.) dla każdej funkcji. Elementy menu różnią się w zależności od wybranej funkcji. Sposób obsługi poszczególnych menu 1 Przejdź do wybranego menu. Urządzenie przejdzie do określonego menu. 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądany element. 3 Naciśnij przycisk ENTER. 12 PL

13 Podłączanie urządzenia Pierwsze kroki Podłączanie anten i przewodu zasilającego (urządzenie główne) Pierwsze kroki Antena przewodowa DAB Do gniazda ściennego OSTRZEŻENIE NIE WOLNO podłączać przewodu zasilającego do gniazda ściennego przed podłączeniem wszystkich elementów. Antena ramowa AM Antena przewodowa FM 13 PL

14 1 Podłącz antenę ramową AM. 3 Podłącz antenę przewodową DAB (tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii). Antena przewodowa DAB 2 Umieść antenę z dala od urządzenia oraz innego sprzętu audiowizualnego. Ustaw kąt nachylenia anteny i jej położenie tak, aby uzyskać dobry odbiór stacji AM. Podłącz antenę przewodową FM. Antena przewodowa FM Dzięki zewnętrznej antenie DAB można uzyskać bardziej niezawodny odbiór sygnału DAB. Korzystanie z dostarczonej anteny przewodowej DAB jest zalecane tylko na obszarach, na których sygnał DAB jest bardzo silny, lub tymczasowo, do czasu zainstalowania opcjonalnej anteny zewnętrznej. Antenę zewnętrzną należy podłączyć do urządzenia przy użyciu kabla koncentrycznego o impedancji 75 ze złączem męskim typu F. Upewnij się, że antena jest całkowicie rozwinięta. Ustaw kąt nachylenia anteny i jej położenie tak, aby uzyskać dobry odbiór stacji FM. 4 Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Jeśli chcesz, podłącz urządzenie do anteny zewnętrznej przy użyciu dostępnego w sprzedaży kabla koncentrycznego o impedancji 75, aby uzyskać lepszy odbiór. Uwaga Anteny FM i AM powinny znajdować się z dala od przewodu zasilającego, pilota, ładowarki pilota, zasilacza sieciowego i kabla USB, aby nie odbierały zakłóceń. Upewnij się, że antena jest całkowicie rozwinięta. 14 PL

15 Podłączanie zasilacza sieciowego (pilota) Po rozpakowaniu nowo zakupionego urządzenia pilot nie jest w pełni naładowany. Przed użyciem należy go całkowicie naładować. 1 Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda DC IN ładowarki, a drugi koniec do gniazda ściennego. Informacje o automatycznej demonstracji Po upływie 60 sekund od rozpoczęcia ładowania pilota na jego wyświetlaczu pojawią się obrazy demonstracyjne. (Domyślnie wyświetlacz pilota jest podświetlany i obrazy demonstracyjne są wyświetlane, gdy urządzenie jest wyłączone). Aby anulować demonstrację, patrz Anulowanie automatycznej demonstracji (strona 24). Uwagi Nie należy samodzielnie wymieniać wbudowanej baterii. Jeśli wystąpi problem z wbudowaną baterią, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony. Urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie powinny być narażane na działanie silnych źródeł ciepła, na przykład bezpośredniego światła słonecznego, ognia itp. Pierwsze kroki 2 Do gniazda ściennego Umieść pilota w ładowarce. Po umieszczeniu pilota w ładowarce zaświeci wskaźnik CHARGE i rozpocznie się ładowanie. Gdy pilot zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik CHARGE zgaśnie. Wskaźnik CHARGE Używanie urządzenia ipod Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia ipod należy umieścić adapter stacji dokującej urządzenia ipod w stacji dokującej urządzenia ipod. Adapter stacji dokującej urządzenia ipod nie jest dostarczany z urządzeniem. Należy użyć adaptera stacji dokującej dostarczonego z urządzeniem ipod. Szczegółowe informacje dotyczące adaptera stacji dokującej urządzenia ipod można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia ipod. Adapter stacji dokującej urządzenia ipod Aby wyjąć adapter stacji dokującej urządzenia ipod, należy podważyć go paznokciem lub płaskim przedmiotem, korzystając ze szczeliny wewnątrz adaptera. Złącze 15 PL

16 Przygotowanie komputera do użycia w roli serwera (VAIO Media plus) Serwerem jest urządzenie dostarczające zawartość dla zgodnego z DLNA urządzenia odtwarzającego w sieci domowej. Po zainstalowaniu na komputerze dostarczonego oprogramowania VAIO Media plus (które pełni funkcję serwera zgodnego z DLNA), za pomocą tego urządzenia i sieci bezprzewodowej można korzystać z danych audio przechowywanych na komputerze. Szczegółowe informacje na temat działania oprogramowania VAIO Media plus można znaleźć w jego systemie pomocy Help. Wymagania dotyczące systemu Do używania dostarczonego oprogramowania VAIO Media plus wymagane są następujące parametry systemu. System operacyjny Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2004/Media Center Edition 2005 (z dodatkiem SP3, 32-bitowy) Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Business/Ultimate (z dodatkiem SP1, 32 bitowy/64-bitowy) Pamięć Układ graficzny Ekran Dysk twardy Sieć Karta dźwiękowa Windows XP 512 MB lub więcej (zalecana 1 GB lub większa) Windows Vista 1 GB lub więcej (zalecana 2 GB lub większa) Układ graficzny firmy Intel, NVIDIA lub ATI. Karta graficzna zgodna z DirectX 9.0c (zalecana karta graficzna 128 MB zgodna z DirectX 9.0c oraz najnowsze sterowniki) Rozdzielczość lub wyższa Zalecane 500 MB lub więcej wolnego miejsca 100Base-TX lub szybsza Karta dźwiękowa zgodna z Direct Sound Uwaga Firma Sony nie gwarantuje bezawaryjnego działania na wszystkich komputerach spełniających wymagania dotyczące systemu. Inne oprogramowanie działające w tle może zakłócać działanie tego oprogramowania. Komputer Procesor Windows XP Windows Vista Zgodny z IBM PC/AT Intel Celeron M 1,40 GHz lub szybszy (zalecany Intel Core 2 Duo 1,8 GHz lub szybszy) Intel Core Duo 1,33 GHz lub szybszy (zalecany Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub szybszy) 16 PL

17 Instalowanie oprogramowania VAIO Media plus na komputerze Aby używać VAIO Media plus jako oprogramowania serwera, zainstaluj na komputerze oprogramowanie VAIO Media plus z dostarczonej płyty CD Włącz komputer i zaloguj się z uprawnieniami administratora. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem VAIO Media plus do napędu CD-ROM komputera. Zostanie automatycznie uruchomiony instalator, a następnie na ekranie pojawi się okno programu Software Setup (instalatora). Jeśli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, kliknij dwukrotnie plik SetupLauncher.exe na płycie CD. Zainstaluj oprogramowanie VAIO Media plus, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga dotycząca oprogramowania zapory Jeśli na komputerze włączone jest komercyjne oprogramowanie zapory, program VAIO Media plus może nie działać poprawnie nawet po ukończeniu jego początkowej konfiguracji. W takim wypadku należy poszukać informacji w systemie pomocy Help oprogramowania VAIO Media plus. Pierwsze kroki Uruchamianie oprogramowania VAIO Media plus Na komputerze przejdź do menu [Start] i wybierz kolejno opcje [Wszystkie programy] [VAIO Media plus] [VAIO Media plus], aby uruchomić oprogramowanie. Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania VAIO Media plus pojawi się okno wprowadzające. Po wyświetleniu go postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia wstępne. Ustawienia Windows Firewall (Zapora systemu Windows), Share name (Nazwa udziału) i Share status (Stan udziału) zostaną skonfigurowane automatycznie. 17 PL

18 Podłączanie urządzenia do sieci domowej (ustawienia sieciowe) Po zainstalowaniu oprogramowania VAIO Media plus na komputerze można określić ustawienia sieciowe, aby podłączyć urządzenie do komputera. W przypadku problemów z połączeniami sieciowymi należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów (strona 54). Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej Uwaga Jeśli urządzenie i router bezprzewodowy/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt dużej odległości od siebie, mogą wystąpić trudności z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku należy zbliżyć je do siebie. W trakcie wykonywania tej procedury będą potrzebne dodatkowe informacje. Upewnij się, że masz następujące informacje: Nazwa identyfikatora emisji sieci bezprzewodowej (SSID). Jeśli domowa sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona za pomocą szyfrowania, klucz sieciowy (klucz zabezpieczający)* 1 sieci. *1 Na przykład hasło dostępu do sieci lub klucz WEP, WPA albo WPA2 Informacje te powinny być dostępne w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego/ punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN, u osoby, która konfigurowała sieć bezprzewodową, lub u usługodawcy internetowego. Szczegóły dotyczące nazwy sieci (SSID), klucza sieciowego (klucza zabezpieczeń), WEP, WPA i WPA2 można znaleźć na stronach 78 i Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcję [Network Setting]. Na ekranie pojawi się komunikat Switch to Home Network, when the setting is completed.. Wybierz opcję [OK], aby kontynuować. Wybierz kolejno opcje [Connection Setting] [Manual]. Po wyświetleniu komunikatu Change the wireless LAN setting values? wybierz opcję [Yes]. Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych (SSID). Wybierz nazwę sieci (SSID) z listy. Pojawi się ekran wprowadzania klucza Network key (klucza zabezpieczeń). Ekran wprowadzania klucza Network key (klucza zabezpieczeń) pojawia się tylko wtedy, gdy sieć domowa jest zabezpieczona szyfrowaniem. Jeśli się nie pojawi, pomiń krok 6 i przejdź do kroku 7. Wskazówka Jeśli nazwa sieci (SSID), z którą chcesz się połączyć, nie pojawia się na ekranie: Z listy sieci wybierz pozycję [Direct Input], a następnie wprowadź ręcznie nazwę sieci (SSID). Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Jeśli żądana nazwa sieci (SSID) nie pojawia się na liście sieci (strona 19). 18 PL

19 6 7 Wprowadź Network key (klucz zabezpieczeń), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER. Wprowadź uważnie wszystkie litery i cyfry, z których składa się klucz. Można wprowadzać liczby szesnastkowe i kody ASCII. Informacje o wprowadzaniu znaków można znaleźć w sekcji Jak wprowadzać tekst (na tej stronie). Wprowadzony klucz sieciowy (klucz zabezpieczeń) jest widoczny jako *****. Jeśli chcesz podać inny klucz sieciowy (klucz zabezpieczeń), naciśnij przycisk BACK, aby usunąć bieżący klucz, a następnie wprowadź nowy. Na ekranie Address Setting wybierz opcję [Full automatic]. Wskazówka Jeśli wybierzesz opcję [Custom], aby określić ustawienie adresu Address Setting ręcznie: Zobacz Jeśli wybrano opcję [Custom] dla ustawienia Address Setting (strona 20). Jak wprowadzać tekst Jeśli podczas konfiguracji trzeba wprowadzać tekst lub znaki, użyj w tym celu następujących przycisków. Przyciski / / ENTER BACK Opisy Wybiera żądany typ znaku. Po każdym naciśnięciu przycisku / typ znaków zmienia się w następującej kolejności. Cyfry (od 0 do 9) Wielkie litery (od A do Z) Małe litery (od a do z) Symbole (!,, #, $,...) Cyfry (od 0 do 9) Wybiera znak. Naciśnij i przytrzymaj przycisk / aż do wyświetlenia żądanego znaku. Wprowadza znak i przesuwa kursor o jedną spację. (domyślnie pojawia się 0 ). Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku zatwierdza i kończy wprowadzanie tekstu. Anuluje wprowadzenie znaku. Pierwsze kroki 8 Po wyświetleniu komunikatu Switch network settings to manual. wybierz opcję [OK]. Urządzenie przełączy się w tryb Home Network i pojawi się ekran wyboru serwera. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania danych dźwiękowych zapisanych na komputerze można znaleźć w sekcji Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych na komputerze (strona 34). Szczegółowe informacje dotyczące słuchania radia internetowego można znaleźć w sekcji Słuchanie radia internetowego (strona 33). Jeśli żądana nazwa sieci (SSID) nie pojawia się na liście sieci Jeśli żądanej nazwy sieci (SSID) nie ma na liście sieci (krok 5. w sekcji Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej (strona 18)), wykonaj następujące czynności. 1 Wybierz pozycję [Direct Input] w kroku 5 Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej na stronie Wprowadź nazwę sieci Network name (SSID), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER. 3 Wybierz Security setting. Wybierz opcję [WEP64/128bit], [WPA/ WPA2] lub [None]. 4 Wykonaj kroki 6 8 z sekcji Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej na tej stronie. 19 PL

20 Jeśli wybrano opcję [Custom] dla ustawienia Address Setting Jeśli wybrano opcję [Custom] w celu ręcznego wprowadzenia ustawienia (krok 7 w sekcji Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej na stronie 19), wykonaj następujące działania. 1 Wybierz opcję [Custom] w kroku 7 sekcji. Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej na stronie Wprowadź ustawienie IP Address Setting. Wybierz opcję [Auto (DHCP)] lub [Manual]. Auto (DHCP) Urządzenie automatycznie konfiguruje adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. Manual Wprowadź wartości adresu IP i maski podsieci, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER. Kiedy pojawi się ekran ustawiania bramy domyślnej, wprowadź wartości dla bramy, a następnie naciśnij przycisk ENTER. 3 Wprowadź ustawienie DNS server setting. Wybierz opcję [Auto] lub [Manual]. Auto Urządzenie automatycznie konfiguruje serwer DNS. Manual Zostanie wyświetlone okno konfiguracji serwera DNS. Podaj DNS1 (podstawowy serwer DNS) i DNS2 (dodatkowy serwer DNS), a następnie naciśnij przycisk ENTER. 4 Wykonaj krok 8 z sekcji Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej na stronie 19. Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej za pomocą łącza AOSS Jeśli używasz zgodnego z AOSS routera bezprzewodowego, punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN lub stacji bezprzewodowej GIGA JUKE, możesz konfigurować sieć bezprzewodową przez połączenie AOSS Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcję [Network Setting]. Na ekranie pojawi się komunikat Switch to Home Network, when the setting is completed.. Wybierz opcję [OK], aby kontynuować. Wybierz kolejno opcje [Connection Setting] [AOSS]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu prośby o naciśnięcie przycisku AOSS naciśnij i przytrzymaj przycisk AOSS na routerze bezprzewodowym/punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN, dopóki nie zamiga wskaźnik AOSS lub SECURITY. Router bezprzewodowy/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN zostaną automatycznie skonfigurowane. Po wyświetleniu komunikatu AOSS setting with wireless station/access point is completed. naciśnij przycisk [OK]. Urządzenie przełączy się w tryb Home Network i pojawi się ekran wyboru serwera. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania danych dźwiękowych zapisanych na komputerze można znaleźć w sekcji Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych na komputerze (strona 34). Szczegółowe informacje dotyczące słuchania radia internetowego można znaleźć w sekcji Słuchanie radia internetowego (strona 33). 20 PL Uwaga Jeśli urządzenie i router bezprzewodowy, punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN lub stacja bezprzewodowa GIGA JUKE znajdują się w zbyt dużej odległości od siebie, mogą wystąpić trudności z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku należy zbliżyć je do siebie.

21 Konfigurowanie urządzenia w celu podłączenia go do sieci domowej za pomocą łącza Instant (S-IWS) Jeśli masz serwer muzyczny Sony GIGA JUKE i łączysz się z siecią domową za pomocą łącza Instant (S-IWS), możesz skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu łącza Instant (S-IWS) Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcję [Network Setting]. Na ekranie pojawi się komunikat Switch to Home Network, when the setting is completed.. Wybierz opcję [OK], aby kontynuować. Wybierz kolejno opcje [Connection Setting] [Instant (S-IWS)]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu komunikatu Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed. wybierz opcję [OK]. Urządzenie przełączy się w tryb Home Network i pojawi się ekran wyboru serwera. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania danych dźwiękowych zapisanych na komputerze można znaleźć w sekcji Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych na komputerze (strona 34). Szczegółowe informacje dotyczące słuchania radia internetowego można znaleźć w sekcji Słuchanie radia internetowego (strona 33). Ręczna konfiguracja serwera proxy W zależności od wymagań usługodawcy internetowego lub ustawień sieci konieczne może być skonfigurowanie serwera proxy Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcję [Network Setting]. Na ekranie pojawi się komunikat Switch to Home Network, when the setting is completed.. Wybierz opcję [OK], aby kontynuować. Wybierz kolejno opcje [Proxy Setting] [On]. Określ adres IP i numer portu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER. Po wyświetleniu komunikatu Switch proxy settings. wybierz opcję [OK]. Urządzenie przełączy się w tryb Home Network i pojawi się ekran wyboru serwera. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania danych dźwiękowych zapisanych na komputerze można znaleźć w sekcji Odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych na komputerze (strona 34). Szczegółowe informacje dotyczące słuchania radia internetowego można znaleźć w sekcji Słuchanie radia internetowego (strona 33). Pierwsze kroki Uwaga Połączenie Instant (S-IWS) jest zalecane, jeśli urządzenie ma być połączone tylko z serwerem muzycznym GIGA JUKE. Przy podłączaniu urządzenia do komputera zalecane jest połączenie ręczne lub AOSS, ponieważ pozwalają one na uzyskanie wyższego poziomu zabezpieczeń niż połączenie Instant (S-IWS). Jeśli priorytetem jest poziom zabezpieczeń, użyj połączenia ręcznego lub AOSS. 21 PL

22 Wybieranie języka wyświetlania Jako język wyświetlania można wybrać język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcje [Remote Control] [Language]. Zostanie wyświetlony ekran wyboru języka. Wybierz żądany język, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Ekran English Français Deutsch Italiano Espańol Wybrany język angielski francuski niemiecki włoski hiszpański ( : Ustawienie fabryczne) Zawartość ekranu zostanie wyświetlona w wybranym języku. 22 PL

23 Ustawianie zegara Godzina na zegarze musi być ustawiona prawidłowo, aby niektóre funkcje działały poprawnie. Aby ustawić zegar, należy wykonać poniższą procedurę. Uwaga Urządzenie jest fabrycznie ustawione na automatyczne rozpoczynanie wyświetlania demonstracji, jeśli przez około 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność. Aby wyłączyć automatyczne odtwarzanie demonstracji, należy ustawić zegar Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcje [Common Setting] [Clock Setting]. Jeśli zegar nie został ustawiony, pojawi się wskaźnik 0:00. Jeśli zegar został ustawiony, pojawi się bieżąca godzina. Czas zegara jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym. Wybierz opcję [Change]. Naciśnij przycisk /, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij przycisk /, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Wybierz opcję [OK]. Aby anulować procedurę Wybierz opcję [Cancel] w kroku 6 lub naciśnij przycisk HOME. Aby wrócić do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk BACK. Pierwsze kroki 23 PL

24 Anulowanie automatycznej demonstracji Wyświetlacz pilota jest fabrycznie ustawiony na automatyczne podświetlenie i odtworzenie demonstracji nawet w przypadku wyłączenia zasilania. Informacje o automatycznej demonstracji Po ustawieniu zegara ustawienie demonstracji jest automatycznie zmieniane na [Off] i demonstracja się nie rozpoczyna. Jeśli opcja wyświetlania demonstracji jest ustawiona jako [On], odtwarzanie demonstracji rozpocznie się automatycznie po 60 sekundach nieaktywności (po wyłączeniu zasilania i umieszczeniu pilota w ładowarce). Aby wyłączyć automatyczną demonstrację, należy wykonać poniższe czynności Wybierz opcję [Settings] z menu Home. Zostanie wyświetlone menu Settings. Wybierz opcje [Common Setting] [Demonstration]. Wybierz opcję [Off]. Aby rozpocząć automatyczną demonstrację, wybierz opcję [On]* 1. *1 Ustawienie fabryczne 24 PL

25 Operacje Odtwarzanie płyty CD Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD audio i płyt CD-R/RW zawierających utwory muzyczne w formacie MP3. Szczegółowe informacje na temat odtwarzanych płyt można znaleźć na stronie 66. Nazwa utworu lub pliku Nazwa wykonawcy Operacje Nazwa albumu lub folderu 1 2 HOME / / / / ENTER OPTIONS Wybierz funkcję CD z menu Home. Włóż płytę do szczeliny na płyty. Włóż płytę stroną z nadrukiem do przodu. Po włożeniu płyty odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Po włożeniu płyty MP3 zostaną wyświetlone informacje znacznika ID3. Uwagi Wskaźnik odtwarzania i informacje o czasie (czas odtwarzania) Tryb odtwarzania Po włączeniu urządzenia płyta nie zostanie wciągnięta do szczeliny, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat No Disc. Nie wolno wpychać płyty, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat No Disc. Nie wolno wkładać płyt o niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu, gwiazdy). W przeciwnym wypadku płyta może wpaść do urządzenia i spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Nie wolno używać płyt, na których znajduje się taśma, klej itp., ponieważ może to spowodować awarię urządzenia. Aby włożyć płytę, która pojawiła się w szczelinie po naciśnięciu przycisku na urządzeniu, nie należy jej popychać, tylko wyjąć ze szczeliny i włożyć ponownie. Nie wolno wyłączać urządzenia, gdy płyta znajduje się częściowo w szczelinie. Może to spowodować upadek płyty. Podczas wysuwania płyty należy trzymać ją za krawędzie. Nie wolno dotykać jej powierzchni. Nie wolno wpychać płyty do szczeliny, gdy urządzenie jest wyłączone. Może to spowodować awarię urządzenia. Nie wolno wkładać płyt o średnicy 8 cm z dołączonym adapterem. Może to spowodować awarię urządzenia. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do szczeliny. Może to spowodować hałas lub awarię urządzenia. 25 PL

26 Inne czynności Aby Zatrzymać odtwarzanie Wstrzymać odtwarzanie Znaleźć wybrane miejsce w utworze/ pliku Wybrać utwór/plik Wybrać folder (dotyczy tylko płyt MP3) Wysunąć płytę Wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić odtwarzanie. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk /, a następnie zwolnij go w wybranym momencie. Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór/plik. Naciśnij przycisk /, aby wybrać folder. Naciśnij przycisk na urządzeniu głównym. Uwagi dotyczące wkładania/wysuwania płyty Po włożeniu lub wysunięciu płyty urządzenie automatycznie zmienia funkcję na CD, nawet jeśli wcześniej została wybrana inna funkcja. Jeśli płyta zostanie wsunięta podczas nagrywania audycji FM/AM/DAB lub dźwięku z urządzenia zewnętrznego (strona 43), nagrywanie zostanie zatrzymane i nastąpi przełączenie urządzenia na funkcję CD. Nie można wysunąć płyty w poniższych przypadkach. Podczas nagrywania lub przesyłania danych dźwiękowych do urządzenia USB. Podczas usuwania plików lub folderów dźwiękowych w urządzeniu USB. Zmienianie trybu odtwarzania Tryb odtwarzania można zmienić, gdy odtwarzanie jest zatrzymane. Należy nacisnąć przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, wybrać opcję [Play Mode], a następnie wybrać odpowiedni tryb odtwarzania. Tryb odtwarzania Continue Folder Continue*1 Shuffle Folder Shuffle*1 Opis Urządzenie odtwarza kolejno wszystkie utwory/pliki z włożonej płyty. Urządzenie odtwarza kolejno pliki z wybranego folderu. Urządzenie odtwarza losowo wszystkie utwory/pliki z włożonej płyty. Urządzenie odtwarza losowo pliki z wybranego folderu. ( : Ustawienie fabryczne) *1 Podczas odtwarzania płyty CD-DA (audio) funkcja Folder Continue działa tak samo, jak zwykła funkcja odtwarzania Continue, a funkcja Folder Shuffle działa tak samo, jak zwykła funkcja odtwarzania 26 PL Shuffle. Uwaga dotycząca trybu odtwarzania losowego Jeśli wyłączono urządzenie, ustawienie wybranego trybu odtwarzania losowego ( Shuffle lub Folder Shuffle ) zostanie wyczyszczone i przywrócony będzie zwykły tryb odtwarzania. Aby zmienić tryb powtarzania W wybranym trybie odtwarzania można określić powtarzanie utworów. Należy nacisnąć przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, wybrać opcję [Repeat], a następnie wybrać odpowiedni tryb powtarzania. Tryb Repeat Off All Opis Powtarzanie utworów jest wyłączone. Urządzenie powtarza odtwarzanie wszystkich utworów/plików w wybranym trybie odtwarzania. 1 Track Urządzenie powtarza odtwarzanie wybranego utworu/pliku. ( : Ustawienie fabryczne) Uwagi dotyczące odtwarzania płyty MP3 Na płycie zawierającej pliki MP3 nie należy zapisywać innych typów plików ani niepotrzebnych folderów. Foldery, które nie zawierają plików MP3, są pomijane. Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w jakiej zostały nagrane na płycie. Urządzenie umożliwia odtwarzanie tylko plików MP3 z rozszerzeniem.mp3. Jeśli na płycie znajdują się pliki z rozszerzeniem.mp3, które nie są plikami w formacie MP3, urządzenie może ulec awarii lub generować szum, który może uszkodzić zestaw głośnikowy. Maksymalna liczba: folderów MP3 wynosi 999 (w tym folder główny), plików MP3 przechowywanych w folderze wynosi 150, plików MP3 przechowywanych na płycie wynosi 999, poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8. Nie można zagwarantować zgodności z całym oprogramowaniem do kodowania/zapisywania plików MP3, ze wszystkimi urządzeniami do nagrywania ani nośnikami. W przypadku niezgodnych płyt MP3 mogą występować szumy lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku albo płyty te mogą nie być odtwarzane. Uwagi dotyczące odtwarzania płyt wielosesyjnych Urządzenie może odtwarzać płyty CD nagrane w trybie Multi Session, gdy plik MP3 znajduje się w pierwszej sesji. Pozostałe pliki MP3 nagrane w późniejszych sesjach mogą być także odtwarzane. Jeśli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub MP3), jest ona rozpoznawana jako płyta CD-DA (lub MP3), a pozostałe sesje nie są odtwarzane. Płyta CD w formacie mieszanym jest rozpoznawana jako płyta CD-DA (audio).

27 Słuchanie audycji radiowych Stacje radiowe FM/AM/DAB* można ustawiać ręcznie lub automatycznie. Zaprogramowanie stacji i usług umożliwia ich przywoływanie za pomocą numerów. Stacje DAB* można odbierać tylko przy użyciu modelu dostępnego w Wielkiej Brytanii. HOME BACK / / / / ENTER OPTIONS Skanowanie zostanie zatrzymane automatycznie po dostrojeniu stacji, a następnie zostaną wyświetlone komunikaty Tuned i Stereo (tylko w przypadku programu stereofonicznego). Jeśli komunikat Tuned nie zostanie wyświetlony i skanowanie nie zostanie zatrzymane podczas strojenia stacji FM lub AM, naciśnij przycisk, aby zatrzymać skanowanie, a następnie przeprowadź strojenie ręczne. *1 Ustawienie fabryczne W przypadku strojenia ręcznego (tylko odbiór stacji FM/AM): Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, a następnie wybierz opcje [Tuner Setting] [Tuning Mode] [Manual], naciśnij przycisk BACK dwukrotnie, a następnie naciskaj przycisk / do momentu wyświetlenia częstotliwości oczekiwanej stacji radiowej. Operacje Wybieranie stacji radiowej FM/AM/DAB* Ekran FM/AM Częstotliwość Wybierz funkcję Tuner z menu Home. Wybierz opcję [FM], [AM] lub [DAB]*. Przeprowadź strojenie. W przypadku strojenia automatycznego: Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, a następnie wybierz opcje [Tuner Setting] [Tuning Mode] [Auto]*1, naciśnij przycisk BACK dwukrotnie i naciśnij przycisk /. Nazwa stacji*2 *2 Jeśli stacja FM udostępnia usługę RDS (Radio Data System), zostaną wyświetlone informacje (np. nazwa stacji) dostarczane przez tę usługę. Nazwa wprowadzona dla zaprogramowanej stacji FM/AM jest wyświetlana podczas odbierania sygnału tej stacji (gdy dla ustawienia [Tuning Mode] została wybrana opcja [Preset]). * Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii 27 PL

28 Ekran DAB Nazwa stacji Etykieta zbioru DLS (Segment etykiety dynamicznej) Etykieta kanału i częstotliwość Zmniejszanie zakłóceń podczas odbioru stereofonicznej stacji FM o słabym sygnale Jeśli podczas odbioru transmisji stereo w paśmie FM pojawią się szumy, naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, a następnie wybierz opcje [Tuner Setting] [FM Mode] [Monaural]. Nie będzie już odbierany sygnał stereo, ale dźwięk stanie się czystszy. Aby przywrócić odbiór dźwięku stereofonicznego, wykonaj tę samą procedurę i wybierz opcję [Auto]. Wskazówka Aby poprawić odbiór sygnału, spróbuj zmienić kierunek lub położenie anteny. Na przykład umieść antenę w pobliżu okna lub za oknem. Jeśli jakość odbioru sygnału nie ulegnie poprawie, zaleca się podłączenie opcjonalnej anteny zewnętrznej. Anteny FM i AM powinny znajdować się z dala od przewodu zasilającego, pilota, ładowarki pilota, zasilacza sieciowego i kabla USB, aby nie odbierały zakłóceń. Uwagi Po ustawieniu stacji DAB przez kilka sekund może nie być słyszalny żaden dźwięk. Po ustawieniu stacji DAB usługa podstawowa jest odbierana automatycznie po zakończeniu usługi dodatkowej. Aby uruchomić funkcję DAB Automatic Scan* 1 Wybierz funkcję Tuner z menu Home. 2 Wybierz opcję [DAB]. 3 Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options. 4 Wybierz opcje [Tuner Setting] [Auto Scan]. 5 Po wyświetleniu komunikatu Starting Automatic Scan. wybierz opcję [OK]. Zostanie uruchomiona funkcja DAB Automatic Scan. Po zakończeniu skanowania zostanie utworzona lista dostępnych stacji DAB. Uwagi Uruchomienie funkcji DAB Automatic Scan lub anulowanie skanowania powoduje usunięcie wszystkich zaprogramowanych stacji zapisanych w urządzeniu. Aby zachować ustawienia DAB, przed odłączeniem przewodowej anteny DAB należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone. * Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii 28 PL

29 Programowanie stacji radiowych FM/AM/DAB* Zaprogramowanie stacji FM, AM lub DAB* umożliwia łatwe odbieranie stacji po wybraniu odpowiadającego jej zaprogramowanego numeru. Maksymalnie można zaprogramować 20 stacji FM lub DAB i 10 stacji AM Ustaw żądaną stację (patrz procedura Wybieranie stacji radiowej FM/AM/ DAB* na stronie 27). Wybierz programowanie stacji. Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, a następnie wybierz opcje [Tuner Setting] [Preset Memory]. Naciśnij przycisk /, aby wybrać programowany numer, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Jeśli do numeru została już przypisana inna stacja, zostanie ona zastąpiona przez nową stację. W razie potrzeby wprowadź nazwę stacji. Podczas wybierania stacji FM: Jeśli wybrana stacja FM udostępnia usługę RDS, nazwa stacji zostanie wyświetlona automatycznie. Jeśli stacja FM nie udostępnia usługi RDS lub jeśli chcesz zmienić nazwę ręcznie, możesz wprowadzić nazwę stacji. Podczas wybierania stacji AM: Nazwa stacji nie jest wyświetlana. Można wprowadzić nazwę stacji. Podczas wybierania stacji DAB: Ekran wprowadzania nazwy stacji nie jest wyświetlany. Przejdź do kroku 6, pomijając kroki 4 i Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER, aby zapisać stację. Jeśli nazwa stacji ma 12 znaków, można ją zapisać, naciskając przycisk ENTER. Powtarzaj kroki od 1 do 5, aby zaprogramować inne stacje. Wskazówka Można też zaprogramować usługi dodatkowe DAB*. Aby słuchać zaprogramowanych stacji FM/AM/DAB* 1 Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, a następnie wybierz opcje [Tuner Setting] [Tuning Mode] [Preset] i naciśnij przycisk BACK dwukrotnie. 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać zaprogramowaną stację. Operacje Szczegółowe informacje na temat wprowadzania tekstu znajdują się w sekcji Jak wprowadzać tekst (strona 19). * Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii 29 PL

30 Odtwarzanie z urządzenia ipod Istnieje możliwość obsługi urządzenia ipod za pomocą pilota oraz słuchania muzyki i innej zawartości zapisanej w urządzeniu ipod. Informacje na temat modeli urządzenia ipod, które można podłączyć do tego urządzenia, można znaleźć w sekcji Modele urządzenia ipod zgodne z tym urządzeniem (strona 69). 1 HOME BACK +/ / / / / ENTER OPTIONS Umieść urządzenie ipod w stacji dokującej urządzenia ipod. 3 Wybierz utwór przy użyciu menu urządzenia ipod na wyświetlaczu pilota. Przykład: Wybieranie utworu z menu [Playlists] Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję [Playlists] z menu urządzenia ipod, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Naciskaj przyciski /, aby wybrać odpowiednią listę odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Zostaną wyświetlone utwory na wybranej liście odtwarzania. Naciskaj przyciski /, aby wybrać odpowiedni utwór, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. 2 Wybierz funkcję ipod z menu Home. Odtwarzanie można także rozpocząć bez wybierania elementów z menu urządzenia ipod. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie, gdy odtwarzanie jest zatrzymane i wyświetlane jest menu urządzenia ipod. Rozpocznie się ponowne odtwarzanie ostatnio odtwarzanego utworu. 30 PL

31 Inne czynności Aby Wstrzymać odtwarzanie Przewijać menu urządzenia ipod w górę/w dół Wybrać stronę Wybrać utwór lub rozdział książki audio/podkastu Wybrać zaznaczony element Znaleźć wybrane miejsce w utworze lub rozdziale książki audio/podkastu Wrócić do poprzedniego menu lub wybrać menu Ustawić poziom głośności Odtworzyć ostatnio odtwarzany utwór Wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk /. Menu urządzenia ipod można przewijać w górę i w dół podobnie jak przy użyciu kółka Click Wheel w urządzeniu ipod lub czynności przeciągania w urządzeniu ipod touch. Naciskaj przyciski /, gdy wyświetlane jest menu urządzenia ipod. Naciskaj przyciski /, gdy wyświetlany jest ekran odtwarzania.*1 Naciśnij przycisk ENTER. Zaznaczone elementy można wybierać podobnie jak przy użyciu środkowego przycisku w urządzeniu ipod lub czynności dotykowych w urządzeniu ipod touch. Po wyświetleniu ekranu odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk /, a następnie zwolnij go w odpowiednim momencie.*1 Naciśnij przycisk BACK. Przechodzić do poprzedniego menu lub wybierać menu można podobnie jak przy użyciu przycisku Menu w urządzeniu ipod lub czynności dotykowych w urządzeniu ipod touch. Aby wrócić do ekranu odtwarzania, naciskaj przycisk BACK aż do przejścia do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję [To playback display], a następnie naciśnij przycisk ENTER. Naciskaj przycisk +/. Naciśnij przycisk, gdy odtwarzanie jest zatrzymane i wyświetlane jest menu urządzenia ipod.*2*3 *1 Tej operacji nie można wykonać, gdy wyświetlane jest menu urządzenia ipod, nawet jeśli w tle słychać odtwarzany dźwięk. *2 Jeśli wybrano tryb odtwarzania w kolejności losowej lub tryb odtwarzania w kolejności losowej z powtarzaniem albo jeśli baza danych urządzenia ipod została zaktualizowana, odtworzenie ostatnio odtwarzanego utworu może być niemożliwe. *3 Informacje na temat ostatnio odtwarzanego utworu są usuwane po odłączeniu przewodu zasilającego od urządzenia głównego lub po użyciu innego urządzenia ipod. Uwaga Gdy urządzenie ipod jest umieszczone w stacji dokującej na włączonym urządzeniu głównym, jego przyciski i elementy sterujące są wyłączone. Aby używać urządzenia jako ładowarki baterii Włączone urządzenie może być używane do ładowania baterii urządzenia ipod. Ładowanie rozpoczyna się po umieszczeniu urządzenia ipod w stacji dokującej. Stan ładowania jest wyświetlany na ekranie urządzenia ipod. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia ipod. Aby zatrzymać ładowanie urządzenia ipod Należy wyjąć urządzenie ipod. Zmienianie trybu odtwarzania Należy nacisnąć przycisk OPTIONS, aby przejść do menu Options, wybrać opcję [Play Mode], a następnie wybrać odpowiedni tryb odtwarzania. Tryb odtwarzania Continue All Repeat Opis Urządzenie odtwarza kolejno wszystkie utwory z urządzenia ipod. Urządzenie odtwarza wielokrotnie wszystkie utwory związane z wybranym elementem (albumem, wykonawcą itp.). 1 Repeat Urządzenie wielokrotnie odtwarza aktualnie wybrany utwór. Shuffle Shuffle Repeat Urządzenie odtwarza losowo utwory związane z wybranym elementem (albumem, wykonawcą itp.). Urządzenie wielokrotnie odtwarza losowo wybrane utwory związane z wybranym elementem (albumem, wykonawcą itp.). 31 PL Operacje

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-184-698-82(1) Multi Channel AV Receiver Istrukcja obsługi STR-DA3600ES Printed in Malaysia 2010 Sony Corporation OSTRZEŻENIE Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Szybki start NW-A805 / A806 / A808

Szybki start NW-A805 / A806 / A808 Minimalne wymagania systemowe (odtwarzacz) Komputer: IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 4 lub nowszy) / Windows

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP730/BP730N P/NO : SAC35673404 2

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP630/BP630N P/NO : SAC35693301 2

Bardziej szczegółowo

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) HB354BS-DD.BHUNLL_POL_6412 4/29/09 9:55 PM Page 1 HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG dokonuje starań, aby produkt ten lub jego modele spełniały wytyczne ENERGY STAR dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-266-468-33(1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 84 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD BDP-S380/S383. \\psf\home\documents\instrukcje\hve\bdp-s380-383\4261092111\00cov- BDPS380\010COV.

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD BDP-S380/S383. \\psf\home\documents\instrukcje\hve\bdp-s380-383\4261092111\00cov- BDPS380\010COV. S380-383\4261092111\00COV- BDPS380\010COV.fm master page=right Oprogramowanie tego odtwarzacza może być aktualizowane w przyszłości. Informacje o ewentualnych aktualizacjach można znaleźć pod adresem http://support.sony-europe.com/

Bardziej szczegółowo

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5200 HT-HS5200 2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VG-W n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo